close
تبلیغات در اینترنت
نظام حقوقی دادگاهها در انگلستان
    دادگاهها در انگلستان به دو شاخه كيفري و حقوقي تقسيم مي شوند:

 

الف- دادگاههاي كيفري
اين دادگاهها شامل
:
1- دادگاههاي صلح (مجستريت).
2- دادگاههاي شاهي.
3- دادگاههاي پژوهش كيفري.
4- مجلس اعيان.

دادگاه صلح يامجستريت(magistrates):

نخستين قضات دادگاههاي صلح در سال 1327 به عنوان قضات حافظ صلح منصوب شدند و اسلاف آنها بيش از 670 سال است كه با عنوان قضات صلح يا مجستريت ها قوانين عرفي و موضوعه را براي حفظ نظم عمومي محلي اجرا مي كنند. قضات صلح دو گروه هستند قضات نيمه وقت افتخاري كه از افراد غير حقوقدان بوده و در سطح ملي و منطقه اي با پيشنهاد كميته اي مشورتي و ابلاغ لرد چنسلر (رئيس قوه قضائيه) و پس از آموزش لازم به كار گمارده مي شوند اين قضات از افراد معمولي جامعه با اطلاع و دانش كافي از محل انتخابي مي باشند.هدف از انتخاب اين قضات شركت زنان و مردان معمولي از همه قشرهاي جامعه با شخصيت خوب در كار قضايي است. تعداد اين قضات در انگلستان بيش از سي هزار نفر است.

گروه ديگر از قضات را قضات تمام وقت مي نامند كه مستقيما با ابلاغ رئيس قوه قضائيه از بين وكلاي مشاور و مدافع با حداقل هفت سال سابقه كار انتخاب و منصوب مي شوند. تعداد اين قضات در لندن به صد نفر و در مراكز ديگر به 30 نفر مي رسد.

در كنار قضات دادگاه صلح فردي كه كلراك ناميده مي شود انجام وظيفه مي كند. كلراك از ميان وكلاي مشاور و مدافع با حداقل 5 سال سابقه كار انتخاب مي شود. وظيفه وي ارائه مشورت هاي حقوقي به قضات صلح در مورد مسائل ماهوي و شغلي است امور اداري دادگاه مانند صدور اخطاريه يا احضاريه نيز به عهده وي مي باشد.

صلاحيت و نحوه رسيدگي در دادگاه صلح:

دو نوع صلاحيت دارد: صلاحيت محاكمه و صلاحيت بازجويي مقدماتي.
بيش از 98 درصد جرايم و تعدادي از اختلافات حقوقي در دادگاه صلح رسيدگي مي شود همچنين وظايف اداري به عهده آن محول شده است. اين دادگاه به جرم سرقت جزئي، ضرر و زيان كيفري، تهديد و توهين ، مستي، تخلفات رانندگي و به طور كلي به جرائمي كه حداكثر مجازات آن 6 ماه حبس يا هزار پوند جريمه نقدي باشد رسيدگي و حكم صادر مي كند. تعدادي از جرائم هستند كه هم در صلاحيت دادگاه هاي صلح هستند و هم در صلاحيت دادگاه شاهي در اين گونه موارد وظيفه دادگاه صلح اين است كه به متهم اختيار دهد يكي از آنها را انتخاب كند. اگر رسيدگي در دادگاه صلح را انتخاب كرد متهم در دادگاه صلح با حضور 2 تا 7 قاضي محاكمه مي شود ولي اگر متهم محاكمه در دادگاه شاهي را انتخاب كند در اين حال دادگاه صلح به جرم، رسيدگي مقدماتي مي نمايد. يعني كار جمع آوري اطلاعات و دلائل جرم و تحقيق از متهم و شهود و شاكي را انجام داده و يا صدور قرار تأمين و مجرميت متهم را در اختيار دادگاه شاهي قرار مي دهد.

