close
تبلیغات در اینترنت
بررسی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب وماکس وبر

چکیده

یکی از مفاهیم کلیدی ومباحث مهم در فلسفه حقوق  جامعه ، مفهوم مشروعیت  است. مشروعیت به‌معنای قانونی‌بودن یا طبق قانون‌بودن است. سیسرواین واژه را برای بیان قانونی‌بودن قدرت به‌کار برد. بعدها واژه مشروعیت دراشاره به روش‌های سنتی،اصول قانون اساسی و انطباق با سنت‌ها به‌کار برده شد. پس از آن، عنصر «رضایت» نیز به معنای آن افزوده شد و رضایت، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. در دوران مدرن برای نخستین بارماکس وبرمفهوم مشروعیت را به صورت مفهومی عام بیان کرد. به عقیده او، مشروعیت بر«باور»مبتنی است وازمردم اطاعت می‌طلبد. قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع بوده‌باشد. این  مقاله با هدف بررسی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب وماکس وبر صورت گرفته است . به هر حال می‌توان نتیجه گرفت که کارآمدی حکومت و قرین‌شدن آن با کامیابی‌های پی‌در پی در فرآیند توسعه در کنار دیگر عوامل و شرایط همراه (ازجمله به طول انجامیدن فرآیند مزبور) ، می‌تواند خود عامل مشروعیت بخش و سازنده بنیان‌های مشروعیت حکومت گردد و در یک روند معکوس ظرفیت‌های تولید رضایت و اعتماد به حاکمیت و کارکردهای آن‌را ارتقاء بخشد.

واژگان کلیدی: مشروعیت، اقتدار، مقبولیت، قانون ،کاریزمای

مقدمه

هر چند مشروعیت مفهوم جدیدی است که با پیدایش دولت های جدید و ایجاد مفاهیم تازه ای در عرصه علوم سیاسی و اجتماعی مانند مفهوم حاکمیت ملی و حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و غیره، همزمان بوجود آمده است، اما ریشه های تاریخی این مفهوم را می توان از همان سپیده دم تاریخ و آغاز پیدایش تفکر و اندیشه سیاسی در آثار متفکران و بوجود آورندگان اندیشه سیاسی، بازشناسی نمود.افلاطون هنگام توضیح اندیشه عدل در کتاب جمهوریت و ارسطو، در مقام تشریح مفاهیم سلطنت، آریستوکراسی و دموکراسی و تمایز میان آنها؛ به مسئله مشروعیت نیز نگاهی داشته اند.و مفهوم غصب  بعنوان مفهوم متضاد مشروعیت از زمان قرون وسطی، همراه مفهوم دولت مشروع بوده و به تشریح آن کمک کرده است.سیسرو این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت بکار برد، بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار برده شد. بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که نخستین بار مارکس وبر مفهوم مشروعیت را به صورت مفهوم عام بیان کرد. به عقیده او مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد، قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع بوده باشد.مشروعیت، حقانیت و قانونیت، تا حدودی مترادف بوده و در واقع صفت هایی هستند که حاکمیت بایستی از راههای مشروع و قابل قبول دینی و عقلی و مردمی، ایجاد گردیده و کارآیی و کار آمدی قابل قبول در جهت تأمین منافع عمومی و تحقق فلسفه وجودی دولت، دانسته باشد و کاملا قابل کنترل و تحدید باشد. امروزه با رشد فکر و اندیشه و فرهنگ سیاسی و تمدن، در جوامع بشری، نقش اجبار، زور مداری و سلطه گری خشن، کاهش یافته و قدرت اجبارگر را وحشی گری می خوانند.در این مقاله به بررسی مشروعیت  در اندیشه غرب و ماکس وبر پرداخته ام.

سیر تاریخی مفهوم مشروعیت

هر چند مشروعیت مفهوم جدیدی است که با پیدایش دولت های جدید و ایجاد مفاهیم تازه ای در عرصه علوم سیاسی و اجتماعی مانند مفهوم حاکمیت ملی و حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و غیره، همزمان بوجود آمده است، اما ریشه های تاریخی این مفهوم را می توان از همان سپیده دم تاریخ و آغاز پیدایش تفکر و اندیشه سیاسی در آثار متفکران و بوجود آورندگان اندیشه سیاسی، بازشناسی نمود.

افلاطون هنگام توضیح اندیشه عدل در کتاب جمهوریت و ارسطو، در مقام تشریح مفاهیم سلطنت، آریستوکراسی و دموکراسی و تمایز میان آنها؛ به مسئله مشروعیت نیز نگاهی داشته اند.و مفهوم غصب  بعنوان مفهوم متضاد مشروعیت از زمان قرون وسطی، همراه مفهوم دولت مشروع بوده و به تشریح آن کمک کرده است

سیسرو  این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت بکار برد، بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار برده شد. بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که نخستین بار مارکس وبر مفهوم مشروعیت را به صورت مفهوم عام بیان کرد. به عقیده او مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد، قدرت فقط وقتی موثر است که مشروع بوده باشد(عالم،۱۳۷۳).

 

تعاریف جدید

همانطوریکه شاربیان می کند تعاریف جاری از مشروعیت ، آن را در عقیده و باور متجلی می بینند. اگر مردم براین عقیده باشند که نهادهای موجود از لحاظ اخلاقی شایسته اند، آن وقت آن نهادها مشروع می باشند.لیپستمشروعیت را چنین تعریف می کند: توان نظام برای ایجاد و حفظ این عقیده که نهادهای سیاسی موجود، شایسته ترین نهاد برای جامعه می باشند. و مرکل با جمله «توافق ملت بر روی ارزشهای سیاسی، نظم پذیرفته شده قانونی و نهادی دموکراتیک و حکومت امتخابی مسئول نسبت به احتیاجات مردم» آن را بیان می کند.سرانجام شناخته شده ترین تعریف امروزی مشروعیت توسط وبر که سه نوع مشروعیت: سنتی، کاریزماتیک عقلانی، قانونی را مشخص کرد، صورت بندی کردید (دوگان،۱۳۷۵).از مجموع مفاهیم و تعریف مشروعیت، این نکته بدست می آید که مفهوم مشروعیت در گذر زمان و تحولات تاریخی جوامع بشری، تطورات و نوسانات زیادی داشته است و با رهیافت های مختلف از پدیده حاکمیت و قدرت سیاسی و ابطه آن با مردم و حقوق آنها، تعاریف مختلفی از مشروعیت ارائه شده است. اما به این نقطه محوری که قدرت و زور مادی صرف برای همیشه قابل دوام نبوده و مشکلاتی را به بار        می آورد و به مسئله چگونگی مشروع سازی دولت و چرایی اطاعت آزادانه مردم، همه آنها توجه داشته­اند. در نگاه کلی می توان گفت که تا حدودی زیادی مفهوم مشروعیت، از حالت رضایت مردم و اعتماد آنها، در زمان معاصر، تحول پذیرفته است. که در این تغییر و تحول و جایگزینی «جان لاک» مؤثر بوده است.

تعریف مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب

مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب، معادل واژه «Legitimacy» است که از کلمه یونانی «Ligitimus» گرفته شده و در لغت به معنای «قانونی» و «مطابق با قانون» آمده است. معادل‌هایی که برای واژه «Legitimacy»در زبان فارسی آمده است، عبارتند از: درستی، بر حق بودن، حقانیت، قانونی بودن، روایی، حلالیت، حلال‌زادگی ومشروعیت. (حییم، ۱۳۶۳: ۷۴۱)«واژه Legitimacy» از ریشه لاتینی «Leg» یا «Lex» به معنای قانون (Low)گرفته‏شده و با واژه‏هایی مانند«Legal» به معنای قانونی و «Legislation» به معنای وضع قانون یاتقنین و «Legitimate» با معنای مشروع، هم‌خانواده است.(کواکبیان، ۱۳۷۸: ۹).درباره معنای اصطلاحی این واژه باید گفت که این واژه در هر نظام فکری، اصطلاح خاص خودش را دارد،به‌گونه‌ای‌که برخی اندیشمندان گفته‌اند مشروعیت یک مشترک لفظی است. (لاریجانی، ۱۳۸۱: ش۱، ۱۵) بنابراین، لازم است درباره آن توضیح بیشتری داده شود.

