close
تبلیغات در اینترنت
بررسی عقد وکالت در حقوق مدنی ایران

چکیده    
وکالت یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی مذکور در ماده 190 قانون مدنی دارای شرایط مخصوص دیگری است که بااجتماع آن عقد وکالت محقق می گردد.
چنانکه ماده 656 قانون مدنی تصریح می نماید وکالت عقد است، بنابراین مانند عقود دیگر به وسیله ایجاب و قبول که حاکی از توافق قصد و امضای طرفین است منعقد می گردد. به دستور ماده 658 قانون مدنی وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. ماده مزبور فعل را در ردیف لفظ ذکر کرده و هریک از آن دو را برای انشاء وکالت ایجاباً و قبولاً کافی دانسته است. رضایت باطنی بدون کاشف خارجی برای انعقاد وکالت کافی نمی باشد اگرچه رضایت فعلی باشد چنانکه کسی بداند که دیگری از انجام امر به وسیله او آگاه و راضی می باشد و همچنین رضایت تقدیری به آنکه پس از اطلاع کمک به انجام امر راضی به آن خواهد بود به طریق اولی برای تحقق وکالت کافی نیست، زیرا رضایت باطنی در جواز34 تصرف، رفع حکم تکلیفی از متصرف می نماید.

 

ولی چنانکه کسی با علم به رضایت باطنی مالک، خانه او را بفروشد به هیچ عنوان وکالت محقق نشده و فضولی می باشد.


کلید واژه: وکالت، وکالت فضولی، عقد، اهلیت، تعهدات وکیل، تعهدات موکل

 


مقدمه
وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد و در اصطلاح چنانکه ماده 656 قانون مدنی می گوید: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. در نتیجه عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد. در این امر فرق نمی نماید که انجام امر به نام موکل باشد، چنانچه وکیل در موقع خرید مال به فروشنده اعلام دارد که برای دیگری مال را می خرد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد چنانکه وکیل در موقع خرید مال تظاهر نماید که معامله برای خود اوست و یا صریحاً اعلام دارد که برای خود معامله می کند، زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو فرض بالا موجود است، برخلاف آنکه معامل قصد نماید که معامله برای خود اوست.

و چنانچه قصد معامل معلوم نباشد ظاهر در آن است که معامله برای خود معامل است، مگر آنکه خلافش ثابت شود، این است که ماده 196 قانون مدنی می گوید: کسی که معامله می کند آن معامله برای خود ان شخص محسوب می گردد مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود ... . قول مشهور فقهای امامیه آن است که وکالت عقد می باشد و قانون مدنی در این امر پیروی از قول مشهور نموده است. قول غیر مشهور آن است که وکالت عقد نمی باشد بلکه مانند اذن و اباحه در تصرف است و در صورتی که به وسیله ایجاب و قبول واقع شود عقد می باشد و برای اثبات نظریه خود چنین استدلال می نماید: که هرگاه کسی به دیگری بگوید تو را وکیل در فروش خانه ام نموده ام و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است. اگرچه فروشنده از قصد نماینگی و آنکه عمل مزبور قبول وکالت است غافل باشد و حال آنکه اگر وکالت عقد باشد بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع وکالت محقق نشده است.

با اتکاء به جمیع موارد متذکره در مقاله حاضر در خصوص وکالت فضلی، طرفین عقد وکالت، تعهدات وکیل و موکل و طرق انقضای آن به بحث و تفصیل خواهیم پرداخت.

