close
تبلیغات در اینترنت
انواع دیکشنری حقوقی

 

1.         Affairs امور

2.         Customsعرف

3.         Evoluationانقلاب

4.         Sancityحرمت

5.         Certain fixed principle of reason اصول مسلم عقلی

6.         Formal amendementاصلاحات رسمی

7.         Overriding غالب و برتر

8.         Regulateتنظیم

9.         Electingانتخاب

10.       Supreme courtدادگاه عالی

11.       Comperhensiveپیچیده

12.       Referendumهمه پرسی

13.       Crownسلطنتی

14.       Political practice رویه های سیاسی

15.       Reconstruction بازسازی

16.       Primary اصلی

17.       Detailed proceduers رویه های مفصل

18.       Consequences اثار

19.       Assemblage of laws مجموعه قوانین

20.       Ensure تضمین

21.       Legislataure  قوه مقننه

22.       Institutions نهاد ها

23.       Smooth یکنواخت

24.       Significance اهمیت

25.       Aspirations امال

26.       Approval تصویب

27.       Antecedent مقدم

28.       Frame تنظیم شکل دادن

29.       Regions استان ها

30.       Provinces ایالت ها

31.       Concentration تمرکز

32.       sepration of power تفکیک قوا

33.       political principle اصول سیاسی

34.       constitutionalism مشروطه

35.       promote ترویج و ارتقا

36.       internal tyranny استبداد داخلی

37.       hard دقیق

38.       spring سرچشمه میگیرد

39.       Remarked محسوب میشود

40.       official decision منصب رسمی

41.       scope محدوده

42.       external domination سلطه خارجی

43.       fast قاطع

44.       trade union اتحادیه صنفی

45.       activities of citizen فعالیت های شهروندان

46.       accustomed عادت

47.       demarcation مرز تفکیک

48.       precise دقیق

49.       public internal law حقوق عمومی داخلی

50.       superior  برتر

51.       Minority اقلیت

52.       Indication نشان میدهد –دلالت میکند

53.       Comprise شامل میشود

54.       dealing importance حایز اهمیت

55.       interpreting تفسیر کردن

56.       source منبع

57.       doctrine of precedent سابقه قضایی

58.       the law proper قانون خاص

59.       privilage مصونیت

60.       Production تولید

61.       Invasion تجاوز

62.       interpretation of statute law تفسیر قانون موضوعه

63.       detention order قرار بازداشت

64.       subordinate legislation قانون گزاری تفویضی

65.       accurate صحیح

66.       Contradict تناقض

67.       Intelligible مفهوم

68.       Conclusive قاطع

69.       Locality محلی

70.       non legal rules  قواعد غیر حقوقی

71.       sovereign حاکم – حاکمیت

72.       prime minister نخست وزیر

73.       observed رعایت و ملاحظه کردن

74.       the written maxims of constition اصول غیر مکتوب قانون اساسی

75.       Patterns الگو

76.       constitiutional convention عرف اساسی

77.       illustrate ساختن و ترسیم کردن

78.       astinian jurisprudense فلسفه حقوقی استینی

79.       commons مجلس عوام

80.       Adventure ماجراجو

81.       Coalation اعتلاف

82.       the law of the land قانون مملکت

83.       boldest  برجسته و جسورترین

84.       nearer the mark واقع بینانه

85.       unconstitutional  مغایر با ق. ا

86.       support حمایت

87.       the most acute شدیدترین

88.       atune' تنظیم

89.       Content محتوا

90.       force out کناره گیری

91.       Antiquated  قدیمی

92.       Boundary مرز ها

93.       Crossed شکسته

94.       Bill لایحه

95.       Departure ترک کردن

96.       Reprimand شفاهی

97.       Reminder اخطار

98.       Reciprocal متقابل

99.       Abondaned نسخ

100.    Minister وزیر

101.    Enact تصویب

102.    Adoption قبول و مطابق

103.    Evident بدیهی  عینی

104.    Relief جبران خسارت

105.    Demonstration تظاهرات

106.    Clarify روشن شدن

107.    Exaggerate اغراق

108.    Attitude برخورد

109.    Impose تحمیل

110.    Quality پشتوانه

111.    Litrature نوشته جات

112.    Reproduce مجدد

113.    Presuppose فرض میشود

114.    Eminent برجسته

115.    doctrine of ministreial responsibility دکترین مسولیت وزارتی

116.    realidy  به اسانی

117.    Revolution انقلاب و تحول

118.    public law ح عمومی

119.    rule of law اصول حاکم بر قانون

120.    conformity تایید

121.    conflict برقرار میکند

122.    Infringe نقض کردن

123.    instigate

124.    restrain مهار کردن

125.    Breach نقض کردن

126.    Exceed تجاوز – فرا رفتن

127.    sanction ضمانت اچرا

128.    Propriety اداب رفتاری

129.    condemn'  محکوم کردن

130.    attribute نسبت دادن

131.    Possess دارا بودن و در تصرف

132.    Peculiar ویژه

133.    spring سرچشمه گرفتن

134.    alternate اصلاح کردن

135.    Significance اهمیت = معنی

136.    notion مفهوم

137.    treaty معاهده

138.    secure ضمانت

139.    derive محسوب میشود

140.    Coinage  امتیاز

141.    Obey  اطاعت

142.    Function عملکرد

143.    Equip  مجهز کردن

144.    Confidence  اطمینان

145.    Territorial  ارزی

146.    Sphere  مکان خودش

147.    Offender  مرتکب

148.    Commited  ارتکاب

149.    Adopted  مورد قبول واقع شده

150.    Declared  اعلام شده

151.    Influenced  تحت تاثیر قرار داشتن

152.    Expected  انتظار میرود

153.    Precept فلسفه

154.    Give aries  موجب میشود

155.    Beyond  فرا –ورای

156.    Merely  صرفا

157.    Customery practice  سنت عرفی

158.    Phenomenon  پدیده

159.    Ordinary remedies  راه های جبران خسارت عادی

160.    Writ of habeas  قرار بازداشت

161.    Exposition  تفسیر

162.    Athoritative  امرانه

163.    Constrain

164.    Overal  مطلق

165.    Coarcive  اکراه و قوه قهریه

166.    Dominated  تسلط و چیره

167.    Resign  استعفا

168.    Enforced  اجرا شوند

169.    Argument  استدلال

170.    Debased  کم ارزش

171.    Debated  مباحثات

172.    Offences  جرایم

173.    Contrary  مغایر با

174.    Sought to  در جستو جوی

175.    Turns out  میچرخد

176.    Unmoved  تامل کردن

177.    Seldom  به ندرت

178.    Exceeding  فراتر رفتن

179.    Code  مجموجه قوانین

180.    Evolve  نتیجه گیری

181.    Attune  موافق

182.    Instance  برای مثال

183.    Ascribes  بخشیدن

184.    Fulfill  انجام دادن

185.    Exercise  اجرا

186.    Circumstance  اوضاع و احوال

187.    Extradition  استرداد مجرمین

188.    Wield  به کارگیری

189.    Concept  فلسفه

190.    Elaborate  به سختی و با مهارت

191.    Arising  ناشی میشود

192.    Dispute  منازعه

193.    Emphesis  تاکید

194.    Determine  تعیین کردن

195.    Confrerred تفویض

196.    Assigned  واگذار شده

197.    Precept  نظامنامه

198.    Consideration  ملاحظات  الزام اور

199.    Majority  اکثریت

200.    Compelled  وادار کردنلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع دیکشنری حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 19
[ 26 / 07 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ().: Weblog Themes By SlideTheme :.