close
تبلیغات در اینترنت
مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی

مطابق مواد141 و142و143قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح،فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.‌دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود واگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.دعوای متقابل دعوایی فرعی است که در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی از جانب خوانده علیه خواهان مطرح می‌گردد و یکی از انواع دعاوی طاری است.شرط لازم دعوای متقابل این است که با دعوای اصلی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد.پس هر گاه خوانده به عنوان دفاع در مقابل ادعاء خواهان اظهار نماید که دین یا تعهد او به یکی از طرق قانونی مانند تهاتریا صلح ساقط شده است دادگاه آن را دفاع تلقی نموده و بدون این‌که احتیاج به دادن دادخواستی باشد رسیدگی می‌کند.

شرایط دعوای متقابل

1 - دعوای متقابل بایستی از جانب خوانده اقامه شود.

2 - دعوای جدید، علیه خواهان اصلی دعوا طرح شود نه علیه خوانده اصلی پس اگر خواهان دعوای جدیدی بر دعوای سابق خود اضافه نماید. دعوای اضافی خواهد بود.

3-با دعوای اصلی دارای منشأ واحد یا ارتباط کامل بین آن دو باشد. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر باشد.

4- دعوای متقابل، دادخواست مستقل می‌خواهد

5- دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی امکان پذیر است نه تجدید نظر.

اگر دعوایی شرایط بالا را داشته و نیز از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد یا عدم صلاحیت نسبی داشته باشد در یک دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی می‌شود. مگر در صورتی که دعوای اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 12
[ 17 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مطابق ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد اورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:1-اعتراض اصلی2- اعتراض طاری (غیراصلی)

اعتراض اصلی

به موجب بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد... منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید.بنابراین اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر دو وسیله، از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید.این اطلاع ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود. در آن صورت ثالث که رأی را مخل به حقوق خود می‌داند، به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث می‌نماید.اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 آ.د.م،باید مانند دعوای معمولی به موجب دادخواست باشد. قانونگذار شرایط دادخواست اعتراض را پیش بینی ننموده، اما این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات مقرر قانونی را داشته باشد و گرنه در غیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجراء خواهد گردید.در دادخواست اعتراض شخص ثالث، معترض ثالث، خواهان و متداعیین دعوای اصلی یا محکوم‌له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض، خوانندگان هستند و باید تشریفات مربوط به دادخواست و ضمائم آن رعایت شده و هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث، معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی پرداخت شود.

دادگاه صالح به رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اصلی مطابق ماده 420 آ.د.م دادگاهی است که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است، لذا دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی، باید به دادگاهی رأی قطعی را صادر نموده، تقدیم شود.بنابراین اگر رأی دادگاه عمومی به صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود، در غیر این صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی نموده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است.بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی دفتر دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است و همین دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارا می‌باشد. در عین حال می‌توان پذیرفت، اعتراض نسبت به آرایی که در دیوان عالی کشور تأیید شده باشند، با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 434 آ.د.م باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شود و دیوان عالی کشور در این صورت دادخواست را به دادگاه صادر کننده رأی تأیید شده ارسال می‌دارد و همین شعبه از دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تصمیم گیری را دارد.

ترتیب رسیدگی

شیوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث در قانون صریحاً پیش بینی شده است، اما در قسمت اخیر ماده 420 آ.د.م ترتیب رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی را مانند دادرسی در مرحله نخستین یا دادگاه‌های عمومی اعلام نمود، حتی اگر اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم شود.بنابراین دادخواست باید به دستور دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز بر اصحاب دعوای اعتراض، ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.این نکته قابل به ذکر است که به دلالت ماده 7 آ.د.م  لازمه رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدید نظر که در مرحله بالاتر، تلقی می‌گردد، رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است.حال اگر حکم مورد اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، همین دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی بدوی به اعتراض ثالث را خواهد داشت و لذا بدون این که به ماهیت دعوای اعتراض شخص ثالث در دادگاه بدوی رسیدگی شده باشد، دادگاه تجدید نظر ابتداءاً به ماهیت آن دعوا رسیدگی خواهد کرد.

اعتراض طاری

به موجب بند ب ماده 419 آ.د.م اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به حکم یا قراردادی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوا و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده به عنوان دلیل استناد کنند طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته به آن حکم یا قرار که به نحوی بر ضررش می‌باشد و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض نماید، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود.اعتراض ثالث طاری شبیه اعاده دادرسی طاری رأی مورد استناد در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده، با لحاظ قائم مقامی، که علیه او هم مورد استناد قرار می‌گیرد، در حالی که در اعتراض شخص ثالث طاری رأی مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار می‌گیرد.

دادگاه صالح به اعتراض طاری

ماده 421 آ.د.م در این رابطه مقرر داشته که اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.بنابراین اعتراض شخص ثالث طاری در دادگاه که دعوا در آن مطرح است و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است و بدون تقدیم دادخواست و ابتدائاً و بدون رعایت تشریفات مربوط به آن به عمل می‌آید و با توجه به ماده 422 آ.د.م در همین دادگاه رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می‌شود و همانطوری که بیان شد، اعتراض ثالث اگر چه در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند باید عنوان شود، اما بر خلاف اعاده دادرسی طاری باید در همین دادگاه هم مورد رسیدگی قرار گیرد.از مفهوم ماده 421 آ.د.م استفاده می‌شود که اگر اعتراض طاری در دادگاه هم درجه با دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض و یا بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آن نخواهد بود.اطلاق ماده 421 آ.د.م مؤید این مطلب است که لازم نیست شخص ثالث حتماً در همان جلسه اول نسبت به حکم اعتراض طاری نماید، بلکه در جلسات بعد هم می‌تواند از این حق خود استفاده کند. بنابراین اظهار اعتراض طاری قانوناً مقید به جلسه اول نیست، اگر چه معمولاً‌ تا طرف مقابل حکمی را نشان دهد شخص ثالث در صورت محق بودن اعتراض خود را اعلام می‌نماید.حضور طرف دعوای اعتراض طاری و اطلاع از مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، ‌لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه‌ دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن را به وی ابلاغ نماید.اگر هر زمان دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض طاری صادر می‌شود،‌ مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد و منتظر نتیجه دعوای اعتراض می‌شود. بعد از صدور رأی در مورد دعوای معترض ثالث، اعم از این که رأی راجع به ماهیت دعوا باشد یا بصورت قرار رد دعوا و امثال آن، در مورد دعوای اصلی حکم مقتضی خواهد داد. هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکم صادره در مورد اعتراض طاری مؤثر در اصل دعوا نخواهد بود، به دعوای اصلی رسیدگی کرده و حکم خواهد داد.بنابراین اگر در مورد رسیدگی به اعتراض، رأی مورد اعتراض که به عنوان دلیل، در دعوای اصلی مورد استناد قرار گرفته فسخ شود، استناد کننده بر آن علی‌القاعده، در دعوای اصلی نیز محکوم می‌شود و بالعکس... و هرگاه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوط را ارائه نماید. این برای این است که معترض از موقوف ماندن جریان دعوای اصلی سوء استفاده ننماید و هرگاه معترض دادخواست ندهد، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را ادامه می‌دهد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 11
[ 17 / 12 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

شرایط پذیرش دعوی جلب ثالث

جالب ثالث باید یکی از اصحاب دعوی اصلی باشد.
 
دعوی جلب شخص ثالث زمانی مورد پذیرش واقع میشود که دعوی اصلی در جریان رسیدگی باشد.

مجلوب شخص ثالث باید خارج اصحاب دعوی باشد نباید جزء اعضای اصلی باشد.

زمان دعوی جلب شخص ثالث با دعوی اصلی یکجا رسیدگی میشود که متحدالمنشاء باشد یا باهم مرتبط باشند. زمانی بین 2دعوا ارتباط وجود دارد که صدور رای در یکی موثر در دیگری باشد.

زمان جلب اولا تا پایان جلسه اول دادرسی است به این شکل میبایست تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام شود دوما حداکثر ظرف 3 روز پس از جلسه رسیدگی دادخواست تقدیم شعبه شود. این جلب شخص ثالث در مرحله بدوی است.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 3
[ 04 / 12 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

جلب شخص ثالث، مستلزم تقدیم دادخواست است و جالب باید تا پایان جلسه­ ے اول دادرسے ، جهات و دلایل خود را اظهار و ((ظرف سه روز)) پس از آن، دادخواست بدهد.
 
اگر واخواه بخواهد جلب ثالث ڪند، باید ضمن دادخواست واخواهے، دادخواست جلب ثالث هم بدهد.
 
به استناد مادّه ۱۳۹ ق.آ.د.م مجلوب ثالث در حڪم خوانده است.پس مجلوب ثالث هم می‌تواند دعواے تقابل طرح ڪند لیڪن مجلوب ثالث صرفاً به طرفیّت جالب خود می‌تواند طرح دعواے تقابل نماید.
 
دعواے تقابل، برخلاف دعاوے ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله ­ے تجدیدنظر مسموع نیست.
 
در دعواے تصرّف عدوانے، در صورتے رأے به نفع خواهان صادر می‌شود ڪه خواهان بتواند سبق تصرّف خود ولحوق تصرّف خوانده و عدوانے بودن تصرّف او را ثابت ڪند.
 
سند مالڪیّت در دعاوے تصرّف عدوانے، اماره سبق تصرّف است ڪه خلاف آن قابل اثبات است اما در دعاوے خلع ید، سند مالڪیّت دلیل محسوب می‌شود.
 
اجراے حڪم در دعاوے تصرّف، نیاز به صدور اجراییه ندارد و صرفاً به موجب دستور دادگاه به عمل می‌آید.
 
ادله­ ے اثبات اعمال حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان تشڪیل عمل حقوقے است.
 
ادله ­ے اثبات وقایع حقوقے از حیث ارزش اثباتے، تابع قانون زمان طرح دعوے است.
 
اقرار وڪیل علیه موڪل، فقط در امورے ڪه قاطع دعوا نیست پذیرفته می‌شود، اعم از اینڪه در دادگاه و یا خارج دادگاه باشد اما اقرار نسبت به مقدمات دعوا پذیرفته می‌شود.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 10
[ 01 / 12 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


اگر دادگاه به استناد« اقرار» خواهان اقدام به صدور قرار رد دعوا كند

 قرار صادره قابل تجديدنظر «است » زيرا آنچه كه در تبصره ماده 331 قانون آدم ، قابل تجديد نظر نيست «احكام » مستند به اقرار ....است

 نه «آراء»لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 0
[ 13 / 11 / 1396 ] [ 12 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
یک نکته بسیار دقیق :

مطابق ماده 353 آئین دادرسی مدنی ، چنانچه رای فسخ شده در دادگاه تجدید نظر قرار باشد ، دادگاه اخیر باید پرونده را جها رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادرکننده تجدید نظر خواسته عودت دهد ، اما استثنای بزرگ این قاعده ماده 176 اجرای احکام مدنی است که به موجب آن اگر دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی مبنی بر رد درخواست اجرای حکم را فسخ کند خود دادگاه دستور اجرا را صادر مینماید و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی ارسال نمیدارد .


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 29
[ 10 / 05 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد.
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می‌شود.
در هر حال، علی‌القاعده «نوشته» را در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثرانگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.

انواع سند
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد اما ماده 1286 قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.

اسناد رسمی
به موجب ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد:
1- تنظیم به وسیله مامور رسمی.
2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.
3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند:
1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها.
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.
3- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.
البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می‌شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.

اسناد عادی
به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.»
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

امضا؛ رکن سند عادی
امضای منتسب‌الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می‌شود. در این مورد ماده 1304 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.»هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.امضا را در تعریفی جامع می‌توان این‌گونه تعریف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود؛ از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب‌الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می‌شود.هرگاه سند عادی نسخه‌های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه‌ای که دارای کپی امضای منتسب‌الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبه رو شود.

عناصر تشکیل‌دهنده امضا
1- نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنین نیست.
2- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت، حاکی از هویت او باشد، یعنی به او منتسب باشد؛ نه به دیگری.
3- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
4- نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. تفاوتی ندارد که محتوای سند چه باشد و فرقی نمی‌کند که سند را خود او نوشته باشد یا خیر.
قانونگذار نیز تفاوتی برای این موضوع قایل نیست که محل امضا در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند. (‌مواد 1301 تا 1304 قانون مدنی)

اثر انگشت
اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید است؛ چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا با دیگری یکسان و مشابه نیست.

جایگاه امضا و اثر انگشت در حقوق ثبت
هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم‌الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص، قابلیت استناد بسیار زیادی دارد که با استفاده از آن بتوان نسبت به تعلق اثر انگشت به شخص خاص، یقین حاصل کرد اما قانونگذار ایران، اولویت و ارجحیت را به امضای ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش‌بینی کرده است.
از جمله تکالیف سردفتران در هنگام تنظیم سند به استناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضای اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است. حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله‌کننده بی‌سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. چنانچه اشخاص بی‌سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند، نمی‌توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه به صورت تکلیفی باید اثر انگشت آنها گرفته شود.
در مواردی که شخص امضاکننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده اما نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می‌رسد اخذ اثرانگشت منع قانونی نداشته باشد زیرا آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف کرده، این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه کنند و مطابقت آن ثبت با اصل سند تصدیق شود و چنانکه گفته شد، تصدیق ثبت و سند اعم از امضا و اثرانگشت است.

امضای الکترونیکی
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 در سال 1382، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده 2 قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هر نوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین در فضا الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نیست و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر کند، امضای الکترونیکی شمرده می‌شود. مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است.
در ماده 10 همان قانون، امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد:
«1- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
2- هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند.
3- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
4- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.»
همچنین به موجب ماده 7 این قانون، «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.» البته هرگاه نوشته مورد نظر الکترونیکی باشد.
امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می‌شود.
بنابراین هر گاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند، سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش او است.
اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سندی عادی اثبات شد، حسب مورد، مفاد سند (در صورتی که برگ، بدون نوشته امضا شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل شده است (در صورتی که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟
برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضا، خوانده نه تنها باید سفید امضا شدن سند را اثبات کند بلکه باید اثبات کند که از این امضا سوءاستفاده شده است.
قانونگذار در ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می‌داند.
بر اساس این ماده، «هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده‌ است، سوء استفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»
اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده سفید امضا را در نوشتن هرچه در سند آمده، نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهدآوری که به نمایندگی از موکل انجام داده است، اثبات کند، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفیدامضا آمده، با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و در نتیجه باید قراینی بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود.
به عنوان مثال، در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل کند، به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند، صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 22
[ 08 / 05 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

انتقال مال غیر

 

فروش مال غیر در طبقه بندی جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه‌ عمومی نیز می‌باشد و رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت کیفری است.

مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت در حوزه دادسرایی است که جرم، یعنی عمل فروش یاانتقال مال غیر درحوزه آن واقع شده است.

گاهی اوقات در جامعه اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت هایی که برایشان پیش می آید و یا شرایطی که به علت عدم آگاهی از قانون برای آنان به وجود می آید مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می کنند که این عمل از نظر قانون جرم است و مرتکب آن به مجازات های سنگینی محکوم می شود.

حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند. مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است. حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست.