موریس دوورژه بر این باور است: «مشروعیت یک نظام به معنای تطابق رژیم ‏با اجماع عمومی، اساس رابطه یک نظام سیاسی با جامعه است و بدین‌سان ‏مشروعیت خود به خود رابطه مستقیمی با دموکراسی دارد». (نقیب‌زاده، ۱۳۷۲: ۱۳).در عصر حاضر، شناخته‌شده‏ترین تعریف رایج مشروعیت، تعریفی است که ‏ماکس وبر بیان کرده است: «مشروعیت، مظهر پذیرش ذهنی ـ درونی قدرت‏ حاکم در نزد افراد جامعه است.‏» (وبر، ۱۳۷۴: ۲۲) به عقیده وی، مشروعیت مبتنی بر باور است و از مردم می‌خواهد که اطاعت کنند. قدرت، حق کاربرد انحصاری زور را دارد، ولی تنها زمانی ‏مؤثر است که مشروع باشد؛ یعنی عنصر اصلی قدرت سیاسی، مشروعیت آن است.

در این مفهوم، مشروعیت مظهر و میزان و ملاک پذیرش ذهنی قدرت حاکم ‏در نزد افراد جامعه است که با مفهوم سیادت به معنای اعمال قدرت مرتبط می‏شود. (گلیانی، ۱۳۷۸: ۸).

به عبارتی مشروعیت: «یکی و یگانه بودن چگونگی به قدرت رسیدن رهبران و زمامداران جامعه با نظریه و باورهای همگان یا بیشتر مردم جامعه در یک زمان و مکان معین که نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن (Authority) برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای اعضای‏جامعه یا شهروندان می‏باشد». (ابوالحمد، ۱۳۶۸: ۲۴۵).بنابراین، مشروعیت (‏اصطلاحی در علوم سیاسی‏) ناشی از هماهنگی ‏عقیدتی و ارزشی میان شهروندان و حکومت‌کنندگان است، به‌گونه‌ای‌که این هماهنگی اطاعت را آسان می‌کند، دولت را از کاربرد زور و تهدید به منظور تأمین فرمان‌برداری، بی‌نیاز می‌سازد یا استفاده آن را به حداقل کاهش می‏دهد. (مرندی، ۱۳۷۶: ۳۲)

نکات مهم در تعریف مشروعیت

۱٫ تفاوت مشروعیت با مقبولیت

در نظر بیشتر نویسندگان معاصر غرب،تعریف مشروعیت بر پایه مقبولیت استوار است. برای مثال: « مشروعیت، توانایی هر نظام در حفظ و ایجاد این باور است که نهادهای سیاسی موجود برای جامعه بهترین است.» البته صرف مقبولیت و توافق، مشروعیت حاصل نمی‌شود؛ زیرا چه‌بسا حاکم و شهروندان بر امر باطلی توافق کنند.

۲٫ ارتباط مشروعیت با قانونی بودن

برخی مشروعیت را به «قانونی بودن» تعریف می‌کنند. هرچند مفهوم لغوی مشروعیت به قانونی بودن اشاره دارد،ولی تعریف مشروعیت به قانونی بودن، التزام به یک تناقض است؛ زیرا قانون هم باید مشروعیت خویش را از جایی بگیرد. بنابراین، اینکه مشروعیت قانون از کجاست؟ چرا شهروندان باید از این قانون اطاعت کنند؟ چه چیز شهروندان را ملزم به این امر می‌کند؟ (همان: ۱۲۴)

۳٫ ارتباط توسعه با مشروعیت

امروزه در برخی کشورها، ملاک حقانیت رژیم‌های آنها، رشد و توسعه اقتصادی است. به عبارتی، هر نظام سیاسی که بهتر بتواند به هدف‌های توسعه و رشد اقتصادی جامه عمل بپوشاند، مشروع است، غافل از اینکه چه‌بسا ممکن است حاکمان غاصب و مستبدی به‌تدریج در سایه توسعه و رشد، حاکمیت خود را موجه جلوه دهند. (همان: ۱۲۵).

منابع مشروعیت سیاسی

منبع یا منابع مشروعیت سیاسی، آن چیزهایی است که مردم با استناد به آنها، به‏نظام سیاسی خود، مقبولیت و مشروعیت می‏‌بخشند، مانند قانون و مذهب. پس کسانی که منبع مشروعیت سیاسی حکومت را قانون می‌‌دانند، معتقدند که تطابق هرچه‏بیشتر نظام سیاسی با قوانین، بر مشروعیت آن می‌افزاید و در نظر آنهایی‏که به نظریه الهی مشروعیت دولت‏ها معتقدند، به‌گونه‌ای‌که منبع اصلی همه قدرت‏ها در جهان‏هستی، از جمله قدرت سیاسی را خداوند می‌دانند، هرچه نظام سیاسی بیشتر به آن‏نزدیک‏تر باشد، مشروعیت بیشتری خواهد داشت.

۱ . منابع مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی غرب

اندیشه‌وران غربی، منابع مختلفی را برای‏ مشروعیت سیاسی بیان کرده‌اند که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. از نخستین افرادی که دراین‌باره به بحث پرداخت،ماکس وبر است. او معتقد است: تضمین یا تداوم مشروعیت یک نظام ممکن از طریق انگیزه‏های درونی یابیرونی صورت می‌پذیرد.

الف‏) انگیزه‏های درونی: این انگیزه‏ها یکی از سه حالت زیر را دارد: ۱٫ صرفاً احساسی که شامل یک حالت وفاداری به منشأ احساس می‌باشد؛ ۲٫ ناشی از یک باور عقلایی به اعتبار مطلق یک نظام به‌عنوان نمود ارزش‏های متعالی، مثل‏ارزش‏های اخلاقی، زیبایی‌شناختی یا هر نوع دیگری از ارزش؛ ۳٫ ناشی از انواعی‏نگرش مذهبی می‌باشد که رهایی را در پذیرش نظام مورد نظر می‏بیند.

ب‏) انگیزه‏های کاملاً بیرونی (‏منفعتی‏): که به معنای امید به تبعات‏ بیرونی خاص است: ۱٫ یک نظام زمانی عرف نامیده می‏شود که اعتبار بیرونی آن به‏این طریق تضمین می‏شود که به احتمال قوی، هرگونه انحرافی از مبانی آن، با واکنش‏عمومی و بسیار منفی در درون گروه مواجه خواهد شد؛ ۲٫ یک نظام زمانی قانونی ‏است که بتواند از طریق فشارهای روحی و فیزیکی، افراد را وادار به پذیرش نماید یا اینکه بتواند افراد خاطی را تنبیه کند. ( وبر، ۱۳۷۴: ۳۸ و ۳۹)

بر اساس این مطالب، وی معتقد است افراد می‏توانند به کمک یکی از روش‌های زیر به یک نظام ‏مشروعیت بخشند:

الف‏) به موجب سنت: یعنی باور یا اعتقاد به مشروعیت آنچه همیشه وجود داشته است؛

ب‏) به موجب نگرش عاطفی: یعنی اینکه چیزی به این خاطر که به تازگی‏تجلی یافته یا الگویی است که برای تقلید معتبر باشد؛

ج‏) به موجب باور عقلایی به ارزش غایی نظام که به معتبر شناختن آن به‏عنوان یک تعهد نهایی و مطلق ختم شود؛

د) به موجب استقرار قانون: این قانونیت می‏تواند به یکی از دو طریق زیرمشروع تلقی گردد:

 1. اگر ناشی از توافق اختیاری بین طرفین باشد؛
 2. ناشی از تحمیل و تمکین باشد (‏تحمیل به سبب سلطه انسان بر انسان‏ مشروع به شمار می‏آید). (همان: ۴۲)

