close
تبلیغات در اینترنت
انواع مقالات حقوقی

چکیده
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.
قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر. مقدمه
مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می گذارد.
معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح می شود, این است که آیا اساساً اضطرار می تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی که به سؤال بالا داده می شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.
مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج 2، ص 1281).
بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص 287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج 1، صص 193 – 192).
بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی شود؛ زیرا گاه اتفاق می افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می آورد.
بر این اساس, در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار. 1_ مفهوم اضطرار
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور، 1408: ج 8، ص 45؛ المقری الفیومی، 1347: ج 2، ص 7)
دربارة مفهوم اضطرار, صاحب نظران اختلاف نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته های خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده اند. (غفوریان: 1360، ص 129).
در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این باره می نویسد:
«چه تفاوت می کند که تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج 1، ص 517)
در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت اند بنابراین ارائة ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.
در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص 193: کاتوزیان، 1369: ص 178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج 1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج 1، ص 81)
در میان فقیهان نیز برخی به نکتة فوق اشاره کرده اند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می نویسد:
«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج 8، ص 81).
ولی به نظر می رسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمی توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن, باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.
بنابر این در تعریف اکراه و اضطرار می توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیلة شخص به دیگری وارد می گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می شود (شهیدی: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این باره می نویسد:
«از اقسام اضطرار, موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می کند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانه اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع می شود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج 2، ص 42). 2_ حد و مرز اضطرار
در حالت اضطرار, این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری, ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.
در باب مسؤولیت مدنی, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می کند که برای دفع آن به ارتکاب عمل زیانبار دست یازد.
در این باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاک می شود.
از فقیهان امامیه, مرحوم شیخ طوسی در این باره چنین نوشته است:
«مضطر کسی است که می ترسد که اگر نخورد می میرد» (طوسی،1378 : ج 6، ص 284)
در این تعریف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف الشیعه از وی پیروی کرده اند (جبعی عاملی، 1414: ج 12، ص 113).
از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می نویسد:
«اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد می میرد» (حنفی حموی، 1405: ج 1، ص 277).
برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید کند, هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار می دهد.
مشهور فقیهان امامیه در این باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق می یابد:
خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد می میرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار می شود؛ خوف از ضعفی که موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلی، 1409: ج 6، صص 169 - 168؛ فیض کاشانی، 1401: ج 3، ص 226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زرکشی شافعی، 1405: ج 2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج 35، صص 480-479).
بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند که اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد که تحمل آن عادتاً مشکل و موجب حرج شود, ارتکاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی که جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حکم عقل و نقل واجب می داند و در چنین وضعیتی بر آن است که ضرورت پیش آمده, هر عمل ممنوعی را مباح می سازد. وی در این باره می نویسد:
« ضرورتها محرمات را در هر درجه ای که باشد, مباح می سازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حکم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است که هیچ امر حرامی نمی تواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص 42).
در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در این باره می نویسد:
«در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است که در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاکت ناگزیر از انجام عملی می شود» (محمصانی، 1980: ص 303).
به نظر می رسد در اضطرار, مصادیق ضرر, محدود به ضرر جانی و مالی نبوده, بلکه شامل مواردی که آبروی انسان در معرض تهدید قرار می گیرد نیز می شود؛ چه آبرو و حیثیت شخص, اهمیت کمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است, نوع ضرر نیست؛ بلکه مهم این است که اقدام شخص به ارتکاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد که در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته, بزرگ تر و مهم تر است. 3_ تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی
پرسش قابل طرح این است که اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار مرتکب اعمالی شوند که سبب ایراد خسارت شود, آیا می توان آنها را مسؤول دانست یا خیر؟
به طور کلی دراین باره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
در یک دیدگاه، اضطرار شخص را از مسؤولیت مدنی معاف نمی کند و خسارت وارد بر زیان دیده نمی بایست بدون جبران باقی بماند؛ در دیدگاه دیگر, اضطرار را باید سبب مشروع شدن فعل زیانبار و رافع مسؤولیت مدنی دانست.
در این قسمت از بحث, نگارنده به مطالعه وبررسی این دو دیدگاه پرداخته است:
1_ اینکه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست, به عنوان قاعده ای کلی در حقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است (حسینی عاملی، بی تا: ج 5، ص 450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410: ج 14، ص 62).
در فقه امامیه, صاحب جواهر در این باره می نویسد:
«اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد, اگر مالک به او اذن نداده باشد, به دلیل قاعدة اتلاف و غیر آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر, بین کسانی که متعرض مساله شده اند خلافی ندیده ام» (نجفی، 1981: ج 43، ص 153).
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده اند که اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمی شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا که شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می کند, ضامن شناخته می شود(النملة، 1420: صص 95-93).
به نظر می رسد که از نظرگاه فقهی و حقوقی, استناد به قاعدة اتلاف در مواردی که مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم کرده باشد نیز امکان پذیر است. در اتلاف، از دیدگاه فقه, تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نیست و صرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسؤولیت می کند.
بر این اساس, برای اینکه زیان دیده بتواند به مضطر مراجعه کند, کافی است که رابطة علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند. (حسینی مراغی، 1413: ج 2، ص 435؛ مکارم شیرازی، 1416: ج 2، ص 206).
ممکن است توهم شود که برای نفی مسؤولیت مضطر می توان به حدیث رفع در فقرة (ما اضطروا الیه) استناد کرد؛ ولی همان طور که گفته شده است, حدیث یادشده در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصاری، 1365: ص 324). و با توجه به اینکه رفع مسؤولیت از مضطر به دلیل تضییع حقوق زیان دیده, حکمی بر خلاف امتنان می باشد, باید بر این عقیده بود که حدیث رفع در این مورد صرفاً کاری را که در شرایط عادی نامشروع است در وضعیت اضطراری مشروع می سازد و ناظر به مسؤولیت مدنی نیست.
ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحة شرعی منافات دارد (مرقس، 1992: ج 1، ص 285: همو، 1958: ج 1، ص 91؛ محمصانی، 1948: ج 1، ص 179).
استدلال فوق مبتنی بر قاعدة فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است (البوزنو، 1424: ج 5، ص 58) که در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر کجا اذن واباحة شرعی وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفی است.
پاسخی که در این باره داده شده است این است که مجرّد اذن و اباحة شرعی نافی ضمان نیست(نجفی: ص 146)؛ بلکه با چنین اذنی، صرفا شخص مجاز می شود که مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند. ولی عدالت در مقام تشریع حکم می کند که مضطر از مسؤولیت معاف نگردد (البوزنو: ص 59: اسماعیل 1417: صص 110 – 109).
در حقوق ایران نیز قانون گذار در یک موضع گیری موافق با فقه اسلامی، به رغم اینکه اضطرار را به عنوان عامل توجیه کنندة فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده و چنین مقرر داشته است که در وضعیت اضطراری چنانچه شخص، مرتکب جرم شود مجازات نخواهد شد. ولی با وجود این, به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارات وارده به دیگری حکم نموده است.
مطابق مادة 55 قانون مجازات اسلامی, «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود, مجازات نخواهد شد, مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته است.» و در تبصرة این ماده چنین آمده است: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»
در توجیه مسؤولیت مضطر گفته شده است که «اضطرار کاری را که در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می کند؛ لیکن انتساب کار زیانبار را به شخص منتفی نمی سازد (بر خلاف اجبار) و از این راه خللی به ارکان مسؤولیت وارد نمی سازد. بنابراین اگر کسی برای دفع ضرر از خود، مال دیگری را تلف کند, باید مثل یا قیمت آن را بدهد (قاعدة اتلاف) (کاتوزیان: صص 179-178).
به عنوان تعدیلی بر نظریة نخست که در کشورهای خانوادة حقوقی رومی ژرمنی مشاهده می گردد, در تعیین میزان خسارتی که مضطر می باید پرداخت کند, ملاحظات اخلاقی و توأم با انصاف (Equitable consideration) مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا هرچند تحمّل ضرر از جانب زیان دیده برای دفع ضرر از دیگری فاقد توجیه است, از سوی دیگر, محکوم نمودن مضطر به پرداخت کلیة خسارت وارده به زیان دیده نیز با موازین عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بر این اساس, در حقوق این کشورها به قضات اختیار تام داده شده است تا در چنین مواردی مطابق قاعدة انصاف, فاعل زیانبار را به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت محکوم نمایند.
از باب نمونه, در بند 2 از مادة 52 قانون تعهدات کشور سویس چنین آمده است: "«قاضی، به طور منصفانه، میزان خسارات قابل تحمیل به کسی را که برای جلوگیری از ورود خسارت به خود یا شخص ثالث و یا جلوگیری از یک خطر قریب الوقوع به دیگری وارد کرده, تعیین می کند.»
در این زمینه می توان به مادة 2045 قانون مدنی ایتالیا و 1188 قانون مدنی ونزوئلا نیز اشاره کرد(Mohr &TUBINGEN, 1973: VOL XL, PART I , P.P.86_88).
2_ در دیدگاه دوم، اضطرار می تواند مضطر را از مسؤولیت مدنی معاف نماید. ولی در این مورد باید این موضوع مورد مداقّه قرار گیرد که آیا یک انسان متعارف در رویارویی با چنین خطر و تهدیدی به ایراد چنین خسارتی اقدام می نمود یا خیر. بدیهی است که هیچ انسان متعارفی به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود, به کشتن کسی اقدام نمی کند؛ در حالی که اگر شخصی به خاطر نجات کودکی که در اتومبیل آتش گرفته گرفتار شده است, از پتو یا برزنت متعلق به دیگری استفاده کند, اضطرار می تواند معاف کنندة شخص از مسؤولیت مدنی باشد.
نگرش بالا را می توان در حقوق فرانسه و دیگر کشورهای خانواده حقوقی فرانسه مشاهده کرد(Ibid: p.84).
در حقوق آلمان نیز مطابق مادة 228 قانون مدنی, «هر کس مال مربوط به دیگری را برای دفع خطری که او یا دیگری را تهدید می نماید تلف یا معیوب نماید, اقدام او تا جایی که دفع خطر مستلزم اتلاف و تخریب بوده و ضرر متناسب با این خطر باشد, مخالف قانون به حساب نمی آید. ولی اگر فاعل زیان, خود مسبّب این خطر باشد، ضامن جبران خسارات خواهدبود.(Ibid: p.85 )
در کشورهای خانوادة حقوقی کامن لا, نظیر انگلیس، آمریکا و زلاندنو نیز اضطرار، مسؤولیت جبران خسارات کامل بر مبنای شبه جرم (Tort)را منتفی می سازد, مگر اینکه مضطر در ارتکاب عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده باشد؛ ولی در هر مورد, خوانده (مضطر) باید ثابت کند که در آن اوضاع و احوال, به طور معقولانه ای عمل کرده است.
(Ibid: p.86 Prosser, 1969 p.83 Boppows and Others, 1991: p.844Markesinis & Dekin, 1994: p.p. 362_ 374).
بنابراین عمل خوانده در بیرون انداختن اموال خواهان به دریا به جهت بیم از غرق شدن کشتی به هنگام وقوع طوفان و نیز تخلیة نفت از یک کشتی در نزدیکی ساحل متعلق به خواهان با این باور که چنین عملی برای جلوگیری از غرق شدن کشتی ضرورت دارد, می تواند شخص را از مسؤولیت مدنی معاف سازد.
در کامن لا، مؤلفان حقوقی (Prosser P.127 Borrows and Others: p.843) اساس دفاع اضطرار و مبنای حکم به عدم مسؤولیت مدنی مضطر را آمیخته ای از «احسان ونیکوکاری(Charity)»، حفاظت و نگه داری از منافع عمومی (Maintenance of the public good) و حمایت از خود(Self protection) می دانند.
درحقوق انگلستان (لرد کاف(Lord Coff) در سه مورد زیر از اضطرار به عنوان دفاعی موجه یاد کرده است:
جایی که اضطرار جنبة اجتماعی پیدا می کند؛ مانند تخریب، انهدام و از بین بردن اموال برای جلوگیری از سرایت آتش نظیر آتش سوزی بزرگ لندن (1666م).
جایی که اضطرار چهرة شخصی به خود می گیرد؛ مانند موردی که خوانده برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خود, به ملک خواهان وارد می شود؛ برای مثال, در پروندة (cope v. Sharp; 1912)خوانده (یک شکاربان) به ملک مجاوری که از آن خواهان بود رفته و برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خویش که در آن قرقاولها نشسته بودند, در مقابل آن سدی ایجاد کرد. خواهان با استناد به اینکه به ملک او تجاوز شده است, اقامة دعوی کرد. دادگاه رأی داد خوانده به طور معقولانه ای عمل کرده؛ زیرا سرایت آتش یک تهدید واقعی بود. جایی که شخص به جهت یاری رساندن به دیگری که جان یا مال او در معرض یک خطر قریب الوقوع قرار گرفته است اقدام می نماید.
(Markesinis & Deakin: P.427; Scott, 1981: P.P.155_ 156)
شایان ذکر است در حقوق فرانسه, حتی با وجود اینکه اضطرار، شخص را از جبران خسارت وارده بر مبنای مسؤولیت مدنی مبرا می سازد؛ رویة قضایی ودکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات بر مبنای استفادة بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه) نظر مساعدی از خود نشان داده است.
در حقوق انگلیس وآمریکا نیز هرچند روشن نیست که آیا می توان برای مضطر مسؤولیتی بر مبنای شبه عقد (quasi_ contract) درنظر گرفت, به نظر می رسد دادگاهها در پاره ای موارد, نسبت به معاف کردن مضطر از جبران کلیة خسارات، چندان تمایلی از خود نشان نمی دهند و به دنبال این هستند که تا حدودی از شاکی زیان دیده رفع ضرر شود و غرامتی به او پرداخت شود. در این صورت, مسؤولیت مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است که تلف کرده است که به طور معمول, کمتر از خسارات وارده به مالک خواهد بود(Jones,1991: p.380; Prosser: P.129). 4_ مصادیق اضطرار
بر خلاف عقیدة بعضی مؤلفان (قاسم زاده، 1378: ص 220) که در تعریف اضطرار فقط اضرار به غیر را مدّنظر قرار داده اند, گاه ممکن است مضطر، خود متحمل خسارت شود. بنابراین می توان مصادیق اضطرار را در چهار فرض زیر مورد بررسی قرار داد:
اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او؛ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر. در اینجا دربارة هر یک از موارد فوق توضیحی هرچند به اختصار خواهیم داد: 1_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود
مثالهای معروف در فقه, موردی است که شخص گرسنه برای حفظ جان خود, ناگزیر شود که از طعام دیگری استفاده کند یا کالای دیگری را به جهت بیم جان خویش و غرق شدن کشتی به دریا بیندازد.
در مثال نخست (استفاده از طعام دیگری) بیشتر فقیهان اسلامی، مضطر را ضامن شناخته اند. در فقه مالکی دو نظریة دیگر نیز مطرح شده است: مضطر مسؤول و ضامن نیست؛ زیرا از یک سو به منظور حفظ جان خود و سد رمق, به چنین کاری اقدام کرده است؛ و از سوی دیگر, نجات مضطر از خطر هلاکت, عملی است که بر مالک واجب بوده است.
قول دیگر این است که اگر مضطر به هنگام اضطرار, قدرت پرداخت بهای آن چیزی را که خورده است داشته باشد, در مقابل مالک ضامن است؛ در غیر این صورت, مسؤولیتی بر عهدة او نیست (المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه: ج 14، ص 87).
در مورد دوم نیز در فقه, عقیده بر این است که اگر مضطر کالای دیگری را با اذن او به دریا بیندازد ضامن نیست؛ در غیر این صورت, باید خسارت وارد بر مالک را جبران نماید.
در موارد یاد شده، فقیهان به دلیل اینکه اذن مالک وجود ندارد و اذن شارع نیز صرفاً حرمت و مؤاخذه بر ارتکاب عمل را بر می دارد, به مقتضای قاعدة اتلاف و احترام مال غیر, به ضمان مضطر حکم نموده اند (طوسی، ج 7، ص 170؛ حسینی عاملی: ص 449).
در حقوق فرانسه, چنانچه عمل اضطراری به منظور حمایت از جان یا مال خوانده (عامل ورود و زیان) انجام بگیرد, بدون شک قاعدة دارا شدن غیرعادلانه (unjust enrichment) مورد استفاده قرار می گیرد. بحث در موردی است که تلاش خوانده برای دفع ضرر از خود (مثلاً اطفای حریق) به شکست بینجامد و با وجود این, مال متعلق به دیگری از بین برود. در این باره, قضات و نویسندگان حقوقی, این مطلب را مورد توجه قرار داده اند که لازم است قاعدة مزبور توسعه یابد.(Mohr & Tubingen:P.85)
در کامن لا نیز در بعضی موارد به زیان دیده اجازة مطالبة غرامت داده شده است. از باب نمونه در حقوق آمریکا, در موردی که کشتی در اثر طوفان به طور اضطراری در یک اسکله لنگر انداخته باشد، مالک کشتی مکلف است از بابت خساراتی که به اسکله وارد شده است غرامتی را به زیان دیده پرداخت نماید. ( ibid: p.86; Prosser: P.179) 2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری
چنانچه اضرار مالی به غیر برای حفظ و نجات دیگری باشد, بدون تردید چنین عملی نه تنها جایز, بلکه به دلیل وجوب حفظ نفس محترم از هلاکت و عدم برابری هیچ چیز با جان انسان, امری واجب است. ولی پرسش قابل طرح, این است که در این صورت, ضمان بر عهدة چه کسی است؟
فقیهان اسلامی در این مورد به استناد قاعدة اتلاف، تلف کننده را ضامن می دانند؛ از باب نمونه, صاحب جواهر و محقق ثانی در موردی که شخص، کالای دیگری را به خاطر حفظ جان غیر به دریا می اندازد, در فرضی که صاحب کالا چنین اجازه ای نداده باشد, وی را ضامن دانسته اند (نجفی: ص 153: کرکی، 1408: ج 5، ص 403).
در این مورد در حقوق ایران بنا به عقیدة بعضی استادان, چنانچه عامل ورود زیان, خود از حادثة زیانبار نفعی نبرده, بلکه برای احتراز از زیان بزرگ تر از غیر, ناچار شود که به دیگری ضرر برساند, باید کسی را که از اتلاف مال سود برده است, به عنوان استفاده کنندة بدون جهت, مسؤول شناخت و مضطر را معاف از مسؤولیت دانست؛ چه نمی توان کسی را که به قصد نیکی و برای پیش گیری از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدامی می زند ضامن شمرد (کاتوزیان: ص 181).
به عقیدة نگارنده, استناد به قاعدة احسان در اینجا برای نفی مسؤولیت از عامل ورود زیان قابل انتقاد است؛ چه مطابق این قاعده, هرگاه کسی به انگیزة خدمت و نیکوکاری به دیگری, دست به کاری بزند که موجب خسارت به وی شود، اقدامش مسؤولیت آور نیست. بنابراین شرط معافیت محسن از ضمان, این است که احسان راجع به همان شخصی باشد که زیان دیده است. البته چنانچه اقدام خیرخواهانة انسان برای خدمت به شخص خاصی نبوده, بلکه منظور، حفظ مصالح عامه باشد, این مورد نیز مشمول قاعدة احسان خواهد بود (محقق داماد، 1374: ج 2، صص 264، 275 – 274). ولی در فرض مسأله, عامل ورود خسارت, به زیان دیده احسانی نکرده است تا در برابر وی از مسؤولیت معاف گردد؛ هرچند مطابق انصاف, باید کسی را که از اتلاف مال دیگری سود برده است نیز به عنوان استفاده کنندة بدون جهت (دارا شدن غیرعادلانه) در مقابل مالک مسؤول شناخت. بدیهی است رجوع زیان دیده به شخص اخیر, در صورتی به مصلحت اوست که وی نتواند خسارات وارد به خود را از طریق مراجعه به عامل ورود زیان جبران نماید.
شایان ذکر است که مسؤولیت سودبرنده در اینجا را نمی توان در قالب مسؤولیت مدنی مورد بررسی قرار داد؛ چه در حقوق ایران, مبنای مسؤولیت مدنی اتلاف وتسبیب است. به همین دلیل, بعضی استادان، استیفا (اعم از مشروع یا نامشروع) را به عنوان مبنایی دیگر برای ایجاد تعهد مطرح کرده اند (کاتوزیان: صص 372 – 367).
مسؤولیتی که در اینجا بر مبنای استفادة بدون جهت (استیفای نامشروع) به وجود می آید, با مسؤولیت مدنی به دو لحاظ متفاوت خواهد بود: نخست اینکه شخص, تنها در فرضی مسؤول شناخته می شود که از زیانی که به غیر رسیده است سودی عاید او شده باشد؛ دیگر اینکه در حدود همین مبنا (استفادة بدون جهت) شخص, ملزم به جبران خسارت است.
با توجه به مطالب بالا, بدیهی است که مسؤولیت استفاده کنندة بدون جهت به مراتب از مسؤولیت مدنی سبک تر خواهد بود.
در فرضی که خطر, مال دیگری را تهدید می کند, چنانچه صاحب مال به هنگام بروز خطر حاضر نباشد, اگر تحصیل اجازه از او در آن موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب خسارت دیدن مالک شود, به استناد مادة 306ق.م (ادارة مال غیر) عامل زیان بعد از مراجعة زیان دیده و پرداخت خسارت, حق مراجعه به صاحب مال را خواهد داشت. دلیل این امر آن است که جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال دیگران در فرض عدم امکان دسترسی به مالک یا نمایندة او از وظایف حاکم است و چنانچه حاکم در دسترس نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود, از باب حسبه این وظیفه بر عهدة عدول مؤمنان و در نهایت, عموم مردم عهده دار این وظیفه خواهند بود.
بنابراین در فرض بالا چون عامل ورود زیان برای دفع ضرر از صاحب مال با اذن شرع اقدام کرده, مالک مال نسبت به خساراتی که او متحمل شده است (بر مبنای ادارة مال غیر) مسؤول شناخته می شود (محقق داماد: صص 276-275).
در حقوق فرانسه در جایی که عمل زیانبار به هدف حمایت از جان یا مال شخص ثالث انجام گرفته باشد, بر مبنای موازین انصاف، شخص صدمه دیده می تواند مبلغی را به عنوان غرامت از کسی که مال یا جان او نجات پیدا کرده است دریافت کند. در این مورد نیز قضات و نویسندگان حقوقی, توسعة دیگری را برای قاعدة داراشدن غیرعادلانه پذیرفته اند. بدیهی است در موردی که تعرّض به حقوق دیگری به انگیزه حمایت از نفع عمومی باشد, هیچ گونه غرامت و خسارتی قابل مطالبه نخواهد بود(Mohr & Tubinges: P.85) .
در یک موضع گیری مشابه با حقوق فرانسه, در کامن لا «آنجا که خطر، جامعه یا افراد بی شماری را تهدید کند و شخص به خاطر دفع آن, مرتکب عمل زیانبار شود, وی مسؤولیتی را در برابر خسارت وارده به دیگری نخواهد داشت.» بنابراین کسی که برای جلوگیری از گسترش یک حریق بزرگ, خانه ای را تخریب می کند یا یک سگ هار را در خیابان می کشد یا لباسی را که آلوده به میکرب آبله شده است می سوزاند و یا در زمان جنگ, اموالی را که نباید به دست دشمن بیفتد از بین می برد, در مقابل مالک آن هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.
شایان ذکر است تعداد اشخاصی را که باید به مخاطره بیفتند تا اضطرار اجتماعی تحقق یابد, هنوز دادگاهها تعیین نکرده اند. (Barrows and Others: P.845; Prosser: P.127_128) 3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او
در موردی که انسان به خاطر دفع ضرر مالی یا جانی از دیگری به او زیان وارد می سازد, در فقه مثالهای مختلفی آمده است؛ از جمله اینکه شخص برای جلوگیری از سوختن یا غرق شدن دیگری, ناچار می شود که لباس او را پاره کند.
در چنین مواردی, عامل زیان را نمی توان مسؤول شناخت؛ زیرا وی به قصد احسان به زیان دیده مرتکب عمل زیانبار شده است و ثبوت ضمان بر محسن, سبیل است و شرعاً از او نفی شده است (وما علی المحسنین من سبیل) (بجنوردی، 1391: ج 4، ص 13). 4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر
مسألة قابل طرح, این است که اگر زیان دیده (عامل ورود زیان به خود) در ایجاد وضعیت اضطراری دخالتی نداشته باشد, آیا می توان شخصی را که از او بدین وسیله دفع ضرر کرده است مسؤول شناخت یا خیر؟
در پاسخ به سؤال بالا, دو فرض را باید از هم تفکیک کرد: موردی که دفع ضرر از غیر و اضرار به خود, به درخواست او صورت گرفته است؛ مورد دیگر جایی است که چنین تقاضایی انجام نگرفته باشد.
در فرض نخست, مثال شایع در فقه, موردی است که یک کشتی در شرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان از صاحب کالا بخواهد که کالای خود را به دریا بیندازد. در این مورد, بیشتر فقیهان برآنند که به مقتضای اصل برائت, درخواست کننده در مقابل مالک ضامن نیست (حلی: ج 8، ص 309، نجفی: ص 149). ولی همان طور که بعضی محققان گفته اند, به نظر می رسد که اگر انداختن کالا به دریا به مصلحت درخواست کننده باشد, مانند فرضی که صاحب کالا با شنا کردن بتواند خود را از مرگ نجات دهد و خطر، درخواست کننده را تهدید کند, وی باید خسارات وارد بر مالک را جبران کند و بهای اموالی را که به درخواست او تلف شده است بپردازد؛ زیرا همان طور که مطابق قاعدة اتلاف, کسی که مال دیگری را از بین ببرد ضامن است, استیفا کننده از مال غیر را نیز باید مسؤول شناخت (طباطبایی حکیم، بی تا: ج 13،ص 362).
در تأیید نظریة اخیر در حقوق ایران, می توان به مادة 337 ق. م (در استیفای مشروع از مال غیر) استناد کرد. برابر مادة مزبور: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند, صاحب مال, مستحق اجرت المثل خواهد بود, مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده.»
در فرض دوم که دفع ضرر از غیر به درخواست او انجام نگرفته است و دافع در اثر آن زیان می بیند، اگر در فرض یادشده جان دیگری در معرض خطر و تهدید قرار گرفته باشد, بر اساس آنچه در فقه گفته شده است, اگر در نتیجة چنین اقدامی, شخص یا اشخاصی زیان ببینند, نمی توانند به فردی که او را نجات داده اند مراجعه کنند؛ خواه به قصد رجوع, دست به چنین کاری زده باشند یا نه .
صاحب جواهر در این باره می نویسد:
«اگر مالک به جهت ترس از جان خود یا دیگری, به دست خویش کالای خود را به دریا بیندازد, هیچ کس در مقابل او مسؤول نیست؛ به دلیل اصل عدم ضمان (یا اصل برائت) و غیر آن (قاعده اقدام)» (نجفی: ص 152).
ولی در این مورد نیز باید بر آن بود که شخص نجات یافته بر مبنای استیفای بدون جهت در برابر نجات دهنده مسؤول می باشد. مشروط بر اینکه وی به قصد رجوع, دست به چنین کاری زده باشد.
پس آنجا که نجات جان انسانی مطرح است, درخواست یا عدم درخواست شخص برای نجات خویش, تأثیری در مسؤولیت وی در مقابل نجات دهنده در حدودی که در بالا ذکر شد ندارد.
چنانچه مال دیگری در معرض تلف باشد, از نظرگاه فقهی اگر امکان استیذان از مالک یا حاکم برای دفع ضرر وجود داشته باشد و شخص خودسرانه اقدام کرده و زیان ببیند, حق مراجعه به مالک را نخواهد داشت.
شهید ثانی در کتاب اجاره شرح لمعه چنین می نویسد:
«هزینة چارپا بر عهده مالک است, نه مستاجر؛ بنابراین اگر مالک حضور داشته باشد, خود شخصاً علوفه می دهد. در غیر این صورت, مستأجر با اذن مالک علوفه داده و سپس به او مراجعه می کند و اگر به علت عدم امکان استیذان از مالک یا حاکم، مستأجر به قصد مراجعه به مالک به حیوان علوفه دهد, می تواند رجوع کند» (جبعی عاملی، بی تا: ج 4، صص 357 – 356).
از عبارت بالا به خوبی می توان این مطلب را استفاده کرد که اگر مستأجری که حیوان در اختیار اوست و امین مالک است, با امکان استیذان از مالک, بدون اذن او به حیوان علوفه دهد, حق رجوع ندارد (هرچند برای دفع ضرر از او باشد)؛ غیر مستأجر به طریق اولی نمی تواند مراجعه کند.
در حقوق ایران، به نظر می رسد که با تحقق شرایط مندرج در مادة 306 قانون مدنی و بر طبق قواعد حاکم بر ادارة اموال غیر, دفع کنندة ضرر می تواند در این مورد از شخصی که از اقدام مزبور سود برده است خسارت بگیرد (کاتوزیان: ص 181). جمع بندی و نتیجه گیری
در این باره که آیا ارتکاب فعل زیانبار در مواقع اضطرار, شخص را از مسؤولیت مدنی معاف می کند یا خیر, دو دیدگاه متفاوت مطرح است:
در دیدگاه نخست, اضطرار رافع مسؤولیت مدنی نیست و خسارات وارد به زیان دیده باید جبران شود. در حقوق ما، این مسؤولیت بر مبنای قاعدة اتلاف توجیه پذیر خواهد بود. در این مورد, تفاوتی میان اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب وجود ندارد وصرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسؤولیت می کند.
شایان ذکر است تنها در مواردی که اقدام به ارتکاب عمل زیانبار به منظور دفع ضرر از شخص زیان دیده یا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زیان از مسؤولیت مدنی به طور کلی معاف خواهد شد (قاعدة احسان).
در آن دسته از نظامهای حقوقی که اضطرار رافع مسؤولیت مدنی است, قهراً مسؤولیت جبران کامل خسارت بر مبنای شبه جرم (Tort) منتفی است. ولی رویة قضایی و دکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات, نظر مساعدی از خود نشان داده است. این خسارت در بعضی از سیستمهای حقوقی به طور مشخص بر مبنای استفادة بدون جهت از طرف زیان دیده قابل مطالبه خواهد بود. بدین ترتیب در دیدگاه دوم نیز سعی شده است تا حدودی از خسارت دیده رفع ضرر گردد.
لازم به ذکر است در موردی که دفع ضرر از دیگری مستلزم ورود زیان به دفع کننده یا ثالث است, کسی که اقدام به عمل مزبور, برای حفظ جان یا مال او انجام گرفته است, حسب مورد بر مبنای استیفا (که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد) یا ادارة مال غیر مسؤول شناخته می شود. منابع
1_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ 1، 1408 ق, 1988م، ج 8
2_ اسماعیل، محمدبکر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ 1، 1417ق - 1997م.
3_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، چ 6، 1366ش، ج1.
4_ انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مؤسسة النور، چ 1، 1410 ق, 1990م، ج 8.
5_ ____, فراید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ 1، 1407 ق - 1365 ش.
6_ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ 2، 1391ق. 1971م، ج .4
7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بیروت، مؤسسة الرساله، چ 1، 1423ق, 2003 م، ج 5.
8_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ 1، 1357، ج 1.
9_ الجبعی العاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ 1،1414ق، ج 12.
10_ ____, الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجف الدینیه، چ 1، بی تا، ج .4
11_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 5.
12_ الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ 1، 1413ق, ج 2.
13_ الحلی، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ 1، 1409ق 1988 م، ج 6و8 .
14_ الحنفی الحموی، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالکتب العلمیة، چ 1، 1405ق، ج 1.
15_ رشتی، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگی (به کوشش شیخ احمد شیرازی، 1322ق.
16_ الزرکشی الشافعی، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، کویت، شرکت دارالکویت، چ 1، 1405 ق, ج2.
17_ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ 1، 1377ش، ج 1.
18_ الطوسی، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، چ 3، 1378ق، ج 6و7.
19_ الطباطبایی الیزدی، سید محمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ 1، 1423ق, 2002م، ج2.
20_ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ 1، بی تا، ج 13.
21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسؤولیت مدنی، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش 5، 1360ش، ش22.
22_ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ 1، 1401ق، ج 3.
23_ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، چ 1، 1378ش.
24_ قلعه چی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه (المیسره)، کویت، دارالنفایس، چ 1، 1421ق, 2000م، ج 3.
25_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ 1، 1364، ج 1.
26_ ____, مسؤولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 2، .1369
27_ کامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه، مکة المکرمه، دارابن حزم، چ 1، 1420ق, 1999م.
28_ الکرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چ 1، 1408ق، ج 5.
29_ المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، چ 1، 1410-1990م. ج .14
30_ محمصانی، صبحی رجب، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ 5، 1980م.
31_ _____, النظریة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، مکتبة الکشاف، 1948م، ج .1
32_ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ 2، 1376ش، ج .2
33_ ______, مرقس، سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، مصر، چ 5، 1992م، ج 1.
34_ محاضرات فی المسؤولیة الدینه (احکام العامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1.
35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، بیروت، دارالتراث، چ 1، 1421ق, 2000م، ج 35.
36_ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ 4، 1416ق, ج2.
37_ المقری الفیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق, 1927 م، ج 2.
38_ النمله، عبدالکریم بن علی، الرخص الشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مکتبة الرشد، چ 2، 1420 ق, 19991م.
39 .Mohr, J.C.B & Tubingen, Torts,IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, ED, by tunc ander, the hague. Boston, London, Martinus Nihoff Publlshers, 1973, vol XL, Part I.
40. Barrows, John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell, Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND), ED. by Todd, Stephen M.D, the Book Company Limited, 1991
41. Osser, William L, THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing,Company, third edition, 1964
42. Jones, Michael A. , TEXTBOOK ON TORTS, London, Blackstone press limited third editon, 1991.
43_ Markesinis, B.S & Deakin, S.F., TORT LAW, Oxford,Claredon, press, third edition 1994.
44_ Scott, D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW, London,Buttherworths, fourt edition, 1981. پی نوشت:
1- دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرسلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,مباحث درموردقانون مدنی ,
بازدید : 27
[ 19 / 08 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

منابع مقاله:

فصلنامه کتاب زنان، شماره 20، اسحاقی، محمد؛

 

چکیده:

بی تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می شود و به همین دلیل نظام های مختلف حقوقی راه کارها، تدابیر و اقدامات ویژه ای را در کنترل، برخورد و ریشه کن کردن آن اتخاذ می کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات های مقرر در قانون در این زمینه بپردازد تا ضمن مشخص شدن خلأهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه دهد.

واژگان کلیدی:

خشونت، آزار، جرائم جنسی، روابط نامشروع، انحرافات اجتماعی، زن، شوهر، قانون، مجازات.

هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوهای رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه می باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می شود. فطرت انسان و روح جوامع انسانی ذاتاً با هر گونه زور وخشونت مخالف است و به همین دلیل کاربرد هرگونه خشونت، انحراف و کجروی محسوب می شود. بررسی های تاریخی نشان می دهد؛ این نوع از انحراف، سابقه طولانی به درازای عمر بشر دارد و به هر میزانی که بشر از آموزه های آسمانی فاصله بگیرد، بر حجم، تنوع، تعدد و تکثر انحرافات، کژروی ها، جنایات و فجایع افزوده می شود. در معارف دینی و تعالیم آسمانی انواع و اشکال خشونت و آزاررسانی نسبت به انسان ها، بلکه نسبت به همه موجودات اعم از گیاهان و حیوانات ممنوع و ناپسند شمرده شده است و در روابط اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر و ابراز مهربانی، شفقت، محبت، انس و وفق و مدارا مورد سفارش و تأکید فراوان بوده است تا جایی که پیامبر بزرگ اسلام، اعمال خشونت و آزار را زشت تر و مبغوض تر از شرک به خدا اعلام می نماید.

امروزه اعمال خشونت بر علیه زنان و آزار آنان به گونه های مختلف در جریان است که نوع شدید و پیچیده آن آزارجنسی زنان است که به شدت در حال گسترش است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزه های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه می خورند و با این حال کمتر به فکر چاره اندیشی از طریق راه حل های دینی می باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله آزار جنسی زنان در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیب هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که باید با استفاده از رهیافت های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین و به ویژه سیاست جنایی اسلام به صورت ریشه ای با آن مبارزه کرد. نگاه به آمار در این زمینه نشان از آسیب ها و انحرافات اجتماعی دارد، اگرچه هنوز کل سطح جامعه را فرا نگرفته است.

جدول شماره 1: فراوانی جرائم ارتکابی در سال های 78 تا 80

سال       1378    1379    1380

فراوانی   3927798          4377160          712/041/5

 

تعداد و درصد پرونده های مختومه شده دادگاه های عمومی کل کشور در سال های 78 تا 80 اعمال منافی عفت موجب حد یا تعزیر نسبت به کل جرائم ارتکابی در آن سال ها سنجیده شده است و در جدول شماره 2 منعکس می باشد.

 

جدول شماره 2: آمار اعمال منافی عفت در سال های 78 تا 80

نوع جرم سال 78  سال 79  سال 80

تعداد      درصد     تعداد      درصد     تعداد      درصد

اعمال منافی عفت موجب حد  3577    09/0     3131    07/0     4489    09/0

اعمال منافی عفت موجب تعزیر          63090  60/1     63761  45/1     121/75 49/1

با بررسی جدول فوق معلوم می شود:

1) ارتکاب اعمال منافی عفت در سال 1379 نسبت به سال های قبل و بعد کمتر می باشد.

2) ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد، در سال های 78 تا 80، با 9صدم درصد فراوانی، در مقایسه با کل جرائم ارتکابی در همان سال ها، از درصد خیلی پایینی برخوردار بوده است.

3) فراوانی ارتکاب اعمال منافی عفت موجب تعزیر نیز تقریباً 5/1 درصد می باشد که در مقایسه با تعداد کل جرائم ارتکابی باز هم از درصد پایینی برخوردار است.

4) هرچند نسبت ارتکاب جرائم منافی عفت با کل جرائم در سال های 78 تا 80 ثابت مانده یا کاهش داشته است، ولی تعداد موارد ارتکاب آنها در سال 80 نسبت به سال 78 با رشد مواجه شده است، به گونه ای که ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد در سال 80 با 912 مورد افزایش، 26 درصد افزایش داشته است و ارتکاب اعمال منافی عفت موجب تعزیر نیز با 12031 مورد افزایش با رشد 19 درصدی مواجه بوده است.

5) جمع کل پرونده های مختومه در سال 80 نسبت به سال 78 از رشد 29 درصدی برخوردار بوده است، البته توجه به رشد افزایش جمعیت نیز آمار فوق را معنادارتر می کند.

6) در هرحال جمع ارتکاب اعمال منافی عفت موجب حد و تعزیر در طول سال های فوق کمی بالاتر از 5/1 درصد کل جرائم ارتکابی در کشور را نشان می دهد که این امر از یک سو نشان دهنده پایین بودن درصد ارتکاب جرائم خلاف عفت عمومی و از سوی دیگر حاکی از اعتبار و استحکام جایگاه خانواده در کشور می باشد و در هرحال باید مراقب رشد و افزایش این گونه جرائم بود.

آزار و خشونت

در لغت نامه دهخدا مقابل کلمه «خشونت» آمده است: درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خلاف نعومت، غلظت و سخت رویی و سختی و تندی و تیزی، غضب و خشم، حقارت و اهانت در مقابل کلمه «لینت» که به معنی نرمی، سهلی و سادگی می باشد.بر این اساس هر گونه رفتار یا گفتاری که متضمن درشتی، سخت رویی، تندی، غضب، خشم، حقارت و توهین باشد، خشونت نامیده می شود. اگر رفتارهای فوق مبتنی بر جنسیت باشد، تعبیر به «خشونت علیه زنان» می شود. بنابراین خشونت علیه زنان مبتنی بر جنسیت و توأم با یک نوع آسیب و صدمه اعم از جسمی، جنسی، روانی، قولی و فعلی است. به عبارت ساده تر می توان «رفتار توأم با آسیب مبتنی بر جنسیت» را خشونت علیه زنان دانست. در این تعریف سه عنصر اساسی مشاهده می شود:

الف)- عنصر «رفتار»،شامل هر نوع رفتار، از سوی هر کسی اعم از خویشاوند و بیگانه می شود.

ب)- «آسیب»، شامل هر نوع آسیب اعم از جسمی، روحی، روانی و جنسی می شود.

ج)- عنصر «جنسیت»، نیز فصل ممیّز اساسی در این تعریف است و منظور آن است که به «صرف مؤنث بودن» اقدامات آسیب زا بر فردی اعمال شود. در میان انواع خشونت علیه زنان «خشونت جنسی» از اهمیت و حسّاسیت بیشتری برخوردار است.

خشونت جنسی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد، نسبت به دیگری علیرغم مخالفت وی، اطلاق می شود. این رفتار خشن جنسی می تواند با انگیزه تهدید، سوء استفاده، صدمه و آسیب جنسی انجام پذیرد. به عبارت ساده تر هر نوع رفتار جنسی به عنف، خشونت جنسی نامیده می شود. همانند تعریف قبلی در این تعریف نیز عناصری به عنوان جنس و فصل وجود دارد. این تعریف را می توان به دو بخش «رفتار مبتنی بر جنسیت» و «عنف و زور» تقسیم کرد و در یک تحلیل دقیق تر، سه عنصر «رفتار»، «جنسیت» و «عنف» قابل شناسایی و متمایز از یکدیگر است.

«رفتار» از یک جنبه به صورت فعل یا ترک فعل است و از جنبه دیگر فیزیکی یا گفتاری می باشد. عنصر «جنسیت» نیز نوع رفتار را مشخص می کند و در حقیقت فصل ممیّز رفتار جنسی از دیگر رفتارها می باشد. این عنصر نشان دهنده تمایلات جنسی مرتکب است که از طریق رفتار وی بروز و ظهور پیدا می کند. رفتار جنسی به صورت «عنف» یا «بدون عنف» می باشد. به همین دلیل احتیاج به فصل ممیّز دیگری است تا تعریف دقیق تری از خشونت جنسی به دست آید. بر این اساس اصطلاح «عنف» نشان دهنده وجود عنصر خشونت، زور، اجبار، اکراه و عدم تمایل زن می باشد و بدین صورت رفتارهای جنسی که در آن رضایت زن وجود داشته باشد، از آن متمایز می شود. لازم به ذکر است که خشونت از مقولات قابل تشکیک و دارای شدت و ضعف می باشد، ولی همه مراتب آن دربردارنده نوعی درشتی، تندی و غضب بوده که پایین ترین مرحله خشونت «آزار» است. بر این اساس هرگونه اعمال، رفتار یا گفتاری که مایه چندش و ناخشنودی دیگران شود، خشونت محسوب می گردد.

انواع خشونت جنسی

خشونت و آزار جنسی را می توان از جنبه های مختلف تقسیم بندی نمود:

1)- خشونت جنسی و اعمال مجرمانه

الف)- «خشونت جنسی رفتاری»؛ هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، راه اندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهره برداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس، فیلم و انتشار آن از طریق رسانه ها، مونتاژ عکس و انتشار آن، تشویق مردم به فساد، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن، زنای با محارم، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه و بیماری، عدم وفاداری زوج به زوجه، حاملگی اجباری و …، در نهایت شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی باشد، می توان تجاوز و زنای به عنف دانست.

ب)- «خشونت جنسی گفتاری»؛ به «گفتار شهوانی» و «گفتار خشونت آمیز» تقسیم می شود:

در «گفتار شهوانی»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است به زبان می آورد. امروزه این نوع از آزار جنسی با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت در جهان و از جمله ایران در حال افزایش است.

در «گفتار خشونت آمیز»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت جویی، از الفاظ زشت، رکیک، توهین آمیز، تهدیدآمیز و … استفاده می کند.

 

2)- خشونت جنسی و نسبت مرتکب با قربانی

خشونت و آزار جنسی از سوی محارم، بستگان زن یا افراد بیگانه صورت می گیرد. بستگان زن شامل افرادی همچون پدر، برادر، عمو، دایی و شوهر زن می تواند باشند. همچنین محارم سببی و رضاعی زن نیز در این تقسیم بندی قرار می گیرند.

3)- خشونت جنسی و مکان

خشونت و آزار جنسی در هر محیطی که زنان و دختران در آن حضور دارند یا مشغول فعالیت کاری هستند، می تواند رخ دهد. از این نظر ممکن است زنان در خانه و از سوی خویشاوندان، آشنایان یا در مواردی که افراد مهاجم به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، مورد آزار و خشونت قرار گیرند یا در محیط کار و فعالیت شغلی زن از سوی کارفرما، همکاران، مراجعان و مشتریان مورد آزار قرار گیرند. هم اکنون در گزارش های فراوانی از ارتکاب آزار جنسی کارمندان زن از سوی کارفرمایان وجود دارد که با توجه به ورود گروه زیادی از دختران و زنان به بازار کار و پایین بودن ضریب اشتغال در کشور، در آینده افزایش نیز خواهد یافت. همچنین مواردی از حمله به محل کار زنان همانند: مطب پزشکان زن، آرایشگاه زنانه و… ارتکاب جنایت گزارش شده است، لذا لازم است از سوی مسئولین انتظامی و همچنین گزارش دادن قربانیان، تدابیر ویژه ای در این زمینه در نظر گرفته شود.

مورد دیگر آزار زنان در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه روز می باشد. همانند: پارک ها، سینماها، خیابان ها و کوچه ها، مراکز فروش، هتل ها و مسافرخانه ها و در مواردی مراکز آموزشی از قبیل مدارس، دانشگاه ها و…، بنابراین امکان وقوع خشونت و آزار جنسی در هر مکانی که دختر یا زنی در آن حضور دارد، است. از این رو باید موارد و میزان شیوع آن جهت اتخاذ تدابیر لازم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این نوشتار، سعی می شود برخی از اَشکال آزار و خشونت جنسی علیه زنان در اجتماع از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

زنا یا فحشا

بالاترین مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آمیزش جنسی است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن «زنا» گفته می شود. حرمت زنا از جمله احکام ضروری اسلام است که علاوه بر قرآن کریم، در روایات متعددی نیز به آن اشاره شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «الزّنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع»، زنا فقر را به ارث می گذارد و آبادی را از خیر و نیکی خالی می کند. همچنین امام صادق (ع) می فرماید: «سخت ترین مردم از حیث عذاب روز قیامت، مردی است که نطفه خودش را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد». در احکام الهی با مسأله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی نیز برای آن در نظر گرفته است. مضافاً اینکه آثار فردی و اجتماعی منفی نیز به طور طبیعی بدنبال خواهد داشت و به عنوان یکی از عوامل جرم زا نیز محسوب می شود. چون خداوند متعال حق سلامت جنسی را به انسان عطا کرده است، لذا هیچ زن یا مردی چه با خواست و اراده یا بدون خواست و اراده، نمی تواند به حق سلامت جنسی خویش بی توجه باشد. «زنا» یا «فحشا» دارای اقسامی است که برخی از اقسام آن از مصادیق خشونت و آزار جنسی محسوب می شود که در ذیل به آن اشاره می شود:

الف)- زنا با محارم

زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی می باشد. محارم سه دسته اند: نسبی، سببی و رضاعی هر کس که با محارم نسبی خود همانند مادر، خواهر، دختر، نوه های دختری و پسری، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا کند، به مجازات قتل محکوم خواهد شد. این حکم مورد اتفاق و اجماع همه فقها می باشد. چنانکه ملاحظه می شود شریعت اسلام، شدیدترین مجازات را در مورد این نوع از خشونت جنسی در نظر گرفته است. زنا با محارم سببی، همانند زن پدر (نامادری)، زن پسر، مادر زن و دختر زن مسأله اختلافی است، به گونه ای که فقها در مورد حکم زنا با زن پدر و زنا با سایر محارم سببی تفاوت قائل شده اند. در مورد زنا با نامادری مشهور فقها، فتوا به قتل زانی داده اند. این حکم در ماده 82 ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است و بر اساس بند ب آن، اگر کسی با زنِ پدر، زنا نماید، به مجازات قتل محکوم می شود. در مورد زنا با بقیه محارم سببی و محارم رضاعی، آنست که زانی به مرگ محکوم نخواهد شد؛ زیرا اگرچه روایاتی که در مورد مجازات زانی با محارم رسیده، مطلق و عنوانی که برای مجازات قتل در روایات آمده، «زنای با محارم» می باشد و این عنوان نیز شامل هر محرمی اعم از نسبی، سببی و رضاعی می شود؛ ولی سند آن روایات ضعیف می باشد و در نتیجه نمی توان به آنها در سرایت حکم قتل به محارم سببی و رضاعی استناد نمود. بنابراین از آنجا که در مورد سایر محارم سببی و محارم رضاعی دلیل و حجت شرعی نداریم، لذا در فتوا به قتل باید به قدر متیقن اکتفا شود.

اما برخی از فقها همانند: شیخ طوسی، یحیی بن سعید حلی و ابوالصلاح حلبی مجازات قتل را در مورد زنای با محارم رضاعی نیز صحیح دانسته اند. به این دلیل که اولاً: فقها بر اساس ظنون معتبر و ظنّ اجتهادی نیز می توانند فتوا دهند که دارای حجت و دلیل شرعی محسوب می شود. بر این اساس اگر در مسأله ای برای فقیه و مجتهدی، ظنّ اجتهادی حاصل شود، عمل به آن بر وی واجب و باید بر اساس آن فتوا دهد و در این مسأله فرقی نیست که فتوا قتل یا غیرقتل باشد. حال اگر روایات موجود در مسأله، موجب ظن برای فقیهی شود، باید مطابق آن حکم به قتل زانی با محارم سببی و رضاعی بدهد. ثانیاً: کلمه «ذات محرم» که در روایات آمده، مطلق و شامل همه موارد محرمیت اعم از نسبی، سببی و رضاعی می شود. بنابراین اگر برای فقیهی ثابت شود که ذات محرم، شامل محارم سببی و رضاعی می شود، در این صورت می تواند فتوا به قتل زانی با محارم به طور کلی بدهد. البته چنانکه گفته شد، در قانون مجازات اسلامی فقط زنای با محارم نسبی و زنا با زن پدر از محارم سببی موجب مجازات مرگ خواهد شد.

ب)- زنا به عنف

بی تردید زنای به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی شمرده می شود که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز می کند. بر اساس فقه جزایی اسلام، مجازات زانی به عنف، قتل است که این حکم مورد اتفاق همه فقها نیز می باشد. امام باقر (ع) در پاسخ پرسشی راجع به حکم مردی که به عنف زنی تجاوز کرده بود فرمودند: «کشته می شود؛ چه محصن باشد یا محصن نباشد».

ماده82 ق.م.ا. نیز در مورد مجازات زنای به عنف مقرر می دارد: «زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است». اما آیا با توجه به آیه 2 سوره نور، مجرمان جنایات جنسی در دو مورد فوق علاوه بر مجازات قتل، به مجازات دیگری همچون شلاق یا تبعید نیز محکوم می شوند یا خیر؟ به این سؤال فقها دو جواب داده اند: گروهی از فقها به جمع مجازات رأی داده و معتقدند مجرمان فوق بر اساس آیه شریفه که حکم کلی زناکاران را صد ضربه شلاق تعیین کرده است؛ ابتدا صد ضربه شلاق را تحمل خواهند کرد و سپس به مجازات قتل محکوم خواهند شد و بدین ترتیب به حکم قرآن و روایت هر دو عمل می شود. ولی رأی مشهور فقها امام خمینی (ره) هم همین نظر را قبول دارد. آن است که فقط به قتل باید اکتفا کرد، زیرا مجازات مذکور در آیه شریفه به طور کلی برای زناکاران در نظر گرفته شده است و اگر در موردی حکم خاص و ویژه ای صادر شده باشد، به همان اکتفا می شود و اگر حکم خاصی در مقام نباشد، همان حکم عام و کلی جاری می شود. ماده 82 ق.م.ا. نیز در تبعیت از قول مشهور فقها این نوع از خشونت و جرائم جنسی را فقط قتل تعیین نموده است.

ج) – ازاله پرده بکارت

یکی از انواع خشونت های جنسی از نوع رفتاری «ازاله بکارت» که در فقه جزایی اسلام برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت مالی، تعزیر نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله ای، پرده بکارت دختری را پاره نماید، علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند، تعزیر نیز می شود. ازاله بکارت از طریق زنا با دختر نابالغ یا زنای به عنف با زن بالغ نیز صورت می گیرد که در این صورت مرتکب، علاوه بر مجازات حدی، باید مهرالمثل نیز پرداخت نماید. همچنین اگر زن بکارت نداشته باشد، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جانی علاوه بر تحمل حد، باید مهرالمثل را نیز بپردازد. حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد، دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می شود و در نتیجه مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد. برای انجام این عمل فرقی بین شوهر و غیر شوهر نیست، فقط بعضی از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزیر شدن باید مهریه ای را که در هنگام عقد تعیین کرده اند، (مهرالمسمّی) به زن بپردازد. این در حالی است که در ماده 441 ق.م.ا. برای ازاله بکارت دختر با انگشتان دست، علاوه بر پرداخت دیه کامل زن، پرداخت مهرالمثل نیز پیش بینی شده است و هیچ تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته نشده است.

د) – ارتباط نامشروع

خشونت و آزار جنسی تنها به شکل زنا نمی باشد، بلکه با روش‎های دیگری نیز ممکن است، انجام شود. به طور کلی برای هر گونه تماس بدنی، بین زن و مرد نامحرم، در فقه جزایی اسلام مجازات در نظر گرفته شده است. ارتباط نامشروع غیر از زنا می تواند مصادیق فراوانی داشته باشد، از قبیل: بوسیدن (تقبیل)، همدیگر را در آغوش گرفتن (مضاجعه)، دست یکدیگر را گرفتن، لمس بدن و… این گونه روابط بین زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا نامیده می شود که می تواند به عنف یا بدون عنف و با رضایت زن باشد. در صورتی که این اعمال به عنف و زور باشد، از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده می شود و حاکم شرع می تواند مجازات سنگین تری را در نظر بگیرد. به موجب ماده 637 ق.م.ا. «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود». از ذیل ماده که مقرر می دارد «اگر عمل با عنف باشد فقط اکراه کننده تعزیز می شود» معلوم می گردد، مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا چه بدون عنف یا با عنف باشد، به میزان نود و نه ضربه تازیانه است، در حالیکه انتظار می رود برای اعمال منافی عفت که با خشونت و عنف صورت می گیرد، مجازات سنگین تری در نظر گرفته شود و از این جهت بین جرم و مجازات تناسب برقرار شود. زیرا خشونت با عنف و بدون عنف با هم متفاوت می باشند. بنابراین لازم است مجازات آنها نیز متفاوت باشد، این خلأ قانونی امید است، مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

مجازات زنا

بر اساس فقه جزایی اسلام، متناسب با نوع زنا، مجازات های خاص در نظر گرفته شده است. این مجازات ها عبارتند از:

1)- قتل: مجازات قتل برای سه گروه از زناکاران اجرا می شود: الف)- زنای با محرم؛ ب)- زنای به عنف؛ ج)- زنای کافر ذمّی با زن مسلمان در کشور اسلامی.

2)- سنگسار (رجم): فقط شامل زنای مرد محصن و زن محصنه با مرد بالغ می شود. «احصان» در لغت به معنای پارسایی و پاکدامنی است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، محصن، «مردی است که دارای همسر دائمی است و با او در حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.» و زن محصنه «زنی است که دارای شوهر دائمی باشد و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز اشته باشد». قابل ذکر است براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد، فقط سنگسار می شود ولی اگر پیر باشد، پس از تحمل صد تازیانه سنگسار می شود. این موضوع در ماده 84 ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

3)- صد تازیانه (جلد): در مورد زن یا مرد زناکاری که واجد شرایط احصان نباشند، اجرا می شود. این مجازات موضوع ماده 88 ق.م.ا. نیز می باشد.

4)- تازیانه زدن همراه با تراشیدن سر و تبعید (جلد، جزّ و تغریب): این کیفر مختص مرد زناکاری است که آزاد و غیر محصن باشد. منظور از غیر محصن «بکر» و «بکره» است که در معنای آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی «بکر» را کسی می دانند که محصن نباشد، در مقابل گروهی متعتقدند: «بکر کسی است که با عقد دائم ازدواج کرده و دارای همسر دائمی بوده، ولی هنوز با همسرش آمیزش نکرده است». از آنجا که در تفسیر اصطلاح «بکر» اختلاف است. به همین دلیل در مجازات آن نیز اختلاف می باشد. گروه اول معتقدند این نوع مجازات در مورد مرد زناکاری است که آزاد و غیر محصن باشد، حتی اگر صاحب همسر هم نشده باشد. گروه دیگر معتقدند: «کیفر تبعید در مورد کسی اعمال می شود که زنی را به عقد دائمی خود درآورده است ولی با او آمیزش نکرده است». ماده 87 ق.م.ا. نشان می دهد که قانونگذار رأی و تفسیر دوم را برگزیده است. این ماده مقرر می دارد: «مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد».

5)- زدن یک دسته ترکه (ضعث): این مجازات برای زناکار بیمار در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر زناکار بیمار باشد و مصلحت در تعجیل اجرای مجازات باشد، لازم است صد عدد ترکه را به صورت دسته که به آن «ضعث» می گویند، ببندند و به یکباره به زناکار بزنند.

6)- تازیانه همراه با کیفر زائد: این نوع از مجازات با توجه به زمان و مکان ارتکاب زنا در نظر گرفته شده است. در صورتی که زناکار در ایام و امکنه شریفه مرتکب زنا شود، علاوه بر حدّ فوق، حسب نظر حاکم شرع به تعزیر نیز محکوم خواهد شد. ماده 106 ق.م.ا. در این زمینه مقرر می دارد: «زنا در زمان های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریفه چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزیر است».

تکرار جرم زنا

بر اساس موازین فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، تکرار جرم زنا احکام خاصی دارد. اگر قبل از اجرای حد، زانی مرتکب تکرار زنا شود، حد تکرار نمی شود؛ ولی اگر چندبار زنا کند و بعد از هر بار، حد بر او جاری شود، در مرتبه چهارم به قتل محکوم می شود. بنابراین اگر مشخصات افرادی که محکوم به مجازات زنا شده اند، ثبت و ضبط شود که این امر به مدد رایانه ها امکان‎پذیر می باشد، زناکاران حرفه ای در صورت عدم اصلاح و تکرار مجدد جرم، به مجازات شدیدتری همچون مرگ محکوم خواهند شد و دیگر شاهد حضور زناکاران حرفه ای در سطح جامعه که چند بار هم مجازات شده اند، نخواهیم بود.

راه های اثبات زنا

برای اثبات زنا که مستوجب حد باشد، تنها را هی که شرع تعیین نموده، معتبر می باشد. شرع مقدس اسلام برای اثبات زنا دو راه «اقرار» و «بینه» را معتبر دانسته است. در تمام نظام های معتبر حقوقی اقرار با وجود شرایط لازم به عنوان یکی از ادله اثبات شمرده می شود.

«اقرار» در هر یک از جرائم با توجه به ماهیت و فلسفه تحریم آن، شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. اثبات قضایی زنا در حق اقرار کننده نیز دارای شرایط خاصی می باشد. اقرار کننده باید بالغ، عاقل، با اختیار و در حضور قاضی شرع چهار بار صورت گیرد. این شرایط مورد اتفاق نظر علمای امامیه و اکثر علمای اهل سنت است. البته در زن یا مرد بودن اقرار کننده، تفاوتی نیست.

«بیّنه»، مراد از بینه در کتب فقهی گواه و شاهد است که با شرایط خاصی بر وقوع امری نزد حاکم شرع شهادت می دهند که در این صورت آن امر از نظر قضایی ثابت می شود. در صورتی که شاهدان چهار مرد یا سه مرد و دو زن باشند، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، ثابت می شود و در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، شهادت دو مرد عادل به همراه چهار زن عادل نیز ثابت می شود. همچنین نحوه شهادت شاهدان نیز ویژگی خاصی دارد. شهادت شهود باید از جهت زمان و مکان اختلاف نداشته باشد و در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند. شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند. اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی شود و شاهدانی که شهادت دهند مورد حد قذف قرار می گیرد.

«علم قاضی» همراه با ادله دیگر نیز ثابت کننده جرم می باشد. براین اساس حاکم شرع می تواند به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. در این صورت قاضی صادر کننده حکم، ملزم است که در حین افشای حکم، مستند علم خود را ذکر نماید.

چنانکه ملاحظه می شود، ادله مذکور به طور کلی در مورد اجرای هر یک از مجازات های مذکور و انواع زنای مقرر در فقه و قانون معتبر شناخته شده است و فرقی بین زنای به عنف و غیر آن نیست و حال آنکه مناسب بود برای زنای به عنف که حق زن ناخواسته ضایع می شود، راه های دیگر برای اثبات آن در نظر گرفته شود.

آزار جنسی در معابر و اماکن عمومی

آزار جنسی زنان در معابر و اماکن عمومی، وسایل نقلیه عمومی، متروها و…، از جمله مواردی است که در جوامع مختلف از جمله جامعه ما شیوع و گسترش دارد. آزار جنسی در معابر عمومی مصادیق مختلفی دارد که به بعضی از این موارد، به شرح ذیل اشاره می شود:

الف)- تعرّض

یکی از انواع آزار جنسی «تعرّض به زنان و دختران در اماکن عمومی و معابر است» که متأسفانه امروزه در شهرهای بزرگ در حال گسترش است. منظور از تعرض، دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت فیزیکی می باشد ومراد از اماکن عمومی، کلیه مکان هایی است که عموم مردم از آن استفاده می کنند. همانند: پارک، سینما، خیابان و معابر، وسایل نقلیه، ادارات و…، بر اساس ماده 619 ق.م.ا. «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

ب)- مزاحمت

مزاحمت عبارت از سلب بخشی از آزادی افراد می باشد. به عنوان مثال اگر کسی وسیله نقلیه خود را در کوچه یا خیابان به گونه‎ای متوقف کند که مانع از عبور عابرین شود یا عبور آنان را سخت و مشکل گرداند، در این صورت فعل مزاحمت صورت گرفته است. حال اگر مردی در هنگام عبور زنان و دختران، موجبات آزار و مزاحمت آنان را فراهم کند، از قبیل اینکه راه عبور آنها را ببندد یا به قصد مزاحمت به تعقیب آنان بپردازد یا با بکارگیری وسایل نقلیه موتوری به سمت آنان یورش برد، (این گونه مزاحمت های خیابانی در مورد زنان و دختران زیاد رخ می دهد) در این صورت شخص فاعل، مرتکب فعل «مزاحمت» در مورد زنان و دختران در معابر عمومی شده است که مطابق ماده مذکور به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره مقرر می دارد: «بکار بردن لفظ یا الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده 619 ق.م.ا. شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده است، قابل مجازات می باشد».

ج)- توهین

بکارگیری الفاظ رکیک و یا انجام حرکات مخالف شئون و حیثیت زنان یکی دیگر از موارد آزار جنسی در معابر و اماکن عمومی است و در ماده 619 ق.م.ا. به آن اشاره شده است. این ماده قانونی توهین گفتاری (الفاظ رکیک) و رفتاری (حرکات مخالف شئون و حیثیت زنان) را مورد اشاره قرار داده و مرتکب را به مجازات حبس و شلاق محکوم می داند.

د‍)- تظاهر به عمل حرام

علاوه بر موارد فوق، ممکن است آزار خیابانی زنان به گونه های دیگر صورت گیرد. بر همین اساس ماده 638 ق.م.ا. در این راستا ارزیابی می شود. این ماده مقرر می دارد: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد. در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید. فقط به حبس از10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار عنصر «ارتکاب علنی عمل حرام» را مورد توجه قرار داده و صرفنظر از اینکه آن عمل دارای کیفر اختصاصی باشد یا نباشد، برای ارتکاب علنی فعل حرام مجازات تعیین کرده است. بر این اساس قضات محترم دادگاه ها می توانند با تمسک به ذیل ماده فوق برای بسیاری از آزارهای خیابانی زنان مجازات تعیین کنند. یکی از اشکالات این ماده، عدم ارائه تعریف دقیق از عمل حرام می باشد، لذا لازم است قانونگذار برای جلوگیری از اعمال سلیقه قضات محترم و تناسب بین جرم و مجازات، موارد آن را به طور شفاف معلوم نماید، تا شرایط عمل به این قانون فراهم شود.

ه)- نگاه شهوت آلود و آزار دهنده

شخصی که با قصد مجرمانه و سوء نیت هر یک از اعضا و جوارح خود را بکار گیرد، در این صورت عنصر مادی در کنار عنصر معنوی جرم محقق می شود. در تعالیم اسلامی برای هر یک از اعضای بدن انسان حق و مسئولیت و همچنین جرم و معصیتی در نظر گرفته شده است. در این میان، اهمیت چشم به عنوان یکی از اعضای اصلی و حساس بدن انسان بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست. در تعالیم اسلامی تأکید فراوانی بر بهره گیری از نعمت بینایی و چشم شده است؛ با این حال یکی از راه های بزهکاری و انحرافات، همین چشم است. به همین دلیل برای کنترل نگاه و برحذر داشتن آن از مناظر گناه آلود و پاک نگهداشتن آن تأکید فراوانی شده است.

در این باره پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «هر عضوی از فرزند آدم بهره ای از زنا دارد و زنای چشم، نگاه کردن است». در روایت دیگری از پیامبر فرمودند: «کسی که چشمش را از نگاه حرام پر کند، خداوند در روز قیامت چشمش را از آتش پر خواهد کرد، مگر اینکه توبه کند و باز گردد». از دیدگاه پیامبر بزرگ اسلام نگاه غیر آلوده نیز نباید ادامه پیدا کند و نگاه زیادی، بذر هوا و شهوت را در دل می کارد و غفلت را می زاید. امام علی (ع) چشم را دامگه شیطان معرفی می کند، روایتی از مسیح (ع) آمده از نظر به نامحرمان بپرهیزید، زیرا این نگاه بذر شهوات و گیاه فسق می باشد. البته نگاه آلوده اختصاص به مردان ندارد، بلکه ممکن است از سوی زنان نیز صورت گیرد. پیامبر اسلام (ص) در این باره می فرمایند: خداوند عزّوجل بر زن شوهرداری که چشمش را از غیر شوهرش (نامحرمان) پرکند، به شدت غضب می کند. بدین ترتیب معلوم می شود که به طور کلی نگاه آلوده عوارض و پیامدهای منفی دارد که دامنگیر ناظر، نگاه کننده و جامعه خواهد شد.

البته نگاه آلوده و شهوت انگیز به زن و دختر نامحرم، از جمله جرائمی است که همیشه همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه می باشد و در این مسأله رضایت و عدم رضایت شخص مقابل تأثیری ندارد و در هر حال گناه و معصیت و جرم تلقی می شود. با این حال اگر این نگاه موجب آزار و نارضایتی شخص مقابل شود، نوعی دست درازی جنسی و خشونت محسوب می شود. به همین دلیل قوانین و دستورات اسلامی با هر نوع آزار جنسی زنان از جمله نگاه و نظر آزاردهنده به شدت برخورد می کند. در روایتی آمده است که مردی به پیامبر اسلام عرض می کند که همسایه ام در دیوار مشترک، سوراخی را به سمت محلی که همسرم حمام می کند، تعبیه کرده است و هرگاه همسرم قصد شستن خود و حمام کردن دارد، از آن سوراخ به او نگاه می کند و این موجب آزار و اذیت او شده است. پیامبر (ص) در این مورد حکم حکومتی صادر می فرمایند: «شیء نوک تیزی تهیه کرده که اگر نگاه کرد با آن چشمش را کور کن». با توجه به احادیث فوق و عملکرد پیامبر اکرم (ص) معلوم می شود که قانونگذاران نظام اسلامی باید به این مورد توجه نموده تا خلأ قانونی جبران شود و به زنان و مردان شهوت ران اجازه داده نشود، بدون حد و مرز به هر کسی نگاه کنند.

و) – نسبت ناروا دادن

یکی از انواع آزارهای جنسی زنان از نوع گفتاری، نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است که در فقه و حقوق جزای اسلام جرم محسوب می شود. اگر این نسبت ناروا، نسبت زنا باشد، این عمل «قذف» نامیده می شود برای قذف کننده، مجازات 80 تازیانه به عنوان حد قذف در نظر گرفته شده است. در صورتی که مقذوف (کسی که متهم به زنا شده است) زن باشد، قاذف (نسبت دهنده) ممکن است مرد یا زن باشد و مرد نیز شوهر زن یا غیر او می تواند باشد، حال اگر نسبت ناروا غیر از زنا همانند مساحقه یا سایر کارهای حرام باشد، در این صورت نسبت دهنده تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ز) – دشنام دادن

یکی دیگراز آزارهای جنسی از نوع گفتاری که متأسفانه در محیط خانواده و جامعه رواج دارد، دشنام دادن است. دشنام دادن برای بعضی از افراد به صورت عادت مذمومی در آمده است که بدون ملاحظه مخاطب، الفاظ زشت و ناشایست را به زبان می آورند. براساس روایات موجود، گوینده کلمات اهانت آمیز و آزار دهنده، تعزیر می شود. این موضوع در ماده 145 ق.م.ا. نیز مورد اشاره قرار گرفته است: «هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند، مانند اینکه کسی به زنش بگوید: تو باکره نبودی، موجب محکومیت گوینده تا 74 ضربه شلاق می شود». این موضوع با دوبار اقرار با شرایط خاص اثبات می شود. امام صادق (ع) در مورد مردی که به همسرش گفته بود «تو را باکره نیافتم» فرمود: «مرد تازیانه زده می شود، زیرا احتمال دارد که از گفتن آن سخن دست بردارد». یکی از راویان در مورد معنای زدن در این روایت گفته است: مقصود از زدن، تعزیر است تا اینکه زن مؤمنه با تعریض و کنایه شوهرش اذیت نشود.

مخفی کردن یا ربودن زنان و دختران

یکی از موارد خشونت و آزار جنسی زنان، ربودن زنان و دختران برای عمل منافی عفت، توسط اشخاص و باندهای تبهکار است که موجب ناامنی و سلب آرامش از جامعه می شود. در این گونه موارد افراد یا باندهای رباینده، با کمین کردن بر سر راه زنان و دختران و در قالب وسایل حمل و نقل عمومی یا با حمله به منازل مسکونی، به زور آنها را ربوده و با خود به مخفیگاه ها می برند. بی تردید این عمل از مصادیق بارز خشونت و آزار جنسی بر علیه زنان است که باید با اتخاذ سیاست های مؤثر و اقدامات امنیتی و جعل قوانین با آن مقابله نمود. همچنین نقش بزه دیده و مجنی علیها را نمی توان در وقوع جرم و بزه نادیده گرفت. آدم ربائی به دلایل گوناگونی رخ می دهد، بعضاً به جهت اعتماد بدون دلیل یا در ساعات آخر شب و در مسیرهای خلوت سوار خودروهای افراد ناشناس شدن یا به خاطر وضعیت ظاهری نامناسب و … جنایت واقع می شود.

در ماده 621 ق.م.ا. آمده است: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است».

این ماده دارای ابهامات، اشکالات و خلأهایی است که به آن اشاره می گردد:

1)- در قانون مجازات اسلامی ماده ویژه ای در مورد ربودن دختران به منظور هتک ناموس و تجاوز وجود ندارد و ماده مذکور شامل ربایش هر انسانی اعم از زن و مرد می شود.

2)- انگیزه ربایش می تواند مطالبه مال، انتقام گیری، تجاوز یا هر قصد و منظور دیگری باشد و از این جهت قانونگذار تفاوتی در انگیزه رباینده، بین تجاوز و هتک ناموس با دیگر انگیزه ها و مقاصد قائل نشده است و برای همه آنها مجازات یکسان قرار داده است. در حالی که به نظر می رسد، ربایش به قصد تجاوز از ربایش به قصد مطالبه مال سنگین تر باشد.

3)- عمل ربایش می تواند به زور، تهدید، بکارگیری حیله و … باشد. مطالعه در ماده فوق نشان می دهد که از دیدگاه قانونگذار نوع و چگونگی اقدام به ربایش تأثیری در مجازات ندارد و قانونگذار با ذکر عبارت «یا به هر نحو دیگر» هر نوع روشی را که منجر به ربایش شود، شامل قانون کرده است و برای همه آنها مجازات یکسان در نظر گرفته شده؛ در حالی که لازمه عدالت آن است که بین نوع عمل ارتکابی و مجازات تناسب باشد.

4)- قانونگذار در برخی از موارد همچون ربایش مجنی علیه کمتر از 15 سال، بکارگیری وسایل نقلیه در ربودن افراد، ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه شدت بیشتری را اعمال می کند. بر این اساس از آنجا که ربودن زنان و دختران با انگیزه تجاوز و هتک حرمت بدون تردید آسیب حیثیت را در کنار آسیب های دیگر بر مجنی علیه وارد می کند، لذا لازم است قضات شدت عمل بیشتری را در این قبیل اعمال داشته باشند.

5)- مجازات شروع ربودن فقط سه تا پنج سال حبس است. لذا اگر شخصی شروع به ربودن زن یا دختری کند، ولی به هر دلیلی موفق به ربودن او نشود به حبس از سه تا پنج سال محکوم خواهد شد. به نظر می رسد قضات دادگاه ها با توجه به سنگینی عمل ربایش زنان و دختران که با انگیزه تجاوز به عنف صورت می گیرد، باید حداکثر مجازات را برای مرتکب در نظر بگیرند.

6)- حداکثر مجازات ربایش یا مخفی کردن انسان 15 سال می باشد. بر این اساس در صورتی که جرم ربایش یا مخفی کردن به طور کامل انجام گیرد، مرتکب به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. لذا ضروری است، در مورد ربایش زنان اعمال حداکثر مجازات شود تا تناسب با عمل ارتکابی لحاظ گردد.

خشونت و آزار جنسی زوج

خداوند بزرگ خانواده را آیه خود و موجب انس و الفت و سکونت و آرامش ابناء بشر قرار داده است. برای تنظیم روابط اعضای خانواده حق و تکلیفی را برای هر یک از اعضا اعم از همسران و فرزندان در قبال یکدیگر قرار داده است؛ به گونه ای که عدم رعایت آن موجب پدید آمدن کانون آشوب، تنش و درگیری و انواع بیماری های روحی و روانی و در نهایت تخریب بنای خانواده می شود.

در روایات فراوانی که از معصومین علیه السلام در باب رفق و مدارا، محبت و سازش نسبت به اعضای خانواده رسیده است، ایذاء و آزار زوجین نسبت به یکدیگر به شدت مذموم شمرده شده و مورد مذمت قرار گرفته است.

به راحتی این مسأله قابل اثبات است که در بعضی از خانواده ها زنان و مردان از دایره عدالت، انصاف، مهر و محبت خارج شده و خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل می کنند. واقعیت این است که درصد بالایی از خشونت های خانوادگی از سوی مردان صورت می گیرد. خشونت خانوادگی دایره وسیعی از خشونت ها را دربرمی گیرد: خشونت های جسمانی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و بالاخره خشونت جنسی. برخی از اشکال خشونت جنسی از سوی زوج به شرح ذیل می باشد:

الف)- ترک خانه و زندگی از سوی زوج؛ اصولاً حضور مرد در خانه و در کنار همسر و فرزندان در تأمین امنیت روانی، روحی و جسمی اعضای خانواده لازم و ضروری است و این موضوع در مورد زن خانه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر عدم حضور مرد در منزل و ترک خانه و همسر بدون تردید موجب آزار و اذیت زن می شود و در نتیجه مرد مکلف به حضور در منزل بر اساس برنامه زمان بندی شخصی است که از آن به «حق قَسم» تعبیر می شود. مرحوم صاحب جواهر در این باره می گوید: «حق قسم برای ایجاد انس و الفت و برقراری عدل در دوری از اذیت و آزار است».

