close
تبلیغات در اینترنت
تفاوت های دادستان و بازپرس و دادیار و دادسرا و دادگاه

 اگر به سادگي بخواهيم وظيفه دادسرا را از دادگاه تفكيك كنيم بايد چنين گفت: ابتدا بايد معلوم شود اساساً جرمي كه به متهم انتساب داده شده توسط وي واقع شده يا خير؟ دادسرا كليه وظايف جهت كشف جرم و تعقيب متهم را تا حصول به اين نتيجه كه «آيا اتهام منسوبه وارد است يا وارد نيست؟» به علاوه برخي وظايف ديگر برعهده دارد. و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبني بر وقوع جرم «الف» توسط آقاي «ب»، ميزان مجازات متهم را تعيين مي كنند: و مهم ترين مساله كه بعد نيز به آن خواهيم پرداخت اين است كه دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم مي تواند متهم را از جرمي كه دادسرا تشخيص داده تبرئه كند و هم مي تواند استدلال يا تحقيقاتي را كه دادسرا با استناد آن متهمي را بي گناه اعلام كرده (در صورت اعتراض شاكي) باطل و رد كرده و دستور به رسيدگي مجدد دهد.
    

    مقامات دادسرا
    
    مقامات ارشد دادسرا عبارتند از الف- دادستا
ن ب- معاونين دادستان ج- بازپرس د- داديار.
    
دادستان در واقع رئيس دادسرا و مسوول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونين و بازپرس و داديار بر عهده ايشان است.
    
    معاونين دادسرا
    
    جز در مواردي كه دادستان برخي وظايف خود را (از جمله ارجاع شكايات، نظارت بر ضابطين قضايي، اظهارنظر راجع به تصميمات داديار و بازپرس و...) به معاونين تفويض كند وظيفه اصلي معاونين كمك رساندن به دادستان در امور اداري دادسرا است.

    
    بازپرس و داديار
    
    شناختن وظايف بازپرس و داديار در كنار يكديگر راحت تر و تفكيك ايشان از هم سهل تر است.
    
    الف- هر دو مقام ياد شده وظيفه انجام تحقيقات و رسيدگي به شكايات و تعقيب متهمان را برعهده دارند با اين تفاوت كه «مطابق بند ز ماده 3 قانون اصلاحي تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار نظر دادستان متبع خواهد بود.» ولي در اختلاف دادستان و بازپرس به استثناي موردي كه بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر كرده ولي دادستان با آن موافقت نكند، نظر دادستان اجرا مي شود (بند ح ماده 3 قانون اصلاحي دادگاه هاي عمومي و انقلاب) و همچنين زماني كه دادستان تحقيقات را ناقص و تقاضاي تكميل تحقيقات را كند بازپرس مكلف به انجام تحقيقات مدنظر دادستان است (بند هـ ماده 3)، ولي در ساير موارد اختلافي ديگر (مانند صدور قرار مجرميت يا منع تعقيب و اختلاف در صلاحيت رسيدگي و...) مرجع حل اختلاف دادگاه است. (و نظر دادستان يا بازپرس بدون تاييد دادگاه اجرا نمي شود.) ب- تحقيقات مقدماتي
كليه جرايم برعهده بازپرس است (بند و ماده 3 قانون اخيرالذكر) در حالي كه دادستان ( و به تبع ايشان داديارها) فقط در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست حق دخالت و رسيدگي دارند.
    
    ج- با توجه به رويه جاري دادسراها، عموماً رسيدگي به جرايم مهم به بازپرس ارجاع مي شود.
    
    با توجه به توضيحات فوق الذكر، حال مي توان مساله را از جهت رسيدگي دادسرا از زماني كه پرونده به بازپرس يا داديار ارجاع مي شود چنين تحليل كرد:
    
    الف- ارجاع شكايت به بازپرس
    
    پس از ارجاع پرونده به بازپرس ايشان تحقيقات مقدماتي را آغاز و در صورت موجه بودن دلايل، متهم را احضار و به تناسب اتهام وارده و ميزان مجازات جرم و دلايل شاكي و وضعيت متهم، قرار تامين را كه با تمام جهات يادشده تناسب داشته باشد صادر مي كند (صدر ماده 132 و 134) كه اين قرارها وفق ماده 132 آيين دادرسي در امور كيفري به ترتيب و خلاصه عبارتند از:
    
    1- التزام به حضور با قول شرف
    
    2- التزام به حضور با تعيين وجه التزام (يعني اگر متهم حاضر نشد وجه تعيين شده از مال وي توقيف و به حساب دولت منظور مي شود.)
    
