close
تبلیغات در اینترنت
حقوق عمومی

شروط در متن قانون دارای اهمیت میباشند فی المثل :
ماده ۱۵۱ لایحه اصلاح ق.ت :
بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف و تقصیری  را که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده میکنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و درصورتی که ضمن انجام ماموریت از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند
اولا تخلف یا تقصیر با جرم متفاوت است
نتیجتا اینکه بازرسان شرکت باید هرگونه تخلف و تقصیر را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهد چه اینکه ماده بیان نموده 《نیز》و این《 نیز》 هم به تخلف یا تقصیر برمیگردد و هم به جرم
ثانیا گزارش به مرجع قضایی تنها در مورد اطلاع از وقوع جرم است و نه تخلف یا تقصیر، آنهم《 درصورتی که ضمن انجام ماموریت باشد 》
پس درصورتی که ضمن انجام ماموریت نباشد الزامی به اعلام به مرجع صلاحیتدار ندارد چه اینکه مفهوم مخالف شرط حجت استلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 0
[ 11 / 12 / 1396 ] [ 18 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

مقدمه 

درجریان انجا م وظایف سازمانی واداری که توسط نیروی انسانی صورت می گیرد ، از ابتدای حرکت هدفمند سازمان تارسیدن به هدف مذکور پیچ وخمهای فراوانی طی می شود.مسیر رسیدن به هدف تعین شده هرگز صاف و یکدست نیست وبسا موارد پیش بینی نشده ای که درنیمه راه بروزمیکنند وموجب انحراف یا توقف حرکت سازمان می شوند. عوامل مدیریتی در سازمان با صدور بخشنامه ها ودستورالعملها ی گوناگون ومتعدد به نیازهای سازمان پاسخ داده وهدایت حرکت سیستم را به عهده می گیرند.روشن است که بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره خارج از اهداف و ویژگیهای کلی وکلان سازمان نیست وهرگز هم نباید به گونه ای تدوین شوند که با فلسفه وجودی سازمان همخوانی نداشته باشد. اما نحوه انتقال و اجرای این دستورالعملها وضوابط داخلی سازمان از بالا به پائین جریانی ناهماهنگ ونامتوازن را طی می نماید. یکی از علل این امر نیز تنوع در نیروهای انسانی سازمان است.به همین خاطر موارد متعددی پیش می آید که آنچه که به عنوان ضابطه ودستور در سازمان تعین می شود توسط مقامات پائین تر به گونه ای متفاوت دریافت می گردد.

در این کلیت موضوع میخواهیم به یکی از موارد کج فهمی در سازمان و عدم درک درست از ماهیت ویژه سازمان بپردازیم که موجب بروز حالتی در کارکنان گردیده که از آن به عنوان " توهم دفاع" یاد می کنیم . می خواهیم ببینیم توهم دفاع چیست واز کجا ناشی میشود؟ آیا می توان از بروزآن پیشگیری کرد؟آثار وعواقبآن چه می باشد...

توهم دفاع چیست؟

اعتقاد راسخ وغیرقابل تغیر ونفوذ ناپذیر به دریافت کامل پیام های کلان سازمان که شخص بنا بر تجربیات و دانش محدود خود آن پیامها را درعرصه های مختلف شغلی به کار می گیرد.

چرا"توهم"؟

زیرا همچنانکه در تعریف گفتیم اعتقاد راسخ شخص همراه با غیرقابل تغیربودن ونفوذ ناپذیری است .اگر تردیدی درآن اعتقاد راه می یافت ، ویژگی توهمی آن ازبین میرفت وخاصیت واقع بینانه پیدا میکرد.بنا براین جزم اندیشی ویژگی توهم دفاع در سازمان است.

از طرف دیگر شخصی که دچار توهم دفاع است تصور می کند که پیام وروح اهداف سازمان را دریافته است وآنگونه که خودبدان رسیده ، همان گونه ای است که واقعیات را به همراه دارد بدون آنکه ذره ای به خود تردید راه بدهد . مبنای این تصور نیز  تجربه کاری ودانش ناقص ومحدود در رابطه اش با سازمان است . اما تجربه چنین شخصی ، تجربه ای الزاما مبتنی بر گذشت زمان است نه تجربه ای زاینده که نتیجه و حاصل کنش وارتباط عمیق و فعال او با سازمان باشد.همچنین دانش او دانشی است ناقص که اگر کامل می بود توهمی در آن راه نمی یافت و اساس بینش وی علمی و منطقی می بود.

در توهم دفاع چنین شخصی سعی دارد هرآنچه که تصور داشتن آن را دارد در تمام عرصه های شغلی اش بدون در نظر گرفتن اقتضائات تعین شده بکار گیرد.چه از او خواسته شود یا نه.

حال با این توضیحات مجددا به تعریف خلاصه تر و ساده توهم دفاع می پردازیم:

توهم دفاع، تصور کسانی است که به گمان خود اقداماتی را به نفع سازمان انجام می دهند غافل از آنکه همان اقدام او به زیان سازمان است.

مثالهای متعددی از توهم دفاع را می توان  برشمرد:

رئیس شعبه بانک (1)به قصد صرفه جوئی وجوه نقد بانک را با اتومبیل شخصی خود جابجا می کند .

مدیر یک سازمان برای بهره گیری حداکثر از کارکنان خود و بکارگیری آنها مانع ارتقای شغلی آنان می شود.

مسول شعبه بانک به قصد کنترل منابع یا صرفه جوئی ، از پرداخت عوارض سالانه به شهرداری خودداری می کند.

رئیس شعبه بانک بجای اجرای بخشنامه ای مبنی بر مساعدت با بدهکار ، علیه تمامی آنان اقدام به صدور اجرائیه می کند با این هدف که مطالبات بانک را کاملا وصول نماید.

مسول بانک مطالبات بانک را بیش از آنچه که واقعیت دارد به بدهکار اعلام می کند با این منظور که در صورت بخشش جریمه ، تمام مطالبات اعم از سود و جرائم وصول شوند .

مسول بانک در خرید ملک برای بانک از درج ثمن معامله به قصد اینکه مالیات دارائی به آن کمتر تعلق گیرد خودداری می کند.

مسول شعبه بانک تسهیلاتی را در اختیار شرکتی که در آستانه ورشکستگی قراردارد پرداخت می کند به این هدف که مانع ورشکستگی آن بشود.

مسول شعبه بانک به قصد صرفه جوئی از بیمه نمودن کارگرانی که مشغول تعمیرات ساختمکان شعبه هستند خودداری می کند .

مسول شعبه بانک از مسدود نمودن حساب مشتری کلان بانک با وجود دستور قاضی خودداری می کند.با این نیت که مشتری خود را نگهدارد.

مسول حوزه یا اداره امور با انجام جابجائی های بی رویه در کارکنان و با تصور اجرای بخشنامه نیروی انسانی را از نظم خارج می کند.

 از این دست مثالها فراوانند ومتاسفانه لطمه های جدی وجبران ناپذیری نیز ازاین جهت به سازمان وارد شده است.

منشاء توهم دفاع:

خواستگاه ومنشاء توهم دفاع را می توان در موارد زیر مشاهده نمود، اگرچه محدود به این موارد نیز نمی باشند:

1-   عدم آشنائی وفقدان احاطه شخص بر شغلی که تصدی آن را دارد. شخصی که فاقد شناخت از موقعیت شغلی خویش است ، ابزار لازم برای رصد امورسازمانی وهمچنین موقعیت خود را ندارد .به همین دلیل دچار کج فهمی وانحراف در دیدگاه های واقع بینانه می گردد وبه علت عدم احاطه بر وظایف وماهیت شغلی خود تمام واقعیات را نمی بیند . او فقط آن بخشی از واقعیت را می بیند که خودبخود ظاهر گشته وتوان دیدن امور غیرظاهر و پنهان را ندارد.

2-   قرار گرفتن شخص در موقعیتی شغلی که با توان و استعداد او همخوانی ندارد .برخی گماردنها و انتصابات در سازمان به دلیل نادرست بودن ، عوارض جبراان ناپذیری دارد .اتخاذ تصمیم باید بدست کسانی داده شود که توان وصلاحیت آن را دارند .انتصابات نادرست سبب تحمیل بار اضافی وفشار شدید به نیروی انسانی خواهد شد .سپردن تصمیمات بزرگ به دست افراد کوچک توهم دفاع را در وی پدید میآورد .شخصی که به واسطه انتصاب نادرست توسط مقامات مافوق به شغلی گمارده شده است خود را هم مجبور و هم ذیحق وشایسته می داند که هر تصمیمی را اتخاذ نماید وچون توان اتخاذ تصمیمات درست را ندارد به جانبی گرایش می یابد که ظاهرا ودردیدگاه او بیانگرمنافع سازمان است، غافل از آنکه درست برعکس، او بر خلاف منافع سازمان گام برداشته است.وچون با انتصاب ناصحیح به آن شغل دست یافته ،تصوراستحقاق  هم دارد وچون تصوراستحقاق دارد در تصمیم واندیشه خود تردید به خود راه نمی دهد و در چارچوب تعریفی که ارائه دادیم ، اعتقاد راسخ به تفکراشتباه خود پیدا می کند واین سرآغاز توهم دفاع در اوست.

3-   ضعف دستگاههای نظارتی درون سازمان . بدون شک هرسازمانی تابع ضوابط و مقرراتی است که برای حرکت درست و پیشگیری از انواع انحرافات ایجاد می گردد.این ضوابط در قالب دستورالعملها وبخشنامه ها توسط قسمتهای مختلف اجرا می شوند.هرگاه نظارت بر اجرای ضوابط مذکور رو به ضعف گذارند ، تمایل عوامل انسانی به ابتکارات تعریف نشده که جایگاهی هم در سازمان ندارند رو به فزونی می گذارند.

عدم کنترل دستگاههای نظارتی باب برخوردها و برداشتهای سلیقه ای را می گشایدو در بهترین حالت و خوشبینانه ترین صورت عوامل تصمیم گیرنده با برداشتهای شخصی و به گمان خود در جهت منافع سازمان اقداماتی می نمایند که چون از ضوابط جدا گردیده ممکن است منافع سازمان را در بر نداشته باشد، اما تصمیم گیرندگان به آن سمت گرایش یافته و در دام توهم دفاع افتاده اند.

واقعیت این است که حد ومرز آزادی تصمیم گیری و آزادی بیان در سازمان تابع ضوابط از پیش تعین شده ای می باشد که اگرضوابط مذکور رعایت نشود آزادیهای مزبور نیز شیرازه سازمان را به سرعت از هم پاشیده وهرکسی ساز خود را خواهد زدوهمگان نیزدر توهم دفاع از منافع سازمان بسر خواهند برد واین آزادی نهایتا می بایست توسط دستگاههای نظارتی وکنترلی محدودیتی حساب شده ومنطقی و لازم پیدا کنند.

4 – تلاش غیراصولی وبدون رقابت برای ارتقای شغلی . متاسفانه در هر سازمانی افرادی یافت می شوند که به منظور تغیرات عمودی در سلسله مراتب سازمانی سعی دارند خودرا مدافع حداکثری سازمان نشان دهند وظواهر افراطی در دفاع از منافع سازمان به خود بگیرند .معمولا این ظواهر توهم دفاع را با خود همراه داشته و حتی آن را پدید می آورد.شخص، تصورمی کند هرگاه در دفاع از حقوق سازمان راه افراط را پیش گیرد ، در جهت منافع سازمان گام برداشته و از این طریق خدماتی را به سازمان ارائه نموده و می تواند امتیازاتی را کسب کند واز این طریق رضایت و توجه مقامات مافوق را جلب و با بزرگنمائی دفاعیاتی که به عمل می آورد مسیر ترقی شغلی خودرا نیز هموار سازد.به سخن دیگر شعارگرائی وآنچه که در عرف اداری (خودشیرینی) نام گرفته علتی در پیدایش توهم دفاع در کارکنان می گردد.

5. ضعف مدیریت مشورتی در سازمان عامل دیگری در بروز و پیدائی توهم دفاع می باشد. در مدیریت مشورتی تفکر وتصمیم در هر عرصه ای به تنهائی صورت نمی گیرد . حدود تصمیم گیری های مشورتی چه به موجب مقررات (کمیسیونهای تعین شده) و چه بصورت اخذ مشورت مدیر از همکاران تعریف گردیده و معین است. اما در نبود یا ضعف مشورت در سازمان عرصه برای تفکرات علی الراس و خودسرانه فراخ گردیده وایده ها و ابتکارات ، هرگز به معیار دیگراندیشی ومشورت کشیده نمی شوند ، وچون فرد عملا منبع مشورتی ندارد ، برای اتخاذ تصمیمات خود تنها در سازمان رها گشته و به اتخاذ تصمیم می پردازد که این تصمیمات نه نقد می شوند نه اصلاح وبه همین جهت یا از جهت محافظه کاری به تفریط و یا به جهت تندروی به افراط کشیده می شوند و توجیه هردو نیز دفاع از منافع سازمان است و پیداست که نه این درست است و نه آن .

مدیریت مشورتی می تواند برخی مسولیتها را توزیع کند .توزیع مسولیت مانع ایجاد توهم دفاع می گردد زیرا از تمرکز در تصمیم گیری کاسته شده و چون با اتخاذ تصمیم تقسیم می شود جنبه های پنهان واقعیات بیش از پیش خود را نشان داده ومانع شکل گیری این توهم می شوند.

6. رفتار غیر عادلانه و غیر منصفانه مدیریت در سازمان با پرسنل موجب می شود برخی از پرسنل که بیشتر مورد توجه مدیریت هستند در خود شایستگی ها وتوانائی هائی را احساس کنند که در واقع وجود ندارند و به نوعی دچار خود باوری نابجا می شوند وصرف توجه مدیریت به خود را دلیل حقانیت خود و تفکرات خود می پندارند واین پندار که بر توهم استوار است منشاء ابراز هرگونه نظر غیر کارشناسانه وغیرمنطقی وحتی غیر سازمانی می شود.این طبقه از پرسنل به این پندار می رسند که تمام آنچه که نظر آنهاست در جهت منافع سازمان است ونظرآنها نمی تواند نادرست باشد زیرا آنها مورد توجه وتاثیر مدیریت میباشند ، اینگونه پرسنل رابطه مستقیم علت ومعلولی را بین توجه مدیر و اظهار نظر خود برقرار کرده اند که خلاصه آن این است:

مدیریت مرا قبول دارد پس هرچه که من میگویم نمیتواند باطل باشد.

به تجربه نیز دیده ایم که تبعیض ناروا وبرخورد ناعادلانه وغیر منصفانه برخی از مدیران در هرسازمانی برای بعضی از پرسنل ایجاد حق خواهد نمود بعدها مقابله با آن و وتفهیم واقعیت به آنها و سایرپرسنل ، سازمان را با مشکل جدی روبرو می سازد.

7. عدم توجه مدیریت  به تخصص گرائی یکی دیگر از دلایل ایجاد توهم دفاع در برخی از پرسنل می باشد. سازمان برای استفاده از نظر متخصصین وکارشناسان خود هزینه های زیادی متحمل می شود وسعی دارد با آموزش آنها واستفاده از دانشی که با خود به سازمان آورده یا در سازمان کسب نموده اند از بهترین و درست ترین ایده ها استفاده نماید.هرگاه بجای استفاده از نظر صاحب نظران ، مدیریت سازمان به سراغ نظر و ایده بخشی یا تعدادی از عناصرغیرتخصصی رفته و ازآنان کسب مشورت و نظرخواهی نماید یا نظرات آنان را در اموری که اطلاع کافی از آن ندارند جویا شود ، آن تعداد از پرسنل غیر متخصص بجای آنکه از خود سلب صلاحیت نمایند و از اظهار نظر غیرتخصصی خودداری کنند ، رفتاری معکوس از خود نشان داده ودر هرزمینه ای که باشد اظهار نظرمی نمایند .و به توهم اینکه منافع سازمان را در نظر دارند اقدام به دخالت در امری یا اقدام به کاری می نمایند وبجای آنکه واقعیات امر و مقتضیات موجود را ببینند ، صرفا وبا دست خالی به منافع سازمان می اندیشند و بس.درحالیکه در همین لحظه از واقعیتی که منافع سازمان برآن متکی است فاصله گرفته و به دلیل ناآگاهی از موضوع ، مدام راه انحرافی را که در پیش گرفته اند ادامه خواهند داد.

با توجه به موارد فوق میتوان برخی از ویژگی های توهم دفاع را اینگونه برشمرد:

 • مبتنی بر تجارب محدود و شخصی است وبه همین دلیل:
 • در سنوات متوسط خدمتی رواج فراوان دارد.
 • ماهیتا مبنای غیرواقعی دارد.
 • در تمام سطوح سازمان قابلیت گسترش دارد.
 • ذاتا ودر هرسطحی که باشد با سطوح بالاتر همخوانی نداردواین ناهمخوانی اغلب پنهان است.
 • توهم دفاع استعداد آن را دارد که درتداخل نابجای وظایف رشد نموده وتقویت شود.
 • توهم دفاع اغواگر و فریبنده است و دارای ظاهری موجه می باشد.
 • اغلب نتیجه تصمیمات مبهم وناواضح مدیریت در هر رده ای میباشد.
 • نهایتا، توهم دفاع در خلاهای تصمیم گیری زاده می شود.

پیشگیری از ایجاد توهم دفاع

بدیهی است علل ایجاد کننده توهم دفاع منحصر به موارد عنوان شده نمی باشد وممکن است علل دیگری که در جریان تحول و حرکت سازمان ایجاد میشوند سر برآورده ودرواقع هم اکنون ناشناخته باشند . حال این سوال ناگزیرخواهد بود که با وجود علل مزبور چه می توان کرد تا از ایجاد توهم دفاع به عنوان یک آسیب اداری در کارکنان پیشگیری شودواصولا آیا امکان ایجاد مصونیت درمقابل این عارضه وجود داردیا خیر؟

بی گمان شناخت علل موجده توهم دفاع می تواند در پیشگیری ازآن اثر قاطع داشته باشد.در اینجا نیز به مواردعملی ونظری موثری که می تواند مانع ایجاد یا رشد توهم دفاع در کارکنان باشد اشاره می شود:

اول) آموزش این ضرورت به کارکنان ، که درخارج از حیطه صلاحیت یا تخصص یا شرح وظیفه خود وارد نشوند ومداخلا ننمایند .مدیریت مبتنی بر مشورت به این معنا نیست که هرکسی ازکارکنان سازمان درهر مورد مداخله نمایند، بلکه در وهله اول به این معناست که همه کارکنان در اموری که به آنان محول شده وسازمان ازآنها می خواهد ، مداخله نمایند واظهار نظرکنند ومدیریت را از نظرات وتجربیات خود بهره مند سازند .

دوم) پرهیز از تصمیم گیری های اتفاقی وبدون برنامه ریزی شده توسط مدیریت . چراکه درتصمیم گیری های اتفاقی که اغلب مبتنی برجرقه های فکری وزودگذراست مطالعه وجستجوئی صورت نگرفته هراظهارنظر وتصمیمی به سرعت با منافع سازمان سنجیده شده واینجاست که توهم دفاع ایجاد می گردد.تصمیمات باید براساس نیازهای سازمان ودستور کار گرفته شوند.معمولا در تصمیم گیری های آنی واتفاقی یا مدیریت بدون مشورت چنین تصمیماتی می گیرد ویا ممکن است با حضور ودخالت کارکنان غیر مرتبط اتخاذ تصمیم نماید.

سوم) توجه دقیق به ضوابط ومقرراتی که از مقامات ذیصلاح ومعمولا عالی سازمان صادر می شود .ازآنجا که این مقررات وضوابط انعکاس نیازها وضرورتهای سازمان می باشند و معمولا کارشناسی شده هستند تا حد ممکن جوانب گوناگون آنها سنجیده شده است ومنافع سازمان در آن مدنظر قرارگرفته وتشخیص داده شده است. تنها در صورت بی توجهی وبی مبالاتی به چنین ضوابط ودستورالعملهائی است که زمینه ایجاد توهم دفاع فراهم می آید .فلذا می بایست با تاکید بر اجرای مقررات داخلی وقوانین جاری سازمان از بروز چنین عارضه ای پیشگیری نمود .اگرچه ممکن است ضوابط و مقررات داخلی سازمان تامین کننده جزئی ترین منافع سازمان نبوده ودر سطوح پائین تر منافع جزئی مورد توجه زیادی قرارگیرد ، اما آنچه که در بخشنامه ها ودستورات مقامات عالی سازمان منعکس گردیده نظر برمنافع کل سازمان داشته ودرسلسله مراتب پائین تر که معمولا به دلیل موضع سازمانی امکان اشراف به تمام مسایل سازمان ندارند قابل رصد یا حتی قابل فهم نمی باشند وتوسط مقامات پائین تر با مقاومت یا حتی مخالفت مواجه گردیده ومیل به گریز ازآن ها به دلیل توهم دفاع افزایش می یابد ودر اینجاست که تاکید وجدیت براجرای مقررات ونظارت برآنها از بروز انواع توهمات دفاع در کارکنان ومدیران در رده های پائین تر جلوگیری می کند.برای مثال می توان از تصمیم بر انحلال شعب نا کارآمد وزیان ده بانک که توسط مقامات عالی اتخاذ گردیده وبا مخالفت مراتب پائین تر مدیریتی روبرو می شود نام برد. این مخالفت مصداق بارز توهم دفاع می باشد.

چهارم) کاهش مراجع ومراکزتصمیم گیرنده .وجود مراکزی که برای اتخاذ تصمیم های گوناگون ایجاد می شوند همیشه لازم نیستند ،گاهی اوقات تعدد مراکز تصمیم گیری موجب میشود تا تصمیم های غیرلازم اتخاذ شوند .تصمیماتی که همیشه به نفع سازمان نیستند.بخصوص در سلسله مراتب پائیت تر تعدد مراکز تصمیم گیری این استعداد را ایجاد میکند که راسا وبا انگیزه دفاع از منافع سازمان اقدام به تصمیم گیری های متنوع ومتعددی بنماید .بدیهی است تنوع وتعدد این نوع تصمیمات خواه ناخواه وسرانجام در یک نقطه با تصمیمات کلان در مدیریت عالی سازمان برخورد خواهد نمود .این محدوده در سازمان باید مشخص شود که سلسله مراتب پائین تر چه تصمیماتی را در چه مراکزی اتخاذ می نمایند وصلاحیت وحدود این مراتب چه میباشد؟چراکه در صورت نامشخص بودن حدود اختیار ،تصمیم در سلسله مراتب پائین تر موجب بی اثرشدن تصمیمات کلان که توسط مدیریت عالی گرفته شده میشود.آنگاه در سلسله مراتب پائین تر ،تصمیمات بدون مطالعه و کارشناسی نشده ای اتخاذ می گردد وتصمیم گیرندگان بر این تصورهستند که مشغول مدیریت در کارخود می باشند، درحالیکه تصمیمات آنها زائیده توهم دفاع از سازمان است وخود متوجه نیستند.