«قسم» عبارت است از قسمت کردن شب ها بین زوجات و در حقیقت حق مشترکی بین زوجین می باشد. بر اساس قول مشهور فقها، این مسأله در مورد مردانی که دارای یک همسر یا بیشتر هستند نیز صادق است. در صورتی که مرد یک همسر داشته باشد، واجب است که یک شب از چهار شب را در کنار همسرش باشد و اگر دو همسر داشته باشد، دو شب از چهار شب و به همین ترتیب اگر سه همسر داشته باشد، سه شب از چهار شب و اگر چهار همسر داشته باشد، باید هر شب را نزد یکی از همسرانش حضور داشته باشد. این دقت در احکام شرع اسلام به خاطر آسیب های فراوانی است که عدم حضور مرد بر زن بجا می گذارد.

ب)- ترک مواقعه؛ یکی دیگر از آزارهای جنسی ترک مواقعه و همبستری از سوی مرد می باشد. در برخی از پرونده های ارجاعی به دادگاه های خانواده این مورد مشاهده شده است که مرد به خاطر آزار و اذیت زن از همبستری با او خودداری می کند و از این راه نسبت به او آزار و اذیت روا می دارد. به همین خاطر در شرعی ترک مواقعه و همبستری بیش از 4 ماه را جایز نمی داند. البته این موضوع در صورتی است که ترک مواقعه به اذن همسر نباشد یا موجب ضرری برای زوج یا زوجه در مواقعه نباشد.

ج)- عدم وفاداری زوج به زوجه؛ در فرهنگ اسلامی و بر طبق احکام شرعی، روابط جنسی زن و مرد تنها در قالب شناخته شده شرعی و قانونی و کانون خانواده آزاد است و هرگونه رابطه خارج از آن مردود شمرده شده و به خاطر عواقب و پیامدهای فراوانی که برای اعضای خانواده، کیان خانواده و جامعه بدنبال خواهد داشت، مستوجب مجازات سنگین خواهد بود.

د)- اجبار به برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهیانه؛ خداوند متعال مردان را از نزدیکی با زنان در دوران قاعدگی منع می کند و می فرماید: «هو اذیً» یعنی آمیزش در این دوران باعث اذیت و آزار بانوان و موجب صدمه رسانی به آنان است. این موضوع در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و ضمن تحریم آن برای مرتکب، کفّاره در نظر گرفته است ولی در قانون موضوعه اشاره ای به آن نشده است. بر این اساس به نظر می رسد پیش بینی مجازات تعزیری برای مرتکب لازم باشد و بدن وسیله از این تحریم الهی که در جهت جلوگیری از ظلم و اجحاف می باشد، پشتیبانی حقوقی و قضایی نیز صورت گیرد.

ه)- اجبار به تمکین در مواقع بیماری؛ اگر زنی مبتلا به بیماری یا اختلالات جنسی باشد، وظیفه جنسی در برابر همسرش ندارد و در این موقع باید توسط پزشک، مورد معالجه قرار گیرد و عدم تمکین او «نشوز» تلقی نخواهد شد؛ زیرا بیماری مذکوراز موانع محسوب می شود و با وجود مانع، امتناع از وظایف زوجیت، نشوز محسوب نخواهد شد. مفهوم مخالف ماده 1108 ق.م. نیز مبیّن این معناست که: «در صورت وجود مانع مشروع، زن می تواند از وظایف زوجیّت خودداری کند و مستحق نفقه نیز خواهد بود». بر این اساس در این مواقع شوهر حق اجبار زن به مواقعه را ندارد و در صورت اجبار، این عمل نوعی خشونت و آزار جنسی محسوب می شود؛ زیرا موجب ضرر به زن می شود.

و)- قوّادی زوج و اجبار همسر به تن فروشی؛ واسطه گری و دلّالی فحشا به طور کلی یکی از انواع خشونت و آزار جنسی بر علیه زنان می باشد. در بعضی از موارد مشاهده شده است که مردی، همسرش را اجبار به فحشا کرده است که در این صورت می توان این عمل را از جمله مصادیق خشونت جنسی شوهر بر علیه زن دانست.

ز)- توقع غیر متعارف شوهر از زن؛ اگر چه در قانون چیزی به عنوان رابطه جنسی نامتعارف وجود ندارد تا آن را جرم دانست، با این حال در صورتی که مردی به اجبار از راه غیر عادی با همسرش نزدیکی می کند. در مراجع قانونی آن را آزار و اذیت تلقی کرده و از موارد عُسر و حرج دانسته و برای اثبات آن در صورت عدم اقرار زوج، امکان بررسی و اثبات آن از طریق پزشکی قانونی وجود دارد.

ح)- حاملگی اجباری؛ در جریان حاملگی از یک سو بارداری، زحمت، مشکلات و خطرات احتمالی گریبان گیر مادر می باشد و از سوی دیگر از نظر پزشکی تأیید شده است که آمادگی جسمی و روحی زن برای بارداری نقش اساسی در تکوین صحیح روح و جسم جنین و نوزاد دارد؛ مضافاً اینکه عدم آمادگی جسمی و روحی زن، خطراتی را برای مادر و جنین پدید خواهد آورد. بر این اساس اگر از نظر پزشکی احتمال خطر و ضرر برای زن باشد، بر اساس قاعده «عُسر و حرج» و «لاضرر» شوهر نمی تواند همسرش را به باردار شدن اجبار نماید و در صورت اجبار، زن می تواند به دادگاه مراجعه نماید و با بررسی های عملی و نظرات پزشکان قانونی مسأله خطر و ضرر بارداری در نزد حاکم شرع و قاضی اثبات خواهد شد. ولی اگر زن در شرایط طبیعی و بارداری برای او خطر و ضرری را در پی نداشته باشد؛ در این صورت خودداری زن از باردار شدن موجه به نظر نمی رسد. از آنجا که یکی از اهداف نکاح توالد و تناسل می باشد، در صورت بروز این مشکل، زوج می تواند به دادگاه مراجعه نماید و بر اساس قانون، زوجه ملزم به بارداری خواهد بود.

در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که در یک برداشت کلی می توان آزار جنسی زن توسط شوهر را یکی از مصادیق سوء معاشرت دانست. زن و شوهر بر اساس عرف، اخلاق، شرع و قانون مکلف به حسن معاشرت و خودداری از سوء معاشرت می باشند. ماده 1103 ق.م. مقرر می دارد: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»، لذا این الزام قانونی بر تمام مسایل مرتبط با روابط زن و شوهر از جمله مسایل جنسی نیز حاکم می باشد. البته بعضی از موارد فوق که به عنوان انواع آزار جنسی زوج بیان شد، از جمله مصادیق نشوز زوج نیز محسوب می شود که موجب پیگرد قانونی می باشد و در صورت اثبات در محکمه مستوجب تعزیر و مجازات خواهد بود. بر این اساس قانون از زوجه در قبال آزار جنسی زوج حمایت می کند و حسب مورد زوج را به مجازات های مقرر در قانون محکوم خواهد کرد؛ ولی اگر زوج به آزار جنسی به اشکال و گونه های مختلف ادامه دهد و به گونه ای ادامه زندگی را برای همسرش با اختلال جدی و خطر مواجه کند در این صورت ماده 1130 ق.م. (اصلاحی 8/10/61) مقرر میدارد: «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیّت موجب عُسر و حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود».

بر این اساس اگر هر نوع آزار و خشونت جنسی از سوی زوج، موجب عسرو و حرج زوجه شود و این موضوع به طریق مقرر در قانون برای قاضی ثابت شود، علاوه بر مجازات های مقرر دیگر، امکان رهایی زن از آزار شوهر به وسیله صدور طلاق از سوی محکمه وجود دارد.

تشخیص و اثبات آزار جنسی در دادگاه

قاعده «لزوم توجیه رأی» اصلی پذیرفته شده در علم حقوق می باشد. در این رابطه اصل166 قانون اساسی مقرر می دارد: «احکام دادگاه ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». همچنین حسب ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب یکی از اموری که باید در هنگام نگارش رأی رعایت شود، «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی است که رأی بر اساس آنها صادر شده است». بر این اساس صدور حکم باید مستدل و معقول باشد و همه عناصر و ارکانی که اعمال یک قاعده حقوقی را ایجاب می کند مشخص نماید.

بنابراین در هنگام بررسی هر یک از انواع و مصادیق آزار جنسی نیاز به ارائه دلیل و بینه از سوی مدّعی می باشد و دادگاه نیز ضمن بررسی ادله در صورتی که آنها را واجد استناد بیابد، مستند رأی خود قرار می دهد. به طور کلی اقرار متهم به عنوان مهمترین دلیل در مستندات رأی دادگاه ها شمرده می شود. بر این اساس در یک واقعه آزار جنسی زنان، اگر موضوع از سوی مجنی علیها و قربانی در دادگاه مطرح شود و متهم نسبت به بزه انتسابی اقرار نماید، در این صورت وقوع آزار جنسی و انتساب آن به بزهکار قطعی می شود. در مرحله بعد، گواه شاهدان به ترتیب و تعداد گفته شده، می تواند اثبات کننده ادعای قربانی باشد. در مرحله بعدی اگر به طور متعارف برای قاضی پرونده علم به وقوع بزه و انتساب آن به متهم حاصل شود، بر اساس آن اقدام به صدور رأی مناسب می نماید.

در این راستا نکته قابل توجه، اهمیت کشف علمی جرائم می باشد که باید دادگاه ها با استناد به تحقیقات قضایی، پزشکی قانونی و نظرات کارشناسی نسبت به تشخیص و اثبات آزار جنسی اقدام نمایند. البته این واقعیت را باید پذیرفت که اثبات آزار جنسی در بعضی از موارد با مشکلاتی مواجه خواهد بود و در بعضی از موارد نیز احکام صادره در دادگاه بدوی، در مراجع بالاتر نقض می شود. بنابراین ممکن است جانیان و تبهکاران همواره اقرار نکنند و قربانی و مجنی علیها نیز نتواند به تعداد مورد نیاز، شاهد حاضر نماید و امکان حصول علم قاضی و دادگاه نیز فراهم نشود، در این مرحله تشخیص و اثبات آزار جنسی مشکل و در برخی از مواقع ناممکن می شود. لذا عدالت حکم می کند که قاضی و محکمه به تحقیقات قضایی و بررسی های علمی بپردازند و به صورت علمی نسبت به کشف و اثبات جرم اقدام نماید. این گونه تحقیقات قضایی، معاینات پیشرفته پزشکی قانونی، اطلاع از نحوه دستگیری و سوابق متهم، بازجویی از مطلعین، می تواند مبنای علم دادگاه و قاضی بر حصول جرم شود. در این صورت قضات دادگاه ها باید مستندات علم خود را به طور مشروح و دقیق ذکر نمایند تا در مراجع بالاتر به علت عدم رعایت قاعده لزوم توجیه رأی و کافی نبودن استدلال ها و استنادات دادگاه، رأی صادره نقض نشود. این اتفاقی است که زیاد رخ می دهد.

به عنوان نمونه نگاه کنید به:

– «… نظر دادگاه مبنی بر رجم متهم و متهمه به اتهام ارتکاب زنای محصن و محصنه که به استناد علم حاصله از محتویات پرونده اظهار شده از این جهت که طرق متعارف حصول علم ذکر نگردیده، به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنفیذ نمی‍ شود».

– «… گواهی پزشکی هم نمی تواند موجب حصول علم به لواط ایقاعی باشد، بلکه نمی تواند اثبات کند که آلت تناسلی داخل شده. زیرا ممکن است آثاری که در مخاط مقعد باقی مانده در اثر انگشت یا شیئی دیگر باشد و بالجمله مستندات علم دادگاه ضعیف و لا اقل مورد شبهه است».

نتیجه گیری

1)- از آنجا که جرائم جنسی ماهیت انسانی جوامع را مورد هدف قرار می دهد، موجب هلاکت حرث و نسل می شود؛ بنیان خانواده ها را متزلزل و زمینه ساز انواع جرائم و مفاسد دیگر در جامعه می شود و در صورت عدم اقدام مناسب، این گونه جرائم به سرعت گسترش می یابد و همه گروه های سنّی را دربر می گیرد؛ به همین خاطر در مجموعه معارف دینی و فقه جزایی اسلام به شدت با آن برخورد شده و ضمن طراحی های لازم، توصیه هایی به منظور پیشگیری از وقوع آنها ارائه کرده است، لذا باید مسئولان اجرای و قضایی در کنار مجازات به کارهایی که مانع از افزایش خشونت و جرم شود، توجه داشته باشند.

2)- نگاهی به ادله اثبات دعوا در حدود و جرائم جنسی نشان می دهد که شرع مقدس اسلام در اثبات حد برای جرائمی همانند: لواط، زنا و… سخت گیری کرده است و به عبارتی درصدد عدم طرح و اشاعه آن در جامعه بوده و سعی بر پوشاندن آن نیز داشته است و از همین جهت با تعیین توبه به عنوان یکی از مسقطات مجازات، گناهکاران را به حضور در پیشگاه خداوند و توبه در نزد آن ناظر فراخوانده است.

3)- در ادله اثبات زنا و سایر جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی تفاوتی بین زنای به عنف و زنای بدون عنف گذاشته نشده است و از این جهت در هر دو نوع جرائم جنسی، سخت گیری دیده می شود، ولی این سخت گیری نباید موجب فرار جانیان و خشونت گران جنسی از دست عدالت شود. در حالی که عدالت محوری احکام اسلامی اقتضا می کند که با این گونه افرد که به عنف و زور و تهدید، زنان و دختران را ربوده و وحشیانه مورد تجاوز قرار می دهند، به شدت برخورد شود.

4)- با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اعمال خشونت و آزار جنسی، امکان اخذ چهار بار اقرار یا فراهم آوردن چهار شاهد وجود ندارد، لذا توجه به ادله دیگر همانند علم قاضی و ادله پزشکی قانونی که مورد تأکید و پذیرش شرع و قانون می باشد، ضروری است. بر این اساس، قاضی باید برای کشف حقیقت و اقدام مناسب و قاطع، آنچنان که از روح احکام و فرامین شرع مقدس اسلام برمی آید، تلاش نماید و با استفاده از قرائن، شواهد و از طرق متعارف علم آور، نسبت به مجازات مجرمان جنسی اقدام به عمل آورد.

5)- امروزه علم و تکنولوژی پیشرفته باید در خدمت عدالت قرار گیرد، تا هم منجر به کشف علمی جرائم و شناسایی بزهکاران از طرق علمی شود و هم بسیاری از جانیان و تبهکاران، به دست عدالت و قانون گرفتار شوند. بر همین اساس لازم است، قانونگذاران با توجه به مشکلات موجود و جلوگیری از فرار مجرمین و تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان خشونت و آزار جنسی، استفاده از روش های علمی و نوین را به عنوان دلیل معتبر و مستقل به صورت قانون تدوین نمایند، تا قضات بتوانند با توجه به آنها آرای مستدل و مستند، صادر و مجازات های متناسب در نظر بگیرند.

6)- با توجه به افزایش مفاسد اجتماعی و آزار و خشونت جنسی، باید نهادهای تقنینی، انتظامی و قضایی تدابیر ویژه ای اندیشیده و با اتخاذ سیاست های هماهنگ و اقدامات مؤثر و مطالعات علمی نسبت به مهار و جلوگیری از گسترش آن اقدام نمایند.

7)- با توجه به نحوه عمل بزهکاران جنسی و بوجود آمدن هسته ها، باندها و گروه های تبهکار که در قالب ها و روش های جدید، به طور مستمر اقدامات خلاف اخلاق و عفت عمومی مرتکب می شوند، لازم است مجموعه قوانین ویژه جرائم جنسی تدوین ومورد عمل قرار گیرد.

8)- در زمینه کنترل آزار و خشونت جنسی مجموعه اقدامات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، انتظامی و قضایی ضروری می نماید، ولی نقش بزه دیده و قربانی در بروز بزه از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین به عنوان اولین قدم باید دختران و زنان از طریق رسانه ها، مدارس، خانواده در این خصوص آموزش های لازم را ببینند و به عنوان اصلی ترین راهکار، از قرار گرفتن در موقعیتی که احتمال بروز آزار و خشونت جنسی می رود خودداری کنند. اگر چه این موقعیت ممکن است معلول عملکرد خود قربانی باشد.

9)- پاکسازی اجتماعی و حذف عوامل محرک فیزیکی و روانی به منظور بهداشت جنسی جوانان، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، تقنینی، انتظامی، قضایی و تبلیغی کشور درخصوص مقابله با مظاهر و نشانه های رشد، گسترش خشونت و آزار جنسی، توجیه نسل جوان در زمینه آسیب های روانی و اجتماعی روابط نامشروع جنسی، آموزش نحوه استفاده از حجاب اسلامی و مراعات حریم عفاف به دختران جوان، تسهیل امر ازدواج و تشکیل خانواده، حمایت های ویژه از قربانیان خشونت جنسی و … از یک سو و تدوین قانون جامع جرائم جنسی، تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های خشونت جنسی، ایجاد واحدهای ویژه مشاوره و مددکاری و روان درمانی بزه دیدگان و بزهکاران، از سوی دیگر و همچنین توجیه و تقویت نیروهای انتظامی و پلیس، می تواند اقدامات مناسبی در جهت کنترل آزار و خشونت جنسی محسوب شوند.

 

 

فهرست منابع:

قرآن کریم.

ابن ادریس، محمد: «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی».

ابن ادریس، محمد: «الوسیله الی نیل الفضیله».

ابن بابویه، شیخ صدوق: «ثواب الاعمال».

ابن زهره، سید حمزه بن علی ابن زهره: «غنیه النزوع الی علم الاصول والفروع».

ابوعبدالله، شمس الدین: «اللمعه الدمشقیه».

البراج، عبدالعزیز: «المهذب»، نشر مؤسسه النشر الاسلامی لجماعه المدرسین، 1406.

الحر العاملی، محمد حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، قم، مؤسسه آل البیت، 1414.

الحلبی، تقی الدین: «الکافی فی الفقه».

الحلی، جعفر بن الحسن: «شرایع الاسلام».

الخمینی، سید روح الله: «تحریر الوسیله»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410.

الطبرسی، ابوعلی، الفضل بن الحسن: «المؤتلف من المختلف».

الطوسی، ابوجعفر، محمد بن الحسن: «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی»، نشر دار الکتاب العربی، 1390.

الطوسی، ابوجعفر، محمد بن الحسن: «المبسوط فی فقه الامامیه»، مکتبه المرتضویه، حیدریه، تهران، 1378.

الطوسی، ابوجعفر، محمد بن الحسن: «الخلاف».

العاملی، زین الدین: «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه».

الکلینی، محمد بن یعقوب: «الاصول الکافی»، بیروت، دارالأضواء، 1405.

المجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، بیروت، مؤسسه الوفا، 1403.

النجفی، محمد بن الحسن: «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» ، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374.

خوئی، السید ابوالقاسم: «مبانی تکمله المنهاج»، چاپ نجف، مطبعه الاداب، بی تا.

دهخدا، علی اکبر: «لغتنامه دهخدا»، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.

طباطبائی، سید علی: «ریاض المسائل» .

قانون مجازات اسلامی.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

محدث نوری، حسین: «مستدرک الوسائل»، مؤسسه آل البیتلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 26
[ 25 / 07 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

کلید واژه‏ها: ابراء، ایقاع، ذمّه، دین، اختیار.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

2. ماهیت ابراء

2.1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.

در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین قرار داد، همان گونه که می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد می‏کند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(11)

مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است که برای ابطال یا تقلیل یک طلب واقع می‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)

در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‏شود.

در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‏شود و نه با توافق وی با مدیون.(13)

2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون

بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب می‏شود(14) گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(17) آن را عقد به حساب آورده‏اند.

به نظر می‏رسد که هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور که برخی از فقیهان نیز گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی که هبه طلب، تملیک آن به مدیون می‏باشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.

عدم امکان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمی‏توان دلیل بر آن دانست که هبه طلب، ابرایی است که با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است که مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست که با هبه طلب و تملیک آن به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه از بین رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است که برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».

2.3. در ابراء نمی‏توان شرط خیار کرد

خیار شرط به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی می‏دانند.(18) شیخ طوسی(19) بر آن است که خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(20) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی کرده است.

محقق نایینی،(21) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است که در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این که نیازی به قبول آن باشد موجود می‏شود. بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.

قطع نظر از این که به نظر می‏رسد در کلام محقق نایینی نوعی خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتنی بر لازم‏الوفاء نبودن شروط ابتدایی و پذیرش نظریه‏ای است که تعلیق را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوقی می‏داند.

به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در حقیقت تعهد جداگانه‏ای است که نمی‏تواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موکول به قبول مدیون بدانیم اشکال ابراء مشروط نه به جهت تعلیقی بودن آن بلکه به جهت این است که در این صورت ابراء یک ماهیت عقدی پیدا می‏کند و دیگر ایقاع نیست امری که با حقیقت ابراء سازگاری ندارد.(22)

در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایلی دیگر نیز اقامه شده است که در اینجا، به دو مورد از آنها، اشاره می‏کنیم:

اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یک حکم مشروع؛ ولی، فسخ ایقاع یک امر نامشروع است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است که جریان خیارات در عقود، به دلیل این است که لزوم در آنها حق است نه حکم و بر این اساس است که متعاقدین می‏توانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی که در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر کشف می‏شود که فسخ در ایقاعات نیز نمی‏تواند جریان پیدا کند.(23)

دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا، مستلزم اعاده معدوم است(24) ابراء به عنوان یکی از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امکان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛ درست همان گونه که اگر یکی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممکن نمی‏باشد.(25)

شایان ذکر است که فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم عقیده‏اند.(26)

در حقوق ایران، به نظر می‏رسد همان گونه که بعضی از استادان(27) نیز تصریح کرده‏اند، به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه است که می‏توان گفت: خیار شرط در ابراء، بلکه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این که از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز می‏توان استنباط نمود که خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.

با توجه به اینکه شرط خیار در ابراء به دلایلی که گذشت فاقد اعتبار است، این پرسش مطرح می‏شود که آیا چنین شرطی به اعتبار ابراء نیز لطمه می‏زند یا خیر؟در فقه امامیه، توجه فقیهان بیشتر به امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ولی، در فقه عامه بر صحت ابراء و بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(28)

در حقوق ایران نیز بنا به عقیده برخی از مؤلفان، هیچ دلیلی برای بطلان ابرایی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد. بطلان ابراء متناسب با نظر فقیهانی است که بطلان شرط را سبب بطلان عقد می‏شمارند؛ در حالی که قانون مدنی این نظر را نپذیرفته است؛ مگر آن که چندان اساسی باشد که ارکان عقد را بهم بزند.(29) ولی، به نظر می‏رسد همان طور که بعضی از استادان حقوق مدنی(30) نیز بیان کرده‏اند، بطلان شرط در این مورد به عقد نیز سرایت کرده و آن را بی اعتبار می‏سازد؛ زیرا، با لحاظ چنین شرطی، داین در واقع برائت ذمه مدیون را به صورت مطلق و قطعی اراده نکرده؛ بلکه، آزاد شدن ذمه او را مشروط به امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ ابراء نموده است که چنین ابرایی نمی‏تواند قابل تحقق باشد.

در حقوق انگلیس، ابراء مشروط (conditional release)، به عنوان یکی از اقسام ابراء مورد پذیرش قرار گرفته است؛ که به موجب آن انحلال ابراء، معلق به شرط فاسخ (conditionsubsequent) می‏شود؛ مانند، این که طلبکار به هنگام ابراء، شرط می‏کند که اگر در آینده، سازش میان او و بدهکار به عمل نیامد، ابراء به وقوع پیوسته کان لم یکن تلقی شود.(31) یا موجر ضمن ابراء، شرط کند که اگر مستأجر اجاره بهای آینده را به موقع نپردازد، ابراء اجاره‏بهای گذشته نیز بی اثر شود.

2.4. ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است

در فقه امامیه بعضی از فقیهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصریح کرده و معتقدند که صلح حطیطه (صلح به کمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نیست؛ بلکه، عقدی مجانی می‏باشد. مطابق با این نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضی قرار داده شود، ابراء باطل می‏گردد.

در فقه عامه، شافعی‏ها ابراء معوض را صحیح می‏دانند و بر آنند که مدیون می‏تواند در مقابل ابراء، مالی را به داین ببخشد.

فقیهان حنفی نیز هر چند ابراءِ معوض را باطل نمی‏دانند ؛ ولی، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحی که در برابر عوض محقق می‏شود توجیه کرده‏اند.(32)

در حقوق ایران نیز بیشتر صاحب‏نظران معاوضه ابراء دین با مال دیگر را باطل می‏دانند؛ ولی، با این حال بنا به عقیده برخی،(33) تعویض بین دو عمل حقوقی که یکی از آن دو ابراء باشد صحیح است.بر این اساس، تعویض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظیر هبه معوّضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امری امکان‏پذیر است.

به نظر می‏رسد- همان طور که بعضی از مؤلفان(34) نیز بدان تصریح کرده‏اند - هر چند که قرار دادن عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج می‏سازد؛ ولی، می‏توان عمل مزبور را به معنی تبدیل تعهد، به اعتبار تغییر دین، قلمداد نمود.

در حقوق انگلیس نیز، ابراء ذمه متقابل (mutual Release)، مورد پذیرش قرار گرفته است. در ابراء ذمه متقابل، هر یک از طرفین قرارداد اصلی، با ابراء ذمه دیگری نسبت به تعهدات موضوع توافق، عوض توافق بر پایان دادن به قرارداد اصلی را فراهم می‏آورد.این شکل از ابراء ذمه، به اسقاط حق (waiver) معروف است که بر اساس آن هر یک از طرفین، حقوق خود را که از قرارداد اصلی ناشی شده اسقاط می‏کند و آن در جایی امکان‏پذیر است که عوض قرارداد اصلی هنوز قابل اجرا باشد؛ ولی، هرگاه یکی از طرفین، تعهدات قراردادی خود را به اجرا گذاشته باشد، چنانچه ابراء به موجب یک قرارداد غیر رسمی (parol release)، خواه به صورت کتبی یا شفاهی، انجام گرفته باشد، توافق مزبور عقدی غیر معوض (undecontract) است که مؤثر و نافذ نخواهد بود؛ مگر این که، بستانکار عوض با ارزشی را در برابر صرف نظر کردن از حق خویش دریافت کرده باشد. شکل ابراء ذمه در این فرض به تراضی و ایفای تعهد (accordandsatisfaction) معروف است accord)) تحصیل ابراء از یک تعهد است به وسیله هر عوض با ارزش خواه تعهد موضوع ابراء ناشی از قرارداد باشد، یا شبه جرم.(35) چنانچه به عنوان مثال، فروشنده‏ای بابت کالاهایی که به خریدار تحویل داده است، مبلغ 50 پوند طلبکار شده باشد، تعهد خریدار به پرداخت نقدی 45 پوند در ازای ابراء ذمه او، یک تراضی و ایفاء تعهد مطلوب و مناسب به حساب نمی‏آید؛ زیرا، خریدار نسبت به پرداخت 5 پوند باقی مانده بری‏ء الذمه شده است، در حالی که در مقابل آن نه چیزی داده و نه تعهدی را بر عهده گرفته است.

امروزه، این موضوع به عنوان یک قاعده کلی مطرح است که چنانچه طلبکار چیزی متفاوت از آنچه را که استحقاق دریافت آن را داشته است بپذیرد، این امر می‏تواند موجب برائت ذمه بدهکار از تعهدش باشد.برای مثال: آقای Aموافقت می‏کند که باغ آقای B را در ازای 10 پوند بیل بزند و این کار را مطابق با قرارداد انجام می‏دهد؛ (در این زمان) طرفین می‏توانند قرارداد نخست را کنار بگذارند و قراردادی دیگر جانشین آن کنند که در آن آقای B موافقت می‏کند در عوض 10 پوند، یک دوچرخه برای آقای A تهیه کند. اگر آقای A این امر را بپذیرد، آنچه اتفاق افتاده نمونه‏ای از تراضی و ایفای تعهد خواهد بود که در آن واژه تراضی (accord) بیانگر توافق است و واژه ایفای تعهد (satisfaction)، عوض جدید (دوچرخه) را بیان می‏کند.

هر چند به نظر می‏رسد که (accord and satisfaction) در حقوق ما، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دین است؛ ولی، در حقوق انگلیس نباید آن را با (novation) که به معنی تبدیل تعهد در حقوق آن کشور است، اشتباه کرد. (Novation) عبارت است از ایجاد قراردادی جدید بین طرفین که به موجب آن (A)یعنی شخصی که حقوقی را به موجب قراردادی به دست آورده (برای مثال بستانکار) بنا به درخواست (B) یعنی فردی که متعهد است (برای مثال بدهکار) موافقت می‏کند که (c) مسؤولیت (B) را به عهده گرفته یا تقبل کند.(36) بنابراین، (Novation) در حقوق انگلیس معنایی مضیق‏تر از تبدیل تعهّد در حقوق ایران پیدا می‏کند.

بعضی از مؤلفان(37) برآنند که می‏توان بر مدیون ضمن ابراء، شرط عوض کرد و از این نظر ابراء احتیاج به قبول پیدا می‏نماید و ابراء، حقیقت حقوقی خود را از دست نمی‏دهد. شرط عوض خلاف مقتضای ابراء نیست؛ زیرا، ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقّق می‏شود.

گفته بالا قابل ایراد به نظر می‏رسد زیرا، همان‏طور که در گذشته تحلیل شد، درج هرگونه شرطی ضمن ایقاع (و از جمله شرط عوض) با ماهیت ایقاع که عمل حقوقی یک‏طرفه است منافات دارد.

واقعیت این است که در ابراء همراه با شرط عوض، ابراء به طور غیر مشروط تحقق یافته و شرط عوض با قبول آن عقدی مستقل است که در کنار ابراء قرار می‏گیرد.

3. شرایط ابراء

برای این که یک ابراء به طور صحیح محقق گردد، باید دارای شرایطی باشد که این شرایط را در سه قسمت، شرایط ابراء کننده، شرایط ابراء شونده و شرایط موضوع ابراء مورد بررسی قرار می‏دهیم.

3.1. شرایط ابراء کننده

این شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت ، قصد و رضا

3.1.1. اختیار قانونی

ابراء می‏بایست به وسیله طلبکار یا نماینده و یا مأذون از جانب او محقق شود و ابراء فضولی باطل است؛ مقصود از ابراء فضولی این است که شخصی که نه داین است و نه نمایندگی یا اذن از طرف او دارد، ذمه مدیون او را ابراء نماید.

مسأله قابل طرح این است که آیا می‏توان ابراء فضولی را مانند عقد فضولی غیر نافذ دانست تا با تنفیذ طلبکار، نافذ و مؤثر گردد یا این که ابراء فضولی اساساً عملی باطل و فاقد اثر است؟ از فقیهان امامیه، برخی(38) به بطلان آن حکم کرده و بر آن ادعای اجماع نموده‏اند. برخی دیگر(39) انعقاد چنین اجماعی را در ایقاعات (به استثنای طلاق) انکار کرده و برآنند که احکام راجع به معاملات فضولی به ایقاعات نیز قابل تسری بوده و ایقاع فضولی نیز همانند عقد فضولی غیر نافذ بوده و با تنفیذ بستانکار می‏تواند نافذ گردد.

در حقوق مدنی ایران، قانونگذار درباره اجرای قواعد فضولی در ایقاعات حکمی ندارد؛(40) مؤلفان نیز در این باره هم عقیده نیستند؛ بعضی،(41) احکام فضولی را ویژه عقود ندانسته و آن را در ایقاعات نیز قابل اجرا می‏دانند؛ مگر آنکه، با طبیعت عمل حقوقی یا حکم ویژه‏ای مخالفت داشته باشد؛ که در این موارد، ایقاع فضولی باطل است. با توجه به مراتب فوق، بر این باورند که ابراء فضولی، باطل و کان لم یکن نیست؛ بلکه، عملی است غیر نافذ که نفوذ واعتبار آن منوط به رضای طلبکار است؛ ولی، به نظر می‏رسد همان‏طور که برخی از استادان حقوق مدنی(42) نیز گفته‏اند، به عنوان یک قاعده کلی، برای تحقق هر عمل حقوقی، رضا به عنوان یک شرط ضروری می‏باشد. بدیهی است پذیرش این وضعیت، بطلان ایقاع فضولی از جمله ابراء فضولی و عدم تأثیر رضایت بعدی است. از طرف دیگر حکم به عدم نفوذ معاملات فضولی، مستند به دلایلی است که قابل تسری به ایقاعات نمی‏باشد.

3.1.2. اهلیّت

با توجه به این که در ابراء، بستانکار در مال خود به نحو تبرع تصرف می‏نماید، ابراء کننده باید به سن رشد رسیده و محجور نباشد. بر این اساس، ابراء مجنون و صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد و ابراء سفیه و صغیر ممیز به جهت ممنوعیتی که آنها از دخالت در اموال و حقوق مالی خود دارند، باطل و کان لم یکن است.

قانون مدنی در ماده 290 به این مطلب اشاره داشته چنین مقرر می‏دارد:«ابراء وقتی موجب سقوط قصد می‏شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد».

نمایندگان قانونی محجور (ولی قهری وصی و قیم) نیز نمی‏توانند دین شخصی را که به محجور مدیون است ابراء نمایند؛ زیرا، آنها نسبت به مال محجور ولایت تبرع ندارند. ابراء، اسقاط مجانی دین به زیان طلبکار است که نمی‏توان آن را لازمه اداره دارایی محجور دانست؛ بلکه، مدعی العموم یا دادگاه نیز نمی‏تواند چنین اذنی را به آنها بدهد.

3.1.3. قصد و رضا

برای تحقق هر عمل حقوقی خواه عقد باشد یا ایقاع، وجود قصد انشاء ضروری می‏باشد. ابراء نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این چنانچه ابراء کننده در حال مستی، شوخی، بیهوشی یا خواب، ذمه مدیون خود را ابراء کند، ابراء اعتباری نخواهد داشت.علاوه بر قصد، رضای ابراء کننده نیز برای تحقق ابراء لازم است.

درباره بطلان ابرائی که از روی اکراه واقع می‏شود، فقیهان امامیه اتفاق نظر ندارند؛ در حالی که، مشهور بر بطلان آن حکم کرده‏اند. بعضی(43) معتقدند که ابراء اکراهی همانند عقد اکراهی، غیر نافذ بوده و با تنفیذ ابراء کننده بعد از زوال اکراه نافذ می‏گردد. در حقوق ایران به نظر می‏رسد که در حکم ابراء مکره باید به مشهور پیوست و آن را باطل دانست. حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا حکمی استثنایی است که صرفاً برای عقود مقرر شده است و نمی‏توان آن را به ایقاعات، از جمله ابراء تسری داد.از طرف دیگر، لحن ماده 289 ق. م نیز به گونه‏ای است که احتمال بطلان ابراء مکره را تقویت می‏نماید؛ زیرا، همان طور که پیش از این گذشت، قانونگذار با آوردن شرط «اختیار» در تعریف اکراه، نشان داده است که ابراء اکراهی اثری ندارد.(44)

3.2. شرایط ابراء شونده (مدیون)

بعضی از فقیهان اسلامی عقیده دارند که در ابراء، مدیون باید معلوم و معین باشد. بنابر این چنانچه بستانکار بگوید: هر کس به من دینی دارد او را ابراء کردم؛ یا این که، کسی ذمه یکی از دو بدهکار خود را ابراء کند؛ ابراء در هر دو فرض باطل است. مطابق با نظر فوق، در موردی که مدیون‏ها محصور و معلوم باشند، مثل اینکه داین بگوید: من بدهکاران خود را که در این مجلس حضور دارند، ابراء کردم؛ چنین ابرایی صحیح است. در مورد ابراء ذمه یکی از دو مدیون نیز بعضی از فقیهان حنبلی(45) معتقدند، چنین ابرایی صحیح بوده و ابراء کننده باید یکی از آن دو را تعیین کند. به نظر می‏رسد که بطلان ابراء مدیون مجهول بنابر نظریه‏ای قابل قبول است که ابراء را تملیک می‏شمارد و حکم به بطلان ابراء، طبق نظری که آن را اسقاط می‏داند وجهی ندارد؛ بنابر این، طلبکار می‏تواند بدون آنکه بدهکاران خود را بشناسد ذمه همه آنها را ابراء نماید.

3.3. شرایط موضوع ابراء

همان طور که پیش از این گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دین است که در ذمه مدیون قرار می‏گیرد. از آنجا که اعیان معین، به اقتضای طبیعتی که دارند نمی‏توانند در ذمه ثابت شوند؛ بنابر این، اسقاط آنها امکان پذیر نیست. درست به همین دلیل است که در همه مذاهب اسلامی، ابراء از عین معین باطل است. بر این اساس است که به فرض اگر شخصی، کتابی را غصب کند، ابراء از آن صحیح نیست.(46)

دینی که موضوع ابراء واقع می‏شود باید دارای دو شرط باشد: نخست این که موجود باشد و دوم آنکه آزاد باشد.

3.3.1. موجود باشد

فقیهان اسلامی در مورد نادرستی ابراء دینی که هنوز به وجود نیامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم یجب را باطل می‏دانند. دلیل بطلان این است که اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست. در مورد ابرایی که فقط سبب آن موجود شده؛ ولی، خود دین هنوز ثابت نشده است اختلاف عقیده است. در فقه امامیه معدودی از فقیهان(47) صرف وجود سبب دین را برای ابراء، کافی دانسته‏اند؛ ولی، در حقوق عامه، به استثنای مالکی‏ها که در حکم مسأله اختلاف نظر دارند، سایر فقیهان،معتقدند که وجود سبب دین به تنهایی برای ابراء کافی نیست.(48) مطابق با نظریه اخیر زوجه نمی‏تواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ایام آینده ابراء کند.استدلالی که در این‏باره شده است این است که ابراء، اسقاط است و دینی که در آینده به وجود می‏آید، در حال حاضر بالطبع ساقط است؛ بنابر این، قابل اسقاط نیست.

در فقه اسلامی به جز فقیهان شافعی و ناصر از فقیهان زیدی، علم داین را به مقدار دین از شرایط صحت ابراء ندانسته‏اند.(49) شایان ذکر است که فقیهان شافعی و معدودی از زیدی‏ها جهل به مقدار دین را فقط در صورتی موجب بطلان ابراء نمی‏دانند که طلبکار به هنگام ابراء، حداکثر دین مشمول ابراء را تعیین کند؛ مثلا،ً بگوید تا یک صد هزار تومان دین مدیون را ابراء کردم. در این فرض، چنانچه مقدار دین بیشتر از مبلغ تعیین شده در زمان ابراء باشد، ذمه مدیون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باقی خواهد ماند.(50)

3.3.2. آزاد باشد

دین موضوع ابراء باید آزاد باشد؛ یعنی، حق ثالث به آن تعلق نگرفته باشد. دلیل این امر آن است که ابراء، تصرف بلاعوض و تبرعی در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستانکاران قرار گرفته است؛ بنابر این، ابراء، بدون رضایت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود.

4. وسایل اثبات ابراء

هر ایقاعی زاییده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تأثیری ندارد؛ بدین جهت، کاشف خارجی در تحقق آن تأثیری ندارد. کاشف در ایقاعات جنبه اثباتی دارد و اراده موقع برای ایجاد آن کافی است. با توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نیازمند کاشف نیست؛ ولی، در مقام اثبات، نیازمند دلیل است.(51)

ابراء به هر لفظ یا عملی که عرفاً بر صرف نظر نمودن طلبکار از دین خود داشته باشد اثبات می‏گردد.(52)

بنا به نظر بعضی از استادان حقوق مدنی،(53) تصرف سند طلب به وسیله مدیون، اماره‏ای قضایی است که می‏تواند حاکی از ابراء دین باشد؛ زیرا، سندی که می‏تواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از طرف داین به مدیون رد نمی‏شود؛ مگر آن که، دین مذکور در آن ساقط شده باشد. به صرف احتمال این که ممکن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور نمی‏توان صرف نظر کرد؛ مگر در صورتی که، داین ثابت کند که سند را از او به سرقت برده‏اند و یا به اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی بوده و قصد ابراء نداشته است. از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود که تسلیم اختیاری سند طلب به بدهکار، نشانه سقوط دین و برائت بدهکار و بی اعتباری سند است؛ ولی، از آنجا که سقوط طلب ممکن است در نتیجه وفای به عهد یا ابراء باشد و همین امر ممکن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه می‏تواند با توجه به ارضاع و احوال و قراین تصمیم بگیرد که آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به عهد.(54)

در حقوق انگلیس، برای تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از یک تعهد، الفاظ مخصوصی ضرورت ندارد؛ بنابر این، هر لفظی که به وضوح بر اراده طلبکار نسبت به انصراف از دین و قبول آن از جانب بدهکار دلالت نماید کافی خواهد بود.(55)

5. آثار ابراء

همین که ابراء به طور معتبر تحقق یافت، آثار و نتایجی بر آن بار می‏شود که می‏توان آن را در سه مورد زیر مورد مطالعه قرار داد. سقوط دین، زوال تضمینات سابق و برگشت ناپذیری.

5.1. سقوط دین

ابراء، یکی از اسباب سقوط تعهد است؛ پس، هرگاه داین، مدیون را از دینی که به ذمه دارد بری‏ء کند، این دین به سبب ابراء ساقط و مدیون بری‏ء الذمه می‏شود.

5.2. زوال تضمینات سابق

با سقوط دین، تضمینات آن نیز به صورت قهری و بدون آن که به هنگام ابراء، موضوع انشاء طلبکار قرار گرفته باشد از بین می‏رود.بر این اساس، هرگاه طلبکار ذمه مدیون را ابراء کند، وثیقه طلب نیز از بین می‏رود؛ خواه وثیقه ملک مدیون باشد یا دیگری و خواه سبب وثیقه عقد رهن باشد یا قرار دادگاه.(56) مستفاد از ماده 321 ق. م این است که اگر طلبکار یکی از کسانی را که در مورد پرداخت طلب، مسؤولیت تضامنی دارند، ابراء کند، دیگران نیز خود به خود بری‏ء می‏شوند؛ زیرا، فرض این است که هر یک از مسؤولان در عین حال که خود، مدیون یا مسؤول است ضامن دیگر مسؤولان نیز می‏باشد و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می‏گردد.از طرف دیگر، در تضامن فرض این است که یک تعهد بر ذمه چند تن قرار می‏گیرد؛ پس، اگر آن تعهد مشترک ساقط شود، دین از دوش همه برداشته می‏شود. شایان ذکر است که سقوط دین ضامنان در صورتی است که مقصود طلبکار ابراء یکی از آنان از اصل دین باشد؛ بنابر این، اگر طلبکار تنها حق رجوع (اقامه دعوی) خود را نسبت به یکی از آنان ساقط کند، این اقدام موجب برائت ذمه دیگران نمی‏شود.(57) هم چنین طلبکار می‏تواند ابراء را مقید به سهم یکی از مسؤولان کند و حق خود را نسبت به دیگران، محفوظ دارد. برابر ماده322 ق. م: «ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود....»

5.3. برگشت ناپذیری ابراء

بر خلاف هبه که در آن برای واهب به جز در موارد خاص امکان رجوع وجود دارد، در ابراء، طلبکار نمی‏تواند دینی را که در نتیجه ابراء از بین رفته است بار دیگر به ذمه مدیون بازگرداند. به بیان دیگر، دین ساقط شده به امر معدومی می‏ماند که قابل اعاده نیست.حکم فوق در فقه اسلامی مورد اتفاق است و در این مورد مخالفی دیده نشده است.(58) مدیون نیز نمی‏تواند بعد از برائت ذمه خود، ابراء را رد کند. در این حکم تفاوتی بین این که ابراء ایقاع باشد یا عقد نیست.(59)

پی نوشت :

1. بری‏ء یبرء بروءاً، براءاً و براءةً من العیب او الدین: تخلص و سلم منه.

ر.ک: لوییس معلوف: المنجد فی اللغة، دارالمشرق، بیروت، چاپ 35، ص 31.

2. la remise de dette consiste dans l'abandon volontair de ses driots par le creancier.

3. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، 1370 ش، ش 210.

4. (استاد) مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 1370 ش، ش 75.

5. در فقه امامیه ر. ک: شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1981م، ج28، ص163، و در فقه حنفی ر.ک: زین الدین ابن نجیم الحنفی، البحرالرائق، دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، جلد7، 284؛ محمد امین بن عمر (ابن عابدین)، رد المختار علی الدر المختار، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، 1407ق، 1987 م، ج 4، ص 521؛ و در فقه حنبلی ر.ک: ابواسحق برهان الدین ابراهیم بن محمد مفلح مورخ حنبلی، المبدع فی شرح المقنع، المکتب الاسلامی، ج 5، ص 365؛ و هبة زحیلی: الفقه الحنبلی المیسّرة، دارالقلم، دمشق، چاپ اول، 1418 ق؛ 1997 م، ج 3، ص 351. و در فقه شافعی ر. ک: شمس الدین محمدبن ابی العباس رملی (شافعی صغیر)، نهایة المحتاج بشرح المنهاج، دارالفکر، بیروت، 1404 ق، 1984 م، ج 5، ص 413؛ شروانی و ابن قاسم عبادی، حواشی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1416 ق، 1996 م، ج 8، ص 189.

6. ر.ک: ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (معروف به شیخ الطائفة)، المبسوط، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، ج 3، ص 314.

7. ر.ک: ابو جعفر محمدبن منصوربن احمد بن ادریس الحلی، السرائر، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق، ج 3، ص 176.

8. ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، قاهره، چاپ اول، 1410 ق، 1990 م، ج 1، ص 182؛ شمس الدین شیخ محمد عرفة دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، دارالفکر، ج 4، ص 99 «اختلف فی الابراء فقیل انه نقل للملک فیکون من قبیل الهبة وهو الراجح...».

9. ر.ک: به استدلال شیخ طوسی در مبسوط «لان فی ابرائه ایاه من الحق الذی له علیه منة علیه ولایجبر علی قبول المنة» شیخ طوسی، همان منبع، ج 3، ص 314. و نظیر این استدلال را در عبارات ابن زهره و ابن ادریس می‏توان یافت.

10. شهید ثانی در رد استدلال شیخ طوسی و دیگران چنین نوشته است: «.. فلان اسقاط الانسان حقه باختیاره من غیر ابتداء من علیه الحق لاتظهر فیه منة یثقل تحملها علی من علیه الحق عرفا...» زین الدین جبعی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ دوم، 1416 ق، ج 6، ص 15 و 16.


11. law of contract, Cheshire, Fifoot and furmston's, butterworths,London, Dublin,Edinburgh,20th edition, 1991, p:s65; law made simple,padfield, C.F,7th edition, 1989,p:167.

12. ر.ک: جواد واحدی، ترجمه قانون تعهدات سویس، نشر میزان، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1378، ص 43.

13. ر.ک: عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دارالنهضة العربیه، قاهره، ج 3، ص 965.

14. علی بن الحسین الکرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد، مؤسسة آل البیت، چاپ اول، ج7، ص137 و 138: «و هبة ما فی الذمه ممن علیه ابراء لایشترط فیه القبول»؛ سید احمد خوانساری، جامع المدارک، مکتبه الصدوق، تهران، 1389ق، ج 4، ص 39.

15. صاحب جواهر با وجود این که ابراء و هبه طلب را در نتیجه که همانا سقوط طلب است یکی می‏داند ؛ولی، با این حال ابراء را اسقاط؛ ولی، هبه طلب را از اسباب تملیک نظیر بیع و... دانسته است.

شیخ محمد حسن نجفی، همان منبع، ص 165. بدیهی است با توجه به تمایز فوق در تحقق هبه طلب قبولی مدیون معتبر است.

16. ر.ک: محمد جعفری لنگرودی، دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، بنیاد راستاد، چاپ اول، 1357 ش، ج 1، ص 4.

17. ر.ک: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 76؛ ناصر کاتوزیان، همان منبع، ش 217.

18. ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، مؤسسه دارالکتاب للطباعة والنشر، 1412 ق، ج 15، ص 101.

19. ر.ک: شیخ طوسی، همان منبع، ج 2، ص 81.

20. ر.ک: ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن (محقق حلی) شرایع الاسلام، منشورات الاعلمی، تهران، ج 2، ص 23.

21. ر.ک: شیخ موسی خوانساری، منیة الطالب (تقریرات میرزا محمد حسین نایینی)، مطبعة مرتضویه، نجف اشرف، 1358 ه . ق، ج 2، ص 55 و 56.

22. ر.ک: سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، دار التراث، بیروت، چاپ اول، 1418 ق، 1998 م، ج 3، ص 177. و در حقوق ایران ر.ک: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 88.

23. ر.ک: محمد علی توحیدی، مصباح الفقاهة (تقریرات آیت اللّه‏ خویی)، دارالهادی، بیروت، چاپ اول، 1412 ق ـ 1992 م، ج 6، ص 217 و 218.

24. سید محمد فشارکی، الرسایل الفشارکیه، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1413 ق، ص 534.

25. برای آگاهی از دلایل عدم جریان خیار در ایقاعات و نقد آنها ر.ک: سید محمد تقی خویی، الشروط، مؤسسة المنار، قم، چاپ سوم، ح 1415 ق، ج 2، ص 105 ـ 135.

لازم به ذکر است که برخی از فقیهان بعد از مناقشه در دلایل مزبور جریان خیار شرط در ایقاعات را مطابق با مقتضای قواعد دانسته و مانع عمده را اجماع می‏دانند ر.ک: سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیة کتاب المکاسب، دارالمصطفی لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1423 ق ـ 2002 م، ج 2، ص 498 ـ 499. ولی برخی، اجماع مزبور را مدرکی دانسته و معتقدند که خیار شرط در ایقاعات راه دارد. ر.ک: سید محمد صادق روحانی، منهاج الفقاهه، سپهر، قم، چاپ چهارم، 1418 ق، 1376 ش، ج 4، ص 386 ـ 389. «فتحصل ان الاظهر صحة شرط الخیار فی الایقاع الا ما خرج بالدلیل».

26. ر.ک: وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج 6، ص 4380.

27. ر.ک: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 75 و 88.

28. ر.ک: وهبة الزحیلی؛ همان منبع، ص 4380؛ زین الدین ابن نجیم الحنفی، البحر الرائق، ج 7، ص 284 با این عبارت: «ولو ابرأه علی انه بالخیار ثلثة ایام صح الابراء و بطل الخیار کذا فی الخلاصه و آنها لا تبطل بالشروط الفاسدة»؛ محمد امین بن عمر (ابن عابدین)، همان منبع، ج 4، ص 509.

29. ر.ک: ناصر کاتوزیان؛ همان منبع، ش 241.

30. ر.ک: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 88.


31. Chitty, op. cit, p:1147.

32. ر.ک: وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، دمشق، چاپ چهارم، ج 6، ص 4391.

33. ر.ک: محمد جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشای قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1379 ش، ص 236.

34. ر.ک: سید حسن امامی، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ ششم، 1366، ج 1، ص 334.


35. Cheshire,Fifoot and Furmston's, op. cit, p.p:565-566; padfield, C.F, op.cit, p.p:167-168.

no- yttihC ;194:P,8991 ,noitide ht72 ,drofxO,CQ,NOSTAEB .J ,tcartnoc fo wal s,nosnA lov,9991 noitide 82 ,nodnoL,llewxaM dna teews ,elaeB .G.H ;rotidE lareneG ,stcartnoc 8411-6411:pp,1


36. Treitel, G.H.,the law of contract, sweet & Maxwell, London, 9th edition,1995,p.p:590-591,677-618 Chitty, op.cit, p.p:1066,1154,1155.

37. ر.ک: سید حسن امامی، همان منبع، ص 333 و 334 و در استدلالی مشابه ر.ک: (استاد) سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوم، 1376 ش، بخش مدنی 2، ص 235.

38. ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، همان منبع، ج 8، ص 153.

39. ر.ک: میر عبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوین، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1418 ق، ج 2، ص 709 ـ 712؛ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، همان منبع، ص 100 با این عبارت: «وبالجمله التعویل علی الاجماع فی منع الجریان مشکل خصوصا فی سایر الایقاعات من الاذن والاجازه والابراء والجعالة والفسخ والرد ونحو ذلک. هذا ولو قلنا بکون الفضولی علی خلاف القاعده کما هو الحق فالحاق سایر العقود ایضا محل اشکال»؛ شیخ موسی خوانساری، همان منبع، ص 21 با این عبارت: «و کیف کان بناء علی ما سیجیی و من ان الفضولی فی البیع علی مقتضی القاعده فیلحق به سایر العقود و جمیع الایقاعات الا ما خرج...» و در تأیید این نظر در حقوق عامه ر.ک: وهبة زحیلی، همان منبع، ج 6، ص 4374؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج 1، ص 182.

40. بعضی از مؤلفان حقوق مدنی ماده 841 ق. م را با قطع نظر از اختلاف نظری که میان حقوق دانان در خصوص دلالت آن بر بطلان وصیت فضولی وجود دارد، در صورتی یکی از مصادیق حکم قانونگذار بر بطلان ایقاع فضولی گرفته‏اند که وصیت تملیکی را ایقاع بدانیم. ر.ک: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 89؛ ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران؛ نشر یلدا، چاپ دوم، 1369 ش، ش 116 ـ 118.

41. ر.ک: ناصر کاتوزیان؛ ایقاع، ش 86 و 226؛ و در تأیید آن ر.ک: (استاد) سید مصطفی محقق داماد، همان منبع، ص 228.

42. ر.ک: (استاد) مهدی شهیدی؛ همان منبع، ش 89؛ و در تأیید این نظر ر.ک: محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان منبع، ص 4.

43. ر.ک: میر عبدالفتاح الحسینی المراغی؛ همان منبع، ص 52، و در تأیید نظر مشهور امامیه بر بطلان ابراء مکره در فقه عامه ر.ک: و هبة زحیلی، همان منبع، ج 6، ص 4375.

44. ر.ک: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 78؛ برای آگاهی از نظر مخالف در حقوق ایران ر.ک: ناصر کاتوزیان، همان منبع، ش 222.

45. ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، ص 183؛ وهبة الزحیلی؛ همان منبع، ج 6، ص 4376.

46. ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، همان؛ وهبة الزحیلی؛ همان منبع، ج 6، ص 4378.

47. ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، همان منبع، ج 15، ص 213.

48. ر.ک: جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، الاشباه والنظایر، دارالسلام، قاهره، چاپ اول، 1418 ق؛ 1998 م، ج 2، ص 794.

49. ر.ک: میرزا ابوالقاسم جیلانی (قمی)، جامع الشتات، مؤسسه کیهان، تهران، چاپ اول، 1375 ش، ج 4، ص 179. وی دلیل صحت ابراء مجهول را عمومات حسن ابراء و فقدان غرر می‏داند.

میرزای قمی در پاسخ به استفتایی چنین می‏نویسد: «هرگاه طلبکار جاهل باشد و غریم عالم اگر به این نحو بگوید که ترا بری‏ء کردم از طلب خود پس در اینجا تفصیل می‏دهیم و می‏گوییم یا این است که غریم می‏داند که طلبکار طلب خود را مقدار کمی می‏داند؛ مثل این که، چنین اعتقاد دارد که ده تومان بیشتر طلب ندارد و اگر می‏دانست که صد تومان طلب دارد، همه را بری‏ء نمی‏کرد. در اینجا از تمام طلب برائت حاصل نمی‏شود؛ بلکه، باید تابع حصول یقین به مقدار ابراء بود و هرگاه از حال او بداند که مطلقا بری کرده طلب را هر قدر باشد در اینجا برائت از همه حاصل می‏شود و هرگاه حال طلبکار مجهول باشد که غریم نداند که اعتقاد او در مقدار طلب چه چیز است و حال او در رضای ابراء چونست در اینجا نیز برائت از همه حاصل می‏شود نظر به ظاهر لفظ که گفته است تو را بری‏ء کردم از هر چه طلب داشتم. علامه در تذکره به جواز ابراء از مجهول تصریح کرده به سبب زوال غرر..» ر.ک: میرزا ابوالقاسم جیلانی (قمی)، همان منبع. نیز در این باره ر.ک: وهبة الزحیلی، الفقه الحنبلی المیسره، ج3، ص351؛ علاء الدین ابوالحسن علی بن سلیمان المرداوی الحنبلی، الانصاف، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ج7، ص130؛ منصور بن یونس بن ادریس البهوتی، کشاف القناع، عالم الکتب، چاپ اول، 1417 ق، 19970 م، ج 3، ص 501؛ ابواسحق ابراهیم بن محمد شیرازی از شافعی‏ها در کتاب مهذب در خصوص بطلان چنین ابرایی می‏نویسد: «ولا یصح الابراء من دین مجهول لانه ازالة ملک لایجوز تعلیقه علی الشرط فلم یجوز مع الجهالة کالبیع والهبة...» مصادر الفقه، علی‏اصغر مروارید، مؤسسة الفقه الشیعه، چاپ اول7 1422 ق ـ (200م)، ج 18، ص 341.

50. ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، ص 184؛ وهبة الزحیلی؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج 6، ص 4377.

51. ر.ک: سید حسن امامی، همان منبع، ج 1، ص 184 و 185 و در نقد آن ر.ک: ناصر کاتوزیان، همان منبع، ش 87.

52. بعضی از مؤلفان حقوق مدنی با وجود اینکه در ایقاعات، کاشف خارجی را امری زاید می‏دانند که در تحقق ابراء بی تأثیر است با این حال در مبحث ابراء این گونه اظهار نظر کرده‏اند: «ابراء به هر لفظ و فعلی که دلالت بر صرف نظر نمودن حق نماید محقق می‏شود». سید حسن امامی، همان منبع، ص 335.

53. همان منبع.

54. ر.ک: ناصر کاتوزیان، همان منبع، ش 238.


55. Chitty, op. cit, p: 1146.

56. در تأیید این مطلب در حقوق مصر ر.ک: عبدالرزاق احمد السنهوری، همان منبع، ص 978.

57. در تأیید این مطلب در حقوق انگلیس ر.ک: Treitel, op. cit, P.P: 527-528.

58. ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج 1، ص 190. در حقوق داخلی بنا به عقیده بعضی از استادان، طلبکار نمی‏تواند از ابراء، رجوع و طلب خود را درخواست کند مگر آنکه ابراء، مشروط به شرطی شده باشد که در صورت تخلّف، دائن حق رجوع خواهد داشت. ر.ک: (استاد) مهدی شهیدی، همان منبع، ش 81. ؛ ولی، پذیرش این نظر با توجه به ایقاع بودن ابراء که نویسنده گرانقدر خود بدان معترفند دشوار می‏نماید.

59. ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، ص181 و 182. شایان ذکر است که در حقوق مصر بعضی از نویسندگان معتقدند که ابراء با رد مدیون از اثر می‏افتد. و هرگاه به اطلاع مدیون رسید و در محل اطلاع آن را رد نکند بعد از آن دیگر نمی‏تواند آن را رد نماید. اما در صورت رد آن، ابراء از اثر می‏افتد و دین، ساقط شده به سبب ابراء به ذمه مدیون بر می‏گردد. ر.ک: عبدالرزاق احمد السنهوری، همان منبع، ص 975. در فقه این قول به فقیهان حنفی و زیدی نسبت داده شده است؛ ولی، توجیهی برای آن نمی‏توان یافت. ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ج 1، ص 182.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,مباحث حقوق بین الملل ,
بازدید : 21
[ 12 / 06 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

موضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است.

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .

یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :

اولاً ـ ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود .

ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیکه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .

ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .

و با این ترتیب چون قیمت شتر از قیمت درهم که معمولاً دادگاهها رأی می دهند بیشتر است تا اندازه ای خسارات وارده بر مجنی علیه جبران می گردد .

ما برای اثبا ت مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قیمت شتر ) می توانیم به ادله زیر استناد نمائیم .

1 – بنای عقل

2 ـ قاعده لا ضرر

3 ـ قاعده لا حرج

4 ـ قاعده تسبیت

1 ـ بنای عقلاء

مقصود از بناء عقللاء این است که هرگاه امری مورد پذیرش همه عقلاء ‹‹بماهم عقلاء›› قرار گیرد شارع مقدس اسلام نیز خود یکی از عقلاء است بلکه رئیس آنهاست باید آنرا بپذی رد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ضلم را ‹‹به ماهم عقلاء›› می پذیرند شارع مقدس اسلام نیز باید آنرا بپذیرد .

بنابراین اگر عقلاء اتلاف مال غیر را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم می دانند شارع نیز باید آن را بپذیرد و اگر شارع مقدس آن را نپذیرد یا باید بگوئیم که حکم مذکور ، حکم عقلائی نیست و این خلاف فرض است و یا آنکه شارع از حکم عقلاء خارج گردیده و ظلم را مجاز دانسته است و این بر خلاف نظر عدلیه است که ظلم را از طرف خداونهد قبیح و محال می دانند و در ما نحن فیه عیناً مساله به همین شکل مطرح می گردد زیرا :

عقلاء عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است پس نتیجه می گیریم که : حکم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبیح است .

آری اگر ما ، در صغرای قضیه و یا کبرای آن تشکیک نموده و عدم پرداخت خسارتها را از مصادیق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبیح ندانسته باشیم .

بنابراین می توان با بنای عقلاء حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی تواند از بنای عقلا ردع کند و آنچه را می تواند مورد ردع قرار دهد سیره عرف می باشد که گاهی از آن به سیره تعبیر میشود.

2 ـ قاعده لاضرر

قاعده لا ضرر یکی از قواعد فقهی است که باید جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نیست اما قبل از بیان استدلال به آن برما نحن فیه ، لازم است درباره ماهیت حقوقی دیه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائیم :

بعضی از حقوقدانان معتقدند که دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 62 نیز آن را مجازات دانسته اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است و در روایتهای وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده بلکه از آنها استفاده میشود که دیه برای جبران ضرر وزیانهای بدنی تعیین شده است زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده میشود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن در جائیکه دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است فلذا نظر کارشناس برای تعیین مقدار آن لازم می باشد و امام صادق (ع) در روایتی در این باره می فرماید :و ما کان جروحاً دون الاصطلام فیحکم به ذواعدل منکم . (وسائل شیعه ج 19 صفحه 299).

یعنی جراحتهایی گه کمتر از بریدگی باشد با نظر دو نفر عادل تعیین میشود پس همانطوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب میشود دیه در برابر آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یک نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانیاً مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ، و دیه در غالب موارد در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد و ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این بر خلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فکر سلیم می باشد مضافاً به اینکه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان، ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات .

و اینک که معلوم گردید دیه مجازات نیست بلکه برای جبران ضررهای وارد بر بدن می باشد معلوم می گردد که شارع آن را که اعتبار کرده است بخاطر آن بوده که ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند با این ترتیب روشن می شود که دیه از مصادیق لاضرر می باشد .

و در بعضی از روایات به این مطلب اشاره شده است مانند روایت ابن عمیر از حماد از حلبی از ابی عبدالله (ع) قال سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال (ع) کل شی ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه (وسائل ج 19 ابواب موجبات ضمان باب 9 ح 1) و در حدیث ابی الصباح کنانی از ابی عبدالله (ع)نقل شده که آن حضرت فرمود کل من اضربشی من طریق المسلمین فهو له ضامن (وسائل همان باب ج 2 ) و بدیهی است که مراد امام از ضمان د راین دو حدیث همان دیه است که ناشی از اضرار گردیده است و اینک که معلوم گردید ضمان دیه ناشی از اضرار به غیر است می توان گفت حدیث نفی ضرر می تواند دلیلی کافی برای کلیه خسارات ناشی از جرم باشد خواه آن خسارت با دیه جبران گردد و یا با غیر دیه و قبل از شروع در فقه حدیث نظر خواننده محترم رابه اصل حدیث نفی ضرر جلب نموده و سپس درباره مفاد ومحتوای آن بحث خواهیم نمود .

حدیث نفی ضرر و ضرار

کلینی در کتاب کافی ج 5 کتاب معیشت باب ضرار حدیث 2 و 8 ص 292 و 294 و شیخ حرعاملی در وسائل ج 17 کتاب احیاء موات باب 12 حدیث 3و4 از زراره از ابی جعفر (ع) روایت می کند که سمره بن جندب در حائط مردی از انصار درخت خرمائی داشت و منزل انصاری در کنار درب ورودی باغ بود و سمره از کنار درب خانه انصاری وارد می شد و به نخل خود سر مزد و اجازه نمی گرفت انصاری با وی سخن گفت و از او خواست اجازه بگیرد سمره نپذیرفت انصاری به رسول خدا شکایت کرد و از ماجرا او را خبر داد رسول خدا (ص) سمره را احضار کرد و سخن انصاری را برای وی نقل کرد و فرمود اگجر خواستی وارد باغ شوی از انصاری اجازه بگیر و سمره نپذیرفت رسول خدا (ص) به او پیشنهاد فروش درخت نخل را با قیمتی بسیار داد باز نپذیرفت سپس به او فرمود به نخلی در بهشت آن را بفروش سمره قبول نکرد پس رسول خدا (ص) به انصاری فرمود : اذهب فاقلعها وارم بها الیه فانه لا ضرر و لاضرار .

یعنی برو آن را در آور و بسویش بیانداز زیرا ضرر و ضراری نیست .

ودر بعضی دیگر از روایات آمده است که پیامبر به انصاری فرمود : انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مومن .

مقصود از لا ضرر چیست ؟

بعضی از محققین مانند شیخ انصاری جمله لاضرر و لا ضرار را ، حمل بر معنای حکم ضرری نموده اند و بعضی دیگر مانند آخوند در کفایه آن حمل بر نفی حکم به لسان نفی موضوع کرده است و گروهی مانند نراقی ، صاحب عناوین و شیخ الشریعه آن را حمل بر نهی کرده و گفته اند از جمله خبریه لا ضرر اراده نهی از ضرر شده و نهی در آن را نهی الهی دانسته اندو ظاهراً این نظریه صحیحتر باشد زیرا روایت انک رجل مضار الخ ظاهراً در همین معنی است و بعضی از اعاظم معاصرین رضوان الله تعالی علیه نیز همین معنی را می پذیرند اما نهی در آن را نهی الهی نمی داند

بلکه می گوید نهی در آن نهی سلطانی است و مقصودش از نهی سلطانی این است که نهی پیامبر از اضرار به انصاری و حکم به قلع نخل سمره از وظایف حکومت و زعامت رسول اکرم (ص) بوده و رسول بما نه حاکم ، این حق را دارند که چنین حکمی را صادر فرمایند تا در حوزه حکومتش کسی بر کسی دیگر ضرر وارد نیاورد و به هر حال طببق نظریه مختار می توان برای تقریب استدلال به حدیث لا ضرر و لا ضرار چنین گفت که از دلیل نفی ضرر استفاده یک کبری کلی می شود و آن این است که هیچگونه ضرری از طرف هیچکس نسبت به یکدیگر نباید واقع شود و انجام آن قبیح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به یکدیگر باشد و یا از طرف شارع از راه وضع احکام ضرری و یا امضاء آنها و به هر حال ضرر نباید حدوثاً موجود و بقائاً استمرار یابد از طرف هر کس که بوده باشد . و به لفظی دیگر : ضرر نباید موجود گردد باید رفع شود و با این توضیح معلوم می گردد دلیل نفی ضرر نه اختصاص به احکام ضرری دارد و نه اختصاص به موضوعات ضرری در خارج دارد بلکه هر دو را شامل می شود پس اگر کسی جنایتی بر کسی وارد کرد و ضررهای غیر قابل تحملی بر وی وارد آورد طبق قاعده لا ضرر باید آن ضررها جبران گردد خواه از راه دیه در صورتیکه کافی باشد و یا افزودن غیر از دیه در صورتیکه دیه کافی نباشد و چون این استدلال از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفته است لازم است هر کدام از اشکالات را مطرح و سپس به پاسخ آنها بپردازیم .

1 ـ اگر کسی بگوید حکم به پرداخت خسارت غیر از دیه از طرف جانی نیز موجب ضرر بر جانی می گردد و آن نیز منفی است بنابراین ضرر جانی با ضرر مجنی علیه تعارض می کنند و تساقط می نمایند و با این ترتیب قاعده لا ضرر در ما نحن فیه قابل استناد نخواهد بود .

در پاسخ از این اشکال می توان گفت قاعده لا ضرر در حق جانی جاری نمی گردد زیرا اگر چنین باشد لازم می آید موردی برای قاعتده حتی در قضیه انصاری و سمره بن جندب باقی نماند .

مضافاً به اینکه جانی چون خود منشاء ضرر بر مجنی علیه شده است و سبب گردیده است که خسارت را پرداخت نماید از مصادیق لا ضرر نخواهد بود زیرا لا ضرر اختصاص به موردی دارد که شخصی نخواهد بر دیگری ضرر وارد آورد مانند ضرری که سمره بر انصاری وارد میآورد و چون جانی خود در اثر فعل جنایت سبب ضرر برخود گردیده نه کسی دیگر ، قاعده لاضرر در حق وی جاری نخواهد بود و به عبارت دیگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمی شود .

2 ـ اگر گفته شود شارع مقدس با تعیین دیه خسارتهای ناشی از جرم را جبران کرده است و با این ترتیب نمی توان جانی را به پرداخت خسارت دیگری محکوم کرد در پاسخ می گوئیم اگر جبران خسارت با دیه متحقق شود مشکلی وجود نخواهد داشت اما مساله ای که در اینجا مطرح است این است که اگر دیه کافی برای جبران خسارت نیست چه باید کرد ؟ و شارع مقدس چگونه چیزی را که کافی برای جبران خسارت بر مجنی علیه نیست کافی برای جبران خسارت بداند آری اگر دیه می توانست یک حکم تبعیدی باشد به این معنی که شارع تعبداًبفرماید شما باید فقط به دیه اکتفاء نمایی خواه کافی برای جبران خسارتها باشد و یا کافی نباشد مانعی از اکتفاء به آن وجود نداشت اما آیا چنین تعبدی معقول است و عقلاء آن را می پذیرند ؟، و یا آن را یک ظلم آشکار نسبت به مجنی علیه می دانند .

3 ـ اگر گفته شود پس چرا شارع مقدس اصولاً در این جرائم دیه تعیین فرمودند زیرا بهتر بود می فرمودند :

جانی باید خسارات وارده را جبران نماید ، و موضوع دیه را به هیچوجه مطرح نمی فرمودند :در پاسخ گفته میشود اینکه شارع در موارد خاصی دیه تعیین فرموده است برای خاطر این بوده که دیه قبل از اسلام وجود داشته و عقلاء ، و عرف زمان شارع آن را کافی برای جبران خسارتها می دانستند و شارع مقدس هم دیه را به عنوان جبران خسارت مورد امضاء قرار دادند نه آنکه دیه را به عنوان یک امر تعبدی تأسیس فرمودند و در آن زمان مخارج درمانی و غیر درمانی به هیچوجه مانند زمان ما زیاد نبوده است و ضررها و زیانهای ناشی از جرم تا این حد که در زمان ما وجود دارد وجود نداشته است فلذا اینگونه مسائل در جامعه آن زمان مطرح نبوده است .

4 ـ اگر گفته شود حدیث لا ضرر فقط حکمی را که ممکن است منشاء ضرر گردد نفی می کند اما نمی تواند مثبت حکم هم باشد پس از راه حدیث لاضرر نمی توان جبران خسارتها ی وارده را اثبات کرد چنانچه نراقی در عوئد و بعضی از اعاظم متأخرین و معاصرین آن را نپذیرفته اند و در تقریب اشکال می فرمایند : حدیث لاضرر در مقام نفی حکم ضرری است به این معنی که اگر در اطلاق یا عموم حکمی ضرر باشد حدیث لاضرر می گوید چنین حکمی نمی تواند اطلاق یا عموم داشته باشد ، اما نمی تواند هم بگوید حکمی را بجای حکمی که نفی کرده ام اثبات می نمایم و با این ترتیب در ما نحن فیه جبران خسارتهای وارده از قاعده لاضرر استفاده نمی شود در پاسخ می گوئیم اولاً این استدلال به دلیل نفی حرج نقض می شود توضیح آنکه خداوند متعال می فرماید ‹‹ما جعل علیکم فی الدین من حرج›› یعنی در دین حکم حرجی وضع نشده است .

و امام (ع) در صحیحه عبدالاعلی وجوب مسح بر مراره را (درباره کسی که انگشتش زخمی شده بود و بر آن مراره گذاشته بود ) از آیه بدست آورده است و می فرماید یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله و فرقی بین نفی حرج و نفی ضرر از اینحیث نیست پس اگر اثبات وجوب مسح بر مراره از نفی حرج استفاده میشود چه مانعی دارد که از دلیل نفی ضرر نیز وجوب پرداختن کلیه خسارتهای وارده به مجنی علیه استفاده شود و اشکال فوق از اینجا ناشی شده است که در فهم احکام از ادله شرعیه یک سلسله دقتهای عقلی بکار برده شده که از نظر عرف و شرع اعتبار ندارند و موجب اشتباه در احکام الهی می گردد .

و ثانیاً متبادر از حدیث لا ضرر همانطوری که قبلاً گفته شد منع هر گونه ضرری است که امکان آن وجود داشته باشد پس همانطوریکه حکم ضرری از طرف شارع ممنوع است ضررهای موجوده در خارج نیز ممنوع هستند و باید مرتفع گردند . و خسارات وارده در ما نحن فیه نیز ممنوع و باید مرتفع گردند .

و ثالثاً در قضیه سمره بنجندب پیامبر اکرم (ص) برای جلوگیری از ضززهایی که سمره بر انصاری وارد میآورد به انصاری دستور می دهد نخل سمره را در آورد و مجوز شرعی آن را ‹‹ لا ضرر و لا ضرار ›› قرار داده است پس اگر حدیث لا ضرر فقط بر نفی حکم دلالت داشته باشد چگونه پیامبر دستور دادند که درخت نخل سمره را از جای خود در آورند و در پیش رویش بیاندازند .

آری در مواردی که نفی حکم ضرری کافی برای جلوگیری از ضرر باشد دلیل نفی ضرر مثبت حکمی از احکام نیست و به لفظی دیگر شارع می خواهد هیچگونه ضرری در خارج تحقق نیابد و برای رسیدن به غرض خود گاهی به همان نفی حکم استناد می کند ( در صورتیکه نفی حکم ضرری برای جلوگیری از ضر کافی باشد ) و گاهی باید حکم دیگری را اثبات کند ( در صورتیکه نفی حکم ضرری برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد ) و به همین جهت اصحاب برای اثبات حق شفعه ، حق خیار غبن و… ) به دلیل لاضرر استناد کرده اند و قدمای از فقهاء حدیث لاضرر را اختصاص بنفی حکم ضرری نداده اند ، هر چند در نفی احکام ضرری از عموم حدیث استفاده کرده اند و عدم تمیز بین این دو امر سبب اشتباه متأخرین شده است .

3 ـ قاعده نفی حرج قبل از تقریب استدلال به این قاعده در مانحن فیه ، لازم است اولاً به بررسی معنای لغوی حرج بپردازیم و ثانیاً دلالت آن را مورد بحث قرار دهیم فیومی در مصباح امنیر می گوید:

حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق .

یعنی گفته میشود ‹‹ حرج صدره ›› یعنی سینه او بتنگ آمد و در قران مجید نیز در همین معنی بکار رفته است .

ابن اثیر در نهایه ج اول صفحه 361 می گوید : الحرج فی الاصل الضیق یعنی حرج در لغت به معنای ضیق است و سپس می گوید : وقیل اضیق الضیق یعنی بعضی گفته اند حرج تنگترین تنگی است و همین معنا تیز از المنجد ، المعجم الوسیط و اقرب الموارد و سایر کتب لغت استفاده می شود و با توجه به این معنی می گوئیم مراد از نفی حرج نفی ضیق و تنگی است مقصود از آن نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی که نباید کسی بر کسی دیگر عملی را تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد حتی خود شارع و قانونگذار نباید احکامی را وضع کند که دیگران را در ضیق و تنگی قرار دهد و یا بر امری که بموجب ضیق و حرج باشد صحه بگذارد .