1- وکالت فضولی
وکالت می تواند به طور فضولی واقع شود. چنانکه کسی بدون داشتن حق توکیل، دیگری را از طرف شخص ثالث وکیل بنماید، شخص ثالث می تواند آن را تنفیذ و یا رد کند چنانکه در معاملات فضولی معتبر است. بنابراین هرگاه کسی بدون داشتن حق توکیل از طرف دیگری به شخص ثالث وکالت در فروش خانه موکل بدهد و او  خانه را بفروشد. مالک می تواند وکالت را تنفیذ کند و یا بیع را اجازه دهد درهر دو فرض بیع صحیح خواهد بود. اثر حقوقی آن امر این است که چنانچه مالک وکالت را تنفیذ کند ملزم به پرداخت حق الوکاله مزبور خواهد بود. و چنانچه بیع را تنفیذ ننماید وکالت را رد نموده است. (امامی، 1383: 294)

2- طرفین عقد وکالت
چنانچه بیان شد وکالت عقد است و بین دو نفر منعقد می شود که یکی را موکل و دیگری را وکیل گویند. طرفین عقد باید دارای اهلیت برای معامله باشند یکی از نظر تحقق قصد انشاء و دیگری از نظر جواز تصرف در امور مالی (امامی، 1383: 295)

1-2) اهمیت از نظر تحقق قصد انشاء
طرفین عقد باید عاقل و بالغ باشند زیرا عقد بدون اراده حقیقی و انشایی تحقق نمی گردد، و کسی که عاقل و بالغ نباشد نمی تواند اراده لازم را  بنماید و بدین جهت قانون عبارت و قصد انشاء صغیر غیر ممیز و مجنون را که از اعمال دماغی است چه جنون اطباقی باشد و چه ادواری مفید ندانسته است. چنانکه در ذیل ماده 1213 قانون مدنی بر این امر تصریح شده است. اما صغیر غیر ممیز و سفیه چنانکه در ذیل ماده 1212 و 1214 قانون مدنی می گوید می تواند تملک بلاعوض از هر قبیل که باشد مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات بنماید اگرچه قیم و ولی آنان اجاره ندهد. (امامی، 1383: 295، کاتوزیان، 1392: 440)

2-2) اهمیت از نظر جواز تصرف در امور مالی
- هیج یک از مجنون و صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز و همچنین سفیه نمی تواند در امور مالی خود تصرف بنماید، خواه مال خود را به دیگری تملک بنماید و یا تعهدی به نفع او کند، خواه مورد آن مال باشد یا عمل، زیرا تصرفات آن مصون از تضییع و تفریط نمی باشد اما تملک بلاعوض که به طور قطع موجب تفریط نمی باشد چنانکه از ماده ذیل 1212 و 1214 قانون مدنی مشهود است برای صغیر ممیز و سفیه اشکالی ندارد و نسبت به صغیر غیر ممیز و مجنون هم اشکالش از نظر آن است که تملک احتیاج به قصد انشاء دارد و اینان از نظر قانون قادر به ایجاد ان نیستند و آنچه ایجاد بنماید اعتبار قانونی ندارد. (امامی، 1383: 296، کاتوزیان، 1392: 440)

3- تعهدات وکیل
مستفاد از ماده 666 قانون مدنی هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسئول خواهد بود. خودداری یا تأخیر در اجرای آنچه وکیل بر عهده دارد تقصیر و ضمان آور است و این امر با امکان استعفای وکیل منافات ندارد (کاتوزیان، 1392: 441) و همچنین در موردی که برای وکالت وکیلان متعدد انتخاب شوند که به اجتماع عمل می کنند در مورد اعمال جمعی مسئولیت مشترک است. (کاتوزیان، 1392: 442) وکیل حق دارد تا حق الوکاله مقرر را دریافت نکرده از دادن صورت حساب خودداری کند  ولی باید در برابر گرفتن حق الوکاله رسید و مفاصا به موکل بدهد (جعفری لنگرودی، 1382: 359) همچنین در خصوص خسارات وکیل پیرامون حق توکیل بنا به قول مشهور نزدیک به اجماع ضمان آن دو نفر ضمان به تشریک است ولی اگر وکیل نوعی مباشر اتلاف باشد وکیل اصلی مسبب است  و آن مباشر اقوی است مگر اینکه جاهل به اختیار وکیل اصلی باشد و پندار صحت در عمل او داشته باشد بنابراین قاعده غرور و ضمان غار اقوی از ضمان تلف است (جعفری لنگرودی، 1382: 361)