پنجم) درگیرننمودن کارکنان خارج از صلاحیت و وظایف شغلی آنها .برخی از مدیران درسطوح مختلف در این اندیشه اند که تمامی کارکنان را در هرامری دخیل نموده ودرگیرنمایند ،غافل از آنکه درگیرنمودن کارکنان خارج از شرح وظایف آنها مسولیتی نیز برای اینگونه افراد درپی نخواهد داشت ودرعوض نیروها وپرسنل غیروارد وغیرتوانا وغیرمتخصص را به انجام دادن کاری یا اتخاذ تصمیمی فرا می خواند. پرسنل فراخوانده شده نامتخصص وناتوان نیز به توهم اینکه در دفاع از سازمان اقدام می نمایند وصرفا با دیدن بخشی ناقص از واقعیات موجود اقدام به اظهار نظریا شرکت در تصمیم گیری می نمایند.مدیریت سازمان در رفتار با پرسنل خود در هر رده ای که باشد می بایست صرفا نظر افراد گمارده شده و مسول را جویا شود .تصمیمات در سازمان هرگز بوسیله نظرخواهی جمعی ویا جمع آوری واخذامضاهای متعدد برای اموری که مدیریت درقانونی بودن یا صحیح بودن یا نبودن آن تردید دارد راه به جائی نبرده وفقط توهم دفاع را در کارکنان غیرمسول برمی انگیزد.برای پیشگیری از ایجاد و نهادینه نشدن چنین وضعیتی مدیریت سازمان هرگز نباید برای مشاوره یا استعانت در تصمیم گیری به کلیه پرسنل مراجعه نماید.مصداق بارز این واقعیت کمیسیونهای موجود در سازمان است که بعضا توسط برخی مدیران از پرسنل مرتبط وغیرمرتبط با کارکمیسیون انباشته می گرددمثلا کمیسیون برگزاری مناقصات طبق قانون دارای سه نفر عضو می باشد وافزایش آن به تعداد بیشتر محمل قانونی ندارد.حال افزایش تعداد شرکت کنندگان در کمیسیون توسط مدیر سازمان موجب میشود نظرات و ایده آلهای غیرلازم ونامسولانه به تصمیم گیریها ملحق شده وافراد غیر متخصص وغیرمسول به اظهارنظرهای شخصی که قطعا باتوهم دفاع آلوده هست بپردازند.اما نباید فراموش کرد اقدام مدیر در افزایش تعدا اعضای یک کمیسیون ،خود مصداقی از توهم دفاع است.

ششم) یکی دیگراز راههای پیشگیری از ایجاد توهم دفاع ،تشریح وتوضیح امورات جزئی و کلی سازمان برای تمام پرسنل درتمام رده های شغلی می باشد .پرسنل سازمان چه آنان که در اتخاذ تصمیمات گوناگون شرکت دارند وچه آنان که فارغ از تصمیم گیریهای جزئی هستند شایسته است در جریان امورقرارگرفته وبا مکانیسم تصمیم گیری و شان نزول بخشنامه ها و دستورالعملها آشنا گردند.تنها درصورت آگاهی واشراف نسبی برعملکرد سازمان است که مانع انواع تصورات وتوهمات درپرسنل از جمله توهم دفاع میگردد.بخصوص برنامه های بلند مدت یا زمانبندی شده می بایست برای پرسنل روشن وتشریح گردد.شفافیت در تصمیم گیری وارائه گزارشات مدیریتی یکی از موانع موثر از بروز توهمات دفاع می باشد.

هفتم) اتخاذ تصمیمات دقیق وکارشناسی شده وواقع بینانه توسط مدیریت عالی سازمان .به گونه ای که جای هیچگونه شبهه وابهامی برای مجریان این تصمیمات باقی نگذارد.تصمیمات دوپهلو ،مبهم،ناقص،بدون هدف وغیرلازم ، ضمن آنکه موجب سرگشتگی پرسنل در اجرای آنها می گردد،همچنین موجب می شود که پرسنل سازمان خود را بهتر و شایسته تر از مقام تصمیم گیرنده دانسته وبه علت ابهام در تصمیمات (که در بخشنامه ها ومقررات داخلی مجسم می گردد)خودرا درجای مقام تصمیم گیرنده قرارداده وبه تصور آنکه خودرا آشناتر به موضوع میدانند به دام توهم دفاع گرفتار می آیند.

واقع بینانه بودن تصمیمات نیز عامل مهمی در پیشگیری از بروز توهم در کارکنان است.اگرتصمیمات مدیریت در هررده ای با واقعیت منطبق نباشد ، خواه ناخواه واقعیت ها در جای دیگری وتوسط پرسنل مختلف سازمان دیده خواهند شد وپرسنل مزبور میان واقعیات موجود وتصمیمات اتخاذ شده(بخشنامه ها مقررات) دور از واقعیات گرفتار خواهند گردید.اگرتصمیمات غیرواقعی را اجرا نمایند با واقعیات ملموس موجود به مبارزه برخواهند خواست واگرآن تصمیمات را اجرا ننمایند خودرادرمواجهه با تنبیه اداری خواهند دید .دراین میان  اگر پرسنل سازمان از ضوابط ومقررات ابلاغ شده که مبتنی برواقعیات نمی باشند پیروی نمایندچون قناعت درونی برای آنها حاصل نشده ضمن آنکه به ابزاری بی روح ومکانیکی تبدیل می شوند ،این تصور نیزدر آنها ایجاد می گردد که منافع سازمان را خودشان بهتر تشخیص میدهند نه مراجع صادرکننده تصمیمات ومقررات.

آثاروتبعات توهم دفاع

از جمله آثاروتبعات توهم دفاع که هم درمدیران وهم غیرمدیران مشهود است میتوان به موارد زیراشاره نمود:

الف- عدم توجه پرسنل به مقررات تعین شده درسازمان .

ب- نقض مقررات وضوابط داخلی سازمان سهوا یا عمدا ودر نتیجه بلا اجرا ماندن این مقررات .

ج- انحراف سازمان در برنامه ریزیهای خود وفاصله گرفتن از اهدافی که برای آن تعین شده است. چراکه بجای اجرای تصمیمات اتخاذ شده ، تمایل به اجرای تصمیمات دیگری با سلایق شخصی بوجود میآید .

د- تضعیف مدیریت درتمام سطوح وکشانده شدن مدیریت ها به روابط دستوری ودیکته ای .

ه- افزایش تخلفات اداری دردرون سازمان ودرگیرشدن پرسنل متوهم با پرونده های تخلفاتی که خود همین امر تبعات منفی و پیچیده فراوانی برای سازمان و پرسنل دارد.

و- اتخاذتصمیمات غیرواقعی در تمامی سطوح درگیر توهم که نتیجه آن گسستن ارتباط منطقی میان مدیران وغیرمدیران میباشد.

ز- شکل گیری گرایشات غیراداری که به علت وجود توهم دفاع موجب ایجاد ناهماهنگی میان اجزای سازمان میشوند.این گرایشات غیر اداری ، ادبیات غیراداری نیز به دنبال دارد که النهایه منجر به مقاومت در مقابل دستورات وتصمیمات مقامات مافوق خواهد شد.

ح- ریشه گرفتن و استقرار وتحکیم تصورات غیرواقعی که برپایه اوهام دفاع استوار گردیده اند.به عبارت دیگر ، نهادینه شدن انحرافات اداری وگریز از مقتضیات اداری وبه دنبال آن تشکیل سازمان درسازمان .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): این مطلب کوتاه برای درج در مجله یکی از بانکها تهیه گردیده است.

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 23
[ 29 / 11 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

خوانندگان متون حقوقی هرگاه به مطالعه کتب حقوقی می پردازند ، بطور غالب و در ابتدای موضوع به ذکر منابع حقوقی برخورد می نمایند.

در بیشتر کتابهای حقوقی ودر ابتدا ، تعاریفی از علم حقوق ارائه می گردد و سپس منابع حقوقی معرفی می گردند.این روش معروف و همگانی نویسندگان حقوقی در ایران می باشد.تقریبا در تمامی کتب حقوقی که به این روش نگاشته می شوند، در معرفی منابع حقوقی به این موارد اشاره می شود:

منابع حقوقی :

-          قانون اساسی

-          قوانین عادی

-          عرف وعادت

-          رویه قضائی

-          دکترین و نظریات حقوقی

منظور از منابع حقوقی چیست؟

" مقصود از منابع حقوق ، صورتهای ایجاد قواعد حقوق است.یعنی باید نیروهای گوناگون اجتماعی وروانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده  کنند و مظهر خارجی عوامل یادشده کدامند.در هر کشور، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود".

( دکترناصرکاتوزیان / مقدمه علم حقوق /چاپ هفتم صفحه 74 / انتشارات بهشهر)

بنابرتعریف فوق آنچه که حق را شناسائی می کند و چیزی را حق و چیزی را غیرحق می داند همانا منبع حقوق است.بنابرتعریف ، وسایلی که قواعد را وضع می کنند بایدحاصل نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی باشند تا بتوان به آنان نام منبع حق را داد.هرگاه به این سوال که حق از کجا آمده است وچرا یک رفتار حق است و رفتاردیگرحق نیست پاسخ داده شود ، در مورد منبع حقوق سخن گفته ایم ویا به تعبیردکترکاتوزیان وسایل وضع قواعد را به میان بکشیم از منابع حق نام برده ایم و آن را برشمرده ایم.

نکته مهم و کلیدی که موجب تفاوت منابع حق در جوامع گوناگون می شود همان نیروهای گوناگون اجتماعی و روانی است که در تعریف بالا به آن اشاره شده است.ممکن است در یک جامعه اعتقادات مذهبی یکی از وسایل وضع قواعد باشد و در جامعه دیگر نباشد.ممکن است در یک کشور یا یک سیستم قضائی ، آرای قضائی در گذشته منبع حقوق به شمارآید ودر کشور یاسیستم دیگری ازآن صرف نظر گردد.

وجود وایجاد منابع حقوقی در یک جامعه در اختیار زمامداران و واضعان قوانین آن جامعه نیست .زیرا مبناو اساس قواعد حقوقی ریشه در تاریخ و تمدن گذشته و جاری آن جامعه دارد.اگرهم به طور صوری و تصنعی منابع حقوقی حذف یا اضافه شوند دیر یا زود و در جریان زندگی اجتماعی ، ضرورتها خود را نشان داده و و تحمیل خواهند شد .

حال این سوال مطرح می شود که هرگاه قانون ، که منبع اولیه حقوق می باشد با عرف موجود در جامعه در تعارض قرار گیرد ، چه باید کرد؟آیا باید آن جامعه تعارض را همچنان بر دوش خود حمل نماید، فقط به صرف آنکه تابع قانون است؟یا باید در اسرع وقت در قانون بازنگری شود وقانون موجود با عرف حاکم تطبیق داده شود؟

جامعه مبتنی بر دمکراسی مدعی است که سازوکار قانون گذاری ریشه در مردم و خواست آنان دارد.به این صورت که مردم از طریق انتخابات آزاد نمایندگانی را برمی گزینند و به آنان وکالت می دهند تا در مجلس قانون گذاری اقدام به تصویب قانون نمایند.اما حالتی به ناگزیر پیش خواهد آمد که به دلایل فرهنگی ومقتضیات اجتماعی و اقتصادی جدید، خواسته های جدیدی که با قوانین مصوب نمایندگان در تعارض است بروز می نمایند.این تعارض و حتی تضاد با استفاده از قوه الزام آور و اجباری قانون و با حمایت انواع ضمانت اجراهای گوناگون و پشتیبانی  قوه قهریه حکومت ، در ظاهر ، حل و برطرف می گردد.اما حل ظاهری سرآغاز تعارض کلیت قوای حاکمه با جامعه نیز هست ونقطه ای است که در آن تغایر و انشقاق میان حکومت و مردم پیش میآید.هم ادعای دمکراسی مخدوش می گردد وهم فاصله حکومت ومردم روز به روزبیشتر میشود.نتیجه آن که قوانینی که حاصل رای نمایندگان مردم است ، قوانینی ظالمانه و غیرقابل قبول جلوه می کند.

اما چرا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

به دلایل زیر :

+ ماهیت خواسته مردم با خواسته های حاکمیتی در دو مسیر جداگانه حرکت می کنند واینبار عرف و قانون در برابر همدیگر صف آرائی می کنند

+ عرف، متاثر از خواست موکلین و قانون متاثر از خواست وکلا است

+ عرف ، صدای نشنیده شده مردم توسط نمایندگان شان است

+ عرف، بر بستر اجتماعی و قانون بر بسترسیاسی قرارگرفته است

+ عرف، اراده عام است و قانون اراده خاص

+ عرف، روح جامعه است و قانون،  تجسم مادی آن

+ عرف، دمکراسی مستقیم است و قانون دمکراسی غیرمستقیم

+ عرف، شعور جاری مردم وقانون شعور منجمد نمایندگان مردم است

+ عرف ، تلاش برای خواسته های آتی و قانون تلاش برای حفاظت از خواسته های مصوب است به همین دلیل جهت عرف،  به پبش،  و جهت قانون به پس می باشد.

+ عرف ، دمکراسی زاینده و زنده است و قانون ،  دمکراسی میرنده و خاتمه یافته است

+ عرف ، خواسته بلا واسطه ومستقیم مردم است که نام رای را برخود ندارد.اما قانون خواست با واسطه مردم است که نام رای برآن می درخشد.

وبالاخره عرف،  شروع خواسته های موکلین و قانون پایان آن است.

با این اوصاف وجود تعارض وبروز اختلاف میان قانون وعرف ناگزیر می نماید.اما مهم آن است که این اختلاف و تعارض به حد اقل رسانده شود واین نخواهد شد مگر با وجود قوه قانونگذاری پویا وحساس که کوچکترین تغیرات عرفی را در جامعه دریافت و قوانینی را با آن هماهنگ نماید. این همانا شعار مکتب تاریخی حقوق است که منبع اصلی تمام قواعد حقوقی را وجدان عمومی می داند و به همین جهت عرف را که بطور مستقیم از این منبع ناشی شده است برتر از قانون می شمارد. این بینش با این گفته ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی همسو می باشد :

" هرگز نمیتوانیم مطمِءن شویم که یک اراده خاص مطابق با اراده عمومی است ،مگر اینکه آن را در معرض آرای آزاد مردم قراردهیم"

وما مشاهده می کنیم که اراده آزاد مردم که عرف و عادت سرشار از آن است در بسا موارد با قانون حاکم یا قانونی که به تصویب نمایندگان مردم می رسد در تعارض آشکار است.

" اقتدار قانون وابسته به میزان احترامی است که مردم برای آن قایلند و اجرای درست قانون پیش از جنبه امری یا تکمیلی آن اهمیت دارد"( دکتر ناصر کاتوزیان / کلیات حقوق نظریه عمومی صفحه 359)

" به نظر دوگی و پیروان او ، قانون و عرف هیچکدام قاعده حقوقی بوجود نمی آورند .مبنای قواعد حقوقی ، وجدان همه مردم یا دسته بزرگی از مردم است.باید قاعده ای از لوازم تعاون اجتماعی باشد و تضمین آن عادلانه به نظر آید تا قاعده حقوقی ایجاد شود .قانون وعرف نماینده و مظهر این احساس عمومی است و به خودی خود ارزشی ندارد. پس هرگاه قانونی با وجدان حقوقی مردم چنان مخالف باشد که اجرا نشود ، بی تردیدارزش حقوقی ندارد و عرفی که مبتنی بر این وجدان باشد بر قانون مقدم است( کاتوزیان /پیشین/صفحه 385)

ایجاد شکاف و فاصله میان عرف و قانون به عنوان دو منبع اصلی حقوق دو اثر عمده غیر قابل جبران بر جامعه خواهد داشت . از یک طرف موجب تصویب و طراحی قوانین ناسازگار و بیگانه با روح نیازهای جامعه می گردد و قانونگذار را به حاکمی مستبد تبدیل می نماید که فقط در اندیشه تحکیم پایه های سیاسی حاکمیت است و از طرف دیگر موجب ایجاد عرفهای قانون گریز خواهد شد که برای جبران خلاءهای قانونی توسط مردم بوجود می آیند که این امر نیز به نوبه خود کار حکومت را مشکل و نظم اجتماعی را بهم می ریزد.

تصویب قوانین بر طبق خواسته حاکمیت سیاسی و بدون توجه به خواست توده مردم ، گسترش بی عدالتی و عدم توجه به خواسته های عمومی ، کشاندن قوای حاکم بویژه قوه مجریه به مقابله با مردم ، دوری گرفتن و بی اعتمادی مردم نسبت به قوانین و مجریان آن ، بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائی و سعی در حل اختلافات بدون قانون و قضا، گسترش بی نظمی اجتماعی ، مقاومت مردم در برابر قوانین و گریز از قانون ، تشکیل دسته ها و گروههای بی نام و نشان و غیر رسمی برای حل مشکلات مشابه گروه که استعداد گرایش به جرم را نیز بدست خواهند آورد ودهها موارد دیگر از جمله آثار و تبعات بی توجهی به عرف وعادت به در مقابل قانون به عنوان یک منبع حقوق است.

در هرجامعه منظمی که نمایندگان مردم بدون توجه به خواست جامعه و بدون در نظرگرفتن عرف و عادت اقدام به قانون گذاری نمایند مردم ،خود، به ناچار و قهرا ،  سعی در پرکردن خلاءهای ناشی از قانونگذاری می نمایند وبه هرطریق ممکن تلاش می کنند قوانین مزاحم با عرف را از سر راه بردارند و به مبارزه منفی روی می آورند .آنها با ایجاد عرف و عادات جدید قوانین را دور زده تا به نیاز زندگی خود پاسخ گویند .در اینجاست که مردم ، به عنوان قانون شکن شناخته می شوند و قانون گذار چاره ای نمی یابد جزآنکه قانون شکنان را مجازات نماید ومجموعه حاکمیت رو در روی ملت قرار میگیرد و آنچه که به فراموشی سپرده شده ، دمکراسی است  که برای مبارزه با قانون شکنان و این بار بر ضد مردم بازتعریف می شود.

برای آنکه پارادوکس موجود میان عرف و قانون به حد اقل خود برسدوفاصله ایندو به کمترین حد ممکن کاهش یابد می توان طی ساز وکار قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی ایران به رصد مداوم عرف و عادات مردم اقدام نمود تا بدین وسیله امیال ، خواسته ها، ایده ها، عقاید،روشها،رفتارها وهرآنچه که بتوان به آن نام عرف و عادت نهاد مورد بررسی و وارسی قرارگیرد و هیچ قانونی به تصویب نرسد مگر آنکه ازطریق مرجع مزبور چهره عرفی آن نیز نگریسته شود.

شاید ادعا شود که هر نماینده در مجلس به خودی خود نماینده عرف و عادت جامعه و شاخک حسی مجلس قانونگذاری در تشخیص عرف می باشد.اما واقعیت وتاریخ قانونگذاری بویژه در دوره های متعدد مجلس شورای اسلامی ایران خلاف این امر رااثبات می کندو ماشاهد قوانینی هستیم که با عرف و عادت جامعه تضاد آشکار داردکه نمونه آن قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می باشدکه با وجود تصویب توسط نمایندگان مردم ، توسط خود مردم اجرا نشد و برخلاف آن عمل می گردد.پیام این رفتار مردم چیزی نیست بجز مخالفت با قانون مذکور و سلیقه شخصی قانونگذار .این یک مثال روشن از تعارض آشکار عرف و قانون است.به همین جهت هم نمیتوان نمایندگان مردم را منبع ومرجع صائب وکامل تشخیص عرف قرارداد وشایسته است که تشکیلاتی قوی بطور مداوم وصادقانه عرف و عادت مردم را شناسائی و رصد نماید تا مشاور خوبی برای نمایندگان مردم در تصویب قوانین باشند.

اگرچه تشکلهای صنفی و سیاسی و ngo ها می توانند وباید چنین وظیفه ای را انجام دهند اما به دلیل عدم توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه سیاسی و صنفی ، این امر در شرایط کنونی ایران ممکن نیست .در واقع نیز همانا تشکلهای مزبور در قالب احزاب وگروههای سیاسی و اجتماعی وظیفه دارند خواسته های مردم را در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی تشخیص داده و به گوش حاکمیت برسانند.چه بسا حکومتهائی که عرصه را برای فعالیت احزاب و تشکلهای مخالف خودشان می گشایند تا آنچه را که خودشان به دلیل موضع حاکمیتی نمی توانند تشخیص دهند ، از طریق آن تشکلها دریافت نمایند.با این وضع در شرایط کنونی باید خلاء ناشی از عدم فعالیت تشکلهای مختلف را حداقل با ساز و کاری قانونی و با ایجاد مرجعی در زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی برطرف نمود تا قوانین مصوب مجلس کمترین فاصله را با واقعیات اجتماعی و خواسته های مردم داشته باشد.

 

 لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 17
[ 29 / 11 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

یکی از فعالیتها و اثرات اجتماعی و فرهنگی که هر نشریه ای می تواند و باید داشته باشد، آشنا نمودن و شناساندن حقوق فردی و اجتماعی اعضای جامعه است. حق و عدالت آرمان دیرینه بشر و آرزوی پرپیچ و تاب و زخم خوردۀ انسانها در طول تاریخ بوده است. مکاتب آسمانی و بشری سعی در احقاق آن و داعیه تشخیص آن را داشته اند .

اینکه حق چیست و چگونه احقاق می گردد ، بحثی است به درازای تایخ زندگی فردی و اجتماعی انسان و در این سیر مدید، اندیشمندان بزرگ در سرزمینهای مختلف گیتی به آن پرداخته اند در این مختصر نوشته هدف ، بازنگری به این اندیشه ها و بحث در ادامه آنها نیست ، سخن بر سر آن است که در جامعۀ ما با مختصات و مشخصات فرهنگی ، اقتصادی ، مذهبی ، سیاسی و اجتماعی خود حقوق فردی و اجتماعی ما چیست ؟

برای پاسخ به این پرسش الزاماً با رویکرد به شرح و قانون حاکم در جامعۀ ما که سابقۀ بزرگ فرهنگی نیز با آن در آمیخته باید به تحقق و بیان پرداخت. برای پاسخگویی به این سؤال که زندگی حقوقی ما در اجتماع چگونه است و چه اصول و فروعی دارد و حقوق ما چیست و هرگاه این حقوق مورد تعرض قرار گیرد چگونه باید به دفاع و احقاق حق پرداخت باید از این دیدگاه شروع کرد که حقوق منبع قانون است. یعنی هر آنچه که حق ماست ، می باید در قانون مجسم گردد نه هر آنچه که قانون معین نماید حق ما خواهد شد و اگر قانون از پرداختن به آن خوداری نمود دیگر حق ما نیست . البته منکر آن نیستم که برخی قوانین در اثر گذشت زمان و دارا شدن پشتوانه علمی خود برای افراد جامعه ایجاد حق می نماید.

این روزها در تمام محافل سیاسی و فرهنگی جامعۀ ما بحث از قانون و قانونگرایی و توجه به حقوق افراد جامعه می شود. قانون اساسی در اصل 19 اعلام می دارد :

« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند... » با وجود اینکه قانون اساسی ، تساوی در برابر قانون و برخورداری از حقوق مساوی را برای افراد جامعه به رسمیت شناخته اما از این موهبت قانونی متأسفانه بهره ای گرفته نمی شود زیرا اساس کار با عدم آشنایی مردم جامعۀ ما به حقوق و تکالیف خود معیوب است. اختصاراً برخی عوارض نامطوب عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را بر می شماریم.

