close
تبلیغات در اینترنت
انواع قرارداد

سواي از نام و عنوان قرارداد، هر قراردادي با يك

پيشگفتار يا preamble شروع مي گردد.

و بيان ميدارد :

اين قرارداد در تاريخ ......... بين ..... و ..........

منعقد ميشود . 

نكته :

تاريخ را در ابتدا نوشته و در زمان امضاء تاريخ را قيد

نميكنيم.بعد از پيش گفتار به قسمت خاصي به نام Whereas

مي رسيم كه در كليه قراردادهاي بين المللي به چشم

ميخورد اما در قراردادهاي داخلي خير.

اين بند مهم قراردادي را ( از انجاييكه و يا با در نظر

گرفتن اينكه) ترجمه كرده اند٠

در Whereas Clause چه مطالبي نوشته ميشود ؟

٣ مطلب :  

١- اهداف ما از انعقاد قرارداد. مثلا ميگوييم :

از انجاييكه شركت x در كار توليد فلان كالا بوده و

شركت y نياز به اين كالا دارد با يكديگر توافق نمودند كه

اين كالا را توليد كنند.

٢-مسايلي بسيار مهم از قبيل اقرارهايي كه از طرفين

ميگيريم. مانند اينكه بگوييم : از انجاييكه ارايه دهنده

فلان سرويس شخصي بسيار حرفه اي ميباشد.......

نكته : به ياد داشته باشيد مطالب ذكر شده در اين بند

براي تعريف و تمجيد نيست و داراي بار حقوقي ميباشد

يعني اگر بر فرض ان ارايه دهنده سرويس خاص ، كار

را به صورت كاملا حرفه اي و مطابق استانداردهاي

بالاي شغل خودانجام نداد، قابليت پيگيري قانوني دارد.

٣-اقرار به يكسري Fact ها

مانند اينكه نوشته شود :

اين قرارداد با توجه به اينكه طرف A مبلغ ١٠٠ ميليون

تومان به طرف B بدهكار است منعقد ميگردد.اخرين قسمت مقدماتي قراردادها قسمتي است تحت

عنوان NOWTHEREFORE كه به معناي در نتيجه

ميباشد.

نكته :به ياد داشته كه حروف اين اصطلاح كلا به صورت

بزرگ نوشته شود.

در اينجا كاملترين متن نمونه اين بند را براي شما

عزيزان اورده ام :

NOWTHEREFORE ; parties take into

consideration the above mentioned

premises and other good and valuable

Covenants have decided to conclude this

Agreement as follows :

ترجمه :

حال با توجه به موارد ذكر شده در فوق و توافقات

صورت گرفته طرفين تصميم به انعقاد اين قرارداد به

صورت ذيل گرفتند:لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,اطلاعات حقوقی ,
بازدید : 12
[ 25 / 10 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


اولين مرحله در تنظيم قرارداد انتخاب يك عنوان يا همان

تايتل ميباشد.

نكته :اگر در هنگام  تنظيم قراردادي از عنوان دقيقي كه

مي خواهيد بر قرارداد خود قرار دهيد اطمينان خاطر

نداريد، صرفا به ذكر عبارت قرارداد بسنده كنيد.

اين كار شما را از مشكلات احتمالي اينده مصون

ميسازد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 11
[ 25 / 10 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


بخش اول شامل اسكلت وستون و چارچوب قراردادها

ميباشد كه تحت عنوان مفاهيم و مواد عمومي و

مشترك قراردادها ناميده ميشوند كه درتمامي قراردادها

به چشم ميخورند (١٤٦ ماده مشترك ) .

بخش دوم شامل مواد اختصاصي ميباشد كه در مورد

هر قرارداد خاص متفاوت بوده و در هنگام بررسي

محتوايي قراردادها به انها خواهم پرداخت.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 21
[ 25 / 10 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعاليدر خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ....... فرزند .......... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ....نظر  به اينكه خوانده دعوي ايراد به سمت خواهان (به واسطه محرز نبودن وكالت يا ولايت يا قيوميت ) نموده است و فقدان سمت خواهان به نظر دادگاه محرز و مسلم مي باشد . (مثلاً كسي به عنوان نمايندگي اقامه دعوي نموده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيومت و .... و سمت او محرز و مسلم نباشد )لذا ،دادگاه توجهاً به محتويات پرونده مستنداً به بند 2 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق (و در حال حاضر ، ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 و شق 5 آن ماده ) قرار دعوي به علت فقدان سمت خواهان صادر و اعلام مي نمايد .


رئيس / دادرس شعبه ...... دادگاه عمومي

ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني جديد :
ماده 84 – در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا ايراد كند :
1-....
2-....
3-...
4-....
5-كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوي كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيوميت و سمت او محرز نباشد .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 14
[ 12 / 07 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


بسمه تعالي


به تاريخ : 25/10/1374
پرونده كلاسه : 74/18/2521
شماره دادنامه : 2402-26/10/74
مرجع رسيدگي : شعبه 18 دادگاه عمومي تهران
خواهان : آقاي ... با وكالت آقاي ...
خوانده : آقاي ...
خواسته : الزام خوانده به تنظيم انتقال اتومبيل
گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زري صدور راي مي نمايد .


(قرار دادگاه )
در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته الزام وي به تنظيم سند انتقال يك دستگاه اتومبيل بنز به شماره شهرباني .... به اين شرح كه خوانده اتومبيل مذكور را به خواهان فروخته و حاضر به تنظيم سند رسمي نمي باشد ، دادگاه در جهت احراز واقعيت امر مبادرت به استعلام وضعيت مالكيت اتومبيل نموده و به شرح پاسخ وارده به شماره .... از شماره گذاري اداره راهنمايي و رانندگي اعلام شده كه مالك اتومبيل .... نمي باشد و وكيل خواهان نيز در جلسه رسيدگي اين دادگاه اظهار داشته كه در خصوص پاسخ استعلام مطلبي ندارد . دادگاه نظر به اينكه به كيفيت موجود مالكيتي در اتومبيل متنازع فيه ندارد ، لذا دعوي مطروحه به كيفيت  حاضر قابليت استماع و رسيدگي را ندارد و به استناد مقررات بند 2 از ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق راي به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد ، راي صادره قطعي و نسبت به خوانده غيابي و در حدود مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قابل تجديد نظر است .رئيس شعبه 18 دادگاه عمومي تهرانلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 9
[ 12 / 07 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي


در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقا/ خانم  .... به شرح دادخواست تقديمي دائر بر مطالبه مبلغ ... ريال بابت يك فقره چك شماره .... نظر به اين كه اقامه دعوي عليه وراث مستلزم ابراز (ارائه )دليل وراثت انحصاري ايشان مي باشد ، لذا با توجه به محتويات پرونده ، دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و به رد آن اظهار نظر مي گردد .رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....
توضيح اينكه :
اگر دعوي به طرفيت مورث طرح شده و وي فوقت نموده باشد ، در آن صورت دادگاه قرار توقيف دادرسي به استناد مواد 290و 291 قانون آيين دادرسي مدني سابق ( و نه قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي ) صادر خواهد شد .
البته ، با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 105 جايگزين مواد 290 و 291 سابق شده است . كه مطابق ماده 105 هم ، فوت يا حجر يا زوال سمت هر يك از اصحاب دعوا از جمله موارد صدور قرار توقيف دادرسي محسوب شده است .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 11
[ 12 / 07 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي


در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .. به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته تقاضاي فروش مال مشاعي به شرح دادخواست تقديمي ، نظر به اينكه اقامه دعوي در مورد تقاضاي فروش مال مشاعي مستلزم ابزار (رائه )گواهي مربوطه مبني بر عدم قابليت افراز است كه خواهان گواهي مزبور را ارائه ننموده است ،لذا توجهاً به محتويات پرونده دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و بنابراين قرار عدم استماع دعوي (قرار رد دعوي ) صادر و اعلام مي گردد .