آیا انتقال مال غیر جرم است؟

فرض کنید خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر وی بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری می‌گویند.

دو دلیل باعث به‌ وجود آمدن چنین وضعی می‌شود:

  1. اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند.
  2. اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند.

در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات‌های سنگینی محکوم می‌شود.

مجازات فروش مال غیر چیست؟

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

حبس از یک تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش. اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و...  دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

 دلال چه مسئولیتی در فروش مال غیر دارد؟

اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر همکاری کند حسب مورد به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است.

برای مثال دلال زمین غیر را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب‌تر از زمین مورد معامله است به خریدار ارائه می‌کند و پس از انجام معامله مبلغی بابت دلالی می‌گیرد یا با علم به اینکه زمین متعلق به دیگری است با فروشنده همکاری، برای فروش خریدار را ترغیب و قولنامه‌ای هم تنظیم می‌کند.

شکایت از متهم فراری به چه صورتی میباشد؟

در فرضی که کسی اقدام به فروش مال دیگری و پس از ارتکاب جرم، فرار کند، شاکی باید به کدام دادسرا شکایت کند؟

همان‌طور که گفته شد دادسرای عمومی وانقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه وی اکنون در کجا بسر می‌برد تاثیری در این موضوع ندارد. در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه که باشد از طریق «اعطای نیابت قضایی» جلب می‌کند.

حتی اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشد، دادسرا با بررسی شکایت شاکی و دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری، با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه می‌کشاند.

در این حالت که دسترسی به متهم وجود ندارد، دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد. مالباخته برای اینکه به حق و حقوق خود برسد، می‌تواند اموال متهم را توقیف کند.

برای انجام این امر ابتدا باید از متهم فراری اموالی پیدا شود سپس با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه، اموال بلا معارض متهم توقیف می‌شود.

آیا توقیف اموال دلال امکان پذیر است؟

اگر دلال شریک در جرم باشد (نه معاون) می‌توان از اموال او نیز توقیف کرد. در این صورت می‌توان اموال دلال را توقیف کرد و در مقام جبران خسارت قربانی جرم به وی برگرداند.

گاهی پیش می‌آید که مرتکب جرم فروش مال غیر از رد مال به‌ دست آمده از ارتکاب جرم، خودداری می‌کند؛ اتفاقی که قانون آن را پیش‌بینی کرده است.

اگر مرتکب به رد مال محکوم شود و از استرداد آن به مالباخته خودداری کند با درخواست مالباخته و در صورت معسر نبودن مرتکب، دادگاه وی را تا زمان استرداد مال در بازداشت نگه می‌دارد؛ حتی اگر این مدت از زمان حبس قانونی وی که به حکم دادگاه به آن محکوم شده است، تجاوز کند.

باید این را نیز بدانید که  اگر کسی به جای فروش مال غیر یا انتقال آن، اموال دیگری را به جای اموال خود معرفی کند، کلاهبردارمحسوب می‌شود.

البته تحقق این مورد شرایطی دارد یعنی اگر مدیون یا محکوم‌علیه یا ضامن یا کفیل بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کند و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد برای مثال از سوی دادگاه مال به مزایده گذاشته یا توقیف شود و... آن شخص کلاهبردار محسوب می‌شود و در این حالت معرفی‌کننده مال ضامن و مسئول جبران خسارت به صاحب مال است.

اگر فروشنده مال غیر، بدون علم و آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است و بدون سوء نیت، مال غیر را بفروشد، در این حالت انتقال‌ دهنده مسئولیت کیفری ندارد اما او معامله‌های فضولی انجام داده است یعنی معامله‌ای برای دیگری تشکیل داده است بدون آنکه نماینده یا ماذون از طرف او باشد.

معامله فضولی قبل از آنکه از سوی مالک تائید یا رد شود مانند موجود بی‌جانی است که نمی‌تواند منشا اثر شود مگر آنکه مالک آن را اجازه کند.

این مورد درباره فروش ارث هم صادق است؛ یعنی گاهی پیش می‌آید که بعد از فوت شخصی، تعدادی از ورثه آپارتمان موروثی را به دیگری میفروشند.

باید بدانید که برابر قانون هر یک از وراث فقط می‌توانندسهم الارث خودش را بفروشند و اگر با سوءنیت بیش از سهم خود را منتقل کند تحت عنوان فروش مال غیر قابل تعقیب است.

اما در مورد منتقل‌الیه (خریدار) وی باید توجه داشته باشد که:

  1. اولاً در اموال موروثی تمام وراث باید با وی وارد معامله شوند تا او مالک کل مال به حساب بیاید درغیر این صورت فقط وی مالک سهامی‌ می‌شود که ورثه اجازه معامله را داشتند و برای بقیه باید با سایر وراث وارد معامله شود حتی اگر انتقال‌ دهنده سهم همه وراث را به وی فروخته باشد.
  2. ثانیا،ً در صورت عدم رضایت سایر وراث، خریدار با آنان به‌ قدرالسهم خریداری‌ شده شریک می‌شود و مقررات حاکم بر اموال مشاعی بر روابط آنان حاکم است.


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 37
[ 28 / 04 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

جلسه در لغت به معنای نوعی نشست، مجمع و اجتماع و دادرسی نیز در لغت به معنی محاکمه، رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است.

بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است.

انواع جلسات دادرسی
جلسات دادرسی دارای انواعی به شرح ذیل است:

جلسه دادرسی عادی یا معمولی (جلسه دادرسی در وقت مقرر)
جلسه‌ دادرسی عادی یا معمولی جلسه‌ای است که بر اساس دفتر تعیین اوقات دادگاه، وقت رسیدگی تعیین شده و وقت آن هم به طرفین دعوا و وکلای آنها ابلاغ و اعلام و برای رسیدگی یا ادامه‌ رسیدگی به دعوای خواهان تشکیل می‌شود.
تعیین وقت در دادگاه باید در نخستین روزی که دادگاه طبق دفتر تعیین اوقات وقت دارد، معین شود.

جلسه‌ رسیدگی خارج از نوبت
بعد از این که پرونده کامل شد، برای صدور دستور تعیین وقت رسیدگی نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود و قاضی دستور تعیین وقت می‌دهد.
اوقات رسیدگی دادگاه زیر نظر قاضی دادگاه تعیین می‌شود و معمولا منشی دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه مسئول انجام این وظیفه (یعنی تعیین وقت رسیدگی یک پرونده به دستور قاضی دادگاه، در دفتر تعیین اوقات دادگاه) است.
در قوانین موارد زیادی وجود دارد که باید وقت رسیدگی خارج از نوبت تعیین شود.
جلسه‌ خارج از نوبت به جلسه‌ای گفته می‌شود که بدون توجه به ترتیب دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین شود.
هدف و مقصود قانونگذار در این موارد، ضرورت رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت عادی پرونده‌های دیگر است و بنابراین جلسه‌ خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقتی است که در دفتر تعیین اوقات برای جلسه‌ عادی و معمولی تعیین می‌شود.
به عنوان مثال، اگر نوبت پرونده‌های دادگاه پنج ماهه باشد، دادن نوبت دو ماهه یا یک ماهه به پرونده، نوعی رسیدگی خارج از نوبت است.
در این جا یک سؤال وجود دارد و آن این که آیا در این فرض هر وقتی که کمتر از پنج ماه باشد، خارج از نوبت محسوب می‌شود یا اینکه برای تشخیص وقت عادی از وقت خارج از نوبت، ملاک و معیار سنجش خاص و معینی وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که ضابطه و معیار معین و مشخصی در این مورد وجود ندارد و به طور قطعی و یقینی نمی‌توان گفت که نسبت به وقت پنج ماهه، چه وقتی خارج از نوبت است.
بر اساس عقل، موضوع وقت یک ماهه، خارج از نوبت پنج ماهه است و وقت چهار ماهه نیز خارج از نوبت پنج ماهه محسوب می‌شود.
اما بر اساس یک قاعده کلی می‌توان گفت که در این موارد ملاک و معیار، همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی دادگاه است که چه وقتی را در بین اوقات پنج ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر کند.
البته تصمیم قاضی به تعیین وقت خارج از نوبت، بدون توجه به کثرت ارجاعات روزانه و ظرفیت دفتر تعیین اوقات و کیفیت پرونده‌های وقتی روزانه نخواهد بود.
همان‌طور که گفته شد، جلسه‌ خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقت عادی است، اما الزاما نزدیک‌ترین وقت نیست.
البته مطابق ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر موردی که تشکیل دادگاه یا رسیدگی در وقت تعیین‌شده با مانعی مواجه شود، به دستور دادگاه باید نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین شود.
در این صورت تمام حقوق و تکالیف اصحاب دعوا که مربوط به جلسه‌ای که تشکیل نشده است، باشد، به جلسه‌ بعدی موکول می‌شود.
به موجب تبصره‌ ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تشکیل نشدن جلسه‌ دادگاه به اصحاب دعوا منتسب نباشد، وقت رسیدگی باید حداکثر ظرف دو ماه تعیین شود.
جلسه‌ خارج از نوبت در همه‌ موارد باید با رعایت تشریفات رسیدگی دادرسی انجام شود، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون آمده باشد.
تفاوت جلسه‌ خارج از نوبت با جلسه‌ عادی در این است که وقت جلسه‌ خارج از نوبت بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین می‌شود.
قانونگذار در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل 27، 29، 177، 306 و 390 به موارد برگزاری جلسه خارج از نوبت پرداخته است.
ماده ۲۷ این قانون، «در صورتی كه دادگاه رسیدگی‌كننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌كند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.»
ماده ۲۹ «رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.»
ماده ۱۷۷ «رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.»
ماده ۳۹۰ «پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور، رییس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از شعب دیوان ارجاع می‌کند. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌كند، مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی كشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.»
در ارتباط با جلسه‌ خارج از نوبت، باید به این نکته اشاره کرد که در مراجع قضایی اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت و ترتیب است، مگر این که در قانون تصریح به رسیدگی خارج از نوبت شده و مرجع رسیدگی آن هم معین شده باشد، بنابراین اگر در موردی شک و تردیدی وجود داشت، باید رسیدگی با رعایت نوبت صورت گیرد.

جلسه‌ دادرسی فوق‌العاده
جلسه‌ فوق‌العاده وقتی است که دادگاه بنا بر تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در امری، تعیین کرده و در آن وقت به موضوع جلسه رسیدگی می‌کند. در قانون وقت فوق‌العاده تعریف نشده است، اما می‌توان گفت که جلسه‌ فوق‌العاده عبارت است از وقتی که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی به موضوع رسیدگی می‌کند و در این جلسه بدون حضور طرفین، دادگاه به پرونده رسیدگی یا رأی آن را صادر می‌کند.
مثل زمانی که خواهان دادخواست خود را مسترد یا دعوای خود را استرداد کرده یا طرفین موضوع اختلاف خود را با سازش ختم کرده باشند و تنظیم گزارش اصلاحی را درخواست کنند یا اینکه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا دستور صدور اجراییه یا دستور انجام تأمین دلیل و ... داده شود، که در این موارد دادگاه می‌تواند خارج از وقت رسیدگی یا نظارت تصمیم‌گیری کند.
وقت فوق‌العاده را می‌توان نخستین وقتی دانست که بعد از رسیدگی به پرونده‌های نوبتی دادگاه حاصل می‌شود و امکان رسیدگی را فراهم می‌سازد.
در دفتر تعیین اوقات دادگاه‌ها، جدولی وجود دارد که در هر روز قسمتی از جدول به عنوان کارهای فوق‌العاده مشخص شده است.
محاکم و دادگاه‌ها در هر روز به تعدادی پرونده علاوه بر پرونده‌هایی که دارای نوبت رسیدگی یا احتیاطی هستند، رسیدگی می‌کنند که این رسیدگی‌ها را می‌توان رسیدگی در وقت فوق‌العاده دانست.
بنابراین تعیین وقت برای روزهای آینده، در مورد پرونده‌ای به عنوان وقت فوق‌العاده قانونی نیست، زیرا این گونه نوبت دادن، وقت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده محسوب می‌شود، نه وقت و نوبت فوق‌العاده .
لذا نوبت فوق‌العاده همان وقتی است که در طول روز بعد از رسیدگی به پرونده‌های مقرر، حاصل می‌شود.
تفاوت اساسی بین جلسه‌ فوق‌العاده و جلسه‌ عادی و جلسه‌ خارج از نوبت در این است که اولا وقت فوق‌العاده خارج از دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت نمی‌شود و ثانیا وقت فوق‌العاده برای صدور رأی قاطع تعیین می‌شود و در عمل پس از رسیدن نتیجه‌ تحقیق یا ترتیبات مربوط به ادله مثلا اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، اجرای قرار کارشناسی دادگاه در صورتی که پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق‌العاده اقدام می‌کند.
همچنین در صورت ایجاد اختلاف بین محاکم در مورد مفاد حکم، هر یک از طرفین می‌توانند رفع اختلاف را از دادگاه صالح درخواست کنند و دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند.
در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده‌ 142 قانون اجرای احکام مدنی، وقت فوق‌العاده به کار رفته است.
ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی كه قرار تامین اجرا و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌کند. این رای قطعی است. در صورتی كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت نکند، وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده است، به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.»لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 29
[ 28 / 04 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظر

بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظربرشی از یک مقاله – نویسنده: محمدتقی عباسی اندواری     قاضی دادگستری

در ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی دو نکته مستلزم بررسی می باشد، مطلب اول قید کلمه “طرفین” در ماده مذکور است و مطلب دیگر استرداد دادخواست تجدیدنظر می باشد که در این تحلیل به بررسی آن پرداخته ایم.


ماده 363 «چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر مینماید».

مفاد این ماده در قانون پیشین وجود نداشت. مطابق ماده 505 قانون مذکور استرداد دادخواست پژوهش خواه اصلی موجب سقوط حق پژوهش تبعی می شد افزون بر آن، ماده 512 در بردارنده مقرراتی درباره ترک دعوای پژوهشی بوده است، ( مواد 505 و 512 مذکور مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد). (حیاتی، 1385،ص521) در مورد ماده 363 قانونگذار در متن ماده به طرفین دعوا اشاره نموده است، اگرچه طرفین دعوی نسبت به رأی صادره دادگاه نخستین در حدود مقررات می توانند درخواست تجدیدنظر خواهی بنمایند و هر یک مصداق تجدیدنظر خواه قرار گیرند؛ ولی عبارت مندرج در ماده 363 گویای مطلب مذکور نمی باشد، لذا اگر در ماده 363 از عبارت “که تجدیدنظر خواهی نموده اند” اضافه می شد؛ یعنی با این عبارت: « چنانچه هر یک از طرفین دعوا که تجدیدنظر خواهی نموده اند دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند دادگاه تجدیدنظر، ابطال، دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید»، در ماده قانونی مذکور ابهامی باقی نمی گذاشت؛ ولی قید کلمه طرفین در ماده ، موجب تفسیرهای مختلفی گردیده است. از جمله اینکه صدر ماده 363 صحیحاً تنظیم نگردیده است؛ زیرا در پرونده تجدیدنظرخواهی هر یک ازطرفین دادخواست تجدیدنظر نداده اند، بلکه تجدیدنظر خواه است که دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده است و شایسته بود قانونگذار به جای عبارت « هر یک از طرفین دعوا» از کلمه تجدیدنظر خواه استفاده می کرد و به فرض که در پرونده بدوی هر یک از طرفین در قسمتی حاکم و در قسمتی محکوم شده باشند، پس از اینکه هر یک نسبت به مورد محکومیت خود، دادخواست تجدیدنظر تقدیم نمودند، تجدیدنظر خواه محسوب می شوند… (مهاجری، 1387، صص3-292) البته با یک تفسیر می توان ماده 363 را صحیح فرض کرد و آن تفسیر این است که بگوییم منظور قانونگذار از عبارت “هر یک از طرفین دعوا” هر یک از متداعیین دعوی بدوی می باشند که در مرحله تجدیدنظر بعنوان تجدیدنظر خواه دادخواست داده اند…؛ البته به منظور رفع کامل ابهام و نیز ضمانت اجرای تفسیر اخیر، بنظر می رسد؛ الحاق یا وضع تبصره در ماده 363 راجع به استرداد دادخواست متداعیین دعوی بدوی که تجدیدنظر خواهی ننموده اند، لازم می باشد.