      یکی دیگر از نویسندگان به نام فردریک، منابع مشروعیت را به پنج گروه تقسیم‏می‏کند که عبارت است از: ۱٫ دینی؛ ۲٫ فلسفی و حقوقی؛ ۳٫ سنّتی؛ ۴٫ روشی؛ ۵٫تجربی. (قوام، ۱۳۷۳: ۸۷) گریس‌جونز نیز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین‌گونه بیان‏می‌دارد:۱٫ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی؛ ۲٫سنّت عدم خشونت؛                   ۳٫ باورهای‏دینی؛ ۴٫ باور به ارزش‏ها؛ ۵٫ روند آزادی و یکدلی انتخاباتی؛ ۶٫ جامعه هماهنگ ویکپارچه و تداوم سنّت‏های آن؛ ۷٫ فرهنگ سیاسی انطباق‏پذیر. (عالم، ۱۳۷۳: ۱۰۷)

برخی دیگر به‌ویژه طرف‌‌داران حقوق طبیعی، نظریه «قرارداد اجتماعی» را مبنای مشروعیت حکومت می‌‌دانند. هرچند این نظریه از نظریه‌های بسیار قدیمی است؛ به‌گونه‌ای‌که افلاطون نیز این را مطرح کرده است، ولی بسیاری از فیلسوفان لیبرال ـ دموکرات به پیراستن آن همت گماشته و نظام دموکراسی امروز را بر پایه قرارداد اجتماعی بنیان نهاده‌اند. ازاین‌رو، مشروعیت این نظام بر اساس قرارداد اجتماعی و ناشی از خواست مردم است که در قالب انتخابات تجلی می‌یابد. (نک: , ۱۹۷۰: ۸۸Raphael)

گروهی از متفکران غرب و در رأس آنها ژان ژاک روسو،به‌منظور برطرف ساختن کاستی‌های موجود در نظریه‌های فوق، نظریه «اراده عمومی» را درباره مشروعیت حکومت‌ها مطرح ساخته‌اند. (حیدریان، ۱۳۸۱: ۲۷ و ۲۸) این نظریه معتقد است حکومتی مشروعیت دارد که طبق رأی اکثریت روی کار آمده باشد. (Raphael, 1970: 98, 97) این نظر آن‌قدر نزد طرف‌داران دموکراسی غربی پذیرفته شده است که گاهی مفهوم مشروعیت را مساوی با رأی اکثریت می‌دانند؛ یعنی معتقدند مفهوم مشروعیت چیزی جز رای اکثریت نیست.

نقد و بررسی مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب

 الف) به لحاظ تاریخی: تاریخ هیچ‌گاه به یاد ندارد انسان‌ها گرد هم آمده باشند و آگاهانه توافقی به صورت قرارداد اجتماعی تنظیم کرده باشند. بنابراین، قرارداد غیرآگاهانه و غیرارادی، به واقع قرارداد نیست. در نتیجه، اگر مقصود از قرارداد، معنای واقعی آن نباشد، بلکه مراد معنای مسامحی و مجازی باشد، در آن صورت، اصل تحقق الزام به اطاعت از حکومت، بر اساس قرارداد مجازی و مسامحی، اول کلام خواهد بود.

ب) دلیل اطاعت اقلیت: اگر گروهی به هر دلیل حاکمیت موجود را به رسمیت نشناختند، طبیعتاً بر اساس این نظریه‌ها، هیچ دلیلی بر لزوم اطاعت از فرامین حکومت نخواهند داشت و دولت برای آنها مشروعیتی ندارد. (Raphael، ۸۹ , ۹۰:۱۹۷۰)

ج) قواعد خلاف اخلاق عامه‌پسند: بر اساس نظریه‌های قرارداد اجتماعی و اراده عمومی، لازم نیست نوع حکومت دموکراسی باشد، بلکه قرارداد اجتماعی شامل این مواردی که مردم یک دیکتاتوری را سرکار بیاورند یا حکومتی که قواعد اخلاقی را نقض می‌کند، مانند هیتلر یا چنگیز نیز می‌شود و باید متعهد به قرارداد باشند، هرچند نوع حکومت استبدادی باشد، درحالی‌که به یقین، از نظر صاحب‌نظران غربی چنین حکومتی مشروعیت ندارد.

مشروعیت از دیدگاه ماکس وبر

مشروعیت با توجه به نوع باورهای پدیدآمده نسبت به حاکمیت و بنیاد اعتقادات جامعه نسبت به نظام‌سیاسی به انواع و دسته‌هایی تقسیم می‌شود.. ماکس وبر سه نوع مشروعیت یا سیادت را برمی‌شمارد؛‌ هرچند می‌توان انتظار داشت که اشکال و مصادیقی از سیادت در نظام‌های سیاسی معاصر پدید آید که با هیچ‌یک از انواع سه‌گانه وبری و یا تلفیقی از آنها سازگار نیافتد و نیاز به لزوم تیپ‌شناسی انتزاعی تازه ای را گوشزد نماید. چنانکه امروزه بحث از کارآمدی نظام‌های سیاسی، موضوع فرآیند مشروعیت‌یابیlegitimation را به تبع خود مطرح می‌سازد و کارکرد مثبت یک نظام‌سیاسی به مثابه منبع مشروعیت بخش آن نظام مورد تفسیر قرار می‌گیرد؛ ولو اینکه نظام‌سیاسی مزبور در اصل پیدایش و تثبیت خود به منابع مشروعیتی تکیه نداشته‌باشد. مشروعیت سه گانه از دید ماکس وبر عبارتنداز:

الف) سیادت عقلانی‌ـ‌ قانونی؛

که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی است که مقررات مزبور، آنها را برای اعمال سیادت فراخوانده است.

ب) سیادت سنتی؛

که مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس سنت‌هایی است که از قدیم اعتبار داشته‌اند و مشروعیت کسانی است که این سنت‌ها آنان را مأمور و مجاز به اعمال سیادت می‌کند.

ج) سیادت کاریزمایی؛

که مبتنی بر فرمانبرداری غیرعادی و استثنایی از یک فرد بخاطر تقدس، قهرمانی و یا سرمشق‌بودن وی و نظامی که بر این پایه ایجاد شده به شکل وحی بر وی نازل شده و ایثار در برابر او و نظام وی الزامیست.

در سیادت عقلانی‌ـ قانونی، از نظام عینی، غیرشخصی، موضوعه و مافوقی که این نظام تعیین می‌کند اطاعت می‌شود. این اطاعت مبتنی بر قانونیت صوری دستورها و در محدوده صلاحیت آنها قرار دارد. در سیادت سنتی از سرور و رئیس که مقام ریاست و رهبر خود را مدیون سنت است و به آن سنت مقید است، پیروی می‌گردد. در اینجا، لزوم اطاعت، متکی بر مقررات غیرشخصی نیست، بلکه عبارت است از وفاداری شخصی در حیطه وظایف مرسوم. در سیادت کاریزمایی از شخص رهبر بنا به اعتقاد به شخص او یا به وحی نازل شده بر او و یا به قهرمانی یا سرمشق‌بودن او و در محدوده اعتقاد به کاریزمایی وی اطاعت می‌شود(زارع، ۱۳۸۰، ص۳۶).

انواع سیادت از دیدگاه ماکس وبر.

الف) سیادت عقلانی‌ـ‌ قانونی

به بیان ویر، سیادت عقلانی‌ متکی بر قبول اعتبار ایده‌های متقابل مرتبط ذیل می‌باشد:

۱ـ هر قانونی می‌توانداز طریق توافق یا تحمیل، براساس مصلحت یا ارزش‌های عقلایی یا هردو، به منظور جلب اطاعت اعضای تشکیلات وضع شود و این امر معمولاً به کلیه افرادی که در حیطه قدرت تشکیلات هستند، تسرّی می‌یابد.

۲ـ هر مجموعه قانونی، شامل نظامی‌هماهنگ از قواعد مجرد است که به عمد وضع شده‌اند به علاوه، اداره‌کردن قانون شامل کاربرد این قواعد در موارد خاص است و این همان فرآیند پیگیری عقلایی علایقی است که در نظم حاکم برتشکیلات در محدوده تعیین شده بواسطه احکام حقوقی و در پیروی از اصولی که به نحو کلی قابل تدوین بوده و رد نظم حاکم تأیید شده، می‌باشد.