1- کسی که با حقوق خود آشنا نیست برخورداری مساوی از حقوق قانونی در مقایسه با دیگران را حس نمی نماید. ای بسا بدنبال احقاق حقوق خود نیست زیرا از آن غافل است و هر چه را که دیگران برای او تعیین نموده اند حقوق خود می پندارد و بس.

2- کسی که با حقوق خود آشنا نیست توان مشارکت عمومی در زندگی اجتماعی را نخواهد داشت و اگر داشته، از کف خواهد داد.

3-کسی که به حقوق خود آشنا نیست به وظایف شخصی و نوعی خود نیز عمل          نمی نماید ، زیرا انجام وظایف را عهدۀ دیگران می داند و در نتیجه برای وی ادعاهای واهی و غیرقابل تطبیق با جامعه بوجود می آید. ادعاهای واهی برخوردهای فردی و اجتماعی خواهد کرد.

4-کسی که به حقوق خود آشنا نیست ، در برابر قانون مقاومت می نماید و در انجام وظایف قانونی و عرفی خود کوتاهی و تعلل می نماید.

5- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، تعادل رفتار اجتماعی نیز در او بهم خورده و در برابر نیروهای اجتماعی که گاه قوانین مدون جامعۀ آنها را همراهی می کند واکنش نابجا نشان می دهد و در نتیجه در مقاطع کوتاه یا بلند زمانی با این نیروها در تعارض و تقابل قرار خواهد گرفت.

6- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، امکان تغییر و همراهی با تغییرات از او سلب شده و در عوض اشتیاق به ادامۀ وضع سابق برای او روبه فزونی  می گذارد.

7- کسی که با حقوق خود آشنا نیست، میدان سوء استفاده نابکاران و جنایتکاران و ظالمان در برابر وی فراخ می گردد و امنیت اجتماعی وی دائم کاهش می یابد.

8- کسی که به حقوق خود آشنا نیست، قوانین و مقرراتی را که در جهت حقوق وی     می باشد نادیده انگاشته و از آن برخوردار نمی گردد و بناچار حمایت قانونی و امنیت قضایی وحقوقی را یا بدست نمی آورد یا اگر داشته باشد ازدست می دهد. اصل بیستم قانون اساسی ، افراد جامعه را بطور مساوی در حمایت قانون قرار می دهد. حمایت قانون بوسیله قانون اساسی تأمین گشته و چنان نیست که اشخاص با ارادۀ خود تحت حمایت قانون قرار گیرند ( مادۀ پنج قانون مدنی ) هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید ( مادۀ 959 قانون مدنی ) .

9- توسعۀ عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی. دستگاه قانونگذاری را با عدم کفایت قوانین روبرو می سازد و ناچار با وجود قوانین موجود و مکفی رو به وضع قوانین دیگر برای جبران خلأهای کاذب قانونی می نماید (که البته خطر ابتلا به کیفری شدن اینگونه قوانین نیز بوجود خواهد آمد ).

چنانچه قانونی که حقوقی را برای مردم در زندگی فردی و اجتماعی شناخته است بلا استفاده مانده این تصور و فرض را بوجود می آورد که در آن مورد خلاء قانونی ایجاد گردیده است. لذا قوۀ قانونگذاری مجدداً به وضع قانونی جدید می پردازد که نیازی هم به  وضع آن نبوده است.

10- عدم آشنایي به حقوق فردی و اجتماعی، دستگاه قضایی را با  حجم سنگین کار و رسیدگی به دعاوی واهی و غیر واقعی به اطالۀ زمان دادرسی ، کشیده شدن مراحل بدوی به تجدید نظر بناحق ، کاهش دقت در کار قضاء و... و بسیاری عوارض سوء دیگر که مستقیماً دستگاه قضایی را نشانه می رود و مستهلک می سازد.

11- ایجاد فکر ظلم و حق کشی از طرف قانون عارضۀ دیگرعدم آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی است، چه بسیار افرادی که در زندگی اجتماعی بعلت عدم شناخت از حقوق خود و آشنا نبودن به وظایف اجتماعی در مقابل حکم قاضی و دستگاه قضایی قرار       می گیرند و حکمی را که با رعایت تمام اصول و موازین حقوقی و قانونی صادر گردیده به نهایت ظلم و حق کشی می دانند در حالیکه قانون قبلاًبه آنها اتمام جهت نموده و جهل به قانون را مسموع ندانسته است. اصلی که نظامهای حقوقی جهان به آن وفا دارند.

12- منافع فردی و اجتماعی باید هم آهنگی و سنخیت داشته باشند. عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی میان منافع مزبور تعارض ایجاد نموده و موجب تضارب آنها می شود. فرد ، در زندگی اجتماعی گاه بر سر دو راهی قرار می گیرد، از یکطرف مصالح و منافع اجتماعی و از یک طرف منافع  فردی ، در حالیکه یکی از اهداف یک نظام حقوقی ایجاد تفاهم و تعادل میان منافع فردی و اجتماعی انسانهاست و بدون شک عدم آشنایي  به حقوق فردی و اجتماعی نیز موجب بیگانگی با این هماهنگی خواهد شد.

اگر چه عوارض عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی محدود به موارد فوق الذکر نیست، اهم این عوارض اغلب بدینگونه خود را نشان داده اند.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 22
[ 29 / 11 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

در گذشته به این رشته «حقوق سیاسی» می‌گفتند این نامگذاری خود گویای موضوع این رشته است. از عنوان «حقوق سیاسی» ارتباط بسیار نزدیک این رشته حقوق با علم سیاست روشن می‌شود. پس می‌توان گفت: حقوق عمومی رشته‌ای از حقوق است که به پدیده‌های سیاسی می‌نگرد و آن را بررسی می‌کند و چون حقوق است، بدیهی است که مسائل سیاسی و نهادهای سیاسی را به طور حقوقی بررسی می‌کند.

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور کلی روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. بررسی روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مامورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این علم است. معمولا مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی آن کشور بیان می‌شود (البته ممکن است قانون اساسی کشوری مدون یا گاهی هم غیرمدون باشد)

اهداف عمده حقوق عمومی عبارتند از:

1- تهیه و ارائه خدمات عمومی در جهت منافع عمومی.
2- برقراری امنیت و نظم عمومی
3- تنظیم روابط فرد با دولت و دولت با فرد (که در این زمینه حقوق عمومی از حقوق مدنی جدا می‌شود)
4- مهار و کنترل قدرت دولت یا حاکمیت و برقراری حکومت قانون و یا همان قانون مداری
5- اعلام و حفظ و حمایت حقوق طبیعی فرد و حقوق سیاسی شهروندان 

حقوق عمومی دارای شاخه‌های اصلی زیر است:

1-حقوق اساسی: حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است. زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود هم چنین در آن حقوق سیاسی مردم و نیز تکالیف اصلی که برعهده دولت‌ها است گفته می‌شود.

2-حقوق اداری: در این شاخه دریاه اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف ادارات دولتی و جاهایی مثل شهرداری‌ها و نیز تقسیمات کشوری و روابط این سازمان‌ها با مردم بحث می‌شود.

3-حقوق مالیه: قواعد مربوط به مباحث مالی مثل مالیات ها و نیز عوارضی که دولت از مردم دریافت می‌کنند و مقررات مربوط به آن‌ها و مباحث بودجه کشور، در این شاخه قرارمی‌گیرد.

4-حقوق کار: رابطه بین کارگر و کارفرما و مسائل اجتماعی ناشی از آن و نیز تامین اجتماعی در این شاخه مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

5-حقوق جزا: شاخه‌ای از حقوق است که اعمال و اقدامات و یا ترک اقدامات لازم که به منافع عمومی و یا امنیت عمومی آسیب وارد می‌کند و باید مورد پادافره (مجازات) قرار گیرد را در برمی‌گیرد. در این شاخه آن گونه رفتارهای مجرمانه که اعمال مجازات از سوی دولت را در پی دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

6-حقوق بشر: آن دسته از حقوق بنیادین و طبیعی را که انسان‌ها باید داشته باشند به عنوان حقوق بشر می‌خوانند و حقوق بشر نیز در زمره مباحث حقوق عمومی می‌تواند قرار گیرد.

اینها که گفته شد شاخه‌های اصلی حقوق عمومی است اما برخی از اصول حقوق عمومی:

1-حاکمیت قانون: این یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. به این معنا که هر گونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری دولتی یا اداری ممنوع است. لذا هر تصمیم و اقدامی باید براساس قانون باشد.

2-برخورداری از امنیت: این اصل به این معنا می‌باشد که به حقوق مادی و معنوی فرد، و به تمامیت جسمانی و روحی او و بستگان وی نباید آسیبی و یا لطمه‌ای وارد شود. برخورداری از امنیت برای فراد جامعه یک حق اساسی و ذاتی است.

3-تساوی در مقابل قانون: که همگان باید در مقابل قانون برابر باشند و تامین این امر برعهده مقامات حکومتی می‌باشد.

4-رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی: که روشن است و مورد اشاره هم قرار گرفت.

5-وجود قانونی که حاکمیت را تاسیس و به جریان می‌اندازد. (همان قانون اساسی) البته اصول دیگری هم وجود دارد ولی ما در این قسمت فقط می‌خواهیم خواننده محترم به طور اجمال با حقوق عمومی و برخی اصول آن برای آمادگی جهت ورود به مبحث اصلی آشنا شود و لذا از اطناب کلام و تفصیل مطلب خودداری می‌کنیم و به همین مقدار بسنده می‌نماییم.

درباره حقوق عمومی اصولا می‌گویند، این رشته، جدید و نو است و مفاهیم مرتبط با آن مثل: حکمرانی، کشور، حاکمیت، پارلمان (مجلس)، نهادهای کنترل (مهار) کننده قدرت، قانون اساسی، مشروعیت و مقبولیت قدرت سیاسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر، اصل کرامت انسانی، اعطای تابعیت سیاسی و غیره نیزبالطبع جدید و نو می‌باشند. اموزه در آثار بزرگان حقوق عمومی، به طور معمول عناوین زیر به عنوان مبانی اصلی حقوق عمومی بیان می‌شود: حکمرانی، سیاست، نمایندگی، حاکمیت، قدرت موسس و حق.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 27
[ 12 / 08 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
تاریخ اقتصاد ایران مملو از وقایع قابل توجه در زمینه حوزه مداخلات اقتصادی دولت و ابزارهای اجرای آن است. این مداخلات طی تاریخ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است؛ به طوری كه در برخی دورانها بسیار شدید و در برخی دورانها با شدت كمتری اعمال شده است. این تغییرپذیری در حوزه مداخلات دولتی، متناسب با شرایط زمانی و اوضاع اقتصادی كشور صورت گرفته است و در عین حال روند آن با جهتگیریهای عمومی جهانی نسبت به حوزه مداخلات دولتها، البته با وقفه، منطبق میباشد.به عبارتی، تاریخ ایران نیز همانند جهان، شاهد سه مرحله مختلف از جهتگیری نسبت به مداخلات اقتصادی دولتها است:

1 - دولت به عنوان پیشران نخست 2 - شكست دولت 3- احیای دولت.

1 - دولت به عنوان پیشران نخست

این مرحلهاز ابتدای قرنحاضر آغاز وتا دهه هفتادشمسی )مقارن با دههنود میلادی( یعنی زمان پایانتفكرات دولت پیشرانو اوج تفكراتدولت پلید درغرب به طول انجامید. در این دوران تحولات مهمیرخ داد كه یکی ازمهمترین آنها وقوعجنگهای جهانی بود.در این دوران، از یکسو آثار نامطلوب جنگ های جهانی در اقتصاد وارد شده بود و از سوی دیگر دیدگاههای اقتصاد توسعه و تأكید بر نقش دولت در اقتصاد، نظام اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده بود. لذا دولت در بسیاری از زمینه ها با ایجاد انحصارات گوناگون، جایگزین ورقیب بخش خصوصی شد و به عنوان یك انحصارگر بزرگ در عرصه اقتصاد ایران فعالیت كرد.

2 - شكست دولت(دوران پس از جنگ تحمیلی)

فرآیند ملیسازی نتوانست درساختار وابسته اقتصادتأثیر مثبتی برجایگذارد. در این دوران(سالهای1367 به بعد) ، به منظورایجاد شرایط عادیو با توجهبه عدم تغییرالگوی مصرف،لازم بودتا با صدورحجم قابل توجهیاز نفت، كماكاننیاز كشور ازطریق واردات تأمینشود و باتوجه به اینكهحلق ههای مكملاقتصاد وابسته ایران،در كشورهای سرمایه داریقرارداشتند، انحصارات خارجیدر بازیافت جایگاهپیشین خود، چهاز طریق خریدنفت و چهازطریق فروش كالاوارد عمل شدند.

مشكل دیگرعدم سازماندهی اقتصاداز نظر حدودو ابعادوظا یفبخشهای دولتی وغیردولتی بود.وضع اقتصادی به گونه ایبود كه به علتافزایش مخارجدولت، حجم نقدینگینامتنا سب باحجم فعالی تهایاقتصادی به شدت رشدمی كرد واز سوی دیگرشرایط تورمی باعثمی شد درآمد قشرمحروم و بهویژه اقشاری كهدرآمدشان ازحقوق و دستمزد تأمین میشد،دوباره به سمت سایرگروههای درآمدی منتقلشود همچنین ضعف نظام مالیاتی كشورنیز وضع رااز آنچه بودبدتر میساخت.

در اینزمان شناخت مبانیرفتاری بخش های غیردولتی، نقشو جایگاه اینبخش ها را به روشنیتبیین و بهبودمی بخشید و آن را درجهت حل مشكلاتكشور به عنوان چارهمعرفی میكرد. پسجهت گیری ها به ضددولت تغییركرد و ازدولت خواسته شدتا تمامی موانعسرمایه گذاری بخش غیردولتیرا شناخته وبه گونه ایبرنامه ریزی كند كهامكان سودآوری متناسبسرمایه فرآهم شود.این امر نیزبا اعمال سیاست های تعدیلو آزادسازی اقتصادیممكن شناخته شد.

3 - احیای دولت

بروز مشكلاتناشی از اجرایسیاست های تعدیل افزایشتورم، و افزایشقیمت ارز وركود فعالیت هایتولیدی باعث شدتا جایگاه اقتصادیدولت مورد تجدیدنظرقرار گیرد. به عبارتی در ایندوران جهت گیری هایبه عمل آمده درجهت محور قراردادن دولت یاتلاش در جهت حذف آننبود، بلكه هدففرآهم ساختن زمینه هایتعامل مشترك میاندولت و بازار (بخش خصوصی) قرارداده شد. دراین راستا هدفگیریسیاستگذاران به سمت تقویتفضای مطمئن و قانونمند برایتمامی فعالیت ها،واگذاری شر کتهایدولتی به بخشهایخصوصی و تعاونی،حذف انحصارات، تمركززداییاز ساختار اداریو اقتصادی، هدفمندساختن سیاست های حمایتی دولت، استقرارنظام جامع تأمیناجتماعی، توجه بهامر اشتغال وایجاد حداكثر تحركو تأمین فرصت های شغلی، ایجادجهش صادراتی وكاهش وابستگی بهدرآمدهای نفتی به عنواناهداف اصلیمعطوف شد ودر این راستااز تشویق سرمایه گذاریو كارآفرینی وتوسعه فعالیت های اشتغالزا در جهتكاهش بیكاری، ترجیحبخش های خصوصی وتعاونی در برخورداریازامتیازات و دسترسیبه اطلاعات و... بهره گیری به عمل آمد. همچنین برنامهچهارم توسعه اگرچه با رویكردتوسعه بخش خصوصیتدوین شد، بهاحیا و تعریفجدید وظایف دولت پرداخت ودیدگاههای نهادگرایی دربرنامه تقویت شد.

پیامد های مالکیت دولتی :

مالکیت دولتی می تواند منجر به دو پیامد مکمل هم شود. اولین پیامد مالکیت دولتی در ایران فقدان نظارت موثر بر عملکرد مدیران شرکت است؛ زیرا در شرکتهای دولتی، شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از سوی دولت، انتخاب و مدیریت شرکت را بر عهده دارند، ممکن است دلسوزی لازم را نسبت به منابع اقتصادی دولت نداشته باشند و در نتیجه نظارت موثری هم بر عملکرد مدیران شرکتهای دولتی اعمال نکنند.

دومین پیامد مالکیت دولتی در ایران، انتصاب مدیران شرکت بر اساس روابط است تا ضوابطی از قبیل تجربه و سوابق شغلی؛ در نتیجه این دسته از مدیران تمایل دارند برای ارتقای موقعیت سیاسی خود به هر نحوی شده نظر مساعد کارفرمای دولتی را جلب کنند. به این اثر بالقوه ی مالکیت دولتی، «فرضیه ارتقای سیاسی» اطلاق می شود.

ـ طبق فرضیه ی ارتقای سیاسی، عملکرد مدیران شرکتهای دولتی بطور عمده بر اساس معیارهای کوتاه مدت سنجیده می شود. بنابراین مدیران این شرکتها بیشتر بر سرمایه گذاری در پروژه های کوتاه مدت تمرکز می کنند؛ پروژه هایی که در کوتاه مدت آثار مثبت دارند، اما آثار آنها در بلند مدت معکوس می شود.

ـ به دنبال افزایش سطح مالکیت دولتی، میزان سهام نگهداری شده توسط سایر سهامداران، کاهش می یابد. این دسته از سهامداران غیر دولتی، انگیزه و فرصت کمتری برای نظارت دقیق بر رفتار مدیران دارند.

ـ در مواردی که دولت دومین یا سومین سهامدار بزرگ شرکت باشد، نسبت به مالکان غیردولتی توانایی بیشتری برای حفاظت از منابع خود دارد؛ زیرا دولت از طریق قوانین و مقررات، مالیات و مواردی از این قبیل، قدرت اعمال حاکمیت بیشتری بر شرکت ها دارد.

بطور کلی مالکیت دولتی هر سازمان یا فعالیت اقتصادی دردنیا می تواند به یکی از این 5 دلیل باشد:

اول مالکیت دولتی می تواند ناشی از توسعه طبیعی قدرت سلطان در جوامع فئودالی یا قبیله ای باشد، اگرچه این دلیل امروزه دیگر از اهمیت چندانی برخوردار نیست، این دلیل تا حد زیادی نحوه تکامل مالکیت دولتی را در دوران باستان و قرون وسطی را نشان می دهد.

دوم مالکیت دولتی می تواند ابزار تجاری سازی فناوری های جدید که پیچیده، حیاتی یا گران هستند، باشد. این منطق در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیار شایع بود چرا که اهمیت و مقیاس فناوری های منتج از انقلاب صنعتی چند برابر شد.

سوم دولت ها معمولا بنگاه های خصوصی ورشکسته را به منظور حفظ سطح اشتغال با تداوم عرضه کالاها و خدمات حیاتی یا هر دو، ملی می کنند. این اقدام می تواند به صورت موردی یا در پاسخ به یک بحران اقتصادی سیستماتیک مانند رکود بزرگ رخ دهد.

چهارم مالکیت دولتی (ایدوئولوژی) عمدتا افزایش تعداد بنگاه های دولتی را در دوران پس از جنگ جهانی دوم تشریح می کند که در یک سر موضوع ، دولت های کمونیست مالکیت خصوصی زمین و بنگاه ها را ذاتا استثماری می دانستند و بنابراین کاملا با مالکیت خصوصی مخالف بودند.

هرچه بر روی طیف گرایش های سیاسی به سمت راست پیش تر رویم مشاهده خواهد شد که حتی دولت هایی که عمیقا حامی سوسیال دموکراسی بودند، مالکیت خصوصی را در بسیاری از حوزه ها مجاز می دانستند و در عین حال اصرار داشتند که دولت مالکیت بخش های کلیدی اقتصادی ملی را در دست داشته باشد.

پنجم مالکیت دولت در ایران جناح گرایی سیاسی شدید است. در جوامعی که به لحاظ نژادی، طبقاتی، مذهبی یا قومی چند دستگی شدید هستند، مالکیت دولتی بنگاه های کلیدی، فرصت های زیادی را در اختیار صاحبان قدرت قرار می دهد تا دیگر گروه ها را مجازات کرده و به نفع گروه خود عمل کنند. تمام این دلایل در تشریح تکامل تاریخی مالکیت دولتی نقش ایفا کرده اند و این نمایش در ایران نیز بسیار مشهود است.

مثالی روشن در این رابطه وجود دارد که چرا و چگونه در حالی که سوئد، بریتانیا و ایالات متحده به بخش خصوصی اجازه دادند تا برای عرضه خدمات مخابراتی به رقابت بپردازند، دولت های فرانسه، آلمان و بسیاری دیگر از دولت های اروپایی گزینه انحصار دولتی در مخابرات را در پیش گرفتند.

استدلال بر این استکه مالکیت دولتی در دنیای در حال توسعه به دلایلی تقریبا متفاوت از کشورهای توسعه یافته گسترش یافت ، پیش از هر چیز به این دلیل که مالکیت دولتی به عنوان عنصر ضروری گسترش رشد تلقی شد.

عملکرد مالکیت دولتی در ایران :

در ایران مالکیت دولتی، بخش های کلیدی اقتصاد ملی را در دست دارد و می تواند ابزار تجاری سازی فناوری های جدید که پیچیده، حیاتی یا گران هستند را فراهم کند.

در حال حاضرشرکت های زیادی وابسته به دولت و نهادهای دولتی در بازار بورس ایران وجود دارد و این در حالی است که کنترل منابع زیربنایی و مهم در دست دولت و نهادها و شرکت های وابسته به آن است و این نهادها نتوانستند حق سهم بیشتری در کل سرمایه گذاری ها و از جمله فرایندهای ایجاد ارزش داشته باشند و مالکیت دولتی رابطه منفی بر عملکرد سرمایه فکری داشته است.

متاسفانه مالکان و مدیران دولتی در ایران هنوز نتوانسته اند توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شود متمرکز کنند و تلاش بیشتری بر افزایش روابط با سرمایه گذاران به کار گیرند .

از جمله فعالیت های افزایش ارزش می توان به آموزش، بکارگیری کارشناسان زبده و ماهر، توسعه فرایندهای سازمانی و کارهای فرهنگی، استفاده از دانش موجود در کانالهای ارتباط با مشتری و تبلیغات و بازاریابی و... اشاره کرد چرا که تلاش های مذکور شرکت را کاراتر می کند و عملکرد کلی آنها را افزایش می دهد که این روند در نهایت باعث افزایش عملکرد سرمایه فکری می باشد .

سیاست ها و راهکارهای اصل 44 راهی برای کاهش مالکیت دولتی :

در دهه سوم انقلاب، از طرفی عدم کارایی شرکت های دولتی و از طرف دیگر دغدغه عدالت اجتماعی و رفع فقر از طبقات محروم جامعه ضرورت تجدیدنظر اساسی در سیاست های کلی اقتصادی را آشکار ساخت.