4- تعهدات موکل
مستفاد از ماده 674 قانون مدنی می گوید: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. زیرا تعهداتی که وکیل در معاملات حدود وکالت می کند متوجه موکل است. به شرط اینکه در معامله تصریح به سمت خود کرده باشد وگرنه باید خود شخصاً تعهدات ناشی از آن معامله را در برابر طرف صورت دهد و بعداً مانند حق العمل کار نتیجه معامله را به موکل واگذارد (جعفری لنگرودی، 1382: 361) اقرار وکیل نسبت به موضوعی که در حدوداختیار او است موکل را پایبند می کند ولی در دعاوی اختیار وکیل در اقرار باید تصریح شود وگرنه اثری ندارد. (کاتوزیان، 1392: 445)

و اگر وکیل نام موکل را پنهان دارد و خود طرف معامله قرار گیرد، مسئول اجرای تعهدات ناشی از آن معامله است. (کاتوزیان، 1392: 446)

5- طرق مختلفه انقضای وکالت
مستفاد از ماده 678 قانون مدنی وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:
1- به عزل موکل
2- به استعفای وکیل
3- به موت یا جنون وکیل یا موکل
در خصوص بند سوم از ماده 678 می بایست سفه را نیز به آن افزود. (جعفری لنگرودی،1382 :362، کاتوزیان، 1392: 447)

عزل وکیل ممکن است ضمنی باشد مانند تعیین مدیرجدید بری مؤسسه ای که یک مدیر بیشتر نداشته باشد همچنین وکالتی هم که ضمن عقد از شروط آن باشد با حق عزل موکل در آن از بین رفته و تابع حکم بند3 ماده 678 قانون مدنی است مگر اینکه بقای آن تصریح شود. که در این صورت رابطه دو طرف تابع وکالت نیست و ایجاد حق با رضایت است. (کاتوزیان، 1392: 447) ولی نظریه دیگری نیز در این زمینه موجود است که مخالف نص معنونه است. (امامی، 1383: 310)

در مواردی که حق عزل و یکی ضمن عقد لازم دیگری ساقط شده باشد، عزل اثر ندارد، ولی اگر التزام به عدم عزل به صورت شرط فعل باشد عزل مؤثر و ضمان آور است (کاتوزیان، 1392، 448) مع الوصف هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عمل را که حدود وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عمل که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد وکالت منفسخ می شود. همچنین گاه عملی که منافی وکالت است موضوع آن را از بین نمی برد، ولی نشانه فسخ وکالت و راضی نبودن به کاری است که برای اجرای آن وکالت داده شده است خاصه اینکه موکل برای وقف مالی وکالت دهد که پیش از آن وکالت  در فروش داده است (کاتوزیان، 1392: 450)

جمع بندی و نتیجه گیری
اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفاء می گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی تواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. زیرا وکالت ضمن عقد لازم یا سلب حق عزل از موکل، طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی نماید بنابراین طبق ماده 954 قانون مدنی به فوت و یا به جنون و سفه احد طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ می شود و در صورتی که عقد وکالت به جهتی از جهات باطل باشد وکیل اجرت المثل آن را دریافت خواهد داشت اگرچه وکیل علم به بطلان وکالت داشته باشد، زیرا عمل انسان محترم است و با اجازه موکل انجام گردیده و چنانچه در ضمن عقد باطل، اجرت برای وکیل معین شده باشد نمی توان آن را ملاک اجرت المثل قرار داد زیر اثر منوط به صحت وکالت است و پس از کشف بطلان، هیچ گونه اثری نخواهد داشت.

منابع
امامی، حسن (1383) حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ هفدهم، انتشارات اسلامیه
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1382)، محشی قانون مدنی، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش
کاتوزیان، ناصر (1392) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سی و هشتم، انتشارات میزان
کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد چهارم، انتشارات شرکت سهامی انتشار
قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد دوم، انتشارات میزان
درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث درموردقانون مدنی ,
بازدید : 28
[ 22 / 08 / 1396 ] [ 23 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
مطالب متفرقه
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی.: Weblog Themes By SlideTheme :.