۳ـ ما فوق(در هر رده‌ای حتی رئیس جمهور) با دستور دادن از نظام غیرشخصی اطاعت می‌کند.

۴ـ اطاعت اعضای تشکیلات از مافوق، فرمانبرداری نه از شخص او، بلکه از نظم غیرشخصی است. بنابراین، تعهد به وفاداری، فقط در حیطه‌ای که به نحو عقلایی محدود شده و بر اساس نظم به وی واگذار شده وجود دارد(وبر، ۱۳۷۴، ص ۲۷۵- ۲۷۶).

سیادت عقلانی، گرچه با درون‌مایه‌های فوق در دروه‌های گذشته‌تاریخی نیز قابل ردیابی است، ولی وجه آشکار و نهادینه خود را در دوران جدید باز می‌یابد. گذار از اشکال جوامع سنتی و ورود به جوامع عصر مدرن، روابط و مناسبات زندگی اجتماعی را نیز از اشکال بسیط به انواع پیچیده‌ای تبدیل کرده و گسترش داده است. این روابط از اشکال شفاهی، طرفینی، فراگیر و پردامنه، عاطفی و بسیط به اشکال غیرشفاهی، چند جنبه، جزئی و خاص، حرفه‌ای، عقلانی و متکثر تبدیل شده و در قالب سازمان‌ها و نهادهای متعدد نوین، سازمان یافته‌است. این تحول، سیادت عقلانی‌ـ‌قانونی را نیز، به نهایی‌ترین اشکال اجتماعی خود نزدیک ساخته(زارع، ۱۳۸۰، ص۴۰). به عقیده وبر، خالص‌ترین نوع سیادت قانونی آن است که یک سازمان اداری بوروکراتیک را به کار می‌گیرد. به بیان وی، فقط بالاترین رهبر سازمان،  منصب سیادت خود رااز طریق تصاحب، انتخاب و انتصاب اشغال می‌کند. اما حتی سیادت وی نیز شامل یک حیطه صلاحیت قانونی است. در نتیجه، مجموعه‌ سازمان‌اداری زیر دست او، در خالص‌ترین نوع آن، شامل کارمندانی است که انتصاب و انجام وظیفه آنها طبق ضوابط زیر است:

۱ـ آنها شخصاً آزادند و از وظایف اداری اطاعت می‌کنند.

۲ـ آنها بر پایه سلسله مراتب اداری محکمی سازمان یافته‌اند.

۳ـ هر مقامی(پُستی) یک حیطه صلاحیت قانونی دارد کهبه صراحت تعریف شده‌است.

۴ـ هر مقامی(پُستی) با یک معاهده آزاد پرشده، بنابراین اساساً گزینش آزاد وجود دارد.

۵ـ نامزدهای مقام اداری براساس توانمندی‌های تکنیکی انتخاب می‌شوند و در واقع آنها استخدام می‌شوند نه انتخاب(وبر، ۱۳۷۴، ص ۲۷۷-۲۷۶).

بر این اساس، عقلانیت و سیاد عقلانی در اندیشه وبر، بیشتر به مفهوم قانونیت نزدیک است تا مفهوم دیگر. مراد از عقلانی نه وجه ارزشی و هنجاری است که سیادت عقلانی را بر تراز دو مقوله دیگر نشاند و غیرآن را به مثابه مقولاتی «غیرعقلانی» و «نامعقول» طرد نماید؛ چراکه در پاره‌ای از موارد در تحلیل وبر، وجه عقلانی بعد کارکردی منفی و تنزل بخش نیز می‌یابد. عقلانیت در مفهوم وبری، عمدتاً به سازوکار روابط و فنی‌شدن مناسبات و سازمانی‌شدن کنش‌ها معطوف می‌گردد. به تعبیر عباس منوچهری درمقاله «مبانی اندیشه انتقادی ماکس وبر»، تعبیر وبر از «عقلانیت» سه بُعد عمد دارد:

۱ـ تعقلی شدنِ دنیا: به معنی غلبه نگرش علمی بر معارف انسانی می‌باد. به نظر وبر در روند تاریخ مدرن این نگرش بر کلیه حیطه‌های اندیشه و خلاقیت در غرب غلبه یافته است، حتی بر حیطه هنر.

۲ـ ابزاری شدنِ عقلانیت: یعنی رشد عقلانیت به معنای«حصول حساب شده هدفی معین از طریق استفاده از محاسبات». منظور وبر از این مفهوم این است که ملاحظات مربوط به چگونگی بکارگیری بهینه ابزار موجود در جهت رسیدن به اهداف مطلوب، وجه غالب در کنش افراد می‌باشد. مظاهر عینی این نوع عقلانیت را وبر در سرمایه‌داری مدرن و نهادهای بوروکراتیک می‌بیند.

۳ـ عقلانی‌شدن: یعنی رشد عقلانیت به معنی شکل‌گیری اخلاقیاتی که به‌طور منظم و غیرمبهم معطوف به اهداف ارزشی معینی است. این نوع کنش از نظر بکارگیری، ابزار عقلانی است، اما از نظر اهداف«غیرعقلانی» می‌باشد. نمونه این نوع عقلانیت را می‌توان در اخلاق پروتستانی مشاهده کرد(منوچهری، ص ۲۸-۲۷). باید تأکید نمود که فرآیند عقلانیت دردیدگاه وبر، به اشکال فراگیری از بوروکراتیزه شدن روابط اجتماعی نیز می‌انجامد که ضمن ارتقای کارایی نهادهای اجتماعی به سطحی غیرقابل مقایسه با سطوح پیشین در جوامع سنتی، نظامی از روابط قهری و سازمان‌یافته را برافراد مستولی می‌سازد و به یک معنی، سرنوشت آدمی را در پس میله‌های آهنین بوروکراتیک مدرن به تسخیر می‌کشد. به بیان دیگر، در عین بالارفتن کارایی جوامع جدید در سطوح‌مختلف، آدمی ضعیف و نحیف‌تر شده و شخصیت‌فردی او کم‌رنگ‌تر می‌شود و از این‌رو، در این مرحله فرد به‌دنبال گریزگاه‌هایی است تا حصارهای بوجود آمده را در هم بشکند و به دنیایی فراختر از روابط بسته سازمانی موجود صعود نماید و همین وضعیت است که ظهور جنبش‌های کاریزماتیک را به عنوان یکی از راه‌های برون رفت توجیه می‌نماید(منوچهری، همان، ص ۴۴-۴۳).

۴ـ‌ به تعبیر منوچهری در توضیح این وجه از عقلانیت در جوامع غربی؛ «گرچه وبر تعریف خاصی از بوروکراسی ارائه نکرده است. اما تعبیر کلی وی این است که بوروکراسی، شکل سازمانی اداره عقلانی امور است». طبق این تعریف، بوروکراسی در طول تاریخ در جوامع و تمدن‌های گوناگون به شکل‌های مختلف وجود داشته‌است، ولی تکوین اَشکال‌مدرن سازمانی در تمام حیطه‌ها از جمله دولت، کلیسا، ارتش، احزاب، اقتصاد، اتحادیه‌های اختیاری و غیره، تکوین و فزونی مداون اداره بورکراتیک می‌باشد (منوچهری، همان، ص ۲۸).

ب) سیادت سنتی

در اندیشه وبر، سیادتی سنتی نامیده می‌شود که مشروعیت آن براساس تقدس قدرت سرور و نظام‌هایی که از قدیم وجود داشته‌اند، باشد. در این‌گونه نظام‌ها، احکام بر پایه قواعدسنتی تصویب می‌گردند و از آنان به سبب احترامی که سنت برایشان قائل است، پیروی می‌شود. شکل‌گیری این نوع سیادت در ساده‌ترین وجه، ابتدا از طریق تربیت مشترک پدید آمده است. اطاعت و پیروی در این نوع سیادت، مبتنی بر وفاداری شخصی است؛‌ حاکم مافوق نیست، بلکه سرور شخصی است. در نتیجه ستاد تشکیلاتی نه از کارمندان بلکه از خدمه تشکیل شده و زیر دستان یا احباب سنتی‌اند و یا رعایا هستند و در واقع مناسبات ستاد را وفاداری شخصی تعیین می‌کند و از شخصی اطاعت می‌شود که سنت یا سرور سنتی تعیین کرده است. براین اساس، از وظایف عینی اداری و قوانین ذیربط خبری نیست(زارع، ۱۳۸۰، ص۴۴).