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....
فرق بين قرار دعوي با قرار عدم استماع دعوي :
قرار رد دعوي مترادف با قرار عدم استماع دعوي است . ولي ،تفاوت ظريفي نيز با يكديگر دارند . قرار رد دعوي ، منصرف به مواردي است كه دعوي في نفسه صحيح و وارده بوده و يك عامل خارجي و يا نقض يكي از اركان دعوي مثل حجر خواهان يا عدم توجه دعوي به خوانده و غيره مانع ادامه رسيدگي است . و اگر آن ركن كامل شود يا نقص مرتفع شود دعوي قابل تعقيب بوده و ادامه خواهد يافت .
ولي ، قرار عدم استماع دعوي به معني عدم پذيرش دعوي در دادگاه است و منصرف به ايرادات خود دعوي است . يعني ، ايرادات قائم به خود دعوي است نه اصحاب دعوي يا عوامل ديگري . از جمله ، وقتي كه دعوي به طرفيت طرفين خوب اقامه نشده ، يا طرفين ديگري لازم بوده ، مورد درخواست رسيدگي قرار نگرفته اند در اين صورت قرار عدم استماع دعوي صادر مي شود .
فرق ديگر آن دو در اين است كه قرار عدم استماع دعوي هيچ وقت در اثناء دعوي صادر نمي شود مگر مواردي از قرار عدم استماع دعوي كه دادگاه در اثناء رسيدگي متوجه گردد . در حالي كه قرار رد دعوي در اثناء رسيدگي صادر مي شود . با اين حال ، در اكثر موارد ،اين دو قرار مشابه و در كنار هم آورده شده اند . از جمله در بند 2 قسمت ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و نيز بند ماده 2 332 قانون آيين دادرسي مدني جديد .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 13
[ 10 / 07 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي


خواسته خواهان آقاي / خانم .... در دعوي مطروحه عليه خوانده آقاي / خانم .... اجمالاً عبارت است از خلع يد از عرصه و اعيان موضوع پلاك ثبتي .../ ... بخش ... تهران .
نظر بر اينكه درخواست خلع يد خوانده فرع بر مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعوي است و در پرونده حاضر صرف ارائه سند عادي مورخ .... دلالت بر مالكيت رسمي خواهان ندارد ، لذا با رعايت مواد 24-46 و 48 قانون ثبت دعوي را در وضعيت موجود قابل استماع مدانسته ، قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مي دارد . قرار صادره ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است .رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....
ماده 24 قانون ثبت :
پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان قيمت و نه به عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي .

ماده 46 قانون ثبت :
ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل :
كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد .
كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است .

ماده 48 قانون ثبت :
سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد .

 
 


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 11
[ 10 / 07 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي


در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... ظهر نويس سفته شماره ... به شرح دادخواست تقديمي نظر به اين كه نسبت به سفته مورد ادعا از طرف خواهان واخواست در مهلت مقرر قانوني به عمل نيامده و اشتغال ذمه خوانده نيز محرز نمي باشد ، لذا قرار عدم استماع دعوي خواهان (به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانوني ) نسبت به ظهر نويس صادر و اعلام مي گردد .رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....توضيح اينكه :
در خصوص مورد ياد شده يعني طرح دعوي عليه ظهر نويس سفته يا چك ممكن است قرار رد دعوي نيز صادر شود .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 15
[ 10 / 07 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي

به تاريخ .... در وقت .... دادگاه عمومي شعبه ... شهرستان ... به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . پرونده كلاسه ... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد .


(قرار دادگاه )
در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت شركت سهامي آب منطقه اي ... به خواسته صدور اجازه حفر يا بهره برداري از چاه عميق در پلاك ثبتي شماره ... ، نظر به اين كه به موجب ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 متقاضي ابتدا مي بايستي به كميسيون مستقر در كميسيون نيرو مراجعه مي نمود و سپس در صورتي كه راي كميسيون به ضرر وي مي بود مي توانست به اين دادگاه اعتراض نمايد ، در مانحن فيه متقاضي مستقيماً به دادگاه مراجعه كرده است ، لذا به نظر  اين مرجع دعوي در موقعيت فعلي قابليت استماع ندارد ، قرار صادره ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر
استان مي باشد .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 11
[ 08 / 07 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي


در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ....به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته ... نظر به ايراد خوانده مبني بر اين كه همين موضوع در شعبه ديگر در حال رسيدگي است ، ضمن ملاحظه پرونده استنادي مشاهده مي گردد ، ايراد مشار اليه صحيح است ، لذا ، با عنايت بر سبق ارجاع شعبه مزبور ضمن صدور قرار امتناع از رسيدگي به لحاظ مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگر دادگاه ، مقرر است دفتر پرونده در اجراي دستور ماده 133 قانون آيين دادرسي مدني سابق به نظر رياست محترم دادگستري (يا رئيس مجتمع قضايي ) برسد .

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....اصولاً متداول اين است كه مستنداً به ماده 133 قانون آيين دادرسي مدني سابق در صورت ارتباط كامل بين دو دعوي چنانچه در يك شعبه مطرح رسيدگي باشد دادگاه تواماً به تمام آنها رسيدگي مي كند و اگر در دو شعبه باشد ، با توجه به سبق ارجاع پرونده توسط رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي يا معاونين ايشان به شعبه اي كه سابقه ارجاع دارد ، ارسال و شعبه مرجوع اليه دستور توام شدن رسيدگي دو پرونده را صادر مي نمايد .

 
 


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 13
[ 08 / 07 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي


در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ....به طرفيت خوانده آقاي / خانم ... به خواسته ... كه به اين شعبه ارجاع شده است و نيز دعوي متقابل نامبردگان به خواسته ...كه به شعبه ... ارجاع گرديده است ، با ملاحظه محتويات پرونده هاي مطروحه ، نظر به وحدت اصحاب دعوي و ارتباط موضوعات عنوان شده در دادخواست هاي تقديمي كه ايجاب مي نمايد به هر دو پرونده در يك شعبه رسيدگي به عمل آيد ، بدين لحاظ مقرر مي دارد دفتر پرونده ها به نظر سرپرست محترم مجتمع برسد تا موافقت فرمايند به هر دو پرونده در يك شعبه رسيدگي به عمل آيد . پس اتخاذ تصميم پرونده به دادگاه ارسال گردد .

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....توضيح اينكه :
با اتخاذ تصميم به شرح فوق دفتر دادگاه پرونده را به رويت رياست مجتمع قضايي (دادگستري ) مي رساند تا در خصوص ارجاع هر دو پرونده به يك شعبه دستور مقتضي صادر نمايد ، با ملاحظه سبق ارجاع علي القاعده بايد پرونده اي كه بعداً ثبت شده نيز در همان شعبه اي كه پرونده اول را رسيدگي مي نمايد ، توام گردد . با صدور دستور رسيدگي در يك شعبه (دادگاهي كه قبلاً سابقه رسيدگي دارد ) پرونده به دادگاه اعاده مي شود و به شرح مذكور در صفحه بعد اتخاذ تصميم خواهد شد :لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 17
[ 08 / 07 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي

دفتر :
نظر به ارجاع پرونده كلاسه .... مبني بر دعوي آقاي / خانم ... به طرفيت ... به خواسته ... به اين دادگاه جهت رسيدگي توام با پرونده ديگري كه قبلاً در اين شعبه مطرح بوده است ، قرار رسيدگي توام (توامان )پرونده هاي مطروحه صادر و اعلام مي گردد . مقرر مي دارد وقت رسيدگي تعيين با ارسال نسخه هاي ثاني دادخواست و ضمائم براي خواندگان پرونده هاي طرفين جهت رسيدگي دعوت شوند . اين قرار قابل اعتراض نيست .
رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....توضيح اينكه :
با اتخاذ تصميم به شرح فوق دفتر دادگاه پرونده را به رويت رياست مجتمع قضايي (دادگستري ) مي رساند تا در خصوص ارجاع هر دو پرونده به يك شعبه دستور مقتضي صادر نمايد ، با ملاحظه سبق ارجاع علي القاعده بايد پرونده اي كه بعداً ثبت شده نيز در همان شعبه اي كه پرونده اول را رسيدگي مي نمايد ، توام گردد . با صدور دستور رسيدگي در يك شعبه (دادگاهي كه قبلاً سابقه رسيدگي دارد ) پرونده به دادگاه اعاده مي شود و به شرح مذكور در صفحه بعد اتخاذ تصميم خواهد شد :لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 9
[ 07 / 07 / 1396 ] [ 9 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي
به وجب لايحه ثبت شده به شماره .... دفتر اين شعبه آقاي .... محكوم له حكم موضوع دادنامه شماره .... مورخ .... درخواست صدور قرار اجراي موقت حكم مزبور را نموده و در توجيه خواسته خويش عنوان كرده كه در صحت تاخير اجراي آن در آينده متعذر خواهد شد .
اين دادگاه با توجه به جميع جهات موجود در پرونده خصوصاً با توجه به ..... ادعاي وي را مقرون به واقع و مشمول بند ششم ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني سابق تشخيص داده و از متقاضي صدور قرار خواسته است كه مبلغ .... ريال  بابت جبران خسارت احتمالي ناشي از اجراي قرار مزبور در صندوق دادگستري توديع نمايد .
به دلالت قبض سپرده .... كه به ضميمه لايحه ... به دفتر اين شعبه واصل گرديده وجه مزبور تامين شده لذا اين دادگاه در اجراي تكاليف قانوني مقرر در ماده 195 قانون مارالذكر (سابق ) موجبات اتخاذ تصميم  را فراهم يافته و نتيجتاً قرار اجراي موقت حكم  .... اين شعبه را صادر و اعلام
مي دارد .
رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....


ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني سابق:
اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي باشد و آن هم مخصوص است به موارد زير :
وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف ، اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده .
وقتي كه موعد اجاره مقتضي شده و به موجب حكم دادگاه مستاجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستاجره شده است .
در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود .
وقتي كه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن ، حكم دادگاه در باب مرخصي اجير ،صادر شده است .
در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي شود .
در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تاخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم له حاصل خواهد شد و يا اين كه تاخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 24
[ 02 / 06 / 1396 ] [ 13 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي

به تاريخ : 18/04/1366
كلاسه پرونده : 65/523
شماره دادنامه : 148
مرجع رسيدگي : شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان : شركت ....
خواندگان :.....
خواسته : صدور اجراييه و اجراي حكم شماره 270045-9 ژانويه 1985
گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده به دادگاه هاي يك تهران تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت  پرونده به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني و دفتري در موعد فوق العاده داراي شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران به تصدي دادرسان  امضاء كننده زير تشكيل گرديده ، پس از بررسي پرونده و مشاوره ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :


(راي دادگاه )
اولاً : در مورد تقاضاي وكيل .... بر اجراي حكم شماره 270045-9 ژانويه صادره از ديوان عالي ايالت كاليفرنيا – استان .... عليه آقاي .... معطوفاً به حكم ياد شده آن كه ضميمه لايحه اخير ارسال گريده و عنايتاً به مواد 169 و 173 و 174 قانون اجراي احكام مدني قرار قبولي تقاضا و لازم الاجرا بودن حكم فوق الذكر صادر و اعلام مي گردد ، مقرر مي دارد دفتر نسبت به اجراي حكم به ميزان وجوه مندرج در دستور اجراي وفق مقررات ماده 178 اقدام لازم به عمل آيد ،‌ مستنداً به قسمت اخير ماده 174 قانون اجراي احكام مدني قرار رد تقاضا صادر و اعلام مي گردد . اين قرار ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور مي باشد . (به استناد ماده 12 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو )
ثانياً – در مورد تقاضاي خواهان ... عليه آقاي ... با توجه به اعلام ديگر متقاضي مبني بر درخواست است و محكوم عليه از راي صادره از ديوان عالي  و نظريه فراهم بودن شرايط مندرج در ماده 173 اقدام لازم به عمل آيد .

رئيس شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 22
[ 02 / 06 / 1396 ] [ 13 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي

 (قرار دادگاه )
آقاي ..... كه به عنوان معترض ثالث نسبت به حكم شماره .... اين شعبه اعتراض نموده ، الغاي آن را خواستار گرديده ، ضمناً مدعي شده است در صورت اجراي حكم مزبور ضرري متوجه وي مي گردد كه جبران آن در آتيه ممكن نخواهد بود و در جهت اثبات ادعاي خويش نيز اجمالاً توضيح داده كه .... و مستنداتي را نيز ضميمه نموده ، نهايتاً صدور قرار تاخير اجراي حكم معترض عنه را خواستار شده است .
اين دادگاه در جهت توجه به ادعاي معترض ثالث ، مطالب معنونه از سوي وي را بررسي نموده و مستندات ابرازي وي از جمله ..... را نيز ملاحظه كرده و در تطبيق حاصل بررسي ها و ملاحظات فوق با آثار و عوارض اجراي حكم معترض عنه نهايتاً اين نتيجه حاصل شده كه اعتراض معترض ثالث ثابت است كه متعاقباً صدور قرار تاخير اجراي حكم را منوط به توديع مبلغ .... ريال  به عنوان جبران خسارت احتمالي محكوم له حكم  معترض عنه نموده است .
نظر به اينكه متقاضي صدور قرار تاخير اجراي حكم با ارائه قبض سپرده .... كه ضميمه لايحه وي مي باشد وجه مقرر فوق را توديع نموده است و با اين ترتيب موجبات صدور قرار فراهم شده است .
اينك ، دادگاه با اجابت تقاضاي معترض ثالث و مستنداً يه ماده 589 قانون آيين دادرسي مدني سابق (و در حال حاضر ، ماده 424 قانون آيين دادرسي مدني جديد ) قرار تاخير اجراي حكم شماره .... را تا پايان رسيدگي به اعتراض ثالث و صدور حكم قطعي در اين مورد صادر و اعلام مي دارد .
رئيس / دادرس  شعبه ...... دادگاه عمومي ..... لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 13
[ 02 / 06 / 1396 ] [ 13 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

به نام خدا
                  قرارداد کار موقت

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت........................ (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود و آقای/خانم.............................. فرزند.............................. دارای شماره شناسنامه.............................. صادره از.................................... ساکن................................................................................................................................................
که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.
۱- مدت قرارداد: مدت این قرارداد....................... ماه است که شروع آن از تاریخ....................... و پایان آن تاریخ....................... می‌باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی شرکت به نشانی............................ می‌باشد.
تبصره: ۱/۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.
۲- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت....................... شرکت می‌باشد و آقایم/خانم....................... متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.
۳- ساعات کار: ساعات کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می‌باشد و در صورت انجام کار اضافی، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد.
۴- حق السعی:
۴-۱) حقوق ماهانه:.............................. ریال
۴-۲) حق جذب ماهانه:....................... ریال
۴-۳) خواربار و مسکن:....................... ریال
۴-۴) کمک عائله‌مندی:...................... ریال
۵-۴) سایر مزایا:.................................. ریال
تبصره: مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافت ماهانه کارگر کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.
۵- خانم/آقای....................... طی مدتی که برای شرکت کار می‌کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانونی کار دارا خواهند بود.
۶- این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می‌توان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یکماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال به کارگر بپردازد.
۷- خانم/آقای....................... با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قراردادکار را از خود سلب می‌نماید.
۸- اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدوا از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.
۹- بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره در تاریخ......................... تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

امضاء کارفرما                                                                                                                      امضاء کارگر

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 22
[ 02 / 06 / 1396 ] [ 13 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بنام خدا
         قرارداد مشارکت در ساخت بنا

ماده۱- نظر به اینکه، آقای.................. فرزند.................. به شناسنامه شماره.............. صادره از.................. ساکن.................. (که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد). مالک پلاک فرعی.................. از اصلی.................. اراضی.................. بخش.................. واقع در.................. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه آقای.................. فرزند.................. به شناسنامه شماره.................. صادره از.................. ساکن.................. (که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور این قرارداد بین طرفین منعقد شد.
ماده۲- ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل.................. ریال (.............................. تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفین است.
ماده۳- مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشه‌ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موضوف احداث کند.
تبصره۱- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه‌های مصوب احداث نماید.
تبصره۲- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.
ماده۴- طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزد‌ها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قراردهد. همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحسابهای مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود.
ماده۵- پس از آنکه هزینه‌های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده۴ به ارزش عرصه (طبق ماده۲) بالغ شده مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک.................. افتتاح کرده‌اند که برداشت از آن با دو امضا انجام می‌شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداخت‌ها را نیز از این حساب انجام دهند.
ماده۶- طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمانبندی شده‌ای که به عنوان ضمیمه شماره۲ این قرارداد به امضای طرفین رسیده احداث کند.
ماده۷- پس از اتمام بنا، طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک (اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.
تبصره۱- کلیه هزینه‌های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال (اعم از مالیات‌ها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.
تبصره۲- انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود.
ماده۸- طرف اول در صورت تخیر در ایفای تعهد موضوع ماده۷ مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ.................. ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ باید انجام شود.
ماده۹- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای.................. به نشانی.......................................................................... که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضا کرده‌اند، در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند کرد و رای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است.
ماده۱۰- این قرارداد که مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاریخ.................. در.................. بین طرفین امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه نسخه هر نسخه در.................. صفحه و با اعتبار واحد است.