اول: استرداد دادخواست توسط تجدیدنظر خوانده

طبق ماده 363 چنانچه تجدیدنظر خواه پس از تجدیدنظر خواهی دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید؛ لکن سوالی که مطرح است اینکه چنانچه رأی دادگاه بدوی به نفع خواهان و یا خوانده بدوی صادر شود و محکوم علیه از آن تجدیدنظر خواهی نماید، در صورت استرداد دعوا به وسیله تجدیدنظر خوانده (یعنی محکوم له) از ناحیه محاکم تجدیدنظر چه تصمیمی گرفته می شود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر با تلقی اینکه دادخواست از سوی تجدیدنظر خواه مسترد نشده، بدون اعتنا به استرداد دادخواست تجدیدنظرخوانده، باید به دادرسی ادامه دهد و یا اینکه می تواند به استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظر خوانده نیز ترتیب اثر بدهد؟ و در صورت توجه به استرداد دادخواست تجدیدنظرخوانده، مبنای تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه خواهد بود؟ در خصوص موضوع مذکور نص صریح قانونی وجود ندارد و از جنبه کاربردی نیز، رویه واحد وجود ندارد، و به همین دلیل و در جهت یافتن راه حل قانونی قضیه؛ نظریه ها و دیدگاههای مختلفی از سوی قضات محاکم تجدیدنظر مطرح گردیده است: یک نظریه این است که طبق ماده 3 ، قاضی تکلیف دارد در مورد استرداد دادخواست تجدیدنظر خوانده تصمیم گیری نماید. ماده 107 ق.آد.م بیشتر متبادر به ذهن است که در مرحله تجدیدنظر نیز می تواند قابل اعمال باشد و مقررات دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر جاری است، یعنی طبق قانون آیین دادرسی مدنی، نکاتی که در مرحله تجدیدنظر صراحت دارد و در مواد قانونی مربوطه تعیین تکلیف شده، محل رجوع به مقررات بدوی و اعمال آن در مرحله دادرسی تجدیدنظر جایز نیست؛ لکن مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به دادرسی در مرحله تجدیدنظر مسکوت مانده، می توان از مقررات دادگاه بدوی استناد کرد و در فرض سوال بدیهی است که دادگاه نخستین چون فارغ از رسیدگی است، نمی تواند به موضوع رسیدگی نماید؛ و طبق ماده 356 مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین مرجع تصمیم گیری و صدور قرار، دادگاه تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر در مورد استرداد دادخواست می تواند تصمیم گیری بنماید.[1] نظریه دیگر که برخلاف نظریه مذکور است، ماده 107 را که مربوط به نحوه تصمیم گیری دادگاه بدوی بوده، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعمال نمی داند و با استناد به ماده 349 ق.آ.د.م، عقیده دارند: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و تا زمانی که تجدیدنظر خواه طیق ماده 363 ق.آ.د.م دادخواست خود را مسترد نکرده، محملی برای صدور تصمیم گیری و قرار ابطال دادخواست وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر وظیفه دارد به رسیدگی ادامه دهد و اراده خواهان بدوی ( محکوم له دادگاه نخستین) تأثیری در ادامه دادرسی به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه (محکوم علیه بدوی) ندارد، مضافاً نقض رای باید متکی به جهات قانونی باشد. استرداد به نحو یاد شده مفهوما اقرار به بی حقی خودش است. معنا ندارد تا اینجا آمده دعوایش را پس بگیرد و این استرداد اقرار به عدم حقانیت خود است و در اینجا فصل خصومت نمی شود و قرار سقوط دعوی در جایی است که مراحل دادرسی به انتها برسد و در فرض سوال مشخص نیست که خواهان بدوی به کلی از دعوا صرف نظر کرده و نیز مشخص نیست آیا تجدیدنظر خواه راضی به این امر بوده است و خلاصه اینکه طبق ماده 369 دادگاه تجدیدنظر باید به دادرسی ادامه دهد.[2] نظریه دیگر، که منطقی‌تر به نظر می رسد اینکه بند الف ماده 107 ق.آ.د.م در مرحله تجدیدنظر منتفی است در فرض سوال محکوم له بدوی ( تجدیدنظر خوانده) دعوی را مسترد کرده لذا اگر استرداد وی به کیفیتی باشد که دعوی اولیه خود را مسترد نماید، دادگاه تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی صادر می نماید. البته قضیه بیشتر پیرامون بند ج ماده 107 ق.آ.د.م قابل تفسیر و تحلیل است . استرداد دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر نماید.[3]

بر مبنای این نظریه، چون منشأ دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده بوده، استرداد دعوی وی به منزله رضایت دعوی اوست؛ حال اگر تجدیدنظر خوانده نیز به استرداد دعوی ایشان راضی باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند قرار رد دعوی صادر نماید، اما اگر راضی به آن نباشد دادگاه تجدیدنظر به دادرسی ادامه خواهد داد و در قسمت دوم بند ج ماده 107 که می گوید بکلی از دعوی خود صرف نظر نماید، اشکالی که ممکن است وارد باشد اینکه در چنین صورتی خواهان بدوی که تجدیدنظرخواهی ننموده و بعنوان تجدیدنظرخواه در پرونده ورود ندارد تا دادگاه تجدیدنظر نسبت به استرداد، تصمیم گیری بنماید؟ در پاسخ می توان گفت درست است که خواهان دعوی بدوی (محکوم له) تجدیدنظر خواهی نکرده ، با این حال چون تجدیدنظرخواه (محکوم علیه)نسبت به دادنامه ای درخواست تجدیدنظر خواهی نموده که منشأ آن دعوی، ابتدا از ناحیه تجدیدنظر خوانده (یعنی خواهان دعوی بدوی) طرح گردیده و ایشان فعلاً آن دعوی را مسترد نموده؛ نتیجتا در صورت عدم مخالفت و رضایت تجدیدنظر خواه تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد دعوی و یا سقوط دعوی، قابل توجیه است چون موضوع منتفی است به انتفاء موضوع.[4]

دوم: استرداد دادخواست تجدیدنظر

مقنن در ماده 363 ق.آ.د.م استرداد دادخواست را مورد تصریح قرار داده بنابراین برابر نص قانونی تکلیف دادگاه تجدیدنظر مشخص است و چنانچه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید، اما نکته ای که اشاره به آن لازم بوده اینکه چنانچه دادخواست تجدیدنظر خواه ناقص باشد و مستلزم رفع نقص باشد و پرونده به منظور رفع نقص به دادگاه نخستین ارسال شده باشد و تجدیدنظر خواه مبادرت به استرداد دادخواست نماید چنانچه تجدیدنظر خواه در فرجه مقرر رفع نقص نموده و دادخواست تکمیل باشد پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر متعاقب استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید؛ همچنین چنانچه تجدیدنظر خواه در فرجه مقرر رفع نقص دادخواست خود را مسترد بنماید در چنین صورتی نیز تصمیم گیری خارج از حیطه وظایف دادگاه بدوی بوده و دادگاه نخستین می بایست پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال تا دادگاه تجدیدنظر وفق ماده 363 قرار ابطال دادخواست صادر نماید، زیرا، اصل آن است که صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر از وظایف و صلاحیتهای دادگاه تجدیدنظر است و نمی توان گفت دادخواست باید از لحاظ شرایط شکلی نیز کامل باشد تا دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال آن را صادر کند چرا که اگر چنین اعتقادی وجود داشته باشد، دور حاصل می شود؛ زیرا از یک طرف تجدیدنظر خواه اراده تکمیل دادخواست ندارد؛ و از طرف دیگر تا تکمیل نشود نمی توان قرار ابطال آن را صادر کرد و در نتیجه پرونده در حالت بلاتکلیفی باقی می ماند و در فرض مذکور دادگاه بدوی باید پرونده دعوا را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. و چنانچه تجدیدنظر خواه در مهلت مقرر رفع نقص ننماید و در خارج از مهلت، دادخواست خود را مسترد نماید حسب تبصره 2 ماده 339 دادگاه نخستین قرار رد دادخواست صادر می نماید. مطلب دیگر، رفع نقص موضوع ماده 350 ق.آ.د.م می باشد؛ چنانچه تجدیدنظر خواه از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند و پس از مهلت ، دادخواست تجدیدنظر خواهی را مسترد نماید قسمت اخیر ماده 350 ق.آ.د.م تکلیف دادگاه را مشخص نموده است و اگر تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر دادخواست خود را مسترد نماید؛ اعمال ماده 363 ق.آ.د.م قابل توجیه خواهد بود. مطلب بعدی در خصوص ماده 363 ق.آ.د.م این است که فقط به استرداد دادخواست تجدیدنظر اشاره شده و در مورد استرداد دعوی سکوت نموده است. این ماده در مورد استرداد دعوی تجدیدنظر حکم صریحی ندارد. به نظر می رسد با توجه به ماده 356 ق.آ.د.م بتوان از مقررات بندهای ب و ج ماده 107 ق.آ.د.م قانون در این خصوص استفاده کرد. با این توضیح که اگر در جریان دادرسی در دادگاه تجدیدنظر دعوای تجدیدنظر توسط تجدیدنظر خواه استرداد شود، قرار رد دعوای تجدیدنظر و اگر پس از ختم مذاکرات و یا بطورکلی این دعوا استرداد شود؛ با رعایت شرایط بند ج ماده 107 ق.آ.د.م قرار سقوط دعوی تجدیدنظر صادر خواهد گردید. در مقابل نیز می توان گفت عدم اشاره قانونگذار به استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظر، از این جهت است که در این مرحله تفاوتی بین قرار ابطال دادخواست که نتیجه استرداد دادخواست تجدیدنظر است، و قرار رد یا سقوط دعوا نیست. زیرا در هر سه حالت به علت اینکه بلحاظ انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، تجدید دادخواست تجدیدنظر منتفی است. بنابراین تفاوتی نمی کند که در این مرحله چه قراری در نتیجه استرداد صادر شود. (همان، ص293) بنظر می رسد وضع مقررات مبنی بر درج کلمه ( استرداد دعوی) در قانون ضروری بنظر می رسد زیرا تشریفات دادرسی جنبه امری دارد و وجود نص قانونی، موجب اتقان در تصمیم گیری خواهد گردید.

سوم: آثار استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر

سوالی که در این مبحث مطرح است اینکه، چنانچه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد نموده و دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست صادر نماید، آیا نسبت به همان دادنامه، مجددا می شود تجدیدنظر خواهی نمود؟ به دیگر سخن آثار استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهی چیست؟ در پاسخ می توان گفت راجع به تجدیدنظر خواهی مجدد در داخل مهلت و یا خارج از مهلت مقرر باید قائل به تفکیک شد. چنانچه تجدیدنظر خواهی مجدد پس از انقضا مهلت باشد موضوع از مصادیق تبصره 2 ماده 339 خواهد بود و به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود، بدیهی است اگر تجدیدنظر خواهی مجدد در خارج از وقت به دادگاه تجدیدنظر تسلیم شود، پرونده به دادگاه نخستین ارسال تا مطابق تبصره 2 ماده مذکور عمل نماید لکن چنانچه دادخواست مجدد تجدیدنظر خواهی داخل مهلت قانونی باشد مثلا اگر در روزهای اول ابلاغ دادنامه، محکوم علیه نسبت به دادنامه دادگاه بدوی، تجدیدنظر خواهی نماید اما دادخواست تجدیدنظر خواهی او ناقص بوده و یا دادخواست واجد شرایط جهات برشمرده شده در ماده 348 ق.آ.د.م نبوده و چون جهات تجدیدنظر خواهی و یا ارائه دلایل و مستندات در نتیجه تجدیدنظر خواهی مؤثر بوده، تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد و سپس با ارائه دلایل و مستندات و قبل از پایان مهلت مجددا تجدیدنظر خواهی نماید، بنظر می رسد اگر داخل وقت باشد منعی نخواهد داشت؛ زیرا تجدیدنظر خواهی داخل وقت، حق قانونی بوده که قانونگذار مقرر نموده و محروم نمودن ذی‌حق، وجاهت قانونی نخواهد داشت و از طرفی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، تصمیم گیری در ماهیت نبوده و اعتبار امر مختومه نیز ندارد. البته قابل ذکر است اگر تجدیدنظر خواهی مجدد حتی داخل در مهلت هم بوده ولی بی مورد باشد، محمل قانونی نداشته و از موجبات رد دعوی تجدیدنظر خواهی است.

[1] . نشست قضایی مورخ 20/3/89، قضات محاکم تجدیدنظر استان مازندران

[2] . همان

[3] . نظریه شماره 8723/7 مورخ 26/9/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : « … بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده (است). فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید، رضایت خوانده شرط نیست به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به معنی استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی صادر می گردد، که در این صورت تجدید دعوی بلا اشکال است اما در فرض دوم که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می نماید. بنابراین عبارت ” در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد”، مذکور در پایان بند ج ماده 107 که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید و با توجه به این که با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوی برای همیشه منتفی می گردد؛ مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است».

[4] . نشست قضایی مورخ 20/3/89 ، قضات محاکم تجدیدنظر استان مازندرانلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 103
[ 25 / 04 / 1396 ] [ 23 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند.
در حقیقت بسیاری از مشکلات مردم، ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ زیرا مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمی‌شناسند و به همین دلیل در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرایم می‌شوند. این در حالی است که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است. با وجود قوانین مناسب در این حوزه، بسیاری از افراد جامعه به دلیل اعتماد به فرد مقابل، از تنظیم سند رسمی چشم‌پوشی کرده و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
از نظر قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است و سایر اسناد، عادی محسوب می شود.

مزایا و آثار اسناد رسمی
یادآوری مزایا و آثار سند رسمی و ترویج فرهنگ تنظیم سند، ضمن جلوگیری از خسارات فردی و اجتماعی، از وقوع اختلافات مرتبط با آن و تشکیل پرونده‌های قضایی نیز خواهد کاست.
اصالت سند عادی را باید اثبات کرد. اثبات این اصالت با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است، از خود سلب مسئولیت کند.
سند رسمی چنین تلاشی را نیاز ندارد. ضمن اینکه انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. این نکته نیز قابل ذکر است که امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
همچنین نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید فقط با سند رسمی معتبر خواهد بود.