فرامین شخصی در سیادت سنتی از دو طریق مشروع می‌شود: نخست: سنتی که محتوا، معنی و میزان فرامین را تعیین می‌کند. ضمن اینکه زیرپا گذاشتن سنت برای موقعیت سنتی سرور ممکن است خطرساز باشد. دوم، میل و اختیار که مرد آن را نیز سنت تعیین می‌کند(زارع، همان، ص ۴

از «پیرسالاری» و پاتریمونیالیسم اولیه یا «پدرسالاری» می‌توان به عنوان انواع اولیه سیادت سنتی نام برد. در این نوع سیادت، قدرت، آزادانه در تصاحب سرور نیست، بلکه سرور شدیداً‌ وابسته به میل فرمانبرداری احباب است. در واقع، اعضای گروه پیروان، هنوز احباب هستند تا رعایا. در عین‌حال، به‌سبب احباب هستند نه به‌سبب قانون. بنابراین آنان ناچار از اطاعت سرورند و قانون موضوعه‌ای درکار نیست؛‌ گرچه اطاعت آنان از سرور نیز به لحاظ سنت است و از این حیث، سرور نیز خود قویاً وابسته به سنت است و سنت به گونه قانونی نانوشته، بر دست و پای سرور و احباب پیچیده شده است(وبر، ۱۳۷۴، ص ۳۲۸). با گذار از اشکال اولیه سیادت سنتی، سیادت «پاتریمونیال» در شکل ارتباط ارباب و رعایا تکوین می‌یابد و احباب همان رعایای کنونی می‌گردند. در عین‌حال، در شکل جدید سیادت پاتریمونیال، نیروی سنت همچان قوی و پابرجاست و مناسبات سرور و فرمانبرداران را تنظیم می‌کند (زارع، همان، ص ۴۶).

نخستین عاملی که باعث تثبیت رابطه پاتریمونیال و محدودشدن قدرت مطلق ارباب می‌شود، «عادت» است که از بطن آن نیروی تقدیس‌کننده سنت سربر می‌آورد. علاوه بر مقاومت همه‌جانبه و شدید در قبال پدیده‌های نامأنوس، نوآوری‌های‌احتمالی سرور را نیز اطرافیان رد کرده و ترس سرور از قدرت‌هایی که همه‌جا حافظ سنت و مناسبات وفاداری و فرمانبرداری هستند نیز همین تأثیر را می‌گذارد و نیروی سنت را پایدارتر می‌سازد. و بالاخره ترس از ارباب از اینکه هر تکان و دگرگونی شدید در حس وفاداری و فرمانبرداری سنتی‌ـ که در نتیجه دخالت غیرموجه و غیرعادلانه درامر تقسیم سنتی وظایف و حقوق پدید آید ـ به منافع او بویژه منافع اقتصادی‌اش لطمه می‌زند. عامل مقوم بعدی است. چه آنکه در اینجا نیز این نکته صائب است که در حالی که ارباب در مقابل فرد رعیت قدرت مطلق دارد، در برابر مجموع رعایا ناتوان است(وبر، ۱۳۷۴، ص ۳۴۷).

به این ترتیب، گذر از شکل نخستین سیادت سنتی و پیدایش ستاد اداری و شخصی سرور سیادت«پاتریمونیالیسم» را به منصه ظهور می‌رساند و پاتریمونیالیسم در صورت قدر یافتن فوق‌العاده سرور به «سلطانیسم» گرایش می‌یابد. احباب تبدیل به رعایا می‌گردند، حق سرور که حق والای احباب مسوب می‌شد، مبدل به حق شخصی سرور می‌شود و این حق به همان نحو در تصاحب او قرار می‌گیرد که هر شیء دیگر، قابل فروش، مصادره یا توارث می‌باشد. در نتیجه سیادت پاتریمونیال سیادتی است که بدواً سنت‌گراست، ولی عملاً در آن قدرت شخصی اعمال می‌شود و اگر این سیادت بدون رعایت سنت، بر اختیار و خودکامگی تکیه نماید، سیادت سلطانی نامیده می‌شود؛‌ گرچه مرز میان این دو نوع سیادت دقیق نیست. در واقع سلطانیزم یا اقتدار سلطانی وجه افراطی پاتریمونیالیسم است که از آن به نوپاتریمونیالیسم تعبیر شده‌است(زارع، ۱۳۸۰، ص ۴۰).

از دیدگاه وبر، بطورکلی دولت‌پاتریمونیال یابه الگوی کلیشه‌ای گرایش دارد، یا به الگوی خودکامه؛ اولی بیشتر مختص مغرب زمین است و دومی به مقیاس زیا در مشرق زمین معمول بوده است (وبر، همان، ص ۳۸۲-۳۸۱). در الگوی پاتریمونیال مشرق زمین، پادشاه مرکز نظام‌سیاسی و مایه وحدت آن است؛‌ اراده او  در حکم‌قانون است و کارمندان بوروکراسی و ارتش را از میان افراد وفادار به خود و از میان مزدوران استخدام می‌کند. بوروکراسی پاتریمونیال مبتنی بر معیارهای عقلایی نیست و کارمند دارای تضمین حقوقی نمی‌باشد. در مراتب مختلف قدرت میان حوزه عمومی و حوزه خصوص تمایزی درکار نیست و اطاعت و وفاداری کاملاً شخصی‌است. سلطان پاتریمونیالیسم‌استقلال بوروکراسی، ارتش، اشراف و تجار را در هم می‌شکند و به این‌ترتیب با آزادی شهرها و پیدایش نظام‌حقوقی عقلانی و رشد سرمایه‌داری اصولاً‌ ناهماهنگ است. در واقع نظام‌سیاسی پاتریمونیال در شرق با استخدام بردگان و مزدوران در ارتش، نصب‌خویشاوندان سلطان به‌مناصب کشوری و فقدان طبقات و سیستم حقوقی مستقل، مانع‌رشد اخلاق‌سرمایه‌داری و عقلانیت گردید(حجاریان، اطلاعات‌سیاسی‌ـ‌اقتصادی،ش ۹۲-۹۱، ص ۴۸).

به این ترتیب، در دولت پاتریمونیال، رابطه قدرت ماهیتاً همان اقتدار پدرانه و اطاعت فرزندانه است. رابطه حاکم با دشتگاه دیوان‌سالاری از طریق انتصاب و جانشینی و در ادامه وجودی شاه شکل گرفته و روح‌شاه در زیردستان حلول نموده است. از معیارهایی چون‌شایسته‌سالاریخبری نیست و ارادت و سالاری و محرمیت تعیین‌کننده است و شرط تقرب به قطب اصلی یا همان شاه، همانا وفاداری و اطاعت بی‌قید است و این خصیصه در سلسله مراتب طولی جریان دارد، یعنی هرکس در جایگاه خود در پی کسب اطاعت محض اطرافیان است. بنابراین، رابطه عمومی قدرت و ساخت یک سویه از بالا به پایین حاکم است؛ ضمن اینکه در کنار این نوع رابطه عمودی، نوعی رابطه افقی قدرت هم به چشم می‌خورد که دارای خصلت هم‌چشمی متوازن است؛ یعنی عناصری با نیروی برابر در یک صحنه ستیز یکدیگر را کنترل می‌کنند و حاکم با دست‌کاری و تشویق رقابت مزبور، استیلای خود و طفیلی بودن دیگران را به نمایش می‌گذارد(زارع، ۱۳۸۰، ص ۵۰).