امضای طرف اول قرارداد                                              امضای طرف دوم قرارداد                                                        امضای داورلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 22
[ 02 / 06 / 1396 ] [ 13 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بنام خدا

(صلح حقوق سرقفلی مغازه)
طرف اول قرارداد (مصالح): خانم/آقای................ فرزند آقای................ دارای شناسنامه شماره................ صادره از................ متولد................ ساکن...................................................................................................
طرف دوم قرارداد (متصالح): خانم/آقای................ فرزند آقای................ دارای شناسنامه شماره................ صادره از................ متولد................ ساکن...................................................................................................
مورد معامله:
کلیه حقوق و دعاوی عینی، حقیقی، واقعی، فرضی، تصرفی، صنفی، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی در شش دانگ یک باب مغازه واقع در..................... به نشانی.................................................................... بنام مصالح که طبق سند اجاره شماره................................. مورخ............................. تنظیمی دفترخانه شماره.......................................................................................... اجاره خط آن بنام مصالح تنظیم گردیده و پس از امضای این قرارداد دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی و تصرف در مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نماینده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف کرده.
مبلغ قرارداد (مال الصلح): مبلغ................. ریال رایج که تماما و نقدا به مصالح تسلیم و تادیه گردیده به اقراره.
کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده است.
تذکاریه:
ضمن العقد لازم حاضر مصالح به متصالح وکالت با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن اختیار عزل وکلای انتخابی خویش یا جایگزینی آن هر چند کرارا داده و می‌دهد که جهت فسخ و الغای سند اجاره شماره مرقوم و تنظیم و سند اجاره به نام خود یا قائم مقامات خود در خصوص مغازه مزبور به هر شرط و به هر کیفیت و بهر مدت اقدام نماید.
ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی ما بین طرفین بطور شفاهی منعقد شده مصالح به عنوان موکل حق عزل متصالح (وکیل مرقوم) یا ضمن امین یا ضمن وکیل را از حال الی ۳۰ سال شمسی از خود ساقط نمود.
متصالح متعهد به تادیه اجور عقب افتاده احتمالی سند اجاره مرقوم گردید. ضمان درک از حال الی ده سال شمسی به عهده مصالح می‌باشد.

محل امضای طرف اول قرارداد (مصالح)                                                                                        محل امضای طرف دوم قرارداد (متصالح)لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 21
[ 01 / 06 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بنام خدا

مبایعه نامه

 

ماده ۱: طرفین قرارداد
۱-۱- فروشنده/فروشندگان...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه......................................... صادره از................................ کدملی.................................................. متولد............................ ساکن.................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد.............................. بموجب................................

۲-۱- خریدار/خریداران...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه........................................... صادره از................................ کدملی.................................................. متولد............................ ساکن.................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد.............................. بموجب.................................

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال......................... دانگ یک.............................................. دارای پلاک ثبتی شماره.................... فرعی از............... اصلی قطعه....................... واقـع در بخش................ حوزه ثبتی.......................... به مساحت................................... متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال.................. صفحه.............. دفتر.............. بانضمام.............. دانگ پارکینگ شماره......................... فرعی و.............. دانگ انباری شماره....................... فرعی از................... اصلی طبق سند رهنی شماره....................... دفتر اسناد رسمی..................... مورد رهن بانک..................... دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن دایر/ غیر دایر به شماره........................................................................
به نشانی..............................................................................................................................................................

ماده ۳: ثمن معامله
مبلغ................................... ریال معادل......................................... تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می‌گردد:
۱-۳- مبلغ................................... ریال معادل................................... تومان نقداً به موجب چک شماره................................... عهده بانک........................ مورخ................................... فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده‌اند.
۲-۳- بقیه ثمن معامله که مبلغ.................................................... ریال تعیین گردید ریال معادل.................................................... ریال تعیین گردید تومان می‌باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:
مبلغ..................................................................................................................................................................... و الباقی ثمن معامله که مبلغ..................................................................................................... می‌باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره........................................... واقع در...................................................................................................................
تبصره ۱: عدم وصول چک‌ها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند ۱-۳ ماده ۳ این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد.
تبصره ۲: فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ........................................... صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید.

ماده ۴: شرایط مربوط به تنظیم سند
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره.......................................... و یا دفترخانه‌ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در...................................................................................... پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد.
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد.

ماده ۵: شرایط تسلیم مورد معامله
۱-۵- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.
۲-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید.
۳-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل........................................................... ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد.
۴-۵- کلیه هزینه‌های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد.

ماده ۶: آثار قرارداد
۱-۶- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می‌کند. در صورت تخلف و انتقال به غیر، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد. در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل................................................... ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.
۲-۶- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوز‌ها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری، مالیاتی و غیره را اخذ نماید.
۳-۶- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع، اعیان، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید.
۴-۶- هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری و غیره، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده...................... می‌باشد.
۵-۶- قیمت توافق شده برای معامله در بند ۱ ماده ۳ به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست.
۶-۶- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.
۷-۶- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ................................ ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ..................................... ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

ماده ۷
این قرارداد در تاریخ  /  /  ۱۳ درهفت ماده و دو نسخه دارای اعتبار واحد  بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید که یک نسخه در اختیار خریدار و نسخه دیگر در اختیار فروشنده قرار گرفت.


فروشنده/فروشندگان                                                                                      خریدار/خریداران
شهود

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 21
[ 01 / 06 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

بنام خدا
بیع قطعی ملک

فروشنده: نام.................... نام خانوادگی.................... فرزند.................... دارای شناسنامه.................... صادره از.................... به نشانی...................................................................................................................
خریدار: نام.................... نام خانوادگی.................... فرزند.................... دارای شناسنامه.................... صادره از.................... به نشانی.................................................................................................................
مورد معامله:
تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن............................. است.
پلاک فرعی................. از اصلی.................... اراضی.................... بخش.................... به مساحت.................... (فتوکپی سند مالکیت شماره.................... که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است).
مورد معامله دارای:
آب، (با شماره پرونده....................) برق، (با شماره اشتراک....................) تلقن، به شماره/شماره‌های....................، گاز شهری بهش شماره.................... می‌باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء مبیع است به قرار ذیل است:
کولر.................... دستگاه- لوس‌تر سقفی.................... عدد- دستگاه تصفیه آب استخر- دستگاه برق اضطراری.................... – ۵ -.............................
ثمن معامله کلا معادل.................... ریال می‌باشد که مبلغ.................... آن طی چک شماره.................... مورخ......................... از حساب جاری........................... بانک....................................
به فروشنده پرداخت شد و مابقی که معادل.................... ریال است به ترتیب و در موعد/مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد.
شروط و توضیحات:
صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غبن (ولو به اعلی درجه) از طرفین به عمل آمد.
به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده، طرفین متعهد شدند که راس ساعت....... صبح روز..... مورخه.................... در دفتر خانه شماره....... تهران واقع در خیابان.............. شاره.......................... طبقه................ حاضر شوند.
فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصا‌ها و گواهی‌ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد و با تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می‌شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند، در حکم عدم حضور خواهد بود.
خریدار مکلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.
تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد.
هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نکند مکلف است مبلغ........ ریال بابت جریمه عدم حضور بموقع به طرف دیگر بپردازد. این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه‌ای به اصل معامله انجام شده نمی‌زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی‌سازد.
هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه در صورتیکه طرف مقابل حاضر نباشد باید مراتب را کتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند، فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد فتوکپی چک یا چک‌ها را ضمیمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.
تبصره- انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است.
فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خریدار تحویل دهد. پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.
در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه می‌تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند. در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق ۶ به وی مسترد خواهد شد. این فسخ صرفا با اعلام مراتب به خریدار، از طرق مقتضی محقق می‌شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.
در صورتیکه یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی دعوی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود.
در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود (هر کدام که دیر‌تر تحقق یابد) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر مبلغ.................... ریال به خریدار بپردازد.