و با توجه به این معنای وسیع و کلی برای نفی حرج هر حرجی ممنوع می گردد و روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عخهده خسارت وارده بر نیاید او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است و مانحن فیهنیز از مصادیق بارز همین امر است زیرا جانی که خسارات بدنی بر مجنی علیه وارد آورده چنانکه آن خسارت را جبران نکند مجنی علیه را در معرض ضیق قرار داده است پس جانی باید خسارات وارده را جبران کند چه از راه پرداخت دیه و چه از راه پرداخت غیر دیه ، و اشکالاتی که در ارتباط با قاعده لا ضرر مطرح گردیده عیناً در اینجا مطرح می گردد و پاسخ از آنها همان است که در آنجا گفته شد و نیازی بطرح مجدد آنها نیست .

4 ـ قاعده تسبیت

سبب در فقه اطلاعات گوناگونی داردؤ گاهی در مقابل مباشر و کاهی در معنای اعم از آن و گاهی در مقابل جنایت بکار برده می شود و از کلمات فقهاء استفاده می شود که مقصود از آن در اینجا معنای اخیر است که جانی در آن مسوول پرداخت دیه است نه عاقله .

مرحوم صاحب جواهر در این ارتباط می فرماید :

و ظاهر هم ان السبب الموجب للدیه الذی هو بمعنی الشرط ، الذی لا یوجب ضمانا الا فی مال المیبب و لا یکون علی العاقله فیه شیء ، لعله لا طلاق الضمان فی النصوص علی وجه ینسب الیه ، و لعدم صدق القتل خطاء علیه مع اصاله برائه ذمه العاقله فتامل جیداً.

یعنی ظاهر کلمات فقهاء این است که سببی که موجب دیه است و معنای شرط را دارد آن سببی است که موجب ضمان در مال عاقله نمی شود بلکه فقط بر مسبب تعلق می گیرد و شایدبه این دلیل باشد که در نصوص ؤ کلمه ضمان بکار برده شده و ظاهر آن این است که به مسبب نسبت داده شود و خود وی مسوول آن باشد و دلیل دیگری را که می توان به آن استناد کرد این است که بر عمل مسبب صدق قتل خطایی نمی کند مضافاً به اینکه اصل برائت نسبت به عاقله در این موارد جاری می گردد .

و بر همین اساس است که فقها باب اسباب را از بایب جنایات جدا کرده اند و این تفکیک کاملاً صحیح است مثلاً اگر کسی چاهی را غیر ملک خود حفر کند و کسی در آن بیافتد و کشته شود حافر چاه مرتکب قتل خطایی نشده بلکه سبب قتل را فراهم کرده و خودش (نه عاقله ) مسوول پرداخت دیه است و کلمه تسبیب هر چند در روایات وارده در این باب نیامده اما از مجموع روایات وارده می توان یک قاعده کلی بدست آورد که اگر کسی سبب جنایتی گردد وی در مقابل جنایت وارده مسوول است و از آنجایی که این یک حکم عقلایی است و عقلاء بین دیه و سایر خسارات تفاوتی قائل نیستند می توان حکم به ضمان را که در این روایت آمده یک حکم کلی بدانیم و آن را تنها به دیه اختصاص ندهیم و اخبار مذکور هر چند انصراف به دیه دارند اما با توجه به قرینه مذکور می توان آنها را تعمیم داد.

روایت ابی مریم :

در خاتمه بحث لازم است روایتی را که ابی مریم از امام ابو جعفر (ع) نقل کرده است نقل نموده و آنرا مورد بحث قرار دهیم :

امام ابو جعفر (ع) می فرمایند :

قضی امیر المومنین (ع) ان لایحمل علی العاقله الا الموضعه فصاعدا ، و قال مادون السمحاق اجر الطبیب سواء الدیه (وسائل ج 19 صفحه 303)بعضی از فقهاء روایت را چنین معنی کرده اند که عاقله که مسوول پرداخت دیه است مسوول پرداخت دیه موضحه و بیشتر از آن است و دیه پائین تر از سمحاق با اجرت طبیب به عهده جانی است با توجه به این معنی مسوولیت اجرت طبیب را که بر عهده جانی است امری مسلم گرفته و فرقی که بین مادون سمحاق و مافوق سمحاق است این است که دیه در مادون سمحاق به عهده خود جانی است و در مافوق آن به عهده عاقله است .

ما اگر این معنی را بپذیریم چند اشکال بر روایت وارد می شود که باید به آنها پاسخ داد :

1 – پذیرفتن حکم مذکور بر خلاف اجماع است زیرا هیچکس از فقهاء مسوولیت مخارج پزشکی را بر عهده جانی ندانسته اند .

2 – این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست ، زیرا در سند آن ابن فضال آمده که فطحی مذهب است .

3 ـ استدلال به این روایت اخص از مدعی است زیرا فقط در آن اجرت طبیب در مادون سمحاق آمده است و نسبت به اجرت طبیب در ما فوق سمحاق ساکت است . اما هیچکدام از این اشکالات وارد نیستند اما اشکال اول به این دلیل وارد نیستکه فقهاء مساله مسئولیت جانی را نسبت به هزینه های پزشکی متعرض نشده اند و از عدم تعرض آنان نمی توان چنین اجماعی را بدست آورد و اشکال دوم هم درست نیست زیرا روایات بنی فضال مورد اعتماد فقهاء شیعه هستند و امام (ع) درباره روایات آنان فرموده است :

خذوا ما رووا و ذروا ماراوا ‹‹ یعنی روایت آنان را بگیرند و عقاید آنان را رها کنید و اشکال سوم نیز صحیح نمی باشد زیرا اولاً روایت اخص از مدعی نیست همانطوری که در تقریب استدلال ، بیان گردید و ثانیاً اگر این روایت دلالت داشته باشد که اجرت طبیب در مادون سمحاق به عهده جانی است با اینکه بسیار امر ناچیزی است از راه مفهوم موافقت و فحوای خطاب می توان اجرت طبیب را در موارد دیگر هکم که به مراتب بیشتر است نیز به عهده جانی دانست .

والحمدلله اولاً و آخر اً و ظاهراً و باطناً منابع: توضیح آنکه :

شخصی برای مطالبه مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر وزیان ناشی از جرم شکستگی شدید استخوان و ضربه مغزی بر اثر تصادف رانندگی در دادگاه حقوق ساری اقامه دعوی نمود ه و مدعی شده که مدت سه ماه تحت معالجه بوده و بهبودی کامل نیافته و مبلغ مزبور را از باب تسبیب مطالبه می نماید خوانده در مقابل از خود دفاع کرده و گفته است به حکم دادگاه کیفری یک دیه قانونی را پرداخته و مطالبه مبلغ دیگری مجوز قانونی ندارد خواهان پاسخ داده هزینه معالجه به مراتب بیش از مقدار دیه بوده است دادگاه پس از ارجاع به کارشناس خواهان را در مطالبه ششصد هزار ریال ذیحق شناخته و حکم صادر کرده است و محکوم علیه تجدید نظر خواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور به این استدلال که با وجود صدور حکم دیه و وصول آن مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد ، حکم دادگاه مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و نقض نموده و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری محول کرده است ، شعبه اول دادگاه عمومی ساری به این استدلال که صدور حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافع مسوولیت مدنی خوانده نیست بر محکومیت خوانده به پرداخت ششصد هزار ریال اظهار نظر نموده است شعبه 3 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به این استدلال که ‹ر دیه نوعی مجازات است و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و طبق اصل اباحه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شزعاً ممنوع نشده ودر اصل 171 قانون اساسی و ماده 154 قانون تعزیرات مطالبه ضرر وزیان جایز اعلام شده و مقررات مواد 3و4و5 قانون مسوولیت مدنی که تاکنون نسخ نشده به قوت خود باقی می باشد و کسی که منشاء خسارت به غیر شده باید از عهده بر آید حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ششصد هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم صادر کرده است پرونده اصراری می شود ودر تاریخ 14/9/68 در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می گردد و بدین شرح رأی داده می شود : ‹‹ حکم تجدید نظر خواسته ، و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا ادعای مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شکستگی استخوان جمجمه شهاب زندی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است ، بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه ، فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراضی داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود و تجدید رسیدگی با رعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول است .››

نویسنده : ایت الله سید محمد حسن مرعشی

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 29
[ 08 / 05 / 1396 ] [ 19 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظر

بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظربرشی از یک مقاله – نویسنده: محمدتقی عباسی اندواری     قاضی دادگستری

در ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی دو نکته مستلزم بررسی می باشد، مطلب اول قید کلمه “طرفین” در ماده مذکور است و مطلب دیگر استرداد دادخواست تجدیدنظر می باشد که در این تحلیل به بررسی آن پرداخته ایم.


ماده 363 «چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر مینماید».

مفاد این ماده در قانون پیشین وجود نداشت. مطابق ماده 505 قانون مذکور استرداد دادخواست پژوهش خواه اصلی موجب سقوط حق پژوهش تبعی می شد افزون بر آن، ماده 512 در بردارنده مقرراتی درباره ترک دعوای پژوهشی بوده است، ( مواد 505 و 512 مذکور مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد). (حیاتی، 1385،ص521) در مورد ماده 363 قانونگذار در متن ماده به طرفین دعوا اشاره نموده است، اگرچه طرفین دعوی نسبت به رأی صادره دادگاه نخستین در حدود مقررات می توانند درخواست تجدیدنظر خواهی بنمایند و هر یک مصداق تجدیدنظر خواه قرار گیرند؛ ولی عبارت مندرج در ماده 363 گویای مطلب مذکور نمی باشد، لذا اگر در ماده 363 از عبارت “که تجدیدنظر خواهی نموده اند” اضافه می شد؛ یعنی با این عبارت: « چنانچه هر یک از طرفین دعوا که تجدیدنظر خواهی نموده اند دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند دادگاه تجدیدنظر، ابطال، دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید»، در ماده قانونی مذکور ابهامی باقی نمی گذاشت؛ ولی قید کلمه طرفین در ماده ، موجب تفسیرهای مختلفی گردیده است. از جمله اینکه صدر ماده 363 صحیحاً تنظیم نگردیده است؛ زیرا در پرونده تجدیدنظرخواهی هر یک ازطرفین دادخواست تجدیدنظر نداده اند، بلکه تجدیدنظر خواه است که دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده است و شایسته بود قانونگذار به جای عبارت « هر یک از طرفین دعوا» از کلمه تجدیدنظر خواه استفاده می کرد و به فرض که در پرونده بدوی هر یک از طرفین در قسمتی حاکم و در قسمتی محکوم شده باشند، پس از اینکه هر یک نسبت به مورد محکومیت خود، دادخواست تجدیدنظر تقدیم نمودند، تجدیدنظر خواه محسوب می شوند… (مهاجری، 1387، صص3-292) البته با یک تفسیر می توان ماده 363 را صحیح فرض کرد و آن تفسیر این است که بگوییم منظور قانونگذار از عبارت “هر یک از طرفین دعوا” هر یک از متداعیین دعوی بدوی می باشند که در مرحله تجدیدنظر بعنوان تجدیدنظر خواه دادخواست داده اند…؛ البته به منظور رفع کامل ابهام و نیز ضمانت اجرای تفسیر اخیر، بنظر می رسد؛ الحاق یا وضع تبصره در ماده 363 راجع به استرداد دادخواست متداعیین دعوی بدوی که تجدیدنظر خواهی ننموده اند، لازم می باشد.

اول: استرداد دادخواست توسط تجدیدنظر خوانده

طبق ماده 363 چنانچه تجدیدنظر خواه پس از تجدیدنظر خواهی دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید؛ لکن سوالی که مطرح است اینکه چنانچه رأی دادگاه بدوی به نفع خواهان و یا خوانده بدوی صادر شود و محکوم علیه از آن تجدیدنظر خواهی نماید، در صورت استرداد دعوا به وسیله تجدیدنظر خوانده (یعنی محکوم له) از ناحیه محاکم تجدیدنظر چه تصمیمی گرفته می شود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر با تلقی اینکه دادخواست از سوی تجدیدنظر خواه مسترد نشده، بدون اعتنا به استرداد دادخواست تجدیدنظرخوانده، باید به دادرسی ادامه دهد و یا اینکه می تواند به استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظر خوانده نیز ترتیب اثر بدهد؟ و در صورت توجه به استرداد دادخواست تجدیدنظرخوانده، مبنای تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه خواهد بود؟ در خصوص موضوع مذکور نص صریح قانونی وجود ندارد و از جنبه کاربردی نیز، رویه واحد وجود ندارد، و به همین دلیل و در جهت یافتن راه حل قانونی قضیه؛ نظریه ها و دیدگاههای مختلفی از سوی قضات محاکم تجدیدنظر مطرح گردیده است: یک نظریه این است که طبق ماده 3 ، قاضی تکلیف دارد در مورد استرداد دادخواست تجدیدنظر خوانده تصمیم گیری نماید. ماده 107 ق.آد.م بیشتر متبادر به ذهن است که در مرحله تجدیدنظر نیز می تواند قابل اعمال باشد و مقررات دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر جاری است، یعنی طبق قانون آیین دادرسی مدنی، نکاتی که در مرحله تجدیدنظر صراحت دارد و در مواد قانونی مربوطه تعیین تکلیف شده، محل رجوع به مقررات بدوی و اعمال آن در مرحله دادرسی تجدیدنظر جایز نیست؛ لکن مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به دادرسی در مرحله تجدیدنظر مسکوت مانده، می توان از مقررات دادگاه بدوی استناد کرد و در فرض سوال بدیهی است که دادگاه نخستین چون فارغ از رسیدگی است، نمی تواند به موضوع رسیدگی نماید؛ و طبق ماده 356 مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین مرجع تصمیم گیری و صدور قرار، دادگاه تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر در مورد استرداد دادخواست می تواند تصمیم گیری بنماید.[1] نظریه دیگر که برخلاف نظریه مذکور است، ماده 107 را که مربوط به نحوه تصمیم گیری دادگاه بدوی بوده، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعمال نمی داند و با استناد به ماده 349 ق.آ.د.م، عقیده دارند: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و تا زمانی که تجدیدنظر خواه طیق ماده 363 ق.آ.د.م دادخواست خود را مسترد نکرده، محملی برای صدور تصمیم گیری و قرار ابطال دادخواست وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر وظیفه دارد به رسیدگی ادامه دهد و اراده خواهان بدوی ( محکوم له دادگاه نخستین) تأثیری در ادامه دادرسی به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه (محکوم علیه بدوی) ندارد، مضافاً نقض رای باید متکی به جهات قانونی باشد. استرداد به نحو یاد شده مفهوما اقرار به بی حقی خودش است. معنا ندارد تا اینجا آمده دعوایش را پس بگیرد و این استرداد اقرار به عدم حقانیت خود است و در اینجا فصل خصومت نمی شود و قرار سقوط دعوی در جایی است که مراحل دادرسی به انتها برسد و در فرض سوال مشخص نیست که خواهان بدوی به کلی از دعوا صرف نظر کرده و نیز مشخص نیست آیا تجدیدنظر خواه راضی به این امر بوده است و خلاصه اینکه طبق ماده 369 دادگاه تجدیدنظر باید به دادرسی ادامه دهد.[2] نظریه دیگر، که منطقی‌تر به نظر می رسد اینکه بند الف ماده 107 ق.آ.د.م در مرحله تجدیدنظر منتفی است در فرض سوال محکوم له بدوی ( تجدیدنظر خوانده) دعوی را مسترد کرده لذا اگر استرداد وی به کیفیتی باشد که دعوی اولیه خود را مسترد نماید، دادگاه تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی صادر می نماید. البته قضیه بیشتر پیرامون بند ج ماده 107 ق.آ.د.م قابل تفسیر و تحلیل است . استرداد دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر نماید.[3]

بر مبنای این نظریه، چون منشأ دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده بوده، استرداد دعوی وی به منزله رضایت دعوی اوست؛ حال اگر تجدیدنظر خوانده نیز به استرداد دعوی ایشان راضی باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند قرار رد دعوی صادر نماید، اما اگر راضی به آن نباشد دادگاه تجدیدنظر به دادرسی ادامه خواهد داد و در قسمت دوم بند ج ماده 107 که می گوید بکلی از دعوی خود صرف نظر نماید، اشکالی که ممکن است وارد باشد اینکه در چنین صورتی خواهان بدوی که تجدیدنظرخواهی ننموده و بعنوان تجدیدنظرخواه در پرونده ورود ندارد تا دادگاه تجدیدنظر نسبت به استرداد، تصمیم گیری بنماید؟ در پاسخ می توان گفت درست است که خواهان دعوی بدوی (محکوم له) تجدیدنظر خواهی نکرده ، با این حال چون تجدیدنظرخواه (محکوم علیه)نسبت به دادنامه ای درخواست تجدیدنظر خواهی نموده که منشأ آن دعوی، ابتدا از ناحیه تجدیدنظر خوانده (یعنی خواهان دعوی بدوی) طرح گردیده و ایشان فعلاً آن دعوی را مسترد نموده؛ نتیجتا در صورت عدم مخالفت و رضایت تجدیدنظر خواه تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد دعوی و یا سقوط دعوی، قابل توجیه است چون موضوع منتفی است به انتفاء موضوع.[4]

دوم: استرداد دادخواست تجدیدنظر

مقنن در ماده 363 ق.آ.د.م استرداد دادخواست را مورد تصریح قرار داده بنابراین برابر نص قانونی تکلیف دادگاه تجدیدنظر مشخص است و چنانچه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید، اما نکته ای که اشاره به آن لازم بوده اینکه چنانچه دادخواست تجدیدنظر خواه ناقص باشد و مستلزم رفع نقص باشد و پرونده به منظور رفع نقص به دادگاه نخستین ارسال شده باشد و تجدیدنظر خواه مبادرت به استرداد دادخواست نماید چنانچه تجدیدنظر خواه در فرجه مقرر رفع نقص نموده و دادخواست تکمیل باشد پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر متعاقب استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید؛ همچنین چنانچه تجدیدنظر خواه در فرجه مقرر رفع نقص دادخواست خود را مسترد بنماید در چنین صورتی نیز تصمیم گیری خارج از حیطه وظایف دادگاه بدوی بوده و دادگاه نخستین می بایست پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال تا دادگاه تجدیدنظر وفق ماده 363 قرار ابطال دادخواست صادر نماید، زیرا، اصل آن است که صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر از وظایف و صلاحیتهای دادگاه تجدیدنظر است و نمی توان گفت دادخواست باید از لحاظ شرایط شکلی نیز کامل باشد تا دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال آن را صادر کند چرا که اگر چنین اعتقادی وجود داشته باشد، دور حاصل می شود؛ زیرا از یک طرف تجدیدنظر خواه اراده تکمیل دادخواست ندارد؛ و از طرف دیگر تا تکمیل نشود نمی توان قرار ابطال آن را صادر کرد و در نتیجه پرونده در حالت بلاتکلیفی باقی می ماند و در فرض مذکور دادگاه بدوی باید پرونده دعوا را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. و چنانچه تجدیدنظر خواه در مهلت مقرر رفع نقص ننماید و در خارج از مهلت، دادخواست خود را مسترد نماید حسب تبصره 2 ماده 339 دادگاه نخستین قرار رد دادخواست صادر می نماید. مطلب دیگر، رفع نقص موضوع ماده 350 ق.آ.د.م می باشد؛ چنانچه تجدیدنظر خواه از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند و پس از مهلت ، دادخواست تجدیدنظر خواهی را مسترد نماید قسمت اخیر ماده 350 ق.آ.د.م تکلیف دادگاه را مشخص نموده است و اگر تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر دادخواست خود را مسترد نماید؛ اعمال ماده 363 ق.آ.د.م قابل توجیه خواهد بود. مطلب بعدی در خصوص ماده 363 ق.آ.د.م این است که فقط به استرداد دادخواست تجدیدنظر اشاره شده و در مورد استرداد دعوی سکوت نموده است. این ماده در مورد استرداد دعوی تجدیدنظر حکم صریحی ندارد. به نظر می رسد با توجه به ماده 356 ق.آ.د.م بتوان از مقررات بندهای ب و ج ماده 107 ق.آ.د.م قانون در این خصوص استفاده کرد. با این توضیح که اگر در جریان دادرسی در دادگاه تجدیدنظر دعوای تجدیدنظر توسط تجدیدنظر خواه استرداد شود، قرار رد دعوای تجدیدنظر و اگر پس از ختم مذاکرات و یا بطورکلی این دعوا استرداد شود؛ با رعایت شرایط بند ج ماده 107 ق.آ.د.م قرار سقوط دعوی تجدیدنظر صادر خواهد گردید. در مقابل نیز می توان گفت عدم اشاره قانونگذار به استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظر، از این جهت است که در این مرحله تفاوتی بین قرار ابطال دادخواست که نتیجه استرداد دادخواست تجدیدنظر است، و قرار رد یا سقوط دعوا نیست. زیرا در هر سه حالت به علت اینکه بلحاظ انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، تجدید دادخواست تجدیدنظر منتفی است. بنابراین تفاوتی نمی کند که در این مرحله چه قراری در نتیجه استرداد صادر شود. (همان، ص293) بنظر می رسد وضع مقررات مبنی بر درج کلمه ( استرداد دعوی) در قانون ضروری بنظر می رسد زیرا تشریفات دادرسی جنبه امری دارد و وجود نص قانونی، موجب اتقان در تصمیم گیری خواهد گردید.

سوم: آثار استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر

سوالی که در این مبحث مطرح است اینکه، چنانچه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد نموده و دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست صادر نماید، آیا نسبت به همان دادنامه، مجددا می شود تجدیدنظر خواهی نمود؟ به دیگر سخن آثار استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهی چیست؟ در پاسخ می توان گفت راجع به تجدیدنظر خواهی مجدد در داخل مهلت و یا خارج از مهلت مقرر باید قائل به تفکیک شد. چنانچه تجدیدنظر خواهی مجدد پس از انقضا مهلت باشد موضوع از مصادیق تبصره 2 ماده 339 خواهد بود و به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود، بدیهی است اگر تجدیدنظر خواهی مجدد در خارج از وقت به دادگاه تجدیدنظر تسلیم شود، پرونده به دادگاه نخستین ارسال تا مطابق تبصره 2 ماده مذکور عمل نماید لکن چنانچه دادخواست مجدد تجدیدنظر خواهی داخل مهلت قانونی باشد مثلا اگر در روزهای اول ابلاغ دادنامه، محکوم علیه نسبت به دادنامه دادگاه بدوی، تجدیدنظر خواهی نماید اما دادخواست تجدیدنظر خواهی او ناقص بوده و یا دادخواست واجد شرایط جهات برشمرده شده در ماده 348 ق.آ.د.م نبوده و چون جهات تجدیدنظر خواهی و یا ارائه دلایل و مستندات در نتیجه تجدیدنظر خواهی مؤثر بوده، تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد و سپس با ارائه دلایل و مستندات و قبل از پایان مهلت مجددا تجدیدنظر خواهی نماید، بنظر می رسد اگر داخل وقت باشد منعی نخواهد داشت؛ زیرا تجدیدنظر خواهی داخل وقت، حق قانونی بوده که قانونگذار مقرر نموده و محروم نمودن ذی‌حق، وجاهت قانونی نخواهد داشت و از طرفی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، تصمیم گیری در ماهیت نبوده و اعتبار امر مختومه نیز ندارد. البته قابل ذکر است اگر تجدیدنظر خواهی مجدد حتی داخل در مهلت هم بوده ولی بی مورد باشد، محمل قانونی نداشته و از موجبات رد دعوی تجدیدنظر خواهی است.

[1] . نشست قضایی مورخ 20/3/89، قضات محاکم تجدیدنظر استان مازندران

[2] . همان

[3] . نظریه شماره 8723/7 مورخ 26/9/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : « … بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده (است). فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید، رضایت خوانده شرط نیست به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به معنی استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی صادر می گردد، که در این صورت تجدید دعوی بلا اشکال است اما در فرض دوم که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می نماید. بنابراین عبارت ” در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد”، مذکور در پایان بند ج ماده 107 که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید و با توجه به این که با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوی برای همیشه منتفی می گردد؛ مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است».

[4] . نشست قضایی مورخ 20/3/89 ، قضات محاکم تجدیدنظر استان مازندرانلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,مباحث حقوق آئین دادرسی مدنی ,
بازدید : 103
[ 25 / 04 / 1396 ] [ 23 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()


انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم

نویسنده: علیرضا حسن زاده

چکیده

رشد و تکامل جرم شناسی با شکل گیری رویکرد عقلانی در این حوزه و دوری از تفکرات قالبی و برچسبهای قوم‌مدارانه و نژادی همراه بوده است. انسان‌شناسی پسااستعماری از جمله در شاخه‌هایی چون انسان‌شناسی جرم‌شناختی و انسان‌شناسی قانونی و حقوقی، نگاهی انتقادی به مفاهیمی دارد که بر پایه قضاوتهای قوم مدارانه، نژادی و داوریهای ارزشی شکل گرفته است. در این مقاله دو مفهوم متعلق به دو دوره متقدم و معاصر به بحث نهاده می شود.


YOUNG BLACK BOY IN JAIL BEHIND POLICEMAN

یکی از این مفاهیم که از منظر جرم‌شناختی در گفتمان استعماری شکل گرفته و ریشه در گزارشهای شبه قوم‌نگارانه، قوم مدارانه، و انسان‌شناسی استعماری دارد، مفهوم کانیبالیسم است. کانیبالیسم به مثابه رفتاری غیرانسانی به افسانه‌ای شبیه است که راویان آن، از رویکرد و سیاست دیوی‌سازی و نژادی کردن جرم و خشونت استفاده کرده، و دگرهراسی و عدم دگرپذیری خود را با فرهنگ زدایی و انسانیت زدایی از اقوام و ملل غیرغربی (سرخ پوستان قاره امریکا و بومیان استرالیا و غیره) همراه ساختند. در انسان‌شناسی پسااستعماری این مفهوم به چالش گرفته شده و به مثابه صورتی از گفتمان‌های استعماری، نقد و نکوهش می‌شود. مورد دیگر، تصویر قالبی در زمانی است که جرم بعد قومی می‌یابد و می‌توان از آن با عنوان قومی کردن جرم سخن گفت. در این زمینه چند تصویر قالبی به صورت مثال مطرح شده و در مورد آن بحث می‌شود. در این مقاله کوشش خواهد شد تا بر ساختگی و غیرواقعی بودن مفاهیم یادشده در نتیجه رشد رویکردهای عقلانی در حوزه جرم شناسی، از زوایای انتقادی گوناگون آشکار شود. رهیافت این تحقیق نقد دو فرایند قومی و نژادی کردن جرم است که مورد انتقاد جرم‌شناسان و انسان شناسان جرم‌شناختی قرار دارد.

کلیدواژگان: جرم، جرم شناسی، نژادی کردن جرم، انسان شناسی پسااستعماری، کانیبالیسم

مجله کارآگاه، سال نهم، زمستان1395لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,
بازدید : 31
[ 15 / 04 / 1396 ] [ 11 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

(( دراین مقاله ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی در سیستم ))

(( فعلی تقنینیه کیفری ایران و مصادیق آن در بضی از ))

(( کشورهای خارجی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است و ))

(( حاوی هیچگونه نقد و انتقادی نفیا و اثباتا نمی باشد ))

 

برطبق ماده ۴۳ قانون مجازات ایران : ” هیچ جنایت یا جنحه را نمیتوان عفو نمود و یا مجازات آنرا تخفیف داد مگر در مواردیکه قانون آنرا قابل عفو دانسته و یا در مجازات آن تخفیفی داده است ”

مستفاد از ماده ۴۳ اینست که معافیت از مجازات اعم از مطلق یا نسبی منحصر بمواردیست که در قانون پیش بینی شده و قضاوت حق ندارند که موارد موجبات معافیت را افزایش داده و یا قلمرو آنرا وسعت بخشند .

این معافیتهای همانطوریکه بیان کردیم گاهی مطلق و موجب الغای تمام مجازات میشوند و زمانی مخففه و سبب کاهش و تخفیف آن می گردند . نوع اول در واقع یک نوع بخشودگی بزهکار از تمام مجازات و معمولا” اجباری است یعنی دادگاه در صورت احراز شرائط قانونی الزام باعلام آن دارد نظیر معافیت پیش بینی شده در ماده ۷۸ قانون مجازات ایران در مورد کسانیکه داخل دستجات مفسدین بوده و قبل از تعقیب مامورین دولتی را از قصد و جنایت آگاه سازند .

بعلاوه تمام این معافیت ها اختصاصی هستند یعنی درباره جرائم بخصوصی اعمای میشوند و تحت یک ضابطه عمومی مانند بعضی از معافیتهای مخففه مثل صغر سن که شامل کلیه جرائم از جنحه و جنایی میشود قرار نمیگیرند .

فلسفه تاسیس معافیتهای مطلقه گاهی از نظر فوایدی است که برآنها مترتب میباشد و در واقع پاداشی است در قبال فرمانبرداری و یا اعلامات و اطلاعات مفیدی که از طرف بزهکار در اختیار مامورین دولت قرار داده میشود ( مواد ۷۷ و ۷۸ درخصوص کشف فساد علیه امنیت کشور و ماده ۹۶ درباره تسهیل کشف سکه قلب ) و زمانی مبتنی بروجود رابطه و علقه قرابت است مانند مافیت مقرر در ذیل ماده ۱۲۴ قانون مجازات ایران که اقربای بزهکار را درجات معینه از مجازات مقرر در صدر ماده مذکور و ماده قبلی آن معاف نموده است .

و بالاخره در پاره ای موارد ترمیم و جبران ضرر ناشی از جرم موجب معافیت مطبلقه میشود . مطابق ماده ۲۴۷ قانون مجازات فرانسه ” اگر زندانی براثر غقلت نگهبان فرارکند ولی ظرف چهارماه از تاریخ فرار دستگیر و بازداشت شود مجازات غفلت درباره نگهبان اجرا نمیشود ” در ایران در قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۸ ماده واحد بند ۵ چنین معافیتی در مورد شرکای اختلاس پیش بینی شده بود ولی چون شامل مرتکبین قبل از تصویب قانون مزبور بود فلذا قدرت اجرائی آن محدود و بعدا” منتفی شده است .

جهات افتراق معافیت مطلقه قانونی و علل شخصی و موضوعی زایل کننده مسئولیت :

در معافیت های قانونی جرم و مسئولیت ناشی از آن از بین نمی رود نهایت مرتکب بنا بمصالحی که در گذشته گفتیم از مجازات معاف میشود در حالیکه علت شخصی نظیر جنون و علت موضوعی مانند دفاع مشروع اولی اصولا” بزهکاری و دومی وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زایل می کنند و بالنتیجه اختلافاتی چه از نظر ماهوی و چه از جهت آئین دادرسی بین آنها وجود دارد .

در معافیت قانونی بزهکاری احراز میشود ولیکن بعلت وجود معافیت قانونی نمی توان مرتکب را به مجازات محکوم نمود . ولی این معافیت صرفا” از نظر مجازات بوده و جرم و مسئولیت مرتکب آن بجای خود میماند و بالنتیجه وجود و شناسائی چنین معافیتی رافع مسئولیت مدنی و ضرر و زیان ناشی از جرم نمیشود در حالیکه علل موضوعی رافع مسئولیت کیفری جز در موارد بخصوصی ( حالت اضطرار ) و همچنین علل شخصی مطابق عقیده غالب علمای حقوق جزا مسئولیت مدنی را نیز زایل می کنند . بعلاه از معافیتهای قانونی نظیر علل شخصی و برخلاف علل موضوعی فقط اشخاصی که شرایط آنرا احراز کرده اند استفاده می کنند و بشرکاء و معاونین جرم تسری پیدا نمی کنند و بالاخره علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت ناشی از کیفیات و اوضاع و احوال مقارن و گاهی مقدم بر زمان وقوع جرم می گردد در حالیکه معافیت های قانونی امکان دارد از کیفیات موخر بر جرم نیز ناشی شود .

و اما از نظر آئین دادرسی باید توجه داشت که اولا ـ مراجع تحقیق ( بازپرس ) در بررسی ارتکاب جرم از ناحیه متهم درصورت وجود یکی از علل شخصی رافع مسئولیت ( جنون ) و یا علل موضوعی ( دفاع مشروع ) رسیدگی را متوقف و قرار منع تعقیب باید صادر کند در حالیکه بررسی و ارزیابی معافیت های قانونی که فقط موثر در مجازات و معافیت بزهکار از آنست علی الاصول از قلمرو مراجع تحقیق خارج و در صلاحیت مراجع حکم ( دادگاه ) است .

گارو ( Garraud ) از اساتید مشهور حقوق جزا عقیده دارد در مواردیکه معافیت بزهکار از مجازات متضمن ممنوعیتهائی ( نظیر ممنوعیت از اقامت اجباری ) که باید بعد از احراز بزهکاری بحکم دادگاه اعلام گردد نبوده و مشروط به آن نباشد . امکان دارد مراجع تحقیق نیز آنرا مورد بررسی قرارداده و تعقیبی را که در صورت احاله امر به مراجع حکم جزا اعلام بی نتیجه بزهکاری اثر دیگری نخواهد داشت متوقف سازند .

بند ۱۴ از ماده واحده قانون دیوان جزای عامل دولت مصوب ۱۳۰۸ معافیت از تعقیب را پیش بینی کرده می گوید : ” هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب با پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید شخصا” از تعقیب جزائی معاف خواهد شد ”

ثانیا” نسبت به متهمی که بنفع وی یکی از علل شخصی و یا موضوعی رافع مسئولیت وجود داشته باشد حکم برائت صادر میشود در حالیکه احراز یک معافیت قانونی موجب صدور حکم بخشودگی و معافیت از مجازات می گردد .

نتیجه تفکیک فوق اینستکه متهم در صوتر تحصیل برائت هزینه دادرسی نمی پردازد ولی حکم بخشودگی او را از پرداخت هزینه مزبور معاف نمی کند .

در فرانسه حکم برائت صادره از دیوان جنائی قطعی است در حالیکه حکم معافیت از مجازات ( بخشودگی ) ممکن است مورد رسیدگی فرجامی قرار گیرد .

معافیت های قانونی مخففه :

معافیتهای قانونی مخففه مبتنی براموری هستند که موجب کاهش مسئولیت و بالنتیجه تخفیف مجازات میشوند واز این جهت متفاوت از نوع دیگری از علل تخفیف مجازات که بنا بملاحظات عاطفی و انسانی ناشی از جنس یا سن بزهکار تاسیس گردیده است میباشند .

علل مخففه نوع اخیر در ماده ۴۶ قانون مجازات ایران پیش بینی گردیده است .

برطبق ماده مذکور : ” در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب بقتل عمدی صادر شود . ”

بطوریکه ملاحظه میشود این موجبات ( جنس و سن ) ناشی از وضع جسمانی برهکار و اجرای مجازاتی است که رژیم اجرائی آن با درنظر گرفتن ضعف و ناتوانی محکوم علیه شدید و سنگین بنظر میرسد وگرنه علل مذکور هرگز از مقتضیات کاهش مسئولیت نبوده و عناصر تشکیل دهنده بزهکاری را تغییر نمی دهند و بالنتیجه صرفا” در نحوه اجرای مجازات موثرند و نه در طبیعت آن

در اینجا بی مناسبت نخواهد بود که راجع به تاثیر و نفوذ جنسیت روی برهکاری اجمالا اشاره کنیم:

آمار قضائی نشان میدهد که نسبت برهکاری زنان کمتر از مردهاست . تعبیر این پدیده قبل از هر چیز مبتنی بر جهات افتراقی است که از لحاظ بیولوژیکی و اجتماعی بین این دو جنس وجود دارد و اما آنچه که بیشتر مبین بزهکاری زنان است رشته ها و رابطه هائی است که بین فحشاء و برهکاری وجود دارد .

حال این سوال پیش میاید که آیا فحشاء فی حد ذاته یک شکل خفیف برهکاری است یا اینکه بین جرم زن و فحشاء یک نوع معادله اجتماعی موجود است ؟

این مسائل با اینکه بطور قطعی حل نگردیده ولیکن تحقیق و بررسی درباره آنها نشان می دهد که مرد وقتی نتواند و یا نخواهد زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گیرد اگر جلای وطن نکند و یا دست به خودکشی نزند چاره ای جز این ندارد که خود را در ورطه جنایات اندازد در حالیکه زن درشرائط مشابه مرد قبل از آنکه قدم در مسیر جنایت بگذارد جاده فحشاء را پیش پای خود می بیند راهی که برای وی سهل و آسان است خاصه آنکه مدرها نیز اورا در ورود به آن یاری و به ماندن در آن کمک می کنند .

مسلم اینست که خصیصه روانی برهکاری در زن ابتدا کندتر از مردها و سپس شدیدتر از آنهاست .

زن شقاوتی ملایمتر , گستاخی و جسارتی آرامتر و بالاخره وجدانی با ظواهر فریبنده تر دارد تا یک مرد جنایتکار . زن بزحمت میتواند از راهی که منحرف شده است باز نگردد و بهمین جهت است که بیشتر علمای اخلاق عقیده دارند که زنها برخلاف مردها همیشه یا بهترند یا بدتر .

حال برگردیم به اصل موضوع و به بینیم آیا زن صرفا” بعلت جنس خود یعنی زن بودن باید از تخفیف مجازات استفاده نماید ؟

تردیدی نیست در کشورهائیکه سیستم قانونگزاری آنها زن را موجودی ضعیف تلفی و او را تحت حکومت و حمایت مرد قرار داده است تخفیف مسئولیت زن نیز مبتنی بر رعایت جنس اوست و حتی عده ای از علمای حقوق عقیده دارند که بزهکاری زنها بیشتر ناشی از سادگی و بالنتیجه ضعف و نقصان آنهاست تا سوء نیت .

ولی این نکته مسلم است که در تقنینیه های عصر حاضر این طرز فکر مفهومی ندارد و اگر تخفیف هائی در قوانین بعضی از کشورها دیده میشود مربوط به اجرای مجازات است و نه اصل مسئولیت و بزهکاری . کمااینکه در ماده ۴۶ قانون مجازات ایران نیز صرفا” اشاره به عدم اجرای حکم اعدام و حبس با اعمال شاقه درباره زنان آنهم در غیر مورد ارتکاب قتل عمدی گردیده است و نه تفاوت مسئولیت بین جنس مرد و زن .

اقسام معافیتهای قانونی مخففه : این معافیتها غالبا” اختصاصی و مربوط به جرائم معینه هستند نظیر معافیت پیش بینی شده در ماده ۱۹۳ قانون مجازات ایران که بموجب آن : ” مجازات توقیف یا حبس غیرقانونی سه سال حبس تادیبی و محرومیت از خدمات دولتی است ولی اگر مرتکب قبل از تعقیب شخص توقیف شده را بشرط آنکه زاید بر پنج روز توقیف نکرده باشد رها سازد مجازات او حبس تادیبی از دو ماه الی شش ماه و تادیه غرامت خواهد بود ”

معافیتهای قانونی مخففه عمومی :

۱ ـ معافیت مخففه صغرسن

“ Lexuse de minorite “ این معافیت از آنجهت عمومی است که اختصاص به جرم معینی نداشته و حکم آن در تمام جرائم از درجه جنحه و جنایت جاری است .

مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات ایران : ” مجازات اشخاص بالغ بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام در صورت ارتکاب جنایت حبس دردارالتادیب که زاید بر پنجسال نباشد خواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنها کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات مرتکب جنحه نخواهد بود و بر طبق ماده ۳۵ همان قانون درباره اطفال ممیز غیربالغ ( ۱۲ تا ۱۵ ساله ) در هر صورت ده الی پنجاه ضربه شلاق مقرر شده است .

بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ( ۱۳۳۸ ) و اجرای آن درنقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده است نیز مجازات اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام دارند بموجب فصل سوم قانون مزبور برحسب مورد عبارت است از اعزام بکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال و در مورد اطفال بیش از ۱۵ سال از ششماه تا پنجسال است که در جرائم سنگین یعنی جنایاتی که مجازات آنها اعدام یا حبس موبد باشد بین دو تا پنجسال خواهد بود بطوریکه ملاحظه میشود معافیت قانونی صغر سن در تمام موارد جنحه و جنایت لازم الرعایه و از این حیث یک معافیت قانونی عمومی است .

۲ ـ تحریک ( معافیت قانونی مخففه عمومی )

“ Lexcuse de provocation “ در سیستم قانونگزاری کیفری فرانسه تحریک نیز بعنوان معافیت قانونی مخففه عمومی تلقی گردیده است نهایت اطلاق و عمومیت معافیت قانونی صغر سن را ندارد و فقط درباره دسته ای از جرائم پیش بینی شده است .

حال قبل از آنکه موقعیت این معافیت ( تحریک ) را در قانون جزای ایران بررسی کنیم به مبنای حقوقی آن اشاره می کنیم این معافیت از نظر دکترین برملاحظات زیر استوار است :

الف ـ از نظر شخصی و درون ذاتی “ Subjectif “ خشم ناشی از تحریک قدرت کنترل را از شخص تحریک شده سلب و توان تشخیص وی را کاهش می دهد و بالنتیجه میزان مسئولیت او تقلیل می یابد . بعلاوه خطر شخصی که بر اثر تحریک و همچنان ناشی از آن مرتکب جرم میشود برای جامعه بمراتب کمتر از فردی است که جرم را در کمال خونسردی وتسلط بر اعصاب خود انجام می دهد.

ب ـ از نظر موضوعی و برون ذاتی “ Objectif “ کاهش مسئولیت مبتنی بر فکر معامله متقابل و خطاهای دو جانبه است زیرا تردیدی نیست که تقصیر ابتداء از ناحیه تحریک کننده بوده است و انصاف حکم میکند که خطای محرک مسئولیت تحریک شده را کاهش بخشد . و بالاخره کاهش مسئولیت تحریک شده را میتوان با تلفیق تئورهای دو گانه فوق چنین توجیه نمود که اولا در ارتکاب جرم تقصیر تنها متوجه شخص تحریک شده نیست ( تقابل خطاها و تئوری برون ذاتی ) ثانیا” هیجان ناشی از تحریک قدرت تشخیص تحریک شده را کاهش داده و سلطه کامل او را در کنترل اعمال خود از بین میبرد ( نظریه درون ذاتی )

قلمرو اجرائی معافیت تحریک :

در قانون جزای فرانسه موارد معافیت از مجازات در جرائم ارتکابی ناشی از تحریک تصریح و بموجب ماده ۳۲۱ همان قانون : ” قتل و ضرب و جرحی که براثر تحریک ناشی از ضرب و یا ایذاء و آزار خشن و شدید طرف ارتکاب یافته باشد از معافیت نسبی ( تخفیف ) مجازات برخوردار میشود ”

برقاعده فوق دونوع استثناء وارد شده است .

نخست ـ استثنا آتی که قلمرو موارد پیش بینی شده در ماده ۳۲۱ را مضیق و محدود ساخته است مثل عدم استفاده از معافیت تحریک در مورد پدرکشی و قتل زوجه از طرف زوج و بالعکس .

دوم ـ استثنا آتی که برقاعده پیش بینی شده در ماده ۳۲۱ از طریق تسری و توسعه آن بر مواردیکه خارج از موارد مقرره در ماده مذکور میباشد وارد آمده است و عبارتند از :

۱ ـ قتل و ضرب و جرح در مقام دفاع از مال در مورد ورود در یک خانه یا آپارتمان مسکونی و یا ملحقات آن در روز بوسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن حصارها یا دیوارها ویا درب خانه . البته عنصر تشکیل دهنده تحریک در اینمورد بالارفتن از دیوار و شکستن حصار ودرب است که موجب استفاده مرتکب قتل و جرح و ضرب از معافیت مخففه میشود در حالیکه اگر این امر در شب واقع شود مرتکب از امتیازات دفاع مشروع استفاده می کند . ( ماده ۱۸۹ قانون مجازات ایران وماده ۳۲۲ قانون جزای فرانسه )

۲ ـ جرم اخته کردن “ Castration “ در صورتیکه بلافاصله پس از یک اهانت شدید عفتی واقع شود . در اینجا تحریک را اهانت شدید به عفت تشکیل می دهد .

۳ ـ شوهریکه مرتکب قتل زن خود و شریک جرم وی در حال زنا ( جرم مشهود ) در خانه مشترک گردد از معافیت مخففه قانونی استفاده می کند . در اینمورد عامل تحریک عبارت است از توهین بشرافت مرد .

در قانون ایران هرچند که بعنوان تحریک تصریح نشده است ولیکن تردیدی نیست که تحریک در سه مورد از موجبات معافیت قانونی تلقی گردیده است که یک مورد آن معافیت مطلقه قانونی یعنی شامل تمام مجازات میشود و آن عبارت است از مورد پیش بینی شده در قسمت اول ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی که راجع است به قتل یا جرح و ضرب زن و شریک وی از طرف شوهر در موقعیکه او را با مرد اجنبی در یک فراش و یا در حالیکه بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده نماید .

مورد دوم قتل و جرح و ضرب دختر یا خواهر است در موقعیکه در شرائط مقرر در قسمت اول ماده فوق قرار گرفته باشند که مشمول تخفیف مجازات و معافیت نسبی میشود و بالاخره مورد سوم ارتکاب جرم بمنظور جلوگیری از سرقت یا هر جرم دیگری نسبت به اموال غیر از موارد مذکور در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و۲۲۴ قانون مجازات عمومی ( زیرا قتل در موارد مذکور دفاع مشروع تلقی میشود ) میباشند که مشمول معافیت نسبی وتخفیف مجازات به ترتیب مقرر در مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مزبور خواهد گردید .

در مورد اخیر تحریک عبارت است از کلیه اعمالی که شخص بمنظور سرقت اموال غیر و یا تجاوز بمال دیگری بطریقی غیر از موارد مذکرو در ماده ۱۸۹ قانون مجازات عمومی انجام میدهد مانند بالارفتن از دیوار و یا شکستن درب خانه بمنظور سرقت در روز.

معافیت قانونی مطلقه صدر ماده ۱۷۹ و معافیت قانونی مخففه ذیل آن :

بر طبق ماده ۱۷۹ قانون مجازات ایران : ” هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه بمنزله وجود در یک فراس است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شودمعاف از مجازات است .

بطوریکه ملاحظه می کنیم معافیت قانونی در اینمورد در قانون ایران برخلاف قانون فرانسه شامل تمام مجازات میشود و بعبارت دیگر معافیت مطلقه است نه نسبی .

تویجه این معافیت در درجه اول مبتنی بر تئوری درون ذاتی است زیرا عمل زنا که اهانت شدیدی بشرافت تلقی میشود عامل محرکه قویه ای است که مرد با مشاهده آن خویشتن داری و سلطه کامل بر اراده خود را از دست داده و قدرت تشخیص و ممیزه وی ضعیف میشود . بالنتیجه قانونگزار چنین شخصی را مسئول اعمالی که تحت سلطه هیجان روحی ناشی از اهانت وارده بشرافت انجام داده است نمی داند . بدیهی است که قانونگزار ایران در تاسیس معافیت مطلقه برای مرتکب قتل در چنین موردی شرائط اجتماعی زمان تصویب قانون و طرز تفکر خاص جامعه ایرانی را که بنا بمقتضیات قومی و مذهبی اهمیت خاصی بمسائل عفتی و ناموسی قائل است از نظر دور نداشته است .

دیوان کشور ایران در توجیه معافیت مقرر در ماده ۱۷۹ برمبنای تئوری درون ذاتی چنین می گوید : ” ۰۰۰ این ماده ( ۱۷۹ ) ناظر بمواردی است که شوهر دفعته مواجه با آن وضعیت شده و بواسطه هیجان روحی شدیدی که عارض او میشود مرتکب قتل یا جرح و ضرب گردد ۰۰۰ حکم شماره ۱۳۳۳ ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۱۷

نکته قابل توجه آن که این معافیت فقط بنفع شوهریکه زن خود را در شرایط مقرر در ماده ۱۷۹ بقتل برساند برقرار شده و شامل قتل شوهر از طرف زن در شرائط مشابه نمیشود .

این تفاوت موقعیت بین زن و شوهر و برقراری معافیت یک جانبه بنفع شوهر مورد انتقاد کلیه علمای حقوق قرار گرفته است . و شاید مبتنی بر مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر در روابط با زن خود در شئون زندگی بوده است . کما اینکه در حقوق رم علاوه از شوهر به پدر نیز براساس قدرت پدری چنین حقی درباره دخترش داده شده بود . ولی در هر حال مبانی حقوقی معافیت تحریک و تئورهای دوگانه شخصی و موضوعی مذکور درباره آن هیچکدام عدم برخورداری زن را از چنین معافیتی توجیه نمی کنند .

هر چند که زنای زن و شوهر نتایج متفاوتی دارند که این امر از نظر اجتماعی ممکن است ایجاب برقراری مجازاتهای متفاوتی را درباره آنها بنماید ولی تردیدی نیست که در روابط متقابل زن و شوهر اثر و شدت اهانت وارده وتحریکات ناشی از آن یکسان است و خشم و نفرتی که در زن با مشاهده عمل زنای ارتکابی از ناحیه شوهرش ایجاد میشود همان اندازه حساس و هیجان انگیز و مالا عکس العمل وی قابل بخشش است که هیجان روحی حاصله در شوهر از مشاهده زن خود در وضع مشابه .

بعقیده گارو “ Garraud “ استاد شهیر علم حقوق : ” در مسئله تحریک و معافیت ناشی از آن هیچگونه دلیل وجود ندارد که بین زنای زن و شوهر فرق قائل بشویم . ”

در قوانین پاره ای از کشورها که این معافیت پیش بینی گردیده است زن و شوهر بطور مساوی از آن برخوردار میشوند کما اینکه قانون جزای بلژیک در ماده ۴۱۳ این اختلاف را از بین برده و چنین مقرر داشته است : ” قتل وجرح و ضرب ارتکابی از طرف یکی از زوجین نسبت به دیگری و شریک وی در لحظه ایکه آنها را در جرم مشهود زنا غافلگیر کند قابل تخفیف مجازات خواهد بود ”

حال باید دید تکلیف شرکاء و معاونین جرم چه میشود ؟

فروض مختلفه قابل تصور است :

۱ ـ قتل بمباشرت شخص ثالثی با معاونت شوهر واقع شود مثل آنکه شوهر شخص دیگری را تطمیع و او را به قتل زن خود در جرم مشهود زنا تحریک کند . در اینصورت هیچکدام از آنها ( نه شوهر و نه شخص ثالث مباشر جرم ) نمی توانند از معافیت قانونی استفاده کنند .

۲ ـ قتل بمباشرت شوهر و با معاونت شخص ثالثی ارتکاب یابد اکثریت علمای حقوق عقیده دارند که معاون نمی تواند از معافیت قانونی برخوردار شود زیرا در اینصورت ثالث نمی تواند به ورود اهانت به شرف خود و بالنتیجه هیجان روحی ناشی از آن توسل جوید . برطبق ماده ۳۰ قانون مجازات ایران : ” هرگاه فاعل جرم بجهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت اوتاثیری در حق معاون نخواهد داشت .

۳ ـ شرکت شوهر با شخص ثالث در قتل زنخود در اینصورت نیز تنها شهور معاف از مجازات خواهد بود زیرا در این حالت نیز تئوری درون ذاتی مبنای معافیت تحریک نسبت به شخص بیگانه ( شخص ثالث ) صادق نخواهد بود . قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات ایران می گوید : ” هرگاه بخصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تاثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت . ”

مشهود بودن جرم و تقارن عکس العمل ( قتل یا ضرب و جرح ) شوهر با آن :

سیاق عبارت مندرج در ماده ۱۷۹ که میگوید : ” هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالیکه بمنزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود ۰۰۰ ” ظاهر در اینست که اولا جرم یعنی حالات و کیفیاتی که در ماده مزبور تجسم یافته مشهود شوهر باشد و بعبارت دیگر جرم در حال ارتکاب بوده و برای شوهر تردیدی در آن باقی نماند ثانیا” قتل یا جرح و ضرب ارتکابی از ناحیه شوهر با آن تقارن زمانی داشته و بلافاصله انجام گیرد .

بعقید گارو” Garraud “ خشم و هیجان روحی ناشی از فعلیت و قطعیت جرم است که عکس العمل شوهر یعنی قتل و معافیت قانونی را در باره وی توجیه می کند و از نظر گارسون “ Garcon “ تقارن بین اهانت بشرافت و جرم ارتکابی از ناحیه شوهر ضرور است زیرا در واقع هیجان روحی ناگهانی ناشی از اهانت بالفعل است که معافیت قانونی را سبب می شود و بالنتیجه اگر عمل شوهر با فاصله زمانی چند ساعت از لحظات هتک حیثیت و شرف او باشد دیگر معافیت مصداق پیدا نخواهد کرد و صورت یک انتقال در حال خونسردی را بخود خواهد گرفت . معهذا دکترین موردی را که شوهر با مشاهده زن خود در جرم مشهود شتابان به محل مجاوری جهت تهیه اسلحه مراجعه و قتل را بلافاصله انجام داده باشد مشمول معافیت قانونی دانسته است .

دیوان کشور ایران این تقارن زمانی را ضرور دانسته و در رای شماره ۲۴۷ ـ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۱۶ چنین آمده است : ” معافیت قاتل ۰۰۰ وقتی محرز است که در فراش و مانند آن مشاهده و بلافاصله اقدام بقتل شود ۰۰۰ ” .

قتل با سبق تصمیم : نتیجه بحث فوق اینست که آیا شوهر در صورت سبق تصمیم و تهیه مقدمات ارتکاب جرم قتل معاف از مجازات خواهد بود یانه ؟

بعضی از علمای حقوق جزا عقیده دارند که شوهر در صورت ارتکاب قتل با سبق تصمیم از معافیت قانونی برخوردار نمیشود زیرا در این صورت منطقی که معافیت قانونی را توجیه می کند و عبارت از خشم و هیجان روحی غیر مترقب ناشی از ظهور ناگهانی توهین و لطمه بشرافت شوهر است علت وجودی خود را از دست می دهد وعمل وی انتقام توام با خونسردی تلقی میشود .

گارسون استاد فرانسوی حقوق جزا عقیده دارد که : سبق تصمیم نمی تواند الزاما” و در همه حال منافی با معافیت قانونی باشد ” .

دیوان کشور فرانسه معافیت قانونی ناشی از تحریک را در جرم مشهود زنا با سبق تصمیم غیرقابل تلفیق تشخیص نداده و شوهری را که با سبق تصمیم مرتکب قتل درجرم مشهود مذکور گردیده است مستحق استفاده از معافیت قانون مخففه دانسته است .

عده ای از مولفین قائل به تفکیک بین دو حالت شده اند :

نخست آنکه شوهر با داشتن سوء ظن مشکوک و مبهم به خیانت زن خود بمنظور قتل وی و شریک جرم او خود را مسلح سازد چنین سبق تصمیمی خشم و هیجان روحی عارضه از مشاهده ناگهانی جرم مشهود زنا را نفی نمی کند وبالنتیجه شوهر باید از معافیت قانونی استفاده نماید ولی اگر شوهر با علم و یقین از خیانت وی خود را با قصد قبلی برای ارتکاب قتل مخفی کند ویا تظاهر بانجام مسافرتی بمنظور کشانیدن زن و شریک جرم وی به کمینگاه نماید در چنین صورتی معافیت قانونی شامل حال او نخواهد شد .

گارسون “ Garcon “ شمول معافیت قانونی را بر قتل باسبق تصمیم به نحو دیگری نیز توجیه می کند و می گوید که : ” معافیت قانونی در مورد جرم مشهود زنا یک فرض و اماره قانونی است و برای شمول آن کافی است که شوهر ثابت کند زن خود را در حال ارتکاب جرم مشاهده نموده است و دیگرنیازی به اثبات اینکه دستخوش هیجان روحی ونقصان آزادی اراده گردیده است ندارد و بالنتیجه ادعای دادستان باینکه شوهر بعلت علم و اطلاع قبلی از خیانت زنش دچار خشم و چنین هیجانی نگردیده است نباید پذیرفته شود و بهمین جهت است که قانونگزار برای اجتناب از این قبیل تفحصات و تجسسات غیر متیقن معافیت را صرفا” منوط به احراز و تحقق کیفیاتی دانسته که در قانون به آن تصریح گردیده است .

واما در ایران هرچند مستنبط ار آراء تمیزی : ” ۰۰۰ این ماده ناظر بموردی است که شوهر دفعته مواجه با آن وضعیت شده وبواسطه هیجان روحی شدیدی که عارض او میشود مرتبک شود ۰۰۰ رای شماره ۱۳۳۳ مورخ ۱۲ / ۶ / ۱۳۱۷ و ” تبرئه قاتل از لحاظ دفاع از ناموس بدون مشاهده در یک فراش و با تهیه مقدمه جائز نیست . رای شمار ۱۳۳۳ ۱۲ / ۶ / ۱۳۱۷ مجموعه آراء تمیزی صبری ” اینست که دیوان کشور ایران نیز سبق تصمیم رامنافی با معافیت از مجازات دانسته است ولیکن بعقیده ما صرفنظر از اینکه در متن ماده ۱۷۹ قرینه صارفه ای وجود ندارد اصولا بنظر میرسد که قانونگزار با اجتماع شرائط مقرر در آن ماده در مقام ایجاد یک فرض قانونی برآمده و ارتکاب قتل را علی الطلاق در آنمورد معاف از مجازات اعلام کرده است زیرا تجسس در قلمرو قوای روحی شوهر در حال مشاهده جرم زنای زن خود و تشخیص منجز میزان در قلمرو قوای روحی شوهر در حال مشاهده جرم زنای زن خود و تشخیص منجز میزان خشم و هیجان روحی وی در آن لحظات کاری است بس دشوار و علم و اطلاع قبلی شوهر بخیانت زن خود بفرض صخت نمی تواند مناط در زوال این حالت روانی باشد .

معافیت قانونی مخففه ذیل ماده ۱۷۹ :

معافیت قانونی مقرر در ذیل ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی معافیت مخففه است باین معنی که فقط موجب تخفیف مجازات میشود نه آنکه معافیت مطلقه تاسیس این معافیت در مورد دختر یا خواهر که در شرایط مقرر در صدر ماده از لحاظ ارتکاب جرم مشهود قرار گیرند صرفنظر از آنکه موروث طرز تفکر جامعه در ادوار پیشین مبنی بر سلطه و اقتدار مرد در خانواده بر زن و حمایت از او بطور کلی میباشد تا حدودی بر فلسفه درون ذاتی معافیت در باب تحریک که در مورد صدر ماده ۱۷۹ یعنی اهانت بشرافت و هیجان روحی ناشی از آن ذکر کردیم نیز استوار است نهایت واجد آن درجه از شدت نمی باشد و بهمین ملاحظات است که قانونگزار آنرا معافیت نسبی تلقی و فقط موجب تخفیف مجازات دانسته است .

آثار معافیت قانونی : بطور کلی هر معافیتی که وجود آن احراز شود یک اثر قانونی روی مجازات دارد که آنرا برحسب مورد ( مطلقه یا مخففه ) و مرتفع و یا کاهش می دهد .

اثر معافیت قانونی مطلقه معافیت کامل مرتکب از مجازات است مثل معافیت مقرر در مواد ۷۸ و ۱۲۴ قانون مجازات عمومی که شرح آنها قبلا گذشته است و همانطوریکه بیان کردیم نه فقط موجب میشود که دادگاه مرتکب را از مجازات معاف بدارد بلکه در پاره ای موارد تعقیب جزائی را نیز متوقف میسازد ( بنده ۴ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۳۰۸ )

و اما اثر معافیت قانونی مخففه ناشی از تحریک : بر طبق ماده ۱۹۱ قانون مجازات عمومی : ” هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تادیبی از یک تا سه سال برای او مقرر میشود و اگر حبس غیردائم بود حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال خواهد بود و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک الی ششماه حبس خواهد بود ” و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۷۹ مجازات قتل از یکماه تا شش ماه حبس تادیبی و جرح و ضرب یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی تعیین گردیده است .

در موارد بالا دو فرض پیش بینی شده است :

نخست آنکه جرم تحریک شده از درجه جنحه باشد در اینصورت اثر معافیت نسبی فقط کاهش میزان مجازات است بی آنکه در طبیعت آن تغییری حاصل شود .

دوم آنکه جرم جنائی باشد . اثر تحریک در این حالت جانشین کردن مجازات جنحه به جنائی است و بالنتیجه تغییر طبیعت مجازات . حال این سوال پیش میاید که با تغییر طبیعت مجازات آیا طبیعت جرم نیز عوض میشود و بعبارت دیگر جرم جنائی که بر اثر معافیت مخففه تحریک مجازات تادیبی برای آن پیش بینی شده است باید جنحه تلقی شود ؟ تذکر این نکته مقدمته ضروریست که این اختلاف نظر در هرحال نمی تواند تاثیری در صلاحیت محاکم جزائی داشته باشد باین معنی که حق شناسائی وجود معافیتهای قانونی و کیفیات مخففه با خود مراجع حکمی است .

نتیجه عملی بحث فوق هرچند در مورد تکرار جرم ظاهر نمیشود زیرا قانون در اجرای احکام تکرار طبیعت مجازات لازم الاجرا را مناط قرار داده و نه طبیعت جرم ارتکابی سابق را ( ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ) .

ولیکن این گفتگو در مورد احتساب مدت مرور زمان واجد اهمیت است .

درصورتیکه نظر اول را بپذیریم ( تغییر طبیعت جرم ) مرور زمان جنحه شامل جرم جنائی که مجازات جنحه ( بر اثر اعمال معافیت قانونی مخففه ) برای آن پیش بینی شده است خواهد گردید در حالیکه با پیروی از نظریه دوم یعنی بقاء طبیعت جنائی عمل ارتکابی با وجود تعیین مجازات جنحه مرور زمان جنایت درباره آن جاری خواهد شد .

رویه قضائی در فرانسه ( که مورد انتقاد علمای حقوق قرار گرفته ) نظریه اخیر را پذیرفته و چنین تصمیم گرفته است : ” مرور زمان دعوی عمومی همانست که قانونا” برای جنایت پیش بینی شده است ( Crim . ۱۷ Janv . ۱۸۳۳ , S . ۱۸۳۳ . ۱. ۴۱۳ ) و جرم بر اثر عفو عمومی که فقط شامل جرائم از درجه جنحه است از بین نمیرود ( Crim ۲۴ April ۱۹۲۵ . S . ۱۶۲۵ . ۲. ۳۲۹ )

و باین ترتیب بر طبق رویه قضائی کشور مزبور و صف جرم بصورتی که قبل از شناسائی معافیت قانونی وجود داشته است حفظ میشود و اما این مطلب مورد بحث و اختلاف نظر بین علمای حقوق جزا قرار گرفته است .

دکترینی که بزهکاری را از نظر برون ذاتی ( Objectif ) مورد توجه قرار می دهد عقیده دارد که تغییر طبیعت مجازات بر اثر معافیتهای قانونی مخففه ملازمه با تغییر طبیعت جرم ندارد زیرا اهمیت و وخامت عمل ارتکابی از نظر اجتماعی یعنی بزهکاری موضوعی و تظاهر خارجی و مادی آن بقوت خود باقی میماند و از اینکه معافیت قانونی طبیعت مجازات را تغییر می دهد نمی توان نتیجه گرفت که طبیعت و خصوصیت جرم نیز تغییر پیدا می کند . در این مورد ویلی ( Villey . S . ۱۸۸۱ . ۱ . ۳۷۵ ) عقیده دارد که : ” جنایت در هر حال جنایت باقی میماند ولو اینکه بر اثر معافیت قانونی ویا کیفیات مخففه مجازات جنحه برای آن تعیین شده باشد ”

در مقابل عده دیگری از علمای حقوق جزا از جمله : گارو ( Garraud . ۱ . ۱۰۷ ) و ویدال و مانیول ( Magnol , Vidal . ۱.۷۳-۱ و دون دیودووبرا ـ Donnedieu de ( Vabres , N ۷۹۱ عقیده دارند که معافیت قانونی برخلاف کیفیات مخففه با جانشین کردن مجازات جنحه ای به جنائی طبیعت جرم را نیز از جنحه به جنایت تغییر می دهد و نظر خود را متکی به تعریف قانون از جنحه می کنند که می گوید : ” جنحه عبارت از جرمی است که قانون برای آن مجازات تادیبی تعیین کرده است ” . گارو در تایید نظر خود اضافه می کند که قانون در مورد معافیت راسا” و مستقیم مجازات جنحه ای ( تادیبی ) برای جرمی که بدون معافیت مستحق مجازات جنائی میشود پیش بینی کرده است برخلاف کیفیات مخففه که در آن تغییر مجازات عمل مستقیم قانون نبوده و منوط به اوضاع و احوالی است که ارزیابی آنها بعهده قاضی واگذار گردیده است .

بنظر ما صرفنظر از اینکه در سیستم تقنینیه کیفری ایران نیز ( مواد ۷ و ۸ ) طبیعت مجازات مناط تشخیص طبیعت جرائم از حیث طبقه بندی آنها به جنحه و جنایت قرار گرفته و جنحه با مجازات تادیبی مشخص گردیده است اصولا عملی که ارتکاب آن در شرایط عادی جنایت تلقی میشود در صورتیکه مقید باوضاع و احوالی باشد که بالحاظ تاثیر آن در انگیزه ارتکاب جرم قانونگزار راسا” و مستقیما” مجازات تادیبی برای آن پیش بینی کرده باشد بی تردید واجد آن اندازه از وخامت نظر شخصی و موضوعی و خطر اجتماعی که در ارتکاب عمل در شرائط عادی میتوانست از خود بروز بدهد نخواهد بود و بالنتیجه باید یک جنحه واقعی تلقی شود .

قبل از پایان این مبحث باید یاد آورشویم که بر معافیت قانونی مخففه تحریک در امور جنائی فایده بیشتری مترتب است تا جرائم از درجه جنحه که قاضی میتواند با رعایت کیفیات مخففه مجازات را به حداقل ( ۱۱ روز ) تنزل دهد در حالیکه در جنایات وجود معافیت قانونی اجازه تخفیف و تقلیل مجازات را به درجه ای می دهد که با اعمال کیفیات مخففه امکان پذیر نیست ( تعیین مجازات را به درجه ای می دهد که با اعمال کیفیات مخففه امکان پذیرنیست ( تعیین مجازات تادیبی در قتل عمدی مواد ۱۹۱ و قسمت اخیر ماده ۱۷۹ ) . بعلاوه چون معافیت قانونی و کیفیات مخففه قابل جمع هستند بنابراین متهم میتواند از دو تاسیس ارفاقی تواما” استفاده نماید .

” تشخیص معافیت قانونی تحریک از دفاع شروع ”

تشخیص دفاع شروع از معافیت قانونی تحریک غالبا” در عمل دقیق است .

برای اینکه اعمال تحریک آمیز عکس العمل طرف را توجیه و پاسخ او را مشمول معافیت قانونی قرار دهد باید دارای خصوصیات دو گانه زیر باشد :

۱ ـ عبارت از یک حمله غیرموجه و غیر قانونی باشد .

۲ ـ بلافاصله قبل از ارتکاب جرم از طرف تحریک شده انجام گرفته باشد بنحویکه جرم ارتکابی یک نوع پاسخگوئی به یک حمله و یا اهانت باالفعل تلقی شود .

بطوریکه ملاحظه میشود خصوصیات فوق شباهت زیادی به شرائط حمله در دفاع مشروع دارد ولی باید توجه داشت که اولا دفاع مشروع عبارت از دفع حمله ایست که هنوز پایان نپذیرفته درحالیکه استفاده از معافیت قانونی تحریک موقعی است که جرم ( هر چند فاصله زمانی کوتاهی هم باشد ) پس از وقوع تحریک ارتکاب یافته باشد که در اینصورت نمی توان آنرا دفاع تلقی نمود بلکه در واقع یک نوع انتقام است ثانیا” دفاع مشروع موقعی مصداق پیدا می کند که دفاع متناسب با حمله باشد ولیکن درموقعیکه شرائط دقیق دفاع مشروع تحقق پیدا نکند خصوصا” در موردیکه شدت عکس العمل تحریک شده با اقدام تحریک کننده متناسب نبوده و از آن تجاوز نماید در اینصورت تجاوز از دفاع مشروع بوده و مرتکب فقط مستحق استفاده از معافیت قانونی مخففه می گردد و نه امتیازات دفاع مشروع یعنی مصونیت مطلقه از مجازات . وبا این ترتیب در این قبیل موارد معافیت قانونی ناشی از تحریک نقش علی البدل دفاع مشروع را بعهده می گیرد .

منبع:

ازدکتر وزیری

دادیار دیوانعالی کشورلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 35
[ 11 / 04 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

نویسنده:

سرکار خانم حمیده ستاینده

 

 

چکیده

      برسی مبانی فقهی و حقوقی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی(قتل فرزند بوسیله پدر یا جد پدری)

منظور از پدر در این حکم، پدر نسبی است هرچند کافر باشد و فرزند مسلمان خود را کشته باشد و همچنین منظور از فرزند، فرزند نسبی است و میان فرزند صغیر و کبیر، عاق و مجنون، دختر و یا پسر تفاوتی وجود ندارد.  فرزند خوانده و فرزند رضاعی مشمول حکم نیست ولی ولد شبهه در حکم فرزند نسبی است. ولد الزنا را نیز باید در این حکم به دلیل و قاعده درء به فرزند نسبی ملحق نمود.

فقهای عامه چون ملاک حکم را ولادت می دانند، به مقتضای معنای والد، مادر، اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته اند ولی امامیه به مورد نص اکتفاده کرده اند. البته باید گفت بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است. و در مورد مادر فقهای جدید احتیاط می کنند.

علت واقعی حکم پوشیده است و ما نیز جز تسلیم در برابر قول صادق گریزی نداریم. تنها استثنای حکم مربوط به قتل فرزند در محاربه است که البته پدر، به حد محاربه کشته خواهد شد نه از باب قصاص .در قتل کسی که قاتل ادعای بنوت او را دارد، نظر مختار عدم قصاص است. مشارکت دیگری با پدر در قتل فرزند مانع قصاص شریک نخواهد بود. امر پدر به قتل فرزند نیز موجب معاف شدن مباشر قتل از قصاص نمی باشد. در اعتیاد به قتل فرزند، نظر غیر مشهوری معتقد به قصاص پدر است.

اگر مردی همسر خویش را به قتل برساند مشهور فقهای امامیه و فقهای اهل سنت معتقدند که فرزند حق قصاص پدر خویش را به خونخواهی از مادر ندارد ولی در همین رابطه امام خمینی(ره) این حق را برای فرزند قائل شده است.

از آنجایی که تمام شرایط قصاص نفس در قصاص عضو وجود دارد در نتیجه در قصاص عضو نیز انتفاء ابوت شرط است.

در حقوق سایر کشورها نیز نهادی به نام فرزند کشی وجود دارد که تخفیفاتی را برای مادر قاتل پیش بینی کرده است.  در حالیکه در حقوق و فقه اسلامی در این زمینه برای مادر قاتل قائل به هیج تخفیفی نشده اند و برخی از فقها دلیل آن را منتسب بودن فرزند به پدر دانسته و قائل به این شده اند که مادر در تعیین فرزند نقشی ندارد.

البته امیدواریم در این خصوص با توجه به اینکه مادر و نقش و عاطفه وی نسبت به فرزند که اگر از پدر بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود امیدواریم در آینده ای نه چندان دور شاهد این باشیم که در خصوص قتل مادر البته با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تخفیفاتی از ناحیه قانونگذاری قائل شوند.

مقدمه

      حدود یک قرن پس از انتشار کتاب جرایم و مجازاتها توسط سزار بکاریا و آغاز شدن انقلاب کیفری،توجه صاحبنظران حقوق کیفری به آن سوی دیگر معمای بزه جلب شد  که همان بزه دیده و توجه به وی بود که به صورت عکس العملی در حقوق کیفری نمود پیدا کرد و به عنوان شاخه ای از جرم شناسی واکنش اجتماعی در عرصه جرم شناسی تجلی یافت.

بدون تردید توجه حمایتی به بزه دیده به عنوان فردی مظلوم در جامعه همواره مورد توجه بوده است. از این دیدگاه بزه دیده انسانی مظلوم، معصوم  و قابل ترحم است بدون اینکه حتی به میزان ناچیزی به نقش خواسته یا ناخواسته وی در وقوع جرم توجه گردد و اینکه برخلاف تصورات حمایتی از بزه دیده، وی همیشه معصوم و قابل ترحم  نیست بلکه در مواقعی حتی مقصر و قابل سرزنش نیز می باشد. به این ترتیب بود که بزه دیدگان نیز در عرصه جرمشناسی جایی یافته و مورد توجه قرار گرفتند.

با بررسی نقش بزه دیدگان در وقوع جرایم روشن گردید که یکی از عوامل بزه دیدگی، کودکی و صغر سن می باشد. کودکان با توجه به وضعیت خاص جسمی و روحی که دارند ،آماجهایی مستعد برای بزهکاران بالقوه به شمار می روند و چنانچه مورد حمایت ویژه قرار نگیرند، خطر بزه دیدگی آنان می تواند به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

یکی از اندیشه های فقهی نیز که بعد از انقلاب اسلامی راه خود را به قوانین جزایی بازنمود، حکم کشتن فرزند توسط پدر و جد پدری است و از دیدگاه آنان حکم مردی که فرزند خود را عمدا به قتل برساند با یک درجه تخفیف نسبت به حکم کلی و اصلی(قصاص نفس) که در قرآن نیز بر آن تأکید شده است، به پرداخت دیه  و تعزیر تقلیل یافته است .

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی :«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است…» و در  بعضی موارد مجازات قصاص تبدیل به دیه می شود که اولیای دم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار می شوند. معمولا بدلیل علقه و محبتی که بین پدر و مادر وجود دارد مانع از کشتن فرزند توسط آنان می شود ولی گاهی قتل توسط آنها صورت می پذیرد. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در این زمینه مقرر می دارد« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».

برای حکم مذکور در فقه اسلامی دلایل متعددی ذکر شده است و روایات چندی نیز به عنوان  مبنای این حکم مورد استناد قرار داده اند که به نظر می رسد از اعتبار زیادی از نظر اصولی برخودار است.

البته حکم ماده ۲۲۰  تا قبل از انقلاب اسلامی سابقه ای در قوانین جزایی ما نداشت و مسلما بحث های زیادی نیز در مورد آن صورت نگرفت، چرا که جولانگاه حکم تنها در میان فقها بوده که به صورت نظرات موافق یا مخالف ارائه می شد. بعد از انقلاب اسلامی در ایران با قابلیت اجرایی یافتن فقه در قالب قوانین، حکم مورد بحث نیز وارد قوانین و لازم الاجرا گردید و اگر چه مبنایی غیر از مبانی و نظرات فقهی برای آن وجود ندارد لزوم بررسی آن به عنوان یک ماده قانونی و در قالب الفاظ و توجیهات حقوقی احساس می شود.

از این رو در این بخش در قالب دو فصل ابتدئا به بررسی مبانی و نظرات فقهی در مورد آن می پردازیم و در فصل دوم سعی خواهیم کرد حکم را از نظر قانونی توضیح  نماییم.

پس در این مقال چیزی که در پی توضیح آن می باشیم یکی از انواع بزه دیدگی کودکان

در موقعیت خاصی است و آن عبارت است از قتل فرزندان توسط والدین می باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

      آنچه که یافته های جدید جرم شناسی آن را مورد تأکید قرار می دهد، حمایت ویژه از کودکان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر و در معرض خطر جامعه است.