سخن‌آخر آن‌که، پاتریمونیالیسم(بویژه در شرق) دارای ویژگی‌های شش‌گانه زیر به عنوان مؤلفه‌های اصلی می‌باشد:

۱ـ شخصی بودن امر سیاست و متکی‌بودن جامعه پاتریمونیال بر روابط شخصی و غیررسمی نظیر یک خانواده و در نتیجه متوجه شدن همه مسئولیت‌ها به سوی یک نفر.

۲ـ اهمیت تقرب فیزیکی به حاکم، علی‌رغم داشتن هر منصب و شغل رسمی و حاکم بودن روابط خویشی، فامیلی و دوستانه.

۳ـ غیررسمی بودن سیاست و نامقید شدن قدرت و گریزان‌بودن ساحت قدرت از نهادینه شدن و در نتیجه رازآلودگی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و ظهور گروه‌های غیررسمی.

۴ـ بسط ستیز متوازن و گسترش تفرقه و چشم و هم‌چشمی و توسعه دشمنی و رقابت ناسالم میان اطرافیان و در نتیجه ظهور شاه به عنوان دار نهایی.

۵ـ اهمیت لیاقت نظامی‌گری و وجود سازمان نظامی وفادار با توجه به تنش دائمی میان نیروهای روبه مرکز و نیروهای گریزان از مرکز.

۶ـ توجیه حقانیت نظام با اتکا به اعتقادات مردم و استقرار مراتب فرماندهی و فرمانبری به زنجیره‌ای از استخلاف که حلقه‌های آن به باورهای فرمانبران منتهی می‌شود(حجاریان، اطلاعات سیاسی‌- اقتصادی، ش ۹۲-۹۱).

ج)سیادت کاریزمایی(فرّهی):

وبر، «کاریزما» یا فرّه را به معنای صفتی فوق‌العاده در یک شخص می‌داند. این صفت ممکن است حقیقتاً وجود داشته باشد و یا اینکه صرفاً وجود آن ادعا شود(زارع، ۱۳۸۰، ص۵۱). اصولاً مفهوم کاریزما نقطه مقابل عقلانی‌شدن است و بدین‌معنی، امری غیرعقلانی است و با کردار ضابطه‌مند بیگانه است. شخصیت‌کاریزمایی، شخصیتی است که به‌خاطر صفات و سلوک خود مورد توجه و تکریم واقع می‌شود؛ چنانچه این تکریم جنبه سیاسی داشته‌باشد، می‌تواند به استقرار«سیادت کاریزمایی» منتهی گردد (زارع، همان، ص ۵۱). ویژگی‌های شخصیت کاریزما بدان‌گونه‌اند که قابل دسترسی برای افراد عادی نیستند، بلکه منشأ آنها الهی یا منحصر بفرد تلقی می‌شود و بر این اساس فرد مورد نظر به عنوان رهبر تلقی می‌گردد. بدین‌معنی که تلقی افراد عادی و پیروان و شاگردان از شخصیت‌های برجسته، عامل درونی و رکن دوم شکل‌گیری شخصیت کاریزمایی است(زارع، همان، ص۵۲). به بیان دیگر عامل تعیین‌کننده برای اعتبار کاریزما، پذیرش توسط کسانی است که در معرض سیادت قرار گرفته‌اند. این پذیرش آزادانه است و در کاریزمای اصیل مبنای ادعای مشروعیت و نشانه تعیین کننده کاریزما، در احساس وظیفه کسانی است که دعوت به یک رسالت کاریزمایی شده‌اند تا ویژگی‌ آن را تأیید کنند و مناسب با آن رفتار نمایند(وبر، ۱۳۷۴، ص ۳۹۸). در اندیشه وبر شخصیت کاریمایی نوعی اهمیت فلسفی دارد. وی معتقد است که چون دنیای معاصر غرب به علت وجود گرایش نهفته در آن به عقل و منطق، به جانب استقرار دیوانسالاری در تمام جوانب حیات اجتماعی پیش می‌رود، آزادی فردی و فکری در آن به مخاطره افتاده است و در چنین شرایطی شاید رهبر کاریزمایی تنها نیرویی باشد که بتواند جامعه را به سوی رهایی رهبری کند(منوچهری، ص۲۹). این امر همان نقش تاریخی است که رهبر کاریزمایی ایفا می‌کند و بازیابی مجدد هویت فرد و برون رفت او از حصارهای پنهان دیوانسالاری مدرن را سبب می‌شود. به هرحال، شخص صاحب کاریزما باید بتواند ویژگی‌ خود را در مدت زمان طولانی حفظ کند و دلیل برجستگی او و نافع‌بودن او در اندیشه پیروان همچنان محفوظ بماند. به عقیده وبر اگر شخص صاحب کاریزما برای مدت طولانی بدون ویژگی کاریزما بماند، بویژه اگر رهبری وی نفعی به حال پیروان نداشته‌باشد، بسیار متحمل است که وی سیادت کاریزمایی خود رااز دست بدهد(وبر، همان، ص۳۹۹).

یک وجه مهم سیادت کاریزمایی، بیگانگی آن با ضوابط و قواعد و دوری از روالمندی و روزمرگی و عدم قابلیت پیش‌بینی و تحلیل رفتاری وی است. سیادت سنتی و عقلایی اشکال خاصی از روال روزمره‌ کنترل کنش هستند، درحالی‌که سیادت کاریزمایی دقیقاً مخالف اینهاست. سیادت بوروکراتیک مقید به ضوابط قابل تحلیل است، درحالی‌که سیادت کاریزمایی بطور اخص غیرعقلایی است؛ بدین معنی که با همه قواعد بیگانه است(بشریه، ۱۳۸۲، ص ۶۱).

از سوی دیگر، سیادت سنتی مقید به پیشینه‌هایی است که از گذشته به جا مانده و بنابراین باز معطوف به قواعد است، در حالی‌که سیادت کاریزمایی در حیطه مدعایش، گذشته را تکفیر می‌کند و بدین‌معنی یک نیروی انقلابی است و در طریق شکستن و فروریختن سنت‌ها عمل می‌کند. این سیادت هیچ تصاحب قدرتی را بنا به تملک دارایی، چه توسط سرور و یا توسط گروه‌های اجتماعی نمی‌پذیرد و تنها مبنای مشروعیت برای آن کاریزمای شخصی است و این مبنا تا زمانی که او تأیید مریدان را به همراه دارد و می تواند آنها را راضی کند، یعنی تا زمانی که اعتقاد به رسالت کاریزمایی‌اش پابرجاست، همچنان پایدار است(زارع، ۱۳۸۰، ص ۵۴).

کاریزما اصولاً با کنش‌های اقتصادی میانه‌ای ندارد. رفتار رایج اقتصادی که در انواع سیادت‌ها قابل جمع با وجوه رفتاری زمامداران و حکام است، در این نوع سیادت پذیرفته نیست. کاریزمای خالص بطور اخص با ملاحظات اقتصادی بیگانه است و هرجا ظهور کند شامل یک دعوت قطعی، یک رسالت یا یک وظیفه درونی است. البته این امر در شکل کامل خود یک آرمان باقی می‌ماند تا یک واقعیت. یعنی چنین نیست که کاریزما همواره از دارایی یا فعالیت اقتصادی صرف‌نظر کند. آنچه مطرود است تا زمانی‌که نوع خالص کاریزما در کار است، اقتصاد روزمره سنتی یا عقلایی و کسب درآمد مقرر از طریق فعالیت اقتصادی مداوم می‌باشد. در واقع در حد بالایی هدایا، موقوفه‌ها و حتی رشوه و انعام زیاد یا گدایی، انواع کاملاً بارز تأمین معیشت کاریزما است. از سوی دیگر غنیمت قهرآمیز یا مسالمت‌آمیز نوع دیگر تأمین حوایج کاریزمایی است؛ ولی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی عقلایی، کاریزما یک نوع نیروی غیراقتصادی است و هر نوع در‌گیری در روال روزمره دنیوی را طرد می‌کند(وبر، ۱۳۷۴، ص ۴۰۱).