این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجب بند ۶ از شروط و توضیحات مقرر شده است.
این قرارداد که در بردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متباعین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و قانونی بیع واقع شده است، با توجه به مادتین۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی و ماده ۱۰‌‌ همان قانون در تاریخ.................... بین طرفین امضا و مبادله شد. این سند مشتمل بر.................... نسخه و هر نسخه شامل.................... و با اعتبار واحد است.

امضای فروشنده                                                                    امضای خریدار

  شاهد ۱                                                 شاهد ۲

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 19
[ 01 / 06 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


بسمه تعالی

قرارداداجاره

این اجاره خط براساس شرایط ذیل باتوافق موجر (صاحب سرقفلی) و مستاجر تنظیم گردید:
موجر (صاحب سرقفلی): آقای/خانم فرزند متولد شماره شناسنامه
محل صدور آدرس و تلفن
مسـتـاجـر: آقای/خانم فرزند متولد شماره شناسنامه
محل صدور آدرس و تلفن
مورد اجاره: یک باب مغازه واقع طبقه واحد به متراژ حدود مترمربع و دارای و تلفن شماره می‌باشد.
مدت اجاره: مدت قرارداد از تاریخ الی معادل ماه شمسی قطعی می‌باشد.
مبلغ اجاره: بابت مدت قید شده مبلغ ریال بابت اجاره و مبلغ ریال به عنوان قرض الحسنه می‌باشد که کل مبلغ بشرح ذیل تحویل موجر گردید:

شـرایـط ضمـن العـقـد:
مستاجر حق انتقال تمام یا قسمتی از حقوق استیجاری خود را تحت هیچ شرایطی مانند شراکت و غیره به غیر ندارد.
مستاجر مورد اجاره را برای شغل اجاره نموده و حق تغییر شغل را ندارد مگر با اجازه کتبی موجر و هیئت امنا.
کلیه عوارضات شغلی، کسبی، مالیات کسبی، بیمه و حقوقات دولتی دیگر به هر نحو و طریق که شامل کسب و کار و شغل گردد بعهده مستاجر است و مستاجر هنگام تخلیه باید تسویه حساب از دفتر پاساژ از قبیل برق، تلفن، بیمه، مالیات دارایی، عوارض شهرداری و غیره به موجر ارائه نماید در غیر اینصورت مدارک تضمینی وی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و از این بابت حق اعتراض از مستاجر سلب می‌گردد.
هزینه‌های شارژ و تبلیغات هر ماه به صورت پیش پرداخت به عهده مستاجر بوده و در خاتمه قرارداد تسویه حساب می‌گردد. ضمنا مبلغ طی ریال بابت شارژ اولیه توسط مستاجر به دفتر پاساژ پرداخت گردید.
مبلغ ریال از مبلغ قرض الحسنه، تا زمان ارائه تسویه حساب برق، تلفن، شارژ و بیمه نزد موجر امانت می‌ماند.
جبران خسارت وارده به مورد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد.
مستاجر حق کسب و پیشه و حقوق دیگر خود را در برابر اخذ ریال به موجر مصالحه نمود و صیغه عقد فیمابینهما جاری گردید و چنانچه در این مورد ادعایی نماید و از این ناحیه ضرر و زیان یا خسارتی به موجر وارد آیدتعهد نموده و ملتزم می‌گردد که ضرر و زیان وارده را فورا جبران نماید.
ضامن اجرایی مفاد این قرارداد برابر قانون مالک و مستاجر بوده و بعهده مقامات ذیصلاح می‌باشد. مالکین مجموعه، هیئت امنا بازار و مسئولین مربوطه هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت. (دفتر بازار فقط به عنوان مشاور عمل می‌نماید).
مستاجر یک برگ چک به شماره مبلغ ریال از بانک بابت تضمین تخلیه و یک برگ چک به شماره مبلغ ریال از بانک بابت تضمین تسویه حساب بند‌های ۳ و ۴ این قرارداد در اختیار هیئت امنا (دفترپاساژ) قرار می‌دهد.
پس از انقضاء مدت اجاره در صورت عدم تخلیه محل و یا عدم تمدید اجاره ضمن اعمال قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه سال ۱۳۷۶ و آیین نامه‌های مربوطه، مستاجر مکلف است علاوه بر اجرت المثل به ازای هر روز مبلغ ریال به عنوان وجه التزام قطعی به موجر بپردازد و همچنین هر ساله یک دوم اجاره بهای سال قبل به اصل اجاره بها افزوده می‌گردد.

مورد اجاره به صورت امانت نزد مستاجر می‌باشد و مقررات امین درباره وی لازم الاجراست.
مستاجر حق هیچگونه تغییر در اساس و بنیاد مغازه را ندارد لیکن می‌تواند دکورسازی مناسب با هزینه شخصی انجام دهد و موجر از این بابت وجهی پرداخت نخواهد کرد.
چنانچه مورد اجاره از طرف هر ارگان دولتی به دلایلی که مربوط به خود مغازه نباشد تعطیل گردید موجر هیچگونه مسئولیتی از بابت حق کسب و پیشه مورد اجاره را نداشته و ندارد.
مستاجر هنگام تخلیه باید محل اجاره را دقیقا به نحوی که روز اول تحویل گرفته، به موجر تحویل نماید.
تعمیرات جزئی به عهده مستاجر است و ضمنا مستاجر هیچگونه وجهی بابت سرقفلی یا هر عنوان دیگر غیر قابل استرداد به موجر پرداخت نکرده و لذا بهنگام تخلیه حقی نخواهد داشت و مستاجر این موارد را اظهار داشته است.
چنانچه مستاجر آقای/خانم در پایان مدت قرارداد حد اکثر طی یک هفته نسبت به تحویل و تسویه حساب مغازه اقدامی ننمود، موجر آقای/خانم می‌تواند در حضور شهود نسبت به باز کردن قفل مغازه و جمع آوری اجناس اقدام نماید و اجناس داخل مغازه پس از یک هفته متعلق به موجر می‌باشد و مستاجر حق هرگونه اعتراضی را با امضای این قرارداد از خود سلب می‌نماید. همچنین کلیه بدهی‌های مغازه از چک ضمانت تسویه حساب و یا مبلغ رهن مستاجر دریافت می‌گردد.
تبـصـــره هـا:
‌مستاجر تنها حق استفاده از مساحت مورد اجاره را دارد و هیچ گونه حقی مبنی بر استفاده از فضای عمومی بیرون از مورد اجاره را ندارد و نمی‌تواند مانکن و یا هرگونه ادوات جلب مشتری را در فضای عمومی بیرون از مورد اجاره قرار دهد (مگر با مجوز دفتر پاساژ).
مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در محل اجاره و مجتمع می‌باشد و نیز حفاظت از اموال و رعایت نکات ایمنی بعهده مستاجر است و موجر در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
مستاجر ملزم به اجرای قوانین تصویب شده هیئت امنا و دفتر بازار می‌باشد.
استخدام فروشنده جهت مورد اجاره فقط با تایید دفتر بازار و انتظامات پاساژ امکانپذیر می‌باشد و مسئولیت هرگونه تخلفی که از جانب فروشنده باشد، به عهده مستاجر بوده و موجب برخورد قانونی با مستاجر می‌گردد.
در صورتی که مستاجر در پرداخت اجاره حداکثر یک هفته تاخیر نمود، حق فسخ باقیمانده قرارداد با موجر است و موجر می‌تواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و مستاجر از این بابت حقی نخواهد داشت و بدهی مستاجر از چک ضمانت تسویه حساب دریافت می‌گردد.
چنانچه مستاجر پس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید می‌بایست کلیهٔ هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌ها از جمله شارژو غیره را برای تمام مدت قرارداد پرداخت نماید، همچنین هزینه‌های پرداختی به موجرو دفتر بازار عودت نمی‌شود.
‌طرفین اسقاط کافه و خیارات و غیوثات را از خود بعمل آوردند و صیغه مراتب فوق و عقد اجاره به شرح مذکور فیما بینهما جاری گردید و طرفین شرعا و قانونا ملزم به اجرای مراتب مذکور می‌باشند.
مستاجر می‌بایست قبل از پایان مدت قرارداد وضعیت تمدید و یا تخلیه مورد اجاره را مشخص نماید، در غیر اینصورت در روز پایان قرارداد برق واحد مربوطه قطع خواهد شد.
با امضاء این قرارداد مستاجر موافقت می‌نماید درصورت عدم پرداخت به موقع هزینه شارژ تنظیمی، نسبت به قطع برق واحد مربوطه وسایرواحدهای تحت اختیاروی از طرف مسئولین بازار اقدام گردد و بدین ترتیب حق اعتراض از مستاجر سلب می‌گردد.
این اجاره خط بدون خط خوردگی در تاریخ در سه نسخه در حضور شهود تنظیم شده و هریک حکم واحد را دارد.