اصل 44 قانون اساسی که ساختار کلی اقتصاد ایران را بر اساس مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی دانسته برخی از مصادیق مالکیت دولتی همانند معادن و صنایع بزرگ را برشمرده است. این اصل همواره به صورت خط قرمزی در کاهش تصدی دولتی مطرح بوده است.

چهار شرط دراصل 44 برای انواع مالکیت در اقتصاد ایران گذاشته است که مغایر دیگر اصول اقتصادی قانون اساسی نباشد و در چارچوب شرع باشد همچنین باعث ضرر و زیان جامعه نشود و باعث رشد و توسعه در جامعه باشد.

رهبر معظم انقلاب با توجه به این شرایط و نیز نظر کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر کارشناسان، سیاست های کلی اصل 44 را در دو مرحله ابلاغ کردند.

بر اساس این سیاست ها واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 امکان پذیر می شود و بهترین اهدافی که رویکرد جدید دنبال می کند عبارتند از:

1 - شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشود؛

2 - تغییر نقش دولت از مالکیت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت؛

3 - توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن ها جهت رقابت در بازارهای بین المللی؛

4 - جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و ...

الزامات تحقق کامل اصل 44 :

به منظور تحقق کامل این اصل از قانون اساسی ملاحظاتی لازم است مورد توجه قرار گیرد که به برخی از این ملاحظات در سیاست های ابلاغی نیز تاکیر شده است:

1 - تصویب قوانین متناسب

گرچه سیاست های کلی اصل 44 با توحه به اهداف مطلوب طراحی شده است اما اجرای دقیق این اصل نیازمند قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود به منظور رفع بوروکراسی و روان سازی واگذاری و نیز کارآمد ساختن یخش خصوصی در بکارگیری از منابع واگذار شده می باشد.

2 - قربانی نشدن عدالت و کارایی در پای یکدیگر

در سیاست های کلی، توجه به افزایش بهره وری در کنار تحقق عدالت و رفع فقر مورد توجه بوده است. در برخی از نظریه های موجود جمع بین این دو مشکل و گاهی محال مطرح شده است. بنابراین لازم است با ظرافت لازم و به کارگیری راهکارهای مناسب به گونه ای عمل شود که هیچ یک از این دو فدای دیگری نشود. البته طبیعی است اجرای عدالت رتبه مقدمی نسبت به افزایش بهره وری و کارایی دارد اما جمع هر دو هم ممکن است و هم زیبنده و مطلوب.

3 - جلوگیری از رانت خواری و قیمت گذاری صوری

یکی از تجربیات نامطلوب در خصوصی سازی ها، مبتلا شدن به فساد می باشد و درواقع سیاستی که خود به هدف کاهش و از بین بردن زمیه های رانت خواری انجام می شود گاهی به سبب سوء اجرا خود تبدیل به محملی جهت سوء استفاده عده ای می شود. بنابراین مهمترین الزام در این سیاست جدید که در ابلاغیه نیز بر آن تاکید شده به کارگیری روش هایی برای واگذاری است که کمترین زمینه ای برای تاراج بیت المال در آن نباشد.

بازار بورس در صورت کارآمد بودن می تواند ابزار مناسبی برای این کار باشد.

4 - حفظ جایگاه دولت

در اقتصاد اسلامی در ایران ، دولت نقش قابل توجهی دارد و کاهش تصدی گری دولت به معنای نادیده گرفتن نقش مهم دولت به ویژه در سیاست گذاری و نظارت در جهت تحقق اهداف آرمانی اسلام نباید باشد. مهمترین وظیفه وضع قوانین ضد انحصار و نظارت دقیق به منظور اجرای دقیق این اصل می باشد طبیعی است این قوانین و نظارت نباید به گونه ای باشد که خود بوروکراسی جدید پدید آمده و چرخ فعالیت تولیدی را کُند می کند.

5 - استفاده از تجربه خصوصی سازی در ایران و دیگر کشورها

خصوصی سازی در ایران و دیگر کشورها دارای پیشینه است و در هر یک نیز نقاط ضعف و قوتی داشته است. بنابراین در اجرای این سیاست لازم است با بومی ساختن تجربیات دیگر کشورها و برطرف کردن نقاط ضعفشان، از تکرار برخی تجربیات تلخ جلوگیری شود.

موانع اجرای مطلوب اصل44 :

تجربه نشان داده است که طرح های خوب در عمل با موانعی مواجه شده که یا به طور کلی از اجرای آن جلوگیری کرده و یا تحقق کامل آن را مانع می شوند. برخی از این موانع عبارتند از:

1 - ذهنیت منفی درباره خصوصی سازی

ناموفق بودن تجربه خصوصی سازی در ایران که عملا در برخی از بخش ها به رهاسازی و نیز تاراج بیت المال تبدیل شده بود ذهنیت مردم را درباره انجام دوباره و وسیعتر این کار تاریک ساخته و نگرانی های جدی درباره ی فرجام خصوصی سازی از راه اصل 44 و از جمله درباره وضعیت اشتغال کارکنان موجود شرکت های واگذاری شده پدید آورده است.

2 - پایین بودن سود شرکت های در حال واگذاری

ناکارایی بخش دولتی در ایران که ناشی از عدم رقابت و فقدان انگیزه لازم و برخی عوامل دیگر بوده است سبب شده که این بخش دارای سود قابل توجهی نبوده و بنابراین در واگذاری به بخش خصوصی با اقبال خوبی روبه رو نشود.

3 - مخالفت مدیران دولتی

با توجه به این که اقتصاد دولتی در ایران از سابقه طولانی برخوردار بوده و در این ندرت بخش دولتی همواره گرایش به فربه شدن داشته است. مدیران بخش دولتی به ویژه در برخی زیربخش ها دارای قدرت فوق العاده ای شده و در کنار گرایش روانی به حفظ قدرت موجود، برخی افراد این وضعیت را زمینه مناسبی جهت تامین منافع شخصی و حزبی خود دانسته و به سادگی درباه تغییر وضعیت تمکین نمی کنند و در صدد کارشکنی برنخواهند آمد.

4 - ضعف بازار بورس

در اغلب اقتصادهای پیشرفته، بازارهای مالی مهمترین و قوی ترین ابزار رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال شمرده می شود.

با توسعه گرایش کاهش نقش دولت در اقتصاد و گسترش خصوصی سازی واحدهای دولتی در جهان و ایران، گاه این پرسش پدید می آید که اگر مالکیت دولتی بد است، اصلا چرا اینگونه مالکیت در عرصه اقتصاد شکل گرفت؟ پاسخ به این پرسش مستلزم مراجعه به تاریخ و جست و جوی تحولات اقتصادی اعصار پیشین و قرون گذشته است.


لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 23
[ 12 / 08 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

اصل‏1 :
جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.

 

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏

 

اصل‏1
جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.

 

اصل‏2
فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد. پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏. سرود ملي‏ "مارسه‏ يز" است‏. شعار جمهوري‏، آزادي‏، برابري‏ و برادري‏ است‏. اساس‏ جمهوري‏ مبتني‏ بر حكومت‏ مردمي‏ است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مردم‏ و براي‏ مردم‏ اداره‏ مي‏ شود.

 

اصل‏3
منشا حاكميت‏ ملي‏، مردم‏ مي‏ باشند كه‏ حاكميت‏ را توسط نمايندگانشان‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. هيچ‏ گروهي‏ از مردم‏ و هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند اعمال‏ اين‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ صورت‏ مستقيم‏ و يا غير مستقيم‏ به‏ طور مخفي‏ و با شرايط يكسان‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد انجام‏ مي‏ ثذيرد. شرايط راي‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ گردد و كليه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردارند حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارا مي‏ باشند.

 

اصل‏4
تشكيل‏ احزاب‏ و گروه‏ هاي‏ سياسي‏ آزاد است‏ و مي‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعاليت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ راي‏ نقش‏ مئثري‏ داشته‏ باشند و نيز موظفند به‏ اصول‏ حاكميت‏ ملي‏ و دمكراسي‏ احترام‏ بگذارند.

 

اصل‏5
رييس‏ جمهور حافظ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد وي‏ با داوري‏ خويش‏ هماهنگي‏ قواي‏ حاكم‏ و همينين‏ استمرار حكومت‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، احترام‏ به‏ قراردادهاي‏ اتحاديه‏ و معاهدات‏ مي‏ باشد.

 

اصل‏6
رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طريق‏ آرا مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ گردد، مقررات‏ اجراي‏ مفاد اين‏ اصل‏ بوسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ خواهد شد.

 

اصل‏7
رييس‏ جمهور به‏ موجب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا عمومي‏ انتخاب‏ مي‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ آرا كافي‏ حاصل‏ نگرديد مرحله‏ دوم‏ در دومين‏ ‏"كشنبه‏" انجام‏ مي‏ پذيرد. در دومين‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدي‏ كه‏ پس‏ از كناره‏ گيري‏ دو نامزد اول‏ در اولين‏ مرحله‏، بيشترين‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، مي‏ توانند در انتخابات‏ شركت‏ نمايند. دعوت‏ به‏ راي‏ گيري‏ با اعلاميه‏ دولت‏ آغاز مي‏ گردد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ 20 روز و حداكثر 35 روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ پذيرد. چنانچه‏ تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ هر علتي‏ امكان‏ پذير نگردد و يا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدي‏ و تاييد اين‏ امر توسط اكثريت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذكور در اصول‏ 11 و 12 اين‏ قانون‏ ) موقتا رييس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار اين‏ امر مي‏ گردد. و چنانچه‏ رييس‏ مجلس‏ سنا هم‏ براي‏ اجرا اين‏ وظايف‏ عذر داشته‏ باشد، وظايف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ راي‏ به‏ دايمي‏ بودن‏ مانع در تصدي‏ رياست‏ جمهوري‏ بدهد راي‏ گيري‏ براي‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور بايد پس‏ از سپري‏ شدن‏ حداقل‏ 20 روز و حداكثر 35 روز پس‏ از تاريخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخيص‏ شوراي‏ نگهبان‏ مبني‏ بر وجود مانع، انجام‏ مي‏ پذيرد، مگر اين‏ كه‏ از سوي‏ شوراي‏ نگهبان‏ وضعيت‏، اضطراري‏ تشخيص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا 7 روز قبل‏ از تاريخ‏ پايان‏ مهلت‏ معرفي‏ نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ فردي‏ كه‏ حداكثر 30 روز قبل‏ از تاريخ‏ مذكور علنا نامزدي‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نمايد يا موانعي‏ برايش‏ ايجاد گردد شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند تاريخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخير بياندازد. در صورت‏ فوت‏ يا ايجاد مانع براي‏ يكي‏ از دو نامزدي‏ كه‏ بهترين‏ موقعيت‏ را در اولين‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از كناره‏ گيري‏ احتمالي‏ بدست‏ آورده‏ اند، شوراي‏ نگهبان‏ اعلام‏ مي‏ نمايد كه‏ بايد مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجديد شود. در صورت‏ فوت‏ يا بروز موانع براي‏ يكي‏ از دو نامزد در دومين‏ مرحله‏ نيز به‏ همين‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرايطي‏ طبق‏ ضوابط تعيين‏ شده‏ در بند "2" اصل‏ 61 اين‏ قانون‏ و يا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفي‏ يك‏ نامزد رياست‏ جمهوري‏ توسط قانون‏ خاص‏ كه‏ در اصل‏ 6 اين‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، به‏ شوراي‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند مهلت‏ هاي‏ مذكور در بندهاي‏ مزبور را در صورتي‏ كه‏ راي‏ گيري‏ بلافاصله‏ پس‏ از 35 روز بعد از تاريخ‏ تصميم‏ شورا انجام‏ نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه‏ اجراي‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود كه‏ تاريخ‏ انتخابات‏ دقيقا در زمان‏ پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ واقع شود در اين‏ صورت‏ وي‏ سمت‏ خود را تا تعيين‏ رييس‏ جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود كماكان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رييس‏ جمهور و يا در مدت‏ زمان‏ بين‏ تاريخي‏ كه‏ به‏ طور قطعي‏ مانع براي‏ اجراي‏ وظايف‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ گرديده‏ تا تاريخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعيين‏ جانشين‏ وي‏، اصول‏ 49، 50، 89 قابل‏ اجرا نمي‏ باشد.

 

اصل‏8
رييس‏ جمهور نخست‏ وزير را تعيين‏ مي‏ نمايد و قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. رييس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير، وزرا را عزل‏ مي‏ نمايد.

 

اصل‏9
رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏.

 

اصل‏10
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوي‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد. رياست‏ جمهوري‏ مي‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضاي‏ تجديد نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلي‏ يا جزيي‏ بنمايد. مجلسين‏ نمي‏ توانند از تقاضاي‏ رياست‏ جمهوري‏ استنكاف‏ نمايند.

 

اصل‏11
رييس‏ جمهور درطول‏ ايام‏ فعاليت‏ پارلمان‏، پس‏ از پيشنهاد دولت‏ و يا پس‏ از پيشنهاد مشترك‏ مجلسين‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمي‏ نيز منتشر مي‏ گردد مي‏ تواند لوايحي‏ كه‏ مربوط به‏ قواي‏ حاكمه‏ مي‏ شوند و يا لوايحي‏ كه‏ محتواي‏ آنها امور مربوط به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشد و يا هدف‏ آن‏ تصويب‏ معاهده‏ ايست‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ ولي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روي‏ نظام‏ كشور اثراتي‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ بگذارد. زماني‏ كه‏ لوايح‏ مذكور از طريق‏ همه‏ پرسي‏ مورد تاييد قرار گرفت‏ رييس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

 

اصل‏12
رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را منحل‏ نمايد، در اين‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در دومين‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكيل‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ اين‏ جلسه‏ خارج‏ از ايام‏ فعاليت‏ معمولي‏ مجلس‏ تشكيل‏ بشود، در اين‏ صورت‏ يك‏ دوره‏ فعاليت‏ خارج‏ از معمول‏ براي‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ مي‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمي‏ باشد.

 

اصل‏13
رييس‏ جمهور تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ صادره‏ از طرف‏ هيات‏ دولت‏ را امضا مي‏ نمايد. وي‏ مقامات‏ لشكري‏ و كشوري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. تصدي‏ مشاغل‏ و اعطاي‏ نشانهاي‏ زير در هيات‏ دولت‏ تصويب‏ مي‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسوليه‏ لژيون‏ دونور، سفرا، ماموريتهاي‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در ديوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمايندگان‏ دولت‏ در كشورهاي‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئساي‏ فرهنگستان‏ و رئساي‏ ادارات‏ مركزي‏. تصدي‏ ساير مقاماتي‏ كه‏ مي‏ بايد در اختيار هيات‏ دولت‏ باشد و همچنين‏ شرايط تفويض‏ اختيارات‏ رييس‏ جمهور به‏ هيات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ شود.

 

اصل‏14
اعطاي‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ به‏ دولتهاي‏ خارجي‏ توسط رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ گيرد. همچنين‏ رياست‏ جمهوري‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ خارجي‏ به‏ كشور را مي‏ پذيرد.

 

اصل‏15
فرماندهي‏ كل‏ قوا و رياست‏ شوراها و كميته‏ هاي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

 

اصل‏16
هر گاه‏ نهادهاي‏ جمهوري‏، استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، و يا اجرا تعهدات‏ بين‏ المللي‏ در موارد مهم‏ و اضطراري‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گيرند و روند عادي‏ و قواي‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رييس‏ جمهور تصميمات‏ مقتضي‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمي‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ و رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور از طريق‏ اعلاميه‏ مردم‏ را در جريان‏ امور قرار مي‏ دهد. اين‏ تصميمات‏ مي‏ بايد به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ قواي‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترين‏ زمان‏ وظايف‏ محوله‏ را در مجراي‏ طبيعي‏ خود انجام‏ دهند. شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنين‏ موقعيتي‏ مجلسين‏ مكلف‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ باشند. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختيارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در اين‏ ماده‏ منحل‏ نمود.

 

اصل‏17
رييس‏ جمهور داراي‏ حق‏ عفو مي‏ باشد.

 

اصل‏18
ارتباط رييس‏ جمهور با مجلسين‏ از طريق‏ پيام‏ انجام‏ مي‏ پذيرد. اين‏ پيام‏ در مجلس‏ قرايت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمي‏ گيرد. چنانچه‏ در اين‏ زمان‏ مجلس‏ تعطيل‏ باشد براي‏ استماع‏ پيام‏ رييس‏ جمهور جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ تشكيل‏ خواهد گرديد.

 

اصل‏19
تصميمات‏ متخذه‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ غير از موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 1 اصل‏ 8 و اصول‏ 11، 12، 16، 18، 54، 61 بايد علاوه‏ بر امضا رييس‏ جمهور به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير رسيده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزير به‏ امضا وزراي‏ مسيول‏ برسد.

 

اصل‏20
حكومت‏، سياست‏ كشور، را مشخص‏ كرده‏ و آن‏ را اجرا مي‏ نمايد و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و قواي‏ نظامي‏ در اختيار حكومت‏ مي‏ باشند. حكومت‏ در برابر مجلسين‏ بر اساس‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ 49 و 50 مسيول‏ مي‏ باشد.

 

اصل‏21
اداره‏ امور حكومت‏ و مس‏إوليت‏ دفاع‏ ملي‏ با نخست‏ وزير است‏ وي‏ حسن‏ اجراي‏ قوانين‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. غير از موارد مذكور در اصل‏ 13، نخست‏ وزير، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاكميت‏ نموده‏ و مقامات‏ كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. وي‏ مي‏ تواند بعضي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ وزرا تفويض‏ نمايد. در غياب‏ رياست‏ جمهوري‏، نخست‏ وزير وظايف‏ وي‏ را در شوراها و كميته‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 15 به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. نخست‏ وزير مي‏ تواند به‏ طور استثنايي‏ و به‏ موجب‏ اختيارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معين‏، در روز مشخص‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور، رياست‏ هيات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گيرد.

 

اصل‏22
احكام‏ نخست‏ وزير علاوه‏ بر امضا خود ايشان‏ بايد به‏ امضا مقام‏ مسيول‏ ديگري‏ نيز برسد، در غير اين‏ صورت‏ امضا دوم‏ احكام‏ فوق‏ توسط وزرايي‏ كه‏ مسيول‏ اجراي‏ احكام‏ مزبور هستند انجام‏ مي‏ گيرد.

 

اصل‏23
عضويت‏ در هيات‏ دولت‏ با نمايندگي‏ پارلمان‏ و نمايندگي‏ اصناف‏ در سطوح‏ كشور و همچنين‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ و يا هر فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ ديگر مغايرت‏ دارد. در صورت‏ عضويت‏ هر يك‏ از افراد فوق‏ در هيات‏ دولت‏ نحوه‏ تعيين‏ جانشين‏ بوسيله‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد. جانشيني‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 25 انجام‏ مي‏ پذيرد.

 

اصل‏24
پارلمان‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تشكيل‏ شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از طريق‏ آراي‏ عمومي‏ مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، نمايندگان‏ مجلس‏ سنا از طريق‏ آرا غير مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ كشور هستند. فرانسويان‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور نيز داراي‏ نمايندگاني‏ در مجلس‏ سنا مي‏ باشند.

 

اصل‏25
مدت‏ دوره‏ هر يك‏ از مجلسين‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرايط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحيت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. همچنين‏ توسط قانون‏ مذكور شرايط افرادي‏ كه‏ در صورت‏ تعذر نمايندگان‏، مي‏ توانند در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تا تجديد انتخابات‏ عمومي‏ يا ميان‏ دوره‏ اي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشين‏ آنها انتخاب‏ شوند تعيين‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏26
هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقيده‏ و راي‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مورد تعقيب‏، بازداشت‏ و توقيف‏ و دستگيري‏ و بازجويي‏ يا محاكمه‏ به‏ اتهام‏ جنايت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود يا محكوميت‏ قطعي‏، هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ طي‏ مدت‏ فعاليت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنايت‏ يا جنحه‏ تحت‏ تعقيب‏ يا توقيف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسي‏ كه‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ تعقيب‏ نماينده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.

 

اصل‏27
تحميل‏ سمت‏ نمايندگي‏ به‏ نمايندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ راي‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ مي‏ باشد. حق‏ راي‏ نيابتي‏ نمايندگان‏ را استثنايا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏ هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ حق‏ نيابتي‏ قبول‏ نمايند.

 

اصل‏28
پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعاليت‏ عادي‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ مي‏ شود. اولين‏ دوره‏ فعاليت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اكتبر شروع‏ مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ 80 روز بعد از تاريخ‏ افتتاح‏ مي‏ باشد. دومين‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوريل‏ آغاز مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ بيش‏ از 90 روز نمي‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اكتبر و يا دوم‏ آوريل‏، مصادف‏ با يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ تاريخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.