تشکیلات تحت اقتدار رهبر کاریزمایی از انواع روابط خویشاوندی در سیادت سنتی و یا روابط حرفه‌ای و عقلایی در سیادت عقلانی به دور است. تشکیلات تحت سیادت کاریزمایی، مبتنی بر نوعی از روابط تأنیسی‌ـ ‌احساسی است. ستاد اداری یک رهبر کاریزمایی از کارمندان تشکیل نشده و دست‌کم، اعضای آن آموزش فنی ندیده‌اند. انتخاب آنان نه براساس امتیازات اجتماعی و نه مبتنی بر وابستگی خانگی و شخصی است، بلکه بر پایه صفات کاریزمایی اعضا است. پیامبر، حواریون خود را دارد، سرور جنگی مردان برگزیده خود را و رهبر بطور کلی هواداران خود را. هیچ چیز تحت عنوان انتصاب یا انفصال یا سیر ارتقایی یا ترفیع وجود ندارد؛ فقط یک دعوت است از سوی کاریزما براساس صفات کاریزمایی. هیچ سلسله مراتبی وجود ندارد؛ رهبر صرفاً در موارد کلی یا خاص، وقتی اعضای ستاد خود را قادر به انجام کار محوله نداند، در امور دخالت می‌کند. در نتیجه سیادت کاریزمایی خارج از قلمرو روزمره و حیطه دنیوی است؛‌یعنی بشدت برخلاف سیادت عقلانی و بخصوص بوروکراتیک و همچنین سیادت سنتی (چه پدرسالار یا پاتریمونیال)، است(وبر، ۱۳۷۴، ص ۴۰۰-۳۹۹).

چنان‌که اشاره شد، کاریزما در تقابل با امور عقلانی و ضابطه‌مند معنا می‌یابد و اصولاً بدین معنی نیرویی است که به تغییرطلبی می‌پردازد، سنت‌های گذشته را مطرود می‌شمارد و در ایفای نقشی تاریخی، جامعه را به سوی رهایی از سنت‌های پیشین و یا حصارهای جدید رهبری می‌کند. کاریزما با ارائه معانی تازه و تفاسیر جدید از زندگی و رابطه آدمی با جامعه و هستی، حضور خود را توضیح می‌دهد و این امر طبعاً به دنبال وقوع نوعی بحران معنا که با بحران روحی افراد همراه است، صورت می‌پذیرد(زارع، همان، ص۵۶۹). کاریزما در متن تاریخ غیرعقلانی زندگی انسان پدید می‌آید و اساساً برخاسته از نیاز دائمی انسان به تعریف زندگی خویش و واقعیت جهان و جامعه است. به عبارت دیگر کاریزما در پاسخ به مسأله معنا پدید می‌آید(بشیریه، ۱۳۸۲، ص ۶۱). و با عرضه معنای جدید به بحران معنا واکنش نشان می‌دهد و از طریق تغییر افرادبه تغییر روابط اجتماعی اقدام می‌کند. جنبش کاریزمایی با کسب سلطه سیاسی، در مقایسه با جامعه و سیاست در دوران سنتی، چهره تازه‌ای به زندگی اجتماعی و سیاسی می‌بخشد و اصولاً در صورتی که کنش‌های عقلانی مبتنی بر ارزش، اساس سلطه کاریزمایی باشد، این‌گونه کنش‌ها نیز معطوف به ارزش‌هایی خواهد بود که رهبر بر آنها تأکید داشته‌است(بشیریه، ۱۳۸۲، ص۶۲).

سیادت کاریزمایی اصولاً سیادتی ناپایدار است؛ جنبش کاریزمایی در دوران بحران پدید می‌آید و فرآیند انتقال از وضعیتی به وضعیتی دیگر را سپری می‌کند. بر این اساس ویژگی‌هایی متوجه این جنبش است:

۱ـ باتوجه به مبنای عاطفی و خصلت شخصی جنبش کاریزمایی، سلطه برآمده از چنین جنبشی بی‌ثبات‌تر از سلطه سنتی است؛ چرا که خود عامل تضعیف‌ سنت‌های مستقر است؛ ضمن آنکه هنجارها و ارزش‌های تازه‌ای که این جنبش عرضه می‌کند به سرعت ریشه نمی‌دواند.

۲ـ این جنبش بطور مستمر نیازمند برانگیختن عواطف پیروان است و طبعاً این امر با محدودیت‌ها و موانعی در دامنه زمانی بلندمدت مواجه خواهد بود.

۳ـ از آنجا که مبنای اساسی سلطه کاریزمایی ارادت است، نظام دیوانی نیز بر آن مبتنی است و کارگزاران بر حسب میزان ارادت و خلوص نسبت به جنبش و رهبر انتخاب می‌شوند و رهبر به عنوان مظهر کمال به احساس بی‌امنیتی و بی‌خویشتنی پیروان پاسخ می‌دهد و پیروان متعصب، خود را در شخصیت رهبر حل می‌کنند(بشیریه، ۱۳۸۲، ص ۶۳-۶۲).

به این ترتیب، ‌مآلاً ناکارآمدی‌ها و ناکارکردی‌هایی متوجه نهاد سیاسی حاکم خواهد شد؛‌یعنی همان ویژگی‌هایی که عامل قوت جنبش کاریزمایی و عامل شکل‌گیری سیادت کاریزمایی است، در طول زمان و در دوران بقاء و استقرار به عامل ضعف و انحلال سیادت کاریزمایی بدل می‌شود. جنبش کاریزمایی در سایه درآمیختن با علایق مادی برخی گروه‌های اجتماعی یا گروه‌های حامل بر طول عمر خود افزوده، استمرار می‌یابد(بشیریه،۱۳۸۲،ص۶۳). در آمیختن جنبش کاریزمایی با علاق مادی برخی گروه‌های اجتماعی یا گروه‌های حامل در عین استمرارآن، موجب زوال محتوم جنبش کاریزمایی و دست‌کم تغییر آن از وضعیت اصیل اولیه می‌گردد. چنان‌که گذر زمان و جایگزینی حلقه‌های درونی با حلقه‌های بیرونی و دورتر، سبب تبدیل ماهیت جنبش کاریزمایی و خروج آن از وضعیت خالص نخستین شده و زمینه‌های زوال سیادت کاریزمایی را فراهم می‌آورد. یعنی درعین آنکه جنبش کاریزمایی و سیادت کاریزمایی، از طریق هم‌سوشدن با منافع گروه‌هایی خاص سعی در باز تولید و استمرار خود کرده است، از همین طریق به زوال و فنای خود مدد رسانده و دگرگونی خود را در پی آورده است.

کارآمدی و سیادت مشروع

اگرچه مشروعیت معطوف به مقوله‌ای ارزشی و هنجاری و کارآمدی معطوف به مقوله‌ای ابزاری گردیده است(بشیریه،۱۳۸۲، ص۶۳)، ولی در پاره‌ی از مباحث، از کارآمدی حکومت به عنوان فرآیندی که می‌تواند خود مشروعیت آفرین باشد، یاد شده است. حکومت‌ها پس از مرحله تأسیس که برپایه کسب نوعی مشروعیت در مقام حدوث، شکل می‌گیرند، بر فرض شکل‌گیری مشروع، در مرحله استقرار نیز برفرآیندی از مشروعیت‌زایی و مشروعیت‌یابی، تکیه می‌کند (زارع،۱۳۸۰، ص ۵۸). به این ترتیب اگر عناصر یک جامعه معین، نسبت به کارایی حکومت در سطوح مختلف هویت‌بخشی، مشارکت، توزیع، مساوات و حاکمیت احساس رضایت نموده و این کارایی را مطابق هنجارهای پذیرفته شده بدانند، بحران مشروعیت بوجود نخواهد آمد(رازی، ۱۳۷۴، ص۱۸). همچنین برخی معتقدند: «کارآیی اقتصادی دولت در دراز‌مدت، مشروعیت رژیم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چنان‌که شکست‌های اقتصادی می‌تواند مشروعیت نظام یا حداقل اقتدار برخی از نهادهای نظام را از بین ببرد(دوگان، اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی، شماره ۹۸-۹۷،‌ص۹).