امضاء موجر                           امضاء مستاجر         

  شاهد ۱                            شاهد ۲

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 17
[ 01 / 06 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بنام خدا

قرارداد

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای.................... فرزند آقای.................... دارای شناسنامه شماره.................... صادره از.................... متولد.................... ساکن:..................................................................
طرف دوم قرارداد (مستاجر): شرکت.................... (سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی................................. و به اعتبار امضای خانم/آقای.................... (رئیس هیات مدیره) فرزند آقای.................... دارای شماره شناسنامه.................... صادره از.................... متولد.................... و خانم/آقای.................... (مدیر عامل) فرزند آقای.................... داری شناسنامه شماره.................... صادره از.................... متولد.................... و همراه با مهر شرکت:................................
موضوع قرارداد:
تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری در طبقه.................... به مساحت.................... متر مربع دارای پلاک.................... فرعی از.................... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک.................... فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی.................... بخش.................... ثبتی تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالکیت شماره.................... مورخ.................... صفحه.................... جلد.................... به شماره چاپی.................... صادره به نام موجر با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی به شماره پرونده.................... و به قدر السهم از آب و گاز مش‌تر ک و بدون تلفن با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثنا که مستاجر با رویت عین مستاجره، وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است و مورد اجاره صرفا جهت دفتر شرکت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارد.
مدت قرارداد:
.................... سال کامل شمسی معادل.................... تمام خورشیدی از تاریخ زیر.....................
مبلغ قرارداد:
مبلغ.................... ریال رایج برای تمام مدت بالا (به قرار ماهی مبلغ........................ ریال) که مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در قبال دریافت رسید به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف........................ روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
شروط:
مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی بصور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.
مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد.
طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می‌دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه مورد اجاره بعد از انقضای مدت اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد و هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (که عقد خارج لازم شفا‌ها با قرار بین آنان منعقد شده) مستاجر از خود اسقاط نموده و می‌نماید.
مستاجر در صورتی که بخواهد می‌تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خریداری و نصب نموده یا از شرکت مخابرات انشعاب آنرا تحصیل و نصب نماید.
مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره و شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره می‌باشد.
مستاجر می‌تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره.................... موجر نزد بانک...................... شعبه...................... واریز نموده و نسخه‌ای از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.
چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر بدهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حسابهای برق و آب و گاز منصوبه جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نماید.
عدم تادیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه که تادیه آن بعهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
۱۰- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد.
۱۱- تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.
این سند در ۲ نسخه و هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (موجر)                                                 محل امضای طرف دوم قرارداد (مستاجر)

   شاهد ۱                                                                        شاهد۲لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 19
[ 30 / 05 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
بنام خدا
قرارداد
طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای......................... فرزند آقای................. دارای شناسنامه شماره.................................. صادره از............................................. متولد................................. ساکن:................................................................................................
 
طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای......................... فرزند آقای................. دارای شناسنامه شماره.................................. صادره از............................................. متولد..................................
ساکن:.............................................................................................................................
موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت............. متر مربع جزء پلاک..............
فرعی از.............. اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک................ فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی.................... بخش.................... ثبتی.................... تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره.................... مورخ.................... صفحه.................... جلد.................... به شماره چاپی.................... صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، به انضمام برق اختصاصی به شماره پرونده.................... و از آب مشترک به شماره اشتراک.................... و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی.................... و به انضمام یک رشته تلفن اختصاصی به شماره.................... و منصوبه‌های در آنکه مستاجر مورد اجاره را رویت کرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف کرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد عائله تحت تکفل درجه اول وی و همسرش و جمعا به تعداد.................... نفر به اجاره داده شده است ولاغیر و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.
مدت قرارداد:.................... سال کامل شمسی از تاریخ اول.................... ماه یکهزا و سیصد و................. شمسی که با قرار مستاجر از آغاز مدت استیفای منافع کرده است.
مبلغ قرارداد: مبلغ.................... ریال برای تمام مدت مرقوم (بقرار ماهی مبلغ.................... ریال) که مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدی به موجر بپردازد و عدم تادیه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت ۱۰ روز از سررسید موجب فسخ بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

شروط:
مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمرات جزیی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کلا بهیچ صورت حتی بصور نمایندگی، صلح و وکالت و غیره را ندارد.
مستاجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می‌باشد.
مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عین مستاجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره‌ها و شیشه، قفل و دستگیره‌ها و سایر متعلقات مورد اجاره می‌باشد.
مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت می‌باشد.
از تاریخ فسخ یا انقضای مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی می‌باشد.
مستاجر می‌تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره.................... موجر نزد بانک.................... شعبه.................... واریز نموده و نسخه از فیش آنرا به موجر تسلیم نماید.
چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیه نموده و بخواهد تحویل موجر دهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصای حسابهای برق و آب و گاز و تلفن جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند.
عدم تادیه بدهی‌های ناشی از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره که به عهده مستاجر است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
 تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طر موجر خواهد بود.
سایر شروط: (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد).
این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.
محل امضای موجر                                                                         محل امضای مستاجر
   شاهد ۱                                                             شاهد ۲
 

لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 17
[ 30 / 05 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي

در خصوص دعوي آقاي / خانم ....(خواهان ) به طرفيت آقاي / خانم ....(خوانده ) به خواسته .... دادگاه با بررسي محتويات پرونده ملاحظه گرديد خواهان (يا خوانده ) به گواهي گواهان ( شهادت شهود )
استناد نموده اند و چون استماع گواهي (شهادت ) در تصميم گيري نهايي دادگاه موثر است ، لذا استناد مواد 406 الي 425 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار استماع گواهي  (شهادت شهود ) صادر مي گردد . مقرر است دفتر ضمن تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين ، به خواهان (يا خوانده ) تذكر داده شود كه مسجلين ذيل برگ استشهاديه را در جلسه دادگاه با در دست داشتن شناسنامه عكس دار يا كارت شناسايي معتبر معرفي نمايند .