 

 

اصل‏29
پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير با اكثريت‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ رسيدگي‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ مي‏ دهد. زماني‏ كه‏ به‏ درخواست‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ گرديد، در صورتي‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد كه‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ اي‏ كه‏ به‏ منظور آن‏ تشكيل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسيدگي‏ كرده‏ باشد. فرمان‏ مذكور حداكثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ بايد صادر شود. فقط نخست‏ وزير مي‏ تواند تشكيل‏ جلسه‏ جديدي‏ را قبل‏ از سپري‏ شدن‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نمايد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 23
[ 12 / 08 / 1396 ] [ 10 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

 

1.         Affairs امور

2.         Customsعرف

3.         Evoluationانقلاب

4.         Sancityحرمت

5.         Certain fixed principle of reason اصول مسلم عقلی

6.         Formal amendementاصلاحات رسمی

7.         Overriding غالب و برتر

8.         Regulateتنظیم

9.         Electingانتخاب

10.       Supreme courtدادگاه عالی

11.       Comperhensiveپیچیده

12.       Referendumهمه پرسی

13.       Crownسلطنتی

14.       Political practice رویه های سیاسی

15.       Reconstruction بازسازی

16.       Primary اصلی

17.       Detailed proceduers رویه های مفصل

18.       Consequences اثار

19.       Assemblage of laws مجموعه قوانین

20.       Ensure تضمین

21.       Legislataure  قوه مقننه

22.       Institutions نهاد ها

23.       Smooth یکنواخت

24.       Significance اهمیت

25.       Aspirations امال

26.       Approval تصویب

27.       Antecedent مقدم

28.       Frame تنظیم شکل دادن

29.       Regions استان ها

30.       Provinces ایالت ها

31.       Concentration تمرکز

32.       sepration of power تفکیک قوا

33.       political principle اصول سیاسی

34.       constitutionalism مشروطه

35.       promote ترویج و ارتقا

36.       internal tyranny استبداد داخلی

37.       hard دقیق

38.       spring سرچشمه میگیرد

39.       Remarked محسوب میشود

40.       official decision منصب رسمی

41.       scope محدوده

42.       external domination سلطه خارجی

43.       fast قاطع

44.       trade union اتحادیه صنفی

45.       activities of citizen فعالیت های شهروندان

46.       accustomed عادت

47.       demarcation مرز تفکیک

48.       precise دقیق

49.       public internal law حقوق عمومی داخلی

50.       superior  برتر

51.       Minority اقلیت

52.       Indication نشان میدهد –دلالت میکند

53.       Comprise شامل میشود

54.       dealing importance حایز اهمیت

55.       interpreting تفسیر کردن

56.       source منبع

57.       doctrine of precedent سابقه قضایی

58.       the law proper قانون خاص

59.       privilage مصونیت

60.       Production تولید

61.       Invasion تجاوز

62.       interpretation of statute law تفسیر قانون موضوعه

63.       detention order قرار بازداشت

64.       subordinate legislation قانون گزاری تفویضی

65.       accurate صحیح

66.       Contradict تناقض

67.       Intelligible مفهوم

68.       Conclusive قاطع

69.       Locality محلی

70.       non legal rules  قواعد غیر حقوقی

71.       sovereign حاکم – حاکمیت

72.       prime minister نخست وزیر

73.       observed رعایت و ملاحظه کردن

74.       the written maxims of constition اصول غیر مکتوب قانون اساسی

75.       Patterns الگو

76.       constitiutional convention عرف اساسی

77.       illustrate ساختن و ترسیم کردن

78.       astinian jurisprudense فلسفه حقوقی استینی

79.       commons مجلس عوام

80.       Adventure ماجراجو

81.       Coalation اعتلاف

82.       the law of the land قانون مملکت

83.       boldest  برجسته و جسورترین

84.       nearer the mark واقع بینانه

85.       unconstitutional  مغایر با ق. ا

86.       support حمایت

87.       the most acute شدیدترین

88.       atune' تنظیم

89.       Content محتوا

90.       force out کناره گیری

91.       Antiquated  قدیمی

92.       Boundary مرز ها

93.       Crossed شکسته

94.       Bill لایحه

95.       Departure ترک کردن

96.       Reprimand شفاهی

97.       Reminder اخطار

98.       Reciprocal متقابل

99.       Abondaned نسخ

100.    Minister وزیر

101.    Enact تصویب

102.    Adoption قبول و مطابق

103.    Evident بدیهی  عینی

104.    Relief جبران خسارت

105.    Demonstration تظاهرات

106.    Clarify روشن شدن

107.    Exaggerate اغراق

108.    Attitude برخورد

109.    Impose تحمیل

110.    Quality پشتوانه

111.    Litrature نوشته جات

112.    Reproduce مجدد

113.    Presuppose فرض میشود

114.    Eminent برجسته

115.    doctrine of ministreial responsibility دکترین مسولیت وزارتی

116.    realidy  به اسانی

117.    Revolution انقلاب و تحول

118.    public law ح عمومی

119.    rule of law اصول حاکم بر قانون

120.    conformity تایید

121.    conflict برقرار میکند

122.    Infringe نقض کردن

123.    instigate

124.    restrain مهار کردن

125.    Breach نقض کردن

126.    Exceed تجاوز – فرا رفتن

127.    sanction ضمانت اچرا

128.    Propriety اداب رفتاری

129.    condemn'  محکوم کردن

130.    attribute نسبت دادن

131.    Possess دارا بودن و در تصرف

132.    Peculiar ویژه

133.    spring سرچشمه گرفتن

134.    alternate اصلاح کردن

135.    Significance اهمیت = معنی

136.    notion مفهوم

137.    treaty معاهده

138.    secure ضمانت

139.    derive محسوب میشود

140.    Coinage  امتیاز

141.    Obey  اطاعت

142.    Function عملکرد

143.    Equip  مجهز کردن

144.    Confidence  اطمینان

145.    Territorial  ارزی

146.    Sphere  مکان خودش

147.    Offender  مرتکب

148.    Commited  ارتکاب

149.    Adopted  مورد قبول واقع شده

150.    Declared  اعلام شده

151.    Influenced  تحت تاثیر قرار داشتن

152.    Expected  انتظار میرود

153.    Precept فلسفه

154.    Give aries  موجب میشود

155.    Beyond  فرا –ورای

156.    Merely  صرفا

157.    Customery practice  سنت عرفی

158.    Phenomenon  پدیده

159.    Ordinary remedies  راه های جبران خسارت عادی

160.    Writ of habeas  قرار بازداشت

161.    Exposition  تفسیر

162.    Athoritative  امرانه

163.    Constrain

164.    Overal  مطلق

165.    Coarcive  اکراه و قوه قهریه

166.    Dominated  تسلط و چیره

167.    Resign  استعفا

168.    Enforced  اجرا شوند

169.    Argument  استدلال

170.    Debased  کم ارزش

171.    Debated  مباحثات

172.    Offences  جرایم

173.    Contrary  مغایر با

174.    Sought to  در جستو جوی

175.    Turns out  میچرخد

176.    Unmoved  تامل کردن

177.    Seldom  به ندرت

178.    Exceeding  فراتر رفتن

179.    Code  مجموجه قوانین

180.    Evolve  نتیجه گیری

181.    Attune  موافق

182.    Instance  برای مثال

183.    Ascribes  بخشیدن

184.    Fulfill  انجام دادن

185.    Exercise  اجرا

186.    Circumstance  اوضاع و احوال

187.    Extradition  استرداد مجرمین

188.    Wield  به کارگیری

189.    Concept  فلسفه

190.    Elaborate  به سختی و با مهارت

191.    Arising  ناشی میشود

192.    Dispute  منازعه

193.    Emphesis  تاکید

194.    Determine  تعیین کردن

195.    Confrerred تفویض

196.    Assigned  واگذار شده

197.    Precept  نظامنامه

198.    Consideration  ملاحظات  الزام اور

199.    Majority  اکثریت

200.    Compelled  وادار کردنلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع دیکشنری حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 19
[ 26 / 07 / 1396 ] [ 22 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

چکیده

یکی از مفاهیم کلیدی ومباحث مهم در فلسفه حقوق  جامعه ، مفهوم مشروعیت  است. مشروعیت به‌معنای قانونی‌بودن یا طبق قانون‌بودن است. سیسرواین واژه را برای بیان قانونی‌بودن قدرت به‌کار برد. بعدها واژه مشروعیت دراشاره به روش‌های سنتی،اصول قانون اساسی و انطباق با سنت‌ها به‌کار برده شد. پس از آن، عنصر «رضایت» نیز به معنای آن افزوده شد و رضایت، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. در دوران مدرن برای نخستین بارماکس وبرمفهوم مشروعیت را به صورت مفهومی عام بیان کرد. به عقیده او، مشروعیت بر«باور»مبتنی است وازمردم اطاعت می‌طلبد. قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع بوده‌باشد. این  مقاله با هدف بررسی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب وماکس وبر صورت گرفته است . به هر حال می‌توان نتیجه گرفت که کارآمدی حکومت و قرین‌شدن آن با کامیابی‌های پی‌در پی در فرآیند توسعه در کنار دیگر عوامل و شرایط همراه (ازجمله به طول انجامیدن فرآیند مزبور) ، می‌تواند خود عامل مشروعیت بخش و سازنده بنیان‌های مشروعیت حکومت گردد و در یک روند معکوس ظرفیت‌های تولید رضایت و اعتماد به حاکمیت و کارکردهای آن‌را ارتقاء بخشد.

واژگان کلیدی: مشروعیت، اقتدار، مقبولیت، قانون ،کاریزمای

مقدمه

هر چند مشروعیت مفهوم جدیدی است که با پیدایش دولت های جدید و ایجاد مفاهیم تازه ای در عرصه علوم سیاسی و اجتماعی مانند مفهوم حاکمیت ملی و حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و غیره، همزمان بوجود آمده است، اما ریشه های تاریخی این مفهوم را می توان از همان سپیده دم تاریخ و آغاز پیدایش تفکر و اندیشه سیاسی در آثار متفکران و بوجود آورندگان اندیشه سیاسی، بازشناسی نمود.افلاطون هنگام توضیح اندیشه عدل در کتاب جمهوریت و ارسطو، در مقام تشریح مفاهیم سلطنت، آریستوکراسی و دموکراسی و تمایز میان آنها؛ به مسئله مشروعیت نیز نگاهی داشته اند.و مفهوم غصب  بعنوان مفهوم متضاد مشروعیت از زمان قرون وسطی، همراه مفهوم دولت مشروع بوده و به تشریح آن کمک کرده است.سیسرو این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت بکار برد، بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار برده شد. بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که نخستین بار مارکس وبر مفهوم مشروعیت را به صورت مفهوم عام بیان کرد. به عقیده او مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد، قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع بوده باشد.مشروعیت، حقانیت و قانونیت، تا حدودی مترادف بوده و در واقع صفت هایی هستند که حاکمیت بایستی از راههای مشروع و قابل قبول دینی و عقلی و مردمی، ایجاد گردیده و کارآیی و کار آمدی قابل قبول در جهت تأمین منافع عمومی و تحقق فلسفه وجودی دولت، دانسته باشد و کاملا قابل کنترل و تحدید باشد. امروزه با رشد فکر و اندیشه و فرهنگ سیاسی و تمدن، در جوامع بشری، نقش اجبار، زور مداری و سلطه گری خشن، کاهش یافته و قدرت اجبارگر را وحشی گری می خوانند.در این مقاله به بررسی مشروعیت  در اندیشه غرب و ماکس وبر پرداخته ام.

سیر تاریخی مفهوم مشروعیت

هر چند مشروعیت مفهوم جدیدی است که با پیدایش دولت های جدید و ایجاد مفاهیم تازه ای در عرصه علوم سیاسی و اجتماعی مانند مفهوم حاکمیت ملی و حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و غیره، همزمان بوجود آمده است، اما ریشه های تاریخی این مفهوم را می توان از همان سپیده دم تاریخ و آغاز پیدایش تفکر و اندیشه سیاسی در آثار متفکران و بوجود آورندگان اندیشه سیاسی، بازشناسی نمود.

افلاطون هنگام توضیح اندیشه عدل در کتاب جمهوریت و ارسطو، در مقام تشریح مفاهیم سلطنت، آریستوکراسی و دموکراسی و تمایز میان آنها؛ به مسئله مشروعیت نیز نگاهی داشته اند.و مفهوم غصب  بعنوان مفهوم متضاد مشروعیت از زمان قرون وسطی، همراه مفهوم دولت مشروع بوده و به تشریح آن کمک کرده است

سیسرو  این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت بکار برد، بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار برده شد. بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که نخستین بار مارکس وبر مفهوم مشروعیت را به صورت مفهوم عام بیان کرد. به عقیده او مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد، قدرت فقط وقتی موثر است که مشروع بوده باشد(عالم،۱۳۷۳).

 

تعاریف جدید

همانطوریکه شاربیان می کند تعاریف جاری از مشروعیت ، آن را در عقیده و باور متجلی می بینند. اگر مردم براین عقیده باشند که نهادهای موجود از لحاظ اخلاقی شایسته اند، آن وقت آن نهادها مشروع می باشند.لیپستمشروعیت را چنین تعریف می کند: توان نظام برای ایجاد و حفظ این عقیده که نهادهای سیاسی موجود، شایسته ترین نهاد برای جامعه می باشند. و مرکل با جمله «توافق ملت بر روی ارزشهای سیاسی، نظم پذیرفته شده قانونی و نهادی دموکراتیک و حکومت امتخابی مسئول نسبت به احتیاجات مردم» آن را بیان می کند.سرانجام شناخته شده ترین تعریف امروزی مشروعیت توسط وبر که سه نوع مشروعیت: سنتی، کاریزماتیک عقلانی، قانونی را مشخص کرد، صورت بندی کردید (دوگان،۱۳۷۵).از مجموع مفاهیم و تعریف مشروعیت، این نکته بدست می آید که مفهوم مشروعیت در گذر زمان و تحولات تاریخی جوامع بشری، تطورات و نوسانات زیادی داشته است و با رهیافت های مختلف از پدیده حاکمیت و قدرت سیاسی و ابطه آن با مردم و حقوق آنها، تعاریف مختلفی از مشروعیت ارائه شده است. اما به این نقطه محوری که قدرت و زور مادی صرف برای همیشه قابل دوام نبوده و مشکلاتی را به بار        می آورد و به مسئله چگونگی مشروع سازی دولت و چرایی اطاعت آزادانه مردم، همه آنها توجه داشته­اند. در نگاه کلی می توان گفت که تا حدودی زیادی مفهوم مشروعیت، از حالت رضایت مردم و اعتماد آنها، در زمان معاصر، تحول پذیرفته است. که در این تغییر و تحول و جایگزینی «جان لاک» مؤثر بوده است.

تعریف مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب

مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب، معادل واژه «Legitimacy» است که از کلمه یونانی «Ligitimus» گرفته شده و در لغت به معنای «قانونی» و «مطابق با قانون» آمده است. معادل‌هایی که برای واژه «Legitimacy»در زبان فارسی آمده است، عبارتند از: درستی، بر حق بودن، حقانیت، قانونی بودن، روایی، حلالیت، حلال‌زادگی ومشروعیت. (حییم، ۱۳۶۳: ۷۴۱)«واژه Legitimacy» از ریشه لاتینی «Leg» یا «Lex» به معنای قانون (Low)گرفته‏شده و با واژه‏هایی مانند«Legal» به معنای قانونی و «Legislation» به معنای وضع قانون یاتقنین و «Legitimate» با معنای مشروع، هم‌خانواده است.(کواکبیان، ۱۳۷۸: ۹).درباره معنای اصطلاحی این واژه باید گفت که این واژه در هر نظام فکری، اصطلاح خاص خودش را دارد،به‌گونه‌ای‌که برخی اندیشمندان گفته‌اند مشروعیت یک مشترک لفظی است. (لاریجانی، ۱۳۸۱: ش۱، ۱۵) بنابراین، لازم است درباره آن توضیح بیشتری داده شود.

موریس دوورژه بر این باور است: «مشروعیت یک نظام به معنای تطابق رژیم ‏با اجماع عمومی، اساس رابطه یک نظام سیاسی با جامعه است و بدین‌سان ‏مشروعیت خود به خود رابطه مستقیمی با دموکراسی دارد». (نقیب‌زاده، ۱۳۷۲: ۱۳).در عصر حاضر، شناخته‌شده‏ترین تعریف رایج مشروعیت، تعریفی است که ‏ماکس وبر بیان کرده است: «مشروعیت، مظهر پذیرش ذهنی ـ درونی قدرت‏ حاکم در نزد افراد جامعه است.‏» (وبر، ۱۳۷۴: ۲۲) به عقیده وی، مشروعیت مبتنی بر باور است و از مردم می‌خواهد که اطاعت کنند. قدرت، حق کاربرد انحصاری زور را دارد، ولی تنها زمانی ‏مؤثر است که مشروع باشد؛ یعنی عنصر اصلی قدرت سیاسی، مشروعیت آن است.

در این مفهوم، مشروعیت مظهر و میزان و ملاک پذیرش ذهنی قدرت حاکم ‏در نزد افراد جامعه است که با مفهوم سیادت به معنای اعمال قدرت مرتبط می‏شود. (گلیانی، ۱۳۷۸: ۸).

به عبارتی مشروعیت: «یکی و یگانه بودن چگونگی به قدرت رسیدن رهبران و زمامداران جامعه با نظریه و باورهای همگان یا بیشتر مردم جامعه در یک زمان و مکان معین که نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن (Authority) برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای اعضای‏جامعه یا شهروندان می‏باشد». (ابوالحمد، ۱۳۶۸: ۲۴۵).بنابراین، مشروعیت (‏اصطلاحی در علوم سیاسی‏) ناشی از هماهنگی ‏عقیدتی و ارزشی میان شهروندان و حکومت‌کنندگان است، به‌گونه‌ای‌که این هماهنگی اطاعت را آسان می‌کند، دولت را از کاربرد زور و تهدید به منظور تأمین فرمان‌برداری، بی‌نیاز می‌سازد یا استفاده آن را به حداقل کاهش می‏دهد. (مرندی، ۱۳۷۶: ۳۲)

نکات مهم در تعریف مشروعیت

۱٫ تفاوت مشروعیت با مقبولیت

در نظر بیشتر نویسندگان معاصر غرب،تعریف مشروعیت بر پایه مقبولیت استوار است. برای مثال: « مشروعیت، توانایی هر نظام در حفظ و ایجاد این باور است که نهادهای سیاسی موجود برای جامعه بهترین است.» البته صرف مقبولیت و توافق، مشروعیت حاصل نمی‌شود؛ زیرا چه‌بسا حاکم و شهروندان بر امر باطلی توافق کنند.

۲٫ ارتباط مشروعیت با قانونی بودن

برخی مشروعیت را به «قانونی بودن» تعریف می‌کنند. هرچند مفهوم لغوی مشروعیت به قانونی بودن اشاره دارد،ولی تعریف مشروعیت به قانونی بودن، التزام به یک تناقض است؛ زیرا قانون هم باید مشروعیت خویش را از جایی بگیرد. بنابراین، اینکه مشروعیت قانون از کجاست؟ چرا شهروندان باید از این قانون اطاعت کنند؟ چه چیز شهروندان را ملزم به این امر می‌کند؟ (همان: ۱۲۴)

۳٫ ارتباط توسعه با مشروعیت

امروزه در برخی کشورها، ملاک حقانیت رژیم‌های آنها، رشد و توسعه اقتصادی است. به عبارتی، هر نظام سیاسی که بهتر بتواند به هدف‌های توسعه و رشد اقتصادی جامه عمل بپوشاند، مشروع است، غافل از اینکه چه‌بسا ممکن است حاکمان غاصب و مستبدی به‌تدریج در سایه توسعه و رشد، حاکمیت خود را موجه جلوه دهند. (همان: ۱۲۵).

منابع مشروعیت سیاسی

منبع یا منابع مشروعیت سیاسی، آن چیزهایی است که مردم با استناد به آنها، به‏نظام سیاسی خود، مقبولیت و مشروعیت می‏‌بخشند، مانند قانون و مذهب. پس کسانی که منبع مشروعیت سیاسی حکومت را قانون می‌‌دانند، معتقدند که تطابق هرچه‏بیشتر نظام سیاسی با قوانین، بر مشروعیت آن می‌افزاید و در نظر آنهایی‏که به نظریه الهی مشروعیت دولت‏ها معتقدند، به‌گونه‌ای‌که منبع اصلی همه قدرت‏ها در جهان‏هستی، از جمله قدرت سیاسی را خداوند می‌دانند، هرچه نظام سیاسی بیشتر به آن‏نزدیک‏تر باشد، مشروعیت بیشتری خواهد داشت.

۱ . منابع مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی غرب

اندیشه‌وران غربی، منابع مختلفی را برای‏ مشروعیت سیاسی بیان کرده‌اند که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. از نخستین افرادی که دراین‌باره به بحث پرداخت،ماکس وبر است. او معتقد است: تضمین یا تداوم مشروعیت یک نظام ممکن از طریق انگیزه‏های درونی یابیرونی صورت می‌پذیرد.

الف‏) انگیزه‏های درونی: این انگیزه‏ها یکی از سه حالت زیر را دارد: ۱٫ صرفاً احساسی که شامل یک حالت وفاداری به منشأ احساس می‌باشد؛ ۲٫ ناشی از یک باور عقلایی به اعتبار مطلق یک نظام به‌عنوان نمود ارزش‏های متعالی، مثل‏ارزش‏های اخلاقی، زیبایی‌شناختی یا هر نوع دیگری از ارزش؛ ۳٫ ناشی از انواعی‏نگرش مذهبی می‌باشد که رهایی را در پذیرش نظام مورد نظر می‏بیند.

ب‏) انگیزه‏های کاملاً بیرونی (‏منفعتی‏): که به معنای امید به تبعات‏ بیرونی خاص است: ۱٫ یک نظام زمانی عرف نامیده می‏شود که اعتبار بیرونی آن به‏این طریق تضمین می‏شود که به احتمال قوی، هرگونه انحرافی از مبانی آن، با واکنش‏عمومی و بسیار منفی در درون گروه مواجه خواهد شد؛ ۲٫ یک نظام زمانی قانونی ‏است که بتواند از طریق فشارهای روحی و فیزیکی، افراد را وادار به پذیرش نماید یا اینکه بتواند افراد خاطی را تنبیه کند. ( وبر، ۱۳۷۴: ۳۸ و ۳۹)

بر اساس این مطالب، وی معتقد است افراد می‏توانند به کمک یکی از روش‌های زیر به یک نظام ‏مشروعیت بخشند:

الف‏) به موجب سنت: یعنی باور یا اعتقاد به مشروعیت آنچه همیشه وجود داشته است؛

ب‏) به موجب نگرش عاطفی: یعنی اینکه چیزی به این خاطر که به تازگی‏تجلی یافته یا الگویی است که برای تقلید معتبر باشد؛

ج‏) به موجب باور عقلایی به ارزش غایی نظام که به معتبر شناختن آن به‏عنوان یک تعهد نهایی و مطلق ختم شود؛

د) به موجب استقرار قانون: این قانونیت می‏تواند به یکی از دو طریق زیرمشروع تلقی گردد:

 1. اگر ناشی از توافق اختیاری بین طرفین باشد؛
 2. ناشی از تحمیل و تمکین باشد (‏تحمیل به سبب سلطه انسان بر انسان‏ مشروع به شمار می‏آید). (همان: ۴۲)

      یکی دیگر از نویسندگان به نام فردریک، منابع مشروعیت را به پنج گروه تقسیم‏می‏کند که عبارت است از: ۱٫ دینی؛ ۲٫ فلسفی و حقوقی؛ ۳٫ سنّتی؛ ۴٫ روشی؛ ۵٫تجربی. (قوام، ۱۳۷۳: ۸۷) گریس‌جونز نیز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین‌گونه بیان‏می‌دارد:۱٫ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی؛ ۲٫سنّت عدم خشونت؛                   ۳٫ باورهای‏دینی؛ ۴٫ باور به ارزش‏ها؛ ۵٫ روند آزادی و یکدلی انتخاباتی؛ ۶٫ جامعه هماهنگ ویکپارچه و تداوم سنّت‏های آن؛ ۷٫ فرهنگ سیاسی انطباق‏پذیر. (عالم، ۱۳۷۳: ۱۰۷)

برخی دیگر به‌ویژه طرف‌‌داران حقوق طبیعی، نظریه «قرارداد اجتماعی» را مبنای مشروعیت حکومت می‌‌دانند. هرچند این نظریه از نظریه‌های بسیار قدیمی است؛ به‌گونه‌ای‌که افلاطون نیز این را مطرح کرده است، ولی بسیاری از فیلسوفان لیبرال ـ دموکرات به پیراستن آن همت گماشته و نظام دموکراسی امروز را بر پایه قرارداد اجتماعی بنیان نهاده‌اند. ازاین‌رو، مشروعیت این نظام بر اساس قرارداد اجتماعی و ناشی از خواست مردم است که در قالب انتخابات تجلی می‌یابد. (نک: , ۱۹۷۰: ۸۸Raphael)

گروهی از متفکران غرب و در رأس آنها ژان ژاک روسو،به‌منظور برطرف ساختن کاستی‌های موجود در نظریه‌های فوق، نظریه «اراده عمومی» را درباره مشروعیت حکومت‌ها مطرح ساخته‌اند. (حیدریان، ۱۳۸۱: ۲۷ و ۲۸) این نظریه معتقد است حکومتی مشروعیت دارد که طبق رأی اکثریت روی کار آمده باشد. (Raphael, 1970: 98, 97) این نظر آن‌قدر نزد طرف‌داران دموکراسی غربی پذیرفته شده است که گاهی مفهوم مشروعیت را مساوی با رأی اکثریت می‌دانند؛ یعنی معتقدند مفهوم مشروعیت چیزی جز رای اکثریت نیست.