اصول محکم‌کاری‌های یک معامله
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید ‌‌نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

مال در وثیقه یا رهن و توقیف نباشد
خریدار باید مشخصات مالی که قصد خرید آن را دارد، با آنچه در سند قید شده است، مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد. استعلام از ثبت اسناد و استفاده از کد رهگیری در اینجا کارساز است.اگر مورد معامله ملک است، خریدار باید بررسی کند که توابع، منضمات، ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره) فروشنده باید به طور کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند، به خصوص زمانی که این مشخصات مربوط به عیب و نقص مورد معامله است. همچنین باید مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود، لازم است ترتیب، مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود. نکته قابل تأمل دیگر توجه به این مسئله است که ملک مشکل ثبتی نداشته باشد.

احراز سمت فروشنده
اگر کسی که قولنامه را امضا می‌کند، خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک است، خریدار باید دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟
همچنین اگر امضاکننده ولی مالک است، خریدار باید مطمئن شود که در زمان امضای قولنامه توسط ولی، کودک بالغ نشده است.
در جایی نیز که امضاکننده قیم مالک است، باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال وی را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

مشاهده گواهی انحصار وراثت و احراز هویت‌ها
اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را مشاهده کرده و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
همچنین خریدار باید مطمئن شود که فروشنده ممنوع‌المعامله نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.اگر فروشنده خیلی مسن یا مریض احوال است یا حرکات غیرعادی دارد، خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجوران مراجعه کند و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجوران نباشد.

خودداری از پرداخت کل قیمت معامله
بهتر است خریدار تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به وی منتقل نشده است، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری کند.
فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد. حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین و این نکته ذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند فسخ معامله را اعلام کند و معامله را برهم بزند.

استفاده از چک تضمینی در پرداخت‌ها
بهترین تلاش خریدار این است که تمام پرداختی‌ها را به وسیله چک تضمینی انجام دهد تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شد، وسیله‌ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد. اگر فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت می‌کند، توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، تنها می‌تواند وجه چک را مطالبه کند و نمی‌تواند معامله را بر هم بزند؛ مگر اینکه چنین شرطی در قرارداد آمده باشد.

وجه التزام
وجه التزام در قرارداد به این معنا است که هر گاه به علتی معامله قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل او است، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است. کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را به طور کامل انجام داده باشد. به عنوان مثال، خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر نیز احراز شود. بهتر است طرفین در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی حتماً روز، ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین کنند و لازم است برای امتناع از حضور، وجه التزام قرار داده شود.

بررسی توان مالی خریدار
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.

درج امضای همه مالکان
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهده‌دار مذاکره با خریدار باشد، حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می‌کند.

الزام به تنظیم سند
اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. با خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، نماینده اجرای احکام، سند انتقال را امضا خواهد کرد.

الزامی بودن تنظیم سند رسمی برای پیش‌فروش ساختمان
پیش‌فروش ساختمان در کشور تا قبل از اجرایی شدن قانون مربوط، گرفتار بحران و مشکلات زیادی بود، به طوری که برخی شرکت‌ها و اشخاص یک ساختمان را به چند نفر پیش‌فروش می‌کردند.
اکنون با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده است. به ‌موجب ماده ۲۳ این قانون، پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موجب تعقیب کیفری خواهد بود.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 19
[ 23 / 04 / 1396 ] [ 12 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ هیات وزیران

به استناد بند الف ماده ۱ آیین‌ نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاوله‌ نامه کار دریـایی مصوب سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۳۸۹

به انضمام متن آیین نامه و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاوله‌ نامه کار دریـایی مصوب سازمان بین‌المللی کار

 

ماده۱ـ حق شکایت

۱ـ دریانوردان از حق طرح شکایت به مقامات صلاحیتدار مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۲) این آیین‌نامه برخوردارند.

۲ـ مالک کشتی یا فرمانده کشتی باید حداقل یک نفر را به منظور ارائه کمک‌های مشورتی در کشتی معرفی نماید؛ چنین شخصی باید برمبنای روشی محرمانه، مشاوره‌ ای بی‌ طرفانه درباره چگـونگی طرح شکایت دریانوردان ارائه نماید و در فرآیند رسیدگی به شکایت، به آنها مساعدت کند.

۳ـ در اثنای رسیدگی به شکایت، اشخاص دیگری که مورد اعتماد دریانوردان باشند، می‌توانند آنها را همراهی نمایند و نمایندگی‌شان را برعهده داشته باشند.

۴ـ دریانوردان و یا افراد معتمد مذکور در بندهای (۲) و (۳) نباید به علت طرح شکایت تحت بازخواست و پیگرد قرار گیرند.

۵ ـ طرح شکایت براساس این آیین‌نامه، خدشه‌ ای به حقوق دریانوردان برای طرح دعوا در مراجع قضایی یا سایر مراجع حل‌ اختلاف حسب مورد وارد نمی‌نماید.

۶ ـ مالک کشتی علاوه بر ارائه نسخه‌ای از قرارداد کار، باید یک نسخه از متن «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» حاوی اطلاعات مربوط به نام شخص معتمد مذکور در بند (۲)، نشانی و شماره تلفن مالک کشتی و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایات در دولت صاحب پرچم و در صورتی که این محل با محل اقامت دریانوردان متفاوت باشد، دولت محل اقامت دریانورد را در اختیار دریانوردان قرار دهد. مالک کشتی باید هرگونه تغییر در «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» را از طریق آگهی آن در کشتی به دریانوردان اطلاع دهد.

ماده۲ـ آیین رسیدگی به شکایت

۱ـ دریانوردان باید شکایت خود را به مقام مافوق بلا فصل خود تسلیم نمایند.

۲ـ در صورتی که مقام مافوق نتواند شکایت را در یک زمان مناسب که نباید بیش از دو هفته به طول انجامد، حل و فصل نماید؛ مقام مذکور باید حسب خواسته شاکی، شکایت را به فرمانده کشتی ارجاع نماید. فرمانده کشتی باید درباره شکایت تصمیم‌ گیری نماید. در صورتی که شکایت درباره رفتار دریانوردان باشد، فرمانده کشتی باید تلاش نماید تا به حل و فصل مسالمت‌ آمیز اختلاف دست یابد. در صورتی که فرمانده موفق به حل و فصل شکایت نشود، باید بنا به درخواست شاکی، شکایت را به مالک کشتی ارجاع نماید.

۳ـ فرمانده کشتی باید متن شکایت و تصمیم خود راجع به آن، همراه با خلاصه‌ ای از واقعیات مربوط را در «دفتر ثبت وقایع کشتی» درج کند. همچنین تصویری از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقایع کشتی درج شده، باید در اختیار دریانورد شاکی قرار گیرد.

۴ـ دریانوردان همواره دارای این حق هستند که در هر زمانی شکایت خود را مستقیماً به مقامات زیر تسلیم نمایند:

الف ـ فرمانده کشتی

ب ـ مالک کشتی

پ ـ مرجع دریایی ذی‌ربط

ت ـ دیگر مقامات صلاحیتدار خارج از کشتی.

این آیین‌نامه در دو ماده و ۱۰ بند به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
 

آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار مصوب ۱۳۸۹

ماده ۱- وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین‌ نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است:

الف – تهیه و تنظیم پیش ‌نویس لوایح قانونی و ضوابط و دستورالعمل‌ های اجرایی لازم و فراهم کردن مقدمات سه جانبه ‌گرایی موضوع ماده (۷) مقاوله‌ نامه و انجام مشورت با سازمان های صنفی مالکان کشتی ها و دریانوردان برای اجرای مؤثر مقاوله ‌نامه مزبور.

ب – مدیریت عالی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با اجرای مقاوله نامه مزبور.

ماده ۲- وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین ‌نامه به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده سازمان بنادر و دریانوردی است:

الف – اجرا یا نظارت بر انطباق شرایط کار در کشتی های تجاری در بنادر، آب های تحت حاکمیت و صلاحیت و حسب مورد آب های بین‌المللی، طبق مفاد مقاوله نامه مزبور.

ب – اجرا یا نظارت بر اجرای ضوابط در کلیه مواردی که در مقاوله ‌نامه به اسناد و مقررات و استانداردهای مذکور در کنوانسیون های دریایی مصوب سازمان بین ‌المللی دریانوردی از قبیل کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، به عنوان ضوابط حاکم بر شرایط کار دریانوردی ارجاع شده است.

ماده ۳- درخصوص نحوه تفکیک سایر وظایف احتمالی ناشی از قانون الحاق به مقاوله ‌نامه که در این آیین ‌نامه مورد پیش ‌بینی قرار نگرفته است، ملاک عمل توافق دستگاه های مسئول بر مبنای شرح وظایف قانونی آنها خواهد بود.

ماده ۴- در اجرای بند (۲) ماده (۶) مقاوله ‌‌نامه، دستگاه ‌های اجرایی در انجام وظایف مشخص شده در این آیین ‌نامه مکلف به توجه مقتضی به مفاد بخش (ب) مجموعه قوانین عناوین پنجگانه مقاوله ‌نامه هستند و در تهیه و تنظیم مقررات ملی و دستورالعمل‌ های اجرایی لازم، باید مفاد بخش مزبور را مدنظر قرار دهند.

ماده ۵- به منظور اجرای دقیق و کامل این آیین ‌نامه که حسب مورد مستلزم آشنایی تخصصی با قوانین و مقررات ملی کار و استانداردهای بین ‌المللی دریایی می‌ باشد، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به برنامه‌ ریزی و ارایه آموزش ‌های لازم به کارکنان مربوط دو نهاد یاد شده،‌ اقدام خواهند نمود.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب ۱۷ فوریه ۲۰۰۶ میلادی (برابر با ۱۸ بهمن ۱۳۸۴ هجری شمسی) سازمان بین‌المللی کار( به شرح پیوست) ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب ۲۰۰۶ میلادی (برابر با ۱۳۸۴ هجری‌شمسی)

مقدمه
فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار که به وسیله هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در تاریخ هفتم فوریه ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۴/۱۱/۱۹ هجری‌شمسی) نود و چهارمین نشست خود را در ژنو برگزار نمود، با تمایل به تدوین سند واحد و منسجمی که تا حد ممکن در برگیرنده جدیدترین استانداردهای مربوط به مقاوله‌نامه ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی کار دریایی موجود و نیز اصول بنیادین که در سایر مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار وجود دارد به ویژه موارد زیر باشد:
ـ مقاوله‌ نامه کار اجباری مصوب ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ ه‍.ش) (شماره ۲۹)؛
ـ مقاولـه‌نامه آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشـکل مصوب ۱۹۴۸ میـلادی
(۱۳۲۷ ه‍.ش) (شماره ۸۷)؛
ـ مقاوله‌ نامه حق تشکل و مذاکره جمعی مصوب ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۸)؛
ـ مقاوله‌ نامه تساوی مزد مصوب ۱۹۵۱ میلادی (۱۳۳۰ ه‍.ش) (شماره ۱۰۰)؛
ـ مقاوله‌ نامه لغو کار اجباری مصوب۱۹۵۷میلادی(۱۳۳۶ه‍.ش) (شماره۱۰۵)؛
ـ مقاوله‌ نامه تبعیض (در اشتغال و حرفه) مصوب ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ ه‍.ش) (شماره ۱۱۱)؛
ـ مقاوله‌نامه حداقل سن مصوب ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ ه‍.ش) (شماره ۱۳۸)؛
ـ مقاوله‌ نامه بدترین‌اشکال کار کودک مصوب۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ ه‍.ش) (شماره ۱۸۲)؛ و
با آگاهی از اختیارات‌ اصلی ‌سازمان که همانا ارتقاء شرایط شایسته کار می‌‌باشد، و
با عنایت به بیانیه سازمان ‌بین‌المللی‌ کار درخصوص حقوق و اصول ‌بنیادین‌ کار مصوب ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ هـ.ش)، و
با توجه به این موضوع که دریانوردان مشمول سایر اسناد سازمان بین‌المللی کار هستند، تحت و دارای حقوق دیگری می‌باشند که تحت عنوان حقوق بنیادین و آزادی های قابل اعمال در مورد کلیه افراد وضع شده است، و 
با در نظر گرفتن این موضوع که با اعطاء ماهیت جهانی به صنعت کشتیرانی، دریانوردان نیازمند حمایت ویژه‌ای هستند، و
همچنین با توجه به استانداردهای بین‌المللی مربوط به ایمنی کشتی، امنیت افراد و مدیریت کیفیت کشتی در مقاوله‌نامه بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ هـ.ش) (نسخه اصلاح‌شده)، مقاوله‌نامه مقررات بین‌المللی برای جلوگیری از تصادفات در دریا مصوب۱۹۷۲میلادی (۱۳۵۱ هـ.ش) (نسخه اصلاح‌شده) و الزامات آموزش دریانوردان و صلاحیت آنها در مقاوله‌ نامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۷ ه‍.ش) (نسخه اصلاح‌شده)، و
با یادآوری این‌که کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱ ه‍.ش) چهارچوب حقوقی کلی را تدوین می‌نماید که تمامی فعالیت ها در اقیانوس ها و دریا باید در محدوده آن انجام گیرد و دارای اهمیتی استراتژیک به عنوان مبنایی برای همکاری و فعالیت در بخش دریایی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی بوده و انسجام آن نیز باید حفظ شود، و 
با یادآوری این که ماده (۹۴) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱ هـ.ش) وظایف و تعهدات دولت صاحب پرچم را از جمله در خصوص شرایط کار، موضوعات مربوط به خدمه و اموراجتماعی در کشتی هایی که حامل پرچم آن کشور می‌باشند، تعیین نموده است، و 
با یادآوری این که بند (۸) ماده (۱۹) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار که مقرر می‌دارد در هیچ موردی تصویب هر مقاوله‌ نامه یا توصیه نامه به‌وسیله فراهمایی (کنفرانس) یا تصویب هر مقاوله‌نامه توسط هر کشور عضو، نباید این گونه تلقی شود که تأثیری بر هر قانون، حکم، عرف یا قراردادی داردکه شرایط مطلوب‌ تری را برای کارگران، مربوط نسبت به آنچه در مقاوله‌نامه یا توصیه نامه مذکور پیش‌بینی شده است، تأمین می‌نماید، و 
با عزم به این که این سند جدید باید به گونه‌ای تدوین شود که بیشترین پذیرش ممکن را در میـان مالکین کشـتی ها، دریانوردان و دولت هایی به دست آورد که متعهد به اصول کارشایسته شده‌اند، و این ‌که این سند باید به راحتی قابلیت روزآمد شدن را داشته باشد و از طرفی دیگر باید شرایط را برای اعمال و اجرای مؤثر خود فراهم نماید، و با تصمیم به پذیرش برخی پیشنهادهای مربوط به تحقق چنین سندی که تنها عنوان دستور کار اجلاس می‌باشد، و  با عزم این‌که این‌پیشنهادها باید درقالب یک‌ مقاوله‌نامه بین‌المللی تدوین شود؛
مقاوله‌نامه زیر را که می‌تواند تحت عنوان مقاوله‌نامه کار دریایی (۲۰۰۶ میلادی برابر با ۱۳۸۴هـ. ش) نامیده شود، را در تاریخ بیست و سوم فوریه سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۴/۱۲/۵) تصویب می‌نماید.