ساير مواردي كه در صلاحيت دادگاه صلح است عبارت از بررسي و تصويب تقاضاي جواز تئاتر و سينما و قمار خانه و محل هاي صرف مشروبات الكلي است. رسيدگي به امور مربوط به حقوق خانواده و حسبي از قبيل حكم به جدائي زوجين قبل از طلاق، نفقه، رضايت به ازدواج، قيومت صغار، فرزند خواندگي و سرپرستي اطفال از جمله صلاحيت دادگاه صلح است. بيش از 95 درصد از آراء دادگاه هاي صلح در مرحله بدوي به علت عدم اعتراض قطعي مي شود تجديدنظر از احكام دادگاه هاي صلح بر حسب مورد در دادگاه شاهي، دادگاه تجديدنظر شعبه خانواده و شعبه دادگاه ملكه و نيز در مجلسي اعيان به عمل مي آيد.

تعدادي از دادگاه هاي صلح با شركت سه نفر قاضي صلح با حداقل سن 65 سال كه يكي از آنها زن مي باشد به جرائم اطفال يعني اشخاص كمتر از 14 سال و بين 14 تا 17 سال بدون حضور مطبوعات و به طور غير علني رسيدگي مي كند. حكم دادگاه پس از مشورت دادگاه با گروهي از افراد و شاغلين در مدرسه ها پليس، روان شناسي، روانپزشك و پزشك صادر مي شود.

دادگاه شاهي (crown court):

با تصويب قانون دادگاه ها در سال 1971 دادگاه شاهي براي رسيدگي نخستين به تمامي جرائم به جز آنچه كه در صلاحيت دادگاه هاي صلح مي باشد تشكيل شد با توجه به گسترش جمعيت در كشور اين دادگاه ها در 90 مركز و در 6 محدوده زير مستقر مي باشند:  الف - منطقه جنوب شرقي (لندن).  ب- منطقه ميدلند و آكسفور (بيرمنگام).  ج- منطقه شمال شرقي (ليدز).  د- منطقه ولز و چستر (گارديف).  و- منطقه غربي (برسيتدل).  هـ - منطقه شمالي (منچستر).

سه دسته از قضات در اين دادگاه فعاليت مي كنند:  الف- گروهي از قضات كه به آنها قضات دادگاه عالي گفته مي شود high court judge)) كه به قضات هاي كورت معروف هستند و از ميان قضات دادگاه شعبه ملكه انتخاب مي گردند.  ب- قضات چرخشي  (judge circuit) يا سيركت جاج كه از ميان وكلا با 10 سال سابقه كار و با ابلاغ پادشاه انگليس منصوب مي شوند.  ج- قضات ركوردر يا قضات نيمه وقت از بين وكلاي مشاور با ده سال سابقه كار كه حداقل يك ماه در سال قضاوت مي كنند انتخاب مي گردند.

صلاحيت و نحوه رسيدگي در دادگاه شاهي:

دادگاه شاهي با حضور يك قاضي دادگاه عالي يا قاضي سيركت يا ركوردر و حداقل دو قاضي صلح و هيئت منصفه رسميت پيدا مي كند و هر چقدر مقام و رتبه قاضي رسيدگي كننده بالاتر باشد پرونده هاي مهمتري به او ارجاع مي شود تقسيم و ارجاع پرونده با دستور رئيس دادگستري مي باشد. قضات دادگاه عالي به پرونده هاي قتل و خيانت به كشور و تجاوز به عنف رسيدگي مي كنند. جرائم ديگر توسط قضات سيركت و ركوردر رسيدگي شود.

هنگامي كه رسيدگي پژوهشي به آراء دادگاه هاي صلح انجام شود، 4 قاضي صلح در كنار قضات ديگر دادگاه شاهي قضاوت مي كنند.

دادگاه شاهي صلاحيت رسيدگي به جرائم متهميني را دارد كه پرونده آنها از دادگاه صلح با قرار مجرميت به دادگاه شاهي ارسال شده يا دادگاه صلح اختيار قانوني كافي براي رسيدگي به آنها نداشته و هم... تجديدنظر در مورد احكام قابل تجديدنظر صادره از دادگاه صلح به عهده آن است.

قبل از محاكمه كميسيون مقدماتي تشكيل مي شود و كيفر خواست تنظيمي توسط نهاد تعقيب به متهم تفهيم مي گردد در صورتي كه متهم اتهام را قبول داشته باشد در همان مرحله در صورت كفايت تحقيقات رأي صادر مي گردد. در غير اين صورت پرونده به دادگاه ارجاع تا با حضور قضات و هيئت منصفه 12نفري به آن رسيدگي شود.