از طرف دیگر منشأ قانون مجازات اسلامی ما که از فقه جعفری سرچشمه گرفته است در زمینه بحث قتل فرزندان توسط والدین موضع موجه علمی اتخاذ ننموده است و این امر مساوی با کوبیدن پتک حقوق کودک بر سر ما به عنوان ناقضان حقوق کودک می باشد و همین خود  می تواند ضرورت تحقیقی را در این زمینه توجیه نماید.

سئوالات  تحقیق

      در این نگاشته در پی پاسخ  گویی به سئوالات ذیل می باشیم:

۱-آیا حکم قتل فرزند توسط والدین یک حکم شرعی است و با صرف نظرات فقهی؟

۲- آیا ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی از مبنای محکم جرم شناختی برخوردار می باشد یا خیر؟

۳- آیا می توان برای حکم مورد بحث توجیهی علمی یافت؟

     فرضیات تحقیق

    ۱- حکم مذکور در کتب فقهی صرف نظرات فقهی است که البته در میان فقها نیز نظرات متفاوت فراوان است

۲-ماده ۲۰ مجازات اسلامی صرف ترجمه متون فقهی است و لا غیر و بدلیل ایرادات جرم شناختی بر این ماده و همچنین به روز نبودن آن بدون شک مشکلات فراوانی را به همراه  خواهد داشت.

۳- با توجه به تئوری تحدید دامنه حقوق کیفری ، به نظر می رسد بتوان برخورد  کیفری ملایمتری با والدین را تاحدودی توجیه کرد.

 روش تحقیق

      در ابتدا بنا بود که نگاشته را به صورت میدانی و با حضور در دادگاه ها و مراجعه به پرونده های مربوط به فرزند کشی پی گیری گردد و لی بنا به دلایل و مشکلاتی همچون عدم همکاری دستگاه قوه قضاییه روبرو بوده و همین امر مانع از رسیدن به اهداف شد.

سابقه تحقیق

      در مورد موضوع تحقیق می توان گفت مورد توجه بسیاری قرار دارد اما چیزی که این توجهات را غیر علمی نموده است در وحله اول روزنامه ای بودن بسیاری از آنهاست و در وحله دوم پایبندی آنها به تحجرات و تعصبات است که در اینجا سعی شده موضوع دور از هرگونه تعصب و تحجری بررسی شود. و از آنجایی که موضوع تحقیق و حکم آن در قانون بیشتر جنبه فقهی دارد سعی شده تا نظرات مختلف فقهی چه موافق و چه مخالف در این مبحث آورده شود.

 

 

فصل اول: کلیات

  بخش اول: قتل عمد

    مبحث اول:  تعریف قتل عمد

       ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع قتل می‌گوید: قتل نفس ۳ نوع است: عمد، شبه عمد و خطای محض. و تعریف مشخص و معینی از قتل ننموده ست. و در ماده ۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ آمده است:

قتل عمدی: قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیرکشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد یا این که اگر قصد سلب حیات ندارد، با کار نوعا کشنده وی را از پای درآورد و به قتل برساند یا این که هر چند کار نوعا کشنده نباشد، اما با در نظر گرفتن وضعیت مجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می‌توان در تعریف قتل عمدی چنین گفت:« قتل عمدی آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد».

مبحث دوم : قتل در آیات و روایات

       قتل عمد که محور اصلی بحث است یکی از بزرگترین گناهان در عرف و شرع محسوب می شود و در واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است و هم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است . نه تنها در اسلام که در بسیاری از مکاتب و فرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان و رم و مصر ، قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است. و در اسلام نیز به حکم قرآن در آیه ۹۳ نساء که می فرماید : ” من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما ” حکم اعدام ثابت شده است .

همچنین در قرآن کریم آیاتی دیگری وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد از جمله:

الف : (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه ۳۳ از سوره مبارکه بنی اسرائیل .

نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب : ومن قتل نفسا بغیرنفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا

“هرکس بکشد تنی نه برابرتنی باتبهکاری درزمین مانند آنست که بکشد مردم راهمگی .”

ج : من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه ۳۲ ازسوه مبارکه مائده )

“از جهت قتلی که واقع شد ما برفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد بکشد چنان است که همه راکشته باشد وهرکه نفسی راحیات بخشد مثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است .”

مبحث سوم: تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقها

 

     اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:

” وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ .”

” خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق .”

ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از” عصم ” به معنای منع وجلوگیری است .

مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعاریف دیده می شود آن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.

شهیدثانی می فرماید: عمد محقق می شود با قصد قتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصد کند با وسیله ای که بندرت کشنده باشد وقتل هم روی دهد قصاص است  یعنی قتل عمداست .

امام خمینی ( ره) نیزقتل عمد را چنین تعریف کرده است :

” وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه “

” وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأ باشرایطی که می آید”

عمد محض به قصد کشتن با آنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصد فعلی که غالبأ به آن کشته می شود. اگرچه قصد قتل رابه آن ننماید تحقق پیدامی کند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب .

 صاحب جواهربعد از بیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:

یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل “

“عمدتحقق پیدامی کند با قصد انسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( به ناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامی کند بقصد زدن با آنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصد قتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانند قصد قتـــل ( قصدکشتن ) است  

 

بخش دوم : قصاص

  مبحث اول : قصاص در قرآن کریم

       در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مى‏کنند. دسته اوّل آیاتى است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفرى و جنایى است. این آیات عبارت‏اند از:

« و جزاء سیئه سیئه مثلُها… و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعلیهم من سبیلٍ» (سوره شوری، آیات۴۰و۴۱)

جزاى هر بدى، بدى است همانند آن … بر کسانى که پس از ستمى که بر آن‏ها رفته باشد انتقام مى‏گیرند، ملامتى نیست

« و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین» (سوره نحل، آیه ۱۲۶)

اگر عقوبت مى‏کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقو بت کرده‏اند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است.

«فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى‏ علیکم» (سوره بقره، آیه ۱۹۴)

پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدى‏اش بر او تعدّى کنید.

آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست مى‏آید آن است که بدى را مى‏توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‏گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتى متوجه او نیست. یکى از روشن‏ترین مصادیق بدى کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات مى‏توان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنى علیه یا اولیاى او مجاز و ممکن است.

 شیخ طوسى در ذیل آیه ۴۲ سوره شوری(جزاء سیئه سیئه مثلها) مى‏گوید:

احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه ۴۸ آمده است، لذا مجنى علیه مى‏تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زیادى.

مبحث دوم: تشریع حکم قصاص

     حکم قصاص با نزول آیات زیر برای مسلمین محرز شد:

«کتب علیکم القصاص فى القتلى‏ الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، فمن اعتدى‏ بعد ذلک فله عذاب الیم»‏ (سوره بقره،آیه ۱۷۸)

اى کسانى که ایمان آورده‏اید درباره کشتگان، بر شما حق قصاص‏ مقرر شده‏است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر دینى‏اش یعنى ولىّ مقتول‏، چیزى در حق قصاص‏ به او گذشت شود، باید از گذشت ولىّ مقتول‏ به طور پسندیده پیروى کند و با رعایت‏ احسان، خون‏بها را به او بپردازد. این حکم‏ تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست، پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناک است.

مبحث سوم:  قصاص در اصطلاح فقه

      قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید.

اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابله‌ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند.

به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید:«ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب»

(ای صاحبان خرد قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است)

مبحث چهارم: فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام

      یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه ۱۷۹ بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد: «عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آن جا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آن جا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد» این وضع (انتقام گیری) به شکل فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.

اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است».اگر شخصی به عمد کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص می شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده می شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.

«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بینى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏کند، در مسئله خون بى‏گناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کندروى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مى‏کند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مى‏نماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏جویى».

مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید»؛ یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف، زندگی و حیات است؛ هدف، ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است.

بنابراین اگر انسان به مراتبی از تکامل اخلاقی رسید که قصاص یعنی ترمیم امور و تأمین حیات فردی و جمعی به روشی دیگر و جایگزین حذف فیزیکی میسر بود مرجح نیز خواهد بود؛ زیرا هدف اعدام نیست؛ هدف حیات است و خداوند نسبت به همه بندگان و مخلوقات رحمه للعالمین است. از همین رو آیه شریفه، مغز انسان‌ها و خردمندان را مورد خطاب قرار می‌دهد، نه احساس و عواطف آنها را، و می‌فرماید: «در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد».

حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند از: دین، جان، مال،احترام و شخصیت انسان ( ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها. این اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعۀ سالم را تشکیل می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایی که دارد، می تواند کلیۀ مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد.

         بخش سوم 

    مبحث اول: عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شیعه

       در فقه همانطور که برای قتل عمد قصاص معین شده است موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است . یکی از شرایط این است  که قاتل پدر مقتول نباشد . این شرط از موانع اجرای قصاص  در مورد  پدر است  که این امر طبق حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند  لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده  پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود ) می باشد.

          بند اول : فتاوی فقهای شیعه

              الف -حلامه حلی

       علامه حلی در این زمینه می گوید : اگر پدر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند پدر در درجه دوری قرار داشته باشد .اما اگر فرزند پدرش را بکشد قصاص می شود  ، همچنین مادر اگر فرزندش را بکشدقصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند . ملامحسن فیض نیز می گوید : ” پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع  می باشد .

ب- امام خمینی

    در تحریرالوسیله در بخش فروع فعل قصاص و بعنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین توضیح می دهند :”شرط سوم انتفاء  پدر بودن است. پس پدر به قتل فرزندش کشته نمی شود و ظاهرآن است پدر پدر کشته نمی شود و هکذا “

ج- شهید اول

    و منها ( ای و من شرائط القصاص ) انتقاء الابوه – فلا یقتل الوالد وان علا بابنه “

و ان نزل لقوله صلی الله علیه و آله : ” لا یقاد لابن من ابیه ”  والبنت کالابن اجماعا ،او بطریق اولی و فی بعض الاخبار عن الصادق علیه السلام :” لا یقتل والد بولده و یقتل ولد بوالده “

درواقع به روایت امام صادق (ع) که قصاص پدر را در صورت کشتن فرزند منتفی می داند؛ اشاره دارد.

د- نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد قتل فرزند توسط پدر

     مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سؤال راوى نیست، تا بگوییم راوى سؤال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مسأله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد.

در هر حال پدر در قتل فرزند خود قصاص نمی شود ولی باید دیه بپردازد و دلیل آن وجود روایات معتبری است که قصاص پدر را نفی می کند و البته باید توجه داشت که هیچ پدری معمولاً در حال سلامت فرزند خود را نمی کشد.

د- نظر آیت الله صانعی در مورد قتل فرزند

       در سئو الی که از آیت الله صانعی در زمینه قتل فرزند مبنی بر اینکه آیا با توجه به مقتضیات زمان، ماده ۲۲۰ مجازات اسلامی را نیازمند اصلاح می دانید؟

ج: استثنا از اصل کلّی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلّف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر ـ که در بقیه قتلها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلّی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلّف فرزند، به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدر کأ نّه به خاطر همان نصایح و تخلّفها بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتلها موجود است قتل را انجام دهد، یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آنها بوده. چون در این گونه قتلها والدیت و ولدیت که در لسان ادلّه آمده، هیچ گونه دخالت و سهمی نداشته و ادلّه استثنا به خاطر همین دلالت، یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلاق دلیل می باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتلهایی با انگیزه ضدّ بشری و ضد انسانی (یعنی قسم دوم) می باشد و تنها شامل قسم اول است، یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والدیّه و ولد در قتل و فهم عقلایی که قانونگذار نمی خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل به واسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه که اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتلهای فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب» می باشد، به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تأمین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولکم فی القصاص لسانش آبی از تخصیص است، پس اطلاق آن ادلّه مخالف با آن می باشد و باید ضرب علی الجدار شود. اما استثنای از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه ای نمی زند، چون قتل پدر برای چنان قتل هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمی باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولاً ادلّه قصاص نفس مختص به دعوای افراد از همان راه های دشمنی و حیوانی و ضد انسانی می باشد و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه ای که جان پدر از باب خیرخواهی به لبش رسیده، نبوده و نمی شود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادلّه استثنا مانع تمسّک به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتلهای عاطفی پدر می باشد و فرقی بین مادر و پدر در قصاص و عدم قصاص نیست.

           مبحث دوم- عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه

 

       فقهای اهل سنت همانند فقهای شیعه پدر را در مورد قتل فرزند معاف از قصاص می دانند . در بین اهل سنت فقه شافعی معتقد است که چنانچه پدری فرزند خود را بکشد ، کشته نمی شود . حنبلی ها نیز همین اعتقاد را دارند ، حنفی نیز بر همین نکته تاکید دارد ومالکی می گوید : ” بنا بر مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه او را شکنجه کرده و او را سر ببرد ویا او را حبس کرده ، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی شود . و در صورتی که ادعای خطا کند موجب شبهه نمی شود . در این صورت بدون هیچ اختلافی همگان پدر را به قتل فرزند قصاص می کنند، اما اگر بخاطر تادیب مرتکب قتل فرزندش شود دوقول در مذهب است ، گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص وتغلیظ  دیه هستند . “

   بند اول- نقش انگیزه در قصاص پدر به قتل فرزند از نظر فقها

        در اینجا سئوالی پیش می آید که آیا می توان تفکیکی بین قتل فرزند از روی تادیب و ظلم قائل شد ؟

در بین فقها هم در امامیه و هم در اهل سنت ، گاهی قائل به تفکیک بین قتل فرزند از روی تادیب و دلسوزی و قتل فرزند از روی ظلم شده اند ، و نظر به این دارد که اگر پدر از روی عاطفه و تادیب مرتکب قتل شود قصاص نمی شود و اگر از جهت انگیزه هایی همسان با دیگر قتل ها شود از جمله ظلم ، کینه ، از این باب با دیگر قتل ها تفاوتی ندارد و قصاص باید صورت گیرد .

ابن رشد اندسی از فقهای بزرگ مراکشی ، بین قتل فرزند از روی رحمت و دلسوزی و حفظ آبرو و قتل فرزند از باب بی رحمی و ظلم تفاوت قائل شده است .

      بند دوم-دلایل  معافیت  پدراز قصاص از دیدگاه فقها

        علامه حلی و بسیاری از فقیهان در استدلال بر حکم مذکور به عدم تکافوی فرزند با پدر و شرف پدر اشاره می کنند و می نویسند :” المانع من القصاص شرف الابوه ” یعنی امری که مانع از قصاص است موقعیت برتر و حرمت این موقعیت و شرف است لذا حکم را تعمیم می دهند به پدر کافر و عبد .

شهید ثانی در مسالک در تبیین فلسفه این حکم می نویسد : ” لان الوالد سبب وجود الولد فلا یحسن ان یصیر الولد سببا معدوما له ولا یلیق ذالک بحرمه الابوه و لرعایه حرمه لم یحد لقذفه : پدر سبب وجود فرزند است لذا فرزند نمی تواند سبب معدوم شدن وی گردد بعلاوه که این حکم با شرافت و حرمت ابوت در تنافی است، و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود .

     از سوی فقهای عامه نیز استحسان و استنباط مبتنی بر متغیر های فوق مشهود است .

          مبحث سوم- قتل فرزند توسط مادر

                  بند اول- در میان فقهای  شیعه

        فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود . اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیم :

      مرحوم محقق نجفی در این مورد میگوید :” مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدیم مگر کسانی که با سخن فقهای اهل سنت هم رای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم  به معافیت وی از مجازات

داده است .

 همچنین اقارب دیگر مانند اجدادو جدات مادری وبرادران وخواهران پدری ومادری و عموها و عمه ها ودایی ها و خاله ها نیزاگرنوه یا برادر یا  برادرزاده  یا خواهرزاده  خود را بکشند  قصاص می شوند ومخالفتی هم دراین زمینه ندیدیم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند .

     مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرمایند : ” پدر به واسطه قتل فرزند  قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود                                                    فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد. همچنین اجداد وجدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شوند اما مادر بخاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است .”

                بند دوم- دربین  فقهای اهل سنت

        مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می دانند .آنان می گویند: همچنان که پدر سبب وجود فرزند است سبب عدم وی نیز می باشد . بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله بر دیگری بلا مرجح  است ، و ترجیح بلا مرجح قبیح . صرف  ایجاد حق،حقی را برای ایجاد کننده درتعدی به حقوق مکتسب فرد به  وجود نمی آورد. همچنان که ایجاد حق مالکیت بر شئ برای فرد ، از طریق  هبه غیر معوض، صلح یا عقود معارض دیگر ، واهب و مصالح را مجاز به تعدیات بعدی به حق مالکیت ایجاد شده نمی کند ،بنابراین در حق حیات به طریق اولی در مقابل سلب آن از سوی مسبب ایجاد این حق مسامحه نمی شود .  حال اگر تسلیم استحسان بشویم این حکم به مادر نیز قابل تسری است .

الف-  ادله ممنوعیت قصاص مادر به قتل فرزند  در میان فقهی اهل سنت

 

۱)  روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف می کند شامل قتل فرزند توسط مادر هم می شود زیرا در این روایت کلمه (اب) بکار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر بکار می رود .

۲)  آنچه که عامل بوجود آوردن چیزی است نمیتوان بواسطه معلول خود از بین برود و دراینجا پدرعامل بوجود آمدن فرزند است .بنابراین فرزند نمی تواند عامل بوجود آوردن خود یعنی پدر را از بین ببرد و قصاص بخاطر قتل فرزند توسط پدریکی ازمصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد . این علت در مورد مادر هم کاملا صدق می کند ، زیرا مادر نیز عامل بوجود آمدن فرزند است .

۳)  یکی از توجیهات که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود . زیرا  رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. پس به همان دلیل که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .

۴) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضاء می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود، زیرا فقهای شیعه وسنی، پدررا ازمجازات قصاص معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد . بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را بعنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده دراء چنین مجازاتی را نمی توان اعمال کرد.

  مبحث چهارم-قتل فرزند در حقوق خارجی

       در این جا نیز می خواهیم قتل فرزند را در حقوق سایر کشورها مورد بررسی قرار دهیم. مجازات قتل فرزندتوسط پدر در حقوق خارجی کاملا متفاوت از حقوق ایران است.حقوق خارجی ازجمله سوئیس ،فرانسه،ایتالیا ،…  برخلاف حقوق ایران که قتل فرزند توسط پدررا به دلایل فقهی شامل تبعیض مجازات ازسایر مجازات های قتل عمد می داند ، این کشورها پدررا شامل تخفیف نمی دانند و برعکس تحت شرایطی برای مادر تخفیفاتی را در نظر دارند . از جمله :

 ماده ۱۱۶ قانون جزائی سوئیس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در  اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمدا بکشد ، شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .

 ماده ۳۰۲/۳  قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد : ” مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم می شود ، چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد . اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادر نمی شود . “

و همینطور بخش (۱) قانون فرزند کشی انگلیس مصوب ۱۹۳۸ ، و در موردی که مادر طفل  خود  را برای سرپوش  نهادن  بر رابطه  نا مشروع  به  قتل  می رساند، ماده ۵۷۸  قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت این عمل ( رابطه نامشروع ) در معرض هتک حیث قرار می گیرند ، گسترش داده است ، یعنی این تخفیف شامل پدر هم می شود .

نتیجه گیری

       فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفکیکی میان پدر و مادر انجام نداده اند اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف میدانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی ارائه شده استحکام چندانی ندارد . ثانیاً تفکیک میان پدر و مادر صرفاً براساس فهم های مختلف از روایات است که فقهای اهل سنت به روایتی از پیامبر استناد می کنند : (روی عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لایقتل والده بولده ) و کلمه « والد » را شامل پدر و مادر می دانند اما فقهای شیعه علاوه بر روایت مزبور به روایاتی از امامان معصوم نیز استناد می کنند و کلمه «والد » را منحصر در پدر می سازند و طبیعی است که در این مساله مهم باید به دلایل قویتری استناد جست و صرف نحوه برداشت لغوی را ملاک قرار نداد .  از طرفی اگر بخواهیم  در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر ، می توان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد ، بنابراین تابع قواعد عمومی می باشد . اما اگر بنا باشد این مساله را صرفاً یک حکم تعبدی بدانیم بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد.

فصل دوم-  قتل فرزند از دیدگاه قانون

 

    مبحث اول- تعریف فرزند کشی

 

      فرزند کشی عبارتست از سلب ارادی و ظالمانه حیات فرزند به وسیله پدر و مادر بالغ و عاقل.

بند اول- تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی

 

      دوران کودکى که نخستین دوره زندگى انسان مى‌باشد ایامى است که با ضعف و ناتوانى شروع و به مرور زمان قوى و نیرومند مى‌گردد. این دوران به‌طور اعم از انعقاد نطفه در رحم مادر شروع و به‌طور اخص با تولدش آغاز مى‌گردد، در اینکه پایان دوران کودکى تا چه زمانى است حائز اهمیت مى‌باشد زیرا دوران کودکى با دوران بلوغ و رشد داراى آثار حقوقى متفاوتى مى‌باشد. این دوره با رسیدن بلوغ پایان مى‌گیرد.

در کتب فقهی برای خروج از کودکی و رسیدن به حد بزرگسالی معیار ها و علائمی ذکر شده است که تا وقتی این علائم و معیار ها حاصل نشده باشد شخص کودک محسوب می شود. که بر طبق نظر مشهور فقهای عظام از میان علائم و تحولات متعددی که مقارن با خروج از کودکی و رسیدن به بزرگسالی در ساختار جسمی انسان رخ می دهد، چند علامت را که از علائم دائمی یا غالبی می باشند را به عنوان علائم بلوغ ذکر کرده اند؛ همچون تغییرات ظاهری، احتلام، انبات شعر و …

در تبصره یک قانون ۴۹ مجازات اسلامی مقرر شده است که: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی بر اساس تبصره یک ماده ماده۱۲۱۰ قانون مدنی برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است.

ولی در مورد موضوع مورد بحث ما در این مقال منظور از فرزند بطور عام می باشد نه فقط یک دوه خاصی از زندگی است.

 

مبحث دوم-  واژه شناسی قصاص

 

         قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید»

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

مبحث دوم- ماهیت قصاص

       در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولا حقوق قابلیت اسقاط دارد و دارنده حق می تواند حق خود را اسقاط کند در حالیکه

احکام شرعیه غیرقابل اسقاط است قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم می توانند آن را تحت شرایطی اسقاط نمایند ولی اگر حکم باشد اسقاط آن امکان پذیر نمی باشد.

بند اول- معنای حق

 

       حق در لغت به معنای راست و درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره و ثبوت اسماء خداوند آمده است.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هرکشور به اشخاص می دهد تا مالی مستقیم استفاده کننده یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام ، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا

بهره ای برگیرد.

بند دوم- معنای حکم

       حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دارشدن، دستور و آمر، به کار رفته است.

در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند.

به عبارت دیگر حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انحاء انشاء شده باشد.

بند سوم- نحوه تشخیص حق از حکم

 

       برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحبنظران اسلامی ملاکها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار

آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.

عده دیگری از صاحبنظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند این نحوه تشخیص مستلزم دور است زیرا قابلیت نقل و انتقال متوفق برآن است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیا: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند زیرا همه اقسام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

بند چهارم-قصاص حق است یا حکم

       با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات «من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده است بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است می توان گفت:

۱- قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد از مصادیق حکم به معنای اعم است.البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمام اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.

۲-حق قصاص یک حق غیرمالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد.از این رو همانطور که بعدا خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبرنیست و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.

۳- حق قصاص حقی قابل اسقاط است بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.

 ۴-حق قصاص قابلیت انتقال قهری را دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.

۵-در اینکه حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای نیز معتقدند چون حق قصاص منحصرا برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است بنابراین قابل نقل نیست. عده ای از صاحبنظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جز حقوق قابل نقل تشخیص داده اند.

البته اگرچه حق قصاص جز حقوق را جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این مشکل و ممتنع است لذا این قسم نقل صحیح نیست.

مبحث سوم- تعریف قصاص

 

     قصاص به کسر اول از قص در اصل به معنی مماثله، مساوات و تعادل است. علما لغت  قصاص را دنبال کردن و پی گیری نمودن نشاده و اثر چیزی دانسته اند و کیفر جانی را از جهت قصاص گفته اند که جنایت جانی به منظور اجرای مانند آن علیه وی دنبال می شود.

مانند آنکه قصاص کننده جنایتکار را تعقیب و مانند آنچه کردهاست براو اانجام می دهد.حقوقدانان اسلام با توجه به مفهوم لغوی قصاص آنرا استیفاء اثر جنایت تبهکار تعریف کرده ومراد از آن مجازاتی دانسته اند که برجانی تحمیل شده و مثل کاری را که کرده است درباره اش اجرا کنند.

ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف قصاص آورده است : «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

ثبوت و اجرای کیفر قصاص  منوط به وجود شرایطی است که فقدان هریک از آنها می تواند مانع مجازات قصاص گردد.

وجود یکی از این شرایط به منظور احراز عمدی بودن جنایت و ثبوت حق قصاص ضروری بوده و بعضی دیگر شرایط اجرای کیفر قصاص پس از ثبوت آن است.

مبحث چهارم- شرایط قصاص

 

     در زیر به طور خلاصه شرایط قصاص آمده است:

 1. تساوى در موقعیت اجتماعى
 2. تساوى در جنسیّت
 3. تساوى در دین
 4. انتفاى رابطه پدر و فرزندى
 5. بلوغ قاتل
 6. عاقل بودن قاتل
 7. مست نبودن قاتل
 8. عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابینایى
 9. مهدورالدّم نبودن مقتول

تحقق مسئولیت کیفری و ثبوت ضمان برجانی علاوه بر ارتکاب جنایت عمدی متوقف بر شرایط دیگری است. قانونگذار در ماده ۲۰۷ به بعد قانون مجازات اسلامی بطور پراکنده برخی از این شرایط را مورد توجه قرار داده است.

بند اول- انتفاء ابوت

 

      چنانچه شخصی اقدام به قتل عمدی پدر خویش نماید محکوم به قصاص می گردد. ولی اگر پدری فرزند خود را بکشد ، به رغم احراز  عمدی بودن جنایت قصاص ثابت نمی شود زیرا پدر سبب وجود فرزند است و شایسته نیست که فرزند سبب عدم او گردد. به علاوه کیفر وی شایسته احترام پدری نمی باشد، چنانچه در جرایم دیگر مانند قذف فرزند نیز به منظور رعایت احترام پدری ، قذف موجب حد نمی گردد.

فقهای اسلامی صرف نظر از علت حکم- که برخی متناسب با برداشت خود به ذکر مواردی  آن پرداخته اند- مانعیت رابطه ابوت در اجرای قصاص را یه روایات متعدد مستند ساخته و بر آن ادعای اجماع نموده اند.

فقیهان اهل سنت نیز غالبا رأی مذکور را با توجه به مدارک روایی پذیرفته اند.

اگرچه برخی از آنها مانند مالک در عمدی بودن جنایت ارتکابی فرزند تشکیک نموده ان را شبه عمد دانسته اند. مالک در توجیه رأی خود چنین استدلال کرده است که اولا از آنجا که پدر حق تأدیب فرزند را دارد، در راستای تربیت وی مرتکب فعل منتهی  به جنایت شده است و ثانیا شدت محبت پدر نسبت به فرزند مانع از آن می گردد که وی به طور قصد  جنایت بر فرزند خویش نماید، بنابراین به موجب این رأی پدر مانند اجنبی متهم نبوده و با وجود شبهه در تحقق عمد کیفر قصاص ساقط و دیه ثابت می گردد و در غیر اینصورت چنانچه بدون شبهه عمد پدر احراز گردد،به مجازات قصاص محکوم می شود.

این رأی خلاف اجماع امامیه است، از سوی بسیاری از فقیهان سنی نیز مورد ایراد قرار گرفته است. قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا مقرر می دارد:« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول  و تعزیر محکوم خو اهد شد.»

بنابراین رابطه ابوت منحصرا قصاص را منتفی ساخته موجب سقوط دیه و کفاره نمی گردد و علاوه برآن قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود.

جنس و میزان مجازات تعزیری به تشخیص و نتیجه ارزیابی قاضی واگذار شده است تا پس از مطالعه بزهکار، چگونگی ارتکاب جنایت و نیز مقتضیات اجتماعی مناسبترین کیفر را اجتهاد و به مرحله اجرا گذارد. اگرچه برخی روایات تعزیر وی را به صورت تازیانه شدید و تبعید پیشنهاد کرده است.

لازم به ذکر است صرف وجود رابطه ابوت مانع ثبوت قصاص است، اگرچه پدر کافر بوده و فرزند مسلمان خود را به قتل  زیرا مقتضی منع قصاص(ربطه ابوت)موجود بوده و علاوه برآن اصل، عدم اشتراط امری دیگر (مانند مسلمان بودن قاتل) است.

علاوه بر پدر، جد پدری و هرچه بالا رود نیز مشمول این حکم خواهد بود. چراکه جد اولی بر فرزند بوده و یا در ولایت بر فرزند حداقل مساوی با پدر است.

برخی از امامیه در موافقت با رأی فقیهان سنی مادر و مادربزرگ را نیز در این حکم به پدر و جد پدری ملحق دانسته اند. زیرا هردو در علتی که با حکم مناسبت دارد ، یعنی تولد با هم مشترکند.

این نظر علاوه بر آنکه مغایر با اجماع امامیه است ، متکی بر قیاس و استحسان بوده فاقد توجه و استدلال حقوقی است. زیرا قاعده کلی با توجه به مدارک و ادله موجود دلالت بر

ثبوت قصاص به مرد ارتکاب جنایت عمدی دارد که از این قاعده منحصرا اجرای کیفر قصاص بر پدر و جد پدری استثنا شده است و نمی توان حکم آن را به دیگر موارد مانند مادر و غیر آن تسری داد. چرا که اگر حکمی مخالف اصل و قاعده و مغایر با عموم ادله باشد، باید بر مورد آن اقتصار نموده و ضمن عدم تعمیم آن بر موضع اتفاق، اکتفا کرد.

همچنین اگر مردی همسر خود را بکشد به نحوی که فرزند مشترک آنها ولی دم  مجنی علیه باشد با تقاضای فرزند محکوم به کیفر قصاص می گردد.

زیرا نصوص وارده در خصوص دفع قصاص از پدر منحصر به قتل فرزند به وسیله پدر بوده و این مورد را شامل نمی شود.

برخلاف نظریه مذکور گروهی ضمن قیاس مورد با حذف قذف براین باورند که هرچند نصوص این موارد را شامل نیست، لکن مانند حد قذف که این حق برای فرزندان نسبت به پدری که مادرشان را قذف کرده است ثابت نمی شود. در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی گفته شده است« هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کندو آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود…»

در جرم قتل نیز به طور کلی حق قصاص برای فرزندان ثابت نمی گردد.

این گروه رای خود را به نظر مشهور نسبت داده و آن را مبتنی بر تعلیل مذکور در برخی روایات دانسته اند.

با این وجود قانونگذار به رغم دفع حد از پدر در جرم قذف در جنایات پدر بر دیگری ثبوت حق قصاص برای فرزند را به طور کلی منتفی نکرده است.

 

بند دوم- منتفی بودن پدر

 

(شرط سوم قصاص منتفی بودن پدر است.  براساس این شرط، پدر (و جد پدری)هرقدر بالا رود، بواسطه کشتن فرزندش) هر اندازه پایین آید(کشته نمی شود)، چون پیامبر(ص)

فرموده است: «پدر به خاطر پسرش قصاص نمی شود»

با توجه به این روایات از جمله اینکه«انت و مالک لابیک» و «لا یقتل واد بوالده» ، جمهور فقهای مکاتب اسلامی معتقدند که هرگاه مقتول جزئی از قاتل باشد، قاتل قصاص نخواهد شد، زیرا وقتی اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود. با توجه به اینکه این استدلال هم در مورد پدر و هم در مورد مادر صدق می کند، فقهای اهل سنت این حکم را شامل پدرو مادر هردو دانسته اند.

در این روایت تعبیر به ولد شده و (ولد) شامل مونث نیز می شود و درختر(در این حکم) مانند پسر است به اجماع فقها یا به طریق اولی.

در بعضی از روایات امام صادق(ع) نقل شده است که: «پدر بخاطر فرزندش قصاص نمی شود و فرزند به خاطر پدرش کشته نمی شود»

اماسایر خویشاوندان بواسطه کشتن خویشاوند خود، کشته می شوند؛ مثلا فرزند با کشتن پدرش و مادر با کشتن فرزندش  و اجداد از ناحیه مادر ، اگر چه مادر ، مادر پدر باشد، و جده ها مطلقا خواه پدری باشند یا مادری و ، برادران و خواهران، عموها و عمه ها، دایی ها و خاله ها و غیرایشان هرکدام دیگری را بکشد، قصاص می شود.

در حکم یاد شده در باره پدر فرقی میان پدری که از جهت دین و آزادی با فرزندش اختلاف دارد، نیست. بنابراین  پدر کافر باشد، فرزند مسلمانش را بکشد، و یا پدر بنده فرزند آزادش را بکشد، قصاص نمی شود، بخاطر عموم (لا یقتل الوالد بولده)، به خاطر آنکه مانع قصاص شدن پدر، شراف پدری است. آری، اگر فرزند مسلمان پدر کافرش را بکشد، ویا فرزند آزاد پدر بنده اش را به قتل برساند، قصاص نمی شود، چون تکافو و همتایی میان قاتل و مقتول وجود ندارد.

نکته ای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که قصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند به معنی آن نیست که فرزندان نمی توانند درخواست قصاص پدر خود را به دلیل قتل کسی که آن فرزندان اولیای دم وی محسوب می شود بنمایند.

این نظر که در تحریر الوسیله پذیرفته شده است، به معنی آن است که هرگاه مردی همسر خود را به قتل برساند، فرزند مشترک آن دو می تواند به عنوان ولی دم مادر ، خواستار قصاص پدر( البته با پرداخت مازاد دیه) شود.

بدین ترتیب، حکم این مورد را نمی توان با آنچه که در مورد قذف در ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده است قیاس کرد که مطابق آن ، «هرگاه مردی همسر متوفای خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود…»

مبحث پنجم- در صورت مشارکت پدر با بیگانه در قتل فرزند

 

      اگر پدر و بیگانه با مشارکت هم فرزند را به قتل برسانند شخص بیگانه قصاص می شود و پدر نیمی از دیه را به او رد می کند.

همچنین اگر مسلمان و کافر در قتل ذمی مشارکت کنند اگر ولی بخواهد قاتل کافر کشته می شود و قاتل مسلمان نیمی از دیه او را رد می کند

این سخن در جایی که یکی از روی عمد و دیگری از روی خطا در قتل یک نفر مشارکت داشته باشند، نیز می آید. بنابراین کشتن کسی که عمد داشته، پس از رد کردن نیمی از دیه به او جایز است. ورد کننده در اینجا عاقله است یعنی عاقله کسی است که به خطا در قتل مشارکت کرده است مشروط برآنکه خطای محض باشد ، اما اگر خطای شبه عمد باشد، دیه بر خطاکار است.

مبحث ششم- سهل انگاری در مجازات پدر

 

      در فقه اسلامی آمده است اگر پدر یا جد پدری از روی عمدفرزند خود را بکشد قصاص نخواهد شد. و این حکم در مورد هیچیک از بستگان جریان ندارد. چنانچه در حدیث مشهور صادقی تصریح شده است: «لا یقتل الوالد بوالده»پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را بکشد قصاص نمی شود.اشکال شده که این حکم به منزله قانونی برای اعمال خشونت در قبال کودکان است.در پاسخ این سئوال می گوییم: آری، اصل این حکم صحیح است . چنانچه محقق در« شرایع الاسلام» می فرماید: سومین شرط  از شرایط قصاص این است که قاتل، پدر نباشد و در این صورت پدر کشته نخواهد شد و باید افزون بر محرومیت از ارث و دیه فرزند مقتول، شخصا  کفاذه و دیه نیز بپردازد و حاکم اورا نیز تعزیر می نماید و هیچ فقه امامی با این حکم مخالف نیست.

مرحوم صاحب جواهر در توضیح سخن مرحوم محقق ابتدا به احادیثی چند ار امامان معصوم(ع) تمسک کرده و در ادامه می فرماید: از احادیث یاد شده یقین به حکم  حاصل می شود…البته تعزیر هم می شود و کفاره ای که باید بپردازد کفاره جمع است.

 

مبحث هفتم- حکمت ماده ۲۲۰

 

        در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است:« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و نیز به تعزیر محکوم خواهد شد»

یکی از ویژگیهای مجازات خوب و مفید این است که در حد امکان بازدارنده باشد از این رو مجازات مؤثری که برای قتل عمد می توان در نظر گرفت همانقصاص است که بهترین عامل بازدارنده قتل عمد در جامعه است.

ولی درباره بازداشتن پدر نسبت به قتل فرزندش باید گفت: هر پدر بهنجاری بیشترین علاقه و دلبستگی ومهر و عطوفت را به فرزند خود دارد و این مهر پدری بهترین عامل بازدارنده از کشتن فرزند است و نیازی نیست که برای او مجازاتهای سنگین وضع گردد تا موجب عبرت پدران دیگر گردد؛ زیرا علاقه و محبت پدر یا جد پدری به فرزند از نوع محبت نزولی است که خود علاقه پدری عامل بسیار قوی و نیرومندی برای کاهش آمار این جنایات هولناک در جامعه است به همین دلیل آمار قتل فرزند نسبت به کل قتلهای عمدی که در جامعه بشری اتفاق می افتد بسیار اندک و ناچیز است.

مبحث هشتم- جبران کنندگی بدون مجازات

 

       یکی دیگر از ویژگیهای یک مجازات  خوب برطبق اصل عدالت ترمیمی ، این است که تا حد ممکن صدمات و زیانهایی را که براثر آن جنایت به دیگران وارد شده جبران نماید. از این نظر قصاص بهترین مجازات برای قتل عمد است زیرا در حد بالایی از فشارهای روحی و غم و اندوه بستگان مقتول می کاهد و آنان را تسلی می دهد.

ولی در قصاص و کشتن پدری که براثر فوران شعله های خشم در وجودش اقدام به کشتن فرزند خود کرده است، که غالبا در وضعیت عادی تحقق قتل عمدی بدست کسی که براساس فطرت الهی خیر خواه فرزند است، غیرقابل قبول باشد. نه تنها موجب تسلی خاطر خانواده مقتول نخواهد شد، بلکه داغ دیگری را بر مصیبت آنها خواهد افزود.

بند اول- مسئولیت پدر در مدیریت خانواده

 

      مسأله حرمت پدر از جمله عواملی که در مسأله قتل فرزند به دست پدر مطرح  است و شاید تخفیف مجازاتهای او نیز به همین جهت باشد.

اسلام برای حفظ کانون گرم خانواده که رکن اساسی آن پدر و سرپرستی او و مسئولیت تأمین هزینه زندگی اعضای دیگر خانواده، اهمیت فراوانی قائل است به این دلیل می توان جهت حفظ این موقعیت بر سایر اعضای خانواده از این راهکار استفاده کرد تا با اعدام پدر همگان متضرر نشوند و در سایه آن به زندگی گرم ادامه دهند.

گرچه به دلایلی مصالح اسلام تخفیف ویژه ای برای قاتل فرزند قرار داده است اما حکومت اسلامی و ولی فقیه در صورت احراز عدم صلاحیت پدر، اگر مصلحت بداند می تواند جدای از حق قصاص اولیای دم ، مجازات تعزیری سنگینی حتی اعدام را برای او مقرر کند

بند دوم- لزوم احسان به پدر

      با توجه به آیات: ۸۳ سوره بقره و ۳۶ نساء و ۱۵۱ انعام و ۲۳ اسراء که خداوند بندگانش را پس از امر به پرستش خود و پرهیز از شرک و نیز در آیه ۱۴ و ۱۵ سوره لقمان، به احسان و خدمت به والدین فرا خوانده است و حتی در حدیث نبوی :«انت و مالک لابیک»برای پدر از آن جهت که سبب اصلی پیدایش فرزند می باشد نسبت به فرزند حق مالکیت قائل شده است و در این صورت محکومیت پدر به قصاص در برابر کشتن فرزند زشت و منافی با لزوم احسان و خدمت و احترام به پدر می باشد.

بند سوم- آگاهی خدا به مصالح واقعی آدمی

 

       هیچ یک از توجیهاتی که گفته شد نمی تواند به طور قطع و یقین تنها علت این حکم باشد؛ زیرا با توجه به مشارکت مادر در حکمتهای مزبور این پرسش مطرح است. چرا مادر با اینکه نقش عاطفی و پرورشی بیشتری دارد و از قصاص معاف نباشد؟

براساس جهان بینی اسلامی تنها خداست که باعلم و حکمت بی نهایت خود می تواند همه مصالح و اجزای برنامه سعادت انسان را تنظیم کند زیرا در واقع ممکن است در تشریع هر حکم و قانونی برای زندگی  فردی و اجتماعی انسان هزاران عامل و پارامتر دخالت داشته باشد که احاطه کامل علمی به همه این عوامل و محاسبه دقیق آنها و مقایسه آنها نیاز به گذشت قرون و اعصار دارد، یا از حیطه قدرت و توان عقل انسان خارج است و تنها دلیل قانع کننده آن روایات صحیح و یک حکم تعبدی می باشد.

         نتیجه گیری

        از جمله شرایط قصاص ، انتفاء ابوت است که قانونگذار ایران نیز در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی برآن تأکید کرده است لذا پدر در قتل فرزند قصاص نمی شود. این مسأله هم سابقه تاریخی دارد و هم در حقوق اسلام مطرح است.

البته عدم قصاص پدر به معنای معافیت از مجازات نیست بلکه قصاص را به دیه و تعزیر تبدیل می نماید و کفاره گناه نیز برعهده اش باقی می ماند و شیوه و انگیزه قتل نیز تأثیری در این حکم ندارد که ما در قسمت چکیده بیشتر به دلایل قصاص نشدن پدر اشاره خواهیم کرد ولی آیا بهتر نبود این حکم عدم قصاص برای پدری که فرزند خود را براثر تنبیه و تأدیب می کشد سرایت می کرد.

در مورد قتل فرزند توسط مادر قانونگذار حکم را بر قصاص مادر دانسته است.

 

کتابنامه

 ( تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه نویسنده : سلوه حمید – وکیل دادگستری)

سقوط قصاص دکتر سید حسن میر حسینی ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱

صادقی ، دکتر هادی ، برگرفته از کتاب حقوق جزای اختصاصی۱  جرایم علیه اشخاص ( صدمات جسمانی ) نشر میزان چاپ ششم

میر محمد صادقی ، دکتر حسین ،حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص ،نشر میزان ، چاپ هفتم

شرح لمعه قصاص و دیه جلد چهاردهم-ترجمه علی شیروانی-ص۷۷و۷۸

سقوط قصاص دکتر سید حسن میر حسینی ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱

۷-پایان نامه  بررسی فقهی-حقوقی و جرم شناختی فرزند کشی،نوروز کارگری، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۸۴

پایان نامه معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند،یاسر یحیی زاده، دانشگاه مازندران،سال ۸۴

پایان نامه بررسی مبانی فقهی-حقوقی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی،حسین قانع آبادی،دانشگاه امام صادق، سال۸۰

پایانامه  بررسی موانع قصاص در حقوق جزای اسلام، سید حسین میرابوطالبی رکن آبادی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۸۰

مجله بازتاب اندیشه در مطبوعات، شماره ۵۰، عباس زراعت

پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله کانون وکلا » تابستان 1381-شماره177 (از صفحه ۱۵۲ تا ۱۶۵) عنوان مقاله: قتل فرزند توسط مادر ، زارعت، عباس

-پایان نامه موانع اختصاصی ایجاد و استیفاء قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی و مقارنه آن با فقه شافعی،نعمت صادقی،سال ۸۷

 رک: ابن منظور لسان العرب ، فیومی ، مصباح المنیر

 رک: الطریحی، مجمع البحرین، راغب اصفهانی ، المفردات، جرجانی، التعریفات ، ص۶۷

نجفی محمد حسن، جواهر الکلام ، ج ۴۱ ص۲

 شهید ثانی ، مسالک، ج۲، ص ۴۵۵- الرملی، نهایه المحتاج، جلد ۷ ص۲۳۴ و ۲۵۱

 وسایل الشیعه باب ۳۲ من ابواب القصاص فی النفس، ج ۹٫

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام ، ص۱۵۹

 امام خمینی ، تحریر الوسیله ج۲ ، ص ۵۲۱

  شهید ثانی، جد مادری را نیز مشمول مجازات قصاص نشمرده است. رک: مسالک،

  رک: جواهر الکلام ج۴۱ ص ۱۶۰ و نیز شهید ثانی

منبع: حق گسترلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 83
[ 09 / 03 / 1396 ] [ 23 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

به دلیل اینکه مقاله زیر بسیار کاربردی بود ما سعی کردیم متن ورد آن را در وبسایت نشریه قرار دهیم. امید است مورد استفاده دوستدارن حقوق قرار گیرد. از خانم عباچی نیز به خاطر نگارش مقاله زیر تشکر می کنیم. در ضمن این مقاله در یکی از مجلات چاپ شده است که منبع آن به شرح ذیل است.

فصلنامه پیشگیری از جرم

تشکرازسرکارخانم مریم عباچی

چکیده

همان گونه که به دنبال نقض هنجار اجتماعی که در بردارنده ضمانت اجرای قانونی است . بزهکار در کانون توجه نظام کیفری قرار می گیرد. مطالعه و بررسی پدیده مجرمانه در جرم شناسی نیز، با تمرکز بیشتر بر شخص بزهکار صورت می گیرد . با این حال ، رفته رفته با گسترش مطالعات جرم شناسی و تحولات به وجود آمده در حقوق کیفری ، شخص بزه دیده به عنوان یکی از کنشگران جرم، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است .

بر این اساس، جرم شناسی بزه دیده شناسی ، به عنوان یکی از جدید ترین رشته های جرم شناسی های واکنش اجتماعی ، از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطالعات خود را به طور جدی در این زمینه آغاز کرده است .

مطابق یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناختی در خصوص پی بردن به نقش بزه دیده در چرخه جرم، چنان چه اقدامات و فعالیت های پیشگیری از جرم – قبل یا هنگام یا پس از فعلیت یافتن بزه دیدگی به شخص بزه دیده گسترش یابد ، می تواند در مهار جرم موثر واقع شود ؛ به ویژه این که بزه دیده جرم ، کودک باشد.

اقدامات و تدابیر ناظر بر کودک بزه دیده که از زمره بزه دیدگان خاص و آسیب پذیر محسوب می شود در مرحله قبل از بزه دیدگی ، از طریق حذف عوامل موثر در بزه دیدگی کودکان – شامل عوامل فردی ( زیستی ، روانی ) عوامل عمومی ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، محیطی ) و همچنین عوامل موقعیتی ( از جمله فرصت های ارتکاب جرم ) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و موضوع پیشگیری اجتماعی و وضعی است؛ در حالی که اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم ، پس از بزه دیده واقع شدن کودک ، در حیطه پیشگیری کیفری قرار می گیرد . در این نوع از پیشگیری ، کودکان بزه دیده ای که به این منظور با نظام عدالت کیفری مواجه شده اند. مورد توجه اند.

همان گونه که در فرایند کیفری برای کودکان بزهکار باید سیاست های افتراقی اتخاذ کرد، برای کودکان بزه دیده نیز پیش بینی معیارهای حمایتی – افتراقی ضروری است . بنابراین ، جهت اعمال این سیاست ها ، باید در هر مرحله از فرایند عدالت ، برای کودکانی که علیه آنها جرمی به وقوع پیوسته – صرف نظر از نقش آنها در ارتکاب جرم – سازوکارهای ویژه ای اتخاذ شود. پلیس به عنوان اولین نهاد رسمی نظام عدالت کیفری که وظیفه سنتی کشف جرم را به عهده دارد، با کودک بزه دیده مواجه می شود و اگر بدون در نظر گرفتن آسیب پذیری کودک در این مرحله ، تنها در مقام کشف جرم انجام وظیفه کند، عالی ترین منافع کودکان نادیده گرفته می شود .

تعریف بزه دیدگی کودکان و انواع آن ، معرفی مراحل دادرسی و نیازهای کودکان بزه دیده در هر مرحله با توجه به معیارهای پیشگیرانه ، مفهوم پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و گونه های آن ، وظیفه پلیس قضایی در این راستا و نقش پلیس  اجتماعی برای پیشگیری از بزه دیدگی دوباره کودک پس از طی فرایند کیفری با توجه به معیارهای پذیرفته شده و نیز قوانین و مقررات داخلی – از زمره مطالبی هستند که در این مقاله به مطالعه آنها پرداخته می شود .

واژگان کلیدی : کودک ، کودک آزاری ، بزه دیده مکرر ، پلیس ، پیشگیری از تکرار بزه دیدگی درآمد .

همان گونه که از دیرباز، به دنبال نقض هنجار اجتماعی- که دربردارنده ضمانت اجرای قانونی است – گرانیگاه مداخله حقوق کیفری همواره بر شخص بزهکار متمرکز بوده است، پس از تولد جرم شناسی نیز مطالعه و بررسی پدیده مجرمانه با تاکید  و تمرکز بیشتر بر شخص بزهکار صورت گرفت .

اما به تدریج با گسترش مطالعات جرم شناسی و تحولات به وجود آمده در حقوق کیفری ، شخص بزه دیده – به عنوان یکی از کنشگران جرم – جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داد. « جرم شناسی بزه دیده شناسی ، به عنوان یکی از جدید ترین رشته های جرم شناسی واکنش اجتماعی ، از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطالعات خود را به طور جدی در این زمینه آغاز کرد .

مطابق یافته های جرم شناسی بزه دیده شناسی در خصوص پی بردن به نقش بزه دیده در چرخه جرم، چنان چه اقدامات و فعالیت های پیشگیری از جرم – قبل یا هنگام یا پس از فعلیت یافتن بزه دیدگی – به شخص بزه دیده گسترش یابد ، می تواند در مهار جرم موثر واقع شود» ( نجفی ابرندآبادی ، ۱۳۸۵) ؛ به ویژه که این بزه دیده جرم، کودک باشد.

اقدامات و تدابیر ناظر بر کودک بزه دیده – که از زمره بزه دیدگان خاص و آسیب پذیر محسوب می شود در مرحله قبل از بزه دیدگی و در مواردی پس از بزه دیدگی ، از طریق حذف عوامل موثر در بزه دیدگی کودکان – شامل عوامل فردی ( زیستی ، روانی ) ، عوامل عمومی ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، محیطی ) و همچنین عوامل موقعیتی ( از جمله فرصت های ارتکاب جرم) – از اهمیت ویژه ای برخوردار است که موضوع پیشگیری اجتماعی و وضعی است؛ در حالی که اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم ، پس از بزه دیده واقع شدن کودک، بیشتر در حیطه پیشگیری کیفری قرار می گیرد.

در این نوع از پیشگیری ، کودکان بزه دیده که به این منظور با نظام عدالت کیفری مواجه شده اند، مورد توجه هستند . همچنین در مرحله تکرار بزه دیدگی مکرر کودک، اتخاذ معیارهای پیشگیری اجتماعی و وضعی می تواند موثر واقع شود ، به ویژه زمانی که بزه دیدگی مکرر کودک، خارج از نظام عدالت کیفری صورت گیرد.

مطابق اصول حاکم بر نظام عدالت کودکان، همان گونه که در فرایند کیفری برای کودکان بزهکار باید سیاست های افتراقی اتخاذ کرد، برای کودکان بزه دیده نیز پیش بینی معیارهای حمایتی – افتراقی ضروری است . بنابراین ، جهت اعمال این سیاست ها باید سازوکارهای ویژه ای در هر مرحله از فرایندها عدالت برای کودکانی که علیه آن ها جرمی به وقوع پیوسته است ، اتخاذ شود .

پلیس به عنوان اولین نهاد رسمی که وظیفه سنتی کشف جرم را بر عهده دارد ، با کودک بزه دیده مواجه می شود و اگر بدون در نظر گرفتن آسیب پذیری کودکان در این مرحله ، تنها در مقام کشف جرم انجام وظیفه کند، عالی ترین منافع کودکان نادیده گرفته می شود .

مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که هر گونه برخورد غیر تخصصی و غیر منطقی در قبال کودک بزه دیده، می تواند عواقبی را در پیش رو داشته باشد، که گاهی غیر قابل جبران است . قربانی شدن دوباره و بزه دیده واقع شدن مکرر کودک ، پس از مواجعه وی به نهادهای رسمی رسیدگی به جرم ، یکی از همین پیامدهای منفی است .

امروزه در این راستا، اتخاذ معیارهای پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان مورد توجه نهاد پلیس قرار گرفته است؛ تا جایی که برای رسیدن به این مقصود ، آموزش نیروی پلیس و به ویژه تربیت نیروی متخصص ، در برنامه ها و اولویت های این نهاد، به ویژه در نظام های پیشرفته ، قرار دارد.

تعریف بزه دیدگی کودکان و انواع آن ، مفهوم پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و گونه های آن ، وظیفه پلیس برای پیشگیری از بزه دیدگی دوباره کودک با توجه به معیارهای پذیرفته شده ، معرفی مراحل دادرسی و نیازهای کودکان بزه دیده در هر مرحله از نظر معیارهای پیشگیرانه ، از زمره مطالبی هستند که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت .

مبحث نخست – بزه دیدگی مکرر کودک

بزه دیدگی مکرر کودک از پدیده های مهمی است که در این مبحث مورد مطالعه قرار می گیرد . تعریف کودک، بزه دیده ، کودک بزه دیده و سرانجام بزه دیدگی مکرر کودک، از موضوعاتی است که در این مبحث بررسی می شوند .

گفتار نخست – کودک

الف- تعریف

از نظر حقوقی ، کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی ، نرسیده است ( عبادی ، ۱۳۵۷ ، ۵ ).

کنوانسیون حقوق کودک، فرد زیر ۱۸ سال را کودک تلقی می کند، هر چند که این تعریف را مطلق ندانسته و تعیین آن را به قانون گذاران ملی واگذار کرده و از این طریق ، حقوق داخلی دولت های عضو را محترم شمرده است– محدوده سنی کودک را به طور مطلق و تا ۱۸ سال تعیین کرده است .

مطابق با قوانین و مقررات ایران،کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.  سن بلوغ به ترتیب برای دختران و پسران ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است، ولی مطابق با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ ، افراد زیر ۱۸ سال از حمایت های مندرج در قانون مذکور بهره مند می شوند . 

بنابراین ، قانون گذار بدون این که تعریفی از کودک در این قانون ارائه دهد ، تنها شمول قانون را برای تابعان آن مشخص کرده است. بدین سان در حقوق ایران ، کودک بر اساس سن بلوغ تعریف شده ، هر چند که در شرایطی افراد زیر ۱۸ سال از حمایت های ویژه قانونی بهره مند می شوند .

ب- طبقه بندی

کودکان با توجه به سن ، وضعیت جسمی و روانی و همچنین موقعیت اجتماعی که در آن به سر می برند ، طبقه بندی می شوند از نظر سنی ، کودکان ۰ تا ۱۸ سال در علم پزشکی روان شناسی ، جرم شناسی و حقوق ، طبقه بندی شده اند و در هر مرحله سنی با توجه به نیازهای خاصی که دارند مورد بررسی قرار می گیرند . از نظر وضعیت جسمانی و روانی نیز کودکانی که دارای ناتوانی هستند، در طبقه بندی جداگانه با کودکان سالم قرار دارند . کودکان از نظر وضعیت اجتماعی نیز دارای تقسیماتی هستند که شامل کودکان خیابانی ، کار ، اقلیت ، پناهنده ، مهاجر و نیز سایر وضعیت های مشابه هستند.

نحوه رفتار با کودکان با توجه به اینکه در کدام یک از طبقه بندی ها قرار دارند ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به عنوان مثال نحوه برخورد با کودک بزه دیده ، اگر از زمره کودکان خیابانی محسوب شود ، با کودک بزه دیده ای که در محیط خانواده زندگی می کند ، متفاوت است ، همچنان که برخورد با کودک بزه دیده ای که دارای ناتوانی جسمی و روحی است ، نسبت به دو گروه پیش گفته متفاوت خواهد بود .

گفتار دوم – بزه دیده

الف- تعریف

بزه دیده در دو معنای عام و خاص مورد بررسی است که در این قسمت به تعریف هر کدام از آنها می پردازیم .

 • بزه دیده در معنای عام( قربانی) : قربانی شخصی است که به جهت وضعیت و موقعیت خاص، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت باری می شود که عواملی با ریشه های فیزیکی، روانی، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و حتی طبیعی دارد ( نجفی ابرندآبادی ، ۱۳۸۵ ) . قربانی اگر متحمل پیامدهای مشقت بار در نتیجه جرم شود ، بزه دیده به معنای خاص محسوب می شود .
 • بزه دیده در معنای خاص: بزه دیده  در معنای خاص به شخصی اطلاق می شود که بر اثر رفتاری که در قانون به عنوان جرم تلقی شده و قابل مجازات است، متحمل آسیب شود . این آسیب ممکن است جسمانی، روانی ، عاطفی یا مالی باشد. در اسناد بین المللی ویژه کودکان ، تعریفی از بزه دیده ارائه نشده است ، اما اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت سازمان ملل متحد، بزه دیدگان را اشخاصی تعریف می کند که در اثر فعل یا ترک فعل هایی که ناقض قوانین کیفری دولت های عضو است، به طور فردی یا گروهی دچار آسیب جسمی ، روانی ، درد و رنج عاطفی ، خسارت مالی و یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود شوند . در حقوق ایران، با توجه به این که از واژه مجنی علیه که مترادف بزه دیده است استفاده شده، اما تعریفی از آن ارائه نشده است .

ب- طبقه بندی

طبقه بندی و گونه های بزه دیدگی در ارتباط با موضوع نوشتار حاضر، در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرند .

 • بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیر مستقیم : بزه دیده مستقیم یا نخستین ، شخصی است که آماج مستقیم رفتار مجرمانه قرار می گیرد و قربانی بی واسطه بزهکار شناخته می شود. به عبارت دیگر هر جرم خاصی ممکن است به طور مستقیم بر بزه دیدگان خود اثر بگذارد، بنابراین ، بزه دیده مستقیم ممکن است از نظر بدنی یا فیزیکی آسیب ببیند. بزه دیده به ویژه اگر شخص حقیقی باشد، می تواند گستره وسیع تری را در برگیرد . به این ترتیب ، علاوه بر بزه دیده مستقیم ، افراد درجه یک خانواده و وابستگان نزدیک وی ، از حیث رابطه عاطفی و خانوادگی که با او دارند و برخی افراد دیگر، به دلیل آسیب دیدن در اثر کمک رسانی به بزه دیده مستقیم یا اعمال اقدامات پیشگیرانه می توانند به عنوان بزه دیده غیر مستقیم ( رایجیان اصلی ، ۱۳۸۴ ، ۱۴۱ ) تلقی شده و بدون هیچ تمایز و تبعیضی تحت شرایط خاص، از حمایت های قانونی – اجرایی برخوردار شوند . از این رو ، بزه دیده غیر مستقیم یا دومین یا هم بسته کسی است که هر چند، جرم را به طور مستقیم تجربه نکرده ، اما به واسطه ارتکاب جرم ، متحمل آسیب یا درد و رنج غیر مستقیم شده است .  بزه دیدگان غیر مستقیم می توانند متحمل زیان یا خسارت مالی شوند یا در پیچ و خم های نظام عدالت کیفری گرفتار آیند ( رایجیان اصلی ، ۱۳۸۴ ، ۹۸ )
 • بزه دیده ( قربانی) نخستین ، دومین و سومین : بزه دیدگان ممکن است از خود جرم( یعنی قربانی شدن دومین )  یا شیوه واکنش دیگران به آنان یا به جرم هایی که تجربه می کنند (یعنی قربانی شدن دومین) اثر بپذیرند. بزه دیدگی نخستین اثر مستقیم و بدون واسطه جرم بر بزه دیده است، ولی قربانی شدن دومین به آثار منفی افزونی گفته می شود که از رهگذر پاسخ گویی افراد شامل اعضای خانواده یا بستگاه بزه دیده وارد می آید ، بدین سان همچنان که جرم، آثار گوناگونی بر بزه دیده یا بزه دیدگان خود دارد، ممکن است پیامدهای بد و نامطلوب مختلف مادی – اعم از بدنی ، روانی ، مالی یا معنوی ( عاطفی – حیثیتی ) نیز به همراه داشته باشد که از رهگذر همه افراد و نهادهای پاسخ گو در برابر رویداد، مجرمانه ، بر بزه دیده وارد می شود ( رایجیان اصلی ، ۱۳۸۴) .

این پیامدهای منفی ممکن است خود عنوان رویداد مجرمانه دیگری باشد که در این صورت، کودک به عنوان بزه دیده مکرر ، قابل بررسی است . وانگهی اشخاص دیگری که با بزه دیده ویژگی های مشترکی دارند و زیان وارد بر بزه دیده را می بینند، ممکن است از چنین جرم هایی اثر بپذیرند . این اشخاص ممکن است در برابر این موج ها چنان واکنشی نشان دهند که گوییی خود بزه دیده شده اند. بر همین پایه گفته شده که جرم های مبتنی بر نفرت می توانند جرم های پیام دار باشند؛ زیرا موج زیانی که به همراه دارند، ممکن است به دیگر افراد و گروه های فراتر از بزه دیده اصلی کشانده شود . در نوشته های جدید بزه شناسی ، از این دسته قربانیان به بزه دیدگان سومین یاد میشود ( رایجیان اصلی ، ۱۳۸۴ ، ۹۵)

 • بزه دیده ایده آل و بزه دیده غیر ایده آل: تجربه بزه دیدگان در جرم های مختلف با هم متفاوت است. از این رو، می توان گفت که برخی از بزه دیدگان ، در فضای جرم و بزه دیدگی ، از پایگاه بالاتری برخوردارند و تجزیه بزه دیدگی شان را باید جدی گرفت . جرم شناسان خطر انگ زنی بزه دیدگان و ایجاد قالب ها یا کلیشه های بزه دیده بودن را مورد تاکید قرار داده اند .

بدین سان در کنار نظریه برچسب زنی – که با تاکید بر سازوکارهایی چون طرد فرد ، و یا معرفی مفهوم انگ زنی و تیپ کیشه ای یا قالبی بزهکار ، به مطالعه تعامل ها یا کنش های متقابل میان فرد و جامعه می پردازد- بزه دیده شناسانی مانند نیلز کریستی ، از یک بزه دیده ایده آل سخن رانده ان.

این اصطلاح، شخص یا گروهی را در نظر دارد که در پی ضرر خوردن از جرم ، پایگاه کامل و مشروع بزه دیده بودن را به سادگی می پذیرد . به سخن ساده ، زن سالمند یا کودک بزه دیده ، نمایان گر بزه دیده ایده آل هستند ؛ یعنی کسانی که ناتوان ، آسیب پذیر و بی گناه شمرده می شوند و شایسته ، بلکه نیازمند کمک و مراقبت و همدردی هستند. برعکس، جوانان ، بی خانمان ها ، یا کسانی که با بی توجهی یا غفلت بزه دیده می شوند ( مانند مالک اتومبیلی که خود روی خود را قفل نکرده یا فردی مست که بزه دیده یک تعرض می شود) ، بزه دیده گان غیر ایده آل  یا بزه دیده گان سرزنش پذیر نام می گیرند که به دلیل رفتار خطرپذیرانه یا کوتاهی در حفاظت و مراقبت از خود، کمتر شایسته همدردی هستند ( رایجیان اصلی ، ۱۳۸۴، ۸۷ )

 • بزه دیده خاص و بزه دیده غیر خاص : افراد به شکل های متفاوتی در برابر جرم آسیب پذیرند. در واقع دلایلی وجود دارد که نشان می دهند خطر بزه دیدگی به طور نامنظمی در مکان ها و میان بخش های گوناگون جمعیت پخش می شود . با توجه به پژوهش های انجام شده ، به ویژه پیمایش های بزه دیدگی می توان شناسایی کرد و بر پایه آن ها، بزه دیدگان را در گروه های خاص – مانند کودکان، زنان ، سالمندان ، ناتوانان ، اقلیت ها و گروه های مشابه دیگر جای داد ( رایجیان اصلی ، ۱۳۸۴، ۹۳) . در مقابل این دسته از بزه دیدگان ، بزه دیدگان غیر خاص وجود دارد که شامل گروه های دیگر ، غیر از گروه های پیش گفته هستند.

گفتار سوم – کودک بزه دیده

اگر بزه دیدگی را به معنای خاص آن یعنی قربانی شدن در نتیجه جرم بدانیم ، کودکان بزه دیده از دو منظر قابل بررسی هستند . ابتدا ، همان گونه که بزرگ سالان ، قربانی جرم واقع می شوند ، کودکان نیز با آسیب پذیری بیشتر ، آماج جرائم عمدی و غیر عمدی قرار می گیرند . اما برخی از جرائم هستند که فقط علیه کودکان واقع می شوند . بنابراین ، کودک بزه دیده باد در معنای عام و خاص تعریف شود .

 الف- کودک بزه دیده در معنای عام

با توجه به تعیین محدوده سنی کودک و نیز تعریف بزه دیده و دایره شمول آن، کودک بزه دیده در معنای عام « هر فرد زیر ۱۸ سال است که بر اثر رفتار عمدی و غیر عمدی که در قانون جرم است، متحمل آسیب هایی از نوع جسمانی ، روانی ، عاطفی و یا مالی شود » . این تعریف ، بازگو کننده زوایای مختلف بزه دیدگی کودک نیست ، زیرا کودکان به این جهت که در طبقه بندی بزه دیدگان خاص قرار دارند و در بین آنان، آسیب پذیرترین گروه محسوب می شوند، نوع بزه دیدگی آنان نیز در برخی از موارد، متفاوت بوده و به این دلیل ، دایره جرم انگاری در جرائم علیه کودکان وسیع تر است . در پی تنوع گونه های بزه دیدگی کودکان نسبت به بزرگسالان ، کودکان بزه دیده در معنای خاص نیز باید تعریف شود .

ب- کودک بزه دیده در معنای خاص ( کودک آزار دیده )

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی های خاص جسمی و روحی نسبت به بزرگسالان و از این رو که در مرحله رشد و تکامل هستند و به دلیل نیازمند حمایت از سوی والدین، سرپرستان و مراقبان خود هستند، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. به همین منظور، قانون گذار برخی از رفتارها علیه کودک را که منجر به آسیب جسمانی ، روانی ، عاطفی و اخلاقی می شود و یا وضعیت جسمانی و رشد وی را به مخاطره می اندازد، تحت عنوان سوء استفاده از کودک و بی توجهی  نسبت به وی یا همان کودک آزاری، که غالبا توسط والدین، سرپرستان قانونی و یا کسانی که تربیت و نگهداری کودکان به آنها محول شده ، ارتکاب می یابد ، جرم انگاری نموده و از این طریق کودکان را از حمایت های ویژه بهره مند می سازد.

نوع و ماهیت ارتکاب این جرم که بیشتر با تکرار و استمرار همراه است ، نحوه ارتباط کودک با مرتکب و از همه مهم تر، تبعات منفی این نوع جرم علیه کودک که موجب پدید آمدن آسیب های مخرب و پایدار او می شود ، بزه دیدگی خاص کودک را به وجود می آورد. در بزه دیدگی خاص کودکان، اصولا جرائم غیر عمدی و مالی مستثنی هستند و بیشتر سوء رفتارهای عمدی و بی توجهی های غیر متعارف مورد توجه است . در شرایط خاص، سوء رفتار و بی توجهی هایی که صدمات کم و یا در برخی از مواقع نامشهود را در بردارد، تحت عنوان کودک آزاری قابل تعقیب است .

بنابراین، بزه دیده در معنای خاص ( کودک آزار دیده ) « فرد زیر ۱۸ سال است که از سوی والدین ، سرپرستان قانونی و کسانی که به نوعی مسئولیت تربیت ، نگهداری ، آموزش و پرورش کودکان را دارند، مورد سوء استفاده یا بی توجهی قرار گرفته و در پی آن تمامیت جسمی ، روانی ، اخلاقی و همچنین فرایند رشد وی مورد آسیب واقع شده است »


سند بین المللی رهنمودهای راجع به عدالت برای کودکان بزه دیده و شاهد جرم، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال را که علیه آن ها جرمی به وقوع پیوسته – صرف نظر از نقش آنان در ارتکاب جرم و یا تعقیب متهم یا متهمان – بزه دیده تلقی کرده است . 

در این تعریف ، تفاوتی بین آن دسته از جرائم علیه کودکان که مشترک با بزرگسالان است و دسته دیگر از جرائم که فقط علیه کودکان ارتکاب می یابد ، دیده نمی شود . سند مذکور از جهت این که در حیطه حقوق شکلی است، تمام کودکان بزه دیده را – چه در معنای عام چه در معنای خاص – مشمول حمایت های پیش بینی شده در فرایند کیفری می داند .

در حقوق ایران ، با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، منظور از کودک بزه دیده فردی است زیر ۱۸ سال که علیه او جرمی به وقوع پیوسته است . از این رو، هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.

به این ترتیب ، قانون گذار بدون ارائه تعریف صریحی از بزه دیده ، تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است . در این قانون از لفظ کودک آزاری نیز استفاده شده است که با مستثنی کردن والدین و سرپرستان قانونی ، قانون گذار را هدف خود به ویژه از معنای دقیق کودک آزاری دور کرده است . بنابراین ، در قانون مذکور و سایر قوانین ، عنصر مهمی که در بزه دیدگی ویژه کودکان باید مورد توجه قرار گیرد که همان ارتباط عاطفی و نزدیک مرتکب با کودک است در شرایط خاص نادیده گرفته شده است. از این رو، طبق قانون مذکور ، مادر، پدر و سرپرستان قانونی ، حق تنبیه بدنی کودک را به شرط متعارف بودن، دارا هستند.

گفتار چهارم- بزه دیدگی مکرر کودک

الف- بزه دیدگی مکرر کودک وابسته به عوامل خارج از نظام عدالت کیفری

بزه دیدگی مکرر یا تکرار بزه دیدگی  وقتی اتفاق می افتد که فرد یا آماج ، متحمل بیش از یک واقعه جرم در یک دوره زمانی خاص باشد. نمونه های بزه دیدگی مکرر می تواند در سطح وسیعی از گونه های جرم – شامل سرقت مقرون به آزار، سرقت خودرو ، حمله ، سرقت با ورود به عنف به منزل ، تهدید شاهدان جرم ، خشونت های خانگی، تعرض جنسی ، جرم های مبتنی بر نفرت و تخریب واقع شود. همچنین یک فرد یا آماج ممکن است متحمل نوع مشابه یا انواع مختلف جرم، به صورت مکرر باشد. (national center for victim of crime and the police foundation , 2002:11) .

مطابق پیمایش های مبتنی بر بزه دیده، درصد کمی از افراد و آماج ، متحمل درصد بزرگی از همه جرائم هستند و این مسئله نمایانگر تکرار بزه دیدگی است . پیمایشی در این زمینه در آمریکا نشان داده است که ۲% از پاسخ گویان، ۴۱% از همه جرائم مالی به وقوع پیوسته را ، علیه خود گزارش کرده اند و ۱% آن ها ، ۵۹% از همه جرائم علیه اشخاص را تجربه کرده اند باشد (national center for victim of crime and the police foundation,2002:12) .

بنابراین ، پیشگیری از بزه دیدگی مکرر ، یکی از مولفه های مهم و موثر در مهار جرم به ویژه برای کودکان به شمار می آید .

ب- بزه دیدگی مکرر کودک وابسته به عوامل مرتبط با نظام عدالت کیفری

تردیدی نیست که بزه دیدگان در به جریان انداختن فرایند عدالت کیفری نقش مهمی ایفا می کنند. اجرای عدالت تنها در گرو به کیفر رساندن بزهکار بر پایه دادرسی عادلانه نیست ، بلکه نیازمند به رسمیت شناختن بزه دیده و حقوقی برای او در چارچوب یک رفتار منصفانه است که ضمن رعایت حقوق متهمان ، با تعیین گناه کاری یا بی گناهی آنان، حقوق و نیازهای بزه دیدگان را نیز در نظر بگیرد( رایجیان ، اصلی ۱۳۸۴، ۹۶)

همان گونه که قبلا توضیح داده شد، افراد به واسطه ی عوامل مرتبط با نظام عدالت کیفری و از رهگذر واکنش غیر منصفانه این نظام با آنها ، در قالب قربانی دومین قرار می گیرند . چنان چه این واکنش خود به عنوان جرم جدید قابل بررسی باشد، بزه دیدگی مکرر به وجود می آید .

مبحث دوم- پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودک

پیشگیری  از نظر لغوی جلوگیری کردن و پیش دستی کردن ، معنا شده است (معین، ۱۳۶۴) و از نظر علمی منظور از آن هر گونه فعالیت سیاست جنایی است که هدف انحصاری یا جزئی آن ، محدود کردن امکان پیش آمد مجموعه اعمال حنایی ، از راه ناممکن ساختن یا دشوار نمودن یا کاهش وقوع آن است ( گسن، ۱۳۷۰ ، ۱۳۳ ) . به عبارت دیگر پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن، پیشگیری از جرم است ( ماده ۱ لایحه قضایی پیشگیری از وقوع جرم)

گفتار نخست – پیشگیری از بزه دیدگی مکرر خارج از نظام عدالت کیفری

الف – پیشگیری از طریق حذف و خنثی سازی عوامل موثر بر بزه دیدگی مکرر

در این نوع از پیشگیری ، که نوعی پیشگیری کنشی است ، با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به صورت پایدار در صدد جلوگیری از بزه دیدگی هستیم . این پیشگیری شامل تدابیری است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر افراد اثر می گذارد تا از آماج جرم بودن، مصوب بماند.

این نوع پیشگیری از بزه دیدگی ، مانند پیشگیری کنشی از بزه کاری ، به دو نوع کان و خرد تقسیم می شود. سیاست های کلان پیشگیرانه – جهت حذف و خنثی سازی عوامل بزه دیده زا ناظر به سیاست هایی است که به صورت ساختار فرایند و با تمرکز به عوامل فردی و عمومی بزه دیدگی و در سطح فراگیر اتخاذ می شوند و شامل سیاست های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی و حقوقی می شود .

سیاست های خرد پیشگیرانه – جهت حذف یا خنثی سازی عوامل جرم زا، ناظر به اقدام هایی است که با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزه دیدگی در سطح معین اتخاذ می شوند و شامل پیشگیری زود هنگام و پیشگیری اجتماع محور است که در خانه ، مدرسه و محله اتخاذ می شود . تفهیم و ترویج فرهنگ خود ایمن سازی از طریق ارائه اطلاعات و آگاهی لازم به صورت مستمر به کودکان – توسط رسانه های گروهی – آموزش کودکان از طریق مدرسه ، موسسات آموزشی و خانواده ، تقبیح اجتماعی بی احتیاطی ها و پیش بینی های مناسب برای آن ها ،  از زمره برنامه های پیشگیری از جرم در این سطح است.

همچنین کودکانی که در معرض بزه دیدگی هستند باید شناسایی شوند تا تحت سیاست های پیشگیرانه از طریق حمایت و مراقبت قرار گیرند . کودکانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که والدین آنها معتاد هستند یا دچار بیماری ها و اختلالات روانی می باشند یا در شرایط

اقتصادی بسیار پایین قرار دارند و یا در معرض خطر به سر می برند، از کودکانی هستند که در معرض بزه دیدگی و یا بزده دیدگی مکرر هستند (عباچی، ۱۳۸۲، ۱۰۵).