ماده ۱ـ تعهدات کلی
۱ـ هر عضوی که این مقاوله‌ نامه را تصویب می‌نماید، متعهد می‌گردد که مقررات آن را به نحوی که در ماده (۶) این مقاوله‌نامه درج گردیده است به منظور تأمین حقوق تمامی دریانوردان برای اشتغال شایسته به طور کامل اجراء نماید.
۲ـ اعـضاء باید برای تضمیـن اجراء و اعمال مـؤثر این مقاوله‌ نامه با یـکدیگر همکاری نمایند.

ماده ۲ـ تعاریف و دامنه کاربرد

۱ـ از نظر این مقاوله‌نامه، به جز در مواردی که به نحو دیگری در مقررات خاص مقرر شده است، اصطلاح: 

الف ) «مقام صلاحیتدار» به مفهوم وزیر، سازمان دولتی یا مقام دیگری است که اختیار صدور و اجراء مقررات، دستورات یا دستورالعمل های قانونی دیگر در خصوص موضوع مفاد مربوط را دارا می‌باشد.

ب ) « اعلامیه موافقت کار دریایی» به مفهوم اعلامیه موضوع جزء (۳) بند (۱) مقرره (۵) می‌باشد. 

پ ) «ظرفیت ناخالص» به معنای ظرفیت‌ ناخالص محاسبه‌ شده طبق مقررات اندازه‌گیری ظرفیـت منـدرج در ضمـیمه (۱) مقـاوله‌نامه بین‌المـللی اندازه‌گـیری ظرفـیت کشتـی ها (۱۹۶۹ میلادی برابر با ۱۳۴۸ هـ. ش) یا هر مقاوله نامه مؤخر دیگر، می‌باشد. برای کشتی هایی که مشمول طرح موقت اندازه‌گیری ظرفیت کشتی مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشنـد، ظرفـیت ناخالص عبارت است از موارد مندرج در ستون‌ ملاحظات مربوط به گواهینامه بین‌المللی ظرفیت‌ کشتی (۱۹۶۹میلادی برابر با ۱۳۴۸ هـ.ش).

ت ( گواهینامه کار دریایی» به مفهوم گواهینامه موضوع جزء (۳) بند (۱) مقرره (۵) می‌باشد. 

ث ) الزامات این مقاوله‌نامه» به الزامات مندرج در این مواد و مقررات و بخش «الف» مجموعه قوانین این مقاوله‌نامه، اشاره دارد.

ج ) « دریانورد» به معنای هر شخصی است که بر روی یک کشتی که مشمول مقررات این مقاوله‌نامه قرار می‌گیرد در هر سمتی، استخدام شده یا اشتغال دارد یا کار می‌کند.

چ ) « قرارداد کار دریانورد» دربرگیرنده هر دو مفهوم قراردادکار و مواد قرارداد می‌باشد.

ح ) « خدمات کاریابی و استخدام دریانورد» به مفهوم هر شخص، شرکت، مؤسسه، آژانس یا سازمانی دیگر در بخش دولتی یا خصوصی می‌باشد که به نیابت از طرف مالکان کشتی، اقدام به استخدام دریانوردان می‌کند یا دریانوردان را در اختیار مالکین کشتی ها قرار می‌دهد.

خ ) « کشتی» به مفهوم یک کشتی به غیر از کشتی است که تنها در آب های داخلی یا آب های داخل، یا دقیقاً مجاور، آب های محفوظ یا مناطقی که مقررات بندری در مورد آنها اعمال می‌شود، کشتیرانی می‌نماید.

د ) « مالک کشتی» به مفهوم مالک کشتی یا شخص یا سازمان دیگر نظیر مدیر، کارگزار یا اجاره‌کننده دربست کشتی می‌باشد که مسؤولیت کار کشتی را از طرف مالک آن بر عهده دارد، و با فرض پذیرش چنین مسؤولیتی، موافقت نموده است وظایف و مسؤولیت های محوله برعهده مالکین کشتی را طبق این مقاوله‌نامه برعهده گیرد، صرف‌نظر از این‌که هر سازمان یا اشخاص دیگری انجام برخی از مسؤولیت ها و وظایف را به نیابت از مالک کشتی برعهده گرفته باشند.

۲ـ به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، این مقاوله‌ نامه شامل تمامی دریانوردان می‌شود.

۳ـ در صورت بروز تردید در مورد این‌که آیا گروه هایی از افراد از نظر این مقاوله‌نامه در زمره دریانوردان قرار می‌گیرند یا خیر، این موضوع باید توسط مقام صلاحیت دار در هر عضو پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مرتبط با این موضوع، تعیین گردد.

۴ـ به غیر از مواردی که به طور صریح به نحو دیگری مقرر شده است، این مقاوله‌نامه در تمامی کشتی هایی اعمال می‌شود که دارای مالکیت دولتی یا خصوصی بوده و به‌طور معمول مشغول فعالیت های تجاری می‌باشند، به غیر از کشتی هایی که مشغول ماهیگیری یا فعالیت های مشابه هستند و کشتی هایی که به شکل سنتی، نظیر قایق های بادبانی یا لنج ها، ساخته شده‌اند. این مقاوله‌ نامه در مورد کشتی های جنگی یا نیروهای امداد دریایی اعمال نمی‌شود.

۵ ـ در صورت بروز تردید در مورد این‌که آیا این مقاوله‌نامه در مورد یک کشتی یا یک گروه خاصی از کشتی ها اعمال می‌شود یا خیر، این موضوع باید از طریق مقام صلاحیتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، تعیین گردد.

۶ ـ چنانچه مقام صلاحیتدار تصمیم بگیرد که در زمان حاضر اعمال برخی از جزئیات قوانین موضوع بند (۱) ماده (۶) این مقاوله‌نامه در یک کشتی یا طبقه خاصی از کشتیها که حامل پرچم یک عضو می‌باشند، منطقی یا عملی نمی‌باشد، قوانین مربوط نباید در جایی که موضوع آن با قوانین یا مقررات ملی یا توافق های مذاکرات جمعی یا اقدامات دیگر متفاوت می‌باشد، اعمال گردد. چنین تصمیمی فقط در صورت مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط امکان‌‌پذیر می‌باشد و تنها مربوط به کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۲۰۰ تن است که در سفرهای بین‌المللی دریایی شرکت ندارند.

۷ـ هر تصمیمی که توسط هر یک از اعضاء طبق بندهای (۳) یا (۵) یا (۶) این ماده اتخاذ شود، باید به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال گردد تا وی آن را به کشورهای عضو سازمان اعلام نماید.

۸ ـ به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، اشاره به این مقاوله‌نامه همزمان موجب اشاره به مجموعه قوانین و مقررات آن نیز می‌باشد.

ماده ۳ـ اصول و حقوق بنیادین
هر عضو باید خود را متقاعد نماید که مفاد قوانین و مقررات آن کشور، با توجه به‌سیاق این مقاوله‌نامه، حقوق بنیادین زیر را مدنظر قرار می دهد: 
الف) آزادی همکاری و شناسایی مؤثر حق مذاکرات جمعی؛ 
ب) حذف تمامی اشکال کار اجباری یا بیگاری؛ 
پ) لغو مؤثر کار کودک؛ و 
ت) حذف تبعیض در اشتغال و حرفه. 

ماده ۴ـ استخدام دریانوردان و حقوق اجتماعی
۱ـ هر دریانوردی این حق را دارد در محیطی ایمن و مصون کار کند که از استانداردهای ایمنی پیروی می‌نماید.
۲ـ هر دریانوردی دارای حق برخورداری از شرایط عادلانه اشتغال می‌باشد.
۳ـ هر دریانوردی این حق را دارد که دارای شرایط زندگی و کار شایسته بر روی کشتی باشد.
۴ـ هر دریانوردی دارای حق برخورداری از حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، تدابیر رفاهی و دیگر اشکال حمایت اجتماعی می‌باشد.
۵ ـ هر عضو باید تضمین نماید که در حیطه صلاحیت آن، حقوق اجتماعی و اشتغال دریانوردان مندرج در بندهای پیشین این ماده، طبق الزامات این مقاوله‌نامه کاملاً به‌ مرحله اجراء گذاشته می‌شود. جز در صورتی که به گونه دیگری در این مقاوله‌نامه، مقررشده باشد چنین اجرائی می‌تواند از طریق قوانین یا مقررات ملی، توافق های مذاکرات جمعی حاکم یا از طریق اقدامات دیگر یا در عمل، محقق شود.

ماده ۵ ـ اعمال و اجراء مسؤولیت ها

۱ـ هر عضو باید قوانین یا مقررات یا تدابیر دیگری را که به منظور ایفاء تعهدات خود، به موجب این مقاوله‌نامه در ارتباط با کشتی ها و دریانوردان در حوزه صلاحیت خود، تصویب کرده است، اعمال و اجراء نماید.

۲ـ هر عضو باید از طریق ایجاد نظامی برای تضمین رعایت الزامات این مقاوله‌نامه، از جمله بازرسی های منظم، ارائه گزارش، نظارت و دیگر اقدامات قانونی به موجب قوانین حاکم، به گونه‌ای مؤثر صلاحیت و کنترل خود را بر روی کشتی هایی که حامل پرچم آن کشور هستند، اعمال نماید.

۳ـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتی های حامل پرچم آن کشور، دارای گواهینامه کار دریایی و اعلامیه موافقت کار دریایی، آن‌گونه که این مقاوله‌نامه مقرر کرده است، هستند.

۴ـ هر کشتی که این مقاوله‌نامه درمورد آن قابل اجراء می‌باشد، ممکن است طبق حقوق بین‌الملل توسط عضوی به‌غیر از دولت صاحب پرچم هنگامی که کشتی مذکوردر یکی از بنادر آن کشور قراردارد، به منظور تعیین مطابقت آن کشتی با الزامات این مقاوله‌نامه، مورد بازرسی قرار گیرد.

۵ ـ هر عضو باید به گونه‌ای مؤثر صلاحیت و کنترل خود را بر روی خدمات کاریابی و استخدام دریانوردان، در صورتی که در قلمرو آن کشور قرار داشته باشند، اعمال نماید.

۶ ـ هر عضو باید از موارد نقض الزامات این مقاوله‌ نامه جلوگیری نماید و طبق حقوق بین الملل مجازات هایی را تعیین نماید، یا به موجب قوانین خود اقداماتی اصلاحی را مقرر نماید که برای ممانعت از چنین موارد نقضی مناسب می‌باشد.

۷ـ هر عضو باید مسؤولیت های خود به موجب این مقاوله‌نامه را به نحوی انجام دهد که تضمین نماید کشتی های حامل پرچم کشورهایی که این مقاوله‌ نامه را تصویب نکرده‌اند نسبت به کشتی های حامل پرچم کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، رفتار مناسب‌ تری را دریافت نخواهند کرد.

ماده ۶ ـ مقررات و بخش های « الف» و « ب» مجموعه قوانین
۱ـ مقررات و مفاد بخش « الف» مجموعه قوانین لازم‌الاجراء است. مفاد بخش« ب» مجموعه قوانین، الزام‌ آور نمی باشد.
۲ـ هر عضو متعهد می‌شود که به حقوق و اصول مندرج در مقررات احترام بگذارد هر مقرره را به گونه مندرج در مقررات مربوط بخش « الف» مجموعه قوانین اجراء نماید. علاوه بر این، عضو باید توجه مقتضی را نسبت به انجام مسؤولیت های خود به گونه پیش‌بینی‌ شده در بخش « ب» مجموعه قوانین، مبذول نماید.
۳ـ هر عضوی که در وضعیتی مناسب برای اجراء حقوق و اصول به گونه مندرج در بخش « الف» مجموعه قوانین قرار ندارد، به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح دراین مقاوله‌نامه مقرر شده است، می‌تواند بخش« الف» را از طریق اعمال مفاد قوانین و مقررات داخلی خود یا دیگر اقداماتی که اساساً مشابه مفاد بخش « الف» است، اجراء نماید. 
۴ـ فقط از نظر بند (۳) این ماده، هر قانون، مقرره، توافق جمعی یا تدابیر اجرائی دیگر، به عنوان اساساً مشابه در سیاق این مقاوله‌ نامه تلقی خواهد شد، اگر عضو، خود را متقاعد نماید که موارد مزبور: 
الف) موجب دستیابی کامل به هدف و مقصود کلی مفاد یا مقررات بخش «الف» مجموعه قوانین مربوط می شود؛ و 
ب) باعث نافذ شدن مفاد یا مقررات بخش « الف» مجموعه قوانین مربوط می‌شود.

ماده ۷ـ مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی
هرگونه کاهش، معافیت یا اعمال انعطاف‌پذیر این مقاوله‌نامه که برای آنها، این مقاوله‌نامه مشاوره با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی را مقرر می‌دارد، می‌تواند درصورت فقدان سازمان های نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در داخل یک کشور، تنها از طریق مشاوره عضو مذکور با کار گروه موضوع ماده (۱۳) این مقاوله‌نامه مورد تصمیم‌ گیری قرار گیرد.

ماده ۸ ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ اسناد تصویب رسمی این مقاوله‌ نامه باید به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت ارسال شود.
۲ـ این مقاوله‌ نامه فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان بین‌المللی کار الزام‌آور است که اسناد تصویب آنها توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.
۳ـ این مقاوله‌ نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت تصویب حداقل سی عضو که جمعاً سی ‌و سه‌ درصد (۳۳%) از سهم ظرفیت ناخالص جهانی کشتی ها را در اختیار دارند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۴ـ این مقاوله‌نامه پس از آن برای هر عضو، دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن عضو به ثبت می رسد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۹ـ انصراف
۱ـ عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضاء ده‌سال از تاریخی که مقاوله برای نخستین بار لازم‌الاجراء می‌شود، از طریق ارسال سندی به عنوان مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت، از عضویت در آن انصراف دهد. این انصراف‌، یک‌سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ خواهد شد.
۲ـ هر عضوی که ظرف یک سال پس از تاریخ انقضاء دوره ده‌ساله موضوع بند (۱) این ماده، حق انصراف پیش بینی شده در این ماده را اعمال ننماید، برای یک‌دوره ده ساله دیگر ملزم به اجراء آن خواهد بود و پس از آن می‌تواند در پایان هردوره جدید ده ساله به‌ موجب شرایط پیش‌بینی‌شده در این ماده، از عضویت در این مقاوله‌نامه انصراف دهد.

