منظور از دادگاه كيفري استان در امور كيفري چيست و چه جرائمي در اين دادگاه ها رسيدگي مي‌شود؟پاسخ:


دادگاه كيفري استان شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر است كه در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد، جرائم سياسي و مطبوعاتي مي‌باشد رسيدگي بدايتي (مرحله نخستين) مي‌نمايد.