نقد و بررسی مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب

 الف) به لحاظ تاریخی: تاریخ هیچ‌گاه به یاد ندارد انسان‌ها گرد هم آمده باشند و آگاهانه توافقی به صورت قرارداد اجتماعی تنظیم کرده باشند. بنابراین، قرارداد غیرآگاهانه و غیرارادی، به واقع قرارداد نیست. در نتیجه، اگر مقصود از قرارداد، معنای واقعی آن نباشد، بلکه مراد معنای مسامحی و مجازی باشد، در آن صورت، اصل تحقق الزام به اطاعت از حکومت، بر اساس قرارداد مجازی و مسامحی، اول کلام خواهد بود.

ب) دلیل اطاعت اقلیت: اگر گروهی به هر دلیل حاکمیت موجود را به رسمیت نشناختند، طبیعتاً بر اساس این نظریه‌ها، هیچ دلیلی بر لزوم اطاعت از فرامین حکومت نخواهند داشت و دولت برای آنها مشروعیتی ندارد. (Raphael، ۸۹ , ۹۰:۱۹۷۰)

ج) قواعد خلاف اخلاق عامه‌پسند: بر اساس نظریه‌های قرارداد اجتماعی و اراده عمومی، لازم نیست نوع حکومت دموکراسی باشد، بلکه قرارداد اجتماعی شامل این مواردی که مردم یک دیکتاتوری را سرکار بیاورند یا حکومتی که قواعد اخلاقی را نقض می‌کند، مانند هیتلر یا چنگیز نیز می‌شود و باید متعهد به قرارداد باشند، هرچند نوع حکومت استبدادی باشد، درحالی‌که به یقین، از نظر صاحب‌نظران غربی چنین حکومتی مشروعیت ندارد.

مشروعیت از دیدگاه ماکس وبر

مشروعیت با توجه به نوع باورهای پدیدآمده نسبت به حاکمیت و بنیاد اعتقادات جامعه نسبت به نظام‌سیاسی به انواع و دسته‌هایی تقسیم می‌شود.. ماکس وبر سه نوع مشروعیت یا سیادت را برمی‌شمارد؛‌ هرچند می‌توان انتظار داشت که اشکال و مصادیقی از سیادت در نظام‌های سیاسی معاصر پدید آید که با هیچ‌یک از انواع سه‌گانه وبری و یا تلفیقی از آنها سازگار نیافتد و نیاز به لزوم تیپ‌شناسی انتزاعی تازه ای را گوشزد نماید. چنانکه امروزه بحث از کارآمدی نظام‌های سیاسی، موضوع فرآیند مشروعیت‌یابیlegitimation را به تبع خود مطرح می‌سازد و کارکرد مثبت یک نظام‌سیاسی به مثابه منبع مشروعیت بخش آن نظام مورد تفسیر قرار می‌گیرد؛ ولو اینکه نظام‌سیاسی مزبور در اصل پیدایش و تثبیت خود به منابع مشروعیتی تکیه نداشته‌باشد. مشروعیت سه گانه از دید ماکس وبر عبارتنداز:

الف) سیادت عقلانی‌ـ‌ قانونی؛

که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی است که مقررات مزبور، آنها را برای اعمال سیادت فراخوانده است.

ب) سیادت سنتی؛

که مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس سنت‌هایی است که از قدیم اعتبار داشته‌اند و مشروعیت کسانی است که این سنت‌ها آنان را مأمور و مجاز به اعمال سیادت می‌کند.

ج) سیادت کاریزمایی؛

که مبتنی بر فرمانبرداری غیرعادی و استثنایی از یک فرد بخاطر تقدس، قهرمانی و یا سرمشق‌بودن وی و نظامی که بر این پایه ایجاد شده به شکل وحی بر وی نازل شده و ایثار در برابر او و نظام وی الزامیست.

در سیادت عقلانی‌ـ قانونی، از نظام عینی، غیرشخصی، موضوعه و مافوقی که این نظام تعیین می‌کند اطاعت می‌شود. این اطاعت مبتنی بر قانونیت صوری دستورها و در محدوده صلاحیت آنها قرار دارد. در سیادت سنتی از سرور و رئیس که مقام ریاست و رهبر خود را مدیون سنت است و به آن سنت مقید است، پیروی می‌گردد. در اینجا، لزوم اطاعت، متکی بر مقررات غیرشخصی نیست، بلکه عبارت است از وفاداری شخصی در حیطه وظایف مرسوم. در سیادت کاریزمایی از شخص رهبر بنا به اعتقاد به شخص او یا به وحی نازل شده بر او و یا به قهرمانی یا سرمشق‌بودن او و در محدوده اعتقاد به کاریزمایی وی اطاعت می‌شود(زارع، ۱۳۸۰، ص۳۶).

انواع سیادت از دیدگاه ماکس وبر.

الف) سیادت عقلانی‌ـ‌ قانونی

به بیان ویر، سیادت عقلانی‌ متکی بر قبول اعتبار ایده‌های متقابل مرتبط ذیل می‌باشد:

۱ـ هر قانونی می‌توانداز طریق توافق یا تحمیل، براساس مصلحت یا ارزش‌های عقلایی یا هردو، به منظور جلب اطاعت اعضای تشکیلات وضع شود و این امر معمولاً به کلیه افرادی که در حیطه قدرت تشکیلات هستند، تسرّی می‌یابد.

۲ـ هر مجموعه قانونی، شامل نظامی‌هماهنگ از قواعد مجرد است که به عمد وضع شده‌اند به علاوه، اداره‌کردن قانون شامل کاربرد این قواعد در موارد خاص است و این همان فرآیند پیگیری عقلایی علایقی است که در نظم حاکم برتشکیلات در محدوده تعیین شده بواسطه احکام حقوقی و در پیروی از اصولی که به نحو کلی قابل تدوین بوده و رد نظم حاکم تأیید شده، می‌باشد.

۳ـ ما فوق(در هر رده‌ای حتی رئیس جمهور) با دستور دادن از نظام غیرشخصی اطاعت می‌کند.

۴ـ اطاعت اعضای تشکیلات از مافوق، فرمانبرداری نه از شخص او، بلکه از نظم غیرشخصی است. بنابراین، تعهد به وفاداری، فقط در حیطه‌ای که به نحو عقلایی محدود شده و بر اساس نظم به وی واگذار شده وجود دارد(وبر، ۱۳۷۴، ص ۲۷۵- ۲۷۶).

سیادت عقلانی، گرچه با درون‌مایه‌های فوق در دروه‌های گذشته‌تاریخی نیز قابل ردیابی است، ولی وجه آشکار و نهادینه خود را در دوران جدید باز می‌یابد. گذار از اشکال جوامع سنتی و ورود به جوامع عصر مدرن، روابط و مناسبات زندگی اجتماعی را نیز از اشکال بسیط به انواع پیچیده‌ای تبدیل کرده و گسترش داده است. این روابط از اشکال شفاهی، طرفینی، فراگیر و پردامنه، عاطفی و بسیط به اشکال غیرشفاهی، چند جنبه، جزئی و خاص، حرفه‌ای، عقلانی و متکثر تبدیل شده و در قالب سازمان‌ها و نهادهای متعدد نوین، سازمان یافته‌است. این تحول، سیادت عقلانی‌ـ‌قانونی را نیز، به نهایی‌ترین اشکال اجتماعی خود نزدیک ساخته(زارع، ۱۳۸۰، ص۴۰). به عقیده وبر، خالص‌ترین نوع سیادت قانونی آن است که یک سازمان اداری بوروکراتیک را به کار می‌گیرد. به بیان وی، فقط بالاترین رهبر سازمان،  منصب سیادت خود رااز طریق تصاحب، انتخاب و انتصاب اشغال می‌کند. اما حتی سیادت وی نیز شامل یک حیطه صلاحیت قانونی است. در نتیجه، مجموعه‌ سازمان‌اداری زیر دست او، در خالص‌ترین نوع آن، شامل کارمندانی است که انتصاب و انجام وظیفه آنها طبق ضوابط زیر است:

۱ـ آنها شخصاً آزادند و از وظایف اداری اطاعت می‌کنند.

۲ـ آنها بر پایه سلسله مراتب اداری محکمی سازمان یافته‌اند.

۳ـ هر مقامی(پُستی) یک حیطه صلاحیت قانونی دارد کهبه صراحت تعریف شده‌است.

۴ـ هر مقامی(پُستی) با یک معاهده آزاد پرشده، بنابراین اساساً گزینش آزاد وجود دارد.

۵ـ نامزدهای مقام اداری براساس توانمندی‌های تکنیکی انتخاب می‌شوند و در واقع آنها استخدام می‌شوند نه انتخاب(وبر، ۱۳۷۴، ص ۲۷۷-۲۷۶).

بر این اساس، عقلانیت و سیاد عقلانی در اندیشه وبر، بیشتر به مفهوم قانونیت نزدیک است تا مفهوم دیگر. مراد از عقلانی نه وجه ارزشی و هنجاری است که سیادت عقلانی را بر تراز دو مقوله دیگر نشاند و غیرآن را به مثابه مقولاتی «غیرعقلانی» و «نامعقول» طرد نماید؛ چراکه در پاره‌ای از موارد در تحلیل وبر، وجه عقلانی بعد کارکردی منفی و تنزل بخش نیز می‌یابد. عقلانیت در مفهوم وبری، عمدتاً به سازوکار روابط و فنی‌شدن مناسبات و سازمانی‌شدن کنش‌ها معطوف می‌گردد. به تعبیر عباس منوچهری درمقاله «مبانی اندیشه انتقادی ماکس وبر»، تعبیر وبر از «عقلانیت» سه بُعد عمد دارد:

۱ـ تعقلی شدنِ دنیا: به معنی غلبه نگرش علمی بر معارف انسانی می‌باد. به نظر وبر در روند تاریخ مدرن این نگرش بر کلیه حیطه‌های اندیشه و خلاقیت در غرب غلبه یافته است، حتی بر حیطه هنر.

۲ـ ابزاری شدنِ عقلانیت: یعنی رشد عقلانیت به معنای«حصول حساب شده هدفی معین از طریق استفاده از محاسبات». منظور وبر از این مفهوم این است که ملاحظات مربوط به چگونگی بکارگیری بهینه ابزار موجود در جهت رسیدن به اهداف مطلوب، وجه غالب در کنش افراد می‌باشد. مظاهر عینی این نوع عقلانیت را وبر در سرمایه‌داری مدرن و نهادهای بوروکراتیک می‌بیند.

۳ـ عقلانی‌شدن: یعنی رشد عقلانیت به معنی شکل‌گیری اخلاقیاتی که به‌طور منظم و غیرمبهم معطوف به اهداف ارزشی معینی است. این نوع کنش از نظر بکارگیری، ابزار عقلانی است، اما از نظر اهداف«غیرعقلانی» می‌باشد. نمونه این نوع عقلانیت را می‌توان در اخلاق پروتستانی مشاهده کرد(منوچهری، ص ۲۸-۲۷). باید تأکید نمود که فرآیند عقلانیت دردیدگاه وبر، به اشکال فراگیری از بوروکراتیزه شدن روابط اجتماعی نیز می‌انجامد که ضمن ارتقای کارایی نهادهای اجتماعی به سطحی غیرقابل مقایسه با سطوح پیشین در جوامع سنتی، نظامی از روابط قهری و سازمان‌یافته را برافراد مستولی می‌سازد و به یک معنی، سرنوشت آدمی را در پس میله‌های آهنین بوروکراتیک مدرن به تسخیر می‌کشد. به بیان دیگر، در عین بالارفتن کارایی جوامع جدید در سطوح‌مختلف، آدمی ضعیف و نحیف‌تر شده و شخصیت‌فردی او کم‌رنگ‌تر می‌شود و از این‌رو، در این مرحله فرد به‌دنبال گریزگاه‌هایی است تا حصارهای بوجود آمده را در هم بشکند و به دنیایی فراختر از روابط بسته سازمانی موجود صعود نماید و همین وضعیت است که ظهور جنبش‌های کاریزماتیک را به عنوان یکی از راه‌های برون رفت توجیه می‌نماید(منوچهری، همان، ص ۴۴-۴۳).

۴ـ‌ به تعبیر منوچهری در توضیح این وجه از عقلانیت در جوامع غربی؛ «گرچه وبر تعریف خاصی از بوروکراسی ارائه نکرده است. اما تعبیر کلی وی این است که بوروکراسی، شکل سازمانی اداره عقلانی امور است». طبق این تعریف، بوروکراسی در طول تاریخ در جوامع و تمدن‌های گوناگون به شکل‌های مختلف وجود داشته‌است، ولی تکوین اَشکال‌مدرن سازمانی در تمام حیطه‌ها از جمله دولت، کلیسا، ارتش، احزاب، اقتصاد، اتحادیه‌های اختیاری و غیره، تکوین و فزونی مداون اداره بورکراتیک می‌باشد (منوچهری، همان، ص ۲۸).

ب) سیادت سنتی

در اندیشه وبر، سیادتی سنتی نامیده می‌شود که مشروعیت آن براساس تقدس قدرت سرور و نظام‌هایی که از قدیم وجود داشته‌اند، باشد. در این‌گونه نظام‌ها، احکام بر پایه قواعدسنتی تصویب می‌گردند و از آنان به سبب احترامی که سنت برایشان قائل است، پیروی می‌شود. شکل‌گیری این نوع سیادت در ساده‌ترین وجه، ابتدا از طریق تربیت مشترک پدید آمده است. اطاعت و پیروی در این نوع سیادت، مبتنی بر وفاداری شخصی است؛‌ حاکم مافوق نیست، بلکه سرور شخصی است. در نتیجه ستاد تشکیلاتی نه از کارمندان بلکه از خدمه تشکیل شده و زیر دستان یا احباب سنتی‌اند و یا رعایا هستند و در واقع مناسبات ستاد را وفاداری شخصی تعیین می‌کند و از شخصی اطاعت می‌شود که سنت یا سرور سنتی تعیین کرده است. براین اساس، از وظایف عینی اداری و قوانین ذیربط خبری نیست(زارع، ۱۳۸۰، ص۴۴).

فرامین شخصی در سیادت سنتی از دو طریق مشروع می‌شود: نخست: سنتی که محتوا، معنی و میزان فرامین را تعیین می‌کند. ضمن اینکه زیرپا گذاشتن سنت برای موقعیت سنتی سرور ممکن است خطرساز باشد. دوم، میل و اختیار که مرد آن را نیز سنت تعیین می‌کند(زارع، همان، ص ۴

از «پیرسالاری» و پاتریمونیالیسم اولیه یا «پدرسالاری» می‌توان به عنوان انواع اولیه سیادت سنتی نام برد. در این نوع سیادت، قدرت، آزادانه در تصاحب سرور نیست، بلکه سرور شدیداً‌ وابسته به میل فرمانبرداری احباب است. در واقع، اعضای گروه پیروان، هنوز احباب هستند تا رعایا. در عین‌حال، به‌سبب احباب هستند نه به‌سبب قانون. بنابراین آنان ناچار از اطاعت سرورند و قانون موضوعه‌ای درکار نیست؛‌ گرچه اطاعت آنان از سرور نیز به لحاظ سنت است و از این حیث، سرور نیز خود قویاً وابسته به سنت است و سنت به گونه قانونی نانوشته، بر دست و پای سرور و احباب پیچیده شده است(وبر، ۱۳۷۴، ص ۳۲۸). با گذار از اشکال اولیه سیادت سنتی، سیادت «پاتریمونیال» در شکل ارتباط ارباب و رعایا تکوین می‌یابد و احباب همان رعایای کنونی می‌گردند. در عین‌حال، در شکل جدید سیادت پاتریمونیال، نیروی سنت همچان قوی و پابرجاست و مناسبات سرور و فرمانبرداران را تنظیم می‌کند (زارع، همان، ص ۴۶).

نخستین عاملی که باعث تثبیت رابطه پاتریمونیال و محدودشدن قدرت مطلق ارباب می‌شود، «عادت» است که از بطن آن نیروی تقدیس‌کننده سنت سربر می‌آورد. علاوه بر مقاومت همه‌جانبه و شدید در قبال پدیده‌های نامأنوس، نوآوری‌های‌احتمالی سرور را نیز اطرافیان رد کرده و ترس سرور از قدرت‌هایی که همه‌جا حافظ سنت و مناسبات وفاداری و فرمانبرداری هستند نیز همین تأثیر را می‌گذارد و نیروی سنت را پایدارتر می‌سازد. و بالاخره ترس از ارباب از اینکه هر تکان و دگرگونی شدید در حس وفاداری و فرمانبرداری سنتی‌ـ که در نتیجه دخالت غیرموجه و غیرعادلانه درامر تقسیم سنتی وظایف و حقوق پدید آید ـ به منافع او بویژه منافع اقتصادی‌اش لطمه می‌زند. عامل مقوم بعدی است. چه آنکه در اینجا نیز این نکته صائب است که در حالی که ارباب در مقابل فرد رعیت قدرت مطلق دارد، در برابر مجموع رعایا ناتوان است(وبر، ۱۳۷۴، ص ۳۴۷).

به این ترتیب، گذر از شکل نخستین سیادت سنتی و پیدایش ستاد اداری و شخصی سرور سیادت«پاتریمونیالیسم» را به منصه ظهور می‌رساند و پاتریمونیالیسم در صورت قدر یافتن فوق‌العاده سرور به «سلطانیسم» گرایش می‌یابد. احباب تبدیل به رعایا می‌گردند، حق سرور که حق والای احباب مسوب می‌شد، مبدل به حق شخصی سرور می‌شود و این حق به همان نحو در تصاحب او قرار می‌گیرد که هر شیء دیگر، قابل فروش، مصادره یا توارث می‌باشد. در نتیجه سیادت پاتریمونیال سیادتی است که بدواً سنت‌گراست، ولی عملاً در آن قدرت شخصی اعمال می‌شود و اگر این سیادت بدون رعایت سنت، بر اختیار و خودکامگی تکیه نماید، سیادت سلطانی نامیده می‌شود؛‌ گرچه مرز میان این دو نوع سیادت دقیق نیست. در واقع سلطانیزم یا اقتدار سلطانی وجه افراطی پاتریمونیالیسم است که از آن به نوپاتریمونیالیسم تعبیر شده‌است(زارع، ۱۳۸۰، ص ۴۰).

از دیدگاه وبر، بطورکلی دولت‌پاتریمونیال یابه الگوی کلیشه‌ای گرایش دارد، یا به الگوی خودکامه؛ اولی بیشتر مختص مغرب زمین است و دومی به مقیاس زیا در مشرق زمین معمول بوده است (وبر، همان، ص ۳۸۲-۳۸۱). در الگوی پاتریمونیال مشرق زمین، پادشاه مرکز نظام‌سیاسی و مایه وحدت آن است؛‌ اراده او  در حکم‌قانون است و کارمندان بوروکراسی و ارتش را از میان افراد وفادار به خود و از میان مزدوران استخدام می‌کند. بوروکراسی پاتریمونیال مبتنی بر معیارهای عقلایی نیست و کارمند دارای تضمین حقوقی نمی‌باشد. در مراتب مختلف قدرت میان حوزه عمومی و حوزه خصوص تمایزی درکار نیست و اطاعت و وفاداری کاملاً شخصی‌است. سلطان پاتریمونیالیسم‌استقلال بوروکراسی، ارتش، اشراف و تجار را در هم می‌شکند و به این‌ترتیب با آزادی شهرها و پیدایش نظام‌حقوقی عقلانی و رشد سرمایه‌داری اصولاً‌ ناهماهنگ است. در واقع نظام‌سیاسی پاتریمونیال در شرق با استخدام بردگان و مزدوران در ارتش، نصب‌خویشاوندان سلطان به‌مناصب کشوری و فقدان طبقات و سیستم حقوقی مستقل، مانع‌رشد اخلاق‌سرمایه‌داری و عقلانیت گردید(حجاریان، اطلاعات‌سیاسی‌ـ‌اقتصادی،ش ۹۲-۹۱، ص ۴۸).

به این ترتیب، در دولت پاتریمونیال، رابطه قدرت ماهیتاً همان اقتدار پدرانه و اطاعت فرزندانه است. رابطه حاکم با دشتگاه دیوان‌سالاری از طریق انتصاب و جانشینی و در ادامه وجودی شاه شکل گرفته و روح‌شاه در زیردستان حلول نموده است. از معیارهایی چون‌شایسته‌سالاریخبری نیست و ارادت و سالاری و محرمیت تعیین‌کننده است و شرط تقرب به قطب اصلی یا همان شاه، همانا وفاداری و اطاعت بی‌قید است و این خصیصه در سلسله مراتب طولی جریان دارد، یعنی هرکس در جایگاه خود در پی کسب اطاعت محض اطرافیان است. بنابراین، رابطه عمومی قدرت و ساخت یک سویه از بالا به پایین حاکم است؛ ضمن اینکه در کنار این نوع رابطه عمودی، نوعی رابطه افقی قدرت هم به چشم می‌خورد که دارای خصلت هم‌چشمی متوازن است؛ یعنی عناصری با نیروی برابر در یک صحنه ستیز یکدیگر را کنترل می‌کنند و حاکم با دست‌کاری و تشویق رقابت مزبور، استیلای خود و طفیلی بودن دیگران را به نمایش می‌گذارد(زارع، ۱۳۸۰، ص ۵۰).

سخن‌آخر آن‌که، پاتریمونیالیسم(بویژه در شرق) دارای ویژگی‌های شش‌گانه زیر به عنوان مؤلفه‌های اصلی می‌باشد:

۱ـ شخصی بودن امر سیاست و متکی‌بودن جامعه پاتریمونیال بر روابط شخصی و غیررسمی نظیر یک خانواده و در نتیجه متوجه شدن همه مسئولیت‌ها به سوی یک نفر.

۲ـ اهمیت تقرب فیزیکی به حاکم، علی‌رغم داشتن هر منصب و شغل رسمی و حاکم بودن روابط خویشی، فامیلی و دوستانه.

۳ـ غیررسمی بودن سیاست و نامقید شدن قدرت و گریزان‌بودن ساحت قدرت از نهادینه شدن و در نتیجه رازآلودگی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و ظهور گروه‌های غیررسمی.

۴ـ بسط ستیز متوازن و گسترش تفرقه و چشم و هم‌چشمی و توسعه دشمنی و رقابت ناسالم میان اطرافیان و در نتیجه ظهور شاه به عنوان دار نهایی.

۵ـ اهمیت لیاقت نظامی‌گری و وجود سازمان نظامی وفادار با توجه به تنش دائمی میان نیروهای روبه مرکز و نیروهای گریزان از مرکز.