ماده ۱۰ـ تأثیر لازم‌الاجراء شدن
این مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامه‌های زیر را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد:
ـ مقاوله‌نامه حداقل‌سن(دریا) مصوب۱۹۲۰میلادی (۱۲۹۹هـ.ش) (شماره ۷)
ـ مقاوله‌نامه غرامت‌ بیکاری (غرق‌شدن‌کشتی) مصوب۱۹۲۰ میلادی (۱۲۹۹ه‍.ش) (شماره ۸)
ـ مقاوله‌نامه‌ کاریابی ‌دریانوردان مصوب۱۹۲۰میلادی (۱۲۹۹هـ.ش) (شماره ۹)
ـ مقاوله‌نامه معاینه پزشکی جوانان (دریا) مصوب ۱۹۲۱ میلادی (۱۳۰۰ ه‍.ش) (شماره ۱۶)
ـ مقاوله‌نامه مفاد توافقنامه‌های دریانوردان مصوب ۱۹۲۶ میلادی (۱۳۰۵ ه‍.ش) (شماره ۲۲)
ـ مقاوله‌نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن مصوب ۱۹۲۶ میلادی (۱۳۰۵ه‍.ش) (شماره ۲۳)
ـ مقاوله‌نامه گواهینامه صلاحیت افسران مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ه‍.ش) (شماره ۵۳)
ـ مقاوله‌نامه تعطیلات با حقوق (دریا) مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ه‍.ش) (شماره ۵۴)
ـ مقاوله‌نامه تعهدات مالکین کشتی ها (دریانوردان بیمار و مصدوم) مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره ۵۵)
ـ بیمه بیماری (دریا) مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره ۵۶)
ـ ساعات کار و تأمین نیرو (دریا) مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره‌۵۷)
ـ مقاوله‌نامه حداقل‌سن (دریا) (تجدیدنظرشده) مصوب۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵‌ه‍.ش) (شماره ۵۸)
ـ مقاوله‌نامه غذا و تهیه غذا (کارکنان کشتی) مصوب ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره ۶۸)
ـ مقاوله‌نامه گواهینامه آشپزهای کشتی مصوب ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش)
(شماره ۶۹)
ـ مقاوله‌نامه تأمین‌اجتماعی (دریانوردان) مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۰)
ـ مقاوله‌نامه تعطیلات با حقوق (دریانوردان) مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره ۷۲)
ـ مقاوله‌نامه معاینات‌ پزشکی (دریانوردان) مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۳)
ـ مقاوله‌نامه گواهینامه دریانوردان کارآمد مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۴)
ـ مقاوله‌نامه محل‌ اقامت کارکنان‌کشتی مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۵)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات کار و تأمین نیروی انسانی (دریا) مصوب ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ ه‍.ش) (شماره ۷۶)
ـ مقاوله‌نامه تعطیلات با حقوق (دریانوردان) (تجدیدنظر شده) مصوب ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۱)
ـ مقاوله‌نامه محل اقامت کارکنان کشتی (تجدیدنظر شده) مصوب ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۲)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات‌کار و تأمین‌نیروی‌انسانی(دریا) (تجدیدنظرشده) مصوب ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۳)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات‌کار و تأمین نیروی انسانی (دریا) (تجدیدنظرشده) مصوب ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۴۷ ه‍.ش) (شماره ۱۰۹)
ـ مقاوله‌نامه محل‌اقامت خدمه‌کشتی (مقررات‌تکمیلی) مصوب۱۹۷۰میلادی (۱۳۵۹ ه‍.ش) (شماره ۱۳۳)
ـ مقاوله‌نامه پیشگیری از حوادث ناشی از کار (دریانوردان) مصوب ۱۹۷۰میلادی (۱۳۵۹ ه‍.ش) (شماره ۱۳۴)
ـ مقاوله‌نامه تداوم اشتغال (دریانوردان) مصوب۱۹۷۶میلادی (۱۳۶۵ه‍.ش) (شماره۱۴۵)
ـ مقاوله‌نامه مرخصی سالانه با استفاده از مزد دریانوردان مصوب ۱۹۷۶میلادی (۱۳۶۵ ه‍.ش) (شماره ۱۴۶)
ـ مقاوله‌نامه کشتیرانی‌ بازرگانی (حداقل استانداردها) مصوب۱۹۷۶میلادی (۱۳۶۵ه‍.ش) (شماره ۱۴۷)
ـ پروتکل‌الحاقی مورخ ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ ه‍.ش) به مقاوله‌نامه کشتیرانی‌ بازرگانی (حداقل استانداردها) مصوب ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۶۵ ه‍.ش) (شماره۱۴۷)
ـ مقاوله‌نامه رفاه دریانوردان مصوب۱۹۸۷میلادی (۱۳۶۶ه‍.ش) (شماره ۱۶۳)
ـ مقاوله‌نامه حفظ بهداشت و مراقبت درمانی (دریانوردان) مصوب ۱۹۸۷میلادی (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۴)
ـ مقاوله‌نامه تأمین اجتماعی (دریانوردان) (تجدیدنظر شده) مصوب ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۵)
ـ مقاوله‌نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن (تجدیدنظر شده) مصوب۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۶)
ـ مقاوله‌نامه بازرسی‌کار(دریانوردان) مصوب۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ه‍.ش) (شماره۱۷۸)
ـ مقاوله‌نامه استخدام و انتصاب دریانوردان مصوب ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ه‍.ش) (شماره ۱۷۹)
ـ مقاوله‌نامه ساعات کار و تأمین نیروی انسانی کشتی ها مصوب ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ ه‍.ش) (شماره ۱۸۰)

ماده ۱۱ـ وظایف امین اسناد مقاوله‌نامه
۱ـ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار، ثبت کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف از عضویت به موجب این مقاوله‌ نامه را به اطلاع تمامی اعضاء سازمان بین‌المللی کار خواهد رساند.
۲ـ هنگامی که شرایط پیش‌بینی‌شده در بند (۳) ماده (۸) این مقاوله‌نامه محقق شود، مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، توجه اعضاء سازمان را به تاریخ لازم‌الاجراء شدن مقاوله‌نامه معطوف خواهد کرد.

ماده ۱۲ـ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار، شرح کاملی از کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف ثبت شده به موجب این مقاوله‌نامه را برای ثبت طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل‌متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.

ماده ۱۳ـ کار گروه ویژه سه جانبه
۱ـ هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار از طریق تأسیس کارگروهی که دارای صلاحیت ویژه‌ای در حوزه استانداردهای کار دریایی می‌باشد، کارکرد این مقاوله‌نامه را تحت بازنگری مستمر قرار خواهد داد.
۲ـ برای موضوعات مورد حکم در این مقاوله‌نامه، کار گروه باید متشکل از دو نماینده منتخب از جانب دولت هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی باشد که پس از مشورت با کمیسیون مشترک دریایی، به‌وسیله هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار منصوب خواهند شد.
۳ـ نمایندگان دولت اعضائی که هنوز این مقاوله‌نامه را تصویب نکرده‌اند، می‌توانند در کارگروه حضور داشته باشند، ولی حق دادن رأی را در هیچ یک از موضوعات مورد حکم در این مقاوله‌نامه نخواهند داشت. هیأت مدیره می‌تواند از سازمانها یا نهادهای دیگر برای حضور در کارگروه به عنوان ناظر، دعوت به‌عمل آورد.
۴ـ آراء هر نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در کارگروه باید به‌گونه‌ای مورد محاسبه قرار گیرد که تضمین نماید قدرت رأی هر یک از دو گروه دریانوردان و گروه مالکین کشتی، برابر با نصف کل تعداد دولت های حاضر در جلسه مربوط است که دارای حق رأی می‌باشند.

ماده ۱۴ـ اصلاح این مقاوله‌نامه

۱ـ اصلاحیه‌های مربوط به هر یک از مفاد مقاوله‌نامه می‌تواند از طریق فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار، در چهارچوب ماده (۱۹) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و قواعد و تشریفات سازمان برای تصویب مقاوله‌ نامه‌ها، مورد تصویب قرار گیرد. اصلاحیه‌های مجموعه قوانین نیز می‌تواند طبق ماده (۱۵) این مقاوله‌نامه تصویب شود.

۲ـ در مورد اعضائی که ثبت تصویب این مقاوله‌نامه توسط آنها، قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه می‌باشد، متن اصلاحیه باید برای تصویب به آنها ارسال شود.

۳ـ در مورد دیگر اعضاء سازمان، متن مقاوله‌نامه اصلاح‌شده برای تصویب آن طبق ماده (۱۹) اساسنامه، به آنها ارسال خواهد شد.

۴ـ اصلاحیه در تاریخ ثبت تصویب اصلاحیه یا مقاوله‌نامه اصلاح‌شده، توسط حداقل سی عضو که سهم کل آنها در ظرفیت ناخالص جهانی کشتی ها حداقل برابر با سی و سه درصد (۳۳%) می‌باشد، پذیرفته شده تلقی خواهد شد.

۵ ـ اصلاحیه تصویب شده در چهارچوب ماده (۱۹) اساسنامه، فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان الزام‌آور خواهد بود که تصویب آنها توسط مدیرکل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.

۶ ـ برای هر عضو موضوع بند (۲) این ماده، اصلاحیه دوازده ماه پس از تاریخ پذیرش موضوع بند (۴) این ماده یا دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب اصلاحیه توسط آن به ثبت رسیده است (هر کدام که دیرتر باشد)، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۷ـ با رعایت بند (۹) این ماده، برای اعضاء موضوع بند (۳) این ماده، مقاوله‌ نامه اصـلاح‌شده دوازده ماه پـس از تاریخ پذیرش موضوع بند (۴) این ماده یا دوازده ماه پـس از تاریخ ثبـت تصویب این مـقاوله‌ نامه توسـط آنها (هر کـدام که دیـرتر باشـد)، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۸ ـ برای اعضائی که تصویب این مقاوله‌ نامه توسط آنها قبل از تصویب اصلاحیه به ثبت رسیده است اما اصلاحیه را تصویب نکرده‌اند، این مقاوله‌نامه بدون اصلاحیه مربوط لازم‌الاجراء خواهد ماند.

۹ـ هر عضوی که تصویب این مقاوله‌نامه توسط آن پس از تصویب اصلاحیه به ثبت رسیده است ولی قبل از تاریخ موضوع بند (۴) این ماده می‌باشد، می‌تواند در بیانیه ای که همراه با سند تصویب خود ارائه می‌کند، مشخص نماید که تصویب آن، مربوط به مقاوله‌ نامه بدون اصلاحیه مربوط می‌باشد. در صورت تصویب با چنین بیانیه‌ ای، این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت تصویب، برای عضو مربوط، لازم‌الاجراء خواهد شد. اگر سند تصویب فاقد چنین بیانیه ای باشد، یا تصویب همزمان یا پس از تاریخ موضوع بند (۴) به ثبت رسیده‌باشد، مقاوله‌نامه برای عضو مربوط دوازده ‌ماه پس از تاریخ ثبت تصویب آن، لازم‌الاجراء خواهد شد و به محض لازم‌الاجراء شدن آن طبق بند (۷) این ماده، اصلاحیه نیز برای عضو مربوط الزام‌آور خواهد بود، مگر این‌ که اصلاحیه به گونه دیگری پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۵ـ اصلاحات مجموعه قوانین

۱ـ مجموعه قوانین می‌تواند بر اساس رویه مندرج در ماده (۱۴) یا، به جز مواردی که به نحو دیگری مقرر گردیده است، طبق رویه مندرج شده در این ماده اصلاح شود.

۲ـ اصلاحیه مربوط به مجموعه قوانین می‌تواند توسط دولت هر عضو سازمان یا گروه نمایندگان مالکین کشتی یا گروه نمایندگان دریانوردان منصوب در کارگروه موضوع ماده (۱۳) به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار پیشنهاد شود. اصلاحیه پیشنهادی توسط یک دولت باید حداقل از جانب پنج دولت عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند، یا توسط گروه نمایندگان دریانوردان یا مالکین کشتی موضوع این بند، پیشنهاد یا حمایت شده باشد. 

۳ـ پس از تأیید این‌که پیشنهاد اصلاحیه ارائه شده با شرایط مندرج در بند (۲) این ماده مطابقت دارد، مدیرکل دفتر بین‌المللی کار باید فوری پیشنهاد ارائه شده را به انضمام نقطه نظرات و توصیه‌های دیگری که مناسب تشخیص داده می‌شود، همراه با دعوت‌نامه به تمامی اعضاء سازمان ارائه نماید تا آنها ملاحظات یا توصیه‌های خود درباره پیشنهاد را ظرف مدت شش‌ ماه یا مدت زمانی دیگری که توسط هیأت مدیره مقرر شده (که نباید کمتر از سه ماه و بیشتر از نه ماه باشد) اعلام نمایند.

۴ـ در پایان مدت زمان موضوع بند (۳) این ماده، پیشنهاد مذکور همراه با خلاصه‌ای از ملاحظات یا توصیه‌های ارائه شده به موجب همان بند، باید به کارگروه برای بررسی در یک جلسه ارسال شود. اصلاحیه مورد نظر در صورتی مورد پذیرش کارگروه تلقی خواهد شد که: 
الف) حداقل نیمی از دولت های عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند در جلسه‌ای که پیشنهاد مورد نظر در آن تحت بررسی قرار می‌گیرد، حضور داشته باشند؛ و 
ب) اکثریتی که حداقل در برگیرنده اعضاء کارگروه باشند، به نفع این اصلاحیه رأی بدهند؛ و 
پ) این اکثریت شامل آراء مثبت حداقل نیمی از قدرت رأی گروه دولت، نیمی از قدرت رأی گروه دریانورد و نیمی از قدرت رأی گروه مالک کشتی عضو کارگروه باشد که هنگام رأی‌گیری در مورد پیشنهاد مطروحه، در جلسه ثبت نام کرده باشند.

۵ ـ اصلاحیه‌های پذیرفته شده طبق بند (۴) این ماده باید در نشست بعدی فراهمایی (کنفرانس) برای تصویب ارائه شود. این تصویب باید در برگیرنده اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه باشد. اگر چنین اکثریتی حاصل نشود، اصلاحیه پیشنهادی به کارگروه بازگردانده خواهد شد تا هرگونه مایل است مجدداً آن را بررسی نماید.

۶ ـ اصلاحیه‌های مصوب فراهمایی (کنفرانس) از طریق مدیرکل به اطلاع تمامی اعضائی که تاریخ ثبت تصویب آنها قبل از تاریخ تأیید توسط فراهمایی (کنفرانس) می‌باشد، خواهد رسید. این اعضاء در زیر عنوان « اعضاء تصویب‌کننده» خوانده خواهند شد. اطلاعیه مربوط باید حاوی اشاره ای به این ماده باشد و مدت زمان مورد نظر برای ارائه هرگونه مخالفت رسمی را تعیین نماید. این مدت زمان، دو سال از تاریخ اطلاعیه مذکور می‌باشد، مگر در زمان تصویب فراهمایی (کنفرانس) مدت زمان دیگری را تعیین نماید که حداقل یک دوره یک‌ ساله خواهد بود. یک نسخه از اطلاعیه باید جهت اطلاع به دیگر اعضاء سازمان ارسال شود.

۷ـ اصلاحیه مصوب فراهمایی (کنفرانس)، به عنوان اصلاحیه پذیرفته شده تلقی خواهد شد، مگر این که در پایان دوره فوق‌الذکر، مخالفت های رسمی که توسط مدیرکل دریافت گردیده است از جانب بیش از چهل درصد (۴۰%) اعضائی باشد که این مقاوله‌ نامه را تصویب کرده‌اند و ظرفیت ناخالص کشتی های اعضائی که مقاوله‌ نامه را تصویب کرده‌اند حداقل چهل درصد (۴۰%) ظرفیت کل جهانی باشد.

۸ ـ اصلاحیه‌ای که مورد پذیرش تلقی می‌شود، شش ماه پس از پایان مدت زمان اعلام شده، برای تمامی اعضاء تصویب‌ کننده لازم‌الاجراء خواهد بود، به جز اعضائی که به‌ طور رسمی مخالفت خود را طبق بند (۷) این ماده اعلام نموده و طبق بند (۱۱) این ماده از مخالفت خود صرف‌نظر ننموده‌اند. با وجود این: 
الف) قبل از پایان مدت زمان مذکور، هر عضو تصویب‌کننده می‌تواند اطلاعیه‌ای را به مدیرکل ارائه نماید مبنی بر این که تنها پس از اطلاعیه صریح بعدی پذیرش آن، نسبت به اصلاحیه ملتزم خواهد شد.
ب) قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه، هر عضو تصویب‌ کننده، می‌تواند اطلاعیه‌ ای را به مدیرکل ارائه نماید مبنی بر این که برای مدت زمان خاصی این اصلاحیه را اجراء نخواهد نمود.