به این ترتیب، کارکرد مطلوب حکومت و توفیق در کارآمدی، ممکن است به جلب رضایت شهروندان و بازتولید هنجارهای تازه مشروعیت آفرین و در نتیجه بازیابی مشروعیت حکومت منتهی گردد، همچنان‌که کارکرد نامطلوب وضعیت کارآمدی یک حکومت مشروع، ممکن است ظهور بحران‌ها و نهایتاً زوال مشروعیت ریشه‌دار و پیشین حکومت را سبب شود و پیروی شهروندان را نسبت به چنین حکومتی از اساس مورد تردید قرار دهد(زارع، همان، ص۵۹). در دوران جدید در پاره‌ای از کشورهای جهان سوم حکومت‌هایی با عنوان «دیکتاتوری‌های صلح» روی کارآمدند و بدون توجه به مبادی و مبانی مشروعیت اولیه در آغاز شکل‌گیری، توجه به ارتقای ظرفیت حکومت در عبور از بحران‌ها و حل مسائل و مشکلات جامعه و حکومت را مدنظر قرار دادند و بیش از توجه به بنیان مشروعیت، به روند مشروعیت‌یابی عطف‌نظر نمودند.

سیمور لیپست در پژوهشی پیرامون رابطه دو موضوع «کارآمدی» و «مشروعیت»، چنین نتیجه می‌گیرد که یک نظام شدیداُ کارآمد اما نامشروع، در کوتاه‌مدت بی‌ثبات‌تر از رژیم‌های است که از کارآمدی نسبتاً پایین اما مشروعیت بالایی برخوردارند. ولی از سوی دیگر،‌کارآمدی مستمر با گذشت چند نسل می‌تواند به یک نظام سیاسی مشروعیت ببخشد و در جهان مدرن این کارآمدی عبارت‌است از توسعه پایدار اقتصادی. ملت‌هایی که با موفقیت بیشتری خود را با احتیاجات یک نظام صنعتی وفق داده‌اند و با کمترین کشمکش سیاسی داخلی روبرو بوده‌اند، مشروعیت سنتی خود را حفظ نموده‌اند یا اینکه نهادهای قوی نوینی برای مشروعیت نظام‌های سیاسی خود به وجود آورده‌اند. بر این اساس، بقای دموکراسی‌های سیاسی جدید در آفریقا و آسیا در سطح وسیعی به قابلیت آنها در پاسخ‌گویی مستمر و بلندمدت به نیازهای مردم بستگی خواهد داشت. این امر احتمالاً به معنی توان آنها در مواجه با مسأله صنعتی‌شدن است(زارع، ۱۳۸۰، ص ۶۰).

نتیحه:

بر اساس آنچه بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت همان‌گونه‌که ماکس وبر نیز معتقد است، امروزه رایج‌ترین شکل مشروعیت در جهان غرب و تفکر غیردینی، اعتقاد به قانونیت است، چه این قانون از طریق آرای اکثریت وضع شده باشد یا اقلیتی اراده خود را تحمیل کرده باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که در بنیادهای نظام همگانی توافق نباشد، در واقع به این معناست که این نظام بر اقلیت تحمیل شده است. با این وجود، بسیار متداول است که اقلیت‌ها بتوانند با استفاده از زور یا شیوه‌های خشن و هدف‌دار، نظامی را اعمال کنند که در ابتدا با مخالفت روبه‌رو باشد، ولی در طول زمان مشروعیت به‌دست آورد. در واقع، تا زمانی که صندوق رأی، وسیله قانونی تغییرنظام است، امری بسیار طبیعی است که اقلیت صاحب اکثریت رسمی شود و اکثریت هم بپذیرد. در چنین مواردی، حاکمیت اکثریت، خیال صرف است. اعتقاد به قانونیت یک نظامِ مبتنی بر توافقِ اختیاری، اعتقادی نسبتاً قدیمی است. (نک: وبر، ۱۳۷۴: ۴۳ و ۴۴) بنابراین، مشروعیت امری ذهنی و اعتقادی است، به‌گونه‌ای‌که جوامع مختلف برداشت‌های متفاوتی از آن دارند.روشن شد که صاحب‌نظران غربی کوشیده‌اند برای این پرسش که: چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا به‌دست آورده است؟ با توجه به پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی در آن فرهنگ، در تعریف مشروعیت با مشکل روبه‌رو بودند. در حقیقت،همه جواب‌های دانشمندان غربی به مسئله مشروعیت، پاسخی به مسئله توجیه سلطه موجود است. بنابراین نتوانستند جواب این پرسش که: «به چه دلیلی شهروندان باید ملزم به رعایت دستورهای حکومت باشند» را بیابند. مشروعیت به معنای مقبولیت، قرارداد اجتماعی، توسعه، قانونی بودن، رضایت عمومی و اراده عمومی نیست، بلکه به معنای حقانیت است و بر این اساس حکومتی مشروع است که هدف‌ها و ارزش‌های اخلاقی را دنبال کند. به هر حال می‌توان نتیجه گرفت که کارآمدی حکومت و قرین‌شدن آن با کامیابی‌های پی‌در پی در فرآیند توسعه در کنار دیگر عوامل و شرایط همراه(ازجمله به طول انجامیدن فرآیند مزبور)، می‌تواند خود عامل مشروعیت بخش و سازنده بنیان‌های مشروعیت حکومت گردد و در یک روند معکوس ظرفیت‌های تولید رضایت و اعتماد به حاکمیت و کارکردهای آن‌را ارتقاء بخشد.

منابع :

 • ابوالحمد، عبدالحمید( ۱۳۶۸)مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات توس.
 • بشیریه، حسین (۱۳۸۲)جامعه شناسی سیاسی ؛نشز نی
 • حییم، سلیمان( ۱۳۶۳)فرهنگ حییم انگلیسی ـ فارسی، تهران، فرهنگ معاصر.
 • متی دوگان. متی (۱۳۷۵)دیدگاههای مختلف نسبت به مسئله مشروعیت، گزیده مقالات سیاسی- امنیتی، جلد دوم ص ۲۷۱: تهران انتشارات بینش
 • زارع،عباس( ۱۳۸۰)مبانی مشروعیت و قدرت در جمهوری اسلامی ایران، ۵۷ تا ۷۵، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش.
 • عالم، عبدالرحمن( ۱۳۷۳)بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
 • کواکبیان، مصطفی(۱۳۷۸)مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
 • گلیانی، علی( ۱۳۷۸) «مشروعیت و ثبات سیاسی در ایران، ۱۳۳۲ – ۵۷» (پایان‌نامه دکتری)،تهران، دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده علوم انسانی).
 • لاریجانی، صادق( ۱۳۸۱)مشروعیت و الزام سیاسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره اول.

–      مرندی،محمدرضا( ۱۳۷۶)مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اسلام، تهران، مؤسسه انتشاراتی عطا.

–      منوچهری، عباس( ۱۳۸۰).مبانی اندیشه انتقادی ماکس وبر؛اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی، ش ۱۰۴-۱۰۳، ص ۲۷-۲۸٫

–     نقیب‌زاده، احمد( ۱۳۷۲)سیاست و حکومت در اروپا، تهران، انتشارات سمت.

–       وبر،ماکس( ۱۳۷۴)اقتصاد و جامعه، ترجمه: عباس منوچهری ترابی‏نژاد و عمادزاده، تهران، انتشارات مولی.

. Raphael, D.D, (1970) Problems of Political Philosophy, first published, (Pall Mall press, ltd, London).

The Basis of Legality in Western and

-(Usarpation)

-Cicero)

(Usarpation)

(Cicero)

-(Shaar)

 (Lipest)

(Merkl)

 Social contract

 Rousseau

(intellectualization)

-(instrumentalization)

(Rationalization)

patriarchal

(meritocracy)،

 معنای واژگانی کاریما، عطیه الهی است و این لغت ریشه کلیسایی دارد(زارع، ۱۳۸۰، ص ۵۱).

(legitimacy)

(legitimation)
درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 34
[ 26 / 02 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
مطالب متفرقه
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی.: Weblog Themes By SlideTheme :.