۶ـ توجیه حقانیت نظام با اتکا به اعتقادات مردم و استقرار مراتب فرماندهی و فرمانبری به زنجیره‌ای از استخلاف که حلقه‌های آن به باورهای فرمانبران منتهی می‌شود(حجاریان، اطلاعات سیاسی‌- اقتصادی، ش ۹۲-۹۱).

ج)سیادت کاریزمایی(فرّهی):

وبر، «کاریزما» یا فرّه را به معنای صفتی فوق‌العاده در یک شخص می‌داند. این صفت ممکن است حقیقتاً وجود داشته باشد و یا اینکه صرفاً وجود آن ادعا شود(زارع، ۱۳۸۰، ص۵۱). اصولاً مفهوم کاریزما نقطه مقابل عقلانی‌شدن است و بدین‌معنی، امری غیرعقلانی است و با کردار ضابطه‌مند بیگانه است. شخصیت‌کاریزمایی، شخصیتی است که به‌خاطر صفات و سلوک خود مورد توجه و تکریم واقع می‌شود؛ چنانچه این تکریم جنبه سیاسی داشته‌باشد، می‌تواند به استقرار«سیادت کاریزمایی» منتهی گردد (زارع، همان، ص ۵۱). ویژگی‌های شخصیت کاریزما بدان‌گونه‌اند که قابل دسترسی برای افراد عادی نیستند، بلکه منشأ آنها الهی یا منحصر بفرد تلقی می‌شود و بر این اساس فرد مورد نظر به عنوان رهبر تلقی می‌گردد. بدین‌معنی که تلقی افراد عادی و پیروان و شاگردان از شخصیت‌های برجسته، عامل درونی و رکن دوم شکل‌گیری شخصیت کاریزمایی است(زارع، همان، ص۵۲). به بیان دیگر عامل تعیین‌کننده برای اعتبار کاریزما، پذیرش توسط کسانی است که در معرض سیادت قرار گرفته‌اند. این پذیرش آزادانه است و در کاریزمای اصیل مبنای ادعای مشروعیت و نشانه تعیین کننده کاریزما، در احساس وظیفه کسانی است که دعوت به یک رسالت کاریزمایی شده‌اند تا ویژگی‌ آن را تأیید کنند و مناسب با آن رفتار نمایند(وبر، ۱۳۷۴، ص ۳۹۸). در اندیشه وبر شخصیت کاریمایی نوعی اهمیت فلسفی دارد. وی معتقد است که چون دنیای معاصر غرب به علت وجود گرایش نهفته در آن به عقل و منطق، به جانب استقرار دیوانسالاری در تمام جوانب حیات اجتماعی پیش می‌رود، آزادی فردی و فکری در آن به مخاطره افتاده است و در چنین شرایطی شاید رهبر کاریزمایی تنها نیرویی باشد که بتواند جامعه را به سوی رهایی رهبری کند(منوچهری، ص۲۹). این امر همان نقش تاریخی است که رهبر کاریزمایی ایفا می‌کند و بازیابی مجدد هویت فرد و برون رفت او از حصارهای پنهان دیوانسالاری مدرن را سبب می‌شود. به هرحال، شخص صاحب کاریزما باید بتواند ویژگی‌ خود را در مدت زمان طولانی حفظ کند و دلیل برجستگی او و نافع‌بودن او در اندیشه پیروان همچنان محفوظ بماند. به عقیده وبر اگر شخص صاحب کاریزما برای مدت طولانی بدون ویژگی کاریزما بماند، بویژه اگر رهبری وی نفعی به حال پیروان نداشته‌باشد، بسیار متحمل است که وی سیادت کاریزمایی خود رااز دست بدهد(وبر، همان، ص۳۹۹).

یک وجه مهم سیادت کاریزمایی، بیگانگی آن با ضوابط و قواعد و دوری از روالمندی و روزمرگی و عدم قابلیت پیش‌بینی و تحلیل رفتاری وی است. سیادت سنتی و عقلایی اشکال خاصی از روال روزمره‌ کنترل کنش هستند، درحالی‌که سیادت کاریزمایی دقیقاً مخالف اینهاست. سیادت بوروکراتیک مقید به ضوابط قابل تحلیل است، درحالی‌که سیادت کاریزمایی بطور اخص غیرعقلایی است؛ بدین معنی که با همه قواعد بیگانه است(بشریه، ۱۳۸۲، ص ۶۱).

از سوی دیگر، سیادت سنتی مقید به پیشینه‌هایی است که از گذشته به جا مانده و بنابراین باز معطوف به قواعد است، در حالی‌که سیادت کاریزمایی در حیطه مدعایش، گذشته را تکفیر می‌کند و بدین‌معنی یک نیروی انقلابی است و در طریق شکستن و فروریختن سنت‌ها عمل می‌کند. این سیادت هیچ تصاحب قدرتی را بنا به تملک دارایی، چه توسط سرور و یا توسط گروه‌های اجتماعی نمی‌پذیرد و تنها مبنای مشروعیت برای آن کاریزمای شخصی است و این مبنا تا زمانی که او تأیید مریدان را به همراه دارد و می تواند آنها را راضی کند، یعنی تا زمانی که اعتقاد به رسالت کاریزمایی‌اش پابرجاست، همچنان پایدار است(زارع، ۱۳۸۰، ص ۵۴).

کاریزما اصولاً با کنش‌های اقتصادی میانه‌ای ندارد. رفتار رایج اقتصادی که در انواع سیادت‌ها قابل جمع با وجوه رفتاری زمامداران و حکام است، در این نوع سیادت پذیرفته نیست. کاریزمای خالص بطور اخص با ملاحظات اقتصادی بیگانه است و هرجا ظهور کند شامل یک دعوت قطعی، یک رسالت یا یک وظیفه درونی است. البته این امر در شکل کامل خود یک آرمان باقی می‌ماند تا یک واقعیت. یعنی چنین نیست که کاریزما همواره از دارایی یا فعالیت اقتصادی صرف‌نظر کند. آنچه مطرود است تا زمانی‌که نوع خالص کاریزما در کار است، اقتصاد روزمره سنتی یا عقلایی و کسب درآمد مقرر از طریق فعالیت اقتصادی مداوم می‌باشد. در واقع در حد بالایی هدایا، موقوفه‌ها و حتی رشوه و انعام زیاد یا گدایی، انواع کاملاً بارز تأمین معیشت کاریزما است. از سوی دیگر غنیمت قهرآمیز یا مسالمت‌آمیز نوع دیگر تأمین حوایج کاریزمایی است؛ ولی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی عقلایی، کاریزما یک نوع نیروی غیراقتصادی است و هر نوع در‌گیری در روال روزمره دنیوی را طرد می‌کند(وبر، ۱۳۷۴، ص ۴۰۱).

تشکیلات تحت اقتدار رهبر کاریزمایی از انواع روابط خویشاوندی در سیادت سنتی و یا روابط حرفه‌ای و عقلایی در سیادت عقلانی به دور است. تشکیلات تحت سیادت کاریزمایی، مبتنی بر نوعی از روابط تأنیسی‌ـ ‌احساسی است. ستاد اداری یک رهبر کاریزمایی از کارمندان تشکیل نشده و دست‌کم، اعضای آن آموزش فنی ندیده‌اند. انتخاب آنان نه براساس امتیازات اجتماعی و نه مبتنی بر وابستگی خانگی و شخصی است، بلکه بر پایه صفات کاریزمایی اعضا است. پیامبر، حواریون خود را دارد، سرور جنگی مردان برگزیده خود را و رهبر بطور کلی هواداران خود را. هیچ چیز تحت عنوان انتصاب یا انفصال یا سیر ارتقایی یا ترفیع وجود ندارد؛ فقط یک دعوت است از سوی کاریزما براساس صفات کاریزمایی. هیچ سلسله مراتبی وجود ندارد؛ رهبر صرفاً در موارد کلی یا خاص، وقتی اعضای ستاد خود را قادر به انجام کار محوله نداند، در امور دخالت می‌کند. در نتیجه سیادت کاریزمایی خارج از قلمرو روزمره و حیطه دنیوی است؛‌یعنی بشدت برخلاف سیادت عقلانی و بخصوص بوروکراتیک و همچنین سیادت سنتی (چه پدرسالار یا پاتریمونیال)، است(وبر، ۱۳۷۴، ص ۴۰۰-۳۹۹).

چنان‌که اشاره شد، کاریزما در تقابل با امور عقلانی و ضابطه‌مند معنا می‌یابد و اصولاً بدین معنی نیرویی است که به تغییرطلبی می‌پردازد، سنت‌های گذشته را مطرود می‌شمارد و در ایفای نقشی تاریخی، جامعه را به سوی رهایی از سنت‌های پیشین و یا حصارهای جدید رهبری می‌کند. کاریزما با ارائه معانی تازه و تفاسیر جدید از زندگی و رابطه آدمی با جامعه و هستی، حضور خود را توضیح می‌دهد و این امر طبعاً به دنبال وقوع نوعی بحران معنا که با بحران روحی افراد همراه است، صورت می‌پذیرد(زارع، همان، ص۵۶۹). کاریزما در متن تاریخ غیرعقلانی زندگی انسان پدید می‌آید و اساساً برخاسته از نیاز دائمی انسان به تعریف زندگی خویش و واقعیت جهان و جامعه است. به عبارت دیگر کاریزما در پاسخ به مسأله معنا پدید می‌آید(بشیریه، ۱۳۸۲، ص ۶۱). و با عرضه معنای جدید به بحران معنا واکنش نشان می‌دهد و از طریق تغییر افرادبه تغییر روابط اجتماعی اقدام می‌کند. جنبش کاریزمایی با کسب سلطه سیاسی، در مقایسه با جامعه و سیاست در دوران سنتی، چهره تازه‌ای به زندگی اجتماعی و سیاسی می‌بخشد و اصولاً در صورتی که کنش‌های عقلانی مبتنی بر ارزش، اساس سلطه کاریزمایی باشد، این‌گونه کنش‌ها نیز معطوف به ارزش‌هایی خواهد بود که رهبر بر آنها تأکید داشته‌است(بشیریه، ۱۳۸۲، ص۶۲).

سیادت کاریزمایی اصولاً سیادتی ناپایدار است؛ جنبش کاریزمایی در دوران بحران پدید می‌آید و فرآیند انتقال از وضعیتی به وضعیتی دیگر را سپری می‌کند. بر این اساس ویژگی‌هایی متوجه این جنبش است:

۱ـ باتوجه به مبنای عاطفی و خصلت شخصی جنبش کاریزمایی، سلطه برآمده از چنین جنبشی بی‌ثبات‌تر از سلطه سنتی است؛ چرا که خود عامل تضعیف‌ سنت‌های مستقر است؛ ضمن آنکه هنجارها و ارزش‌های تازه‌ای که این جنبش عرضه می‌کند به سرعت ریشه نمی‌دواند.

۲ـ این جنبش بطور مستمر نیازمند برانگیختن عواطف پیروان است و طبعاً این امر با محدودیت‌ها و موانعی در دامنه زمانی بلندمدت مواجه خواهد بود.

۳ـ از آنجا که مبنای اساسی سلطه کاریزمایی ارادت است، نظام دیوانی نیز بر آن مبتنی است و کارگزاران بر حسب میزان ارادت و خلوص نسبت به جنبش و رهبر انتخاب می‌شوند و رهبر به عنوان مظهر کمال به احساس بی‌امنیتی و بی‌خویشتنی پیروان پاسخ می‌دهد و پیروان متعصب، خود را در شخصیت رهبر حل می‌کنند(بشیریه، ۱۳۸۲، ص ۶۳-۶۲).

به این ترتیب، ‌مآلاً ناکارآمدی‌ها و ناکارکردی‌هایی متوجه نهاد سیاسی حاکم خواهد شد؛‌یعنی همان ویژگی‌هایی که عامل قوت جنبش کاریزمایی و عامل شکل‌گیری سیادت کاریزمایی است، در طول زمان و در دوران بقاء و استقرار به عامل ضعف و انحلال سیادت کاریزمایی بدل می‌شود. جنبش کاریزمایی در سایه درآمیختن با علایق مادی برخی گروه‌های اجتماعی یا گروه‌های حامل بر طول عمر خود افزوده، استمرار می‌یابد(بشیریه،۱۳۸۲،ص۶۳). در آمیختن جنبش کاریزمایی با علاق مادی برخی گروه‌های اجتماعی یا گروه‌های حامل در عین استمرارآن، موجب زوال محتوم جنبش کاریزمایی و دست‌کم تغییر آن از وضعیت اصیل اولیه می‌گردد. چنان‌که گذر زمان و جایگزینی حلقه‌های درونی با حلقه‌های بیرونی و دورتر، سبب تبدیل ماهیت جنبش کاریزمایی و خروج آن از وضعیت خالص نخستین شده و زمینه‌های زوال سیادت کاریزمایی را فراهم می‌آورد. یعنی درعین آنکه جنبش کاریزمایی و سیادت کاریزمایی، از طریق هم‌سوشدن با منافع گروه‌هایی خاص سعی در باز تولید و استمرار خود کرده است، از همین طریق به زوال و فنای خود مدد رسانده و دگرگونی خود را در پی آورده است.

کارآمدی و سیادت مشروع

اگرچه مشروعیت معطوف به مقوله‌ای ارزشی و هنجاری و کارآمدی معطوف به مقوله‌ای ابزاری گردیده است(بشیریه،۱۳۸۲، ص۶۳)، ولی در پاره‌ی از مباحث، از کارآمدی حکومت به عنوان فرآیندی که می‌تواند خود مشروعیت آفرین باشد، یاد شده است. حکومت‌ها پس از مرحله تأسیس که برپایه کسب نوعی مشروعیت در مقام حدوث، شکل می‌گیرند، بر فرض شکل‌گیری مشروع، در مرحله استقرار نیز برفرآیندی از مشروعیت‌زایی و مشروعیت‌یابی، تکیه می‌کند (زارع،۱۳۸۰، ص ۵۸). به این ترتیب اگر عناصر یک جامعه معین، نسبت به کارایی حکومت در سطوح مختلف هویت‌بخشی، مشارکت، توزیع، مساوات و حاکمیت احساس رضایت نموده و این کارایی را مطابق هنجارهای پذیرفته شده بدانند، بحران مشروعیت بوجود نخواهد آمد(رازی، ۱۳۷۴، ص۱۸). همچنین برخی معتقدند: «کارآیی اقتصادی دولت در دراز‌مدت، مشروعیت رژیم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چنان‌که شکست‌های اقتصادی می‌تواند مشروعیت نظام یا حداقل اقتدار برخی از نهادهای نظام را از بین ببرد(دوگان، اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی، شماره ۹۸-۹۷،‌ص۹).

به این ترتیب، کارکرد مطلوب حکومت و توفیق در کارآمدی، ممکن است به جلب رضایت شهروندان و بازتولید هنجارهای تازه مشروعیت آفرین و در نتیجه بازیابی مشروعیت حکومت منتهی گردد، همچنان‌که کارکرد نامطلوب وضعیت کارآمدی یک حکومت مشروع، ممکن است ظهور بحران‌ها و نهایتاً زوال مشروعیت ریشه‌دار و پیشین حکومت را سبب شود و پیروی شهروندان را نسبت به چنین حکومتی از اساس مورد تردید قرار دهد(زارع، همان، ص۵۹). در دوران جدید در پاره‌ای از کشورهای جهان سوم حکومت‌هایی با عنوان «دیکتاتوری‌های صلح» روی کارآمدند و بدون توجه به مبادی و مبانی مشروعیت اولیه در آغاز شکل‌گیری، توجه به ارتقای ظرفیت حکومت در عبور از بحران‌ها و حل مسائل و مشکلات جامعه و حکومت را مدنظر قرار دادند و بیش از توجه به بنیان مشروعیت، به روند مشروعیت‌یابی عطف‌نظر نمودند.

سیمور لیپست در پژوهشی پیرامون رابطه دو موضوع «کارآمدی» و «مشروعیت»، چنین نتیجه می‌گیرد که یک نظام شدیداُ کارآمد اما نامشروع، در کوتاه‌مدت بی‌ثبات‌تر از رژیم‌های است که از کارآمدی نسبتاً پایین اما مشروعیت بالایی برخوردارند. ولی از سوی دیگر،‌کارآمدی مستمر با گذشت چند نسل می‌تواند به یک نظام سیاسی مشروعیت ببخشد و در جهان مدرن این کارآمدی عبارت‌است از توسعه پایدار اقتصادی. ملت‌هایی که با موفقیت بیشتری خود را با احتیاجات یک نظام صنعتی وفق داده‌اند و با کمترین کشمکش سیاسی داخلی روبرو بوده‌اند، مشروعیت سنتی خود را حفظ نموده‌اند یا اینکه نهادهای قوی نوینی برای مشروعیت نظام‌های سیاسی خود به وجود آورده‌اند. بر این اساس، بقای دموکراسی‌های سیاسی جدید در آفریقا و آسیا در سطح وسیعی به قابلیت آنها در پاسخ‌گویی مستمر و بلندمدت به نیازهای مردم بستگی خواهد داشت. این امر احتمالاً به معنی توان آنها در مواجه با مسأله صنعتی‌شدن است(زارع، ۱۳۸۰، ص ۶۰).

نتیحه:

بر اساس آنچه بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت همان‌گونه‌که ماکس وبر نیز معتقد است، امروزه رایج‌ترین شکل مشروعیت در جهان غرب و تفکر غیردینی، اعتقاد به قانونیت است، چه این قانون از طریق آرای اکثریت وضع شده باشد یا اقلیتی اراده خود را تحمیل کرده باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که در بنیادهای نظام همگانی توافق نباشد، در واقع به این معناست که این نظام بر اقلیت تحمیل شده است. با این وجود، بسیار متداول است که اقلیت‌ها بتوانند با استفاده از زور یا شیوه‌های خشن و هدف‌دار، نظامی را اعمال کنند که در ابتدا با مخالفت روبه‌رو باشد، ولی در طول زمان مشروعیت به‌دست آورد. در واقع، تا زمانی که صندوق رأی، وسیله قانونی تغییرنظام است، امری بسیار طبیعی است که اقلیت صاحب اکثریت رسمی شود و اکثریت هم بپذیرد. در چنین مواردی، حاکمیت اکثریت، خیال صرف است. اعتقاد به قانونیت یک نظامِ مبتنی بر توافقِ اختیاری، اعتقادی نسبتاً قدیمی است. (نک: وبر، ۱۳۷۴: ۴۳ و ۴۴) بنابراین، مشروعیت امری ذهنی و اعتقادی است، به‌گونه‌ای‌که جوامع مختلف برداشت‌های متفاوتی از آن دارند.روشن شد که صاحب‌نظران غربی کوشیده‌اند برای این پرسش که: چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا به‌دست آورده است؟ با توجه به پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی در آن فرهنگ، در تعریف مشروعیت با مشکل روبه‌رو بودند. در حقیقت،همه جواب‌های دانشمندان غربی به مسئله مشروعیت، پاسخی به مسئله توجیه سلطه موجود است. بنابراین نتوانستند جواب این پرسش که: «به چه دلیلی شهروندان باید ملزم به رعایت دستورهای حکومت باشند» را بیابند. مشروعیت به معنای مقبولیت، قرارداد اجتماعی، توسعه، قانونی بودن، رضایت عمومی و اراده عمومی نیست، بلکه به معنای حقانیت است و بر این اساس حکومتی مشروع است که هدف‌ها و ارزش‌های اخلاقی را دنبال کند. به هر حال می‌توان نتیجه گرفت که کارآمدی حکومت و قرین‌شدن آن با کامیابی‌های پی‌در پی در فرآیند توسعه در کنار دیگر عوامل و شرایط همراه(ازجمله به طول انجامیدن فرآیند مزبور)، می‌تواند خود عامل مشروعیت بخش و سازنده بنیان‌های مشروعیت حکومت گردد و در یک روند معکوس ظرفیت‌های تولید رضایت و اعتماد به حاکمیت و کارکردهای آن‌را ارتقاء بخشد.

منابع :

 • ابوالحمد، عبدالحمید( ۱۳۶۸)مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات توس.
 • بشیریه، حسین (۱۳۸۲)جامعه شناسی سیاسی ؛نشز نی
 • حییم، سلیمان( ۱۳۶۳)فرهنگ حییم انگلیسی ـ فارسی، تهران، فرهنگ معاصر.
 • متی دوگان. متی (۱۳۷۵)دیدگاههای مختلف نسبت به مسئله مشروعیت، گزیده مقالات سیاسی- امنیتی، جلد دوم ص ۲۷۱: تهران انتشارات بینش
 • زارع،عباس( ۱۳۸۰)مبانی مشروعیت و قدرت در جمهوری اسلامی ایران، ۵۷ تا ۷۵، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش.
 • عالم، عبدالرحمن( ۱۳۷۳)بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
 • کواکبیان، مصطفی(۱۳۷۸)مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
 • گلیانی، علی( ۱۳۷۸) «مشروعیت و ثبات سیاسی در ایران، ۱۳۳۲ – ۵۷» (پایان‌نامه دکتری)،تهران، دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده علوم انسانی).
 • لاریجانی، صادق( ۱۳۸۱)مشروعیت و الزام سیاسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره اول.

–      مرندی،محمدرضا( ۱۳۷۶)مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اسلام، تهران، مؤسسه انتشاراتی عطا.

–      منوچهری، عباس( ۱۳۸۰).مبانی اندیشه انتقادی ماکس وبر؛اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی، ش ۱۰۴-۱۰۳، ص ۲۷-۲۸٫

–     نقیب‌زاده، احمد( ۱۳۷۲)سیاست و حکومت در اروپا، تهران، انتشارات سمت.

–       وبر،ماکس( ۱۳۷۴)اقتصاد و جامعه، ترجمه: عباس منوچهری ترابی‏نژاد و عمادزاده، تهران، انتشارات مولی.

. Raphael, D.D, (1970) Problems of Political Philosophy, first published, (Pall Mall press, ltd, London).

The Basis of Legality in Western and

-(Usarpation)

-Cicero)

(Usarpation)

(Cicero)

-(Shaar)

 (Lipest)

(Merkl)

 Social contract

 Rousseau

(intellectualization)

-(instrumentalization)

(Rationalization)

patriarchal

(meritocracy)،

 معنای واژگانی کاریما، عطیه الهی است و این لغت ریشه کلیسایی دارد(زارع، ۱۳۸۰، ص ۵۱).

(legitimacy)

(legitimation)لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 33
[ 26 / 02 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

شرایط احراز مقام ریاست جمهوری

  رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت ۴ سال انتخاب می‌شود و طبق اصل ۱۱۴ قانون اساسی انتخاب مجدد او بصورت متوالی فقط برای یک‌بار دیگر ممکن است. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.

 به موجب اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ هم‌چنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.

  رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز به کار در مجلس شورای اسلامی به ترتیب مقرر در قانون اساسی، سوگند یاد کند.

  «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد،‌ در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است» (مفاد اصل ۱۲۲ اصلاحی قانون اساسی)

  قبل از انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری باید آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. و پس از بررسی صلاحیت و شرایط لازم توسط شورای نگهبان، اسامی آن‌ها به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام می‌شود.