۹ـ اصلاحیه‌ای که موضوع اطلاعیه موضوع جزء (الف) بند (۸) این ماده می‌باشد، برای عضوی که چنین اطلاعیه‌ای را ارائه نموده است، شش ماه پس از اعلام پذیرش اصلاحیه به مدیرکل یا در تاریخی که اصلاحیه برای اولین بار لازم‌الاجراء می‌شود (هر کدام دیرتر باشد) لازم‌الاجراء خواهد شد.

۱۰ـ مدت زمان موضوع جزء (ب) بند (۸) این ماده نباید بیشتر از یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه یا بیشتر از مدت زمانی باشد که توسط فراهمایی (کنفرانس) در زمان تصویب اصلاحیه معین شده است.

۱۱ـ عضوی که به‌طور رسمی مخالفت خود را با اصلاحیه‌ای بیان نموده است، می‌تواند در هر زمان از مخالفت خود صرف‌نظر نماید. اگر اطلاعیه انصراف مزبور توسط مدیرکل پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه دریافت شود، اصلاحیه برای آن عضو شش ماه پس از تاریخی که اطلاعیه به ثبت رسیده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۱۲ـ پس از لازم‌الاجراء شدن یک اصلاحیه، مقاوله‌نامه فقط به شکل اصلاح شده خود قابل تصویب می‌باشد.

۱۳ـ تا حدی که گواهینامه کار دریایی به موضوعات تحت پوشش اصلاحیه مقاوله‌ نامه‌ای مربوط می‌شود که لازم‌الاجراء شده است:
الف) عضوی که این اصلاحیه را پذیرفته است، ملزم نخواهد بود مزایای اعطائی این مقاوله‌نامه را درمورد گواهینامه‌های کار دریایی صادره برای کشتی های حامل پرچم عضو دیگری تعمیم دهد که: 
(۱) به موجب بند (۷) این ماده، مخالفت رسمی خود را با اصلاحیه ابراز داشته و از چنین مخالفتی صرف‌نظر ننموده است؛ یا 
(۲) به موجب جزء (الف) بند (۸) این ماده، اطلاعیه‌ای را ارائه نموده است مبنی بر این که پذیرش آن منوط به اطلاعیه صریح بعدی است و اصلاحیه را نپذیرفته است؛ و 
ب) عضوی که اصلاحیه را پذیرفته است باید مزایای اعطائی این مقاوله‌نامه را در مورد گواهینامه‌های کاردریایی صادره برای کشتی های حامل پرچم عضو دیگری که به موجب جزء (ب) بند (۸) این ماده اطلاعیه‌ای را ارائه نموده است مبنی بر این که برای مدت زمان معین طبق بند (۱۰) این ماده به این اصلاحیه عمل نخواهند کرد، تعمیم دهد.

ماده ۱۶ـ زبان های معتبر
نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله‌نامه، به‌طور یکسان معتبر می‌باشند.

مجموعه قوانین و مقررات

عنوان ۱ :شرایط حداقل سن دریانوردان برای کار بر روی کشتی

مقرره ۱ .۱ـ حداقل سن
هدف: تضمین این‌که هیچ فردی پایین‌تر از سن تعیین‌شده، بر روی کشتی کار نمی‌کند.
۱ـ هیچ فردی پایین‌تر از حداقل سن، نباید برای کار روی کشتی استخدام و یا به‌کار گمارده شود.
۲ـ حداقل سن در زمان ورود اولیه به نیروی کار طبق این مقاوله‌نامه، شانزده سال می‌باشد.
۳ـ در شرایط مندرج در مجموعه قوانین، رعایت حداقل سن بالاتری ضروری می‌باشد.

استاندارد ۱ . ۱ الف ـ حداقل سن
۱ـ اشتغال، به‌کارگیری یا کار بر روی کشتی برای هر فرد زیر شانزده سال ممنوع می‌باشد.
۲ـ شب‌کاری‌ دریانوردان زیر هجده‌سال ممنوع می‌باشد. از نظر این‌ استاندارد، کلمه «شب» طبق قوانین و رویه‌های ملی تعیین خواهد شد و مدت زمانی را پوشش می‌دهد که حداقل نه ساعت بوده و دیرتر از نیمه شب شروع نشده و زودتر از پنج بامداد خاتمه نیابد.
۳ـ مقام صلاحیتدار می‌تواند استثنائی را در مورد رعایت کامل محدودیت کار در شب وضع نماید، هنگامی که: 
الف) آموزش مؤثر دریانوردان مورد نظر طبق برنامه و جدول زمان‌ بندی ارائه شده، تضعیف شود؛ یا 
ب) ماهیت خاص وظایف یا برنامه آموزشی تعیین‌شده نیازمند این باشد که دریانوردان به‌طور استثنائی وظایف خاصی را در شب عهده‌دار شوند و مقام صلاحیت دار، پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، تعیین نماید که کار مذکور به سلامت و رفاه آنها آسیب نخواهد رساند.
۴ـ اشتغال، به‌ کارگیری یا کار دریانوردان زیر هجده سال در جایی که احتمالاً برای ایمنی و بهداشت آنها مخاطره‌آمیز می‌باشد، ممنوع است. نوع چنین کارهایی باید توسط قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و طبق استانداردهای بین‌المللی مرتبط، تعیین شود. 

دستور العمل ۱ . ۱ ب ـ حداقل سن 
هنگام تنظیم شرایط کار و زندگی، کشورهای عضو باید توجهی خاص را به نیازهای جوانان زیر هجده سال، معطوف دارند.

مقرره ۲. ۱ گواهینامه پزشکی 
هدف: تضمین این‌که تمامی دریانوردان از لحاظ پزشکی توانایی انجام وظیفه در دریا را دارند.
۱ـ دریانوردان تا زمانی‌ که از لحاظ پزشکی برای انجام وظایفشان مورد تأیید قرار نگرفته‌اند، نباید بر روی کشتی مشغول به کار شوند.
۲ـ استثناها فقط آن گونه که در مجموعه قوانین مقرر شده اند، مجاز می باشند.

 

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 19
[ 23 / 04 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌ له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌ به عین معین بوده و محکومٌ‌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌ به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌ نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌ به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌ له اقامه می‌شود.

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌ له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌ به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 15
[ 19 / 04 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


اعتراض در لغت و در اصطلاح حقوقی به معانی مختلفی نظیر خرده گرفتن و ایراد گرفتن آمده و ثالث کسی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.

معمولاً شخصی که ممکن است از رای صادر شده زیان ببیند، یکی از طرفین دعوا است. اما گاهی اشخاص ثالث نیز ممکن است از این رای متحمل زیان شوند. اگرچه رای دادگاه تنها به ضرر محکوم‌علیه قابل اجرا است اما در مقابل تمامی اشخاصی که جزو اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند، قابل استناد است و به همین دلیل ممکن است اشخاص ثالث از رای زیان ببینند.

آرای قابل اعتراض ثالث
برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.
بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای قطعی یا غیر قطعی بوده، صادره از دادگاه‌های نخستین یا دادگاهای تجدیدنظر باشد یا حکم حضوری یا غیابی باشد.
علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

اصحاب دعوای اعتراض ثالث
معترض: معترض باید ثالث باشد. اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند. علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوا شمرده می‌شوند، یعنی شخص ثالث محسوب نمی‌شوند.
معترض باید ذی‌نفع باشد. رای در صورتی می‌تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد که به حقوق او خللی وارد آورد. ( ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی) به هر حال در اعتراض ثالث لازم نیست به معترض ضرری رسیده باشد، بلکه کافی است که ورود ضرر به او محتمل باشد.
معترض علیه: به موجب ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد. در دعوای اعتراض ثالث، اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوا شمرده می‌شوند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در صورت تعدد اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض (مثلا تعدد محکوم‌له یا محکوم‌علیه) آیا معترض ثالث می‌تواند تنها بعضی از آنها را طرف دعوای اعتراض قرار دهد؟
در حقوق ایران در مواردی که رای غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد، اعتراض ثالث در صورتی پذیرفته می‌شود که تمامی اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، طرف اعتراض قرار گرفته باشند. در حقیقت طبق ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حکم معترض‌عنه غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. الغای تمام حکم نیز مستلزم این است که در صورت تعدد محکوم‌لهم، همه آنها طرف دعوا قرار بگیرند تا بتوانند از حق دفاع بهره‌مند شوند. اما در صورتی که رای قابل تجزیه و تفکیک باشد، ثالث می‌تواند بعضی از آنها را طرف دعوای اعتراض ثالث قرار دهد. در این مورد چنانچه رای مورد اعتراض نقض شود، این نقض فقط نسبت به کسانی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند موثر خواهد بود و بنابراین سایر محکوم لهم که طرف دعوای ثالث نبوده‌اند همچنان می‌توانند در مقابل معترض، از رای استفاده کنند.

مهلت اعتراض
در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است. بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث است و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رای دادگاه اهمیتی ندارد.

ارتباط اجرای حکم و اعتراض ثالث
برابر ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».
به نظر می‌رسد آنچه ملاک امکان اعتراض ثالث بوده، وجود حقی است که مبنا و اساس اعتراض است، زیرا معترض باید ذی‌نفع باشد. بنابراین اجرا یا عدم اجرای رای تاثیری در امکان طرح اعتراض ثالث ندارد و آنچه مهم است وجود حقی برای ثالث است و حتی اگر قبل از اجرا، حق شخص ثالث از بین رفته باشد امکان اعتراض وجود ندارد.

اعتراض ثالث اصلی
اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر وسیله از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می‌کند. دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی را صادر کرده است.

اعتراض ثالث طاری
اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز کرده است.
در اعتراض ثالث طاری رای مورد اعتراض بین دیگران صادر شده است اما علیه معترض مورد استناد قرار می‌گیرد. اعتراض طاری در دادگاهی عنوان می‌شود که دعوا در آن مطرح بوده و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است. این اعتراض بدون تقدیم دادخواست به عمل می‌آید و به طور معمول در همین دادگاه به آن رسیدگی و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود.

آثار اعتراض ثالث
با توجه به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث مگر در صورت حصول دو شرط، موجب تعلیق اجرای حکم نیست:
شرط اول) ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد. شرط دوم) معترض ثالث تاخیر اجرای حکم را درخواست کند و تامین مناسب نیز بدهد. دادگاه با حصول این دو شرط قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر می‌کند. البته چنانچه قبل از خاتمه مدت، دعوای اعتراض ثالث به نتیجه نرسد قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین دیگری قابل تمدید است.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 29
[ 19 / 04 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم صادره است؟

پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس
اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم
به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.
به عنوان مثال، در مواردی که قانون معین کرده است، دادگاهی که حکم صادر کرده است می‌تواند آن را تغییر دهد، مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین‌تر را تغییر دهد، دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین‌تر جلوگیری کند.
در حقیقت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد.
این مطلب از مواد 305 و307 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
با توجه به ماده 364 قانون مذکور، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد.
تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.
بر اساس مواد 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.
تصحیح و اصلاح رای
در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.
اعتراض به رأی داور
طبق ماده 490 قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، 20 روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور
باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است
در حالت اول، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.
در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 15
[ 19 / 04 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

ریییس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن “ آیين‌نامه اجرایي شيوه نگهداري اموال توقيف شده” را ابلاغ کرد.
متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:
در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري “ آیين‌نامه اجرایي شيوه نگهداري اموال توقيف شده”، به شرح مواد آتي است.
ماده 1 ـ‌ امـوال توقيف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نيز تمامي اشيايي که حين بازرسي به دست مي‌آيد و در جرم مكشوفه دخيل بوده يا حسب اقرار متهم ذي مدخل در ارتكاب جرم تشخيص داده شود؛ از قبيل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگي و غيره كه به دستور مقام قضايي توقيف مي‌شود.
ماده 2 ـ در تمامی مواردي که به موجب قوانين خاص راجع به اموال توقيف شده از حيث شيوه نگهداري و تعيين محل مناسب براي نگهداري موقت تعيين تکليف نشده باشد تا تعيين تکليف قطعي از سوي دادگاه رسيدگي کننده، به شرح ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند:
1ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بيولوژيک 2ـ موادمخدر و روان گردان 3ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي
4ـ اسناد و مدارک 5ـ اسناد و ادله الکترونيکي و داده‌ها و سامانه هاي مخابراتي و رايانه‌اي 6ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها 7ـ اموال تاريخي و فرهنگي 8ـ وسایل نقليه 9ـ مواد خوراکي، دارويي، آرايشي و بهداشتي
10ـ احشام، طيور و گونه‌هاي حيواني حفاظت شده 11ـ کالاي قاچاق
12ـ ساير موارد
ماده 3 ـ اسلحه و مهمات و تجهيزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذيل نگهداري مي شوند:
1 - انواع سلاح جنگي، مهمات، تجهيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سريع‏الاشتعال يا سريع‏الانفجار باشد و همچنين مواد شيميايي بلافاصله پس از کشف از سوي ضابطان، به دستور مقام قضايي، از طريق يگان کاشف به نماينده ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل داده می‌شود. 2- سلاح شکاري و انواع سلاح سرد، گازهاي بي‌حس کننده، بيهوش کننده و اشک‌آور و شوکرها به دستور مقام قضايي جهت نگهداري موقت به آماد ناجا تحويل می‌شود. 3- مواد راديواکتيو براي انجام کارشناسي و نگهداري بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضايي به سازمان انرژي اتمي تحويل می‌شود. 4- مواد بيولوژيک براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات تحويل داده مي‌شود. ماده 4 ـ موادمخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزين و اخذ نظريه آزمايشگاه به تشخيص مقام‌قضايي، در انبار مخصوص مرجع قضايي مربوط يا پليس مبارزه با موادمخدر با رعايت استانداردهاي مربوط نگهداري مي‌شود. ماده 5 ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات يا ساير مراجع امنيتي مربوط تحويل و ليست آن از سوي مراجع فوق به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌شود.
ماده 6 ـ‌ اسناد و مدارک مكشوفه اعم از اسناد و مدارکي که نسبت به آن ادعاي جعل شده است، بايد در لفاف مخصوص بسته بندي و با ذکر مشخصات ظاهري اسناد و تعداد برگ ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‏ها و کمدهاي فلزي امن (رمزدار) در دفتر قاضي رسيدگي کننده به پرونده يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري شود. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين محل نگهداري،‌ يك نسخه از صورتجلسه ضميمه پرونده مي‌شود.
ماده 7 ـ نگهداري تجهيزات رايانه اي و اسناد و ادله الکترونيکي تابع مقررات آيين نامه ماده 684 قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود.
ماده 8 ـ‌ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشياءگرانبها طي صورتمجلس با توصيف مشخصات ظاهري، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات ديگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزي و يا به بانکي که نماينده بانک مرکزي است، براي نگهداري تحويل می‌شود.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس هايي که موضوع جعل يا تقلب است، تا انجام کارشناسي و تعيين تكليف قطعي بايد با تنظيم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهري، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‏بندي و در کمد فلزي رمزدار در مرجع قضايي يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري شود.
ماده 9ـ اموال فرهنگي و تاريخي آثار هنري که از نفايس ملي باشد يا داراي ارزش‌هاي ويژه‌اي است که نشان دهنده هنر ملي است و همچنين نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي اعم از ايراني يا خارجي طي صورتمجلسي بطور اماني به سازمان ميراث فرهنگي تحويل می‌شود. سازمان مزبور موظف است اموال اماني را در محل مناسب با رعايت موازين حفاظت علمي و فني نگهداري کند.
ماده 10ـ‌ تمامی وسایل نقليه توقيف شده، به دستور مقام قضايي تا صدور دستور رفع توقيف يا رأي قطعي از مراجع قضايي، به پارکينگ‌هايي که از سوي نيروي انتظامي تعيين مي‌شود، منتقل می‌شود. وضعيت خودروي توقيف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زير اقدام می‌شود:
نسخه اول صورتمجلس بايد در داخل خودرو نگهداري و سپس درب هاي خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم شود. نسخه دوم بايد نزد مسئول پارکينگ نگهداري شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط شود.
تبصره 1ـ پارکينگ‌هاي مورد نياز براي نگهداري وسائل نقليه توقيف شده، با نظارت دادگستري هرحوزه قضايي توسط نيروي انتظامي و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأمين ‏می‌شود.
تبصره 2ـ در خصوص وسايل نقليه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با موادمخدر عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ نحوه نگهداري وسايل نقليه توقيفي بايد به گونه‏اي باشد که از هرگونه آسيب در امان باشد.
ماده 11 ـ مواد خوراکي، دارویي و آرايشي و بهداشتي توقيف شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود.
مواد فاسـد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضـايي به فروش مي رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز می‌شود.
ماده 12 ـ احشام و طيور توقيف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضايي در محل مناسبي که توسط دادگستري محل و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تعيين مي‏شود، نگهداري و در صورت بيم تلف شدن به تشخيص مقام قضايي به فروش مي‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستري واريز ‏مي‌شود.
تبصره ـ گونه‌هاي حيواني نادر و حفاظت شده براي نگهداري به صورت اماني در اختيار ادارات حفاظت از محيط زيست محل قرار مي‌گيرد.
ماده 13 ـ در مورد کالاي قاچاق بايد مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 اقدام شود.
ماده 14 ـ مشروبات الکلي مکشوفه در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصـله پس از نمونه برداري و در صورت لزوم اخذ نظريه آزمايشگاه، طي صورتمجلسي به دستور مقام قضايي معدوم می‌شود.
ماده 15 ـ در مورد ساير اشياء و اموال که در اين آيين‌نامه تعيين تکليف نشده است، چنانچه به موجب قوانين خاص اشياء و اموال توقيف شده به نفع سازمان يا دستگاه خاصي مصادره يا ضبط مي شوند، نگهداري اين اموال تا تعيين تکليف نهايي از سوي مراجع قضايي به عهده آن سازمان است. در غير اين صورت در محل مناسبي که بايد در دادگستري هر شهرستان ايجاد شود نگهداري مي ‌شود.
ماده 16 ـ اعتبارات لازم به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به نگهداري اموال، اشياء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع اين آيين نامه همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه‌قضاييه اقدام مي‌شود. اين آيين نامه در16 ماده و 5 تبصره در تاريخ 26 دی 1394 به تصويب ریيس قوه‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 26
[ 19 / 04 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر فرد ثالث از اصحاب دعوا نباشد و در منافع او خللی ایجاد شود می‌تواند اعتراض کند، گفت: اطلاع از دادرسی مانع از اعتراض شخص ثالث نخواهد بود.