    3- اخذ كفيل با وجه الكفاله (ضامن در عرف جامعه)
    
    4- اخذ وثيقه (سند مال، ضمانت نامه بانكي، وجه نقد به حساب دادگستري)
    
    5- بازداشت موقت.
    
    مهمترين قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است كه در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدين صورت كه، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذكر شد نظر دادستان اجرا مي شود، ولي اگر بازپرس قراري غير از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزايي بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.پس از رسيدگي و انجام تحقيقات و بازجويي، بازپرس بايستي راجع به مجرميت متهم با صدور قرار منع تعقيب تصميم گيري كرده و پرونده را براي اظهارنظر به دادستان تقديم كند: در اينجا اختلاف نظر ايشان با هم در هر فرضي (بازپرس عقيده بر مجرميت يا منع تعقيب متهم داشته باشد و دادستان مخالف نظر بازپرس باشد) به دادگاه ارجاع و نظر دادگاه لازم الاتباع است (بند ل ماده 3).
    
    البته موارد ديگري را هم مي توان برشمرد كه تا حدي تخصصي تر و در عين حال از حوصله اين مقاله بيرون است و از آن صرف نظر مي كنيم.
    
    ب- ارجاع شكايت به داديار
    
    بديهي است زماني كه پرونده به داديار ارجاع شود در نهايت با توجه به بند ح ماده 3 كليه تصميمات داديار بايد با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نيز داديار بايستي نظر دادستان را رعايت و اجرا كند و لذا بحث چنداني در اين خصوص مطرح نيست.
    
    رسيدگي در دادگاه جزايي: (خلاصه)
    
    در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسيدگي و نظر هر يك از دو مقام ياد شده را (قبول يا رد قرار بازداشت موقت، قبول يا رد قرار مجرميت يا منع تعقيب) صحيح بداند با ذكر دليل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تكميل به دادسرا ارجاع مي كند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرميت و به دنبال آن كيفرخواست پرونده به دادگاه جزايي (شعبه بدوي (در معني عام) اعم از دادگاه هاي بدوي يا دادگاه كيفري استان) ارجاع مي شود. دادگاه بدوي به عنوان مرجع عالي تر حق دارد در صورت صلاحديد قرار تامين دادسرا را تشديد كند يا تخفيف دهد و در صورت نقص تحقيقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تكميل تحقيقات را بخواهد يا خود اين نواقص را تكميل كند و در صورت تكميل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وي را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانوني محكوم كند (ماده 177 آيين دادرسي در امور كيفري).اما نكته مهم اينجاست كه دادگاه مي تواند در صورت تشخيص اينكه متهم بي گناه و اتهامات منتسبه بر وي واهي است قرارهاي صادره از دادسرا را نقض و حكم بر برائت متهم صادر كند.در صورت اعتراض هر يك از طرفين و ارجاع پرونده به دادگاه تجديدنظر، اين دادگاه به عنوان مرجع عالي تر حق نقض راي دادگاه بدوي را هم در صورت صدور راي برائت و هم محكوميت دارد و مي تواند متهم را محكوم يا تبرئه كند (ماده 257 قانون سابق). راي دادگاه تجديدنظر به تصريح قانون قطعي است مگر اينكه به طرق فوق العاده نقض شود. درخصوص جرايمي كه دادگاه كيفري استان رسيدگي مي كند و برخي جرايم ديگر كه مرجع تجديدنظر آن شعب ديوان عالي كشور است نيز روال و ترتيب قانوني كار به همين صورت است.
درباره : بهترین مطالب حقوقی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 106
[ 02 / 04 / 1396 ] [ 13 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
مطالب متفرقه
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی.: Weblog Themes By SlideTheme :.