ب- پیشگیری از طریق تغییر و حذف موقعیت های مؤثر بر بزه دیدگی مکرر

برقراری امنیت در جامعه از طریق حذف و یا کاهش موقعیت های جرم زا یا پیشگیری موقعیت مدار از جرم، به عنوان اقدام های قابل پیش بینی و ارزیابی مقابله با جرم است و از طریق اعمال مدیریت یا مداخله در محیط بدون واسطه به شیوه ای پایدار و نظام مند، منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم هایی می شود که همواره مد نظر تعداد زیادی از مجرمان بوده است (رزنیام، ۱۳۷۹؛ نیازپور، ۱۳۸۲). این نوع پیشگیری برای مردم و دولت، مستلزم هزینه و بودجه است و مردم با مصون سازی خود و اموالشان به عنوان آماج اصلی جرایم، به نوعی در این نوع از پیشگیری مشارکت می کنند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۹). به عبارت دیگر، پیشگیری موقعیت مدار با تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم (وضعیت مشرف به جرم) در صدد آن است که از طریق جاذبه زدایی از آماج، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیت پیش جنایی، آمار جرایم را مهار کند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۸، ۱۴۰). پیشگیری موقعیت مدار ناظر ب حذف و تغییر موقعیت های بزه دیده زا است؛ مانند ایجاد تسهیلات جهت شرکت کودکان در کلاس های فوق برنامه و در ساعت های خلوت، از جمله در نظر گرفتن سرویس های حمل و نقل برای پیشگیری از بزده دیدگی مکرر آنان (عباچی، ۱۳۸۲، ۶۲) برنامه های پیشگیری موقعیت مدار، غالبا در دو سطح عام و خاص یا موردی می تواند موثر واقع شود (عباچی، ۱۳۸۲، ۶۲).

 • پیشگیری موقعیت مدار عام، بدون تمرکز بر جرم ویژه یا خاص فرد بزهکار یا بزده دیده و یا آماج، در صدد حذف یا تغییر موقعیت های جرم ا است؛ مانند نصب چراغ های روشنایی در معابر خلوت و تاریک، جهت مهار هر گونه بزهکاری و بزه دیدگی.
 • پیشگیری موقعیت مدار خاص یا موردی، در صدد حذف یا تغییر موقعیت های جرم زا با تمرکز بر انواع خاصی از جرایم و آماج خاص، مانند ایجاد تسهیلاتی جهت رفت و آمد دختران یا کودکانی که در فوق برنامه های آموزشی و در ساعات پر خطر شرکت می کنند.

گفتار دوم پیشگیری از بزه دیدگی مکرر از طریق معیارهای نظام عدالت کیفری

الف پیشگیری، از رهگذر معیارهای تقنینی

پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، از رهگذر معیارهای تقنینی، ناظر به جرم انگاری حمایتی (شامل جرم انگاری های رفتارهای آسیب زا نسبت به کودکان و جرم انگاری عدم گزارش جرایم علیه کودکان)، کیفرگذاری حمایتی (شامل تشدید کیفر مرتکبان جرایم علیه کودکان، اعمال کیفرهای مالی و اعمال کیفر دنباله دار) و سرانجام؛ پیش بینی ساز و کار جبران اثار ناشی از بزه دیدگی (ناظر به جبران آثار مادی و جبران آثار معنوی) است که سه ضلع مثلث حمایت خاص کودکان را در حقوق کیفری ماهوی تشکیل می دهند. مؤلفه های مذکور به دنبال یکدیگر و جهت حمایت از کودک مورد توجه است. اتخاذ سیاست حمایتی در یک ضلع مثلث، نمی تواند به اهداف خود نایل شود. پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در این مرحله، علاوه بر اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرگذاری حمایتی، تأکید اساسی بر سازوکار جبران است (عباچی، ۱۳۸۴، ۱۶۷).

ب پیشگیری از رهگذر معیارهای قضایی

پیشگیری قضایی ناظر به اعمال سیاست هایی است که از بزه دیدگی مکرر، در مرحله کشف جرم، تحقیق و تعقیب، رسیدگی و صدور حکم، پیشگیری می کند. در این بخش، پیشگیری از قربانی شدن دومین کودک مورد لحاظ است. این قربانی شدن ممکن است در نتیجه جرم حاصل شود که می تواند از مظاهر بزه دیدگی مکرر باشد، یا در نتیجه نقض حقوق کودک بزه دیده در فرایند کیفری، که در این بخش هر دو مورد قابل توجه است.

 • مرحله کشف جرم: پلیس اولین نهادی است که پس از کشف جرم با کودک مواجه می شود. بنابراین، مداخله پلیس آموزش دیده – به ویژه استفاده از پلیس زن در برخی از مواردف به جهت نوع ارتباط عاطفی که با کودک دارد – اولین گام جهت اجرای عدالت محسوب می شود. بلافاصله بعد از کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و پیشگیری از بروز آسیب به کودک بزه دیده از وظایف اصلی پلیس به شمار می رود. پلیس می تواند به جهت جلوگیری از ورود صدمه به کودک، او را فورا از محیط خطر دور کند، ضمن این که گزارش اقدام خود را باید به مرجع قضایی ارائه کند (عباچی، ۱۳۸۸؛ ۱۳۸۰).
 • مرحله تعقیب: مقام تعقیب، دادستان و مرجع صالح برای تعقیب، دادسراست. جرایم علیه کودکان – به ویژ] اگر شدید باشند و مشمول قواعد کودک آزاری- از جرایم عمومی محسبو و به این جهت توسط دادستان تعقیب می شود. به این منظور باید شعب خاصی از دادسرا در راستای اعمال سیاست های افتراقی – حمایتی، به این امر اختصاص یابند. در مرحله تعقیب، دادستان می تواند از دستورهای حمایتی استفاده کند و یا این که اگر تصمیم فوری در خصوص حضانت، ولایت، قیومیت، سرپرستی یا ملاقات کودک ضروری باشد، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه صالح اعلام کند. به هر حال، در صورت صدور کفرخواست، دادستان باید گزارشی در مورد وضعیت کودک و خانواده او تهیه کرده و پیشنهادهای لازم را همراه با دلایل توجیهی ارائه کند (عباچی، ۱۳۸۶).
 • مرحله تحقیق: تحقیقات باید توسط بازپرس آموزش دیده انجام شود، کلیه تحقیقات توأم با رفتار احترام آمیز و با در نظر داشتن نیازهای خاص کودک بزه دیده صورت می گیرد. در این مرحله باید عدم افشای نام، نام خانوادگی، جریان پرونده، عدم انتشار عکس، فیلم و … مورد نظر باشد. زبانی که بازپرس صحبت می کند باید زبان قابل فهم کودک باید و دخالت در زندگی خصوصی کودک باید به حداقل برسد. تمام تحقیقات باید همراه با به وجود آوردن اعتماد به نفس برای کودک صورت گیرد. در موارد غیر ضروری، باید از مصاحبه مستقیم با کودک پرهیزشود و یا این که از سیستم مداربسته برای این کار استفاده شود. در حین تحقیقات باید امنیت روانی و جانی کودک تأمین شود، به این منظور سازوکارهای امنیتی پیش بینی می شود. در ضمن تحقیقات باید در محیطی متناسب با وضعیت روحی و جسمی کودک به عمل آید.
 • مرحله رسیدگی: رسیدگی در دادگاه، توسط قاضی آموزش دیده و نیز در شعبه ای که ویژه رسیدگی به جرم علیه کودک است، صورت می گیرد. در جریان رسیدگی باید با کودک رفتاری همراه با احترام و بدون تبعیض داشت و نیازهای خاص و فوری کودک که بر اساس سن، جنسیت، معلولیت و میزان رشد جسمی و ذهنی به وجود می آید، ملاحظه شود. کودکان بزه دیده، خانواده ها و یا نمایندگان قانونی آن ها باید در جریان دادرسی قرار گیرند؛ از جمله از خدمات بهداشتی، روانی، اجتماعی و خدمات حقوقی بهره مند شوند. به هر حال باید معیارهایی در رسیدگی به جرم علیه کودک در نظر گرفته شود که از گسترش آلام و صدمات ناشی از جرم که به کودک وارد شده است، به ویژه هنگام شهادت کودک، جلوگیری کند. بنابراین، زمینه های مساعد جهت بزه دیدگی مکرر و قربانی شدن دومینِ کودک، به جهت قرار گرفتن وی در فرایند کیفری باید از میان برداشته شود. غیر علنی بودن محاکمه ها و همچنین الزامی کردن وکیل در فرایند رسیدگی، می تواند از مولفه های مهم جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی در این مرحله به شمار آید.مرحله صدور حکم: در مرحله صدور حکم، قاضی پرونده باید نسبت به بزهکار، به جهت نوع جرم که از جرایم شدید محسوب می شود، کیفر متناسب را تعیین و مورد حکم قرار دهد و نسبت به بزه دیده به جهت کودکی وی و لزوم مورد حمایت قرار گرفتن وی و در راستای پیشگیری از تکرار بزه دیدگی، تدابیری را مورد حکم قرار دهد. بنابراین، پیش بینی نظام ضمانت اجراهای خاص در این زمینه ضروری است. حکمی که برای کودک صادر می شود بایددر مرحله اول متضمن عالی ترین منافع کودک باشد و در مرحله بعدی جهت جلوگیری از آسیب ها و صدمات، دوباره تعیین شود و در آخر با سازوکارهای جبران آثار بزه دیدگی (شامل آثار مادی و معنوی) همراه باشد. تشکیل پرونده شخصیت در مرحله رسیدگی در دادگاه، می تواند در نوع احکام صادره توسط قاضی مؤثر باشد. با توجه به پرونده شخصیت کودک که در بردارنده اطلاعاتی از وضعیت فردی و اجتماعی کودک است، می توان در جهت عالی ترین منافع کودک مبادرت به صدور حکم کرد. در این مرحله باید حفظ حریم خصوصی کودک، عالی ترین مافع وی و معیارهای پیشگیری خاص برای جلوگیری از تکرار بزه دیدگی کودک، مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید خود کودک – در صورت اقتضا- در انتخاب نوع حکم صادره مشارکت داشته باشد (عباچی، ۱۳۸۶).
 • مرحله ی اجرای حکم: اگر حکمی مبنی بر جدا کردن کودک از خانواده و نگهداری وی در نهادهای شبه خانواده و یا خانواده های دیگر صادر شود، باید نظارت کافی بر وضعیت کودک به عمل آید به این ترتیب، در جهت سیاست های بازپرورانه، باید سازوکارهای خاصی را پیش بینی کرد تا عالی ترین منافع کودک، حتی پس از جدایی وی از خانواده، مورد لحاظ قرار گیرد. نظارت بر وضعیت کودک باید به صورت دوره ای و توسط اشخاص خاصی صورت گیرد که دادگاه تعیین می کند. این نظارت مشمول احکام جدایی موقت از خانواده، احکام مبنی بر جبرا خسارت از کودک و احکام ناظر بر درمان وی نیز می شود (عباچی، ۱۳۸۶). فرایندی کیفری در خصوص رسیدگی به بزه دیدگی کودکان باید تضمین کند که حکم مبنی بر پرداخت خسارت به کودک بزه دیده، قبل از پرداخت جزای نقدی توسط مرتکب جرم علیه کودک به دولت، اجرا شود (Guidelines on Justice, Article 50). همچنین اگر حکم تعلیق مراقبتی برای مرتکب جرم به این جهت که مثلا مرتکب جرم علیه کودک از افراد نزدیک خانواده یا والدین وی بوده و جرم نیز منجر به آسیب های شدید نشده است، صادر شود، در این صورت هم باید نظارت کافی به عمل آید (عباچی، ۱۳۸۶). نحوه تعامل نهادهای غیر کیفری و کیفری در خصوص نظارت بر نحوه اجرای حکم، از اهمیت بسزایی برخوردار است. باید توجه کرد که امروزه اتخاذ سیاست های بازپرورانه، حتی پس از اجرای حکم نیز مورد لحاظ است و به این جهت پس از اجرای حکم نیز کودک تحت مراقبت و نظارت قرار می گیرد.

ج- پیشگیری از رهگذر معیارهای اجرایی

پیشگیری اجرایی از بزه دیدگی کودکان، ناظر به نهادهای اجرای حکم دادگاه و همچنین نهادها و سازمان های خدماتی، درمانی و حمایتی است که در حین اجرای حکم ممکن است کودک به آن نهادها ارجاع شود.

 • نهادهای مسئول در نگهداری کودک: علاوه بر نحوه برخورد پلیس و مقام و مرجع قضایی با کودک بزه دیده، نوع رفتار مقامات و مسئولین نهادها یا مؤسساتی که کودکان بزه دیده در آن جا نگهداری می شوند می تواند مهم باشد. کودکی که به لحاظ خشونت وارده از سوی خانواده مجبور به ترک این نهاد بوده و به اجبار در مکان ها و نهادهای دیگری نگهداری می شود. باید با رفتار صحیح و منطقی مواجه شود. چنین کودکی دچار تخریب شخصیتی بوده و به لحاظ اعمال روش های اصلاح و بازپروری است که وی را خارج از خانواده نگهداری می کند تا طفل را علاوه بر سازگاری مجدد، از احتمال بزه دیدگی مکرر و دوباره از سوی خانواده دور کنند. حال اگر چنین رفتاری از سوی مقامات و مسئولین این نهادها و مؤسسات جایگزین اعمال شود، تکرار بزه دیدگی کودکان، آن هم به شکل مخرب تری، می تواند به وجود آید. ایجاد نهادهای استاندارد جهت نگهداری کودکان بزه دیده و آموزش کارکنان در این مقوله مورد بررسی خواهد بود (عباچی، ۱۳۸۲).
 • نهادها و مؤسسات خدماتی و حمایتی: نهادهایی که در خصوص حمایت از کودکان بزه دیده و از طریق ارائه خدمات، فعالیت می کنند، به عنوان مهم ترین نهادها جهت کاهش آسیب های وارده (مادی، معنوی، روانی، عاطفی و جسمی) بر کودک بزه دیده، مطرح هستند. بنابراین، هر گونه سهل انگاری از سوی مسئولان این نهادها می تواند موجبات بزه دیدگی مکرر کودک را فراهم آورد. از جمله این نهادها می توان به مراکز ارائه خدمات پزشکی، روان پزشکی، مشاوره و روان شناسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی اشاره کرد. به نظر می آید که چنین مؤسساتی باید تحت نظارت قرار گیرد تا احتمال هر گونه تخطی در این زمینه کاهش یابد. (عباچی، ۱۳۸۲).

مبحث سوم نقش پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودک

گفتار اول پلیس و پیشگیری

پیشگیری پلیسی بر قابلیت های نیروی پلیس در تحقق اهداف پیشگیری از جرم مبتنی است. به عبارت دیگر مبنای پیشگیری پلیسی، اختیارات و توانایی های نیروی پلیس در پیشگیری از جرم در جامعه است. نیروی پلیس به لحاظ داشتن اختیارات و ابزار ویژه می تواند نقش بسزایی در کاهش نرخ جرایم – خواه پیش از وقوع جرم و خواه پس از وقوع آن- داشته باشد. از آن جا که پیشگیری از جرم اصولاً مبتنی بر دو شیوه است (یعنی پیشگیری کیفری: پیشگیری در نظام عدالت کیفری و پیشگیری غیر کیفری: پیشگیری از جرم خارج از نظام عدالت کیفری) بررسی مبانی پیشگیری پلیسی مستلزم تبیین این مطلب است که این پیشگیری چگونه و تا چه میزان می تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیر کیفری مؤثر باشد. از این رو، پیشگیری پلیسی، مجموعه تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی نیروی پلیس است که با حمایت از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهی های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهی های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش هزینه های ارتکاب جرم و مداخله پس از وقوع جرم، در صدد پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه است (قاسمی مقدم، ۱۳۸۶).

امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره، پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه گام بر می دارد. بنابراین، نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد. ه آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محل یاریی می دهد. طبق این رویکرد، پلیس باید همواره در دسترس مردم، هم جوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می تواند با آگاهی از واقعیت های جامعه شناختی، اقدام به برنامه ریزی جهت پیشگیری از جرم و بزه دیدگی کند. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنیِ منظم و نظام مند با جامعه و تشکل های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم و بزه دیدگی در محله های جرم زا است. در پیشگیری غیر کیفری نقش پلیس تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی – نظیر نظارت بر اماکن جرم زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم- منحصر نمی شود، بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی – اعم از آموزش، آگاه سازی و میانجیگری در اختلافات محلی – تأکید شده است.

پیشگیری کیفری از بزه دیدگی مکرر کودک، در قالب پلیس قضایی یا پلیس به عنوان ضابط قضایی نیز، در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان گونه که قبلاً نیز توضیح داده شد، پلیس اولین نهادی است که پس از کشف جرم با کودک مواجه می شود. بنابراین، مداخله پلیس آموزش دیده اولین گام جهت اجرای عدالت محسوب می شود. بلافاصله بعد از کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و پیشگیری از بروز آسیب به کودک بزه دیده، از وظایف اصلی پلیس به شمار می رود پلیس می تواند به جهت جلوگیری از ورود صدمه به کودک، او را فوراً از محیط خطر دور کند، ضمن این که گزارش اقدام خود را باید به مرجع قضایی ارائه کند (عباچی، ۱۳۸۰، ۱۳۸۸).

افزون بر این، تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیر کیفری توسط پلیس یا به عبارت دیگر، تحقق اهداف پیشگیری پلیسی، منوط به تبیین و استفاده از رویکردهای جدیدی در نیروی پلیس است که بسترهای لازم برای شکل گیری یک راهبرد مبتنی بر پیشگیری پلیسی را در نیروی پلیس فراهم سازد. تحقق این اهداف مستلزم استفاده نیروی پلیس از رویکردهای جدید است که با رویکردهای کلاسیک متفاوت اند؛ زیرا اهداف پیشگیری تنها با پیش بینی وظایف پیشگیرانه برای نیروی پلیس محقق نمی شود. به عبارت دیگر، نیروی پلیس نمی تواند با پیروی از رویکردهای سابق، درصدد تحقق اهداف پیشگیرانه برآید. رویکردهای جدید پلیس در زمینه پیشگیری پلیسی عبارتند از: رویکرد نظم مداری در مقابل امنیت مداری، رویکرد مشارکت پذیری در مقابل انحصارگرایی، رویکرد شهروندمداری در مقابل سرکوبگری، رویکرد دانایی محوری در مقابل قهرآمیزی و قدرت محوری، رویکرد رویت پذیری در مقابل اختفا و کمین، رویکرد میانجیگری در مقابل انفعال گرایی، رویکرد آموزش در مقابل اجبار و تحمیل، رویکرد سرعت پذیری و دقت در مقابل کندی و شتابزدگی، رویکرد تفکیک پذیری در مقابل عام مداری، مطابق با سیاست افتراقی پلیسی، تخصص های لازم برای مواجهه با کودکان و نوجوانان و همچنین مهارت های لازم برای تعامل با آنان، متفاوت است.

گفتار دوم پلیس و کودک بزه دیده

الف پلیس

سوال مهمی که در این بخش می توان مطرح کرد این است که پلیس در مواجهه با کودک بزه دیده باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که با توجه به نوع وظیفه پلیس، این ویژگی متفاوت است. اگر پلیس در مقام ایفای وظیفه اجتماعی است و از بزه دیدگی مکرر کودک که وابسته به عوامل پیرامون زندگی اوست، پیشگیری می کند، پلیسِ ویژه کودکان باید پلیس ترمیمی و یا پلیس پیشگیری باشد و چنان چه پلیس در مقام ایفای نقش قضایی (یعنی کشف جرم و جلوگیری از امحای آثار جرم) است، باید قائل به تفکیک شد. در موارد کودک آزادی شدید – که غالباً بزهکار فرد بزرگسال است- یا در بزه دیدگی های مکرر کودک – که به صورت سازمان یافته ارتکاب می یابد و بزهکاران آن از زمره بزهکاران باندی و خطرناک محسوب می شوند- پلیس قهرآمیز و مسلح می تواند کارکرد پیشگیرانه داشته باشد: البته این در صورتی است که پلیس مذکور نحوه برخورد با کودک بزه دیده را آموزش ببیند. گاهی نیز کودک بزه دیده در پی ارتکاب جرم توسط کودک بزهکار متحمل پیامدهای مشقت بار می شود، که در این صورت حضور پلیس ویژه کودکان – آن چنان که در بزهکاری کودکان مرسوم است – یا پلیس ترمیمی و یا پیشگیری، جهت پیشگیری مکرر از بزه دیدگی بسیار مؤثر و مناسب است.

ب- کودک بزه دیده

همان گونه که در مباحث قبل مطرح شد بزه دیدگی و آزار دیدگی کودکان مصادیق مختلفی را در بر می گیرد و با توجه به قوانین و مقررات هر کشور دایره شمول آن ها متفاوت است. برای این که بتوان برنامه های پیشگیری از بزه دیدگی کودکان را به مرحله اجرا درآورد، نخست باید مصادیق آن را مشخص کرد و تعریفی از هر کدام ارائه داد. در نظام های حقوقی که هنوز تفکیک کامل و اصول از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان ارائه نشده است، مداخله برای مهار بزه دیدگی- به ویژه از سوی پلیس – امری دشوار به شمار می رود. به عنوان نمونه، مطابق قوانین و مقررات مربوط به کودکان در ایران، به دلیل عدم تفکیک و تعریف بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در نظام عدالت کیفری، و از همه مهم تر پایین بودن سن مسئولیت کیفری، تشخیص بزهکاری و بزه دیدگی توسط پلیس بسیار دشوار به نظر می رسد و در پی آن مداخله غیر ممکن می شود:

گفتار سوم پلیس و پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودک

الف پلیس و پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودک، خارج از نظام عدالت کیفری

همان گونه که قبلا اشاره شد، بزه دیدگی مکرر کودک وقتی اتفاق می افتد که فرد یا آماج، متحمل بیش از یک واقعه جرم در یک دوره زمانی خاص باشد. برخی از انواع بزه دیدگی کودک به جهت ماهیتی که دارند به صورت مکرر به وقوع می پیوندند و به عوامل نظام عدالت کیفری هم وابسته نیستند. به عبارت دیگر، این گونه بزه دیدگی ها به طور معمول قبل از این که توسط دستگاه پلیسی و قضایی شناخته شوند به طور مکرر علیه کودک واقع می شوند. کودک آزاری که در دسته خشونت های خانوادگی به شمار می آید، از زمره این جرایم است.

پلیس برای پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودک و به ویژه در قالب خشونت های خانواگی باید اهداف یک تیم مدیریت بحران (یعنی واکنش، تثبیت و پیشگیری) را دنبال کند. همچنین در فرایند انجام فعالیت خود، به اقداماتی نظیر ارزیابی نیاز بزه دیده، ارائه برنامه خدمات رسانی، برقرار کردن ارتباط بین بزه دیده و مراکز خدمات رسانی مناسب و تلاش در جهت رفع نیازهای کودک بزه دیده، دست بزند. در شرایط بحرانی، واکنش باید در حداقل زمان ممکن، صورت گیرد. در مرحله تثبیت نیز تلاش می شود تا شرایط بحرانی کودک بزه دیده از دو جنبه جسمی و روانی به وضعیت عادی بازگردانده شود و از آن جا که معمولاً پلیس فاقد قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای روانی کودک بزه دیده است، همکاری با واحدهای مددکاری در این شرایط می تواند سودمند باشد. همچنین بازدید دوره ای از منازل مراجعه کنندگان یا کسانی که در گذشته به دلیلی با پلیس ارتباط داشته اند، نمونه ای دیگر از عملکرد پیشگیرانه پلیس است (حسامی، ۱۳۸۴، ۲۵۵).

امروزه در نظام های پیشرفته، دستگاه پلیس، سیاست ها و آیین های رسیدگی خاصی را در زمینه مواجهه با بزه دیدگی مکرر پیش بینی می کند که از یک سو پاسخ های متنوع و افتراقی برای انواع جرایم را به وجود می آورد و از سوی دیگر منابع موجود را بر اساس اولویت های سازمانی به خود اختصاص می دهد (National Center for Victim of Crime and … , ۲۰۰۲: ۱۲۸).

ب- پلیس و پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودک، از طریق معیارهای نظام عدالت کیفری

رفتار و عملکرد پلیس، به عنوان نخستین مرجع رسمی در فرایند کیفری، تأثیر به سزایی در رفتار و شکل گیری برداشت کودک بزه دیده از دستگاه عدالت کیفری دارد برخورد مناسب مأموران در مقام ایفای وظیفه قضایی – که همان کشف جرم و جلوگیری از امحای آثار جرم است – می تواند در ایجاد احساس امنیت و رضایت خاطر کودک بزه دیده تأثیر چشم گیری داشته باشد و در مقابل، رفتار نسنجیده آن ها اممکن است حس ترس، ناامنی و پشیمانی از مراجعه به دستگاه عدالت کیفری (حس قربانی شدنِ دومین) را به وجود آورد (حسامی، ۱۳۸۴، ۲۵۴)و در شرایط خاص حتی می تواند موجب بزه دیدگی مکرر کودک شود. مواردی که در زیر به آن اشاره می شود هم برای پیشگیری از قربانی شدن دومین و هم پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. هر گونه برخورد نامناب پلیس در این مرحله که موجب قربانی شدن دومین کودک است، می تواند زمینه های تکرار بزه دیدگی را به وجود آورده و یا چنان چه خود، عنوان مجرمانه داشته باشد، موجب بزه دیدگی مکرر کودک شود.

 • اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری: کودکان بزه دیده، خانواده ها، نمایندگان قانونی و سرپرستان آن ها از اولین برخوردشان با فرایند عدالت و در سراسر آن، باید بی درنگ و به طور کافی از وجود خدمات قابل دسترسی و امکان جبران خسارت و یا استفاده از کمک های فوری مالی مطلع شوند. اطلاع از اهمیت زمان و چگونگی ادای شهادت و نحوه بازپرسی در زمان تحقیقات و محاکمه، چگونگی پیشرفت جریان رسیدگی، اطلاع از بازداشت متهم، طلاع از هر گونه تغییر در پرونده و تصمیمات دادستان، اطلاع از مراحل پس از محاکمه و نیز نتیجه رسیدگی از عمده حقوقی است که طی تشریفات خاص باید به اطلاع برسد. کودک بزه دیده باید از سازوکارهای حمایت، از مرحله طرح شکایت تا تحقیقات و رسیدگی مطلع شود (Guidelines on Justice …, Articles 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i)
 • ارائه کمک های مؤثر: کودک بزه دیده و در صورت مقتضی، اعضای خانواده وی باید امکان دسترسی به کمک های مؤثر و ویژ] را – که از سوی دست اندرکاران آموزش دیده ارائه می شود- دارا باشند. ارائه خدمات بهداشتی، اجتماعی، مالی، مشاوره ای، حقوقی و سایر خدماتی که در بازگشت وضعیت کودک به قبل از بزه دیدگی وی کمک می کند، ضروری است. ضمن این که این کمک ها باید در راستای نیازهای کودکان بزه دیده ارائه شده و در جهت توانمند ساختن کودک برای مشارکت در مراحل مختلف دادرسی، این کمک ها باید به صورت منسجم انجام شود و از مداخلات بیش از حد جلوگیری به عمل آید (Ibid, articles 123, 25, 25, 26)
 • حمایت از کودکان در برابر آسیب های احتمالی و تأمین امنیت آن ها: با توجه به عالی ترین منافع کودکان، باید تمهیدات به منظور پیشگیری از شرایط سخت و آسیب های احتمالی در فرایند کیفری صورت گیرد. بنابراین، هر گونه برخورد و مواجهه با کودک بزه دیده باید با حساسیت و از روی همدردی صورت گیرد. تعداد و نوع مصاحبه ها، بازجویی ها و تحقیقات، تماس های غیر ضروری بزه دیده با نظام عدالت کیفری و پیش بینی تسهیلات ویژه جهت ادای شهادت کودک از جمله مواردی است که می تواند آسیب وارده بر کودک را کاهش دهد. در جایی که امنیت کودک مورد مخاطره است، اقدامات لازم برای گزارش دادن از وضعیت مخاطره آمیز به مقامات صالح باید اتخاذ شود. این تسهیلات باید در کلیه مراحل فرایند عدالت (شامل قبل و بعد از دادرسی) قابل دسترسی باشد. همچنین اقدام لازم برای دفع آسیب نیز باید به عمل آید. از این رو، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مکلفند برای شناسایی و پیشگیری از آسیب به کودک بزه دیده وارد عمل شده و جهت تضمین امنیت وی از مواجهه کودک بزه دیده با مرتکب جرم در هر مرحله از فرایند رسیدگی جلوگیری کنند (Ibid, articles 34, 35a, 35b, 35c, 35d, 25e)
 • اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خاص: علاوه بر معیارهای پیشگیرانه که باید برای همه کودکان اتخاذ شود، اعمال سیاست های ویژه برای کودکان بزه دیده که به طور خاص در برابر تکرار بزه دیدگی و یا تکرار جرم آسیب پذیر هستند، الزامی است.

دست اندرکارانِ مرتبط با کودکان بزه دیده در فرایند کیفری، باید سیاست های جامع و خاص را در مواردی که این خطر وجود دارد که کودکان بزه دیده، دوباره بزه دیده واقع شوند، گسترش داده و اجرا کنند (Ibid, articles 39, 40, 30).

 • حفظ حریم خصوصی: احترام به حریم خصوصی کودک و نیز حفظ آن در فرایند کیفری، به عنوان مسئله مهم و اولویت دار، باید در خصوص کودکان بزه دیده مورد حمایت قرار گیرد.

اطلاعات مربوط به کودکانی که در فرایند عدالت حضور دارند باید مورد حمایت قرار گیرد. حفظ حریم خصوصی از طریق حفظ محرمانه بودن اطلاعات و محدودیت افشای اطلاعات- که ممکن است به شناسایی کودک بزه دیده در فرایند کیفری منجر شود – حاصل می شود (Ibid, articles 27, 28, 29)

 • برخورد عادلانه: در جریان دادرسی با کودکان بزه دیده، باید کرامت انسانی آنان لحاظ شود. به همین جهت نیازهای خاص آنان بر اساس وضعیت جنسیتی، سنی، سلامت و میزان رشد باید مورد نظر باشد و نباید تبعیضی بین کودکان قائل شد. همچنین باید کودک را در تمام مراحل دادرسی مشارکت داد و به هر نحو دیدگاه و نظرات کودک را مورد توجه قرار داد (Ibid, articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

نتیجه گیری

بزهکاران و بزه دیدگان به عنوان نقش آفرینان جرم، جهت مهار و پیشگیری از جرم، همواره در کانون توجه ویژه بوده اند. مکاتب مختلف حقوق کیفری و … به ویژه پس از تولد جرم شناسی – آموزه های نوین مکاتب جرم شناسی، نگاهی متفاوت به راهبردها و سیاست های قانونی، قضایی، اجرایی و همچنین اجتماعی برای مهار و پیشگیری از جرم داشته و در پی آن پیشنهادهایی را ارائه کرده اند که بسیاری از نظام های پیشرفته، تحت تأثیر این آموزه ها، راهبردها و سیاست های پیشنهادی را اجرا کرده اند. متأثیر از این فرایند، اتخاذ معیارهای پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان، به عنوان یکی از مولفه های مهم و موثر، در سیاست ها، برنامه ها و طرح های پیشگیری از جرم، جایگاه ویژه یافته است.

همچنان که در نوشتار حاضر ارائه شد، پیشگیری از طریق حذف، تغییر و خنثی سازی موقعیت ها و عوامل ناظر بر بزه دیدگی مکرر از یک سو و پیشگیری از طریق معیارهای نظام عدالت کیفری از سوی دیگر، می تواند نقش بسیار مهمی در مهار این پدیده داشته باشد. پلیس به عنوان یک مقام رسمی در کنار وظیفه سنتی خود که همانا کشف جرم است، امروزه با مشورت و رایزنی نظام مند با جامعه و نهادهای مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم و بزه دیدگی اقدام می کند. نظارت بر اماکن جرم زا، تقویت آماج جرم و همچنین آموزش، آگاه سازی و میانجیگری در اختلافات محلی، از زمره وظایف پلیس در مقام ایفای نقش اجتماعی است.

به هر تقدیر، پلیس در مقام ایفای وظیفه قضایی و همچنین در مقام ایفای وظیفه اجتماعی خود می تواند به طور مؤثر از بزه دیدگی مکرر کودکان پیشگیری کند که لازمه آن سیاستگذاری، برنامه ریزی و در نهایت اجرای طرح های پیشگیری مطابق با معیارهای پذیرفته شده است. در ایران نهاد پلیس باید با توجه به این معیارها اقدام کرده تا در نهایت در پیشگیری از جرم و بزه دیدگی و تکرار آن در جامعه نقش آفرین باشد. تقویت نیروی پلیس، برگزاری دوره های آموزشی و تربیتِ پلیس ویژه، می تواند گامی مؤثر برای رسیدن به معیارهای شناخته شده، تلقی شود. همچنان که در خصوص کودکان بزهکار در بُعد اجتماعی، نقنینی، قضایی و اجرایی در ایران اقداماتی صورت گرفته است، امید می رود اهمیت مهار بزه دیدگی کودکان نیز مورد توجه قرار گیرد.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

 1. آقابیگلویی، عباس و همکاران (۱۳۸۰)، کودک آزاری، چاپ اول، آوند دانش.
 2. حسامی، سمیه (۱۳۸۴)، حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۲ و ۵۳٫
 3. رایجیان اصلی، مهرداد (۱۳۸۴)، بزه دیدگان و نظام عدالت جنایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۲ و ۵۳٫
 4. رایجیان اصلی، مهرداد (۱۳۸۴)، بزه دیده شناسی حمایتی، چاپ اول، دادگستر.
 5. رزنبام (دنیس)، پیشگیری وضعی، ترجمه رضا پرویزی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۲٫
 6. زینالی، حمزه (۱۳۸۲)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاه های آن، فصل نامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۹٫
 7. زینالی، حمزه (۱۳۸۲)، نوآوری های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فراروی آن، رفاه اجتماعی، شماره ۷، سال دوم.
 8. عباچی، مریم (۱۳۸۶)، اصول راهبردی راجع به کودکان بزه دیده در فرایند کیفری، مجله تعالی حقوق، ویژه نامه همایش قضات اطفال، دادگستری خوزستان.
 9. عباچی، مریم (۱۳۸۰)، بررسی خلاء های قانونی در زمینه پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در حقوق ایران با توجه به اسناد سازمان ملل متحد، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.
 10. عباچی، مریم (۱۳۸۲)، پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۷٫
 11. عباچی، مریم (۱۳۸۸)، جرم های مبتنی بر نفرت، تازه های علوم جنایی (مجموعه مقاله ها) میزان.
 12. عباچی، مریم (۱۳۸۴)، رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزده دیده، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۲ و ۵۳٫
 13. عباچی، مریم (۱۳۸۸)، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، چاپ دوم، مجد.
 14. عبادی، شیرین (۱۳۷۵)، حقوق کودک، چاپ چهارم، کانون.
 15. قاسمی مقدم، حسن (۱۳۸۶)، پیشگیری انتظامی از جرم، جزوه آموزشی، کمیسیون پیشگیری از جرم، مرکز مطالعات راهبردی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه.
 16. گسن، ریموند (۱۳۷۰)، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، مترجم.
 17. لازرژ، کریستین (۱۳۷۵)، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، یلدا.
 18. معین، محمد (۱۳۶۲)، فرهنگ فارسی، امیرکبیر.
 19. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۷۸)، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵-۲۶٫
 20. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۸۵)، مباحثی در علوم جنایی، جزوه درسی، تقریرات.
 21. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۷۹)، مشارکت مردم در تأمین امنیت (میزگرد)، مجله امنیت، سال چهارم، شماره ۹ و ۱۰٫
 22. نیازپور، امیرحسین (۱۳۸۲)، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانونی پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۵، سال ۱۳۸۲٫

ب) منابع لاتین

 1. Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witness of Crime, UN.
 2. National Center for Victim of Crime and the Police Foundation (2002), Bringing Victims into Community Policing, U. S. Department of Justice.
 3. Sheridan, R, P. (2004-2005). Hate Crime Law in West Virginia, West Virginia Law Review, Vol. 107, 701.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

 به طور کلی ، کودک به فردی اطلاق می شود که بالغ نشده باشد.

 American heritage dictionary child Wikipedia, the free encyclopedia .htm

convention on the right of the child . UN.Article 1.

 حقوق کودک در این کنوانسیون ، شامل حقوق اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، مدنی و کیفری است و بنابراین تعریف ارائه شده به طور مشخص ، مربوط به کودکان بزه دیده نیست .

 قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ ، در مقام بیان برخی جرائم علیه کودکان، گاهی بدون اشاره به لفظ کودک یا طفل و بدن تبعیض در جنس کودک ، محدوده سنی خاصی را مشخص کرده و به این صورت کودک را مشمول سازوکارهای افتراقی – حمایتی از طریق تشدید مجازات قرار داده و در برخی جرائم از واژه طفل یا کودک استفاده کرده است . به عنوان مثال ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی که مربوط به آدم ربایی است، افراد زیر سن ۱۵ سال را بدون قید دختر یا پسر بودن مشمول حمایت می داند و ماده ۶۱۹ همین قانون که در خصوص مزاحمت است، از لفظ اطفال به صورت کلی استفاده کرده است .

 تبصره ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی : از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

 تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی : سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری است .

 ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، سال ۱۳۸۱

 برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به : عباچی ، مریم ، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، چاپ دوم، مجد ۱۳۸۸

 victim

 Victim of crime

 برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک به : عباچی ، مریم ، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، چاپ دوم، مجد، ۱۳۸۸ و رایجیان اصلی ، مهرداد ، بزه دیده شناسی حمایتی، چاپ اول، دادگستر، ۱۳۸۴

 در این تعریف، قوانین شامل آن دسته از قوانینی که سوء استفاده از قدرت را ممنوع اعلام کرده است نیز می شود .

 برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به : راجیان اصلی ، مهرداد ، بزه دیده شناسی حمایتی ، چاپ اول ، دادگستر ، ۱۳۸۴ ، ۱۹۸

 Declaration of basic principle of justice for victims of crime and abuse of power , paragraph 2,3,4.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. به : راجیان اصلی ، مهرداد ، بزه دیده شناسی حمایتی ، چاپ اول ، دادگستر ، ۱۳۸۴، ۱۵-۱۹ و ۱۶۶-۱۷۰

 Primary victimization

  Primary victimization

 همه بزه دیدگان ، از جمله کودکان بزه دیده ، در معرض بزه دیدگی دومین یا ثانوی قرار دارند . بزه دیدگی دومین عبارت است از تضییع حقوق انسانی بزه دیده در فرایند کیفری . انکار حقوق انسانی بزه دیدگان ، خودداری از به رسمیت شناختن مشکلات بزه دیدگان و رفتار آزار دهنده یا نامناسب دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ، از مصادیق بزه دیدگی دومین است . امکان ووقع بزه دیدگی در نهادهای غیر قضایی ( همچون مراکز درمانی ) نیز وجود دارد، انتشار گزارش های آزار دهنده توسط رسانه ها می تواند از مصادیق دیگر بزه دیدگی دومین باشد . برخی از سیاست ها و تشریفات طولانی خدمات رسانی به بزه دیده در مراکز متولی این امر نیز، می تواند به بزه دیدگی دومین منجر شود . همچنین نگرش اطرافیان بزه دیده و سرزنش او برای آن چه رخ داده است و ترغیب بزه دیده به فراموش کردن جرم و نادیده گرفتن آثار بزه دیدگی، می تواند آثار منفی برای بزه دیده در پی داشته باشد. بر اساس نتایج پژوهش های متعدد، برخی بزه دیدگان از رفتار دست اندرکاران دستگاه عدالت کیفری مانند پلیس ، وکلا، کارمندان و قاضی ناراضی بوده و آن را آزار دهنده ، غیر منصفانه و بی اعتنا به عواطف ارزیابی می کنند. گاه نیز این احساس را از بزه دیدگی اصلی ناراحت کننده تر می یابند ( حسامی ، ۱۳۸۴ ، ۲۷۵)

 جرم های مبتنی بر نفرت (hate crimes ) شامل اعمال خشونت بار، تهدید یا آزار است که با انگیزه تعصب همراه بوده و علیه اشخاص خاص یا اموال آنان به جهت نژاد، قومیت ، مذهب ، موقعیت جنسی یا دیگر خصوصیات بزه دیده ارتکاب می یابند (Sheridan,2004-2005)

برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک: عباچی ، مریم ، جرم های مبتنی بر نفرت، تازه های علوم جنایی مجموعه مقاله ها ) ، میزان ۱۳۸۸

 Teriary victims

 Ldeal victim

 Non-ideal victim

 Child victim

 سوء استفاده از کودک  (child  abuse) عبارت است از هر حالت، رفتار( اعم از فعل یا ترک فعل) علیه کودک توسط والدین، سرپرستان قانونی و هر فردی که مسئولیت نگهداری، تربیت ، آموزش و پرورش کودک را دارد، که در پی آن صدمه و آسیب جسمانی ، روانی ، عاطفی به کودک وارد شده یا موجب توقف رشد او شود . سوء استفاده جسمی ، جنسی و عاطفی تقسیم می شود . برای  مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک . عباچی ، مریم ، رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزه دیده ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره ۵۲ و ۵۳ سال ۱۳۸۴ ؛ آقابیگلویی ، عباس و همکاران ، کودک آزاری ، آوند دانش، چاپ ف سال ۱۳۸۰

بی توجهی ( neglect) عبارت است از کوتاهی و قصور والدین ، سرپرستان قانونی و هر فردی که مسئولیت نگهداری ، تربیت ، آموزش و پرورش کودک را دارد. در تامین نیازهای اساسی کودک ، اصولا تنها یک بار سهل انگاری و بی توجهی نسبت به کودک که آثار مخرب شدید را به دنبال نداشته باشد. به عنوان کودک آزاری محسوب نمی شود ، اما تکرار آن قطعا کودک آزاری است. بی توجهی و سهل انگاری باید به عنوان کودک آزاری محسوب نمی شود ، اما تکرار آن قطعا کودک آزاری است . بی توجهی و سهل انگاری باید موجب آسیب روانی ، عاطفی ، جسمی و یا بازماندن از تحصیل کودک شود و بر همین اساس بی توجهی به سه دسته جمعی، عاطفی و تحصیلی تقسیم می شود . برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک عباچی ، مریم ، همان ، آقابیگلویی ، عباس ، همان .

 Child abuse and neglect

 Guideline on justice in matters involving child victims and witness of crime.

UN,aArticle 9a

 ماده ۱و ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱

 در این زمینه ، ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان- مصوب سال ۱۳۸۱ – ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی قابل توجه است .

 Re- victimization /reperat victimization

 عدالت کیفری (criminal hustice ) به طور کلی مفهومی در بردارنده نهادها یا کارگزاری های پاسخ گو در برابر حفظ و پشتیبانی از نظم و اجرای عدالت است . این نهادها و کارگزاری ها عبارتند از پلیس ، مقام ها و مراجع پیگرد، دادگاه های کیفری و دیگر نهادها و یا کارگزاری های اصلاحی و تربیتی – مانند مراکز خدمات تعلیق مراقبتی ، کانون اصلاح و ترتبیت و سازمان زندان ها – که حرکت چرخ های نظام عدالت کیفری را تداوم می بخشد . البته در مفهومی گسترده ، عدالت کیفری را می توان در بردارنده ی همه فرایندهایی دانست که با هدف اجرای عدالت به جرم پاسخ می دهند و از آنجا که در کنار دستگاه قضایی و پلیس ، نقش قانون گذار نیز در آن بسیار مهم و اساسی است . مرحله ی قانون گذاری و جرم انگاری را نیز می توان به منزله نخستین سطح عدالت کیفری به شمار آورد . به دیگر سخن ، عدالت کیفری شامل حقوق ناظر بر تعیین جرم و مجازات و هم دربرگیرنده قواعد و مقرررات ناظر بر رسیدگی جرم ها و مجازات های قانونی تعیین شده است . ( رایجیان اصلی، ۱۳۸۴، ۱۰۱-۱۰۲)

 Prevention

  سیاست جنایی ، بررسی معرفت شناسی پدیده مجرمانه و تحلیل و درک این پدیده و ابزارها و امکاناتی است که به منظور مبارزه علیه رفتارهای کژمدارانه و بزه کارانه به اجرا گذاشته می شود . همچنین سیاست جنایی ، راهبرد حقوقی و اجتماعی مبتنی بر انتخاب های عقیدتی است که هدف از آن پاسخ گویی واقع بینانه به مسائلی است که امور پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه را در معنای وسیع آن، مطرح می کنند (لازرژ، ۱۳۷۵ ، ۲۴ )

 Penalization

 Reparation

 برای مطالعه در زمینه تحلی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ رجوع کنید به : زینالی، حمزه، نوآوری های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فرآوری آن، فصل نامه رفاه اجتماعی، شماره ۷، سال دوم، ۱۳۸۲، زینالی، حمزه، حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاه های آن، فصل نامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۹، ۱۳۸۲٫

 Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witness of Crime, UN, articles 27,28.

 در مرحله رسیدگی، حقوق کودک بزه دیده و نیز فرآیند تجدیدنظر باید به اطلاع کودک، والدین و نمایندگان قانونی وی برسد. رسیدگی باید سریع انجام شود، ضمن در نظر گرفتن این که مرتکب جرم علیه کودک، فرد بزرگسال است و تشریفات رسیدگی به وی باید واجد شرایط بزرگسالان باشد. بنابراین سرعت رسیدگی نباید موجب تضییع حقوق کودک شود. در ضمنِ رسیدگی، باید از مواجهه کودک با متهم تا حد امکان جلوگیری به عمل آید و جهت رعایت منافع عالی کودک از اتاق های مصاحبه که با سیستم مداربسته با دادگاه مرتبط هستند استفاده شود. اگر کودک در دادگاه حاضر شد باید وضعیتی به وجود آید که مناسب با شرایط او باشد در هنگام شهادت کودک، باید تدابیر حمایتی اتخاذ کرد و در صورتی که نیاز به حضور فیزیکی کودک در جلسه داداه نیست، می توان از طریق تلفن با کودک مرتبط شد و جلسه رسیدگی را تشکیل داد. تشریفات خاص ناظر به مرحله رسیدگی در دادگاه، باید این اجازه را به مقام رسیدگی کننده بدهد که در صورت لزوم، جهت تضمین امنیت جانی و روانی کودک، متهم پیش از رسیدگی در دادگاه، بازداشت شود یا تحت نظر ویژه قرار گیرد، یا مأمور پلیس و یا شخص دیگری از کودک محافظت کند.

 Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witness of Crime, UN, articles 30, 31, 32a, 32b, 32c.

 جبران آثار بزه دیدگی، شامل جبران خسارت، پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حیثیت یا توان بخشی و تاوان است. سازوکار جبران به دو گونه رسمی و غیر رسمی محقق می شود. انواع جبران رسمی عبارت است از جبران خسارت (مادی و معنوی) و نیز پرداخت غرامت (دولتی، عمومی و فردی) و انواع جبران غیر رسمی یا جبران ترمیمی (شامل میانجی گری، سازش، داوری و صلح و آشتی) است که از طریق نشست های بزه کار – بزه دیده، نشست های گروهی خانوادگی، حلقه ها یا محفل ها و هیئت های شهروندی اعمال می شود. باید زمینه های سازوکار جبران آثار بزه دیدگی از طریق رسمی، غیر رسمی و یا به صورت ترکیبی فراهم شود. حکم صادره باید آثار بزه دیدگی (شامل آثار مادی و معنوی) را در بر گیرد و در جهت اعاده حیثیت کودک بزه دیده و اعاده به وضع سابق، اعمال شود. آثار بزه دیدگی از طریق صدور پرداخت قرار پرداخت خسارت توسط بزهکار، برنامه های پرداخت غرامت از سوی دولت و صدور قرار مبنی بر پرداخت خسارت در سیدگی های مدنی، قابل جبران است. هزینه های مربوط به توان بخشی اجتماعی و تحصیلی، درمان پزشکی، مراقبت های بهداشت روانی و خدمات حقوقی نیز باید مشمول سازوکارهای جبران شوند (رایجیان اصلی، ۱۳۸۴).

Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witness of Crime, UN, articles 38.

 البته آن چه باید به عنوان روح کلی پیشگیری پلیسی در تمامی مراحل مورد توجه قرار گیرد، این نکته است که تأکید بیش از حد و غیر علمی بر حضور مظاهر حاکمیت – از قبیل پلیس- در جامعه، خود می تواند منجر به افزایش احساس ترس از جرم در میان شهروندان شود و این امر باعث افزایش احساس ناامنی و در نهایت افزایش نرخ بزهکاری می شود (قاسمی مقدم، ۱۳۸۶).

با توجه به دامنه گسترده آثار بزه بر بزه دیده، مسئولیت کلیه مراکز مرتبط با بزه دیده و متولی امر خدمات رسانی به وی از جمله پلیس در ارائه خدمت به بزه دیده دو چندان می شود. ارائه خدمات مشاوره به بزه دیده، مداخله در بحران، آموزش های تخصصی به دست اندرکاران خدمت رسانی و برنامه ریزی های پیشگیری مدار از برنامه های بلند مدت و گسترده ای هستند که می توانند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرند. در این میان جزئیات بیشتری نظیر حمایت های عاطفی، مراقبت های پزشکی، تهیه پناهگاه و غذا، مراقبت از افراد ناتوان، تعمیر اموال، اطلاع رسانی درباره روند تحقیقات کمک های مالی اضطراری، نهادهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی و بهداشتی جسمی و روانی و آگاهی دهی در مورد نحوه استفاده از جبران خسارت های خارج از نظام عدالت کیفری و برآوردن نیازهای فوری و دغدغه های مربوط به بزه دیده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان، پلیس نیز، به عنوان حلقه ای از نظام عدالت کیفری، در تأمین برخی از نیازهای بزه دیده نقش اساسی ایفا می کند. عملکرد پلیس با توجه به آن که در ردیف نخست مواجهه با بزه دیده و خدمات رسانی به وی قرار دارد، اهمیتی افزون می یابد (حسامی، ۱۳۸۴، ۲۷۱).

منبع: دفتر تحقیقات کاربردی پلیسلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 53
[ 09 / 03 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

گفتار اول: تعلیق

مجازات مشقتی است که از طرف حاکمیت نسبت به کسی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد. از این رو همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است. در پاره ای موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی مجرم با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیزمغایر آن فلسفه و هدف به نظر می رسد و بهتر آن است که راهی انتخاب گردد که بیشتر هدف های جدید مجازات را تأمین نماید. یکی از این راه ها، تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال آثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگی شان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان است و مانع از آن می شود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود. از این رو سیاست جزایی جدید مصلحت نمی داند که این گروه از افراد به زندان افکنده شوند و در اثر تأثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماع تبدیل گردند.

مبحث اول: مفهوم تعلیق

تعلیق به معنای بازداشتن و عقب انداختن است. در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق اجرای مجازات دیده نمی شود. اما با توجه به عنوان آن و موادی که به آن اختصاص داده شده است می توان اینچنین تعریف کردکه: تعلیق اجرای مجازات عبارت است از به تاخیر انداختن اجرای مجازات های ناشی از محکومیت های تعزیری و بازدارنده توسط دادگاه صادرکننده ی حکم محکومیت قطعی، هنگام صدور محکومیت برای مدت معینی و با توجه به سایر شرایطی که در قانون آمده است به منظور اصلاح و تربیت مجرم و در نتیجه بازگشت وی به زندگی عادی اش در جامعه است.

منظور از محکومیت های تعزیری اعم از این است که ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری یا ناشی از ارتکاب سایر جرایم غیر از تعزیری باشد. برای مثال می توان به ارتکاب زنا که موجب حد است در صورتی که مرتکب کمتر از ۴ بار اقرار کند تعزیر شود.

تاریخچه

در خلال دهه ۱۹۶۰ آشکار شد که سیستم زندان در انگلستان با یک معضل رو به گسترش افزایش جمعیت زندانی به میزان سه برابر پایان جنگ جهانی دوم روبرو است. همین امر موجب تغییر جهت گیری دولت و در نتیجه جستجو برای جایگزین های جدیدی که بتواند رشد سریع جمعیت زندان را دگرگون کند، آغاز شد. نخستین این جایگزین ها تعلیق مجازات حبس بود، اقدامی که دو بار به طور جدی توسط شورای مشورت ویژه اصلاح مجرمین رد شد.

مبحث دوم: شرایط تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم: آزادی مشروط

مبحث اول: مفهوم آزادی مشروط

آزادی مشروط یک تاسیس جزایی است که به موجب آن محکوم علیه که در حال تحمل کیفر حبس است با رعایت شرایط معینی، قبل از پایان دوره ی محکومیت، از تحمل بخشی از مدت حبس معاف می شود. البته آزادی محکوم از زندان وقتی صورت می پذیرد که نصف دوران محکومیتش را سپری کرده باشد. تغییرات اندیشه های حقوق جزا در سال های اخیر موجب آن شده تا هیولای ساخته و پرداخته شده از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گیرد. با این تفکر هر گاه اثبات شود مجرمی که محاکمه و زندانی شده در طول مدت حبس و تحمل بخشی از مجازات اصلاح گردیده و تنبیه شده است به لحاظ عقل و منطق دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را نیز تحمل نماید.

در بررسی تاریخی بنیان این نهاد را باید در مفهوم “برگه خروج یا ترک” زندانهای انگلستان جستجو کرد که در واقع ریشه و مبنای سایر روشهای مدرن آزادی به شمار می رود. شیوه ای که اکنون از آن به عنوان آزادی مشروط نامبرده می شود ابتدا در سال ۱۸۷۶ در دارالتادیب المیرا در آمریکا آزمایش شد و از آن پس در همه بخشهای این کشور و سپس به کشورهای دیگر گسترش یافت. آزادی مشروط به موجب یک اقدام اداری به وسیله یک موسسه اصلاحی- تربیتی یا کیفری داده می شود تا فرد بقیه مدت محکومیت خود را در اجتماع و تحت نظارت بگذراند. آزادی مشروط گسترش مجازات است از زندان به اجتماع و بهره ور آزادی مشروط می تواند دستگیر شده و دوباره بدون محاکمه به زندان برگردانده شود.

آزادی مشروط با عفو فرق می کند. آزادی مشروط یک مسئله مدیریتی است. این نهاد حقوقی فرد را از زندان آزاد نمی کند، او را از پیامدهای کیفری عملش بری نمی کند، مجازات او را تخفیف نمی دهد، عقوبت ناشی از عمل مجرمانه را پاک نمی کند و مجازات را از میان نمی برد، رای دادگاه را لغو نمی کند بلکه به زندانی اجازه می دهد که بخشی از مجازات خود را بیرون از زندان بگذراند. استفاده کننده از آزادی مشروط در عمل و از نظر قانونی تحت نظارت مقام های مربوط قرار دارد و در محدودیت به سر می برد مجازات به طور کامل معتبر است و هر زمان که فرد شرایطی را که بر اساس  آن آزاد شده رعایت نکند یا رفتار مناسبی نداشته باشد به زندان باز گردانده می شود.

تاسیس این نهاد موجب ایجاد انگیزه در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین شده و زندانی را تشویق می کند که در مدت تحمل حبس از خود حسن خلق نشان داده و قوانین و مقررات مربوط به زندان را مراعات نماید و در برنامه های اصلاحی زندان مشارکت فعال داشته باشد.

با اعمال آزادی مشروط ضمن کاهش جمعیت زندان ها و جلوگیری از تحمل هزینه به دولت، فرصتی نیز برای محکوم علیه فراهم می شود، تا از نیرو و توان کاری خود حداکثر استفاده را ببرد و موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشیده و سعی در رعایت هنجارهای اجتماعی و فعالیت های مشروع و قانونی خود در جامعه، محیط خانوادگی و شغلی را نصب العین قرار دهد.

مبحث دوم: شرایط اعمال آزادی مشروط

در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق شرایط آزادی مشروط را به شرح زیر بود:

ماده ۳۸ :”هر کس برای بار اول به ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید.

 1. هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
 2. هر گاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده باشد.

تبصره ۱- مراتب مذکور در بندهای ۱و ۲ باید مورد تایید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تایید دادستان مامور اجرای حکم برسد.

تبصره ۲ – در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

تبصره ۳- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین و یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه ی محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید.

با بررسی این ماده شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط عبارتند از:

اولا: برای اولین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد و لذا محکومیت های دیگری غیر از حبس در سابق مانع اعطای آزادی مشروط نیستند.

ثانیا نصف مدت محکومیت به حبس را تحمل کرده باشد. ملاک احتساب نصف مجازات مقرر در دادنامه است.

اگر کسی برای اولین بار محکوم به حبس ابد شود آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ در این خصوص ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۷۷ مقرر می دارد: “محکومین به حبس دائم پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط برخوردار شوند.” اینکه آیا می توان این ماده واحده را اجرا کرد یا خیر؟ برخی معتقدند : آن قسمت از قانون مذکور که با قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد همچنان معتبر است و در موارد سکوت قانون می توان به آن استناد کرد. به همین مناسبت یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است :” به نظر می رسد که تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی همانند قانون سابق( ق.راجع به مجازات اسلامی) این تصور را کرده که در محکومیت های زندان ظاهرا امکان حبس ابد در تعزیرات وجود ندارد، در حالی که چنین نیست و گاه قانون (به عنوان مثال تبصره ۱ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۳۸) و گاه امکان اعمال حبس های شبه ابد در تعدد مادی جرایم غیر مشابه را با رعایت قاعده ی جمع مجازات ها وجود دارد به نظر ما در شرایط فعلی می توان از تبصره ی ۱ ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان استفاده کرد اما با توجه به فسخ قانون مجازات و به خصوص جانیشن کردن مواد ۳۸ الی ۴۰ ق.م. ا. به جای قانون ۱۳۳۷ اشکال همچنان باقی می ماند.”

ثالثا : نشان دادن حسن اخلاق مستمر در طول مدت اجرای حبس.

رابعا: پیش بینی عدم ارتکاب جرم با توجه به اوضاع و احوال پس از آزادی.

خامسا: پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها.

اما در رابطه با شرایط شکلی و اجرای آن ماده ۳۹ ق.م.ا مقرر می نماید که :” اعطای آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر.”

صدور حکم آزادی مشروط با دادگاه صادر کننده محکومیت قطعی است و در صورت انحلال دادگاه صادر کننده ی حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

دادگاه مکلف به پذیرش درخواست اعطای آزادی مشروط نیست و این حکم نیز قابل تجدید نظر نمی باشد.زیرا آزادی مشروط یک نوع ارفاقی است که دادگاه در صدور آن اختیار دارد اما رد درخواست مانع از درخواست مجدد نیست.

طبق ماده ۴۰ ق.م.ا مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. در این خصوص تغییر عمده ای نسبت به قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۸ صورت گرفته است. در قانون راجع به مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط را اصولا شامل بقیه مدت مجازات می داند و در صورتی که دادگاه می خواست تغییر دهد، مکلف بود مدت آزادی را بین ۱ تا ۵ سال تعیین نماید ولی قانون مجازات اسلامی چیزی راجع به تغییر مدت آزادی مشروط پس از صدور آن پیش بینی نکرده است.

آزادی مشروط از امتیازات و فوایدی برخوردار است که عبارتند از کاهش تورم جمعیت کیفری زندان، صرفه جویی از مخارج نگهداری زندانیان، بازگشت سریعتر و زودتر مجرم به زندگی عادی اش در جامعه. استفاده جامعه و خانواده ی وی از نیروی کارش و …

در ابتدای سده بیستم به ویژه پس از جنگ جهانی اول به اجرای آزادی مشروط انتقادهای شدیدی وارد شد. منتقدان بر این باورند که آزادی مشروط به هدف خود نرسیده است و اساسا به عنوان وسیله ای برای کنترل زندانیان استفاده می شود همچنین نتوانسته است دگرگونی های همیشگی مطلوبی در رفتار گرایش های زندانیان آزاد شده به وجود آورد. انتقادهای دیگر عبارت بودند از اینکه اعطای آزادی تنها پس از بررسی اجمالی پیشینه زندانی صورت می گیرد و مقام های اعطا کننده ی آزادی مشروط هیچ ملاکی که بر اساس آن میزان بازپروری زندانی را ارزیابی کرده و در مورد آزادی او تصمیم بگیرند ندارند این انتقادها موجب شد که دو تغییر عمده در اجرای آزادی مشروط و سازماندهی آن به وجود آید نخست بر نظارت پس از آزادی تاکید بیشتری شد و شمار شرایط آن نیز افزایش یافت. دوم هیات های آزادی مشروط جانشین کارکنان زندان به منزله مقام های اعطا کننده و الغای آزادی مشروط شدند.

 محمدی، داود، مجازات های جایگزین چالش ها و راهکارها، چاپ نگین، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۷۸

 غلامی، حسین، ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، سال سوم، شماره پنجم، ۱۳۸۰، ص ۱۴۱

 اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، تهران، ص ۳۸

 نوربها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، نشر میزان، چ اول، ۱۳۷۷، صص ۴۶-۴۵لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 67
[ 07 / 03 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

چکیده

در قوانین جزایی برای جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی از جانب قانون گذار تعریفی ارائه نشده است لذا بیان تعریفی از جرم افشای اسرار مستلزم شناخت ارکان و عناصر تشکیل دهنده­ی جرم مزبور می باشد. در راستای شناخت و ارائه تعریف دقیقی از جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی ، تعیین مفهوم واژه های سّر، افشای اسرار ضروری می باشد. به لحاظ اینکه قانون گذار هیچ گونه تعریفی از این جرم ارائه نداده و فقط به بیان ضمانت اجرای کیفری درباره­ی نقض قاعده رازداری پرداخته است.

 

کلید واژگان :

      مفهوم سّر، شناخت جرم افشای اسرار ، اصول جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای، ارکان تشکیل دهنده.

 

مقدمه

الف- بیان مساله

اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. با این دیدگاه، بعثت پیامبران، به همراه دستورات الهی، آدمیان را ارشاد می کند تا آنان با بهره گیری از تعالیم منزل و میزان حق و باطل، خود با اقامه قسط و عدل بپردازند. از آنجا که در قوانین جزایی برای جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی از جانب قانون گذار تعریفی ارائه نشده است لذا بیان تعریفی از جرم افشای اسرار مستلزم شناخت ارکان و عناصر تشکیل دهنده­ی جرم مزبور می باشد. در راستای شناخت و ارائه تعریف دقیقی از جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی ، تعیین مفهوم واژه های سّر، افشای اسرار ضروری می باشد. به لحاظ اینکه قانون گذار هیچ گونه تعریفی از این جرم ارائه نداده و فقط به بیان ضمانت اجرای کیفری درباره­ی نقض قاعده رازداری پرداخته است.

ب- هدف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای و شغلی در پرتو حقوق کیفری ایران است.

ج- سوالات تحقیق

۱-مفهوم جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای و شغلی چیست؟

۲-ارکان تشکیل دهنده جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای و شغلی کدامند؟

۳- سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای و شغلی چه می باشد؟

د-ضرورت پژوهش

ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که قوانین ایران درباره جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی چه رویکردی را در پیش گرفته اند.

ه- چارچوب نظری تحقیق

مقاله فوق مشتمل بر دو بخش می باشد، در بخش اول ابتدا کلیاتی از شناخت جرم افشای اسرار در سه مبحث ارائه می گردد و سپس در بخش دوم به مبانی جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای و شغلی در سه مبحث مجزا خواهیم پرداخت.

بخش اول : کلیات و مفاهیم بنیادین

مبحث اول : شناخت جرم افشای اسرار (آشنایی با مفاهیم)

برای شناخت هر واژه ای، ابتدا بایستی مفهوم آن به نحو شایسته تبیین گردد. بنابراین در بیان معنای لغوی سّر، می توان گفت که سّر، عبارت است از راز، امر پوشیده و نهفته و چیزی که انسان آن را در درون خود نگه می دارد و حاضر به بازگو کردن و افشای آن نمی باشد.  پس از تبیین معنای لغوی سّر، به بیان معنای اصطلاحی آن خواهیم پرداخت. سّر عبارت از امری است که اشخاص نوعاً داعی بر اخفای آن داشته باشند. بنابراین اگر افرادی به ندرت میل به اخفای امری نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کنند، ضرری به ماهیت سّری بودن آن امر ندارد، یعنی سّری بودن آن را نفی نمی کند. قانونگذار در مقام تعریف جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی تعریفی از سّر ارائه ننموده، لیکن در برخی از موارد و در قوانین متفرقه، در خصوص اسرار موضوع مربوط به آن حرفه و شغل مصادیق از سّر را بیان می نماید. به عنوان مثال در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به موجب ماده ۶۵ در خصوص اسرار تجاری بیان می نماید «که اسرار تجاری الکترونیکی «داده­ی پیام»ی است که شامل اطلاعات فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه، ابزار و روش ها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام نشده است». از مجموع تعاریف لغوی و اصطلاحی و همچنین با در نظر گرفتن عرف هر جامعه ای در تعریف سّر می توان گفت که سّر عبارت است از امری که افراد بشر نوعاً، داعی و اصرار بر اخفاء آن دارند.

برای شناخت مفهوم افشاء، بایستی معنای لغوی آن را بررسی نمود. کلمه­ی فاش از ریشه فَشو و عربی است در لغت به معنای فاش شدن و فاش گردیدن آمده است. مفهوم افشای سّر، عبارت است از فاش ساختن اسرار خصوصی و محرمانه­ی دیگران توسط کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود محرم اسرار مردم می شوند. برای تحقّق جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، مرتکب جرم مزبور بایستی دارای شغل و حرفه ای باشد. ماده ۶۴۸ قانون مزبور مقرّر می دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داورفروشان و کلیه­ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ خود محرم اسرار می شوند…». بنابراین مرتکب جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی باید دارای وصف شغل و حرفه باشد. قانون گذار در ماده ۶۴۸ ق. م. ا.، با استخدام دو کلمه­ی شغل و حرفه، تمام صاحبان مشاغل رسمی دولتی و غیردولتی را که به نحوی با مردم در ارتباط هستند، مخاطب قرار داده است. لذا شارحین قانون جزا معتقدند: «در تحقّق این جرم تفاوتی نمی کند که شغل یا حرفه جزء مشاغل یا حرفه دولتی و عمومی باشد یا جزء حرفه و مشاغل خصوصی زیرا کلمات مذکور به صورت مطلق به کار رفته است. جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی از جرایمی است که مستوجب مجازات بازدارنده می باشد. زیرا قانونگذار به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، اولاً صاحبان برخی از حرف و مشاغل را که به مناسبت شغل و حرفه خویش از اسرار مردم، مطلع می شوند، مکلف به حفظ رازداری نموده. ثانیاً صاحبان حرف و مشاغل مزبور را، در صورت نقض قاعده رازداری و در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی به مجازات افشای اسرار حرفه ای و شغلی محکوم می نماید. بنابراین جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی به اعتبار نتیجه ارتکاب آن جرم مطلق بوده و اثبات ورود ضرر به کسی که اسرارش فاش شده است شرط تحقّق آن نمی باشد. و به صرف اینکه اسرار شخصی و خصوصی شخص صاحب سّر توسط رازدار افشاء گردد جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی تحقّق یافته است.

مبحث دوم: بررسی اصول جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای در پرتو فلسفه حقوق

-اصل لاضرر

یکی از یارادایم های اصلی حاکم بر حوزه حقوق عمومی و حفاظت از صیانت فرد و جامعه در ارتباط با افشای اسرار حرفه ای، اصل لاضرر می باشد. فلسفه وجود این اصل بر صیانت از حقوق افراد است. قاعده یا اصل لاضرر در اکثر نظام های حقوقی و در نزد بزرگان حقوق به مثابه اصلی مهم پذیرفته شده است. طبق نظر میل «تنها هدفی که می توان قدرت را به حق علیه عضوی از اعضای جامعه ی متمدن، برخلاف اراده اش، اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از ضرر به غیر است». وی این اصل را در زمینه دفاع از نقش محدود برای حکومت و جامعه در الزام اخلاق و در فضای دفاع از حقی قوی برای آزادی فردی مطرح کرد. بنابراین اصل ضرر به عنوان مبنای ورود ضرر به افراد محسوب گردیده و به مثابه اصلی فراگیر افراد جامعه را دربرگرفته و اسرار حرفه ای و ضرورت افشا نشدن آن را توجیه می کند. در نهایت بایستی گفت، ضرر شامل مواردی می شود که اجتناب ناپذیر، مهم و اساسی است و شامل هر نوع ضرر نمی گردد.

آنچه در این اصل، بعنوان توجیهی برای جرم انگاری افشای اسرار حرفه قطعی به نظر می رسد این است که حقوق کیفری در اعمالی که منجر به ضرر مستقیم افراد می گردد مجاز به مداخله است.

-اصل پدرسالاری قانونی

 منظور از پدرسالاری این است که دولت از اقتدار خود به خیر و صلاح افراد جامعه استفاده نموده و هرگاه انجام یا ترک فعلی راه به ضرر آنان ببیند از جهت ولایتی که برای خود می پندارد آنان را از انجام یا ترک آن باز دارد یا امر کند. اما در اصطلاح به معنای جلوگیری حکومت از آسیب رساندن افراد به خود در این معنا که این اصل با افشای اسرار حرفه ای ارتباط پیدا می کند دولت می تواند به منزله پدر برای جامعه، مردم را نه تنها از انجام اموری که زیان بار برای دیگران است منع نماید. در بحث جرم انگاری، سخن بر رفتارهای پدرسالارانه به طور کلی نیست بلکه از پدرسالاری اجبارآمیز حقوقی، به طور خاص که مبنایی برای جرم انگاری ضررهای شدید علیه کننده رفتار به حسبا می آیند گفتگو می شود. افزون بر این با مشکلهای ناپسند و زشت و غیرخیرخواهانه دولت نمی توان موافق بود. بنابراین تنها مشکل پسندیده پدرسالاری می تواند در مواردی اندک توجیه کننده جرم انگاری باشد.

در رابطه با افشای اسرار حرفه ای قانون گذار کیفری نیاز با ممنوعیت برخی رفتارها و مداخله در قلمرو آزادی شهروندان درصدد القای این ایده است که هرچند رفتار جرم انگاری شده صدمه ای جسمانی به آزادی دیگران وارد نمی کند، اما انجام آن منجر به صدمه و آسیب بر روان افراد شده و قانونگذار را بعنوان یک نهاد مقتدر دخالت می دهد. این رویکرد در جرم انگاری به دو صورت ظاهر می شود:

۱- پدرسالاری مطلق۲- پدرسالاری نسبی

۱-پدرسالاری مطلق

بحث اصلی در این رویکرد نگاه کلی قانونگذار برای حمایت گسترده از افراد بالغ و سالم است. در این دیدگاه قانون به مثابه دستور اجباری در نظر گرفته می شود. در این دیدگاه قانون کیفری، ارزشهای خود را برای منفعت عموم و مصلحت اجتماعی و افراد اجتماع تحمیل می کند.

قابل ذکر است که در رابطه با افشای اسرار حرفه ای این رویکرد دست دولت را باز گذاشته و باعث نقص حقوق افراد خواهد گردید.

۲- پدرسالاری نسبی

رویکرد و رهیافت نسبی و نرم از قیم مآبی اجازه می دهد که شخص در برابر تصمیم های غیرارادی او محافظت کنیم. در واقع در این نوع پدرسالاری قانونی، قانون گذار کیفری به مداخله در حوزه انتخاب افرادی اقدام می کند که قوه درک و تشخیص پایین تری دارند و ممکن است با انتخاب برخی رفتارها به سلامت جسم و روح خود آسیب وارد نمایند. بنابراین این رهیافت توتالیتر و تام گرانیست به صورتی که صریحاً درصدد بسط کامل سلطه باشد؛ بلکه نسبی و منعطف است. بدیهی است که گسترش قلمرو حقوق جزا به واسطه قیم مآبی قانون نسبی به برخی رفتارها در حوزه کالاها و تعرضات فرهنگی برای حمایت از افراد آسیب پذیر از طریق جرم انگاری افتراقی برخی رفتارها، قابل قبول بوده و یافته های جرم شناختی و بزه دید شناختی نیز بر آن تأکید می نماید.

-مصلحت عمومی

گفتمان مطرح شده در حمایت از مصلحت عمومی شناختن حق برای جامعه در کنار افراد است. براساس این استدلال، نظام های حقوقی، بنابر ماهیت، اقتدار داشته و برای این که از جرمی پیشگیری نمایند باید مصلحت افراد جامعه را هم در نظر گرفته و خود را صاحب حق بشناسند. بنیان این اصل بر قائل شدن حق برای دولت برای محدود کردن آزادی و حقوق فردی به نفع عموم است. از جمله مبانی و اصول اساسی و مهم مجازات جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی حفظ و حمایت از منافع عمومی جامعه و نظم اجتماعی است که به عنوان رویکرد غالب در دولت های کنونی مطرح است. در جامعه بشری انسانها از حقوقی طبیعی مثل شرافت و حیثیت بهره مند هستند و این حقوق فردی محسوب می شوند. اما حمایت از نظم و مصالح عمومی جامعه نیز از طرف دیگر ضروری و لازم است. حمایت از نظم عمومی جامعه یکی از ارزشهای مورد حمایت قانونگذار، در جرم انگاری جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی بوده است. لذا برای تعیین مبانی حقوق کیفری بطور اعم و جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، به طور اخص نباید تنها به حمایت از حقوق فردی اشخاص و افراد، اکتفا نمود بلکه مبنای تدوین جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، همچون سایر جرایم، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه و تأمین آسایش و سعادت نوع بشر است.

-اصل اخلاق گرایی قانونی

اصطلاح الزام قانونی اخلاق معمولاً به مداخله قانونی در فعالیت هایی اشاره می کند که به هیچ وجهی آشکار، بر نظم عمومی تأثیر نمی گذارد. جرم شناسان در سالهای اخیر سه اصل کلی برای جرم انگاری پیشنهاد کرده اند که دو اصل آن به طور مستقیم ناظر به حوزه ی اخلاق است.

-غیر اخلاقی بودن برای جرم شناختن یک عمل کافی نیست. از حقوق کیفری نباید برای دور کردن مردم از گناهانی که تنها به خود گناهکار آسیب می زنند استفاده کرد.

-نباید از حقوق کیفری برای مجازات رفتارهای غیراخلاقی یا گناهان استفاده کرد. مگر این که آشکارا رفتار ضد اجتماعی بوده یا از نظر اجتماعی زیان آور باشد.

-رفتار باید به طور بالفعل یا بالقوه نسبت به دیگران زیان آور باشد یا دست کم حقوق اساسی دیگران را نقض کند.

بنابراین در حقوق جزا این رویکرد را می توان پذیرفت که افشای اسرار حرفه ای در مقابل با اخلاق نبوده و قانونی بودن جرم انگاری آن را می توان از قانون مجازات استنباط نمود. با توجه به موارد اعمال شده افشای اسرار حرفه ای با اصل لاضرر «نظریه میل» ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده و مضمون ضرر معنوی و حتی مادی به فرد را محرز می سازد. اما باید منطیق با مواد قانون و موارد گفته شده باشد.