محمدحسن امّی در سی و نهمین نشست علمی، تخصصی اعضای بسیج حقوقدانان و سایر حقوقدانان با موضوع «طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای قطعی» به بررسی ویژگی‌های عمده اعتراض شخص ثالث پرداخت و مواد گوناگون آیین دادرسی مدنی و موارد مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد و بر مطلق بودن ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعتراض به هر نوع رأیی و پیش‌بینی قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق فردی که در دادرسی حضور نداشته است، تاکید کرد.
به گزارش کافه حقوق، وی ضمن تاکید بر لازم‌الاجرا بودن رای قطعی دادگاه گفت: به نظر قانونگذار، این موضوع صحیح نیست که دادگاه برای شخصی که نه به عنوان خواهان و نه به عنوان خوانده در دعوایی حضور ندارد، رأیی صادر کند که آن فرد را نیز در برگیرد زیرا این فرد شخص ثالثی است که نسبت به اتفاقات واقع‌شده هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته است اما نتیجه حکم دادگاه نسبت به او نیز اعمال شده و به همین دلیل مورد ضرر و زیان واقع شده است. در حالی که نباید این اتفاق شکل می‌افتاد.
امی تاکید کرد: قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شخص ثالث موارد گوناگون را در نظر گرفته که یکی از آنها ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است که به فرد ثالث که در دعوا حضور نداشته است حق اعتراض می‌دهد.

اعتراض شخص ثالث از نوع اعتراض فوق‌العاده است
رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: اعتراض شخص ثالث از نوع اعتراض فوق‌العاده است که می‌توان به رای قطعی صادر شده اعتراض کرد هرچند که اصل بر این است که وقتی رأیی به صورت قطعی صادر شد، باید اجرا شود و همین طور بر اساس اعتبار امر مختومه در بند ۶ ماده ۸۴ قانون مدنی، احکام باید استحکام داشته و به گونه‌ای باشد که نتوان به راحتی آنها را تغییر داد. اما از سوی دیگر قانونگذار نمی‌تواند اشخاصی را که حقوقشان تضییع شده است، نادیده بگیرد.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.
این استاد حقوق با بیان اینکه غیر از اعتراض فوق‌العاده اعتراض عادی نیز وجود دارد، اظهار کرد: طبق ماده ۴۲۴ قانون مدنی در اعتراض شخص ثالث تعلیق حکم وجود ندارد اما در اعتراض عادی امکان تعلیق حکم وجود دارد.
وی تصریح کرد: اعتراض شخص ثالث مانع از اجرای حکم نیست مگر اینکه اجرای حکم سبب ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیری به معترض شود و از سوی دیگر در صورت امکان تعلیق موقت باید تامین مناسب اخذ شود.

ضرر و زیان شامل ضرر احتمالی و غیر مستقیم نیز می‌شود
امی تاکید کرد: پرسشی که مطرح می‌شود، آن است که آیا باید ضرر مستقیم باشد یا ضرر احتمالی و غیر مستقیم را نیز شامل می‌شود؟ که در پاسخ به این پرسش باید گفت که ضرر و زیان، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین لازم نیست ضرر صرفا مستقیم باشد و ضرر احتمالی و غیر مستقیم را نیز شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: ما در قوانین دیگر علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی نیز مشاهده می‌کنیم که به شخص ثالث اجازه اعتراض داده شده است. به عنوان مثال در قانون امور حسبی نیز به ثالث این اجازه داده شده است تا بتواند اعتراض کند. رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: اعتراض شخص ثالث تنها مخصوص اشخاص ثالث است یعنی نباید شخص جزو طرفین دعوا باشد. حتی به عنوان مجلوب ثالث یا به عنوان وارد ثالث نیز نباید باشد. امی تصریح کرد: علاوه بر اعتراض، اعتراض طاری نیز مطرح است که همان اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی است که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعایش دلایلی را ارایه کرده است. وی تاکید کرد: ممکن است اعتراض ثالث اجرایی باشد. به این معنا که در اجرا اشتباهی صورت گرفته است یا به صورت عمدی مال منقول یا غیرمنقول و وجه نقدی از فردی توقیف شود. در این صورت فرد می‌تواند اعتراض کند. در حالی که زمان صدور سند رسمی، زودتر از زمان توقیف باشد.

معترض ثالث باید ذی‌نفع باشد
به گفته این حقوقدان، در دادرسی و فرجام ویژگی‌هایی ذکر شده و جهاتش مشخص شده است اما در اعتراض شخص ثالث، جهات و شرایط کار مشخص نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه رای که صادر شود اعم از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر همه قابل اعتراض هستند. البته در مورد رای دادگاه‌های انقلاب آرای مدنی این دادگاه‌ها مدنظر خواهد بود.
وی با بیان اینکه به هرگونه رأیی می‌تواند اعتراض کرد، اظهار کرد: رای متشکل از قرار و حکم است. این موضوع به این معنی نیست که به هر قراری ماند قرار کارشناسی هم می‌توان اعتراض ثالث داشت و فقط نسبت به قرارهای نهایی می‌توان اعتراض ثالث را مطرح کرد.
امی با بیان اینکه معترض ثالث باید ذی‌نفع باشد، عنوان کرد: اطلاع از دادرسی مانع اعتراض ثالث نیست. همچنین اعتراض جدید باید با حضور خوانده و خواهان صورت گیرد. البته باید به این موضوع نیز تاکید کرد که حضور تمامی خوانده‌ها در حالی الزامی خواهد بود که رای قابل تفکیک نباشد اما اگر رای قابل تفکیک باشد حضور تمامی خوانده‌ها لازم نیست و فقط افراد مرتبط با موضوع اعتراض باید حضور پیدا کنند.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 30
[ 19 / 04 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

برخی هزینه های خدمات قضائی به موجب "جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵)" قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور افزایش خواهد یافت.

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در ویژه نامۀ شمارۀ ۸۷۰ قوانین مورخ ۴ خرداد ۱۳۹۵ روزنامه رسمی منتشر شد، و با توجه به مادۀ ۲ قانون مدنی پس از پانزده روز و از روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ لازم الاجراست، از جمله احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد تغییر برخی هزینه های خدمات قضائی طی "جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵)" است، هر چند رئیس قوۀ قضائیه با صدور "بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی" در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۵، عملا افزایش برخی هزینه های خدمات قضائی را از همان روز لازم الاجرا اعلام کرد ولی با این حال باید نفوذ و لازم الاجرا بودن حکم جدول شماره ۱۶ را به عنوان جزئی از قانون بودجه تابع کلیت این قانون دانست.

از مهم ترین تغییرات در هزینه های خدمات قضائی به این موارد می توان اشاره کرد :

- افزایش هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی (موضوع بند ۱۷) از ۵،۰۰۰ ریال به ۱۰،۰۰۰ ریال

- افزایش بهای اوراق دادخواست (موضوع بند ۶) از ۱۰،۰۰۰ ریال به ۱۵،۰۰۰ ریال

- افزایش هزینه هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد (موضوع بند ۱۸) از ۵۰،۰۰۰ ریال به ۷۵،۰۰۰ ریال

- افزایش هزینه تمدید پروانه وکالت درجه یک (موضوع بند ۱۰) از ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال

- هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی (موضوع بند ۱۳) از میزان ۲۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به میزان ۳۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

- افزایش هزینه دادرسی در دعاوی مالی (موضوع بند ۱۲) که با بر هم زدن نظام سابق و تغییر سقف ده میلیون ریال به دویست میلیون ریال به این ترتیب تعیین شده است :

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا دویست میلیون ریال ۲/۵ درصد میزان یا بهای خواسته و مازاد دویست میلیون ریال ۳ درصد میزان یا بهای خواسته
هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر و واخواهی ۴/۵ درصد میزان یا بهای خواسته
هزینه دادرسی در مرحله فرجام خواهی ۵/۵ درصد میزان یا بهای خواسته

- میزان جزای نقدی موضوع بند ۲ و ۱-۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز افزایش یافته است.

هزینه خدمات قضائی در برخی موارد دیگر نیز افزایش یافته است و برخی جزئیات و موارد دیگر در "بخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی" مصوب ۱۳۹۵/۳/۴ رئیس قوه قضائیه تصریح شده است که مطالعه آن ها توصیه می شوند.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 21
[ 19 / 04 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

از سوی رئیس قوه قضاییه؛ اصلاحیه بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی ابلاغ شد

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، اصلاحیه بخشنامه "یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳" به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار پیش از این و در قسمت الف بند یک بخشنامه "یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳" مصوب ۴ خرداد ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه، " هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ به )" اعلام شده بود که در اصلاحیه فعلی به ترتیب به ۵/۵ و ۴/۵ درصد افزایش یافته است.

بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل اصلاحیه بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ درخصوص یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶، هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ % محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ % محکومٌ به) است.»

صادق آملی لاریجانی

۱۳۹۵/۴/۱۲لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 11
[ 19 / 04 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

تفاوتها:

۱- صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد
ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.
(بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

۲- صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است
در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست.
(ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)

۳-قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد
در صورتیکه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.
(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)

۴- اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند
اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد.
(مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)

۵- در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید
در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد.
(مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)

۶-در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود
اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی می باشد.
(مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)

۷- در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد)
اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود.
(مواد 110 و 314 ق.آ.د.م)

۸-در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود
ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است.
(مواد 115 و 319 ق.آ.د.م)

💠 شباهتها:

۱- هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است.

۲-هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است.

۳-هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود.
۴-در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد.

۵-هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد.

۶- در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا گردد.

۷-در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی که مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است.

۸-در هر دو صورت رد دعوای خواهان، خوانده می تواند مطالبه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 18
[ 18 / 04 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

ســوال:

بازم مشاوره درسی باز نکردـ ببخشید این ماده منظورش از تجدید نظرخواه وتجدید نظر خوانده ایرانی کیه؟چطور میشه 2 تاش هم شامل خوانده و خواهان بشه؟اصلا نمی فهممش ـبا کیس یا هر جور مثالی که قابل فهم هست میشه برام توضیح بدیدـمن توی مرحله بدوی را متوجه میشم که فقط خوانده اونم باید تبعه ایران باشه که بتونه درخواست تامین بده که این میشه استثنای بر اصل وخواهان ما چه خواهان اصلی یا وارد ثالث تبعه بیگانه باید باشه .پاســـخ:
منظور شخصی است که تبعه ایران باشد که اگر در واقع تجدیدنظرخواه تبعه خارجی باشد تجدید نظر خوانده ایرانی می تواند تقاضای تامین اتباع بیگانه را بنماید.لینک ثابت

درباره : انواع پرسش وپاسخ حقوقی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 40
[ 27 / 01 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

ســوال:

  در رابطه با اظهار انکار ـتردیدو ادعای جعل مدعی چه کسی میشه؟ واینکه ایا اینطور نمیشه گفت: طبق این قاعده فقهی که میگه:البینته علی المدعی والیمین علی المنکر :یعنی میخواد بگه:مدعی کسی است که مخالف اصل ادعا داره ومنکر کسی است که موافق اصل حرف میزنه ـاستدلالم درسته؟حالا میشه گفت:مدعی همیشه خواهان دعواست ومنکر خوانده دعوا یا اینکه مدعی ومنکرهر کدومش میتونن هم خواهان دعوا باشن هم خوانده دعوا؟پاســـخ:
انکار توسط شخصی صورت می گیرد که ادعای بر علیه او باشد . تردید در مورد کسی است که الان وجود ندارد ولی خط یا نوشته ای نسبت به او اظهار می شود . جعل هم از هر یک از طرفین قابل ادعا است . این ادعا ها مربوط به خوانده یا خواهان نیست بلکه بر علیه هر کسی چه خوانده یا خواهان می شود ادعا کرد و وی در پاسخ می تواند اظهار انکار یا تردید نماید .لینک ثابت

درباره : منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 132
[ 25 / 01 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ().: Weblog Themes By SlideTheme :.