رئيس / دادرس  شعبه ...... دادگاه عمومي .....  توضيح اينكه :
مواد استنادي براي استماع گواهي گواهان عبارت است از مواد 406 الي 425 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مواد 229 الي 249 قانون آيين دادرسي مدني جديد است .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 75
[ 28 / 05 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان ....
با سلام ،
احتراماً ، نظر به اين كه انجام استكتاب از آقاي / خانم ... و ارجاع امر به كارشناسي جهت تطبيق امضاء مشار اليه با امضاهاي مسلم الصدور وي و اعلام نظر در خصوص سند مدركيه دعوي مطروحه در پرونده كلاسه شماره ..... اين دادگاه لازم و ضروري است . لذا بدينوسيله تفويض اختيار و نيابت قضايي به آن دادگاه محترم ، داده مي شود تا نسبت به دعوت از آقاي / خانم ..... و ارجاع امر به كارشناسي به شرح قرار كارشناسي مورخه .... دستور فرموده . النهايه پس از تكميل مراتب ، امر به اعاده پرونده صادر فرماييد . در ضمن مبلغ .... ريال بابت هزينه كارشناسي توسط خواهان توديع گرديده است كه قبض آن پيوست مي باشد .

با تشكر
رئيس / دادرس  شعبه ...... دادگاه عمومي .....  
توضيح اينكه :
مواد استنادي براي نيابت قضايي عبارت است از مواد 470 الي 474 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مواد 290 الي 294 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي مومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 است .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 21
[ 28 / 05 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي

در خصوص دعوي آقاي / خانم .... (خواهان ) به طرفيت خانم / آقاي .... (خوانده ) به خواسته .... نظر به اينكه خواهان و خوانده .... به شرح صورت مجلس مورخ .... ادعاي خود را به اين نحو به سازش خاتمه داده اند . فقط به مبلغ .... ريال مذكور طي 6 قسط به مبلغ .... ريال  از وجه خواسته را به مبلغ .... ريال و سر رسيد اولين قسط به تاريخ ... و بقيه اقساط به ترتيب هر كدام يك ماه بعد از تاريخ مذكور باشد پرداخت گردد . و در صورتي كه خوانده در پرداخت هر يك از اقساط مذكور تعلل و تاخير نموده بقيه اقساط به صورت حال درآمده و قابل وصول از طريق صدور اجرايي باشد . علي هذا دادگاه به استناد مادتين 628و 629 قانون آيين مدني سابق گزارش اصلاحي بر مبناي توافق حاصله صادر و اعلام مي دارد . و مقرر است دفتر گزارش اصلاحي به طرفين ابلاغ گردد . دادگاه با عنايت به مراتب فوق الاشاره و اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد . نظر به توافق حاصله بين خوانده و خواهان به شرح صورت مجلس دادگاه مستنداً به مواد 623،268 و 630 قانون آيين دادرسي مدني سابق دعوي را مختومه به سازش اعلام و گزارش اصلاحي صادره بين طرفين و قائم مقام ايشان قطعي و لازم الاجراء است .


رئيس / دادرس  شعبه ...... دادگاه عمومي .....  
توضيح اينكه :
مواد استنادي براي گزارش اصلاحي عبارت از مواد 623 تا 631 قانون آيين دادرسي مدني سابق و مواد 178 تا 185 قانون آيين دارسي مدني جديد است .

 
 


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 14
[ 28 / 05 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

قرار قبولي درخواست دستور موقت (دادرسي فوري ) 
     

بسمه تعالي

در خصوص درخواست آقاي / خانم .... مبني بر رسيدگي فوري و صدور دستور موقت ، نظر به اينكه حسب دستور دادگاه مبني بر توديع خسارت احتمالي ، خواهان نسبت به توديع آن در صندوق دادگستري اقدام كرده و قبض شماره ... را پيوست پرونده نموده است و با توجه به اينكه رسيدگي فوري در دعوي مطروحه ملازمه با ورود به ماهيت دعوي نداشته و عدم صدور آن ممكن است در آتيه موجبات خسارت احتمالي كه جبران آن معتذر بوده باشد را فراهم نمايد ، لذا به نظر دادگاه فوريت آن محرز و ثابت تشخيص ، درخواست خواهان را موجه ، در نهايت دستور موقت مبني بر .... صادر و اعلام مي گردد .


رئيس / دادرس  شعبه ...... دادگاه عمومي ..... 
قرار دستور موقت يا دادرسي فوري، نوعي از رسيدگي اجمالي به مدافعات با تشريفات رسيدگي سبك است كه نتيجه آن ، صدور راي در ماهيت نبوده ، بلكه قراري است كه از آن تعبير به دستور موقت مي شود و اين قرار جنبه موقتي دارد و دادگاه ضمن رسيدگي بعدي خود در ماهيت دعوي مي تواند بر خلاف مفاد دستور موقت راي بدهد .
عناصر مهم دستور عبارت از : 1- سرعت در رسيدگي و حذف تشريفات و 2- عدم ورود در ماهيت دعوي است كه به منظور حفظ حقوق متقاضي صورت مي گيرد .
از طرفي ، دستور موقت بايد مبتني بر يكي از سه جهت :1- توقيف مال 2- انجام عمل 3- منع از امري باشد و خارج از اين سه جهت موجبي براي صدور آن وجود ندارد .لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 21
[ 22 / 05 / 1396 ] [ 14 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي
به تاريخ :16/02/1375
پرونده كلاسه : 75/208
شماره دادنامه : 75/243
مرجع رسيدگي : شعبه 123 دادگاه عمومي تهران
(قرار دادگاه )
در خصوص درخواست آقاي .... به طرفيت  آقاي ...داير به رسيدگي فوري و صدور دستور موقت داير بر منع جلوگيري خوانده از نقل و انتقال دو دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي .... فرعي از .... اصلي بخش .. تهران تا پايان رسيدگي به دعوي اصلي مطروحه در اين پرونده و صدور حكم نسبت به آن به شرح درخواست تقديمي از توجه به مندرجات درخواست لزوماً اخذ اجازه مخصوص در رسيدگي فوري نسبت به مورد كه تحت شماره 1199/19-23/01/75 صادر و ضميمه پرونده است و با توجه به ايداع خسارت احتمالي معينه از سوي دادگاه و انضام قبض سپرده شماره 50364-12/2/75 و تشخيص فوريت امر دادگاه مستنداً به مواد مذكور در باب دوازدهمين قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده 778 قانون مار الذكر با قبول درخواست مطروحه دستور موقت داير بر منع و جلوگيري خوانده ازنقل و انتقال دو دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي .... فرعي از .... اصلي بخش ..... تهران تا پايان رسيدگي و صدور حكم نسبت به اصل دعوي مطروحه در اين دادگاه صادر مي نمايد .


رئيس شعبه 123 دادگاه عمومي تهراندادگاه مكرراً ر متن قرار كلمه درخواست را به كار برده است . زيرا تقاضاي صدور دستور موقت درخواست است .
توضيح اينكه :
براي صدور دستور موقت بايد اجازه صدور از جانب رئيس كل دادگستري صادر شود . اين اختيار از سوي وزير دادگستري به رئيس كل محول مي شود ، سپس هر يك از شعبه در موارد لازم كسب مجوز مي نمايند ، در بعضي موارد به تعدادي از شعب اجازه داده مي شد و مادام كه رئيس شعبه تغيير نيافته بود بدون كسب مجوز موردي دستور موقت صادر مي كرد . رويه فعلي موجب اطاله رسيدگي مي شود .

 
 


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 23
[ 21 / 05 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


 

قرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي  
    

بسمه تعالي
به تاريخ :.....
پرونده كلاسه : .......
شماره دادنامه : ......
مرجع رسيدگي : شعبه .... دادگاه عمومي ...
خواهان:....
خوانده :....
خواسته : صدور دستور موقت
گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد .
(دستور موقت  )
در خصوص درخواست آقاي .... عليه خوانده  ...مبني بر صدور دستور موقت نظر به اينكه خواهان به موجب قبض سپرده شماره .... مورخ ... مبلغ .... ريال  بابت خسارت احتمالي به صندوق دادگستري توديع نموده است و با توجه به انطباق مورد بر مواد 770 و 777 قانون آيين دادرسي مدني سابق دستور منع نقل و انتقال پلاك ثبتي شماره .... فرعي از .... اصلي واقع در بخش .... شهرستان ...(نسبت به سهم خوانده يعني .... دانگ مشاع از شش دانگ  پلاك ثبتي مذكور در فوق ) را تا خاتمه دادرسي صادر و اعلام مي نمايد .


رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

توضيح اينكه :
منع نقل و انتقال حتي شامل معاملات عادي هم مي شود و مدعي عليه حق معامله عادي نيز ندارد و در صورت اقدام به آن مشمول مقررات كيفري راجع به معامله نسبت به  مال غير مي شود . اگر قرارداد سند تعهد بيع هم باشد چون فروشنده از طرف دادگاه ممنوع از معامله بوده خريدار بعدي حق شكايت كيفري دارد زيرا كسي كه ممنوع از انجام معامله شده معامله فاقد اثر است و ضمناً مستوجب تعقيب كيفري و مجازات به لحاظ فروش مجدد مالي كه حق معامله نداشته استلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 19
[ 21 / 05 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

قرار رفع مهر و موم تركه
    بسمه تعالي

به تاريخ .... در وقت فوق العاده شعبه .... دادگاه حقوقي 2 ... تشكيل است با بررسي اوراق پرونده ملاحظه مي شود كه خانم  ...درخواستي به خواسته رفع مهر و موم اموال مهر و موم شده در پرونده كلاسه ..... اين شعبه تقديم و به استناد پرونده مذكور درخواست رفع مهر و موم اموال مهر و موم شده را كرده است .
بنابراين به شرح زير قرار رفع مهر و موم صادر مي شود .

(قرار دادگاه )

نظر به درخواست خواهان و مدارك پيوست آن و مستنداً به مواد 194، 196، 202 قانون امر حسبي قرار رفع مهر و موم از اموال مرحوم .... را صادر و اعلام مي دارد .


رئيس دادگاه .......لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 15
[ 21 / 05 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه
    بسمه تعالي

به تاريخ .... در وقت فوق العاده شعبه .... دادگاه عمومي ... به تصدي امضاء كننده زير تشكيل  است ملاحظه مي شود كه در پرونده كلاسه ... كه در ضميمه پرونده است اداره سرپرستي طي درخواست شماره .... شادروان .... را متوفاي بلاوارث معرفي و به استناد فصل هشتم از باب پنجم قانون امور حسبي درخواست تعيين مدير تركه و تحرير تركه را كرده است ، دادگاه نظر به مراتب فوق الذكر و مستنداً به ماده 322 قانون امور حسبي آقاي .... را به سمت مدير تركه تعيين مي نمايد چون درخواست تحرير تركه نيز شده قرار تحرير تركه را صادر و اعلام مي دارد و آقاي ... كارشناس رسمي دادگستري را براي تقويم اموال منقول با دستمزد ... ريال تعيين مي كند . دفتر فعلاً وقت احتياطي داده شود و به آقاي ... ابلاغ شود كه به عنوان مدير تركه تعيين شده و با اعلام قبولي ظرف يك هفته  هزينه آگهي  موضوع ماده 210 قانون امور حسبي را توديع كند .


رئيس/ دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي.......لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 19
[ 21 / 05 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


بسمه تعالي

به تاريخ ..... پرونده كلاسه ... حسب الارجاع رياست دادگاه براي اجراي قرار رفع مهر و موم تركه شادروان .... تحت نظر است متقاضي حضور دارد . خواندگان حضور ندارند . متقاضي رفع مهر و موم اظهار  داشت وسيله اجراي قرار فراهم است در معيت او به نشاني مندرج در درخواست عزيمت كرديم و در ساعت ... به محلي كه تركه در آن نگه داري مي شود وارد شديم ، ذينفع اظهار داشت مقداري از ماترك كه .... قلم كالا مي باشد و مشخصات آنها در صورت جلسه مهر و موم تركه نوشته شده ، همچنان به امانت نزد من است . تقاضا دارم از اموالي كه در مغازه وجود دارد رفع مهر و موم نماييد بدواً مهر و موم قفل درب مغازه معاينه شد صحيح و سالم است هيچ گونه اثري از تخريب مشاهده نگرديد مهر و موم برداشته اشياء داخل بدين شرح است :
1-....2-.....3-......4-....
و غيره پس از صورت برداري از ماترك ، متقاضي اظهار داشت اموال مهر و موم شده ديگري وجود ندارد و مقداري از تركه كه به امانت نزد من است به شرح صورت مهر و موم  تركه موجود است اجراي قرار رفع مهر و موم تركه در مغازه به شرح صورت جلسه پايان يافت و كليه ماترك تحويل آقاي .....شده مقررات راجع به نگه داري مال امانت تا زمان تقسيم تركه و رفع كليه اختلافات في ما بين ورثه نگه داري خواهم كرد اجراي قرار رفع مهر و موم در ساعت .... به پايان رسيده و به دادگاه مراجعت گرديد .


 دادرس مجري قرار .....لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 19
[ 18 / 05 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بسمه تعالي


كلاسه پرونده : 74/140/2501
شماره دادنامه : 1552
به تاريخ 11/11/1374 در وقت فوق العاده شعبه 140 دادگاه عمومي تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي قرار صادر مي نمايد :


(قرار دادگاه)
در خصوص درخواست آقاي .... با وكالت ... به طرفيت خواندگان ... دائر بر تامين دليل با احراز تحقق شرايط لازم جهت درخواست تامين دليل مستنداً به مواد 315 و 319 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار امين دلايل  خواهان صادر مي گردد تا عضو محترم مجري قرار وفق مقررات با مراجعه به محل مشاهدات خود را نسبت به مواد ابرازي خواهان در صورت جلسه درج و دلايل طرفيت خواهان در پلاك ادعايي را ضبط نمايد .
تهيه وسيله اجراي قرار به عهده خواهان است و اجراي قرار به عهده مدير اين شعبه محول مي گردد .
دفتر پرونده از آمار كسر و به كلاسه جديد ثبت و در ماهيت دعوي دعوت طرفين با تعيين وقت رسيدگي اقدام گردد .


رئيس شعبه 140دادگاه عمومي تهرانلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 17
[ 18 / 05 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بنام خدا
قرارداد
(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني)


*******
طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ......................... فرزند آقاي ................. داراي شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ...................................... ساكن: .................................................. .................................................. .................................................. .......
طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقاي ......................... فرزند آقاي ................. داراي شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ...................................... ساكن: .................................................. .................................................. .................................................. .......
موضوع قرارداد: شش دانگ يكدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از يكباب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساحت ............. متر مربع جزء پلاك ..............
فرعي از .............. اصلي مفروض و انتزاعي از پلاك ................ فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي .................... بخش .................... ثبتي .................... تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره .................... مورخ .................... صفحه .................... جلد .................... به شماره چاپي .................... صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن، به انضمام برق اختصاصي به شماره پرونده .................... و از آب مشترك به شماره اشتراك .................... و از گاز شهري مشترك به شماره شناسايي .................... و به انضمام يك رشته تلفن اختصاصي به شماره .................... و منصوبه هاي در آن كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف كرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سكونت مستاجر با افراد عائله تحت تكفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد .................... نفر به اجاره داده شده است ولاغير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.
مدت قرارداد: ....................سال كامل شمسي از تاريخ اول .................... ماه يكهزا و سيصد و .................... شمسي كه با قرار مستاجر از آغاز مدت استيفاي منافع كرده است.
مبلغ قرارداد: مبلغ .................... ريال براي تمام مدت مرقوم(بقرار ماهي مبلغ .................... ريال) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تاديه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت 10 روز از سررسيد موجب فسخ بقيه مدت براي موجر خواهد بود.

شروط:
ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعمرات جزيي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا، جزئا و يا كلا بهيچ صورت حتي بصور نمايندگي، صلح و وكالت و غيره را ندارد.
مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد.
مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد.
مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد.
از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد.
مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره .................... موجر نزد بانك .................... شعبه .................... واريز نموده و نسخه از فيش آنرا به موجر تسليم نمايد.
چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصاي حسابهاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمايند.
عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد.
10- تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طر موجر خواهد بود.
ساير شروط: (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد).
اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.


محل امضاي موجر محل امضاي مستاجرلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع قرارداد ,
بازدید : 13
[ 18 / 05 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ().: Weblog Themes By SlideTheme :.