-اصل تعرض یا جریحه دار کردن احساسات

اصل تعرض معمولاً دلیلی است مناسب در حمایت از ممنوعیت کیفری که احتمالاً روشی است مؤثر برای پیشگیری از تعرض های شدید به سایر اشخاص به جز از خود فاعل. این روش برای این نتیجه احتمالاً ضروری است. شرایط تحقق این اصل عبارتند از:

۱- تحمیل یک وضعیت و حالت ناخوشایند بر دیگری

۲- ناشی شدن آن حالت بر اثر رفتار خلاف حق دیگری

۳- رنجش فرد از این رفتار

بعضی از جرایم وجود دارند که احساسات مردم را جریحه دار کرده و نوعی تعرض و تهاجم به احساسات مردم است. البته بر این اصل محدودیت های بسیاری تحمیل شده است به گونه ای که از آن جز در موارد اندکی برای توجیه جرم انگاری استفاده نمی شود. زیرا جریحه دار کردن احساسات، در این اصل به مراتب خفیف تر از «ضرر» است. تعرض و ایجاد مزاحمت نیز مانند ضرر به موارد شدید و مستقیم محدود شده است. افشای اسرار حرفه ای و شغلی به طور مسلم به خود زیان دیده آسیب می رساند. شاید سخت بتوان اثبات نمود که باعث جریحه دار کردن عفت عمومی می شود. البته در اینجا این رفتار خلاف حق است اما این که تا چه حدودی افراد دیگر از آن آسیب می بینند مورد سؤال است. هرچند این رفتار ضداخلاق باشد.

-اصل رفاه و اصل مقبولیت اجتماعی

برخی معتقدند که حمایت از منافع جامعه همانند منافع فردی باید در دستور کار دولت های دموکراتیک باشد. از این رو عده ای از نظریه پردازان اجتماعی جدید به «اصل رفاه» که بر منافع زندگی جمعی تأکید دارد، قائل اند و تأکید می کنند که صیانت از این منافع تنها از خلال حمایت از آزادی فردی ممکن نیست و باید به استناد اصل رفاه از دامنه ی شمول آزادی افراد کاست تا این منافع به شکل متعادل فراهم شوند و بدیهی است که نتیجه ی این تدبیر چیزی جز فراهم کردن حداکثر آزادی و آسایش برای فردی که در اجتماع زندگی می کند نیست. با این اوصاف این نظریه پردازان بر اعتبار ذاتی اصل استقلال عمل فردی به منزله ی محدودیت بر عمل دولت اصرار می ورزند. به نظر می رسد که جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای هرچند آزادی افراد را محدود می کند و راه را برای ورود دولت های توتالیتر در زندگی خصوصی افراد و تهاجم به حقوق آنها باز می گذارد اما حمایت از حقوق زیان دیده و اصل رفاه شاید بتوان ورود دولت را در این حیطه توجیه نمود.

 

مبحث سوم: نظام های سیاست جنایی و افشای اسرار حرفه ای

سیره ی دیرینه جرم انگاری و برخورد کیفی توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با جرم و مجرم بوده و هست. به همین علت، نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم، مجازات و قانون، قضا می باشد بوده است؛ البته با لحاظ کردن عقلانیت در آن، تعاریف ذیل را می توان بیان کرد.

-سیاست جنایی عبارت است از مجموعه روش های سرکوب کننده که دولت به وسیله ی آن در مقابل جرم واکنش نشان می دهد.

-ابراز واکنش کیفری و سرکوبگری در مقابل جرم

-به کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه مؤثر علیه بزه

-علم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم

-واکنش سازمان یافته و سنجیده شده جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی

-مجموعه روشهایی که به وسیله ی آن بدنه ی اجتماعی «هیئت اجتماع» پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی می کند.

البته قابل ذکر است که انتخاب سیاست های جنایی، چه مربوط به تحدید پدیده مجرمانه و چه گزینش پاسخ هایی که بدان داده می شود را به طور مثال در ارتباط با افشای اسرار حرفه ای، به گونه های مختلف جهت می گیرند. در این راستا، جریانات بزرگ ایدئولوژیک این انتخاب ها را در سه اولویت، بر پایه محور اساسی آزادی، مساوات و اقتدار هدایت می کنند. با این توضیح که جریان مساوات گرا در واقع براساس دو محور مساوات و آزادی یا مساوات و اقتدار شکل می گیرد.

-جریان فکری مساوات گرا

جریان فکری مساوات گرا «مارکسیسم، لفینیسم» نقدی بر جریان لیبرالیسم و نابرابری که در کشورهای لیبرال به بار آمده است، به پاخاست. به نظر این جریان لیبرالیسم شایستگی و توانایی ایجاد و ادامه ی دموکراسی شکلی را داراست، اما همواره در پایه گذاری یک دموکراسی واقعی ناکام است. به هر حال جریان فکری مساوات گرا به دو گرایش تقسیم می شود. این که برابری و عدالت با آزادی تلفیق شده باشد یا با اقتدار و سلطه دو جریان به وجود می آید « هر دو جریان موافق حذف دولت و افول حقوق هستند»

-جنبش آزادی مطلق گرا «لیبرتر یا آنارشیست»

-جنبش استبدادی توانمدار مولود مارکسیم ـ لنیئیسم

آرمان دسته اول برقراری آزادی نامحدود و در عین حال شناسایی برابری تام و کامل است و آرمان دسته دوم بیشتر بر اقتدار کامل است.

از نقطه نظر سیاست جنایی، جنبش لیبرتر اثری دوگانه دارد. از سویی، این جنبش می تواند به شکلهایی از تروریسم سوق دهد و از سوی دیگر این جنبش دربردارنده نقطه نظراتی کم و بیش کمک کننده به گرایش های معاصر در سیاست جنایی را جان می بخشند. اما نقطه اتکای جنبش استبدادی توانمدار «مارکسیسم» مبتنی بر نظریه مبارزه طبقاتی، محکوم نمودن سرمایه داری و اراده مطلوب جایگزین جامعه ی جدید بی طبقه یعنی جامعه کمونیستی است که از برکت آن، بردگی محو می شود. از نظر مارکس، دستیابی افراد به آزادی های واقعی مستلزم ایجاد جامعه ی بی طبقه است.

سیاست جنایی این مکتب عبارت است از اقتدار دولت و ایجاد رعب و وحشت توسط حزب حاکم و استفاده از اتوریته در برابر جامعه طبقاتی.

بنابراین انتقاداتی که از دل نظریه و جامعه مارکسیسم بیرون می آید عبارت است از:

این کشورها منکر وجود حقوق طبیعی هستند و از سوی دیگر آزادی های غربی که در اجرای آزادی بدو هدف ایدوئولوژیک است، آزادی های مورد انتظار شوروی هدفمند است. بدین معنا که آزادی ها صرفاً در جهت مارکسیسم ـ لنینیسم می باشد. مشخصه دیگر این نظام جایگاهی وسیع برای تکالیف شهروندان است.

این موارد بیانگر سنگینی خفقان آور، اقتدارگرایی و اتوریته از طریق گروه فشار، ترور و سرکوب است.

-جریان فکری توتالیتر «تام گرا»

این جریان که ماکیاولی از آن به حکومت تبهکاران نام می برد. پدیده ای است که هانا آرنت هابرماس  بخوبی ابعاد آن را تشریح کرده اند. دیدگاه رایج با سیاست که در آن حکومت محوریت دارد، معمولاً با نظریات سیاسی توماس هابز آغاز می شود. هابز توصیه می کند که قدرت فائقه و حاکمیت مطلق به گروه ها و نهادهایی که میان دولت و فرد قرار می گیرند و فاصله ای در این رابطه ایجاد می کنند اجازه ی رشد ندهد. بدین ترتیب دو حوزه در دیدگاه هابز از یکدیگر متمایز می شوند یکی حوزه ی خصوصی و غیرسیاسی و دیگری حوزه ی عمومی. به نظر آرنت بزرگترین شر سیاسی دروغ است که او این دروغ را هم پیوند با ظهور توتالیتاریسم و ظهور دولت های توتولیتی مثل فاشیسم و نازیسم می داند.

این جریان غالباً با بسط و گسترش قلمرو مداخله ی دولت و در نتیجه دوام تقریباً همیشگی سیاست جنایی همراه است و در خدمت توانمندی ملت یا مذهب، قدرت مطلقه ی متحسید در شخص رئیس حکومت، رد اصل قانونی بودن را در پی دارد. بنابراین از لحاظ جرم انگاری نیز به دلیل مخالفت و قبول نداشتن اصل قانونی بودن و به طور کلی قانون و حقوق صحبت از آزادی ها در این کشور ها به انتفاء موضوع بوده و شمول آن شامل افشای اسرار حرفه ای نیز می گردد.

-جریان فکری لیبرال

این اصطلاح گاه، به طور موسع، به هر رویکری به حکومت و سیاست اجتماعی اشاره می کند که بر حقوق فردی تأکید دارد، گاه نیز به نحو مضیق به کار می رود. برای اشاره به گونه ای خاص از دیدگاه سیاسی چپ گرا یا پیشرو که معمولاً متضمن طرفداری او برابری گرایی، مسئولیت حکومت برای فقرا، باز توزیع درآمد و سیاست هایی از این قبیل است. یکی از ویژگی های جریان فکری لیبرال پیدایش اصل قانونی بودن است. بکاریا خاطر نشان ساخت: همین که اجرای مجازاتی برای محافظت از مجموعه ی آزادی های عمومی ضروری نیست، آن مجازات ظالمانه است. در این جریان جرم فقط آسیب رساندن به چیزی ذاتاً نامحدود نیست بلکه اضرار به مصلحت همگامی که به خودی خود وجود مستحکم و نیرومندی دارد به حساب می آید. همانطور که ذکر شد این جریان مورد انتقادات جریان مساوات گرا و برابرطلب قرار گرفته است.

-سیاست جنایی ایران در قبال جرم افشای اسرار

گفتمان حاکم در سیاست جنایی اسلام، و جمعیت انحصاری شرع در جرم انگاری می باشد و مجازات های مشخص تعیین شده از اختیارات حاکم است. جرایمی که در شرع جرم انگاری نشده اند اما دولت اسلامی با به کار بردن قدرت و اختیار قانون گذاری خود در جهت اداره جامعه و حفظ منافع و نظم عمومی جرم انگاری و برای آن ها کیفر پیش بینی می کند داخل در قلمرو انحصاری صلاحیت شرع برای جرم انگاری محسوب می شوند.  قانونگذار با تدوین جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی که در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و همچنین در سایر قوانین که مواردی بدان اشاره شد، درصدد دفاع از حیثیت و اعتبار حرفه ها و مشاغل مذکور بوده است تا مبادا افرادی که صلاحیت اشتغال به این حرفه و مشاغل را ندارند، وارد این نوع حرف نشوند و یا اگر شاغل به این مشاغل هستند، تعدی و تجاوزی نسبت به حریم این مشاغل و حرف صورت نگیرد. طبق ماده ۶۴۸ ق.م.ا مجازات اصلی جرم فاش ساختن اسرار مردم به مناسبت شغل و حرفه ی افراد، سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال می باشد. اگر مرتکب جرم چند راز مختلف مربوط به یک نفر را فاش سازد مشمول قاعده تعدد مادی جرم نخواهد بود بلکه با توجه به بند دوم ماده ۴۷ ق.م.ا این امر می تواند از علل مشدده کیفر باشد.علاوه بر ماده ی۶۴۸ ق.م.ا قوانین و مقررات خاص دیگری نیز معترض تکلیف حفظ اسرار و مجازات ویژه برای فاش کردن شده اند که از جمله آنها می توان به ماده ی ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، ماده ۱۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۱۷، ماده ۸ قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۷، ماده ۲۸ قانون تأمین بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵، ماده ۲۹ قانون مطبوعات ۲۲/۱۲/۱۳۶۴، ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵، ماده ۸۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۲۲، ماده ۲۷ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب سال ۱۳۷۴، ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳، ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۶ اشاره نمود.

بخش دوم: مبانی جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای

مبحث اول: بررسی فقهی جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای

اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. با این دیدگاه، بعثت پیامبران، به همراه دستورات الهی، آدمیان را ارشاد می کند تا آنان با بهره گیری از تعالیم منزل و میزان حق و باطل، خود با اقافه قسط و عدل بپردازند. اسلام یک نظام آرمانی است که در آن از یک طرف، جامعه نمونه ترسیم می گردد تا مردم آن را الگوی خویش قرار دهند و از طرف دیگر، برای مردم جایگاه شایسته ای بنا می شود. تا در یک نظام ارزشی هم مشمول حق و تکلیف شوند و هم این که نقش آفرین سرنوشت سیاسی خویش باشند.دین اسلام برخلاف ادیان دیگر هنگامی به تشکیل و سازماندهی و اداره جامعه وارد و مقرراتی برای آن آورده است و مسلمین بر مبنای احکام قرآن و سنت پیامبر جامعه ای نوین تشکیل داد و بسرعت حکومت خود را براساس آن وسعت بخشیدند و نظم نوینی را در تمام زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حاکم ساختند و با مراجعه به قرآن و سنت و استخراج احکام از آن دو در مسائل حقوقی و کیفری، حقوقی کامل و مترقی ایجاد کردند.

اسلام پس از ورود به ایران عنصر ثابت فکر و فرهنگ کشور در زندگی فردی و اجتماعی اکثریت ایرانیان بوده است. به همین دلیل، در دوران قدیم برای مدت های مدید مقررات حاکم بر سرزمین عیناً همان احکام دینی بودند. در دوران مدرن نیز به رغم ورود عناصر جدید به نظام حقوقی و بروز تغییرات ساختاری در ساز و کار وضع و اجرای قوانین، اسلام منبع غالب قانونگذاری و دادرسی در کشور بوده است. برای نمونه قانون مدنی که یکی از مهمترین مصوبات مجلس مشروطه بود، در کمیسیونی متشکل از فقها و حقوقدانان بر مبنای فقه امامیه نگاشته شد. بر این نکته باید افزود که تنگی یا فراخی دایره احکام و میزان انطباق آنها با شرایط اجتماعی در دوران قدیم، از یک سو و نوع رابطه ی اسلام با مصوبات قانونگذار دولتی و آرای دادگاه ای عرفی در دوران مدرن از دیگر سو، همیشه به تئوری های فقهی رایج در میان علما و سیاستمداران مسلمان بستگی داشته است. این تئوری ها به دو حوزه مباحث کلامی و روش های استنباط احکام تعلق دارند. به هرحال تولید احکام و دستورات مذهبی توسط علما و مجتهدین با تکیه بر تئوری های فقهی صورت می گرفته است.

به دلیل این که رویکرد این بررسی مبانی فقهی جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای و شغلی است. این مبانی را با اصول جرم انگاری مطروح تطبیق خواهیم داد. بنابر آنچه بیان گردید چنانچه فردی که صاحب شغل یا حرفه ای است اسرار محرمانه و سری را که مطلع است یا به طریقی به آنها دسترسی دارد اعم از این که در اختیار او گذارده باشند یا خیر شخصاً یا به واسطه فاش نماید قابل تعقیب خواهد بود.

– دلیل از کتاب

و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوُ به ولو ردّوُه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الّذین یستنبطونه منهم و لَو لا فضلُ الله علیکم و رحمتهُ لا تبعتمُ الشیطانَ الّا قلیلا» ( نساء آیه ۸۳)

چون خبری از ایمنی یا وحشت به آنها برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعاً از میان آنان کسانی اند که می توانند آن را دریابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلماً جز اندکی از شیطان پیروی می کردید.

کلمه اذاعه به معنای اشاعه و انتشار دادن است و در این آیه نوعی مذمت و سرزنشی از کسانی که این اشاعه را می دهند شده  است و این که در ذیل آیه شریفه فرمود: «ولَو لا فضل الله» دلالت دارد بر این که مؤمنین از ناحیه این اشاعه در خطر گمراهی قرار داشته اند. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل این آیه اشاره دارد بر این که در این آیه افراد ضعیف الایمان ملامت می شوند که شایعات دشمن ساخته را پراکنده می سازند. حال این شایعات صحیح باشد یا نباشد که جهت صحت و سقم آن به اولی الامر رد می شود اما غرض دشمن ایجاد نفاق و اختلاف میان مؤمنین است.

علامه مجلسی در بحار در ذیل این آیه می نویسد:

«بهر حال این آیه بر خدمت اشاعه و انتشار آنچه افشاء و فاش کردن آن مفسده دارد دلالت می کند و غرض پرهیز از افشای اسرار ائمه علیهم السلام نزد مخالفین است که موجب ضرر و بوجود آمدن مفسده بر ائمه علیهم السلام و مؤمنین می گردد و همچنین این آیه ممکن است فاش کردن بعضی از غوامض و پوشیدگی دانستنیها و علوم که عقل عامه مردم آنها را درک نمی کند را شامل گردد.»

بدین ترتیب براساس این آیه شریفه، افشای اسرار محرمانه که موجب ضرر بر مؤمنین می گردد جایز نیست چه این که افشای اسرار محرمانه کاری ضرر به جامعه مسلمین باشد که نهایتاً این ضرر موجب خسارت و زیان بر خود مؤمنین می گردد. حال اگر قانونگذار این اسرار محرمانه را طبقه بندی و افشای آنها را جرم در نظر بگیرد، مستخدم حق ندارد آن را فاش ساخته و موجب ضرر رساندن به مؤمنین، مشاغل و در نهایت به جامعه  اسلامی گردد.

– افشای اسرار محرمانه و خیانت در امانت

اسرار محرمانه به دو صورت در اختیار فرد قرار می گیرد یا آن را در اختیار او گذاشته اند که در این صورت صاحب شغل و حرفه امین محسوب می گردد یا به طریقی از مفاد اسرار و اسناد مطلع شده است. در حالت اول چنانچه اقدام به انتشار، اشاعه و یا افشای اسرار نماید بدلیل امین بودن او مرتکب خیانت در امانت شده است و خیانت در امانت در شرع اسلام نهی شده است. همانگونه که در سوره انفال آیه ۲۷ می فرماید: «یا ایُّها الّذین آمنُوا لا تَخونوا الله و الَّرسولً و تخونوا اَماناتکُم و انتم تَعلمُون»

ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و رسول خیانت مکنید و زنهار از این که امانتهای خود را خیانت کنید با آنکه می دانید. همچنین در این باره روایات و احادیث زیادی وجود دارد که خیانت در امانت را قبیح می داند.

– قاعده لاضرر و افشای اسرار حرفه ای

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود قاعده لاضرر است. کسانی که درباره این قاعده به بحث پرداخته اند، مستنداتی که درباره قاعده ابراز داشته اند عبارتند از: عقل، کتاب و روایات. این قاعده تحت روایت لاضَرَرً و را ضرارَ فی الاسلام مطرح می شود و آنچه در خود قاعده بسیار مورد بحث قرار می گیرد فرق میان ضرر و ضررار و معانی آنهاست بگونه ای که اختلاف نظر بین اهل لغت به فقه سرایت کرده و موجب اختلاف آراء فقهی شده است. گفته اند ضرار از باب مفاعله و مبین امکان ضرر به دو جانب است.

امام خمینی در بیان فرق بین ضرر و اضرار آورده است که غالب استعمالات ضرر و مشتقات آن مالی یا نفسی است ولی کاربرد ضرار و مشتقاتش در تضییق، اهمال، حرج، سختی و لکنت شایع و رایج است. در قرآن مجید هم هرجا کلمه ضرر استعمال شده است به معنای ضرر مالی و جانی آمده است ولی هرجا کلمه ضرار آمده است به معنای تضییق و ایصال حرج است. مثلاً آیه نازل شده در خصوص مسجد ضرار که می فرماید : «والّذین اتَّخذوا مسجداً ضراراً و کفرا و تفریقاً بین المؤمنین وَ…» (توبه ۱۰۷) امام خمینی می فرماید منافقان (کسانی که قصد داشتند مسجد ضرار را افتتاح نمایند و با نزول آیه مذکور رسول خدا(ص) دستور فرمود آن مسجد را آتش بزنند) قصد نداشتند مالی را تلف کنند یا صدمه بدنی به کسی بزنند بلکه فقط می خواستند ابوعامر را در آن مستمر کنند و عقاید مسلمانان را مشوش سازند.

بدین ترتیب «ضرار رد قاعده لاضرر معنای ضرر معنوی می دهد و قاعده لاضرر اعم از ضرر مادی و معنوی است. اکنون اگر افشای اسرار محرمانه نوعی ضرر مادی به طور مستقیم نباشد. قطعاً ضرر معنوی بر جامعه مسلمین تحمیل می نماید.

بنابراین اگر بپذیریم که در اثر افشای اسرار محرمانه ضرر بر مسلمین و جامعه اسلامی وارد می آید بر ما لازم است چنین ضرری را دفع نماییم و خلاصه قاعده لاضرر با وجوه و نظریات مختلفی که درباره آن فقهاء به طور مفصل بحث کرده اند، این است که:

ضرر در اسلام مشروعیت ندارد. هرچند که حول این قاعده فقها بیشتر در خصوص ضرر مادی سخن گفته اند. اما بهرحال اگر بپذیریم که افشای اسرار موجب ضرر اعم از مادی یا معنوی بر جامعه مسلمین می شود و ضرر هم در اسلام جایز نیست، پس فاش نمودن اسرار محرمانه حرفه ای و شغلی مشمول قاعده مذکور خواهد بود و بر طبق این قاعده افشای اسرار جرم محسوب می شود.

-قضیه توبه ابولبابه

در کتب مختلف تاریخ اسلام و تفاسیر برخی کتب دیگر داستان ابولبابه با نقلهای گوناگون اما با محتوای تقریباً واحد بیان شده است:

وقتی پیامبر اکرم(ص) به مدینه هجرت فرمودند سه طائفه از یهودیان به نامهای بنی نظیر، بنی قینقاع و بنی قریظه زندگی می کردند که طی پیمانی که با آنها منعقد شد مقرر گردید تحت لوای حکومت اسلامی زندگی کنند و جفریه پرداخت کنند و علیه مسلمانان دست به توطئه نزنند. اما در جنگ خندق بنی قریظه با دشمن همدست شد و به مسلمانان خیانت ورزید. از این رو پس از عزوه خندق و پیروزی لشگر اسلام رسول اکرم (ص) از طرف خدا مأمور شد که به طرف یهود بی قریظه لشگر بکشد و در نتیجه ۲۵ روز قلعه بنی قریظه محاصر شده و آنها در فشار قرار گرفتند و از سوی پیامبر(ص) ابولبابه به پیشنهاد خود قبیله جهت مذاکره نزد آنان رفت. آنها وقتی ابولبابه را دیدند شیون نمودند و با او ب مشورت پرداختند و گفتند چه صلاح می دانی؟ آیا ما هرچه محمد حکم کند بپذیریم؟ ابولبابه به زبان گفت آری ولی بادت به گلویش اشاره کرد یعنی اگر حکم پیامبر را بپذیرید حکم او اینست که شما را خواهد کشت. 

در این قضیه معمولاً به خیانت ابولبابه و سپس به توبه او اشاره می کند اما در عین حال می توان به یکی از اسراری که نباید توسط مؤمنین فاش می شد اشاره کرد. لذا پس از آنکه ابولبابه آن سر را فاش کرد خود به خیانتش آگاه شد و توبه کرد. این قضیه نشان می دهد که اولاً آشکار نمودن اسرار محرمانه که موجب ضرر به مسلمین می شود جایز نیست و ثانیاً اینکه بعد از آن خود به تنهایی به مسجد رفت نشانگر این است که عقل مستقلاً به قبح آن حکم می کند. مرحوم علامه طباطبائی در ذیل آیه « یا ایُّها الّذین آمنوا لا تخُونوا الله و الرّسول» به این قضیه اشاره می نماید.

-عقل و بنای عقلا

هم عقل و هم بنای عقلا بر قبح افشا و فاش کردن اسراری که نباید فاش شود حکم می کنند. در قضیه ابولبابه و حرکتی که وی پس از افشای سر انجام داد، ملاحظه می شود وی خود به سمت مسجد رفت و توبه کرد و کسی قبح و زشتی کارش را به وی تذکر نداد. بنای عقلاء نیز بر این است که مجازات و توبیخ فاش کننده اسرار محرمانه را جایز می شمرند. اگر هم از دریچه اضرار به مؤمنین به مسئله نگاه کنید به این که چنانچه در اثر افشای س، ضرری بر مؤمنین وارد آید عقل حکم بر لزوم نفی ضرر می نماید بگونه ای که عده ای آن را جزء مستقلات علیه شمرده اند.

مبحث دوم : بررسی حقوقی تجویز و مجازات افشای اسرار در حقوق ایران

-تکلیف قانونی

یکی از مواردی که به عنوان مبانی تجویز افشای اسرار، مطرح می گردد تکلیف قانونی است. همانگونه که قانونگذار جهت حفظ حیثیت افراد جامعه، صاحبان حرف و مشاغل را مکلف به حفظ اسرار حرفه ای و شغلی نموده و برای تخلف از این تکلیف قانونی ضمانت اجرایی کیفری و انتظامی تعیین نموده، در مواردی برخی از صاحبان حرف و مشاغل را مکلف به افشای اسرار حرفه ای و شغلی نموده است.بنابراین یکی از شرایط بزه موضوع ماده ۶۴۸ ق. م. ا. آن است که افشای سّر، به موجب قانون تجویز نشده باشد. از بررسی ماده۶۴۸ ق. م. ا. که مقرّر می دارد: «اطباء، جراحان، ماماها، داروفروشان و کلیه­ی کسانی که به مناسبت شغل و یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند، به سه ماه و یک روز تا یکسال و یا به یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شوند». می توان به روشنی اصلی را استخراج کرد. و آن، اصل ممنوعیت افشای اسراری است، که شخص به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود، به آنها پی می برد. مگر در مواردی که قانونگذار مجاز دانسته است. بر این پایه، اصل بر محرمانه بودن افشای این قبیل اسرار است. مگر در موارد قانونی و چنانچه کسی خارج از موارد قانونی، مبادرت به افشای اسرار نماید تحت آن اصل کلی قرار می گیرد. کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود از اسرار مردم اطلاع یافته اند مکلف به حفظ این اسرار می باشند لیکن در برخی از موارد، رازداران حرفه ای و شغلی، به موجب قانون، مکلف به افشای اسرار حرفه ای و شغلی به مقامات مربوط می باشند. به عنوان مثال اطباء و شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته، حسب مقررات ماده ۶۴۸ ق. م. ا. و ماده ۴ آئین نامه انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته، حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون را ندارند و در صورت افشای اسرار بیمار، به مجازات بزه افشای اسرار حرفه ای و شغلی محکوم خواهند شد.

لیکن براساس مقررات موارد ۱۳، ۱۴، ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، پزشکان در موارد بخصوص مکلف به اعلام اطلاعات و اموری که جنبه سّری داشته باشد به مقامات ذیصلاح می باشند. تکلیف قانونی اشخاص (صاحبان حرف و مشاغل) به بیان اطلاعات و معلومات شغلی یا حرفه ای رازداران، در موازین قانونی دارای دو رویکرد متفاوت می باشد که در دو بند بیان خواهد شد.

۱-تکلیف قانونی، در جهت تأمین مصالح بهداشتی:

قانونگذار در برخی از موارد و به جهت تأمین مصالح بهداشتی یک جامعه، از جمله ماده۱۳، ۱۴، ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ صاحبان برخی از حرف و مشاغل پزشکی را، مکلف به افشای اسرار حرفه ای و شغلی بیمار نموده است.

۲- تکلیف قانونی در جهت حفظ مصالح اجتماعی و مصالح عالیه­ی افراد :

در پاره ای از موارد قانونگذار به منظور حفظ منافع عمومی، اشخاص معینی را مکلف به بیان اطلاعات و معلومات شغلی یا حرفه ای خود می نماید هر چند که آن اطلاعات جنبه ی سّری داشته باشد. در این گونه موارد، اگرچه این امور از اسرار مردم می باشند لیکن مشمول عناوین مجرمانه نیز می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

۱-ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی) در حین اخذ گرازش از شخصی، بدون اینکه وی اقرار کند، از این موضوع مطلع می شوند که آن شخص محلی را برای شرب خمر یا قماربازی فراهم نموده است.

در این صورت طبق ماده ۷۱۱ ق. م. ا.، ضابطین مکلفند مراتب را به مقامات ذیصلاح گزارش نمایند.ماده ۷۱۱ قانون مزبور مقرر می دارد: «هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در موارد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانون دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند. در اینگونه موارد که اشخاص معینی حسب مسئولیت شغلی و حرفه ای خود مرتکب را شناسایی کرده اند یا پی به ارتکاب جرمی به وسیله­ی فردی برده اند افشای چنین اطلاعاتی نه تنها جرم نیست بلکه خودداری از بیان به موقع آن گاه جرم محسوب می شود.

۲- ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، «مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق ق. م. ا. با آنها رفتار خواهد شد».

۳- به موجب تبصره ۱ از ماده ۲۱ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم، ضبط و نگهداری نمایند و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه ی بانک های کشور قرار دهد.

براساس مطالبی که بیان شده روشن است که تنها کسانی مجاز به افشای اسرار هستند که نوعی تکلیف قانونی بر عهده­ی آنان نهاده شده باشد و قانونگذار، آنها را ملزم کرده است که در صورت آگاه شدن به مواردی که در قانون آمده است گزارش کنند و اشخاص خارج از قلمرو موارد قانونی مجاز به افشای سّر نیستند و در این صورت تحت اصل کلی مندرج در ماده ۶۴۸ ق. م. ا. قرار می گیرند.

به عبارت دیگر می توان گفت، همه ی کسانی که به لحاظ وظایفی که قانون به عهده آنان قرار داده چنانچه به مناسبت شغل و حرفه­ی خود، از اسرار مردم، آگاه شوند، مکلف به گزارش و مقامات ذیصلاح هستند و مشمول اصل کلی ماده ۶۴۸ ق. م. ا. قرار نمی گیرند.

برای تبیین مبانی تجویز افشای اسرار حرفه ای و شغلی بایستی به ق. م. ا. مراجعه کرد. ق. م. ا. در ماده ۵۶ مقرر می دارد» «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شوند».

۱-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

امر آمر قانونی و حکم قانون، دو علت از علل موجهه جرم هستند که علاوه بر رفع مسئولیت کیفری موجب زوال مسئولیت مدنی مرتکب هم می شوند.

بنابراین برای شناخت موارد قانونی بایستی به موارد قانونی که به طور خاص ذکر شده اند مراجعه کرد و در چنین مواردی که شخصی مجاز به افشای سّر است، بایستی آن را به مقامات ذیصلاح گزارش کند و گرنه چنانچه به کسانی به جز افراد یاد شده گزارش کند، مرتکب افشاء سّر در غیر از موارد قانونی شده است و باید مجازات شود. به عنوان مثال در حالات عادی و معمولی، پزشک متعهد به رازداری و حفظ اسرار مردم است ولی گاهی اوقات نظر به دلایلی چون حفظ بهداشت عمومی و دفاع از حقوق افراد که ترتیب آن را قانون مقرر می دارد ملزم به افشاء بعضی اسرار می باشد که افشاء اسرار مردم به موجب حکم قانون، جرم محسوب نخواهد شد.

رابطه ادای شهادت نزد مراجع قضایی یا لزوم حفظ اسرار حرفه ای و شغلی

قانون اساسی به عنوان قانون برتر در هر نظام سیاسی و قضایی تبیین کننده ی اصول و ضوابط اساسی آن نظام تلقی می گردد. در اصل ۳۸ ق. ا. ج. ا. ا. مقرر گردید: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات می شود».

از طرفی دیگر با بررسی و در قوانین موضوعه و از جمله قانون آئین دادرسی کیفری روشن می گردد در نظام قضایی و حقوق جمهوری اسلامی ایران ترک شهادت جرم تلقی نشده بلکه آنچه در قوانین جزایی ما در باب شهادت ممنوع و مستوجب کیفر معرفی شده «شهادت کذب» در دادگاه و در نزد مراجع و مقامات رسمی قضایی است که ماده ۶۵۰ ق. م. ا.، ناظر به این موضوع است.

در ماده ۸۶ ق. آ. د. ع. ا. مصوب سال ۱۳۷۸ و مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق. آ. د. م. مصوب سال ۱۳۷۹ امکان احضار گواهان به وسیله­ی دادگاه تبیین شده است.

در حقوق اسلام بر ضرورت ادای شهادت تأکید گردیده است: «آیه ۲۸۲ سوره­ی بقره به این موضوع اشاره داشته: «لاتکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه» یعنی کتمان شهادت ننمایند که هر کسی کتمان شهادت کند البته بدل گناهکار است.

آنچه من در مجموع از اصل ۳۸ ق. ا، و مواد مربوط به شهادت در قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب بدست می آید این است که:

اولاً: احضار شهود با شرایطی در امور کیفری و مدنی (حسب مورد) جایز است.

ثانیاً: جلب گواه با شرط مذکور در ماده ۱۵۹ ق. آ. د. ک. فقط در امور جزایی ممکن خواهد بود.

ثالثاً: امتناع از ایتان سوگند شاهد و نیز خودداری از ادای شهادت قابل مجازات نیست و دادگاه نمی تواند فردی را ملزم و مجبور به ادای شهادت نماید. شهادت از روی اجبار بر طبق اصل ۳۸ ق. ا، فاقد اثر قانونی است.

رابعاً: در مواردی که اشخاص طبق قوانین خاص، موظف به اعلام و کشف و تعقیب جرایم به قیمت افشای اسرار حرفه ای و شغلی هستند، استنکاف از حضور در محکمه یا شعبه بازپرسی برای ادای شهادت اصولاً مجوزی نخواهد داشت «زیرا تکلیف ادای شهادت در واقع دنباله همان تکلیف اساسی آنها در اعلام و کشف و تعقیب جرایم تلقی می شود و اگر بنا باشد که برای ترک فعل آنان مجازاتی تعیین گردد باید فقط در حدود همان نصوص خاصه ای که تکلیف اعلام یا کشف یا تعقیب جرایم را بر عهده دارند باشد و در این صورت نیز عنوان بزه آنها امتناع از ادای شهادت نیست بلکه همان عنوانی است که در خود نص مربوط، پیش بینی شده است، و به هر صورت ادای شهادت آنها به عنوان افشای سّر حرفه ای و شغلی مشمول ماده ۶۴۸ ق. م. ا. نخواهد بود و همین طور کتمان سّر نیز مرزی که مشمول یکی از مواد مصرح کیفری مربوط به انجام وظایف آن نباشد قابل مجازات نخواهد بود».

خامساً: اگرچه در قوانین موضوعه فعلی، تشریفات سختی برای احضار و در صورت لزوم جلب شاهد پیش بینی شده و ترک یا امتناع شاهد از ادای شهادت، عنوان جزایی ندارد امّا در مورد سایر رازداران حرفه ای و شغلی که به عنوان شاهد و گواه در امر جزایی به دادگاه احضار شده اند، در مقام ادای شهادت تکلیف حفظ اسرار بر تکلیف ادای شهادت غلبه دارد.

صاحب سّر شخصیتی است که سّر متعلق به او بوده و جزء زندگی خصوصی و یا خانوادگی او محسوب می شود. به طور کلی صاحب سّر، در جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، همان مجنی علیه یا زیان دیده جرم است. بنابراین رضایت صاحب سّر در عدم تحقّق جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی مؤثر بوده و با رضایت صاحب سّر به افشای اسرار حرفه ای و شغلی توسط رازدار حرفه ای و شغلی وقوع جرم مزبور منتفی بوده و مسئولیتی متوجه مرتکب نخواهد بود.

مبحث سوم : بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم افشای اسرار و شرایط اختصاصی آن

بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم افشای اسرار

همانگونه که در ماده ۲ ق. م. ا. در تعریف جرم بیان گردیده جرم عبارت است از هر فعل و یا ترک فعلی، که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی نیز از جرایمی است که در ق. م. ا. مصوب سال ۱۳۷۵ برای آن مجازات تعیین گردیده است. برای تحقّق هر جرمی عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی یا معنوی لازم و ضروری است. برای تبیین زوایای مختلف عناصر سه گانه­ی جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، هر یک از عناصر سه گانه­ی قانونی، مادی، معنوی بزه مزبور را، به طور تفصیل بیان خواهیم کرد.

-رکن قانونی جرم افشای سّر

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در ق. م. ا. افشای اسرار حرفه ای و شغلی را جرم، و برای آن مجازات تعیین نموده است. عنصر قانونی جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، ماده ۶۴۸ ق. م. ا. مصوب سال ۱۳۷۵ است. ماده مزبور مقرّر می دارد: «اطباء، جراحان، ماماها، داروفروشان و کلیه­ی کسانی که به مناسبت شغل و یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند».

-رکن مادی جرم افشای سّر

حال پس از تعیین رفتار مجرمانه و اقسام آن، رکن مادی جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی را مورد بررسی قرار می دهیم. از بررسی نص صریح ماده ۶۴۸ ق. م. ا. که مقرّر می دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه­ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند …» به روشنی مشخص می گردد که رفتار مجرمانه بزه افشای اسرار حرفه ای و شغلی، به صورت فعل می باشد. یعنی فعلی که قانونگذار انجام آن را نهی نموده از طرف رازداران حرفه ای و شغلی ارتکاب می یابد.

رکن مادی جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی به اعتقاد همه­ی شارحین قانون جزا و حقوقدانان، افشای سّر است. افشاء سّر رکن مادی جرم است که مقصود از آن آشکار نمودن سّر و مطلع ساختن دیگران از وجود سّر می باشد و تفاوتی نمی کند که افشاء به صورت کتبی باشد یا شفاهی، علنی باشد یا غیرعلنی و جزئی باشد یا کلی.

بنابراین در جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، ارتکاب عمل مادی به صورت بازگو کردن، اعلان و اعلام سّر به دیگران از طریق وسایل کتبی یا به صورت شفاهی انجام خواهد گرفت که جبنه­ی مثبت دارد.

هر چند برخی از مؤلفین ارتکاب بزه افشای اسرار حرفه ای و شغلی را، به صورت ترک فعل نیز قابل تحقّق می داند. رفتار فیزیکی جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، معمولاً در قالب، فعل مادی مثبت رخ می دهد امّا تحقّق آن به صورت ترک فعل نیز، محتمل دانسته شده است مانند اینکه پزشکی، گواهی سلامت، نسبت به بیماری خاصی را به بیمار ندهد تا وا نمود کند که بیمار دچار آن بیماری می باشد. بنابراین رکن مادی جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، به صورت فعل مثبت می باشد یعنی عملی که انجام آن توسط قانونگذار منع شده از طرف رازدار و از طریق بازگو کردن و اعلام کردن اسرار، به صورت کتبی و شفاهی واقع شود.

-رکن معنوی جرم افشای سّر

یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده­ی جرم، عنصر معنوی (روانی یا اخلاقی) است. در تحقّق عنصر معنوی، وجود دو عامل ضرورت دارد. اراده­ی ارتکاب فعل و قصد مجرمانه در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی اراده­ی ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط عمل ارادی را قابل مجازات می داند.

در جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی نیز، اراده و ارتکاب فعل برای تحقّق بزه مزبور ضروری است. قصد مجرمانه که عامل دیگر برای تحقّق عنصر معنوی می باشد و از آن به عنوان سوء نیت نیز تعبیر می شود. از آنجا که جرم مزبور از جرایم عمدی است و تحقّق عمد ناظر به آن است که مرتکب (رازداری قهری) رازی را که به او سپرده و مکلف به حفظ آن بوده، آگاهانه آن را بازگو و افشاء نماید.

بنابراین صرف وجود قصد عام مرتکب، در افشای آگاهانه­ی اسرار دیگران، برای تحقّق عنصر معنوی جرم، کافی است و قصد خاص و یا قصد اضرار و هتک حیثیت دیگری (عمدخاص) ضرورت ندارد.

شرایط و عناصر اختصاصی جرم

به هر حال با توجه به کلیات فوق و با عنایت به ماده ۶۴۸ ق. م. ا. عناصر و شرایط اختصاص جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. این عناصر عبارتند از شخصیت مرتکب، وجود سّر، غیرمجاز بودن افشاء سّر.

-شخصیت مرتکب جرم

یکی از مهّمترین ارکان و شرایط تحقّق جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، شخصیت خاص و ویژه­ مرتکب این جرم است. سؤالی که در خصوص مرتکب جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی به ذهن متبادر می شود این است که آیا ارتکاب بزه افشاء اسرار حرفه ای و شغلی از طرف هر شخصی قابل تحقّق می باشد یا خیر؟

ماده ۶۴۸ ق. م. ا. در مقام بیان جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی است. به عبارت دیگر، این ماده قانونی هم صاحبان حرفه های خاص و هم مشاغلان شغل های خاصی را در صورت افشاء اسرار مربوط به شغل یا حرفه خود، مشمول مجازات جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی دانسته است. بنابراین مرتکب جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی بایستی از جمله کسانی باشند که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود «محرم اسرار» می شوند.عبارت مزبور بیانگر آن است که جرم افشای راز، یک جرم وضعی است یعنی مرتکب آن باید دارای وصف خاصی باشد و آن وصف خاص، دارا بودن شغل یا حرفه است.

براساس مقررات ماده ۶۴۸ ق. م. ا.، شخصیت مرتکب جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی «اطباء، جراحان، ماماها، داروفروشان و کلیه­ی کسانی که مناسبت شغل و حرفه­ی محرم اسرار مردم می شوند» شناخته شده اند. قانونگذار در این ماده برخی افراد موضوع حکم قانون را، که به لحاظ وضوح و ویژگی خاص حرفه ای خود محرم اسرار مردم تلقی می شوند مانند اطباء، جراحان، ماماها، داروفروشان را بر شمرده و سپس با به کارگیری عبارت «و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه­ی خود محرم اسرار می شوند» تشخیص موضوع را به قاضی دادگاه محول نموده است. افراد و اشخاصی که در رأس ماده به آنها اشاره شده و ملزم به حفظ اسرار شغلی و حرفه ای می باشند به صورت تمثیل می باشند نه به صورت حصر، یعنی اینکه نه تنها شامل سایر افرادی که در علوم پزشکی و علوم وابسته به آن فعالیت دارند، می گردند شامل مشاغلی از قبیل وکالت، کارشناس و مترجمی رسمی نیز می شود. دلیل این امر این است که قانونگذار در برخی از قوانین از جمله ماده ۳۷ اساسنامه شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۱ ، ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، ماده ۱۰۳ ق. آ. ک. مصوب سال ۱۳۷۸، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹و … صاحبان حرف و مشاغل را ملزم به حفظ اسرار مردم نموده است.

-موضوع جرم (وجود سّر)

یکی دیگر از شرایط و عناصر اختصاصی جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، وجود سِّری است که باید افشاء شود. به عبارت بهتر برای تحقق بزه مزبور ضروری است آنچه که افشاء می شود، سّر باشد و اگر چیزی که فاش گردیده شده باشد بزه افشای اسرار حرفه ای و شغلی تحقق نخواهد یافت. موضوع جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی سّر می باشد.

-غیرمجاز بودن افشای سّر

یکی دیگر از شرایط اختصاصی برای تحقّق بزه افشای اسرار حرفه ای و شغلی این است که افشای سّر به موجب قانون تجویز نشده باشد. به عبارت دیگر، افشاء سّر در غیر از مواردی باشد که قانونگذار افشاء آن را برای شخص رازدار تجویز نموده است در این صورت شخص رازدار، مرتکب بزه افشای اسرار حرفه ای و شغلی گردیده است.

از جمله مواردی که افشای سّر تجویز گردیده و مرتکب در صورت افشای سّر تعقیب نخواهد شد ناظر به امراض آمیزشی واگیردار و سرطانی از جمله ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ و اصلاحیه­ی آن مصوب سال ۱۳۴۷ ، می باشد. بنابراین غیرمجاز بودن افشای سّر یکی از شرایط تحقّق بزه افشای اسرار حرفه ای و شغلی می باشد و چنانچه افشای سّر بنابه حکم قانون، مجاز باشد براساس عوامل موجهه جرم، عنصر قانونی جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، حذف و در نتیجه مرتکب آن قابل تعقیب نمی باشد.

نتیجه

یکی از یارادایم های اصلی حاکم بر حوزه حقوق عمومی و حفاظت از صیانت فرد و جامعه در ارتباط با افشای اسرار حرفه ای، اصل لاضرر می باشد. فلسفه وجود این اصل بر صیانت از حقوق افراد است. قاعده یا اصل لاضرر در اکثر نظام های حقوقی و در نزد بزرگان حقوق به مثابه اصلی مهم پذیرفته شده است. سیره ی دیرینه جرم انگاری و برخورد کیفی توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با جرم و مجرم بوده و هست. به همین علت، نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم، مجازات و قانون، قضا می باشد بوده است. رویکردی که در ایران به حقوق کیفری وجود دارد، بسیاری از وزارت خانه ها، نهادها، سازمانهای اجتماعی و سیاسی برای اطمینان از اجرا و پیشبرد سیاست ها و برنامه های پیشنهادی خود از ساده ترین و در دسترس ترین ابزار یعنی کیفر استفاده می کنند. به همین دلیل است که در میان بیشتر لایحه های پیشنهادی دولت موادی به شمردن جرم و مجازات ها اختصاص داده شده است. این در حالی است که در موارد بسیاری امکان طرح ریزی و پیش بینی تدابیر غیرکیفری ممکن است اما به دلیل ناهماهنگی بین بخش ها، سخت بودن اندیشیدن و تدبیر و هزینه بر بودن آن، ساده ترین راه پیموده می شود. البته با توجه به این که قانون مجازات اسلامی اخیراً به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبانی رسیده است رویکردی نوین و بی سابقه به حبس زدایی داشته است. به زعم بسیاری از حقوقدانان و اساتید برجسته قانون جدید بسیار مترقی تر از قانون قبلی است و فصل نوینی را در نظام قضایی کشور گشوده است. الزامات تدوین قانون جدید مجازات اسلامی به مشکلات و محدودیت های قانون سابق برمی گردد. قانون سابق مجازات اسلامی، نقایص کاستی ها، مشکلات و محدودیت هایی را در عمل برای نظام قضایی به وجود آورده بود که منجر به تدوین قانون جدید شد. از جمله این الزامات یکی نادیده گرفتن ضرورت ها و مصالح اجتماعی است. در تعیین و اجرای نظام کیفری می بایست این الزام در نظر گرفته شود. وقتی قانونگذار به عنوان مثال مجازات حبس و شلاق را برای بزهی در نظر می گیرد باید روشن کند که چه هدفی را دنبال می کند ضروریات اجتماعی و مصالح را باید در نظر داشته باشد. به عبارت دیگر وصف مجرمانه ای که برای عملی در نظر می گیرد در حقیقت تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می شود؟ طبعات قوانین کیفری جامعه اگر به جای پیروی از تجربیات زندگی تنها با پیروی از منطق ذهنی شکل بگیرد، چه بسا جامعه را با بحران تورم جرم و افزایش جمعیت کیفری مواجه سازد و نتیجه تورم جرم انگاری نیز ارتباط دادن مردم با نظام قضایی و افزایش جمعیت کیفری است. الزام دیگر بی توجهی قانون سابق به اصل فردی کردن مجازات ها است. قانونگذار در قانون سابق هرگز به تفاوت های فردی اشخاص و این که کدام مجازات دارای اثربخشی مطلوب خواهد بود، توجهی نداشت. بلکه منطق ذهنی او عمدتاً در مقابله با رفتار مجرمانه بنابر مصلحت و نه بر مبنای اصول عملی، باید واکنش نشان داد. نتیجه این بود که بدون در نظر گرفتن نقش و اهداف حقوق کیفری و آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی مجازات ها به فربه ساختن حقوق کیفری روی آورده شد. پس نظام تفنینی ایران در ارایه الگویی مناسب و فراگیر در جهت به کارگیری مطلوب اهرم ها و نهادهای مؤثر حقوق جزا نظیر تخفیف مجازات، آزادی مشروط و رژیم های نیمه آزادی و … ناتوان جلوه می نمود.

با توجه به این که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اوامر و نواهی شرع مقدس و نقش بنیادی آن در بیان قوانین و لزوم پاسداری فقهای شورای نگهبان از احکام اسلام و قانون اساسی رویکردی کلی در تدوین همه قوانین و مقررات در کشور ما رویکرد اسلامی و شرعی بر پایه مذهب اثنی عشر است. لذا قانون جدید مجازات اسلامی نیز از این رویکرد مستثنی نبود و روح حاکم بر آن، این اصل کلی می باشد. بنابراین از یک دیدگاه کلی می توان گفت که قانون مجازات اسلامی جدید تلفیقی از حقوق اسلامی و حقوق موضوعه روز دنیا است. اگر نگوییم حقوق اروپایی یا حقوق غربی، ولی می توان گفت دستاوردهای حقوق جزایی مدرن در این قانون تا حدودی منعکس شده است و به روز شدن قانون از خصیصه های بارز آن است. از سویی نوآوری ها و ابداعاتی در زمینه تأسیسات حقوق جدید در این قانون پیش بینی شده است که می توان به تعریق صد در حکم، مجازات های جایگزین و امثال آن اشاره کرد.

علاوه بر ماده ی۶۴۸ ق.م.ا قوانین و مقررات خاص دیگری نیز معترض تکلیف حفظ اسرار و مجازات ویژه برای فاش کردن شده اند که در اینجا بدان ها اشاره می کنیم.

۱- ماده ی ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستعیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ : «مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات ترد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.»

۲- ماده ۱۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۱۷: «کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید، در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد.»

ملاحظه می شود که قانون مزبور مجازاتی اشد از مجازات مقرر در ماده ۶۴۸ ق.م.ا را برای تخلف از این تکلیف پیش بینی نموده است.

۳- ماده ۸ قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۷ :«صورتهای مزبور (صورت دارایی و درآمد وزراء و …) مندرجات آنان سری است و افشای آن قبل از کیفر خواست به کلی ممنوع است و متخلفین به مجازات مقرر در ماده ۲۲۰ ق.م.ع (ماده ۶۴۸ ق.م.ا لاحق) محکوم خواهند شد.

۴- ماده ۲۸ قانون تأمین بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵: کارگزار مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان می باشد و حق افشای دستورهای رسیده را ندارد. در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده ۱۳۸ ق.م.ع محکوم خواهد شد.

۵- ماده ۲۹ قانون مطبوعات ۲۲/۱۲/۱۳۶۴: انتشار مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشای آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیزات با وی رفتار خواهد شد.

۶- ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵: وکیل باید اسراری را که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت موکل را حفظ کند.

۷- ماده ۸۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۲۲: متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد: … ۲- در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید…

۸- ماده ۲۷ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب سال ۱۳۷۴: مترجم مکلف است اسراری که در اثر امر ترجمه به آنها واقف می شود حفظ کند و در صورت افشای اسرار مراجعین به مجازات مندرج در ماده ۱۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۶۲ (ماده ۶۴۸ ق.م.ا لاحق) محکوم خواهند شد.

۹- ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳: «هرشخص ساکن ایران، همچنین اتباع ایران مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماری ها و آمارگیری ها که توسط مرکز ایران انجام می شود پاسخ صحیح دهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری های مختلف از افراد و مؤسسات جمع آوری می شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچ وجه در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.

۱۰- ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۶: سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده اند مکتوم دارند.

برای توضیح نحوه ارتباط موارد خاص مذکور با ماده ۶۴۸ ق.م.ا ذکر مطالبی ضروری است:

۱- برخی از این مواد صرفاً به جرم بودن افشای سر و تکلیف به حفظ آن اشاره کرده اند، ماننده ماده ۳۰ قانون وکالت، که برای تعیین مجازات، به ماده ۶۴۸ ق.م.ا مراجعه شود.

۲- در بعضی از موارد مزبور صرفاً مجازات انتظامی بیان شده است مانند ماده ۸۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، در این موارد اعمال هر دو مجازات انتظامی و مجازات مذکور در ماده ۶۴۸ ق.م.ا بلا اشکال خواهد بود.

۳- در برخی از موارد مزبور اعمال همان مجازات مندرج در قانون مجازات تصریح شده است که باید مورد عمل قرار گیرد.

۴- پاره ای از مواد خود مجازات مستقلی را تعیین کرده اند که در دیدگاه اولیه ممکن است به نظر برسد مجازاتهای مذکور به موجب ماده ۶۴۸ منسوخ گردیده اند. اما چنین برداشتی صحیح نیست چون مواد خاص ناظر به مورد خاصی هستند و اکثر آنها در زمانی مورد قانونگذاری قرار گرفته اند که ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی، حاکم بوده است. به عبارتی قانونگذار با علم به ماده مزبور، مجازات جداگانه ای را تعیین کرده است. بنابراین چنین مواردی به اعتبار خود باقی هستند.

 

منابع

الف-کتب و مقالات

۱-قرآن کریم

۲-افراسیابی، محمّداسماعیل، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات فردوسی، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۲٫

۳-ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، انتشارات آریان، چاپ اول، سال ۱۳۸۲٫

۴-بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشرنی، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

۵-پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات دانشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۵٫

۶-پدرام، مسعود، سپهر عمومی روایتی دیگر از سیاست، تهران، نشر یادآوران، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۷-حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۸-حلاق، وائل، تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی، ترجمه محمدراسخ، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫

۹-خمینی، روح الله ، الرسائل، قم، انتشارات طباطبائی، ج۱٫

۱۰-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتباخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، سال ۱۳۸۸، چاپ احمدی، ش ۲۸۴۱٫

۱۱-زینالی، امیرحمزه، مبانی مداخله حقوق کیفری ایران در حفره فرهنگی چالش های فرا روی آن، کتاب تازه های علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸ .

۱۲-زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، انتشارات فکرسازان، چاپ دهم، سال ۱۳۸۵٫

۱۳-زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، پائیز سال ۱۳۸۴٫

۱۴-زراعت، دکتر عباس، شرح قانون مجازت اسلامی؛ انتشارات ققنوس جلد۱، چاپ اول ، ۱۳۸۰.

۱۵-شیخ صدوق، من لا یحضره الفقه، ۱۴۰۴ ق، ناشر جامعه المدرسین، ج۲٫

۱۶-عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۱۷-عباسی، محمود، افشاء اسرار بیماران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، سال ۱۳۸۳٫

۱۸-علامه مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ ه.ق، ۱۹۸۳ م، ناشر مؤسسه الوفا بیروت، ج۷۲ .

۱۹-علامه طباطبائی، المیزان، موسسه نشر اسلامی قم، جلد ۹ .

۲۰-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، جلد دوم، چاپ سوم، سال ۱۳۶۰٫

۲۱-قماشی، سعید، ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی، سال دهم، شماره ۵۸٫

۲۲-ماکیاولی، نیکولا، شهریار، ترجمه ی احمد زرکش، تهران، نشر پژواک، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

۲۳-مهرپور، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۷۴٫

۲۴-محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه  بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ ۱۳، ۱۳۸۵ .

۲۵-میرمحمّدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۷٫

۲۶-وکس، ریموند، فلسفه حقوق، ترجمه دکتر باقر انصاری، مسلم آقایی طوق، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

۲۷-هارت، هربرت، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۹۰٫

ب-پایان نامه ها

۲۸-رزم جویی، ایمان، مبانی و اهداف جرایم علیه میراث فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

۲۹-باقری، حمیدرضا، مبانی فقهی تخلفات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران ۱۳۸۷٫

———————–

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۶۰، ج دوم، ص ۱۱۸۳٫

 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتباخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، سال ۱۳۸۸، چاپ احمدی، ص ۳۵۶، ش ۲۸۴۱٫

عمید، حسن، پیشین، ج دوم، ص ۱۵۰۷٫

 ایمانی، عباس، پیشین، ص ۷۰، ش ۱۴۱٫

 زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۸۴٫

 میرمحمّدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۷، ص ۴۷۳٫

 زینالی، امیرحمزه، ۱۱ مبانی مداخله حقوق کیفری ایران در حفره فرهنگی چالش های فرا روی آن، کتاب تازه های علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص۴۱۱

رزم جویی، ایمان، مبانی و اهداف جرایم علیه میراث فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 زینالی، همزه، پیشین، صص ۴۲۱-۴۲۰

 برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: هارت، هربرت، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۹۰، صص۶۷-۵۹

زینالی، امیرحمزه،پیشین، ص۴۲۲

 حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳،ص۴۴

-زینالی، امیرحمزه، همان صفحه

راسخ، محمد، فرهنگ نظریه حقوقی، همان، ص ۵۹

برای مطالعه بشتر رجوع کنید به: عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸

محمودی جانکی، پیشین، ص ۲۵۸

حسینی، سیدمحمد، پیشین، ص۲۷-۲۳

حسینی، سیدمحمد، پیشین، صص۳۲-۲۹

 هاشمی، سیدمحمد، همان، ص ۱۴۷

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به ماکیا ولی، نیکولا، شهریار، ترجمه ی احمد زرکش، تهران، نشر پژواک، چاپ اول، ۱۳۸۹، صص۸۴-۷۹

 Arended

 Jurgen Habermas

 Thomas Hobbes

 برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: وکس، ریموند، فلسفه حقوق، ترجمه دکتر باقر انصاری، مسلم آقایی حلوق، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹، صص۱۷-۱۳

 برای مطالعه بیشتر درباره توتلایتاریسم رجوع کنید به: پدرام، مسعود، سپهر عمومی روایتی دیگر از سیاست، تهران، نشر یادآوران، چاپ اول، ۱۳۸۸

 برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به :

Arendt , Hannah, (1963) on Revolution. New York: The Viking press

حسینی، سیدمحمد، همان، صص۳۷-۳۵

 حسینی، سیدمحمد، همان، ص۱۸۳-۱۸۲

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط « حدید/۲۵»

و نرید ان نمن علی الذین استضعفو فی الارض و نجعلهم اهه و نجعلهم وارثین «قصص/۲۹»

مهرپور، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۷۴، ص۳۱

حلاق، وائل، تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی، ترجمه محمدراسخ، تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۸، صص۱۸-۱۵

علامه مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ ه.ق، ۱۹۸۳ م، ناشر مؤسسه الوفا بیروت، ج۷۲ ص ۸۴

خمینی، روح الله ، الرسائل، قم، انتشارات طباطبائی، ج۱ ص ۲۸ به بعد

- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به شرح لمعه الدمشقبه شهید ثانی

شیخ صدوق، من لا یحضره الفقه، ۱۴۰۴ ق، ناشر جامعه المدرسین، ج۲ ص۵۷۱

علامه طباطبائی، المیزان، موسسه نشر اسلامی قم، جلد ۹ ص ۶۳ و۶۴

  محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ ۱۳، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۱ و پایان نامه مبانی فقهی تخلفات اداری مندرج در قانون رسیدگی به مخلفات اداری، حمیدرضا باقری، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران ۱۳۸۷

 قماشی، سعید، پیشین، شماره ۵۸٫

 افراسیابی، محمّداسماعیل، پیشین، ص ۲۳۲٫

 سوره بقره، آیه ۲۸۲٫

 پاد، ابراهیم، پیشین، ص ۳۲۷٫ (اقتباس از شماره ۲۶۳ مبحث افشای اسرار).

 همان، ص ۳۲۷٫

عباسی، محمود، افشاء اسرار بیماران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، سال ۱۳۸۳، ص ۷۱٫

 زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۶۹٫

زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۶۹٫

روزنامه حمایت، مورخه ی ۲۷ اسفند ۱۳۹۰

 اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 اصل نود و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

روزنامه حمایت، همان

 زراعت، عباس، پیشین، ص ۲۱۸لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 42
[ 07 / 03 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

مقدمه

حقّ حیات از حقوق اساسی انسان است و همهی انسانها، به شرط آن­که مبتلا به اختلالات روانی نباشند، از این حقّ خود با جدّیت تمام دفاع میکنند و در راه صیانت ذات خویش از هیچ کوششی فرو نمیگذارند. علامه جعفری منشأ این دریافت مشترک انسانها از ارزش اساسی حیات را دو عامل میداند: عامل اول، آشنایی و دریافت کاملاً مستقیم و حضوری همه­ی انسان ها دربارهی حیات خویشتن و مختصات آن و عامل دوم، مشاهدهی جاذبیت بسیار شدید حیات و مختصات مثبت آن و تلخی بسیار شدید خاموشی حیات و ورود اخلال بر آن در دیگر انسانها است. بنابراین میتوان گفت: حق حیات طبیعیترین و اولین حقی است که همهی موجودات زنده، به شرط این­که عامل اخلال حیات دیگر جانداران نباشند، از آن برخوردارند.  به همین علت، یکی از حقوقی که در اعلامیهی جهانی حقوق بشر برای تمام انسانها قائل شدهاند، حق حیات است.

اما در مواردی قانونگذار برای ارتکاب برخی از جرم ها، حیات مجرم را سلب می کند. مصادیق سلب حیات را می توان اعدام و قصاص دانست. در طی دهه های اخیر مجازات های سالب حیات با انتقادات شدیدی از طرف صاحبنظران جرم شناس مطرح شده است و در نتیجه این انتقادات اعدام در بیشتر کشورهای غربی حفظ یا به حالت تعلیق درآمده است. اما در کشورهای اسلامی به این دلیل که این مجازات ها مورد تاکید شرع قرار گرفته است،  کماکان این مجازات ها در قوانین جزایی کشورهای اسلامی مخصوصا کشور ایران دیده می شود. از این جهت در این تحقیق برای روشن شدن فلسفه این مجازات ها به بررسی اصول و مبانی این مجازات ها می پردازیم.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه مجازات سالب حق حیات

معنی حیات

کلمه‌ی حیات در لغت نامه‌ی دهخدا، «به معنای زیست، زندگی، زندگانی و در مقابل ممات آمده است»علامه ابن منظور در لسان العرب حیات را «در لغت همان نقیض الموت دانسته و علاوه بر مباحث لغوی آن به شرح و تفسیر آیات مربوط به حیات و موت پرداخته است»در اقرب الموارد علاوه بر «نقیض الموت به معنی منفعت نیز آمده است»

علی رغم اینکه معنی «حیات» در بدو امر، سهل و ساده به نظر می‌رسد و نیازی به بیان مفهوم و معنی آن نیست، ولی اندیشمندان این علم، معانی مختلفی را برای آن ذکر کرده‌اند که البته ذکر معانی حیات نه تنها مخصوص به انسان‌ها بلکه مربوط به تمامی موجودات است.

به طور خلاصه برخی از معانی ذکر شده از سوی زیست شناسان در مقام تبیین حیات، عبارتند از :

أ) «موجود زنده آن است که دارای خصوصیات حیاتی چون اعمال تغذیه، ارتباط با یکدیگر و توالد و تکثیر باشد.»

ب) حیات توانایی ازدیاد انواع است، بدین صورت که موجود زنده قادر است از خود رونوشت‌برداری کند.

ج) حیات، مجموعه‌ای از فعالیت‌های فیزیکی و شیمیایی است که به محیط مخصوصی بستگی دارد.

د) مشخصه‌ی اصلی حیات، هدف داری است که در برخی حیوانات فقط حفظ حیات است.»

در فقه اسلامی از حقّ حیات با عنوان نفس محترمه یاد شده است. نفس در لغت به معنای جان، خون، تن، جسد، حقیقت هر چیز آمده و نفوس و انفس جمع آ­ن است. دهخدا آن را به معنای جان، روح و قوه ای که بدان جسم زنده، زنده است، دانسته است

بحث حق و معنی و مفهوم آن در میان حقوقدانان و فقها، جایگاه خاصی دارد و هریک به نوعی از آن تعریف کرده و به بیان مفهوم آن پرداخته اند، اما در هر صورت در یکی از معانی زیر به کار رفته است:

أ) اموری که در قانون پیش بینی شده و افراد مجازند که به قصد خود  برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را حق گویند: مثلاً طرفین عقد بیع می توانند ضمن عقد بیع، شرط اسقاط ضمان تلف بیع قبل از قبض را بین خود بنمایند

 ب) حق نوعی مال است و در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع به کار می رود؛ چنان که گویند: مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع، مالکیت حق؛ مانند مالکیت حق خیار  و مالکیت حق تحجیر.

ج) در فقه امامیه حق را چنین تعریف کرده اند: «حق عبارت است از قدرت فرد انسان برابر قانون بر انسان دیگر یا بر مال یا بر هردو اعم از مادی و معنوی»

همچنین در حقوق اسلام عقیده بر این است که هر حق دست کم باید یکی از سه اثر: قابلیت اسقاط، قابلیت نقل و انتقال را دارا باشد

پس از بیان معنای حق، این سوال مطرح می گردد که آیا اطلاق لفظ حق در مبحث حقوق طبیعی و حقوق بشر به معنی حقی است که قابلیت اسقاط، نقل و تبدیل و انتقال را دارا است؟ همان گونه که کسی می تواند حق مالکیت انتفاع یا تحجیر خویش را اسقاط یا نقل یا به دیگری منتقل می کند، در این جا هم این گونه است؟ به عبارت دیگر، آیا انسان مالک نفسش محسوب میشود یا خیر؟ و اگر مالک آن محسوب میگردد چه نوع مالکیتی دارد؟ آیا حق هر نوع تصرفی در این مال وجود دارد یا نه؟

حق حیات بدین معناست که انسان حق ریشه ای برای زندگی کردن دارد و حقوق انسان منوط به زنده بودن اوست. این حق بر سایر حقوق انسان اولویت داردزیرا بدون حیات سایر حقوق ارزش و کاربردی ندارند. ومباحث راجع به مجازات اعدام ، دفاع مشروع ،سقط جنین،مرگ آسان وجنگ  حول محور همین حق حیات مطرح می شوند.مثلاً در بررسی مجازات اعدام این سئوال مطرح است که آیا مجازات به معنای نقض حق حیات فرد می باشد یا خیر؟ یا در مرگ آسان تجویز این امر درمخالفت با حق حیات فرد قراردارد یا خیر؟یا در سقط جنین این مبحث مطرح است که میان حق حیات جنین وسرنوشت زن درموضوع بارداری چه تدبیری بیاندیشیم.و در جنگ، دولتها برای حمایت از حق حیات شهروندان خود چه وظیفه ای دارند؟

حق حیات که از حقوق ذاتی بشر است همواره درادیان و قوانین اساسی و عادی و کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است.

خداوند می فرماید:«…و اذ اخذنا میثاقکم لاتسفکون دماءکم و لا تخرجون  انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون … چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید”
و همچنین می فرماید:«مَن قَتَل نفساً بغیر نفس او فسادٍ فی الارض فکانما قَتَل الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیاً… هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فساد گری بکشد گویا همه مردم را کشته است.وهرکس زنده گردانش گویا که  همه مردم را زنده کرده است”

در اسناد بین المللی به کرات از این حق حمایت شده و دولت ها را مکلف به رعایت حقوق شهروندان خود نموده اند که بدون تشریح و تفسیر به بیان عین عبارات مربوطه پرداخته می شود.

برابر ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ١٠ دسامبر ١٩۴٨ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ” هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.”

حسب بند ۱ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ مقرر می‌دارد: « حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.» ودر بند ۲ همین میثاق آمده است«..در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیونها  راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح‌.».همچنین دربند ۵ میثاق موصوف آمده: “حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست.”‌

گفتار دوم: تاریخچه مجازات سالب حیات

در بررسی مجازات اعدام در دوران های مختلف مناسب است به این مسئله توجه شود که تاریخ را از این حیث به دوره ی انتقام فردی (دوره ی جنگ های خصوصی) ، دوره ی دادگستری خصوصی و دوره ی دادگستری عمومی تقسیم کرده اند.با بررسی متون تاریخی و تحلیل های حقوقی می توان به این نتیجه رسید که در هر منطقه یا هر دوره ای که امکان اعمال حاکمیت دولت مطرح نبوده، مجازات ها بیشتر به صورت انتقام فردی و به وسیله ی جنگ های خصوصی اعمال می شد، به گونه ای که گاه در مقابل قتل یک نفر از یک قبیله، ده ها نفر از قبله ی قاتل به وسیله قبیله ی مقتول کشته می شدند، ولی در هر دوره یا منطقه ای که دولت اعمال حاکمیت می کرد، برای اعمال مجازات ها از روش های نسبتا معتدل تری استفاده می شد، گرچه در بعضی از دوران های تاریخ این مجازات ها بسیار خشن و وحشیانه بوده است.

فصل دوم: بررسی مبانی مجازات سالب حیات

گفتار اول: مبنای مجازات سلب حیات در مکاتب بشری

مخالفان کیفر سلب حیات در استدلال به عقیده خود دلایل بسیاری را بیان کرده اند که در اینجا تنها به چند مورد از آنها بسنده می شود.

۱ استدلال عقلی:  به باور این دیدگاه، چون حق حیات از حقوق طبیعی و فطری انسان می باشد، و نه حق بخشیده شده از سوی جامعه به او، جامعه نمی تواند آن را از وی بازستاند. پیش فرض این نگرش آن است که حاکمیت به نمایندگی از جامعه، مجازات سلب حیات را به کار می بندد.

نقد و بررسی این دیدگاه:

الف. به دلیل آنکه حاکمیت، ضرورتی از بایسته های زندگی گروهی انسان می باشد، آنچه را که در موجودیت و رشد خود لازم می بیند به نمایندگی از جامعه انجام می دهد. به باور موافقان مجازات سلب حیات، این کیفر نیز از جمله این بایسته های یاد شده است؛ زیرا کارکرد جامعه درباره مجازات از دو حال بیرون نیست؛ یا فردی که کیفر بر او بار می شود شخص اصلاح ناپذیر می باشد و به همین دلیل، جامعه از سوی وی با تهدیدهایی روبه روست؛ به گونه ای که آن را به فروپاشیدگی و نابسامانی دچار می سازد، و یا در مواردی همچون حق و قصاص، در صورت به کار بسته نشدن این مجازات از سوی حاکمیت، صاحبان حق را به واکنشی مهار گسیخته وامی دارد که آسیب آن نیز از هم گسیختگی آرایش جامعه را در پی دارد. بدین سان، جامعه، دست کم در برخی موارد همچون دو نمونه پیش گفته، ناگزیر از به کار بستن کیفر ستاننده حیات می باشد. به دیگر سخن، با وجودی که جامعه حق حیات را به اشخاص نداده است، ولی گاه حق پیدا می کند تا آن را از آنها بازستاند.

ب. این استدلال درباره سایر کیفرها نیز درست می نماید؛ از این رو، بر پایه دلیل یاد شده، آنها نیز باید از گردونه مجازات ها به کنار نهاده شوند. برای نمونه، مگر حق آزادی را جامعه به افراد داده است تا بتواند با قانونی کردن کیفر حبس، آن را از آنان بازستاند؟ چراکه آزادی نیز همچون حیات، حق طبیعی و فطری انسان می باشد. 

۲- جبران ناپذیری اشتباه قاضی، پس از به کار بسته شدن کیفر سلب حیات:

پیش فرض این استدلال این است که چنانچه در صدور حکم مجازات سلب حیات از سوی قاضی اشتباهی رخ دهد، این خطا قابل جبران نیست. از این رو، برای روبه رو نشدن با زیان های احتمالی از این دست، شایسته است اساسا آن را از سیاهه کیفرها حذف کنیم؛ زیرا در این صورت، هیچ گاه دغدغه آن را نخواهیم داشت که به ناحق فردی بی گناه را از میان ببریم، ولی تا زمانی که راه برای به کار بستن این مجازات باز می باشد، دغدغه و تشویش خاطر مزبور نیز وجود دارد و قاضی را رنج می دهد.

نقد و بررسی این دیدگاه:

نخست آنکه دغدغه یادشده درباره همه کیفرها وجود دارد؛ از این رو، با پذیرش استدلال مزبور باید تمامی آنها را حذف نمود. از سوی دیگر، به دلیل آنکه همه رفتارهای بشر اشتباه پذیر می باشد، پذیرش این استدلال، روند پیشرفت کارها را در جامعه به آشفتگی دچار می سازد. برای نمونه، آیا می توان زیر بار رفت که به دلیل احتمال رویداد خطا در امور پزشکی و رویارویی با مواردی همچون مرگ یا پیدایش نارسایی در کارکرد عضو بیمار، پزشک نباید به عمل جراحی دست بزند؟ کوتاه سخن آنکه دست برداشتن از کار، به دلیل احتمال روی دادن اشتباه در آن، بر منطق درستی استوار نمی باشد. و سرانجام اشکال سوم آنکه در قوانین کشورها برای اشتباه قاضی راه کارهای ویژه ای پیش بینی شده است و این راه کارها راه را بر هرگونه نگرانی از وقوع خطای در حکم می بندد و مانع از آن می شود که به بهانه اشتباه احتمالی از صدور حکم به وسیله قاضی سر باز زده شود. وانگهی، این راه کارها قاضی را وامی دارد تا در صدور حکم دقت لازم را به کار برد. این راه کارها در حقوق موضوعه ایران نیز به چشم می خورد که نمونه ای از آن به قرار زیر می باشد: هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. همچنان که دیده می شود، در این ماده، قانونگذار برای واداشتن قاضی به باریک اندیشی و دقت در صدور حکم، در صورت نادیده انگاری این اصل و رخداد اشتباه برای وی کیفر انتظامی ویژه ای در نظر گرفته است. 

۳- کیفر سلب حیات، مجازاتی ناسازگار با عواطف و احساسات:

بر پایه این دیدگاه، سلب حیات مجازاتی می باشد که عواطف و احساسات انسان را آزرده می کند؛ از این رو، برای جلوگیری از رنجیدگی خاطر جامعه، نیکوست که آن را از سیاهه کیفرها حذف کنیم.

نقد و بررسی این دیدگاه:

در پاسخ به این رویکرد می توان گفت: آیا جرایمی که مجازات آنها سلب حیات می باشد، یعنی قتل عمد و مانند آن، احساسات انسان را آزرده نمی سازد؟ و آیا واکنش احساسات انسان ها در برابر جرایم مزبور بیشتر نیست؟ و سرانجام آیا بیزاری حاصل از کشته شدن بی گناهی از سوی قاتل مجرم بیشتر است یا نفرت حاصل از کشتن این مجرم که بی گناهی را کشته است؟ پیداست که در داوری جامعه اندازه بیزاری نخست بیشتر می باشد. اکنون اگر کسی بگوید این گونه نیست، بلکه نفرت حاصل از هر دو کشته شدن همسان می باشد، با فرض چشم پوشی از نادرستی چنین قضاوتی می گوییم: چنین عواطف و رحمتی درباره قاتل عمد، آشفتگی آرایش جامعه و شکستن حریم فضیلت و اخلاق را در پی دارد؛۵۲ زیرا از یک سو، با گستاخی این قاتل آزاد شده زمینه برای یکه تازی او بیشتر می شود و از سوی دیگر، برای رهایی چنین فردی جامعه پاسخی ندارد. نتیجه آنکه حاکمیت به نارسایی در کارکرد محکوم می شود. البته، موافقان کیفر یاد شده اجرای آن را تنها گزینه نمی دانند، بلکه برای این مجازات، جایگزینی به نام «گذشت از قصاص» در برابر گرفتن دیه را مطرح می کنند و صاحب حق یا ولی دم را در گزینش هر یک آزاد می گذارند. این جایگزین هم از مهربانی و رأفتی نشان دارد که مخالفان کیفر مرگ برای مجرم پیشنهاد می کنند. از سوی دیگر، به دلیل آنکه به کار بستن این احساس عطوفت به صاحب حق واگذار شده است، و نه ساختار کیفری و قضایی؛ از این رو، با عدالت کیفری همسو می باشد و شائبه حریم شکنی فضیلت های اخلاقی از سوی حاکمیت را نیز در پی ندارد. جایگزین یادشده، یعنی گذشت تنها یا عفو در برابر گرفتن دیه، در قرآن کریم نیز مطرح گردیده است. البته این بدل در برخی کشورها مانند هند و سودان، مجازات حبس با اعمال شاقه می باشد که به تشخیص دادگاه به کار بسته می شود. جایگزین کیفر حبس با اعمال شاقه در بعضی کشورها تنها بدل مجازات سلب حیات است که گاه به گونه ای اجباری از سوی مقام قاضی به کار گرفته می شود. با توجه به چیرگی جنبه خصوصی جرم قتل عمد ـ یعنی شاخص ترین بزهی که دارای مجازات سلب حیات می باشد ـ بر جنبه عمومی آن، چنین به نظر می آید که راه کار قرآن کریم در پیشنهاد جایگزین این مجازات، در سنجش با جایگزین کشورهای مزبور هم در گزینش نوع جایگزین، یعنی گذشت تنها یا گذشت در برابر گرفتن دیه، و هم در اختیار گذاردن اجرای آن به صاحبان حق منطقی تر و با اصول حقوق جزا سازگارتر می نماید؛ چراکه اولا، در جرایمی که جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی آن چیرگی دارد، به کار بسته شدن مجازات زندان با اعمال شاقه نادرست می باشد. ثانیا، به کار بستن اجباری آن جایگاهی ندارد، بلکه هرگونه تصمیمی را در این باره باید به صاحبان حق یا اولیای دم سپرد.