در شهر لندن دادگاه هاي شاهي به دادگاه كيفري مركزي (اولدبيلي) معروف هستند. دادگاه در ساختمان زندان قديمي نيوگيت در خيابان اولدبيلي واقع شده است و داراي 18 شعبه مي باشد. حدود 12 تا 14 قاضي سيركت (چرخشي) براي تصدي دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند. قضات دادگاه عالي و ساير قضات براي دوره هاي خاصي آنها را همراهي مي كنند در كنار صندلي قضات يكي صندلي خالي است كه گاهي شهردار لندن به طور سنتي در آنجا جلوس مي كند. دادگاه صلاحيت كشوري دارد و سالانه به 1300 پرونده مهم كه موضوع آنها جرائم سازمان يافته سرقت مسلحانه، كلاهبرداري باندي و تجاوز به عنف و قتل عمدي مي باشد رسيدگي مي كند كه از اين تعداد 250 پرونده در مورد قتل عمدي است. رسيدگي دادگاه علني است مگر اينكه بنا به مصالح اجتماعي و امنيتي غير علني انجام گيرد.  آراء دادگاه شاهي قابل تجديدنظر دادگاه كيفري پژوهشي مي باشد.

دادگاه كيفري تجديدنظر:

دادگاههاي كيفري تجديدنظر دو نوع هستند تعدادي با عنوان دادگاه تجديدنظر كيفري و تعدادي به عنوان شعبه اي از دادگاه ملكه(queens bench) فعاليت مي كنند. دادگاه تجديدنظر كيفري از سه قاضي برجسته يعني رئيس دادگستري، رئيس دادگاه تجديدنظر و قضات دادگاه ملكه تشكيل مي شود و دادگاه با حضور سه نفر قاضي معتبر است. اين دادگاه آراء دادگاه شاهي را كه مورد اعتراض قرار مي گيرد مورد تجديدنظر قرار مي دهد و حق تشديد مجازات را ندارد.

شعبه دادگاه ملكه نيز نوع ديگري آراء دادگاه هاي تالي را مورد تجديدنظر قرار مي دهد به اين صورت كه دو نفر از قضات دادگاه ملكه تقاضاي تجديدنظر يكي از طرفين پرونده يعني دادستان يا متهم را در مورد عدم رعايت قانون بررسي مي كنند. دادستان يا متهم مي تواند از دادگاه شاهي بخواهد تا گزارش از پرونده را براي كسب نظر شعبه دادگاه ملكه به آن دادگاه ارسال نمايد. دادگاه شاهي به طور مكتوب شرح پرونده و دلائل آن و مبناي تصميم خود را به شعبه دادگاه ملكه مي فرستد و دادگاه ملكه بر همان اساس رأي صادر مي نمايد.

مجلس اعيان:

عالي ترين مرجع قضايي تجديدنظر كيفري مجلس اعيان است كه كميته قضايي آن تجديدنظر آراء دادگاه كيفري تجديدنظر و آراء شعبه دادگاه تجديدنظر دادگاه ملكه را به عهده دارد و هر يك از دادستان متهم مي توانند تقاضاي تجديدنظر به مجلس اعيان بدهند مشروط بر اينكه دادگاه كيفري تجديدنظر يا شعبه تجديدنظر دادگاه ملكه تجديدنظر را بر اين اساس كه تصميمات مورد تجديدنظر آنها مربوط به مسائل حقوقي عمومي مهمي است تجويز كننده دادگاه مجلس اعيان از سه قاضي شامل رئيس قوه قضائيه...، حقوق و ساير قضات عالي رتبه تشكيل مي شود .دادگاه با حضور سه نفر قاضي معتبر است و هر يك از قضات نظر خود را به طور جداگانه ابراز نموده و رأي با اكثريت آراء معتبر است.
بازدید : 23
[ 02 / 10 / 1395 ] [ 2:42بعد از ظهر ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
مطالب متفرقه
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی.: Weblog Themes By SlideTheme :.