با نگاه به آیه صد و هفتاد و هشتم سوره مبارکه «بقره» که می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی… فمن عفی له من أخیه شی فاتباع بالمعروف وأداء إلیه بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمه… » (ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، حکم قصاص بر شما نوشته شده است… و هر کس که از سوی برادر [دینی]اش [یعنی ولی مقتول ]چیزی [از حق قصاص] به او گذشت شود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت ]احسان، [خون بها را] به او بپردازد. این [حکم ]تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست… )، چنین به نظر می رسد که قرآن کریم با پیشنهاد دو جایگزین یادشده، راه کاری را برگزیده است که هیچ یک از دو اشکال پیش گفته روی دهد؛ زیرا از یک سو، با به میان نکشیدن جایگزین کیفر حبس در پیامدهای بد آن (مانند پیدایش آشفتگی روانی، افزایش کینه ورزی و در نتیجه، بالا رفتن درجه مجرمیت شخص زندانی) دوری جسته و از سوی دیگر، گزینش کیفر را در جرمی که جنبه خصوصی آن بر عمومی برتری دارد به صاحب حق یا ولی دم واگذار نموده است. پیشنهادکنندگان مجازات حبس با اعمال شاقه به عنوان جایگزین کیفر سلب حیات، چنین ادعا می کنند که چون جایگزین مزبور سختی و آزار بیشتری را برای مجرم به دنبال دارد، اساسا مجازات سلب حیات برای مجرمی که می خواهد با شتاب از عذاب وجدان بگریزد مناسب نیست. دلیل در پی داشتن دشواری بیشتر در جایگزین یاد شده آن است که مجازات مزبور زمانی طولانی بر مجرم بار می شود و به همین دلیل، اثر زجردهی، تهذیب و اصلاح بیشتری را بر نفس او بر جای می گذارد.

در پاسخ به این استدلال می توان گفت: اولا، به دلیل نامتناسب بودن کیفر جایگزین با جرم انجام یافته، عدالت کیفری پایمال می شود؛ ثانیا، به کار بستن آن نتیجه ای ناسازگار با آنچه پیشنهادکنندگان می خواستند، یعنی تهذیب و اصلاح نفس مجرم، در پی دارد؛ زیرا در زندان ماندن همیشگی مجرم، آن هم با اعمال شاقه، چنان اثر بدی بر نفس و روان او می گذارد که اغلب با سنگدلی و فزونی خواست انجام جرم در او همراه است. همچنین این جایگزین نامناسب بیماری های روانی خطرناکی را برای بزهکار در پی دارد. آیا راه کاری که به سنگدلی یا دیوانه شدن مجرم می انجامد شیوه ای منطقی و درست می باشد؟ آن عاطفه و احساس مهربانی در حق مجرم که مخالفان کیفر سلب حیات در پی آن بودند کجا رفت؟ بدین سان، منطقی ترین راه همان گزینه ای می باشد که قرآن کریم فرارویمان نهاده است؛ یعنی جایگزین «گذشت از مجرم» و اینکه مجرم به پاس این گذشت، خون بها را به صاحب حق و اولیای دم بدهد. قرآن کریم برای تشویق اولیای دم به گذشت، در آیه ای دیگر، آن را مایه بخشودگی گناهان آنان شناسانده است:«… فمن تصدق به فهو کفاره له» (مائده: ۴۵)؛… و اگر کسی آن را نبخشد (و از قصاص چشم پوشی کند) پس آن، کفاره [گناهان ]او خواهد بود. بدین سان، آشکار می شود که قرآن کریم بر به کار بسته شدن آن پای می فشرد، هرچند تصمیم پایانی با صاحب حق می باشد و هیچ کس نمی تواند در حق شخصی او دخالت اجباری نماید.

گفتار دوم: مجازات سلب حیات و پیامدهای ناسازگار با اصول حقوق جزا:

برخی از اندیشمندان حقوق کیفری، همچون شارل لوکا، برای مجازات سلب حیات پیامدهایی ناسازگار با اصول حقوق جزا برشمرده اند که برخی از آنها به قرار زیرند: خوار گردیدن یا به هیجان وادار شدن مجرمی که به کیفر سلب حیات محکوم شده است، پیدایش حرفه بی آبروی میرغضب، جدا نگردیدن جرایم منتهی به مرگ و به کارگیری مجازاتی یکسان؛ یعنی سلب حیات برای همه آنها، پیدایش حالت عدم مجازات،حذف مجرم از قلمرو زندگی و تنبیه نکردن او، نابودی مجرم به جای از میان بردن جرم، از میان بردن روحیه پشیمانی و توبه در مجرم، بی رحمانه و خشن کردن آداب و رسوم و دلایلی از این دست. ناسازگاری این پیامدها با اصول حقوق جزا با درنگ و باریک اندیشی در آنها نمایان می شود. برای نمونه، یکی از این اصول، به سازی و اصلاح و تربیت مجرم می باشد، در حالی که در پیامد نخست این اصل زیر پا نهاده شده است. جدا نساختن جرایم منتهی به مرگ و در نظر گرفته شدن مجازاتی یکسان برای آنها نیز با اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزا همسو می باشد. تأمل در سایر پیامدها نیز ناسازگاری آنها را با حقوق جزا می نمایاند.

اینکه در این نظریه میان جرایم منتهی به مرگ تفاوت گذارده نشده و برای همه آنها مجازات یکسان سلب حیات در نظر گرفته شده است، از آن روی می باشد که چون در همه آنها نتیجه یکی است (سلب حیات قربانی جرم)، به همین دلیل، درباره مجرم نیز همین نتیجه یعنی سلب حیات به کار بسته می شود. اینکه گفته شده است که این مجازات، روحیه پشیمانی و توبه را در مجرم از میان می برد می توان گفت: نخست آنکه راه توبه کاملا بسته نیست، بلکه مجرم می تواند در پیشگاه خداوند توبه حقیقی کند و در برابر، از عذاب اخروی خود را ایمن سازد. گفتنی است چون جرایم سلب حیات از حقوق الناس می باشند؛ از این رو، تنها پشیمانی مجوزی برای حذف کیفر مجرم نمی باشد، بلکه در صورت گذشت نکردن صاحب حق، در هر صورت او باید پاسخگو باشد. حتی می توان گفت: در این گونه موارد پرداخت حق به صاحب آن از عناصر توبه نیز برشمرده می شود؛ زیرا اگر توبه را به معنای عام تسلیم پذیری در برابر حق بدانیم، مجرم که خود را به اولیای دم تسلیم می کند تا اگر خواستند او را بکشند یا از او درگذرند و یا از وی دیه بگیرند، این رفتار خود نشان از توبه دارد. البته نباید از نظر دور داشت که پشیمانی به هنگام اجرای مجازات سلب حیات، پشیمانی حقیقی یا توبه به حساب نمی آید، بلکه بازتاب روبه رو شدن با آن وضعیت است؛ وضعیتی که افراد پرشماری یا شاید بتوان گفت همه آنان در اثر قرار گرفتن در آن، پشیمانی بدانان دست می دهد. در حالی که توبه موردنظر آموزه های دینی، پیدایش خروش درونی فرد می باشد. از این رو، حتی توبه از جنبه عمومی این جرم و عذر آوردن در پیشگاه الهی باید پیش از زمان به کار بستن مجازات روی دهد، وگرنه دارای ارزش نخواهد بود. اینکه گفته شد مجرمان جرایم سلب حیات، ترحم شدنی نیستند مستند روایی نیز دارد. پیامبراکرم ص در سخنی فرموده اند:«من لا یرحم لا یرحم»؛ کسی که [درباره دیگران ]رحم نمی ورزد، ترحم شدنی نیست. حتی می توان گفت: زیاده روی در مهرورزی به جنایت پیشگان، به فراموشی سپردن جنایت آنان، سر تسلیم فرود آوردن در برابر شرارتشان و سرانجام بار کردن درد و رنج فساد آنان به جامعه است. از سوی دیگر، کسانی که همه ارزش های جامعه را فرو ریخته اند افراد بی مبالاتی هستند که امیدی به اصلاح آنان نیست. آن گاه به چه مجوزی باید در حق آنان مهر روا داشت؟ کیفر مرگ هرچند یک جانی را از میان می برد، ولی به دلیل سنگین بودن جرایمی که این مجازات برای آنها پیش بینی شده است، برای گروه زیادی زندگی را به ارمغان می آورد؛ چراکه با از میان رفتن انجام دهنده آنها، این گروه زیاد از آسیب های احتمالی او ایمن خواهند بود. اساسا چه تضمینی وجود دارد که نفس شرور جنایتکاری که او را تا مرز دلخراش از میان بردن انسانی بی گناه پیش برده است به همان یک قربانی بسنده کند و به جان سایران دست اندازی نکند؟ از سوی دیگر، درباره همان قربانی نخست نیز حذف کیفر سلب حیات با صاحبان حق یا اولیای دم می باشد و جامعه نمی تواند در این باره این حق شخصی آنها تصمیم بگیرد. 

اشکال دیگر به طرف داران حذف کیفر سالب حیات این است که آیا کشتن قانونی و همراه با محاکمه مجرمی که به خود اجازه می دهد دیگران را بدون محاکمه از پای درآورد، راه کاری منطقی و برابر با اصول عدالت کیفری نیست؟ به ویژه آنکه در مجازات یاد شده تنها آرام کردن حس انتقام جویی قربانی جرم مورد توجه نمی باشد، بلکه اهدافی همچون فسادزدایی از جامعه نیز در نظر است. از سوی دیگر، با توجه به تأکید قرآن کریم بر اینکه باید تنها شخص تجاوزپیشه را، آن هم به همان اندازه تجاوز او، مجازات نمود، تردیدی بر جای نمی ماند که در کیفر سلب حیات سخن از مقابله به مثل می باشد، نه انتقام. مقابله به مثل هم بر خلاف انتقام که حد و مرزی برای خود نمی شناسد قانونمند است و به همین دلیل، نمی توان آن را راه کاری ناسازگار با اصول حقوق جزا به شمار آورد. اسلام با صدور دستور مقابله به مثل خواسته است جلوی جرئت گستاخی متجاوز را بگیرد؛ از این رو، به قربانی تجاوز حق می دهد تنها به اندازه تجاوز وارد شده به خود مقابله به مثل می کند. افزون بر همه اینها، مجازات های جایگزین سلب حیات، مانند کیفر حبس، نمی توانند در جرایم بزرگی همچون قتل عمد نقش بازدارندگی داشته باشند، ضمن آنکه جایگزین هایی مانند حسب دایم با اعمال شاقه پیامدهای ناگواری دارد که پیش تر درباره آن سخن گفته شد. کوتاه سخن آنکه مجازات سلب حیات با هیچ یک از اصول حقوق جزا ناسازگار نمی باشد، بلکه با آنها همسو است. باید گفت: این مجازات در مورد بزه قتل عمد، شایسته ترین کیفر به شمار می آید، با این توضیح که بهتر است جایگزین های پیشنهادی نیز مورد توجه قرار گیرند.

نتیجه

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است که منظور از آن چیست؟ و آیا سلب حیات علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود یا خیر؟ برای مثال در بند «الف» ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود، یا در بند «الف» ماده ۱۲۷ قانون یادشده مجازات معاونت در جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه می‌داند.سلب حیات یکی از اقسام مجازات‌های بدنی است که شامل اعدام، قصاص، رجم و صلب می‌شود. در مقررات کیفری کشور ما، مجازات‌های سالب حیات به‌طورمعمول به دو شیوه اجرا می‌شود: به دار آویختن و سنگسار.قابل توجه است که شیوه‌های دیگری در اجرای مجازات سالب حیات در کتب فقهی وجود دارد که انتخاب آنها با قاضی است. برای مثال در کتاب شرایع‌الاسلام محقق حلی در بیان شیوه‌های اجرای حد لواط آمده است: «الإمام مخیّر فی قتله، بین ضربه بالسیف، أو تحریقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار علیه؛ و یجوز أن یجمع، بین أحد هذه و بین تحریقه» یعنی امام در کشتن میان ‌زدن با شمشیر، یا سوزاندن، یا سنگسار، یا انداختن از بلندی، یا انداختن دیوار بر او یا جمع یکی از اینها با سوزاندن مخیر است. البته قانونگذار در ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی سابق بیان کرده بود: «حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.» اما در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید بیان کرده است: «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»بنابراین اکنون فقط باید حکم به اعدام را اجرا کرد و آنچه که در کتب فقهی آمده جزو سوابق تاریخی است و در عصر حاضر به دلیل مصالح عالیه اسلام قابلیت اجرا ندارد.به هرحال شایسته بود که قانونگذار منظور خود را از اصطلاح سلب حیات مشخص می‌کرد، با این حال به نظر می‌رسد که سلب حیات مذکور در بند «الف» مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است، شامل قصاص نیز می‌شود، به این دلیل که قانو‌گذار در مقام بیان حکم بوده و شایسته است که به طور واضح مقصود خویش را از به‌کار بردن الفاظ و کلماتی که مطلق و دارای چندین مصداق است، بیان کند.

در اینجا نیز اصطلاح سلب حیات اطلاق دارد و دارای بیش از یک مصداق است؛ در جایی که شک داشته باشیم که کلام مطلقی که صادر شده است، قابلیت تقیید به قیدی را دارد یا نه، به اصل اطلاق (اصالهالاطلاق) تمسک می‌جوییم و می‌گوییم قانونگذار در مقام بیان حکم بوده است و اگر قید و مصداقی خاص را در نظر داشته، باید بیان می‌کرده است و عقلا در این گونه استعمال‌ها بنا را بر این می‌گذارند که قانونگذار با علم و آگاهی و اینکه در مقام بیان بوده لفظ را این گونه به‌کار برده است.

در تایید این مطلب می‌توان به بند «الف» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که می‌گوید در صورتی که مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شده باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود.
در اینجا قانونگذار به صراحت بیان کرده است : جرم حدی که مستوجب سلب حیات است، بنابراین اگر می‌خواست در بند «الف» مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ قانون یادشده نیز می‌توانست چنین قیدی را بیاورد و مقصود خویش را به صراحت بیان کند، در حالی که آنجا، با توجه به اینکه مبحث شروع به جرم و معاونت در بحث کلیات حقوق جزاست و برای تمامی جرایم وضع شده است، اطلاق کلام را اراده کرده است که شامل تمام مصادیق بشود.

در بند «الف» ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که مجازات شروع به جرم در مورد جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود که این مدت ۵ تا ۱۰ سال است و همان‌طور که بیان شد جرایم مستوجب سلب حیات در این ماده علاوه بر حدود مستوجب اعدام، شامل قصاص نیز می‌شود.

از طرف دیگر مجازات شروع به جرم در قتل عمد بر اساس ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات حبس ۶ ماه تا ۳ سال است.

در اینجا با یک حکم عام مؤخر (بند الف ماده ۱۲۲) و یک حکم خاص مقدم (ماده ۶۱۳) مواجه‌هستیم و این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم مذکور در ماده ۶۱۳ به طور ضمنی نسخ شده است یا نه؟ در جواب باید گفت که طبق دیدگاه مشهور اصولیین حکم عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ حکم خاص مقدم باشد؛ زیرا خاص، به دلیل اینکه اخص است عرفاً عام را تخصیص می‌زند، هرچند که برخی از فقها (شیخ‌ طوسی، سید مرتضی) در این فرض عام لاحق را ناسخ خاص سابق می‌دانند و در نهایت اینکه در صورت وجود احتمال نسخ، اصاله عدم‌النسخ حاکم است.
همین مطلب در بحث معاونت در قتل عمد در خصوص بند «الف» ماده ۱۲۷ و تبصره مواد ۲۰۸ و ۶۱۲ قانون تعزیرات نیز مجری است.

منابع

 1. احمد زاده هروی، بررسی نظرات حیات و تکامل
 2. ابراهیم پور لیالستانی، مقاله مبانی مجازات در آیینه برخی باورهای دینی و کیفرهای شرعی، مجله معرفت، شماره ۱۲۵
 3. ابن منظور، لسان العرب
 4. ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه على‌حسین نجفى ابرندآبادى تهران، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۳
 5. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۲۰
 6. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج ۱
 7. لغت نامه دهخدا، دهخدا
 8. محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد شهرابى ، ج ۲
 9. محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد شهرابى قم،مؤسسه‌آموزشى‌وپژوهشى‌امام‌خمینى،۱۳۷۹
 10. محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد شهرابى،ج۱
 11. مطهّرى،آشنایى‌با قرآن، ج۶

– دهخدا، ۶/۹۲۴۳[۱]

-بن منظور، ۱۴/۲۱۱[۲]

-شرتونی، ۱/۸۱۹ [۳]

-احمد زاده هروی، بررسی نظرات حیات و تکامل، تهران، انتشارات رمز، ۱۳۸۹، ص ۴  [۴]

–  (دهخدا، ۱۴/۲۲۶۳۰). [۵]

-(جعفری لنگرودی، ۱۶۷۸) [۶]

محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد شهرابى قم،مؤسسه‌آموزشى‌وپژوهشى‌امام‌خمینى،۱۳۷۹،ص۹۹٫-[۷]

– آیه ۸۴ سوره بقره[۸]

–  سوره مائده آیه ۳۲  [۹]

– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج ۱، ص ۴۵[۱۰]

-شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۲۰[۱۱]

– ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه على‌حسین نجفى ابرندآبادى تهران، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۳، ص ۸۰ [۱۲]

– محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد شهرابى،ج۱، ص۹۹[۱۳]

– محمّدتقى مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد شهرابى ، ج ۲، ص ۱۳ [۱۴]

-ابراهیم پور لیالستانی، مقاله مبانی مجازات در آیینه برخی باورهای دینی و کیفرهای شرعی، مجله معرفت، شماره ۱۲۵، [۱۵]

– مطهّرى،آشنایى‌با قرآن، ج۶،ص۵۶-۵۷[۱۶]لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 40
[ 07 / 03 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

حقوقدان  و استاد دانشگاه

در حال حاضر ، معضل اعتیاد و روند رو به رشد به آن خصوصاً در میان دو قشر آسیب پذیر جوانان و زنان، یکی از مهمترین دغدغه‌های جوامع مختلف می باشد. اعتیاد یک بیماری مزمن و عصبی است که به دلیل وابستگی به مواد یا عادت های ناهنجار، آسیب های اجتماعی بسیاری را به همراه دارد. در واقع، می‌توان گفت که آثار زیانبار ناشی از اعتیاد، ریشه این نگرانی‌ها و واکنش‌های متعدد است. بنابراین، آنچه که جامعه را به واکنش علیه اعتیاد ناگزیر نموده است، رفتارهای انحراف گونه و در برخی اوقات، مجرمانه ناشی از این بیماری است. در ابتدا، واکنش نسبت به اشخاص معتاد، به شکل مجازات و سرکوبگری آنها بود؛ زیرا اعتیاد را زمینه بسیاری از رفتارهای ناشایست و غیر قانونی می دانستند. بنابراین، جامعه از طریق کیفر به فرد معتاد پاسخ میداد و اعتقاد براین بود که مجازات این افراد، موجب بازدارندگی نسبت به جرایم احتمالی آنان در آینده می‌شود. به تدریج و همگام با تحول عقاید اندیشمندان حقوق کیفری مبنی بر کاهش اثر بازدارندگی مجازات ها، وصف مجرمانه از بیماری اعتیاد برداشته شد. در حال حاضر، در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی ایران، اعتیاد یک بیماری است؛ نه یک رفتار مجرمانه و نیاز به درمان دارد. البته ، با توجه به این که این حالت می‌تواند مقدمه برخی آسیب های اجتماعی و حتی ارتکاب جرم باشد، قانونگذار در این زمینه اقدام به پیش بینی تدابیر قانونی نموده است. در همین راستا، در قانون اقدامات تأمینی سال ۱۳۳۹، معتادان با رأی دادگاه، مجبور به اقامت در کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد می‌شدند. در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ نیز، معتادان مکلف شدند تا جهت ترک اعتیاد خود ، به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد مراجعه و گواهی تحت درمان دریافت نمایند. متأسفانه، مراکز مذکور در برخی اوقات، نه تنها در نیل به اهداف موردنظر جامعه موفق نبوده اند، بلکه خود به یک معضل اجتماعی تبدیل شده اند. در سال‌های اخیر، علیرغم این که، هدف اصلی از پیش بینی و تأسیس این مراکز، درمان اعتیاد افراد گرفتار بوده است؛ معتادان در این محل‌ها به یک فرد بزهکار یا بزه دیده از جرم، مبدل شده‌اند. گستردگی و تعدد این مراکز و همینطور خلأهای نظارتی موجود و در مواردی فقدان تخصص و صلاحیت های علمی و اخلاقی لازم مسؤولین این کمپ‌ها، بستر لازم جهت فعالیت مراکز غیرمجاز و یا ارتکاب رفتارهای غیر قانونی و غیراخلاقی در این مراکز را فراهم نموده است. اقدام به ضرب و شتم و آزار و أذیت معتادان و ارتکاب رفتارهای نادرست و غیر علمی از جانب کارکنان و مسئولین این مزاکر از یک سو و ارتکاب جرم معتادان ساکن این مراکز از سوی دیگر، تنش های جدیدی را ایجاد نموده‌اند. ارتکاب جرایمی نظیر ضرب و جرح، قتل، تهدید، توهین و روابط نامشروع توسط معتادان، منجر به افزایش نگرانی نهادهای دولتی و شهروندان جامعه ، شده است.

با توجه به این که، کاهش آمار ارتکاب جرم در جامعه و افزایش احساس امنیت شهروندان، یکی از مهمترین دغدغه های حکومت می‌باشد، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. همانگونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، اعتیاد می‌تواند بستر لازم جهت رشد بسیاری از جرایم را فراهم نماید، بنابراین، بخش مهمی از تدابیر پیشگیرانه بر معتادان متمرکز شده‌اند. در واقع، پیشگیری از اعتیاد و یا درمان این بیماری، نقش مهمی در کاهش ارتکاب جرم افراد مبتلا به اعتیاد، ایفاء می‌نماید. با اینحال، مراکز ترک اعتیاد که با هدف درمان این بیماری تأسیس شده‌اند، در برخی موارد، زمینه بزهکاری و یا بزه دیدگی این افراد را فراهم نموده‌اند. متأسفانه، در برخی از مراکز، معتادان متقاضی درمان، قربانی رفتارهای مجرمانه مسئولین و یا سایر معتادان می‌شوند و یا خود مرتکب رفتارهای مجرمانه علیه این افراد می گردند. بنابراین، پیشگیری از ارتکاب چنین رفتارهایی در محیط کمپ، بسیار مهم است.

اقدامات پیشگیرانه به سه بخش پیشگیری سطح اول، سطح دوم و سطح سوم تقسیم می‌شوند. تدابیر پیشگیرانه سطح اول به حذف بسترهای جرم زا در محیط اختصاص دارند و شناسایی شرایط جرم زا ، پیش شرط انجام این اقدامات می باشد. اختصاص کمپ‌های ویژه زنان و اطفال ، متناسب با شرایط خاص جسمی و روانی این گروه‌ها، بسیار اثرگذار است. همینطور، تفکیک افراد ساکن در کمپ بر مبنای ویژگی های فردی مانند سن، بیماری ، میزان سابقه اعتیاد و یا سابقه ارتکاب جرم نیز، در کاهش آمار جرایم آنها نسبت به یکدیگر مؤثر است. درمان‌های علمی و مبتنی بر روش های صحیح و استفاده از افراد متخصص و دارای صلاحیت اخلاقی در این مراکز، پیش‌بینی مشاوره‌های روانشناختی و روانپزشکی نیز به کاهش فشارهای روحی و روانی معتادان کمک می‌نماید. علاوه بر این، نظارت مستمر و دقیق نهادهای مسئول مانند سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای متولی، می‌تواند اثر مطلوبی بر بهینه سازی کیفیت فعالیت‌های مراکز مذکور داشته باشد. البته، نباید از نقش خانواده معتادان در فرایند درمان و افزایش آرامش روحی آنها غافل ماند. بنابراین، مهیا نمودن شرایط همراهی خانواده ها با معتادن ، امری ضروری است. شیوه دیگری که در پیشگیری سطح اول این گونه از جرایم، حائز اهمیت است، پیش بینی صلاحیت‌های علمی و اخلاقی دقیق برای مسئولین کمپ های مذکور و همینطور ضرورت آموزش و مشاوره مستمر این افراد می‌باشد.

بخش دوم تدابیر پیشگیرانه، مختص افراد در معرض خطر بزهکاری است؛ که پیشگیری سطح دوم نامیده می‌شود. در این روش، شناسایی و تفکیک معتادانی که احتمال ارتکاب این جرایم در مورد آنها بیشتر است و پیش‌بینی مراقبت بیشتر و مشاوره‌های تخصصی تر برای این گروه، ضروری است. بخش وسیعی از پیشگیری سطح سوم نیز، به بازدارندگی از طریق برخورد با مرتکبین اشاره دارد. در واقع، برخورد جدی و قانونی با افراد مرتکب جرم، نقش بسزایی در کاهش تکرار جرم آنها و یا ارتکاب جرم سایرین دارد. بنابراین، پیگیری قانونی چنین رفتارهایی ضرورت دارد و مواد قانونی متعددی نیز با این منظور ، پیش بینی شده اند. در همین راستا ، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ بخش تعزیرات، درخصوص مجازات جرم آدم ربایی ، برای افرادی که اقدام به ربودن معتادان و انتقال اجباری آنها به کمپ‌های ترک اعتیاد می‌نمایند، مجازات پیش بینی نموده است. اصول ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون حمایت از حقوق شهروندی نیز بر ممنوعیت شکنجه و آزار و أذیت جسمی و روانی ، تأکید دارند. مواد قانونی متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و تعیین کیفر برای ضرب و جرح ، قتل، توهین و به طور کلی  جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی افراد، پرداخته اند. امید است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از این پس، کمتر شاهد بروز چنین اتفاقاتی در مراکز ترک اعتیاد باشیم و مراکز مذکور بتوانند اهداف خود در زمینه درمان و بازپروری معتادان را تأمین نمایند.

منبع: روزنامه ایرانلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 35
[ 07 / 03 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی در سال ۱۳۰۹ تصویب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعی در همان زمینه تهیه و منتشر گردید که راه گشای برخی از معضلات آنست. با آنکه دعوی تصرف عدوانی ذاتا مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای مدنی میباشد مع الوصف در این قانون از نظر ارتباطی که این امر با مسئله نظم عمومی دارد و به منظور اخذ تصمیم سریع. رسیدگی به قسمتی از این قبیل دعاوی به دادسرا محول گردید تا دادسر بدون آنکه مقید به مراعات تشریفات دادرسی باشد بکمک عواملی که در اختیار دارد نسبت به آن فوریت اخذ تصمیم کنند.

در سال ۱۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب گردید. در این قانون نیز مبحثی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت اختصاصی یافت با این حال چون علل و موجبات تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی کماکان باقی بود. چنانکه هنوز هم باقی است. قانون اخیر الذکر به اعتبار خود ماند.

چون مقررات مندرج در قانون مورد بحث به تناسب تحولات و تغییراتی که طی سالها رخ داده نیازمند اصلاحاتی است اخیرا. براساس مطالعاتی که شده از طرف وزارت دادگستری طرحی برای اصلاح آن تهیه گردیده که مراحل نهائی را طی میکند.

مطالعه ذیل بحثی است که آقای احمد شریعت دادیار دادسرای استان سوم در اطراف این قانون در مجمع قضات دادگستری آذربایجان شرقی مطرح ساخته که بدون هیچ دخل و تصرفی به درج آن مباردت میشود.

 

بحث درباره تصرف عدوانی است و اینکه چرا باید عرضحال تصرف عدوانی در دادسرا قابل رسیدگی فرجامی نباشد که برنامه بحث خود را بشرح زیر به سمع آقایان قضات دادگستری تبریز میرسانیم و برای تشجیذ ذهن همکاران گرامی سخنرانی خود را در پنج بخش بعرض میرسانم

اول : بحث درباره تصرف که رکن اساسی در دعوای تصرف عدوانی است.

دوم – بحث درباره قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت

سوم : اشکالات کار قضات دادسرا در رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی.

چهارم: چگونه مشکلات مرتفع می شود.

پنجم: چرا نبایستی عرضحال تصرف عدوانی در دادسرا قابل رسیدگی فرجامی باشد.

بحث اول درباره تصرف

تعریف تصرف: تصرف عبارتست از استیلاء و سلطه برمال است بمنظور استفاده و انتقاع از آن بطوریکه بتوان هر نوع استفاده از نمود بنابراین وقتی استیلاء بر مالی یافتیم و ذوالید شدیم تصرف و اثرات آن مستقر میشود و لذا تصرف دو رکن می تواند داشته باشد.

رکن مادی و رکن معنوی

رکن مادی: همان عملیاتی است که مبین تصرف باشد از قبیل نگهداری مال و تغییر دادن و متحول کردن آن و انتقاع و استفاده از آن وسیله متصرف یعنی اجاره و فروش و هبه |آن.

رکن معنوی: عبارت است از اراده شخص متصرف بانجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود و این رکن میتواند دو گونه باشد مشروع و نامشورع.

مشروع تصرفی است که قوانین موضوعه کشور اجازه استیلاء بر مال را داده باشد مانند تصرف مشتری بر مال خریداری شده و تصرف وارث بر سهم الارث خود و تصرف مستاجر بر منافع مال مورد اجاره در حدود رابطه استجاری و تصرف نامشروع آنست که اولا قوانین اجازه آنرا نداده باشد و در نتیجه در اینجا تصرف حالت غصب پیدا میکند و تصرف غاصبانه صحیح نیست و همچنین تصرف مختلس در مال مورد اختلاس و تصرف سارق بر مال غیر.

قسمت سوم: بحث راجع به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی.

عدوانی در لغت به معنی دشمنانه ذکر شده و تصرف عدوانی یعنی تصرف بر مال غیر بصورت دشمنانه و بدون رضایت متصرف و بعنوان دیگر سلب تصرف دیگری از اموال و املاک خود بدون اجازه و دشمنانه که این عمل موجب بر هم زدن عمومی جامعه و باعث ایجاد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مزاحمت گردیده است.

قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۳۲۳ چنین میگوید ( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقولی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال درخواست مینماید).

ماده ۲: قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی میگوید ( هرگاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزوبر را بتصرف شاکی (متصرف اول) بدهند این حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف بیش از یکماه نگذشته باشد) بنابراین هم قانون آئین دادرسی مدنی و هم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تعریفی از تصرف ننموده اند و بنابراین تعریف جامع و مانعی از تصرف وجود ندارد که خود نقصی از نقصهای قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است مطلب دیگری که در ماده ۲ قانون مذکور بنظر میرسد ابلاغ حکم دادستان است بمدعی علیه که معلوم نیست این ابلاغ چگونه باید باشد آیا ابلاغ واقعی است یا طبق ماده ۱۰۸ هم عملی است. دیگر اینکه نحوه و عمل کرد قضات دادسرا را در مورد رسیدگی بدعوای تصرف عدوانی بطور روشن و صریح معلوم نکرده و از طرفی بایستی سریع و بدون تشریفات عمل کرد و از طرفی دست قاضی در مورد اقدام برای بتصرف دادن مال غیر منقول بمتصرف اول بسته است زیرا بایستی ابلاغ بخوانده عملی شود تا بتوان حکم را اجرا نمود و اگر تعللی در این مورد بشود و یا خوانده خود را مخفی نگهدارد حکم دادسرا چه صورتی پیدا میکند؟

قانون مذکور به معنی واقعی رسا نیست و معلوم نیست که نحوه رسیدگی دادستان و تشخیص او بر چه مبنا و ماخذی استوار است چگونه قاضی دادسرا میتواند خارج از تشریفات با فانون مجمل تشخیص دهد که متصرف کیست شاکی صحیح میگوید یا مشتکی عنه زیرا بارها اتفاق افتاده که مثلا شهود طرفین از نظر تعداد و ماهیت برابر است قاضی چگونه میتواند بانداشتن اختیارات کافی و نبودن قانونی روشن و صریح تشخیص دهد که کدام طرف صحیح میگوید و اشکالات دیگری که قضات دادسرا مخصوصاً با آن روبرو و در پیچ و خم قانون و پرونده سرگردان میمانند زیرا قاضی در این مورد وجدانش حکومت میکند و قانون باو کمکی نمیتواند بکند امثله بلکه بنظرم رسید روشنگر این مشکلات است.

۱ – اگر خوانده پس از اجرای حکم بگوید چون حکم دادسرا قطعی نیست و قابل رسیدگی پژوهشی است ضمن خواستن استیناف که رسیدگی بآن تا حصول نتیجه نهائی و صدور حکم استینافی مدتها طول میکشد مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی نماید آیا ضمانت اجرائی علیه او وجود دادر؟ خیر زیرا حکم قابل شکایت حکم قطعی است که یک چنین حکمی هنوز قطعی نشده تا قابلیت تعقیب کیفری را داشته باشد و مشمول ماده ۲۶۵ مکرر قانون مجازات که میگوید ( اگر کسی بموجب حکم قطعی محکوم بخلع ید الخ ….) باشد.

۲ – اگر ابلاغ واقعی بخوانده بایستی بعمل آید که واقعیت هم همانست و خوانده از ابلاغ حکم بخودش طفره برود و نگذارد حکم ابلاغ شود چگونه حکم اجرا خواهد شد.

۳ – خوانده ادعای مالکیت نماید و در این صورت قاضی دادسرا حق رسیدگی پس از این ادعا را خواهد داشت؟

البته خیر, زیرا دادسرا مرجع رسیدگی باسناد مالکیت نیست و وقتی چنین ادعائی بشود گرچه ادعا بر مبنای صحیحی هم استوار نباشد بایستی چکار کرد زیرا سانکسیونی هم وجود ندارد چون بفرض عدم اثبات ضرری متوجه خوانده که مثلا مدعی مالکیت است نمیشود.

۴ – خوانده نسبت بمدارک شاکی یا خواهان که علی الرسم اظهارنامه یا استشهاد و یا اجاره نامه و غیره است ادعای واهی جعل نماید آیا در این صورت موجب سرگردانی و متوقف شدن رسیدگی و رفتن پرونده ببازپرسی جهت رسیدگی بجعل و بالنتیجه بلحاظ زیادی کار بازپرسان در پیچ و خم کارهای بازپرسی افتادن است و ملاحظه شده است که سالیان دراز طول میکشد تا یک چنین پرونده ای که بایستی سریعاً رسیدگی شود از بازپرسی خارج گردد حال بهر نحو انجام شد که خوانده بر مال مورد تصرف مستقر گشته و حالت تصرف بقصد مالکیت پیدا کرده است.

۵ – خوانده بحکم دادسراگردن میگذارد ولی پس از اجرای حکم و رفتن مامورین یکی از بستگاه خود را وادار بتصرف عدوانی مجدد مورد حکم میکند و این دور تسلسل ادامه می یابد.

قسمت پنجم : بحث در اینکه چگونه مشکلات مرتفع خواهد شد.

در درجه اول بایستی قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۳۹ – قانون اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی – هرچه زودتر اصلاح شود و نحوه اصلاح بشرح زیر خواهد بود.

۱ – راجع به نحوه تصرف یعنی سبق تصرف و لحوق آن و عدوانی بودن و مدت آن بطور صریح و روشن تعیین تکلیف شود.

۲ – ابلاغ مذکور در ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مزاحمت بایستی از جنبه ابهام خارج و در صورت تکاکید قانونگذار باینکه حتماً بایستی واقعی باشد در صورتیکه احرز شود که خوانده و محکوم علیه از روئیت طفره میرود و موجب طولانی شدن احقاق حق محکوم له میشود با وجودیکه قاضی دادسرا حکم صادر نموده و تشخیص داده است که حق با کیست و تصرف و سبق آن متعلق بچه کسی است طبق ماده ۱۰۸ هم قابل اجرا باشد ویا اینکه مهلت قانونی پس از صدور حکم دادسرا قرارداده ود که پس اط آن اعم از اینکه ابلاغ بشود یا نشود حکم دادسرا که ابلاغ در آن اثری ندارد و فقط جهت اعتراض محکوم علیه است فرجه ای میتوان قائل شد تا در صورتیکه اعتراضی داشته باشد حقش تضییع نشود وبتواند پژوهش بخواهد.

سوم : مگر قاضی دادسرا غیر از قاضی دادگاه بخش است که در دادگاه بخش ضمن رسیدگی بدعوای تصرف عدوانی بتوان سند مالکیت ابرازی خوانده رسیدگی کرد ولی در دادسرا وسیله قاضی دیگری با همان سابقه و همان معلومات نتوان رسیدگی و در صورت ابراز سند مالکیت و حتی ادعای آن دادسرا فلج و از بیم محکومیت انتظامی از رسیدگی امتناع نماید.

آیا این رویه تناقضی با ماده ۷۳ قانون ثبت که قضات و مامورین دیگر دولتی را تهدید به تعقیب انتظامی و اداری مینماید در صورتیکه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند ندارد و در این صورت بایستی جهت جلوگیری از تضییع حق من له الحق این اختیار استثناء در مورد رسیدگی بدعوای جلوگیری از تصرف عدوانی بقاضی دادسرا داده شود تا نظر قانون گذار مبنی بر سرعت در کار رسیدگی بدعوای جلوگیری از تصرف عدوانی در دادسرا اجرا شود.

چهارم: بایتس همانطوریکه قانونگذار در دادگاه بخش قابلیت فرجام دعاوی تصرف عدوانی را شناخته است در دادسرا نیز بشناسد.

در موردیکه دادستان محل بجای حاکم محکمه بایستی بر طبق قانون حکم صادر نماید و حکم مذکور نیز مرحله پژوهشی دارد چرا این حکم پژوهشی بدیوانعالی کشور که مرجعی است برای تسجیل و تصحیح احکام نرود دیوانعالی کشور که باصطلاح محلی است که قوانین بایستی وسیله قضات عالی مقام و با تجربه که تمام مراحل و مناصب قضائی را طی کرده اند مذکور است هر نظر قضائی و حکمی که بوسیله محکمه و یا قاضی صادر میشود در دو مرحله رسیدگی ماهیتی و ماهوی شده و سپس بدیوانعالی کشور جهت ابرام و استواری آن میرود جز واردیکه قانون استثناء کرده باشد لازم بتذکر نیست مواردیکه استثناء شده قانون اهمیتی برای آن قائل نبوده و نخواسته است وقت گرانبهای قضات دیوانعالی کشور گرفته شود والا نظر قانونگذار بر این تعلق دارد که کلیه احکام صادره از تمام مراجع قضائی کشور بوسیله قضات محترم دیوانعالی تجزیه و تحلیل گردیده از آن مستحضر گردند زیرا یوانعالی کشور دیوان تمیز است در صورتیکه قانون صریحاً اجازه داده احکام هیات عمومی مانند قانونی که وسیله قوه مقننه که قدرت مستقلی از قوه قضائیه است باشد چگونه احکامی باین اهمیت که از دادسرا با حکم کتبی دادستان و دادگاه شهرستان صادر میگردد نبایتس قابلیت فرجام داشته و در دیوانعالی کشور نیز مورد بررسی و مداقعه قرار گیرد زیرا بعضی اوقات این احکام ارزش حیات و ممات چندین هزار نفر اهالی دهات و شهرها را داشته و برخی از همین احکام مشمول میلیونها پول میگردد که فقط بایستی دادستان محل محکم صادر و پس از اجرا برای تسجیل بدادگاه شهرستان برود.

با توجه باینکه قانون مشروحی نیز در این باره موجود نبوده و علاوه بر آن بلااستثناء تمام دادستانها و دادیاران در حین عمل مواجه با اشکالاتی میگردند که محتاج مطالعه دقیق و بررسی کامل رویه ها و عملکرد قضات مجرب است احتیاج بوجود رویه های هیئت عمومی محرز میگردد گرچه علت ایجاد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی علیرغم وجود نظیر آن در قانون آئین دادرسی مدنی که صلاحیت رسیدگی آنرا دادگاه بخش دارد بر تسریع و تسهیل است و به همین علت نیز شاکیان خصوصی وقتی حق خود را در معرض خطر فوتی و فوری می بینند چون میخواهند سریعاً بحق خود برسند دادسرا را بدادگاه بخش ترجیح و بلافاصله نیز بایستی از طرف دادستان تعیین تکلیف و بر طبق ماده ۲ قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی حکم صادر و بلافاصله نیز اجرا شود در صورتیکه در عمل مشاهده میشود که بلحاظ اشکالاتیکه بعرض رسید و نواقصی که در قانون وجود دارد ماهها اتخاذ تصمیم طول کشیده و پس اتخاذ تصمیم نیز ملاحظه میشود که حکم دادسرا ناقص و اکثراً برخلاف اصل کلی که حل و فصل امور است موجبات نارضایتی نه تنها من له الحق را از رسیدگی فراهم مینماید بلکه مشتکی عنه نیز ناراضی میشود زیرا قانون صراحت کامل نداشته و روشن نیست ولذا نظریه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بدین شرح (که چون در ماده ۵ قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی استذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده الخ …)

گرچه کاملا منطقی است ولی خود دیوانعالی کشور که بزرگترین مرجع قضائی کشور است بایستی این ضرورت را قبول نماید که گرچه تشخیص داده شده علت ایجاد قانون تصرف عدوانی علیرغم وجود قانون مشروح دیگری تسهیل ر رسیدگی و تسریع در تعیی تکلیف دعاوی مردم است ولی قابلیت فرجام در این مورد نه تنها وقفه ای در کار اجرای حکم دادسرا نمی نماید بلکه حکم اجرا شده ولی طرفین علیرغم اجرای آن محاکمه خود را در دادگاه شهرستان تعقیب و قابل فرجام بودن آن هم وقفه ای ایجاد نکرده و آنرا مسکوت نمی گذارد و در این مورد رسیدگی فرجامی هیچگونه منافاتی با سرعت و تسهیل در کار طرفین دعوی نخواهد داشت و لذا خصوصیاتیکه قابل فرجام بودن حکم دادسرا در مورد تصرف عدوانی دارد بنظر اینجانب بشرح زیر است:

۱ – ایجاد رویه های مختلف از طرف دیوانعالی کشور که نتیجه آن تسهیل صدور احکام بعدی در موارد مشابه خود میباشد.

۲ – بوسیله وجود رویه های مختلفه راه وصول به حقیقت امر در دادسراها موقع صدور احکام و اتخاذ تصمیم درباره رفع تصرف عدوانی روشن میگردد.

۳ – بی نظمیهائیکه در مورد رسیدگی بدعوای تصرف عدوانی در دادسراها موجود است و به هرج و مرج کشیده در اثر ایجاد رویه های مختلف دیوان کشور از بین رفته و کار مردم بآسانی انجام و تعدادی از نارضائیهائیکه در این مورد وجود دارد از بین میرود.

۴ – اکثراً احکام صادره از طرف ادسراها که جهت رسیدگی پژوهشی بدادگاههای شهرستان میرود دارای نقائصی است که از وجود سلیقه های مختلف قضات دادسراها ناشی میشود و علتش نیز عدم وجود راه حل صحیح قانونی برای اتخاذ تصمیم میباشد.

و در اثر ایجاد رویه های مختلف دیگر سلیقه های شخصی در احقاق حق نتیجتاً موثر نبوده و از راه حل قانونی خارج نمیگردد.

۵ – ایجاد رویه های دیوان کشور نواقصی که وجود دارد از بین برده و روال کار را بر مبناء محکم استوار و نواقصی قانونی را ترمیم مینماید.

صحبت خود را خاتمه وموفقیت آقایان قضات را خواستارم.

 

منبع:

احمد شریعتلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,مباحث درموردقانون مدنی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 29
[ 04 / 03 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

همانطورکه گفته شدپیش ازاینکه اعضاءهیئت منصفه باتاق مشاوره مخصوص خودبروندومذاکرات سری خودراآغازکنندرئیس دادگاه نظر آنهارابموازین قانونی مربوط بموضوع موردبحث جلب میکندودرواقع راه رادراتخاذتصمیم به آنهانشان میدهد ولی چون اعضاءهیئت منصفه دراتخاذ تصمیم ازآزادی کامل برخوردارهستندمیتوانندخلاف راهی راکه قاضی به آنهانشان داده درپیش گیرندوبرخلاف نظراوتصمیمی اتخاذنمایند.

دراین قبیل موارد که محدودبغیر موارد جنائی است قاضی میتواندنظر هیئت منصفه رانپذیردورسیدگی بموضوع رابهیئت منصفه دیگرمحول سازدویابدون توجه بهیئت منصفه راُی عادلانه صادرکندولی درصورتیکه موضوع به هیئت منصفه دیگرمحول گرددواین هیئت نیزراُی وتصمیم هیئت اول راتسجیل کنددادگاه ملزم برعایت نظر هیئت منصفه خواهدبود(۱)

امادربسیاری ازامورجنائی دادگاه نمی تواندمخالف نظر هیئت منصفه اقدام کندولوبرای دادگاه مسلم باشدکه اعضاءهیئت منصفه بحقیقت امرپی نبرده وبرطبق موازین قانونی اقدام نکرده باشند.

تنهاراهی که دراینگونه موارددربرابر دادگاه وجود داردآنستکه دلائل وگواهان تازه ای برای موضوعی که هیئت منصفه درآن برخلاف نظر دادگاه تصمیم گرفته بدست آوردوباصطلاح موجبی برای اعاده رسیدگی درهمان هیئت منصفه ویاهیئت منصفه دیگرپیداکند.

بطوریکه اشاره شد اعضاءهیئت منصفه اصولا“ازقوانین اطلاع ندارندوبطوریکه بعضی ازحقوقدانان که درباره سیستم هیئت منصفه مطالعات کافی بعمل آورده اندمیگویندحتی پس ازآنکه قاضی دادگاه جریان قضیه ومقررات وموادقانونی رابرای اعضاء منصفه تشریح میکندبازهم آنها ازدرک مفاهیم حقوقی وقانونی عاجزندوگاه اتفاق افتاده است که اعضاءهیئت منصفه دردعاوی حقوقی مثلاراجع به میزان طلب خواهان ازخوانده هریک مقادیر مختلفی رااظهار کرده وبعدا“حدوسط راملاک تشخیص هیئت بشمارآورده اندویادردعاوی جزائی برای تشخیص تقصیریا بیگناهی متهمی ببالا انداختن سکه ویابه اصطلاح شیریاخط متوسل گردیده اند.

دراین قبیل موارد که عجز هیئت منصفه ازاتخاذ یک تصمیم منطقی وعادلانه کاملا“روشن است اگردادگاههاپیش ازاعلام راُی ازاین وضع هیئت منصفه آگاهی حاصل کنند آنرامخدوش وباطل می سازند.

روی همین اصل در سالهای اخیر تعداد مخالفان سیستم هیئت منصفه در امریکا افزایش یافته و پیشنهاد شده است که بابسط اختیارات دادسراها سیستم هیئت منصفه در امریکا نیز مانند انگلستان از میان برود ولی باید دانست که هنوز گروه کثیری از حقوقدانان در جه اول امریکا از سیستم هیئت منصفه پشتیبانی می کنند و انحلال این سیستم در امریکا در وضع حاضر چندان عملی به نظر نمی رسد.

یک حقوقدان انگلیسی در باره سیستم هیئت منصفه چنین اظهار نظر کرده است:

«با ملاحظه تجربیاتی که از اقدامات هیئت های منصفه قبل از انحلال در انگلستان بدست آمد میتوان گفت که این هیئتها از لحاظ حفظ جامعه در برابرجرائم نقش قابل توجهی انجام نداده اند .ولی در امریکا وضع طور دیگریست زیرا قضات از طرف مردم انتخاب میشوند و اغلب تمایلات حزبی دارد و در بعضی از موارد ممکن است این تمایلات در قضاوت آنها مؤثر واقع شود و بهمین جهت وجود هیئت منصفه برای جلوگیری از قضاوت غیرعادلانه مفید بشمار میرود .»باوجودتمام انتقاداتیکه ازهیئت منصفه بعمل آمده هنوزهم عده ای ازحقوقدانان امریکائی ازآن پشتیبانی میکنند ومعتقدنددردوران کنونی که اختیارات قوه مجریه دربسیاری ازکشورهای جهان روبتزاید میرودوحقوق افرادتحت الشعاع نیروی مجریه قرارگرفته لازم است که سازمانی نظیرهیئت منصفه برای تأمین وتضمین حقوق فردی وجود داشته باشدتاازمداخلات احتمالی قوه اجرائیه درقوه قضائیه جلوگیری کند .

قانون هیئت منصفه ایران ونقائص آن:

قانون هیئت منصفه درایران دراردیبهشت ۱۳۱۰در۱۴ماده تصویب شدکه به موجب آن جرائم سیاسی ومطبوعاتی میبایستی دردادگاه جنائی وباحضورهیئت منصفه انجام شود.

این قیدیعنی حصرمواردرسیدگی هیئت منصفه بجرائم سیاسی ومطبوعاتی که ازلحاظ کمیت فقط جزءنافابلی ازجرائم راتشکیل میدهندظاهرا“مبین اینست که قانونگذار اصولا“وجودهیئت منصفه رابرای امردادگستری درایران لازم ومفیدندانسته است ودرجرائم سیاسی ومطبوعاتی نیزازقانون اساسی پیروی نموده.

بموجب ماده چهارم قانون هیئت منصفه اعضاءهیئت بایدایرانی ،باسواد،لااقل سی ساله وساکن محلی که هیئت منصفه درآنجابوجودمیاوردباشندوکارمند دولت ومحکوم بجنحه وجنایت نباشد.

طرزانتخاب وتعداداعضاءهیئت منصفه بموجب ماده۶این قانون عبارت ازاین است که درمقر هردادگاه استان ،رئیس ایندادگاه وفرماندارورئیس دادگاه شهرستان ورئیس انجمن شهر ورئیس اطاق بازرگانی هرسال واجدین شرایطی راکه تعدادآنها کمترازپنجاه نخواهدبودتعیین میکنندووزیردادگستری بپیشنهادآنها این عده رابه عنوان اعضاءهیئت منصفه درآن استان اعلام میدارد.

درهرموقع هم که تشکیل دادگاه باحضورهیئت منصفه لازم باشدرئیس محکمه استان باحضوردادستان پنج نفر رابعنوان اعضاءاصلی وپنج نفررابعنوان اعضاءعلی البدل هیئت منصفه ازمیان تمامی اعضاءبقیدقرعه انتخاب میکند.

طرزکارهیئت منصفه:

اعضاءهیئت منصفه درایران بموجب قانون مطلقا“دررسیدگیهای مقدماتی وپیش ازتشکیل جلسه دادگاه شرکت نمی کنندوفقطدرموقع تشکیل دادگاه درجلسات حضور مییابند وابدا“حق مداخله دراموردادگاه رانیز ندارند.

پس ازپایان محاکمه واعلام راُی دادگاه اعضاءهیئت باطاق مشاوره بایدبروندوراُی خودرادائرببزهکاری یابیگناهی متهم اتخاذ وسپس درجلسه دادگاه آنرا اعلام میکنند.

درصورتی که هیئت منصفه برخلاف نظردادگاه به بی تقصیری متهم راُی دهداین امرمجوز اعاده محاکمه خواهدبودوبتقاضای وزیر دادگستری محاکمه تجدیدخواهدشد.

همچنین اگراعضاءهیئت منصفه معتقدبه تخفیف مجازات متهم باشند به دستوروزیر دادگستری ازدادگاه تقاضاخواهدشدکه درمجازات تخیف بدهدمگرآنکه هیئت منصفه قبلی که دراینموردرسیدگی کرده درخواست تخفیف مجازات نکرده باشد که دراین صورت درخواست هیئت منصفه بعدی بلااثرخواهدماند.

نکته مهم دیگریکه درقانون هیئت منصفه وجود دارد مربوط به وزراءاستکه بموجب ماده ۱۱اگروزیری به ارتکاب جرم سیاسی متهم باشددرمحکمه ای مرکب ازهیئت عمومی دیوان عالی کشور وبه همان تعداداعضاءهیئت منصفه محاکمه خواهدشد.

اجتماع این هیئت یعنی هیئت عمومی دیوانعالی کشور وبتعدادمساوی اعضاءهیئت منصفه راقانون «محکمه منصفه»نامیده واین امر نشان میدهد که مقصود قانونگزار این بوده که برخلاف سایرموارد که اعضاءهیئت منصفه مطلقا“درجریان محاکمه شرکتی نمی کندوتنهاپس ازاعلام راُی دادگاه دراطاق مخصوص خودبمشاوره میپردازنددرمواردیکه یک عضو کابینه بعلت ارتکاب جرم سیاسی تحت محاکمه قرارمیگیرد اعضاءهیئت منصفه پس ازاعلام محاکمه درمشاوراتی که ازطرف اعضاءهیئت عمومی دیوانکشورپیرامون نتیجه دادرسی وراُیی که بایدصادرشودصورت میگیردوهمچنین دردادن راُی شرکت می نماید.

ذیل ماده ۱۱قانون هیئت منصفه حاکیست: …« درصورت تساوی آراءراُی برله متهم به منزله راُی اکثریت بوده وحکم برطبق آن صادرمیشودـ حکم محکمه منصفه قطعی است.»

این قسمت ازماده یازده مؤید آنست که درمحاکمه وزیرانی که متهم بارتکاب جرم سیاسی باشنداعضاءهیئت منصفه درمشاوره ودادن راثی بااعضاءهیئت عمومی دیوانعالی کشورهمکاری می کندوازاین حیث درعرض اعضاءهیئت عمومی دیوانعالی کشور قرارداده شده اندبااین تفاوت که به موجب همین ماده صدورحکم فقط باهیئت عمومی دیوانعالی کشورخواهدبود.

بنابراین ملاحظه میشودکه تشکیل هیئت منصفه عاری ازنقص هم نیستمثلا“درموردیکه دادگاه متهم رامقصربشناسدوهیئت منصفه راُی به بیگناهی اوبدهد ومحاکمه تجدیدشود معلوم نیست که آیامحکمه ملزم بقبول نظر هیئت منصفه است یااینکه میتواندمجددا“متهم رامحکوم کندواگرمحکوم کردچه وضعی پیش خواهدآمد.

درشرائطی که برای اعضاءهیئت منصفه درقانون ذکرشده گرچه ظاهران مقصودقانونگزارتعیین افرادذکوربعضویت هیئت منصفه بوده ولی ماده ۴دلالت صریحی براین امرنداردوبخوبی میتوان ادعاکردکه زنان نیز بموجب این قانون میتوانندبه عضویت هیئت منصفه انتخاب شوند.

همچنین درقانون هیئت منصفه اشاره ای بامکان رد یک یاچندنفرازاعضاءهیئت منصفه ازطرف متهم یامتهمین نشده است واین نقص بزرگی است زیراچون تعداداعضاءهیئت منصفه قلیل وفقط پنج نفراست حتما“بایدموارد ردی نظیر موارد ردگواهان وقضات وجود داشته باشدتااگریک یاچندنفر ازاعضاءهیئت منصفه نسبت بمتهمین «تمایل غیر منصفانه »داشته باشندازشماراعضاءهیئت منصفه خارج شوندواعضاءعلی البدل جای آنها رابگیرند.

نقص دیگر قانون فعلی که شاید درزمان تدوین آن اصلا“وجودنداشته وتحولات سی ساله اخیرآنرابصورت نقص درآورده قلت مجازات وجریمه است که درآن برای مستنکفین ازقبول عضویت درهیئت منصفه ویااعضائی که بدون عذرموجه ازحضورمرتب درجلسات دادگاه خودداری میکنندتعیین شده که عبارت است ازتأدیه یک الی پنج تومان.بدون شک درحال حاضراین جریمه برای عدم قبول ویا عدم انجام یک وظیفه مهم اجتماعی بسیارناچیز ودرحکم هیچ است.

درپایان بایدگفت که فلسفه ایجادهیئتهای منصفه اصولابسط عدالت اجتماعی وجلوگیری ازصدور واجرای احکام غیر عادلانه بوده ودرحال حاضر که بعلت ترقیات شگرف علمی دستگاههای تعقیب وکشف جرم سریعتر،بهترودیقترازگذشته میتوانندعمل کننداقدام برای تقویت وتجهیز این دستگاهها بیش ازتشکیل هیئتهای منصفه ببسط عدالت اجتماعی وتسریع درمحاکمات کمک خواهد کرد.

منبع:

1- riminal Procedure by Lester OrfieId 1947 “

949 1 JremeeFrank by 2 – Courts On Trial 3-Foundations of Modern Jurisprudenc

By William Seal Carkevter 1958

4-قانون هیئت منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310 .

دکتر یوسف رحمتی

وکیل دادگستریلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 64
[ 04 / 03 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

– مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – ۱- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . ۲- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ ۱۹ و ۲۲ ژوئیه ۱۷۹۱ شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده ۴۰۵ ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده ۶۴۱ قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده ۶۴۲ حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده ۶۴۳ متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده ۶۴۱ آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند . اول – تسلیم مل – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . ۱- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب نیست و تنها می تواند مجوز تعقیب مرتکب به عنوان حریق عمدی باشد ب – فعل مثبت – تسلیم اقدام مثتبی است که با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن تسلیم نیست لذا فریبی که موجب بر الذمه شدن مدیون توسط دائن شود یا موجب انصراف از توقیف اموال وی گردد یا فریبی که موجب امتناع تاجر از شرکت در یک مناقصه گردد تا برای فاعل مزاحمتی ایجاد نشود به هراندازه که بزرگ یا ضرر آن زیاد باشد کلاهبرداری نیست . ج – عدم تاثیر هویت گیرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب حیله را می رساند (زیرا که ضمیر مذکور در عبارت در عبارت تسلیمه ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از زکن مادی است هم شامل ان می شود اما از نظر قانون فرقی ندارد که تسلیم مال به تخود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق خدعه و فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابر این با تسلیم مال به وکیل مرتکب یا یکی از بستگان وی یا شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل هب راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد . تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است . ۲- مال – بین کلاهبرداری و خیانت در امانت از لحاظ اینکه در مورد شی دارای ارزش مالی خواه عینی باشد یا حوالجاب و مفاصا حساب واقع می شوند فرقی نیست در حالی که سرقت در مورد یک نامه عادی که فاقد ارزش مادی است نیز واقع می شود ممیز کلاهبرداری از یک طرف و سرقت و خیانت در امانت از طرف دیگر آن است که کلاهبرداری ممکن است نسبت به مال منقول و غیرمنقول و بطور مساوی واقع شود در حالی که دو جرم دیگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند این تفاوت بخاطر آن است که مجازات کلاهبرداری به خاطر انجام خدعه و فریبی است که مرتکب به کار می برید (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالی که اساس مجازات سرقت و خیانت در امانت در ربودن مال غیر یا تصرف در آن است و یان دو مفهوم همانطور که از مفهوم دو جرم و سیر تحول تاریخی آنها به دست می شاید برای اموال منقول بکار می روند . براین اساس در خصوص حقوق مالی بدون آنکه سند مکتوب مثبتهای وجود داشته باشد که به تنهایی قابلیت انتقال مال را داشته باشد کلاهبرداری قابل انجام نیست . چنانچه در مورد خدمات مانند اینکه کسی با تقلب دیگری را وادار کند کالایی را بدون مزد از جایی به جای دیگر منتقل کند یا با تقلب اجازه قانونی به او داده شود تا مجاز باشد که در یک محل عمومی حاضر شود یا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود کلاهبرداری قابل انجام نیست این نظر برخلاف قانون آلمان است که این موارد را کلاهبرداری می داند . ۳- استیلا – آ – مفهوم استیلا : قانون مقارن بودن تسلیم مال را با (استیلا بر آن ) شرط می داند این عبارت در مقابل واژه فرانسوی escroquer است که در مفهوم آن وصف حیله مقرون به عمل استیلا وجود دارد ملاک خروج مال از حیطه مالکیت مالباخته و انتقال آن به غیر آن است که در نتیجه فریب انجام شده علیه او باشد و قبلا گفتیم که شرط نیست مرتکب مالی را که مالک آن را به تسلیم فریب داده یا خود تصرف کرده تملک کند لذا این عنصر از رکن مادی در ضرر بعدی مالباخته برخارج شدن مال از مالکیت وی تجلی می یابد نه در نفعی که در نتیجه ارتکاب جرم عاید فاعل می شود برا این اساس هنگامی فعل ارتکابی هیچگونه ضرری به مجنی علیه وارد نکرده باشد جرمی واقع نشده است لذا فریب دادن دیگری به تسلیم مال به قصد اعاده فوری آن کلاهبرداری نیست زیرا چنین فعلی فاقد قصد محروم کردن مجنی علیه از حیازت نسبت به آن مال است همچنین عمل شعبده بازی که تماشگران را وادار به تسلیم اموالشان به خود می کند تا آنها را پنهان کند یا ازبین ببرد وسپس به حالت اولیه برگرداند کلاهبرداری نیست البته باید بین این حالت و حالتی که فاعل اساسا قصد حیازت مجتنی علیه را دارد و سپس از قصد خود عدول می کند و شی موضوع حرم را به مالک برمی گرداند فرق قائل شد زیرا عمل او در این حالت عملا حیازت مجنی علیه را نسبت به مال سلب نموده و در نتیجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدی که دشته و جبران ضرر وارده صفت اصلی (مجرمانه بودن ) فعل و ارکان جرم را از بین نمی برد . ب- تحصیل مال توسط مالک آن : شرط ایراد ضرر به مجنی علیه این عنصر را از عنصر تسلیم متمایز می گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را که در تصرف دیگری است به دست آورد کلاهبردار نیست این مورد مانند مدیونی است که برای رسیدن به اشیا توقیفی خود به فریب متوسل می شود به اعتبار این که تا زمانی که به موجب حکم نهایی توقیف اموال تثبیت نشده است . مال در مالکیت او باقی است یا مانند راهنی که برای رسیدن به اموالی که نزد دائن دارد به فریب متوسل می وشد این مورد با موردی که طلبکار در مقابل طلبش از طریق فریب اموال مدیون را بدست می آورد فرق دارد زیرا در این حالت او اموالی را از تصرف مدیون خارج می کند که همچنان در ملکیت مدیون باقی است . ج – عدم تاثیر مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاک تحقق ضرر خارج شدن اموال از حیازت مجنی علیه است نه قیمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست می آید لذا بایع و مشتری که به وسیله مانور متقلبانه رضایتشان منتفی شده است اگر چه وجه پرداختی معادل قیمت مبیع باشد می توانند ادعای کلاهبرداری کنند کسی که از طریق حیله و فریب استقراض می کند نیز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد کلاهبردار به حساب می آید . د – عدم تاثیر مشروعیت حیازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجنی علیه در مال موضوع جرم یا مشروع بودن انگیزه او از انجام معامله ای که در اثر فریب انجام داده است شرط تحقق جرم نیست لذا کسی که به قرض دادن ربوی یا پرداخت مبلغی در مقابل خرید سکه های ممنوع المعامله یا خرید کالا از بازار سیاه به قیمت بیش از ارزش قانونی فریب داده می شود متضرر از کلاهبرداری تلقی می شود و علی رغم تلاش ولی برای کسب نامشروع ادعایش پذیرفته می شود . ه_ عدم تاثیر ضرر معنوی در تحقق جرم : ضررری که در اثر از بین رفتن تصرف ایجاد می شود باید مادی باشد نه معنوی برای این منظور مقنن جرم مذکور را نسبت به اموال یا حوالجات یا مفاصا حساب محدود کرده است برای مثال تحصیل مدارکی برای ترساندن کسی (اخاذی ) یا تحصیل ادله ای علیه او در دعوای طلاق کلاهبرداری به حساب نمی آید . البته اجتماع عناصر مذکور جهت تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید تسلیم ناشی از اعمال متقلبانه مرتکب به یکی از طرق مذکور در قانون باشد ثانیا – علت تسلیم – مانورهای متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق زیر انجام شود از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری دانسته است (به کار بردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که مانورهای متقلبانه گفته می شود ) با این وجود مقنن به صرف وجود انگیزه های معینی را به نحو حصر شرط دانسته است که عبارتند از : ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیازات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم اما قانونگذار سوریه در صورت تحقق خدعه از هر دو طریق بدون اینکه انگیزه هایی که مقنن فرانوسی برای تحقق کلاهبرداری شرط کرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقیب دانسته است علاوه بر طرق مذکور مقنن سوریه راههای دیگری را هم افزوده است که دکترین و رویه قضایی فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه یا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالی که قانون سوریه این مورد را صراحتا مصداق کلاهبرداری دانسته است . واقعیت این است که مانورهای متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسی فریب در کلاهبرداری است که روشهای خدعه آمیز دیگر هم از این معنا نتیجه می شود مجرد به کار بردن فریب به یکی از طرق مزبور کلاهبرداری تلقی ننمی شود بلکه باید به کاربردن این وسائل عملا منجر به تسلیم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر این ار به کاربردن اسم مستعار هرچند مجنی علیه نسبت به آن جاهل باشد هیچ تاثیری در جهت وادار کردن وی به تسلیم مال یا به اشتباه افتادن در خصوص هویت فاعل نداشته باشد قابل تعقیب نیست به این دلیل راههایی که مرتکب پس از تسلیم شی به آنها متوسل می شود مادام که فریب قبل از تسلیم مال به کار گرفته نشده باشد معتبر نیستند ذیلا به توضیح هریک از روشهای متقلبانه ای که مقنن بیان کرده است می پردازیم . ۱- مانورهای متقلبانه – اغلب اعمال مورد نظر در کلاهبرداری مانورهای متقلبانه هستند و منظور از آن انجام اقدامات نمایشی است که فریب را به صورت محصوص نشان داده به آن صورت مادی دهد تا اینکه به امور خلاف واقع و موهوم مورد ادعای فاعل ظاهر حقیقی و واقعی بخشد در اغلب موارد فریب منحصر به عمل واحدی نیست بلکه در برگیرنده اوضاع و احوال خارجی است که به ادعای فاعل جنبه واقعی و مادی می دهد . اجتماع این شرایط است کهمنجر به واقعی نشان دادن ادعاعای مذکور می شود همانگونه که کرگردان سینما صحنه های فیل را آماده می کند این نظر آن چیزی است که رویه قضایی غالبا علت اساسی مانورها تلقی می کند فریب باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست اگر چه نسبت هب وادار کردن مجنی علیه به تسلیم مال موثر باشد براین اساس مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که فریب همرا با اعمال عمدی که تعیین کرده است نباشد مجازات نمی کند اگر چه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی یا تظاهر خارجی باشد که منجر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا این که به عنوان مانور به حساب آید و از این قبیل است موارد زیر : ارائه یک کیف پر از اوراق بی ارزش به مجنی علیه برای ایجاد اعتقاد به ملائت فاعل یا تسلیم یک شی بی ارزش به عنوان گرو این دو مصداق به عنوان سرقت به روش آمریکایی نامیده شده اند که قبلا توضیح دادیم که سرقت نیست بلکه کلاهبرداری است ارائه یک اسکناس برای خرد کردن آن و فرار کردن به محض وصول معادل آن خواه مرتکب اسکناس را نگهدارد یا آن را تبدیل به یک اسکناس کم ارزشتری نماید . تظاهر به وقوع حریق یا سرقت اشیا بیمه شده و گزارش به شکرت بیمخ و تقدیم شکایت به پلیس برای جبران خسارت وارده توسط شرکت بیمه بردن مال مردم از ظریق ادعای توانایی احضار ارواح یا انجام اعمال جادویی در یک جو و مراسم کهنه برای ایجاد تصور داشتن قدرت غیرواقعی برا ی فاعل . مخفی کردن بخشی از یک تعهد هنگام عرضه آن جهت امضا به دیگری به نحوی که حقیقت آن تعهد مشخص نباشد اینگونه اعمال بیشتر هنگام تاسیس و اداره شکرتها علی الخصوص شرکتهای واهی صورت می گیرد مانند : تاسیس یک شرکت موهوم و تحصیل اموال لازم برای تاسیس آن از طریق افتتاح دفاتر بزرگی که نشان دهنده ثروت او باشد یا خرج کردن افراطی به منظور ایجاد نمایش دروغی حاکی از تمکین مالی شرکت . تاسیس شرکت و تامین سرمایه آن از طریق دست بردن در میزان سهام شکرت بدون اینکه عملا قیمت سهام به حد نصاب رسیده باشد . زیاد جلوه دادن وسائل و فعالیتهای اولیه شکرت به منظور اغوای مردم به سپردن سرمایه خود به آن شرکت . توزیع سود موهوم برای تامین هدف شرکت در تحصیل اموال یا منافع معین . اعلام تضمین های موهوم برای اسنادی که شرکت صادر می کند . اغلب این مانورها از طریق ارائه مدارک جعلی یا دروغی فی نفسه چیزی بیش از مجرد دروغ کتب نیستاما همراه بودن آن با حیله های دیگر یا دخالت شخص ثالث تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری است مانند ارائه یک نوشته پستی که نشان دهنده وجود یک حساب کلان برای فاعل نزد یکی از بانکهاست ارائه فاکتور تقلبی به شکرت بیمه جهت دریافت خسارت یک حادثه ارائه گواهی پزشکی دروغی . ملاحظه می شود که تحریف سند مذکور در صورتی که برای اثبات وقایع و اظهارات تحریف شده مورد استفاده قرار می گیرد یعنی متضمن عقد یا تعهد یا ابرا باشد تشکیل دهنده جرم جعل است اما در صورتی که سند مذکور دلیلی بروجود حق یا مبنایی برای آن نباشد تحریف آن جعل نیست و ارائه آن استفاده از سند مجعول به حساب نمی شاد مانند ارائه فاکتورهای تقلبی که صرفا بدون اینکه مبنایی برای یک تعهد باشد به عنوان یک اطلاق تلقی می شود لذا در صورتی که جعل یا استفاده از سند مجعل ثابت شود فعل مزبور تعدد معنوی است که مستلزم مجازات اشداد است . ۲- دروغ همراه با تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوالی که فاعل برای دروف ایجاد کرده یا زا ان استفاده کرده است . دروغ به تنهایی تشکیل دهنده مانورهایی که تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری است نمی باشد مگر همراه با تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوالی باشد که فاعل برای آن ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . رویه قضایی فرانسه این نظر را پذیرفته است و آنرا یکی از حالات مانورهای متقلبانه به حساب آورده است اما قانون سوریه رویه مزبور رابه صورت ماده مستقلی در ماده ۶۴۰ پیش بینی کرده است گرچه ماده قانون فرانسه در این مورد مقرر می دارد احتیاجات دروغی که شخص ثالث ولو با حسن نیت آن را تایید کرده یا اوضاع و احوالی که مجرم ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . اما ترجمه آنبه عربی این معنا را از بین برده است و اوضاع و احوالی که فاعل زمینه آنرا فراهم کرده است یا از آن سو استفاده کرده را از دروغی که این اوضاع و احوال آن را تایید نموده تفکیک کرده است و صرف وجود اوضاع نیست همچنین اگر چه صدور سند علیه شخص موهوم مانور متقلبانه است و لیکن ذکر اسم شخص مذکور به عنوان کسی که سند علیه او صادر شده به معنای تایید دروغهای صادر کننده سند توسط او نیست مانند این که کسی یک سند تجاری را بنام شرکتی ارائه دهد بدن اینکه از طرف شرکت حق امضا داشته باشد . – صف غیر – شرط است که دیگری به اسم خود و نه به عنوان وکالت از طرف فاعل و بدون اظهارات شخصی دروغهای فاعل را تایید کند براین اساس مستخدمین فاعل با علمی که از طریق کار کردن نزد فاعل تحصیل می کنند و سخنان فاعل را تایید می کنند (غیر ) محسوب نمی شوند . اسناد صوری – در بسیاری از موارد فاعل از طریق ارائه اسناد صوری علیه شخصی غیر متمکن یا شخصی که اساسا قصد پرداخت وجه سند را ندارد مالی به دست می آورد ارائه چنین سندی بیانگیری یک واقعه دروغی است که عبارتست از وجود دارایی نزد کسی که سند علیه او صادر شده است رویه قضایی جدید فرانسه صدرو چنین سندی را فی نفسه چیزی جز دروغ محض نمی داند تا زمانی که همراه با تایید شخص ثالث که ادعای پرداخت وجه آنرا می کند نباشد مجالی برای تعقیب مرتکب وجود ندارد . حسن نیت شخص ثالث – اگر شخص ثالث که ادعای فاعلرا تایید می کند به خلاف واقع بودن آن و هدفی که مورد نظر وی است عالم باشد معاون جرم کلاهبرداری است اما اگر نسبت به هدف فاعل جاهل باشد یا حسن نیت داشته باشد رابطه ای بین او و جرم مذکور وجود ندارد به این لحاظ مهارت فاعل در کمک گرفتن از اشخاصی که بدون علم به دروغ بودن ادعای او آنرا با حسن نیت تایید می کنند اگر چه در اثر عدم هوشیاری آنها باشد آشکار و احوال مذکور را یکی از صور به کار بردن حیله قرار داده آن را بصورت زیر بیان کرده است – هرکس دیگری را وادار کند – با توسل به فریب و تقلب – با بکار بردن دروغی که شخص ثالث ولو از زوی حسن نیت آن را تایید کند یا شرایطی که مجرم مهیا کرده یا ازآن استفاده نموده باشد با توجه به اینکه اوضاع و احوال مذکور به هراندازه که برای استفاده از آن میا شده یا مورد استفاده قرار گرفته باشد مادام که همراه با دروغهایی که عنصر فریب را در کلاهبرداری تشکیل می دهد که اوضاع و احوال مذکور نمود خارجی یا شکل مادی آ، است و مجنی علیه را به صحت ادعای دروغ متقاعد می کند نباشد تشکیل دهنده فریب یا کلاهبرداری نیست سیاق ماده به نحو مذکور با اراده مقنن و با ابتدایی ترین مبادی حقوق مخالف است و احتیاج به اصلاح دارد . آ – تایید شخص ثالث – دخالت شخص ثالث که ادعای دروغی فاعل را ولو با حین نیت تایید می کند نمود خارجی که موجب پذیرش ادعای فاعل و فریب مجنی علیه می گردد را تشکیل می دهد و فعل مرتکب را دارای چنان خطری می کند که مستوجب مجازات گردد تایید شخص ثالث ممکن است شفاهی یا کتبی ( مانند ارائه گواهی یا سندی که توسط دیگری ساخته شده ) تبرعی یا با درخواست مرتکب باشد کما اینکه ممکن است شخص ثالث یک شخص حقیقی یا موهوم باشد . شخص موهوم – گرچه براساس رویه قضایی فرانسه نسبت دادن اقوال و اسناد به شخص موهوم تشکیل دهنده مانورهای متقلبانه است لیکن بر حالتی که ما در مقام بیان آن هستیم تطبیق نمی کند زیرا مقنن سوری تایید شخص ثالث را به گونه ای شرط دانسته است که انجام آن توسط شخص موهوم ممکن نیست لذا ارائه نوشته های منتسب به شخص موهوم تشکیل دهنده مانور است ولیکن این نوشته ها به منزله تایی دروغها توسط شخص ثالث تلقی می شود مانند کسی که دیگری را وادار می کند مبلغ هنگفتی را به وی بپردازد تا موجب شود مجنب علیه برخلاف واقع تصور کند که این ملبغ ثمن کالای موهومی است که کلاهبردار فروخته است و برخلاف واقع اعتقاد به تاجر بودن او پیدا کند . ب – فراهم کردن شرایط یا استفاده از آن – گاهی ممکن است تقارن دروغ با شرایط خارجی که فاعل فراهم یا از ان استفاده می کند به آن ظاهری حقیقی بدهد و موجب اعتقاد مجنی علیه به صحت آنها گردد شرایط مذکور عبارتند از تشابه اسمی و آن حالتی است کهفاعل اسم متعلق به دیگری را به کار نمی برد زیرا این عمل خود مصداق مستقلی از به کاربدرن حیله است بلکه از تشابه اسی خود با دیگری مجنی علیه را در مورد هویت خود به اشتباه می اندازد و به این طریق ادعای دروغ خود را تایید می کند مانند این که مرتکب از تشابه اسمی استفاده کند و مجنی علیه را متقاعد کند به این که او همان فرد متمکنی است که سند علیه او صادر شده است . یا مانند کسی که همان عمل را در خصوص ضامن سند انجام می دهد گاهی هدف مرتکب از اقداماتی که انجام می دهد آن است که ادعا کند مالک اموالی است که به وی سپرده شده است (در این صورت حالت مستقلی از حالات مانوهای متقلبانه است ) تا موجب توهم مجنی علیه به داشتن ثروت و موقعیت اجتماعی گردد و از این طریق دروغهایی که علیه او به کار برده است تایید شود مانند اینکه از نشستن در داهل اتومبیلی که در اصل راننده آن بوده یا بودن در منزل یا دفتری که در آنجا کار می کند استفاده کند و چنین امری وانمود کند که مالک آنهاست . گاهی فاعل با سو استفاده از شغل خود از اعتمادی که در اث آن کسب کرده برای تایید دروغی که به کار برده است استفاده می کند سو استفاده از به کاربردن صفت حقیقی در این حالت با استفاده از صفت حقیقی در این حالت با استفاده از صفت دروغی فرق می کند به اعتبار اینکه در سو استفاده از عنوان ششغلی صفتی که فاعل برای تاثیر سخنانش از آن استفاده می کند دروغی نبوده بلکه یک صفت واقعی است که با سو استفاده از آن برای قانع کردن طرف به صحت ادعاهای دروغی اش استفاده می کند . مانند پزشگی که صورتحسابهای متضمن ادعاهای دروغ شامل معاینه و اعمال جراحی موهوم که به دروغ ادعای انجام آنرا می کند به شرکت بیمه ارائه می دهد و تقاضای پرداخت حق الزحمه آنها را می نماید و یا سردفتری که از اعتبار و اعتماد حاصل از شغل خود برای فریب مرجعه کنندگان سو استفاده می کند و آنها را متقاعد می کند که اموالشان را به او بسپارند و یا ندانپزشکی که از مشتریان خود مقداری طلا برای استفاده در یک عمل جراحی موهوم می گیرد . در این حالت باید موقعیت ناشی از شغل فاعل عملا در اقناع طرف به صحیح بننودن ادعای دروغی موثر واقع شود اما اگر شرایط مذکور در تسلیم مال موثر واقع نشود صرف دروغهایی که به کار برده است مورد توجه قرار نمی گیرد مانند وکیل دادگستری که بدون به کار بردن تقلب یا استفاده از وضعیت موجود حق الوکاله بیشتری از تعرفه قانونی مطالبه می کند گاهی اوقات فاعل از وضعیت جسمانی یا روحی طبیعی یا ساختگی برای تایید دروغهایش استفاده می کند مانند این که سو استفاده از آسیب غیرواقعی که خود به یکی از اعضایش وارد کرده در حالی که ثروتمند است ادعای فقر و تنگدستی کند . این دو حالت همان شرایطی است که تقارن آنها با دروغ به عنوان مانو متقلبانه به حساب می آنید اگر دروغ به صورت مجرد از این دو حالت واقع شود مانع آن است که رکن کلاهبرداری به حساب آید مانند کسی که برای مطالبه اجور خدمات یا ثمن اجناس فروخته شده فاکتورهای جعلی بسازد (اگر فاکتورها از جانب دیگری صادر شده باشد به منزله تایید ردوفها توسط شخص ثالث است ) یا برای زیاد جلوه دادن ارزش معاملات تجاری خود ترازنامه غیرواقعی ارائه دهد یا ادعای داشتن ثروت یا پول کند و الی آخر لذا تمامی این افعال مادام که با یک شرایط خارجی که فاعل برای آنها مهیا کرده یا از آن استفاده نموده یا به مداخله شخص ثالث منجر شده و نیز تا جایی که افعال مذکور با به کار بردن اسم یا صفت مجعول که تشکیل دهنده حالت دیگری از حالات مانورهای متقلبانه است همراه نباشد از مجرد دروغ فراتر نمی رود . ۳- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع – در این حالت نیز باید فعل مثبت انجام شود و منجر به فریب مجنی علیه و وادار کردن او به تسلیم مال به فاعل شود لذا اگر ادعای اسم مستعار یا صفت جعلی نکند و مجنی علیه در خصوص اسم یا صفت او به اشتباه بیفتند و وی از تصحیح اشتباه مذکور به او تسلیم شده است را قبول کند کلاهبردار نیست . آ – اسم مستعار ممکن است موهوم یا واقعی باشد و گاهی متعلق دروغ نام خانوادگی و زمانی اسم کوچک است (اگر چه رویه قضایی در خصوص استعمال اسم کوچک دیگری به دلیل اینکه به طور معمول تاثیر چندانی در اراده دیگران ندارد گرایش به اغماض و مسمحه دارد ) همچنین گاهی موضوع دروغ اسم مستعاری است که دیگری برای خود انتخاب کرده است مانند اسم مستعار سازنده فیلم یا یک ستاره سینمایی و امثالهم اما اگر اسم مستعاری باشد که فاعل برای خود به کار می برد استفاده از آن تشکیل دهنده مانور متقلبانه نیست برای رسیدگی به ادعای اسم مجعولی که موثر در دعوای احتیال است محاکم کیفری صالح به رسیدگی هستند . ب – صفت مجعول ویژگی مخصوص کسی یا عنوانی است که فرد به حکم حالت شخص یا موقعیت اجتماعی یا شغلی خود از آن برخوردار است وقتی که فاعل برای گول زدن و متقاعد کردن دیگری به تسلیم مال صفت مجعولی اتخاذ می کند این واقعه یکی از عناصر خدعه مورد نیاز در کلاهبرداری را تشکیل می دهد موارد زیر از مصادیق به کار بردن صفت دروغی که مربوط به موقعیت شخصی مرتکب است می باشد ادعای دوست دختر در خصوص اینکه همسر قانونی است یا بالعکس یا ادعا کسی مبنی بر اینکه از ساکنین فان شهر است برای مطالبه حقوقی که مختص اهالی آن شهر است . گاهی صفت دروغی نبست به شغل فاعل است مانند انتساب صفت کارمند رسمی برای ایجاد اطمینان در مجنی علیه (گاهی همین عمل با تحقق شروط مندرج در ماده ۳۸۲ جرم جنحه ای غصب مشاغل عمومی را تشکیل می دهد ) یا اتخاذ عنوان وکیل تاجر یا صنعتگر چنانچه گاهی به صورت عنوان اشرافی یا عملی مانند مدرک دانشگاهی صورت می گیرد لازم است صفت دروغی مبتنی بریک خصوصیت یا صفت ملازم با شخص باشد رویه قضایی ادعای بلوغ از طرف صغیر در حالت صغر یا داشتن محل اقامت دروغی یا داشتن سفارش از طرف دیگری را اتخاذ صفت کاذب نمی داند . لازم است در حکم محکومیت محکمه ماهیت اسمی که مرتکب به خود نسبت داده یا صفتی را که ادعا کرده معین شود با این وجود در مواردی که متعلق دروغ یک صفت یا شخصیت حقوقی است رویه قضایی واحدی وجود ندارد رویه قضایی ادعای فاعل مبنی بر داشتن وکالت از طرف دیگری را فریب مورد نیاز برای تحقق کلاهبرداری می داند مانند بانکداری که با ادعای وکالت از طرف شرکا خود را مجری تصمیمات آنان معرفی می کند و وجوه دریافتی را به حساب شخصی اریز می کند و بر این اساس اموالی را بدست می آورد یا شخصی که از طرف دیگری ادعای وکالت می کند یا مدعی انجام کار برای او است تا بنام او فرض بگیرد هرچند سابقا دارای چنین صغتب هم بوده باشد ولی بعد از عزل از آن استفاده می کند اما ادعای برخلاف واقع مرتکب مبنی بر اینکه مالک مالی است یا از دیگری طلبکار است از نظر رویه قضایی فرانسه طلبکار است از نظر رویه قضایی فرانسه به عنوان انتساب صفتی که تشکیل دهنده حیله لازم در کلاهبرداری است به حساب نمی آید این امر موجب توجه قانونگذار سوریه برای وضع ماده خاصی که حالت معینی از فعل مزبور را شامل شود گردیده است . ۴- تصرف اموال بدون داشتن حق تصرف در آنها – این حالت عبارت است از تحصیل مال توسط مرتکب در اثر تصرف در اموال منقول یا غیرمنقولی که می داند حق تصرف در آنها را ندارد شرط دوم در مورد قصد فاعل است اما شرط اول آن این سات که فاعل در ان مال تصرف نماید بنابر این اگر برای ایجاد اطمینان به اینکه دارای ثروت و منزلت اجتماعی است به اتخاذ صفت (مالک بودن ) اکتفا کند یا به تصرف در اموال دیگر خود که در ملکیت اوست غیر از اموالی که ادعای مالکیت آنها را دارد اکتفا کند جایی برای تعقیب او به عنوان کلاهبرداری باقی نمی ماند . براین اساس عمل موجر ملکی که به رغم کلاهبرداری باقی نمی ماند . براین اساس عمل موجر ملکی که به رغم انتقال مالکیت محصول زمین مذکور به مستاجر محصول آن را سلف فروشی کرده و وجه آنرا می گیرد و نیز استفاده از اسناد یا سهامی که در وجه حامل بوده و نزد فاعل سپرده شده اند کلاهبرداری به حساب می آیند این روشها طرق حصری فریب هستند که انجام آنها برای تحقق رکن مادی کلاهبرداری لازم است و بعد از این به بررسی قصد مجرمانه می پردازیم . فرع سوم – رکن معنوی – کلاهبرداری جرم عمدی است و باید فاعل نسبت به عناصر مختلف آن عالم باشد . لازم است بداند حیله متقاعد کردن مجنی علیه به تسلیم مال به وی باشد . اگر چه تحقق رکن مادی کلاهبرداری خالی از ابهام و پیچیدگی نیست ولی ثبوت قصد مجرمانه به خاطر واضح بودن اهداف فاعل از افعالی که انجام می دهد مشکل خاصی بوجود نمی آورد . ۱- علم به متقلبانه بودن وسیله – لازم است مرتکب به غیرواقعی بودن صفتی که اتخاذ کرده یا ظاهر سازیهایی که انجام داده عالم باشد لذا کسی که اسم دیگری را به اعتقاد اینکه مجاز در به کار بردن آن بوده است استعمال می کند کلاهبرداری نیست همچنین اگر فاعل در بیان یک واقعیت برخلاف حقیقت مرتکب یک خطای غیر عمدی شود مانند اینکه فروشنده بلیطهای بخت آزمایی اوراقی را که هنوز بدست نیاورده بدون اینکه قصد تصرف در مالی که نزد او نیست را داشته باشد بفروشد کلاهبردار نیست . براین اساس کسی که مدعی مداوای دیگری با وسایل غیر علمی استدر حالی که واقعا معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است در حالی که واقعا معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است کلاهبردار نیست اما اگر سو نیت داشته باشد و ثابت شود که شخصا نسبت به مداوای مرض از طریق وسایلی که استفاده می کند معتقد نیست کلاهبردار است . ۲- قصد استیلا بر مال غیر : – لازم است فاعل با به کار بردن مانورهای متقلبانه مجنی علیه را متقاعد کند که از تصرف برمال خود صرفنظر کند آ – قبلا گفتیم اگر فاعل مجنی علیه را به تسلیم مال متقاعد کند اما نه برای اینکه او را از تصرف آن محروم کند بلکه قصد اعاده فوری آنرا داشته باشد کلاهبردار نیست . ب – توسل مالک به تقلب برای خارج کردن مال خود از دست دیگری کلاهبردار نیست زیرا دیگری را از مال خود محروم نکرده است و دارای عنصر استیلا برمال غیر که قانون آنرا از عناصر کلاهبرداری قرار داده نیست وقتی که به طریق مذکور قصد فاعل ثابت شد داعی او بی تاثیر است لذا اگر بطور متقلبانه براموال مدیون مستولی شود تا معادل مال خود را که در ذمه او است تحصیل کند کلاهبردار است همچنین اگر فاعل با اقدامات خود به هیچ وجه قصد جلب منفعت شخصی نداشته باشد و حتی هدفش تامین مال برای یک فرد نیازمند یا انجام یک امر خیر باشد کلاهبردار است به این ترتیب بیان ارکان کلاهبرداری خاتمه می یابد و به بحث شرایط تعقیب آن می رسیم . فصل دوم – شرایط تعقیب – اول – خصوصیت جرم – ۱- جرم فعل- در بحث از روشهای فریب در کلاهبرداری توضیح دادیم که جرم مذکور جرم فعل است که باید در آن فعل مثبت صورت گیرد مجرد سکوت در مقابل یک واقعه یا اشتباه کافی نیست که بتوان آنرا جرم سلبی به حساب آورد ۲- جرم آنی – کلاهبرداری جرم آنی است و با تسلیم مال موردنظر فاعل تحقق می یابد تکیه بر عمل تسلیم به عنوان ضابطه ای برای زمان ارتکاب جرم دارای آثاری است که موضوع مشخص کردن مرور زمان در حالاتی است که فاعل در نتیجه عمل واحد و فعل اصلی به طور مستمر یا به دفعات مال تحصیل می کند مانند فرد مشمول تامین اجتماعی که در نتیجه اتخاذ صفت دروغی یا ارائه مدرک جعلی به طور مستمر مقرری معین را دریافت می کند از نظر رویه قضایی فرانسه هربار که فاعل در نتیجه فعل اصلی مالی را دریافت می کند مرور زمان را نسبت به تفعات قبلی قطع می کند ولی مانع از رسیدگی به مجموع آنها در حالتی که اقدام جدیدی صورت بگیرد نمی شود بعضی از حقوقدانان معتقدند رویه قضایی کلاهبرداری را جرم مستمر دانسته است که با تسلیم مال به فاعل استمرار پیدا می کند این نظر مستندی جز مقابله با اینگونه اعمال ندارد . ثانیا : شروع به جرم – قسمت اخیر ماده ۶۴۱ ق مجازات سوریه شروع به کلاهبرداری را مانند سرقت و برخلاف خیانت در امانت قابل تعقیب دانسته است این امر مستلزم آن است که زمان شروع عملیات اجرایی در جرم مذکور و تمیز آن از اعمال مقدماتی که قابل مجازات نیست تعیین گردد . از آنحا که فعل مجرمانه شامل مانورهای متقلبانه و تحصیل مال هردو می شود آیا مانورهای متقلبانه را برای تحقق شروع به جرم کافی بدانیم یا علاوه بر آن تسلیم بالفعل مال را هم باید لازم دانست . از آنجا که ماده ۴۰۵ ق مجازات فرانسه در متن قدیم مقرر می داشت کلاهبرداری یا شروع کلاهبرداری کند دیوان کشور مانورهای متقلبانه را چیزی جز اعمال مقدماتی ندانسته برای تحقق شروع به جرم تسلیم بالفعل مال را لازم دانسته است که با استیلای فاعل بر مال جرم تام واقع می شود روشن است که این نظر با مفهوم کلاهبرداری مخالف است زیرا تسلیم ناشی از مانورهای متقلبانه به مثابه استیلای فاعل براموال مجنی علیه است لذا مقنن تصمیم به اصلاح ماده مذکور گرفت و به عبارت وادار کردن غیر بر تسلیم مال عبارت شروع به تحصیل مال را اضافه کرد براساس رویه قضایی جدید فرانسه برای تحقق شروع به جرم لازم است انجام مانورهای متقلبانه به نحوی باشد که این اعمال بطور مستقیم منجر به تسلیم مال گردند . زیرا لازمه تکیه بر تقلب به عنوان یکی از عناصر کلاهبرداری آن است که موثر باشد یعنی عملا منجر به تسلم مال گردد در صورتی که رابطه سببیت بین تقلب و تسلیم مال متفی گردد جرم مذکور فاقد ارکان لازم است برای اینکه مانورهای متقلبانه به منزله شروع به کلاهبرداری به حساب آید لازم است این مانورها متصف به شرط مذکور بوده عملا هدف آن تحصیل مال باشد ولو اینکه این نتیجه بلافعل تحقق نیابد زیرا تحقق آن منجر به تحقق جرم تام می شود نه شروع به جرم لذا رویه قضایی فرانسه براین اعتقاد است که ادعای شحص مبنی بر ورود خسارت به اتومبیل وی علیه شرکت بیمه کننده اتومبیل به قصد جبران خسارت به اتومبیل وی علیه شرکت بیمه کننده اتومبیل به قصد جبران خسارت شروع به کلاهبرداری است هر چند عملا در خواست جبران خسارت از شرکت بیمه نکرده باشد زیرا چنین درخواستی مستقیما به جبران خسارت (نتیجه مجرمانه ) منتهی می شود همچنین قمار بازی با بزه دیده با ورقه جعلی به قصد محروم کردن وی از اموالش شروع به کلاهبرداری است و نیز ارائه فاکتورهای معاینه های موهوم توسط پزشک به ادعای انجام آنها برای مطالبه حقش از شرکت بیمه یا عمل شخصی که کالاهای معیوب را بارگیری می کند و در هنگام تسلیم شدن آنها به خریدار ادعا می کند که در اثنای انتقال معیوب شده اند و در نتیجه از انتقال دهنده مطالبه خسارت می کند شروع به کلاهبرداری است همچنین ادعای شرکت بیمه برای جبران خسارت ناشی از یک حادثه موهوم یا ارائه گزارش پزشکی خلاف واقع در پرونده دعوی شروع به کلاهبرداری است . مشاهده می کنیم تعیین حدود شروع به کلاهبرداری به نحو مذکور با مقررات سوریه است . زیرا قواعد مذکور در ماده ۱۹۹ هنگامی که روشهای متقلبانه بطور مستقیم منجر به ارتکاب جرم یعنی تسلیم مال شوند را شروع به کلاهبرداری می داند . با تحقق ارکان شروع به کلاهبرداری به نحو مذکور عمل مرتکب مشمول احکام مندرج در مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ می شود لذا هنگامی که فاعل قبل از اتمام فعل بطور اختیاری از تکمیل کردن آن منصرف می شود در صورتی که اعمال او فی نفسه جرم مستقلی نباشد از مجازات معاف است اما در غیر این صورت مشمول مجازات اصلی جرم مذکور می شود و ممکن است از تخفیف مجازات به نحوی که در قانون تعیین شده است برخوردار گردد . بدیهی است انصراف فاعل به واسطه شرایط و علل خارجی که ارتباطی با ارداه او ندارد انصراف ارادی تلقی نمی وشد چنانچه اگر احساس کند که نقشه اش برملا شده یا حیله اش بی نتیجه مانده و برای محکم کاری ترجیح دهد از ادامه اجرای نقشه اش منصرف شود مشمول عفو از مجازات نخواهد شد . ثالثا – شرکت در جرم – شرکت در کلاهبرداری کثیر الوقوع است و مشاهده کردیم که مقنن تایید ادعاهای دروغی مرتکب توسط شخص ثالث را تشکیل دهنده یکی از راههای مانورهای متقلبانه می داند با این وجود مداخله دیگری در این فعل ممکن است با حسن نیت باشد و ثالث به صحت واقعه ای که آن را تاییدمی کند معتقد باشد به این خاطر باید علم شریک به عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری و سبق همکاری وی با فاعل اصلی برای تحقق این عناصر احراز گردد . چهارم – معاذیر – مرتکب کلاهبرداری از معاذیر مشترک میان این جرم و سرقت و خیانت در امانت مانند : هرگونه رابطه خویشاوندی و منافع و ضررهای قابل اغماض ناشی از جرم برخوردار می شود فصل سوم – مجازات کلاهبرداری – اولا – مجازات ساده – ماده ۶۴۳ مجازات کلاهبرداری را سه ماه تا دو سال حبس و ۵۰ تا ۵۰۰ لیره جزای نقدی تعیین کرده است ماده ۶۵۵ مجازات تکمیلی را فقط در خصوص تکرار جرم مقرر کرده اجرای آن را در اختیار قاضی قرار داده و آن عبارت است از انتشار حکم صادره در کی یا دو روزنامه که قاضی تعیین می کند . ثانیا – مجازات مشدد – به موجب ماده ۶۴۸ در صورتیکه جرم به یکی از صور زیر انجام شود مجازات مرتکب دو برابر می شود : ۱- ادعای انجام وظیفه عمومی یا کار در یک موسسه عمومی . ۲- درخواست مال از مردم جهت صدور سهام یا اسناد یا مدارک دیگر برای ایجاد یک شرکت یا اجرای یک طرح ۱- ادعای انجام وظیفه عمومی – علت تشدید مذکور در واقع تشکیل دهنده (جرم سو استفاده از موقعیت ) است چنانچه ماده ۲۴۷ چنین مقرر می دارد کسی که اجرت غیرضروری اخذ یا طلب کند خواه برای خودش یا دیگری باشد به قصد استخدام یا تهیه کار یا سعی در جهت استخدام و تهیه کار … در دولت یا یکی از موسسات عمومی به دو ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی حداقل دوبرابر آنچه اخذ یا قبول کرده محکوم می شود از آنجا که مجازات مضاعف مترتب بر کلاهبرداری در این حالت نسبت به مجازات (سو استفاده از موقعیت شغل دولتی ) زیادتر است طبق قواعد تعدد معنوی مجازات اشد (مجازات کلاهبرداری ) اجرا می شود . علت تشدید در این حالت آن است که فعل مجرمانه امور جاری موسسات عمومی و چهره کسانی که متصدی آن هستند را مخدوش کرده تحت تاثیر قرار می دهد . ۲- دعوی عمومی برای ثبت نام جهت سهام یا اسناد بهادار – این مورد تشدید از قانونی که در تاریخ ۸/۸/۱۹۳۵ در اثر رسوائیها و بحرانهای مالی خطرناک در فرانسه به تصویب رسید گرفته شده است که در بحث مانورهای متقلبانه به آن اشاره کردیم و آن عبارت از دعوت مردم برای ثبت نام جهت اسناد بهادار مذکور و ارتکاب جرم از طریق دعوت مذکور یا به سبب آن است . آ – دعوت از عموم مردم برای ثبت نام جهت اسناد بهادار زمانی به عمل می آید که شرکت یا صاحب طرح برای جمع آوری سرمایه یا اموال لازم به رابطه شخصی خود با متمولین تکیه نکند بلکه از طرق مختلف تبلیغاتی مانند دعوت نامه و تبلیغ در روز نامه ها و توسل به واسطه ها یا بانکها اقدام نماید . ب – اسناد بهادار شامل اسناد مالی قابل مبادله می شود مانند سهام تاسیس شرکت و اسناد یا حواله های صندوق و حتی اسناد تجاری همچنین سهام یا انادی که قانون به صراحت بیان کرده است . ج – ارتکاب جرم در حالت دعوت مذکور مستلزم به کاربردن یکی از مانورهای متقلبانه ای است که مقنن برای متقاعد کردن دیگری جهت خرید سند یا ثبت نام کردن برای آن تعیین کرده است از قبیل تاسیس یک شرکت موهوم یا مبالغه کردن در بهای اموال عینی ارائه شده یا انتشار ترازنامه های دروغی ( با تایید این ادعاها از طرف دیگری یا اعتقاد بزه دیده به اینکه ادعاها از طرف دیگری تایید شده است ) و تبلیغ در خصوص تضمین های موهوم و توزیع سورهای موهوم یا به کاربردن صفت دروغی و الی آخر لازم نیست که اعمال مذکور از جانب دارنده طرح یا شرکت یا نمایندگان شرکت یا عوامل آن انجام شود بلکه کافی است که در هنگام دعوت مردم برای ثبت نام جهت سهام مذکور از طرف فاعل انجام شود ( مانند اینکه ابز سوی بانک یا دلال برای مصلحت شخصی خود در معامله صورت گیرد ) ماده ۶۵۵ به قاضی اجازه داده است که دستور انتشار حکم در حالات مذکور را حتی در غیر مورد تکرار جرم صادر کند .

 

 

منبع:

ترجمه : دکتر محمد جعفر حبیب زاده

استادیار دانشگاه تربیت مدرسلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,منابع مباحث درموردحقوق جزاوجرم شناسی ,
بازدید : 20
[ 04 / 03 / 1396 ] [ 21 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

   فصل اول از دیدگاه فقه اسلامی

چکیده

             اتانازی (euthanasia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرض ها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

   این موضوع اقسام مختلفی دارد که به طور مختصر به آنها اشاره می شود و سپس به تک تک آنها پرداخته خواهد شد.

اقسام مسأله: قاتل یا همان مقتول است و یا غیر مقتول، و در صورتی که قاتل و مقتول دو نفر باشند، مقتول یا قبل از قتل، حیات مستقرّ (توضیح این واژه خواهد آمد) دارد و یا ندارد. و در صورتی که حیات مستقر داشته باشد قتل یا با اذن مقتول انجام گرفته است و یا بدون اذن او. و در هر صورت فوت شخص یا به سبب فعل انجام دادن کاری محقق شده است و یا به سبب عدم فعل. «۱»مسالک الافهام، ج۱۵، ص۹۰٫

 

واژگان کلیدی : قتل  . ترحم  .  مجازات . خودکشی  . قصاص.

فصل اول کلیات تحقیق

 اول: مقدمه

ضروت تحقیق:

              از این بابت این تحقیق قابل بحث است که زندگی بشر حتی به بد ترین شرایط برای جامعه ی بشر محترم است که حتی خود شخص نمیتواند این حق را از خودش بگیرد .مع الوصف ما انسانها حقوقی داریم که با وارد شدن خدشه به آنها ، جامعه ی بشری دچار نوسان شده و مضطر خواهد شد ،لذا با توجه به اینکه زمینه سازی درست در رابطه با انجام مشاوره های امید به زندگی ،که همواره مورد تاکید دانشمندان علوه جامعه و پزشکی بوده آخرین راه حل در خصوص رهایی از درد و بیماری و رنج قبول اتانازی نیست. چه بسا با توجه به احتمال وسیع شدن دامنه ی اتانازی در سراسر جهان باعث ایجاد یک نوع چالش در جوامع شود به همین دلیل بررسی مختصری در این زمینه انجام میدهیم.

هدف تحقیق:

             با توجه به اینکه  در دنیای علوم و فناوری روزانه با تحولات شگرف و بی انتهایی مواجه میشویم گاهی مسائل و مباحثی برای ما انسانها ناشناخته می ماند لذا با توجه به این مسائل ذهن انسانها همواره در بررسی و جستجوی حقایق است و این حقایق برای وی کاملا روشن نمیشود تا فلسفه و علت تامه ی این موضوع مورد بحث را کشف نکند . یکب از مسائل که با زندگی و حیات انسانها در ارتباط است مورد مرگ شیرین یا همان اتانازی ایست که تاملی میکنیم و نظریات استادان و فقها و دانشمندان را در باره آن گلچین کرده که با توجه به غیر انسانی بودن این موضوع از دیدگاه  جامعه شناسان و حقوق دانان اکثر کشورهای جهان چرا در قوانین بعضی از کشور ها مثل هلند و بلژیک تصویب شده است.

سوالات تحقیق:

از دیدگاه فقه شیعه آیا مرگ شیرین برای خلاصی از درد حتی با رضایت مجنی علیه متناسب با شرع میباشد ؟

همانطور که در متن اصلی مشاهده خواهید کرد در اسلام بخصوص در مذهب شیعه مصائب و درد طاقت فرسا نیز مستوجب سقوط کیفر نمیشود اما نظرات مختلفی در سقوط قصاص وجود دارد که به آنها رسیدگی میکنیم .

آیا قانون مجازات اسلامی اتانازی را رافع مسولیت کیفری میداند؟

خیر با توجه به اینکه مصداق بارزی برای رفع مسولیت کیفری وجود ندارد و همه چیز برای انجام قتل عمد محیا است و به قول شهید ثانی فعل و آلت فعل نوعا کشنده است پس مستوجب کیفر قتل عمد میشود.

در خصوص جایگاه اجتماعی و جنبه ی عمومی چه تفاوتی با قتل عمد میکند؟

در جامعه ی ما با توجه به اینکه جان انسانها از ارزش بالایی یرخوردار است بعید به نظر میرسد این مسئله حائز اهمیت باشد اما از لحاظ جنبه ی عمومی همان جنبه ی قتل عمد را دارد چون ضمن اینکه باعث کاهش امید به زندگی میشود باعث  عدم اعتماد به جامعه ی پزشکان نیز نمود پیدا کند .

از دیدگاه جامعه جهانی اتانازی به چه صورت است ؟

از آن دیدگاه بدترین سیاست گذاری  برای فارغ شدن از درد بیماران است که شخصی بخواهد پزشک او را از زندگی راحت نماید

دوم: فروض فقهی

فرض اوّل:

                 چنانچه قاتل همان مقتول باشد. گر چه به ظاهر، عنوان این نوشتار یعنی قتل از روی ترحّم شامل این مورد نمی شود؛ زیرا عنوان اقتضا

می کند که قاتل و مقتول دو نفر باشند تا عنوان ترحم صدق کند، ولی ملاک مسأله در این صورت هم وجود دارد. مثال این صورت چنین است: کسی در بیابان بر اثر تشنگی درحال تلف شدن است و می داند که هر گز آب به دستش نخواهد رسید و برای رهایی از زجر تشنگی اقدام به خود کشی می کند و یا مریضی روی تخت بیمارستان خوابیده و اکسیژن به دستگاه تنفسی او وصل است که اگر قطع شود می میرد. چنین شخصی از درمان بیماری اش مأیوس شده است و می داند که خواهد مرد و برای کوتاه کردن مدت احتضار و رهایی از سختی بیماری، جریان اکسیژن را از دستگاه تنفسی اش قطع می کند. در این صورت بدون شک عنوان خود کشی انتحار صدق خواهد کرد؛ ولی آیا صرف زجر کشیدن مریض می تواند مجوّز اقدام او برای خودکشی باشد؟

       دلیلی بر جایز بودن این کار وجود ندارد و لااقل در آن شک داریم. بنابراین، عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس شامل این مورد شده و حرمت آن ثابت می شود. مؤیّد این مطلب این است که فقیهان مسأله ای را عنوان کرده اند که اگر کسی دیگری را تهدید کند و بگوید: «اگر خودت را نکشی من تو را می کشم»، آیا جایز است که فرد اقدام به خودکشی کند یا نه؟ بیشتر یا همه فقیهان بر عدم جواز قتل فتوا داده اند؛ چون اکراه نمی تواند مجوّز قتل باشد ولی برخی مانند شهید ثانی تفصیل داده و گفته اند: اگر قتلی که اکراه کننده وعده داده، شدیدتر از قتلی باشد؛ که اکراه شونده می خواهد با آن خودکشی کند مانند قتل همراه با شکنجه اکراه شونده می تواند روش آسان را برای قتل خود انتخاب کند تا از قتل سخت تر رهایی یابد؛ زیرا در این صورت اکراه صدق می کند، اما اگر کیفیت هر دو قتل یکسان باشد اکراه صدق نمی کند، بنابراین اقدام به خودکشی جایز نخواهد بود.«۱» مسالک الافهام، ج۱۵، ص۹۰٫

      ولی صاحب جواهر گفتار ایشان را نقد کرده و گفته است:

اگر چنین کاری جایز باشد، بنابراین کسی هم که می داند از تشنگی خواهد مرد می تواند خودش را با روشی آسان تر بکشد.«۲». جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴٫

از کلمات صاحب جواهر چنین بر می آید که جایز نبودن خودکشی در مثال تشنگی حکمی مسلّم است.

فرض دوم:

چنانچه قاتل و مقتول دو نفر باشند، و مقتول دارای حیات مستقر باشد، و قتل با اذن مقتول و با فعل ایجابی انجام گرفته باشد. برای توضیح این موضوع باید معنای حیات مستقر و فعل ایجابی روشن گردد.

۱٫ حیات مستقر:

فقیهان برای حیات مستقر تعریف های متعددی کرده اند؛ مانند:

حیات مستقر در حیوان به معنای این است که یک یا چند روز زنده بماند، و اگر چنین نباشد حیوان دارای حیات مستقر نخواهد بود.«۳» جواهر الکلام، ج ۳۶، ص۱۴۱٫این تعریف در باب تذکیه ذبح شرعی حیوان بیان شده است.

حیات مستقر در انسان به معنای این است که همراه با ادراک و حرکت و نطق اختیاری باشد.«۴» جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۸ و مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۹، قصاص النفس، مسأله ۲۴٫

 کسی که فاقد همه این علائم باشد دارای حیات مستقر نیست گرچه علائم حیاتی مانند تنفس در او باشد. این تعریف در باب قصاص گفته شده است.

                                                                        ۴

بنابرتعریف اوّل اگر کسی بیش از یک یا دو روز زنده نماند دارای حیات مستقر نیست، خواه قادر بر ادراک و نطق و حرکت اختیاری باشد یا خیر. ولی بنابر تعریف دوم اگر قادر بر ادراک و نطق و حرکت اختیاری باشد دارای حیات مستقر است گرچه بیشتر از یک یا دو روز زنده نماند و اگر بر ادراک و نطق و حرکت اختیاری قادر نباشد دارای حیات مستقر نیست.

ظاهراً آنچه در باب قتل نفس مورد توجه می باشد همان تعریف دوم است«۵» این مطلب از کلمات فقیهان در باب قتل نفس، ارث، وصیّت و مانند اینها استفاده می شود .

و تعریف اوّل فقط در باب تذکیه ذبح شرعی کاربرد دارد.

۲٫ فعل ایجابی (ایجادی)

منظور از فعل ایجابی این است که شخص با انجام دادن کاری سبب قتل شخص دیگری شود، خواه با استفاده از آلات کشنده مانند اسلحه باشد ویا با استفاده از سموم و سایر مواد کشنده و یا حتی با قطع جریان اکسیژن و خون و مانند آنها نسبت به مریضی که حیات او به آنها بستگی دارد.

ولی منظور از فعل سلبی این است که شخص با ترک فعلی که بر آن قادر است سبب مرگ شخص دیگری شود؛ مثلاً مریض به اکسیژن و سرم و مانند آن نیاز دارد؛ ولی شخصی که می تواند این امور را در اختیار بیمار قرار دهد از انجام چنین کاری امتناع ورزد.

بعد از بیان این دو امر به اصل موضوع می پردازیم:

در فرض مذکور باید گفت که چون مقتول حیات مستقر دارد، بنابراین با از بین بردن حیات او قتل صدق می کند و چون قتل با قصد و همراه با فعل ایجابی (ایجادی) انجام گرفته است از این رو قتل را هم می توان قطعاً به فاعل نسبت داد ولی چون قتل با اذن مقتول انجام شده، لذا جرم بودن یا جرم نبودن قتل جای بحث دارد.

برای روشن شدن بحث یک مثال می زنیم: شخصی از بیماری لاعلاجی رنج می برد و مرگش هم نزدیک نیست و ادراک و حرکت و نطق اختیاری نیز دارد یعنی دارای حیات مستقر است ولی از شدت رنج از پزشک و یا فرد دیگری می خواهد که با تزریق یک ماده سمی کشنده سریعاً به حیات وی پایان دهد تا از سختی و رنج بیماری رهایی یابد. آیا درخواست او می تواند مجوّز قتل باشد؟ و آیا رضایت مقتول جرم بودن این قتل را از بین می برد؟ همان گونه که از خود سؤال پیداست جواب را باید از دو جهت حکم تکلیفی و حکم وضعی پی گیری کرد.

اوّل: حکم تکلیفی

منظور از حکم تکلیفی، جواز و عدم جواز است؛ یعنی آیا چنین قتلی جایز است و یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می شود این است که این فعل چون به حیات یک انسان پایان می دهد به هر دلیلی که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات«۶» مانند آیه «ولا تقتلوا النفس التی حرّم اللّه إلاّ بالحقّ». انعام، آیه۱۵۱ و اسراء، آیه۳۳٫ حرمت قتل نفس می شود و مخصّصی برای خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمی تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر این که قصاص و دیه هر دو از «حق الناس» می باشند که می توان آنها را اسقاط کرد اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.

دوم: حکم وضعی

منظور از حکم وضعی، حق قصاص و دیه است؛ یعنی آیا با اذن مقتول قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: خود این مسأله کمتر مطرح شده است، ولی مسأله مشابهی در منابع فقهی وجود دارد که از نظر ملاک با این مسأله فرقی ندارد، از این رو می توانند در حکم یک مسأله باشند.

مسأله مطرح شده این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اِلاّ تو را می کشم» آیا جایز است او را بکشد یا خیر؟ و اگر کشت آیا قصاص می شود یا خیر؟ گویا فقیهان از نظر حکم تکلیفی یک نظر دارند و می گویند: جایز نیست اگرچه بر این کار اکراه شده باشد، زیرا اکراه حرمت قتل را از بین نمی برد.«۷» این دیدگاه مشهور است، ولی آیه اللّه خویی مخالف این نظریه است. ایشان اعتقاد دارد اگر انسان مکرَه باشد که دیگری را بکشد، دو حالت دارد یا به او گفته می شود که اگر دیگری را نکشی دستت را قطع می کنم، ویا مالت را می برم، در این صورت جایز نیست که او را بکشد و یا به او گفته می شود که اگر دیگری را نکشی تو را می کشم. در این صورت اکراه صدق می کند و حرمت قتل از بین می رود لذا جایز است که دیگری را بکشد تا خودش کشته نشود، ولی باید دیه مقتول را بدهد و اکراه کننده نیز به

حبس ابد محکوم می شود. و سبب جواز قتل، وقوع تزاحم بین دو حرام می باشد یعنی حرمت قتل دیگری و حرمت ترک حفظ نفس که واجب است و نتیجه این تزاحم، تغییر خواهد بود. مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۳، قصاص النفس، مسأله۱۷٫

اما از لحاظ حکم وضعی یعنی ثبوت حق قصاص یا دیه برای اولیای مقتول دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل : سقوط حق قصاص و دیه

برخی از فقیهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده است و وارث نمی تواند خواستار قصاص یا دیه شود.

محقق حلی می گوید:

لوقال: اقتلنی وإلاّ قتلتک لم یسغ القتل، لأنّ الإذن لا یرفع الحرمه. و لو باشر لم یجب القصاص؛ لأنّه کان ممیزّاً أسقط حقّه بالإذن فلایتسلّط الوارث؛«۸» شرایع الاسلام، ج۴، ص۲۰۰٫

اگر [شخصی به دیگری] بگوید: مرا بکش و اِلاّ تو را می کشم قتل آن فرد جایز نخواهد بود؛ برای این که اذن، حرمت را برطرف نمی کند. و اگر چنین کرد، قصاص واجب نخواهد بود، برای این که مقتول ممیز بوده و حق خویش را به وسیله اذن ساقط نموده است، بنابراین وارث، مسلط [بر قصاص یا دیه] نخواهد بود.

علامه حلی هم می فرماید:

لو قال: اقتلنی وإلاّ قتلتُک سقط القصاص و الدیه، دون الاثم؛

اگر [شخصی به دیگری] بگوید: مرا بکش و اِلاّ تو را می کشم، قصاص و دیه ساقط می شود، ولی گناه«۹» ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۹۶٫

این عمل از بین نمی رود.

همان گونه که در عبارت علامه آمده است ایشان تصریح نموده که قصاص و دیه هر دو ساقط خواهد شد، اما کلام محقق چنین آشکار نیست هر چند در سقوط هر دو اطلاق دارد، چون معنای عدم تسلّط وارث، تسلّط نداشتن او بر قصاص یا دیه است، و حذف متعلق، بر عموم دلالت می کند.

ممکن است از کلمات امام خمینی هم این نظریه استفاده شود، ایشان در خصوص این مسأله بعد از بیان این مطلب که اگر تهدید کننده خواست به تهدیدش عمل کند تهدید شونده می تواند بلکه واجب است او را بکشد؛ زیرا دفاع کردن واجب است و هیچ ضمانی هم بر عهده او نیست، می فرماید:

اگر به مجرد وعده به قتل تهدید کننده را کشت، گناه کرده است، و در این مطلب که آیا او قصاص می شود یا خیر، اشکال وجود دارد، گرچه ارجح عدم قصاص است، چنان که عدم ثبوت دیه نیز بعید نیست.«۱۰» تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۶۳ ۴۶۴، کتاب القصاص، مسأله ۳۵٫

لازم به یاد آوری است که بحث از ثبوت یا عدم ثبوت دیه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. یعنی آیا وارثی که حق قصاص ندارد، حق مطالبه دیه دارد یا خیر؟ شهید ثانی می گوید:

اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشیم، در ثبوت دیه دو نظریه وجود دارد مبتنی بر این که: آیا بعد از مرگ مقتول دیه بدون واسطه برای ورثه ثابت می شود، یا ابتدا در آخرین لحظه از حیات مقتول به خودش منتقل می شود و سپس به ورثه تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اوّل، پرداخت دیه بر قاتل واجب می شود و اذن مقتول در قتل نمی تواند دیه را ساقط کرده، و بنابر نظریه دوم، پرداخت دیه بر قاتل واجب نمی گردد؛ چون فرد مستحق یعنی مقتول آن را ساقط نموده است. مؤید نظریه دوم این است که وصیت های چنین شخصی در مورد دیه تنفیذ می شود، و بدهی های او از آن پرداخت می گردد و اگر مستقیماً به ملک ورثه منتقل می شد این گونه تصرّفات جایز نبود…. «۱۱» مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹٫

به هر حال آنچه مهم است، دلیلی است که محقق برای سقوط حق قصاص یا دیه ذکر کرده و آن این است که مقتول با اذن خود، حق قصاص یا دیه را اسقاط کرده است، بنابراین وارث نمی تواند آن را مطالبه کند. اما عدم سقوط گناه حرمت برای این است که گناه حکم است نه حق، و حکم به خلاف حق قابل اسقاط نیست.

شهید ثانی برای سقوط حق، دلیل دیگری را نیز اضافه نموده است، و آن این که وجود اذن از طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص می شود و طبق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، قصاص هم در مورد مذکور ساقط می شود.«۱۲» همان.

ولی گفتار ایشان مبتنی بر این است که قاعده مذکور قصاص را هم شامل شود و منحصر به حدود نباشد که احتمال آن وجود دارد؛ چون هدف از این قاعده جلوگیری از ریختن خون به ناحق است.

به هر حال شهید ثانی گفته که این نظریه اشهر است«۱۳» همان.

 ولی تصریح نکرده است که این دیدگاه را قبول دارد، در حالی که اشهر بودن آن معلوم نیست، چون فاضل اصفهانی هندی این نظریه را فقط به شیخ طوسی ومحقق حلّی و علامه حلّی نسبت داده است«۱۴» کشف اللثام، چاپ سنگی، ج۲، ص۴۴۴٫و علامه هم در برخی کتاب هایش در این مسأله تردید نموده است.«۱۵» تحریر الاحکام، ج۵، ص۴۲۶، و قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۹۰٫

نظریه دوم: عدم سقوط حق قصاص یا دیه

برخی دیگر از فقیهان براین باورند که اذن به قتل، حق قصاص را ساقط نمی کند، و بهترین دلیلی که برای این نظریه آورده شده این است که انسان برای از بین بردن خود تسلّط ندارد تا بتواند با اذن خودش به اتلاف، ضمان را ساقط کند، آن گونه که اذن به اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط می کند.«۱۶» مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص ۱۶ ۱۷، و برای این نظریه که اذن به اتلاف موجب اسقاط حق در اموال می شود، رجوع شود به العناوین، ج۲، ص۵۰۶، عنوان ۶۸٫

بنابراین، ادلّه ضمان قصاص یا دیه شامل این مورد می شود و هیچ مخصص یا مقیدی برای آنها وجود ندارد، ولی به نظر بنده دلیل دیگری وجود دارد و آن این که اسقاط یک چیز فرع بر ثبوت آن است؛ یعنی ابتدا باید حقی ثابت شود تا اسقاط گردد، و قبل از قتل، مقتول هیچ حقی ندارد تا بتواند آن را اسقاط نماید، و حتی طبق نظریه انتقال دیه به مقتول و سپس به ورثه، باز هم این حق قبل از قتل ثابت نمی شود و وقتی چیزی ثابت نشد، پس چه چیزی را می توان اسقاط کرد؟ و این مصداق قاعده «إسقاط ما لم یجب» می باشد که فقیهان گفته اند صحیح نیست.

بعد از نوشتن این مطلب به کتاب قصاص استادمان آیه اللّه تبریزی مراجعه کردم و دیدم ایشان همین معنی را با بیانی دیگر فرموده اند: «قصاص، عوض و بدل از نفس نیست، بلکه حق عقوبتی است که شارع برای ولیّ مقتول قرار داده است، و ساقط نمی شود، مگر به وسیله عفو کسی که بر قصاص ولایت دارد، البته بعد از فعلیت یافتن حق قصاص».«۱۷» کتاب القصاص، ص۴۸٫

و حق قصاص وقتی فعلیت پیدا می کند که قتل محقّق شده باشد، اما قبل از وقوع قتل، حقی نیست تا آن را اسقاط نماید. به هر حال از جمله کسانی که این نظریه را پذیرفته اند محقق اردبیلی«۱۸»، صاحب جواهر«۱۹» و آیه اللّه خویی«۲۰» می باشند.

حال که حکم مسأله اکراه روشن شد، به مسأله مورد نظر برمی گردیم؛ گفتیم که اکراه هیچ گونه تأثیری در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص بنابر قول مشهور ندارد. پس بین مکرَه بودن قاتل یا مختار بودن آن فرقی وجود ندارد، بنابر این چه بگوید: «مرا بکش» و چه بگوید: «مرا بکش و اِلاّ تو را می کشم»، در هر دو صورت از نظر مشهور حکم یکی است؛ یعنی هر قولی را که در مسأله اکراه انتخاب کنیم در صورت عدم اکراه هم خواهد آمد. حتی بدون در نظر گرفتن این جهت، دلیلی که محقق حلی ذکر نموده یعنی مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط کرده است شامل حالت اختیار هم می شود. آیه اللّه خویی می گوید:

مورد کلام محقّق گرچه اکراه است، ولی تعلیل او شامل صورت اختیار هم می شود.«۲۱» مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۶ ۱۷٫

بنابراین می توان در حکم وضعی مسأله مورد بحث اذن مریض به قتل خویش دو نظریه ذکر کرد:

سقوط حق قصاص یا دیه و عدم سقوط حق قصاص یا دیه اما از نظر حکم تکلیفی همان گونه که گذشت همه فقیهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.

فرض سوم:

مقتول دارای حیات مستقر است و قتل با فعل ایجابی ایجادی ولی بدون اذن مقتول انجام گرفته است.

دراین صورت همه عناصر «قتل عمد» محقق شده است، زیرا هم قتل است و هم از روی عمد انجام گرفته است. اذن نیز وجود ندارد تا موجب شبه عمد بودن قتل و سقوط قصاص باشد، حتی اگر مریض در حال مرگ باشد ولی حیات مستقر داشته باشد قتل او موجب قصاص و یا دیه به خاطر اختلاف نوع قتل می شود.«۲۲» المبسوط، ج۷، ص۲۰٫

و از سوی دیگر عنوان «ترحم» نمی تواند به تنهایی مجوّز قتل باشد. بنابراین، عمومات و اطلاقات دلالت کننده بر حرمت قتل، ثبوت ضمان، حق قصاص و مانند اینها برای ولیّ مقتول، بر عموم و اطلاق باقی هستند.

فرض چهارم:

            مقتول دارای حیات مستقر است و قتل براثر عدم فعل انجام گرفته است؛ مثلاً مریضی که دارای حیات مستقر است شدیداً به دارو نیاز دارد که اگر به او داده نشود می میرد، ولی شخصی که می تواند این کار را انجام بدهد مانند پزشک یا دیگری از آن امتناع می کند و بیمار هم می میرد، دلیل امتناع نیز ممکن است ترحم یا غیر آن باشد. در این صورت حکم شخص ممتنع چیست؟

در ابتدا باید دید این مسأله در کدام یک از دو عنوان زیر داخل می شود: «حرمت قتل نفس محترم» یا «وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک»

از نظر عرفی، مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار می گیرد؛ زیرا این شخص عمل ازهاق نفس یا قتل انجام نداده، بلکه مریض را از مرگ نجات نداده است. بنابراین، حکم مسأله را باید در چارچوب وجوب انقاذ به دست آورد.

بدون شک نجات نفس محترم از مرگ اجمالاً واجب فوری بوده و ترک آن حرام است ولی بحث هایی که در باره آن شده این گونه است: آیا نجات فرد مطلقا واجب است؟ و آیا نجات ندادن فرد علاوه بر حرمت تکلیفی، موجب حکم وضعی یعنی ضمان هم می شود؟ فعلاً نیازی به بحث در باره سؤال اوّل نمی بینیم، گرچه آن را در جای دیگری مطرح کرده ایم«۲۳» المبسوط، ج۷، ص۲۰٫

و فرضیه ما در جایی است که انقاذ واجب باشد ؛ از این رو بحث را فقط به موضوع ضمان محدود می کنیم.

آنچه از کلمات برخی فقیهان که متعرض بعضی فرض های وجوب انقاذ شده اند برمی آید این است که اگر سبب پیدایش عارضه موجب هلاکت اعم از بیماری و یا آتش سوزی و یا غرق شدن، و یا مجروح شدن و یا… عامل دیگری باشد، و کسی که بر نجات دادن او قدرت داشته از این کار امتناع کند و در نتیجه آن شخص بمیرد، امتناع کننده فقط مرتکب حرام شده ولی ضمان که قصاص یا دیه باشد بر عهده او نیست. علامه حلّی می گوید:

کلّ من رأی انساناً فی مهلکه فلم ینجه منها مع قدرته علی ذلک، لم یلزمه ضمانه؛«۲۴» تحریر الاحکام، ج۵، ص۵۵۱٫

هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد در حالی که بتواند این کار را انجام بدهد ضامن نخواهد بود.

صاحب جواهر هم بعد از ذکر چند نمونه می گوید:

… و کذا کلّ من تمکّن من خلاص إنسان من مهلکه فلم یفعل أثم ولاضمان، للأصل و غیره….

تا این که می گوید:

ومنه ترک انقاذ الغریق و إطفاء الحریق و نحوهما، و إن کان مقدوراً علیه، بل التروک جمیعها لایترتّب علیها ضمان إذا کان علّه التلف غیرها، و هی شرائط….«۲۵»جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۵۲٫

نتیجه سخنان ایشان این است که هر فردی که بتواند انسانی را از هلاکت نجات دهد ولی این کار را نکند گناه کرده است، اما به دلیل اصل برائت ذمّه او از ضمان، ضامن نیست و از این قبیل است نجات ندادن چیز یا کسی که در حال غرق شدن یا سوختن است چه انسان باشد یا مال دیگری گرچه بر آن قدرت داشته باشد، بلکه بر همه انجام ندادن ها یعنی انجام ندادن کارهایی که نجات انسان به آن ها بستگی دارد ضمان مترتّب نمی شود، البته این در صورتی است که علت تلف شدن چیز دیگری غیر از ترک فعلی است که نجات بر آن مترتّب است و ترک نجات فقط به منزله شرط مرگ تلف می باشد.«۲۶»

بنابراین، نکته ای که فقیهان را به قول به عدم ضمان واداشته این است که علت اصلی مرگ همان است که اوّل حادث شده است خواه عامل انسانی باشد یا عامل دیگر نه عدم نجات، گرچه این شخص، گناه بزرگی کرده ولی عنوان قاتل بر او صدق نمی کند، بلکه عنوان تارک انقاذ یعنی تارک نجات، بر او صدق می کند و ضمان بر عنوان اوّل مترتب است، نه بر عنوان دوم.

بنابراین اگر پزشکی بیماری را معالجه نکند و در نتیجه بیمار بمیرد، پزشک ضامن نخواهد بود؛ یعنی وارث متوفّی حق قصاص یا دیه ندارد گرچه پزشک با این کار مرتکب گناه بزرگی شده است، چون واجب مهمی را ترک کرده است.

شاید سؤال شود که اگر پزشک از روی ترحم این کار را انجام بدهد؛ یعنی معالجه را ترک کند مثلاً سرم یا اکسیژن را وصل نکند«۲۷» تا مریض زودتر بمیرد و از رنج بیماری خلاص شود آیا باز هم گناه کرده است؟ در جواب می گویم که تا کنون دلیلی بر جواز این کار به واسطه عنوان تحرم نیافته ام.

مسأله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اذن یا عدم اذن مریض در نتیجه مسأله اثری ندارد؛ چون همان گونه که گذشت اذن، حکم تکلیفی حرمت قتل یا حرمت ترک انقاذ را برطرف نمی کند و فقط می تواند بنابر نظر برخی ضمان را بردارد، و چون گفتیم در این فرض ضمانی وجود ندارد؛ بنابراین اذن و عدم اذن یکی خواهد بود.

فرض پنجم:

مقتول دارای حیات مستقر نیست و قتل بر اثر فعل وجودی است؛ مثلاً اگر کسی به مرگ مغزی مبتلا شود و معتقد باشیم که چنین شخصی حیات مستقر ندارد، و آثار حیاتی او مانند ضربان قلب و تنفس فقط با دستگاه انجام می گیرد ؛ اگر دراین وضعیت یک نفر به هر دلیل دستگاه را از بدن وی قطع کند، حکم چنین شخصی چه خواهد بود؟

در جواب باید گفت که چون فاعل با هدف از بین بردن حیات مریض این کار را انجام داده، و فعل هم فعل وجودی است، بنابر این از بین بردن آثار حیاتی در مریض به فاعل نسبت داده می شود، پس هم حرمت تکلیفی بر آن مترتّب می شود و هم حکم وضعی (دیه). ولی چون شخص مذکور (مریض) حیات مستقر نداشته است، دیه او مانند دیه قطع سر میّت صد دینار خواهد بود.«۲۸» جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۸ و نیز ج۴۳، ص۳۸۴ ۳۸۶ و مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۹، و ۴۲۱ و تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۴۶ و ۵۳۹٫ حکم مذکور از مجموع دو مسأله فهمیده می شود: یکی این که اگر کسی سر شخصی را که حیات مستقر ندارد قطع کند، باید دیه قطع سر میت را بدهد و دیگری این که اگر کسی سرمیّت را قطع کند باید مانند دیه جنین قبل از دمیدن روح، صد دینار یک دهم کلّ دیه را بدهد و فرق بین آن دو در مستحق دیه است که در جنین مستحق وارث او خواهد بود ولی در میت، خود میت استحقاق دیه دارد و باید آن مقدار پول را در راه خیرات و نیکی ها به نیّت او مصرف کرد.

فرض ششم:

همانند صورت پنجم است با این قید که قتل بر اثر عدم فعل انجام گیرد، مانند کسی که به مرگ مغزی دچار شده است و از این رو دارای حیات مستقر نیست و شخص از وصل دستگاه های نگاه دارنده آثار حیاتی او مانند تنفس و ضربان قلب امتناع کند. در این صورت چون فعل عدمی و ترک است موجب ضمان قصاص یا دیه نمی شود.

اما از لحاظ حکم تکلیفی یعنی حرمت این مسأله مبتنی بر این است که آیا بر وصل نکردن دستگاه مربوط، عدم انقاذ صدق می کند یا نه؟ بنابر صدق حرام می شود و در غیر این صورت حرمتی ندارد، و دلیل صدق نکردن، عدم حیات مستقر است. ولی این مسأله نیاز به تحقیق بیشتری دارد، و فعلاً نمی توان یک طرف آن را با قطعیّت مشخص کرد.

خاتمه

در پایان مناسب است به این نکته اشاره کنم که در اسلام سعی شده است اشخاص مبتلا به بیماری های صعب العلاج و یا به طور کلی کسانی که مریض می شوند از نظر روحی و روانی تقویت شوند تا قدرت تحمّل آنها بیشتر شود و کمتر احساس درد و رنج کنند، از این رو باید قبل از تجربه راه های دیگر به این شیوه نیز توجه کرد.

اینک چند روایت را در این راستا ذکر می کنیم:

 1. عن أبی عبداللّه (ع):

صداع لیله تحطّ کلّ خطیئهٍ إلاّ الکبائر؛«۲۹»

یک شب سر درد، هر گناهی را بجز گناهان کبیره پاک می کند.

 1. وقال علی (ع) لبعض أصحابه فی علّه اعتلّها:

جعل اللّه ما کان من شکواک حطّاً لسیّئاتک، فانّ المرض لا أجر فیه، و لکنّه یحطّ السیئات و یحتُّها حتّ الأوراق و إنّما الأجرفی القول باللسان و العمل بالأیدی و الأقدام و انّ اللّه سبحانه یدخل بصدق النیّه و السریره الصالحه من یشاء من عباده الجنّه.«۳۰» نهج البلاغه، چاپ صبحی الصالح، ص۴۷۶، حکمت۴۲٫

قال الرضی:

صدق (ع) انّ المرض لا أجر فیه؛ لانّه من قبیل ما یستحقّ ش در آنها نقشی نداشته خواهد داد و این همان اجر است. پس مراد از عوض در کلام سید رضی ظاهراً باید عوض در دنیا باشد نه آخرت؛ زیرا عوض در آخرت همان اجر است.

 1. عن النبیّ (ص) أنّه قال:

أشدّ الناس بلاءً الا نبیأ ثمّ الأولیأ، ثم الأمثل فالا مثل؛«۳۲» بحار الانوار، ج۸۱، ص۱۹۴، کتاب الطهاره، باب فضل العافیه و المرض، حدیث ۵۰٫

پیامبر اکرم (ص) فرمود: گرفتارترین و پربلاترین مردم پیامبرانند، در درجه بعد اولیاء، سپس هر کسی که به آنها نزدیک تر و شبیه تر باشد.

_____________________________________-

پانویس فصل اول:

 1. مسالک الافهام، ج۱۵، ص۹۰٫
 2. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴٫
 3. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص۱۴۱٫ش
 4. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۸ و مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۹، قصاص النفس، مسأله ۲۴٫
 5. این مطلب از کلمات فقیهان در باب قتل نفس، ارث، وصیّت و مانند اینها استفاده می شود.
 6. مانند آیه «ولا تقتلوا النفس التی حرّم اللّه إلاّ بالحقّ». انعام، آیه۱۵۱ و اسراء، آیه۳۳٫

۷ این دیدگاه مشهور است، ولی آیه اللّه خویی مخالف این نظریه است. ایشان اعتقاد دارد اگر انسان مکرَه باشد که دیگری را بکشد، دو حالت دارد یا به او گفته می شود که اگر دیگری را نکشی دستت را قطع می کنم، ویا مالت را می برم، در این صورت جایز نیست که او را بکشد و یا به او گفته می شود که اگر دیگری را نکشی تو را می کشم. در این صورت اکراه صدق می کند و حرمت قتل از بین می رود لذا جایز است که دیگری را بکشد تا خودش کشته نشود، ولی باید دیه مقتول را بدهد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می شود. و سبب جواز قتل، وقوع تزاحم بین دو حرام می باشد یعنی حرمت قتل دیگری و حرمت ترک حفظ نفس که واجب است و نتیجه این تزاحم، تغییر خواهد بود. مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۳، قصاص النفس، مسأله۱۷٫

 1. شرایع الاسلام، ج۴، ص۲۰۰٫
 2. ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۹۶٫
 3. تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۶۳ ۴۶۴، کتاب القصاص، مسأله ۳۵٫
 4. مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹٫
 5. همان.
 6. همان.

۱۴٫کشف اللثام، چاپ سنگی، ج۲، ص۴۴۴٫

 1. تحریر الاحکام، ج۵، ص۴۲۶، و قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۹۰٫
 2. مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص ۱۶ ۱۷، و برای این نظریه که اذن به اتلاف موجب اسقاط حق در اموال می شود، رجوع شود به العناوین، ج۲، ص۵۰۶، عنوان ۶۸٫
 3. کتاب القصاص، ص۴۸٫
 4. مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۳۹۷٫
 5. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۳٫
 6. مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۶ ۱۷٫
 7. همان، ص۱۶٫
 8. المبسوط، ج۷، ص۲۰٫
 9. الموسوعه الفقهیه المیسره، ج ۵، عنوان «إنقاذ».
 10. تحریر الاحکام، ج۵، ص۵۵۱٫
 11. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۵۲٫

البته ایشان یک مورد را استثنا می کند، و آن این که اگر فرد گرسنه ای که در حال مردن است از شخص دیگری که غذا دارد و خودش هم به آن نیاز ندارد غذا طلب کند ولی او ندهد و شخص گرسنه بمیرد، شخص ممتنع ضامن خواهد بود، اما اگر غذا طلب نکند ضامن نخواهد بود. ولی شهید ثانی برای این مسأله دو وجه بیان کرده است: الف. ضامن نخواهد بود، چون فعلی که سبب مرگ او شده انجام نداده است، بلکه فقط نجات نداده و نجات ندادن موجب ضمان نیست. ب. ضامن است، چون به سبب اضطرار و درخواست غذا از سوی مضطرّ و عدم احتیاج صاحب غذا، مضطر نسبت به آن غذا اولویت پیدا خواهد کرد و مانند این است که کسی را از غذای خودش منع کند تا بمیرد، که در این صورت قطعاً ضامن خواهد بود. مسالک الافهام، ج ۱۲، ص۱۱۸٫

سید جواد عاملی از کسانی است که قائل به ضمان شده است، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۴۴۹٫

 1. مثلاً اگر کسی به دیگری ماده سمی بخوراند و یا تزریق نماید و فرد دیگری که بر نجات او قدرت داشته او را نجات ندهد، در اینجا علت مرگ خوراندن سم است که فاعل اوّل انجام داده است. بله شرط تأثیر آن علت، نجات ندادن شخص دیگر است، و عرفاً نسبت قتل به فرد اوّل داده می شود نه به شخص دوم.
 2. باید بین این فرض و فرض قطع جریان اکسیژن یا سرم فرق گذاشت، چون فرض دوم امر وجودی است ولی فرض اوّل امر عدمی است، و فرض امر وجودی بودن در عنوان قتل داخل می شود، به خلاف فرض عدمی که در عنوان ترک انقاذ داخل می شود.
 3. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۸ و نیز ج۴۳، ص۳۸۴ ۳۸۶ و مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۱۹، و ۴۲۱ و تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۴۶ و ۵۳۹٫ حکم مذکور از مجموع دو مسأله فهمیده می شود: یکی این که اگر کسی سر شخصی را که حیات مستقر ندارد قطع کند، باید دیه قطع سر میت را بدهد و دیگری این که اگر کسی سرمیّت را قطع کند باید مانند دیه جنین قبل از دمیدن روح، صد دینار یک دهم کلّ دیه را بدهد و فرق بین آن دو در مستحق دیه است که در جنین مستحق وارث او خواهد بود ولی در میت، خود میت استحقاق دیه دارد و باید آن مقدار پول را در راه خیرات و نیکی ها به نیّت او مصرف کرد.
 4. بحار الانوار، ج ۸۱، ص۱۸۴، کتاب الطهاره، باب فضل العافیه و المرض، حدیث ۳۵٫
 5. نهج البلاغه، چاپ صبحی الصالح، ص۴۷۶، حکمت۴۲٫
 6. همان.
 7. بحار الانوار، ج۸۱، ص۱۹۴، کتاب الطهاره، باب فضل العافیه و المرض، حدیث ۵۰٫
 

 

فصل دوم: بررسی اتانازی از دیدگاه قانون ایران

تعریف اتانازی:

واژه aisanahtuE با تلفظ اوتانازی، اتانازی، آتانازی یا یوتانازی در فارسی به بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر ، مرگ مشفقانه، قتل از روی ترحم، مرگ خودخواسته، بِهْ مرگی، مرگ آسان و مرگ راحت ترجمه شده است و نویسندگان عرب واژگان الموت الیسیر، الموت الجید، الموت الکریم، موت الرحمه، تیسیر الموت، القتل الرحیم و رصاصه الرحمه را به کار برده‌اند و در اصطلاح عبارت است از: کشتن بدون درد کسی که از ناراحتی غیر قابل تحمل، رنج می‌برد. یا کشتن عمدی کسی که در شرف مرگ قرار دارد به منظور رهانیدن وی از رنج و تعب. در تبیین گونه‌ها، اتانازی از جهتی به فعل و انفعالی تقسیم می‌شود که در نوع نخست، پزشک یا فرد دیگری با انجام فعل از روی ترحم یا با انگیزه مشابه، به زندگی بیمار خاتمه می‌دهد; و در نوع دوم از ادامه درمان و تلاش برای زنده نگه‌داشتن بیمار علاج‌ناپذیر صرف‌نظر می‌کند. هر یک از دو صورت فوق نیز ممکن است با رضایت یا بدون رضایت بیمار صورت گیرد که به ترتیب از آن به اتانازی داوطلبانه و غیرداوطلبانه یاد می‌شود.

مجازات اتانازی

از بین اقسام فوق، مجازات مرتکب در اتانازی انفعالی با تردیدهایی همراه است; ولی اتانازی فعال از مصادیق قتل عمد به شمار می‌رود. با این حال از آن‌جا که در اتانازی فعال، داوطلبانه اقدام به قتل و سلب حیات پس از تقاضای مجنی‌علیه و اصرار وی صورت می‌گیرد، این سؤال مطرح است که اعلام رضایت قبلی، عفو از قصاص و تقاضای قتل چه تأثیری بر مجازات قتل عمدی دارد؟
اقوالی مبنی بر انتفای قصاص، انتفای قصاص و دیه، انتفای هر نوع مجازات حتی تعزیر و بی‌تأثیر بودن این‌گونه رضایت در مجازات مرتکب را در آرای فقهی و حقوقی می‌توان یافت. این تحقیق در صدد است این آرا را نقد و بررسی کند.

صور سقوط قصاص

سقوط قصاص با اعلام رضایت مجنی‌علیه بر قتل، به سه صورت در فقه طرح شده است:

 صورت اول
در جایی که شخص از بنده و عبد خود درخواست قتل خود را بنماید که به دلیل وسیله شمردن برده و احکام خاصی که راجع به اطاعت برده از مولا وجود دارد، نظر به سقوط قصاص داده‌اند.
برای نمونه در این مورد شیخ طوسی می‌نویسد:
و إن أمره بقتله فقال: اقتلنی، فقتله، هدر دمه، لأنه کالأله له فی قتل نفسه.(۱) موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، ج۲، ص۱۷، مسأله ۱۹، مبانی تکمله المنهاج، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی (ره)، قم، ایران، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق.
اگر عبدی را به قتل خود دستور دهد و بگوید مرا بکش و او هم بکشد، خونش هدر است; زیرا عبد همانند وسیله‌ای است برای او در کشتن خود.
سپس علت آن را چنین بیان می‌کند که عبد قاتل همانند آلت و وسیله‌ای است در کشتن فرد.

)۲ )طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، ج۵، ص۱۷۰ – ۱۶۹، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ایران، چاپ اول، ۱۴۰۷ ق.]و ازاین‌رو می‌توان گفت‌ همان گونه که مقتول از راه‌های مختلف می‌توانست به قتل خود اقدام نماید، در اینجا از دیگری به عنوان وسیله استفاده کرده است و در نتیجه قتل وی، موجب ضمان قاتل نیست.
اگر نگوییم در عبد مملوک و تابع بودن چنین اقتضایی دارد و یک استثنا است، می‌توان گفت اصل تقاضای قتل از دیگری می‌تواند از موجبات انتفای قصاص باشد.

صورت دوم
مورد دیگر جایی است که شخص ضمن تهدید دیگری به قتل، خواهان کشته شدن خود باشد که در اینجا برخی معتقدند قصاص باقی است (۳) موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، ج۲، ص۱۷، مبانی تکمله المنهاج، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی (ره)، قم، ایران، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق.

برخی به سقوط قصاص فتوا داده‌اند ( ۴)حلّی، جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص ۹۷۶، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ق.  عده‌ای در مسأله توقف کرده‌اند (۵)حلّی، جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص ۹۷۶، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ق.و عده‌ای از سقوط قصاص و دیه سخن به میان آورده‌اند. (۶)حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج۲، ص ۱۹۶، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ایران، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.در اینجا گرچه تهدید به قتل، هم به عنوان عامل دخیل در سقوط قصاص مدنظر قرار گرفته و ممکن است آن را مشمول دفاع از خود و خارج از بحث بدانیم، ولی تعلیلی که آورده‌اند می‌تواند در موارد بدون تهدید هم مبنای مسأله قرار گیرد و گفته شود علت اصلی سقوط قصاص یا قصاص و دیه، آن است که خود شخص تقاضای قتل خود را نموده است.
برای نمونه علامه حلی ضمن توقف در مسأله، علت سقوط قصاص را اسقاط حقه بالاذن فلایتسلط الوارث می‌داند(۷) حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، علامه حلی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ج۲، ص ۵۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ایران، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق. و شهید ثانی (۸) عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ۱۵، ص ۸۸، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم، ایران، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.هم تعلیلی را می‌آورند که در مجموع اذن به قتل را دلیل انتفای قصاص می‌شمارند.

    صورت سوم
بر خلاف دو مورد قبل که عبد بودن قاتل یا تهدید مقتول می‌توانست قتل ارتکابی را به یک استثنا یا دفاع مشروع تبدیل کند و انتفای قصاص به جای استناد به تقاضای مجنی‌علیه به عوامل دیگر مستند گردد، فرض طرح شده دیگر در فقه، جایی است که شخص بدون تهدید، از دیگری کشتن خود را تقاضا می‌کند.
در شرح ماده ۵۲ تحریر المجله کاشف الغطا، این مثال را از قول برخی نقل و سپس نقد می‌کند:
لو قال رجل لآخر اقتلنی فدمی حلال لک فقتله یجب علی القاتل الدیه لا القصاص.(۹)نجفی، محمد حسین (کاشف الغطاء)، تحریر المجله، ج۱، قسم۱، ص ۳۸، المکتبه المرتضویه، نجف اشرف، چاپ اول، ۱۳۵۹ق.اگر کسی به دیگری بگوید مرا بکش و خونم برای تو حلال است و قاتل بدان اقدام کند، لازم است دیه پرداخت کند و قصاص نمی‌شود.
نیز برخی پژوهشگران آورده‌اند:
لو قال المریض للطبیب اقتلنی، فقتله، فقد ارتکب الطبیب محرّماً، حیث إنّ حرمه القتل لاترتفع بإذن المقتول، و لکن هل یکون الطبیب عامداً فی قتله فعلیه القصاص؟ اختلف فقهاء الإمامیه فی ذلک.(۱۰) جواهری، حسن، ضمان الطبیب، ش۳۵، ص ۶۱، مجله فقه أهل البیت علیهم‌السلام بالعربیه.
اگر مریض از پزشک، قتل خود را بخواهد و وی بدان اقدام کند، پزشک عمل حرامی مرتکب شده است، چون حرمت قتل با اذن مقتول منتفی نمی‌گردد; ولی در این‌که پزشک قابل قصاص است یا نه، محل اختلاف علمای امامیه است.
و از اهل سنت برخی نوشته‌اند:
ان قال حر مکلف، رشید، أو سفیه، لرجل آخر: اقطع یدی، مثلاً; ففعل الأجنبی فهو هدر; لا قصاص فیه، و لا دیه; للإذن فیه، لأنه أسقط حقه باختیاره، فإن سری الجرح للنفس فمات، أو قال له ابتداء: اقتلنی، فقتله، فهو هدر فی الأظهر من المذهب للإذن فی ذلک الفعل. (۱۱)جزیری، دارالثقلین، ج۵، ص۳۹۶، بیروت، لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۹ iه ق.
اگر انسان آزادی که شرایط تکلیف را دارد، رشید باشد یا سفیه، و از دیگری بخواهد که مثلاً دستش را قطع کند و آن شخص چنین کند، جنایت ارتکابی هدر است و به خاطر اذن وی، قصاص و دیه ندارد; چون حقش را به اختیار خود ساقط کرده است. حال اگر جنایت به نفس -سرایت کرده، موجب مرگ شود یا از ابتدا بگوید مرا بکش و او را بکشد، آن هم بنا بر نظر اظهر در مذهب شافعی ، به خاطر اذن در فعل، هدر است.
 

   دلایل نفی قصاص
عبارات فوق گرچه با نقض و ابرام‌هایی همراه است، در مجموع، آرایی را مبنی بر انتفای قصاص می‌توان در آن‌ها یافت که با تطبیق آن در موضوع مورد بحث، مسأله نبود قصاص در اتانازی قابل طرح است و بر اساس مطالب یادشده می‌توان گفت: در جایی که شخص، خود خواهان مرگ خویش باشد و با تقاضای وی، دیگری اعم از پزشک یا غیر او به آن اقدام نماید، مسأله قصاص بر اساس برخی آرای فقهی منتفی است. به بیان دیگر، در موارد یادشده اگر استدلال‌های برخی فقها بر نفی قصاص را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم در اتانازی هرچند فعال، به دلیل تقاضای مجنی‌علیه، قصاص منتفی است. این استدلال‌ها عبارتند از:
۱ به دلیل بروز شبهه در امکان قصاص و لزوم احتیاط در دماء و نفوس، در اینجا حکم به قصاص با مانع روبه‌رو است.
فقهای شیعه کمتر به چنین استدلالی روی آورده‌اند که می‌تواند دو دلیل داشته باشد:
الف – از نظر قائلان انتفای قصاص، رضایت مجنی‌علیه برای حکم به نبود قصاص، کافی است و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند تا به چنین استدلالی روی آوریم.
ب – قاعده درء”تن‌ها” در حدود جریان دارد و سرایت دادن آن به قصاص، نیاز به دلیل دارد.
به نظر می‌رسد احتمال اول به واقع نزدیک‌تر است; وگرنه مواردی را در فقه شیعه نیز می‌توان یافت که به دلیل شبهه از انتفای قصاص سخن به میان آمده است که از آن جمله است: خطای در تیراندازی و اشتباه در هویت مجنی‌علیه. علاوه بر این‌که برخی مثل صاحب جواهر، بروز شبهه در قصاص را هم به عنوان یک دلیل آورده‌اند(۱۲)]نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۴۲، ص۵۳، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ ق. و چه بسا بتوان گفت وقتی قاعده درء در حدودی که با سلب نفس همراه نیست مثلحد سرقت و شرب خمر جاری است، در قصاص که همراه جان ستاندن است، به طریق اولی جاری می‌شود.
بر این اساس، نظر کسانی که در مسأله، قائل به توقف شده‌اند نیز در صورت معیار قرار ندادن آرای دیگر و مراجعه به آن‌ها در عمل، باید به انتفای قصاص تفسیر گردد تا احتیاط در دماء و نفوس نادیده گرفته نشود. به بیان دیگر، در توقف، شخص نظری را ابراز نکرده است و لازمه آن رجوع به آرای دیگر است نه درء; ولی در این فرض که رأی دیگری در میان نباشد یا به دلایلی قابل مراجعه ندانیم، انتفای قصاص و رعایت احتیاط در دماء لازم است.
۲ : برخی از صاحب نظران ادله امکان اسقاط حق قصاص را چنین تقریر کرده‌اند که با عفو مجنی‌علیه، ثبوت این حق برای ورثه محل تردید است و اصلِ» عدم حق قصاص برای ورثه «جاری می‌شود. علاوه بر این‌که ممکن است گفته شود این حق اوّلاً و بالذات به مجنی‌علیه تعلق دارد; چون این خود او است که مظلوم است و مناسبت اقتضا دارد که حق عفو جانی را داشته باشد.
(۱۳) گنجینه آرای فقهی – قضایی، سوال ۵۰۰۳، دفتر آ