طبق اصل یکصد و هفده قانون اساسی:رئیس‌جمهمور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب می‌شود؛ و اگر در دورۀ اول این اکثریت به‌دست نیامد،‌ در جمعه هفتۀ بعد، با شرکت دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته، انتخاب به‌عمل می‌آید.

رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که به مهمترین آنها اشاره می شود.

«پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»

 (مفاد اصل ۱۱۳ قانون اساسی)

محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهن، تضمین حقوق و آزادیهای مردم وحراست از استقلال کشور باید داشته باشد.این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است که رئیس جمهور نیازمند آن می‏باشد تا بتواند تکالیف فوق را انجام دهد.در قانون اساسی ۱۳۵۸، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنکه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه می‏شد. پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اینک، برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می‏باشد.به بررسی آنها می‏پردازیم: بند اول ـ وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه کشور اول ـ مسؤولیت اجرای قانون اساسی .قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است: یکی آن که، اساس و شالوده نظام، در کلیه شؤون کشور در آن ترسیم و مقرر می‏گردد و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می‏شود؛ دیگر آن که، تعیین کننده حقوق و تکالیفی است که یک طرف آن حاکم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند. این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است که بر اساس آن به وجود آمده‏اند و از طرف دیگر، بیان کننده حقوق ملتی است که برای زمامداران لازم الاطاعه می‏باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‏نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی،الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است.بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است.اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می‏توان تضمین نمود

جایگاه و وظائف رئیس جمهور

طبق اصل۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

به این ترتیب رئیس جمهور بر جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می زند و دارای دو مسئولیت عمده است؛ یکی ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، و دیگری اجرای قانون اساسی.

اول-جایگاه: عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری

به رغم آنکه، هم به لحاظ مبانی فقهی و هم از نظر قانون اساسی، ولی فقیه در رأس هرم نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، برای پاسخ به برخی نیازهای بین المللی و روابط خارجی رئیس جمهور در میان مقامات قانونی، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری شناخته شده و به تعبیری می توان او را در میان رؤسای سه قوه، ارشد تلقی کرد. این موقعیت البته ویژه تعاملات جهانی نیست و در حقوق داخلی و روابط نهادهای قانونی کشور نیز کاربرد دارد. متن سوگند نامه رئیس جمهور به روشنی بر جایگاهی برتر از ریاست یک قوه دلالت دارد.

اصول زیر از میان اصول قانون اساسی را می توان تجلی همین موقعیت برتر دانست؛ زیرا اختیارات، وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده رئیس جمهور نهاده اند که اختصاص به حوزه «قوه مجریه» نداشته، فرا قوه ای و مرتبط با کلّ حاکمیت محسوب می شوند. نهادن این امور بر دوش رئیس جمهور نمی تواند به جهت «ریاست قوه مجریه» باشد؛ آنهم ریاستی که در عرض ریاست قوای دیگر و در موقعیتی کاملاً برابر است.

۱-  امضای معاهدات بین المللی

«امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر  دولت ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»  (اصل یکصدوبیست و پنجم)

۲-تعیین و پذیرش سفیران

همچنین، «سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشور های دیگر را  میپذیرد.» (یکصدوبیست و هشتم)

با توجه به اینکه سفیر نماینده مجموعه حاکمیت سیاسی است (و نه قوه مجریه)، اعزام سفیران به کشورهای خارجی و نیز پذیرش سفیران کشورهای دیگر توسط رئیس جمهور را باید به جایگاهی برتر از سایر قوا نسبت داد.

۳-امضا و ابلاغ قوانین

«رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» (اصل یکصدوبیست وسوم). با توجه به اینکه «مصوبات مجلس» می تواند «در عموم مسائل»  و مربوط به هر یک از قوای سه گانه و نهادهای قانونی باشد، امضای رئیس جمهور و اینکه او باید قانون را «برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»، نشان از جایگاه برتر وی دارد.

۴-مدیریت برنامه و امور مالی و اداری کشور
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» (اصل یکصدوبیست وششم). بدیهی است که«امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور» اختصاص به قوه مجریه نداشته و همه نهادهای کشور وابسته به آن هستند. قرار دادن این مسئولیت به عهده رئیس جمهور اهرمی قدرتمند را در اختیار وی می گذارد تا در جایگاهی برتر از آن استفاده کند.

۵- اعطای نشان ها

 اعطای نشان های دولتی با رئیس جمهور است.» (اصل یکصدوبیست و نهم).مقصود از دولت در این اصل تنها بخشی از قوه مجریه نیست، بلکه کلیت نظام و حکومت مورد نظر است. به همین دلیل قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۵) نشان های دولتی را اعم از کشوری و لشکری دانسته است. بنابر ماده ۷ این قانون «به منظور اجرای اصل ۱۲۹ نشان های کشوری به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تصویب هیأت دولت و نشان های لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله رئیس جمهور اعطاء می شود.

آیین نامه اعطای نشان های دولتی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۶۸ هیأت وزیران نیز به خوبی حاکی از آن است که این وظیفه فراتر از ریاست قوه مجریه بوده و همه عرصه های اجرایی و غیر اجرایی را شامل می شود.

۶- ریاست شورای عالی امنیت ملی

به منظور تأمین منافع ملی و پاسدارای از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:

۱- تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

۲- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.

۳-بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی…» (اصل یکصد و هفتادوششم)

با نیم نگاهی به اهداف و وظایف شورای عالی امنیت ملی که آشکارا فراتر از حوزه اجرایی است و با در نظر گرفتن اینکه رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و نمایندگی مقام رهبری نیز از جمله اعضای این شورا هستند، تردیدی باقی نمی ماند که اعطای ریاست آن به رئیس جمهور از آن رو بوده که عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری به شمار می رود.

۷-مسئول مقدماتی بازنگری در قانون اساسی

ممکن است به هر دلیلی قانون اساسی نیازمند تأملی دوباره گردد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در موارد ضروری «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را… پیشنهاد می کند.»  (اصل یکصدوهفتادوهفتم)

مخاطب قرار گرفتن رئیس جمهور که مستلزم مأموریت انجام مقدمات شروع بکار شورای بازنگری قانون اساسی است نشان از تفوّق شأن رسمی رئیس جمهور بر سایر نهادهای حکومتی پس از مقام رهبری است؛ خصوصاً با در نظر گرفتن حضور اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از طرف رهبری، مجلس خبرگان و… در این شورا (ذیل همان اصل)

دوم ـ مسئولیت قوه مجریه

طبق اصل یکصدوسیزدهم، رئیس جمهور «ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد

استثنای مذکور در این اصل که در اصل شصتم نیز تکرار شده است به آن دلیل است که برخی امور اجرایی در قانون اساسی مستقیماً بر عهده رهبری نهاده شده است. فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای برخی مقام های اداری و اجرایی نظیر رئیس سازمان صدا و سیما از جمله این امور هستند که در اصل یکصدودهم از آنها به عنوان بخشی از«وظایف و اختیارات رهبر» یاد شده است.

قید «مستقیماً» نیز از آن جهت آمده است که همه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران بهرحال زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت انجام وظیفه می کنند (اصل ۵۷) و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت (اصل ۱۰۷)

با این مقدمه، نگاهی به مهم ترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور که ناشی از ریاست او بر قوه مجریه است، خواهیم داشت.
۱- ریاست و مسئولیت هیأت وزیران

 به موجب اصل شصتم : «اعمال قوه مجریه… از طریق رئیس جمهور و وزرا است». امّا «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد…» (اصل ۱۳۴). بدیهی است پیامد این ریاست آن است که «رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.» (ذیل همان اصل)

۲- معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان

ریاست رئیس جمهور بر هیأت وزیران و پاسخگویی او در برابر اقدامات آنان مقتضی آن است که بتواند در تعیین وزیران، نظارت بر عملکرد آنان و حتی، در صورت لزوم، عزل آنان ایفای نقش کند. به همین دلیل است که طبق قانون اساسی «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند» (اصل ۱۳۳)، او «بر کار وزیران نظارت دارد» (اصل  ۱۳۴) و «هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است» (اصل ۱۳۷) و از این رو «می تواند وزرا را عزل کند.» (اصل ۱۳۶). تأکید می شود که این گفته نافی حق نمایندگان مردم در برکنار کردن هیأت وزیران یا هر یک از وزرا از طریق استیضاح نیست. (اصل۸۹)

۳-قبول استعفای وزرا یا هیأت وزیران

ممکن است هر یک از وزیران و یا مجموعه آنان، به هر دلیلی، مایل به کناره گیری از مسئولیت خویش باشند. در این صورت، با توجه به ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه، «استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود.» (اصل۱۳۵)

۴-تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها

بر مبنای ذیل اصل یکصدوسی پنجم «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
در اصل ۱۴۱، قبل از تجدید نظر سال ۱۳۶۸، آمده بود که «نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد». شورای نگهبان در تفسیر این اصل اعلام کرد : «در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه ها جز برای نخست وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود پیش بینی نشده است…» . این شورا در پاسخ به استفساریه دیگری  مجدداً تأکید کرد که «جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری وتصویب  مجلس احتیاج دارد.

گرچه این دو نظریه به دلیل حذف پست نخست وزیری واصول مربوط به آن در بازنگری قانون اساسی فاقد اعتبار اجرائی است، اما به عنوان یک پیشینه حقوقی وبرای پاسخ به این سوال قابل توجه است که آیا طبق اصل ۱۳۵ جدید نیز موافقت مجلس برای سرپرستی موقت وزارتخانه ها ضروری است؟

ظهور این اصل حاکی از پاسخ منفی به پرسش فوق است،رئیس جمهور تنها مرجع«تعیین» است و می تواند فرد دلخواه (غیر از خود) را به سرپرستی وزارتخانه ای منصوب کند والبته پاسخگوی عملکرد او در برابر مجلس شورای اسلامی باشد.

۵- انتخاب وتعیین معاونان ومشاوران

وظایف گسترده رئیس جمهور وتنوع امور اجرائی کشور، ممکن است او را نیازمند معاون هایی کند که در امور گوناگون متخصص باشند. اصل یکصدوبیست و چهارم  برای پاسخ به  همین  نیازمی گوید:«رئیس جمهور می تواند  برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.»در همین اصل از «معاون اول رئیس جمهور» یادشده است،اما تعداد «سایر معاونتها» را مشخص نکرده است.

لازم به یادآوری است که مرجع تشخیص صلاحیت وانتصاب معاونان تنها شخص رئیس جمهور است ونیازی به رأی اعتماد نمایندگان مجلس نیست.

همچنین در اصل هفتاد،بطور ضمنی، به حق رئیس جمهور مبنی بر داشتن «مشاوران» مورد نیاز اشاره شده است.

۶-تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه

 رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.
فدر این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.» (اصل یکصدوبیست و هقتم).
ذکر این اصل در شمار اختیارات ناشی از ریاست قوه مجریه (و نه جایگاه رسمی رئیس جمهور) به آن دلیل است که شورای نگهبان در موارد متعدد و از جمله نظریه تفسیری مورخ ۲/۱۰/۸۱ خود تأکید کرده است:
اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب نامه ها و آئین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود.

۷-عضویت در شورای موقت رهبری
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.» (بخشی از اصل یکصدویازدهم). می توان گفت حضور رئیس جمهور در این شورا بیشتر به جهت ریاست وی بر قوه مجریه است و صرف این حضور نمی تواند دلیلی بر جایگاه برتر او به شمار آید.

پایان

منابع:

 • حقوق اداری، -منوچهر طباطبائی مؤتمنی
 • کلیات حقوق اداری -ولی‌ا.. انصاری

۳-  قاضی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ دهم.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 19
[ 26 / 02 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

چکیده : شوراهای اسلامی شهر از جلوه های عدم تمرکز اداری (محلی ) می باشند. در این سیستم بر خلاف «فدارالیسم»استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال عمل واحدهای مذکور، نظارت قدرت مرکزی بر آنها می باشد که تحت عنوان «قیومت اداری » اعمال میشود.
در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی دیگر، مستنداً به « قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نحوه انتخاب شهرداران » مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مقدمه
اگر چه قانون اساسی شوراها را از ارکان اداره کشور می داند (اصل هفتم ) و فصل هفتم آن کلاً به این موضوع اختصار یافته است
( اصول ۱۰۰ الی ۱۰۷ ) و هر چند که قوانین متعددی توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص به تصویب رسیده اند ، اما شوراهای محلی تاکنون جایگاه واقعی خود را در نظام اداری کشور بازنیافته اند.
در حالی که قریب به بیست سال از تصویب قانون اساسی و سالهای متمادی از تصویب قوانین عادی مربوطه به شوراها سپری شده است، در حال حاضر فقط چند مورد از شوراهای محلی پیش بینی شده در قانون اساسی فعال هستند که در میان آنها، شوراهای اسلامی شهر به دلیل اهمیت و تعداد از موقعیت ویژه ای برخوردار هستند. مع الاسف کم توجهی کلی به شوراهای محلی در عمل موجبات عنایت کمتر دکترین را نیز نسبت به آنها فراهم آورده است. در حالی که شورهای مذکور و مخصوصاً شوراهای اسلامی شهر نوپا بوده و قوانین حاکم بر آنها از ابهامات و گاه از تناقضات و نواقض برخوردار هستند، محافل علمی و دانشگاهی توجه چندانی به این امر نشان نمی دهند و صاحب نظران حقوقی به بحث و مناقشه در مورد مسایل مبتلا به آنان نمی پردازد حتی در کتابهای حقوق اداری با اختصاص صفحاتی معدود به این موضوع به ذکر کلیات بسنده میشود اغلب اوقات به قوانین سابق که مقررات آنها را در رابطه با شوراهای اسلامی شهر، با تصویب «قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ منسوخ شده اند و حتی به قوانین قبل از انقلاب استناد میشود.
درمقاله حاضر بر آن شدیم که بحثی در این خصوص پیش کشیم به امید آن که جرقه ای باشد برای مباحث و اظهار نظر های سازنده و راهگشا و گامی باشد و جهت تقویت هر چه بیشتر فرهنگ اداره امور مردم به دست مردم این بحث به قیمومت اداری در مورد شوراهای اسلامی شهر مربوط میشود که یکی از موضوعات مهم و موثر در فعالیت و لاجرم موفقیت یا عدم موفقیت شوراهای مذکور میباشد در این راستا ابتدا به ذکر کلیاتی در مورد قیمومت اداری خواهیم پرداخت و آنگاه به ترتیب مسئله نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی شهر و نظارت بر اعضا آنها مطرح خواهند شد.
۱ ـ کلیات
در دولت های بسیط یا تکبافت، فعالیتهای اداری تحت نظارت و یا کنترل قدرت مرکزی انجام می پذیرد اما نحوه این نظارت در انواع سازمانها (متمرکز یا غیر متمرکز) متفاوت است:
در واحدهایی که به صورت متمرکز اداره میشوند نظارت قدرت مرکزی نظارت سلسله مراتبی است. در این حالت مقام مافوق از طریق نظارت ارشادی با استفاده از حق صدور دستورالعملها (دستور یا حکم وزارتی و بخشنامه ) و نظارت تعقیبی که با اصلاح یا ابطال تصمیمات مقامات پائین تر تحقیق می یابد، از انحراف موسسه یا سازمان از اهداف و وظایف قانونی ممانعت کرده و اشتباه و تخلفات کارکنان جلوگیری به عمل می آورد به عبارت دیگر ، نظارت سلسله مراتبی هر نظارتی اطلاق می شود ک سازمان مرکزی به نهادها و واحدهای وابسته به خود اعمال می کند؛ مبتنی بر « نظام تبعیت » است و کارکنان مرئوس را مکلف به اطاعت از دستورات و اوامر مافوق میگرداند در نظام سلسله مراتبی ، از آنجا که شخصیت حقوقی نهاد نظارت کننده ( سازمان مرکزی ) و نهاد نظارت شونده (واحد متمرکز ) یکی است ، نظارت شدید و روابط بین آنها طولی یا عمودی است دراین نظام اصل بر نظارت سازمان مرکزی است که بر کلیه اعمال حقوقی و اجرایی واحد متمرکز صورت می گیرد و واحد متمرکز تیز حق شکایت بسیار محدودی علیه سازمان مرکزی دارد. به علاوه و مهم تر آنکه دیوان مافوق بدون نیاز به تصریح خاص قانون گذار از اختیار مذکور به اعتبار مقام خود برخوردار است و از این اختیار نه تنها به منظور جلوگیری از اعمال خلاف قانون بلکه به بهانه مصالح و مقتضیات اداری یا کارایی سازمانی نیز استفاده می کند.برعکس ، در واحدهایی که به صورت غیر متمرکز اداره میشوند . قدرت مرکزی از اختیارات اعمال نظارت قیمومتی برخوردار است. در واقع سیستم عدم تمرکز محلی نوعی خودمختاری محدود است که توسط قانون به مقامات محلی اعطاء میشود تا ب حفظ و احترام وحدت ملی به اداره امور محلی بپردازند. بدیهی است دراین سیستم ، مقامات محلی ومنطقه ای از استقلال مطلق و کامل برخوردار نیستند و لازم است که تحت نظارت قدرت مرکزی باشند این نظارت را که با عناوین « قیمومت اداری» و یا کنترل اداری شناخته شده است چنین می توان تعریف کرد: قیمومت اداری در برگیرنده اختیارت محدودی است که توسط قانونی خاص برای مقامات بالاتر شناخته شده است تا نسبت به اعضا شوراهای محلی یا اعمال نواحی و واحدهای غیر متمرکز مطلق نیست ، بلکه دولت مرکزی نسبت به اختیارات و آزادی آنها نظارت دارد . این نظارت و در واقع احتیاط و ملاحظه به این دلیل است که آزادی کامل واحدهای غیر متمرکز اغلب موجب هرج و مرج و تشتت می شود و چنانچه نظارتی در بین نباشد چه بسا منافع ملی فدای منافع محلی و خصوصی میشود… جلوگیری از افراط و تفریط واحدهای غیر متمرکز و ایجاد وحدت نظر در اداره کشور برای دولت یک امر ضروری وحیاتی است و در حقیقت نظارت مزبور به منزله و وثیقه و تامینی است که دولتی مرکزی در مقابل آزادی واحدهای غیر متمرکز در دست دارد و مقصود از آن تامین اجرای قوانین و مقررات در کشور است. کوتاه سخن آنکه این گونه نظارت یکی از عناصر اصلی «دولت بسیط غیر متمرکز » میباشد.
پرواضح است که نظارت قیمومتی نباید شدید باشد و گرنه سخن از خودگردانی واحدهای محلی سخنی به گزاف خواهد بود این نوع نظارت ناشی از قانون خاص است و قانونگذار حدود و ثغور آن را صریحاً و مستقیماً مشخص می کند و به عبارت دیگر، نظارت قوه مرکزی نسبت به مقامات و انجمن های محلی نه تنها مطلق نیست بلکه اعمال آن فقط در موارد و حدودی که قانون پیش بینی کرده میسر است.
بر خلاف آنچه در مودر نظارت سلسله مراتبی گفته شد، در نظارت قیمومتی ، آزادی است و در موارد تردید در وجود یا عدم کنترل باید به اصل عدم رجوع نمائیم.
روش های اعمال قیمومت اداری نیز بسیار متنوع و متفاوت هستند. قانون گذار از میان آنها معیارهایی را که مناسب تر تشخیص میدهد و بر حسب میزان استقلالی که به واحدهای محلی قایل است ، انتخاب و مقرر می دارد این معیارها ممکن است در ارتباط با اعمال شوراهای محلی باشند و یا این که قوه مرکزی نسبت به اعضا شوراهای مذکور نظارت کند که ذیلاً به توضیح هر کدام در ارتباط با شوراهای اسلامی شهر پرداخته میشود اما پیش از پرداختن به آنها اندک توضیحی در ارتباط با دو مطلب ضروری به نظر می رسد.
همانگونه که قبلاً نیز متعرض آن شدیم ، در حال حاضر ، از میان شوراهای مقرر در قانون اساسی فقط شوراهای اسلامی شهر ، شوراهای اسلامی شهرک ،شوراهای اسلامی بخش و شوراهای اسلامی روستا فعال هستند. مسایل مربوط به شوراهای اخیر الذکر و از جمله چگونگی نظارت بر آنها موضوع «قانون ، تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ میباشد و با استناد به مواد همین قانون است که در ارتباط با موضوعم قاله حاضر سخن خواهیم گفت . در رابطه با سایر شوراهای مقرر در قانون اساسی، یعنی شوراهای اسلامی ، شهرستان ، شوراهای اسلامی استان و شورایعالی استانها اگر چه هنوز تشکیل نیافته اند ولی اگر قرار باشد روزی فعال شوند، قانون حاکم کدام است؟
شاید چنین به نظر آید که از سویی شوراهای مذکور در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ که آخرین قانون در ارتباط با شوراهاست مطرح نشده اند و از سوی دیگر طبق ماده ۹۲ همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده اند و بنابراین ، قوانین سابق در ارتباط با شوراهای محلی منسوخ می باشند نتیجه آنکه در حال حاضر قانون معتبر که حاکم بر این شوراها باشد وجود ندارد و لازم است در رابطه با آنها قانون جدیدی به وسیله مجلس شورای اسلامی وضع گردد.
استدلال مذکور فاقد مبنای حقوقی است چرا که قانون تشکیلات و… فوق الذکر به برخی ازشورهای محلی مربوط می شود نه به همه آنها و در نتیجه فقط در ارتباط با همان موارد ناسخ قوانین قبلی مربوط به شورها است و نه همه آن قوانین به عبارت دیگر قانون مورد بحث مخصص قوانین سابق شوراهاست و نه ناسخ آنها و نتیجتاً در مورد شوراهایی که قانون جدید ساکت است، قوانین قبلی همچنان معتبر بوده و امکان تشکیل آنها مستنداً به قوانین مزبور وجود دارد.
مطلب قابل ذکر دیگر این که در بحث از قیمومت اداری، برخی از مولفین حق حضور ماموران دولت مرکزی نظیر فرمانداران و بخشداران را در جلساتا شوراهای محلی و یا حق درخواست جلسه غیر علنی یا جلسه فوق العاده از جانب آنها را جلوه ای از نظارت دولت مرکزی بر شوراهای محلی ، منتهی در شکل خفیف آن دانسته اند اگر چه این موضوع دانسته اند اگر چه این موضوع در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و… تبصره ذیل آن نیز مقرر شده است ولی به نظر راقم این سطور این مسئله در قالب قیمومت یا نظارت اداری قابل طرح نیست. بلکه منظور از آن عمدتاً استقرار همکاری و هماهنگی میان شوراهای محلی و نمایندگان دولت مرکزی در استانها و شهرستانهاست. موید این ادعا آن است که اگر مقامات مذکور از حق حضور در جلسه شوراها و از حق دعوت به جلسه فوق العاده برخوردار هستند. متقابلاً براساس ماده ۱۱ همان قانون در صورت دعوت شوراهای اسلامی موظف به شرکت در جلسات میباشند و در صورت عدم شرکت بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهد گرفت.
۲ ـ نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی شهر
هدف از این نظارت تضمین مطابقت اعمال و تصمیمات واحدهای محلی با قوانین و مقررات مملکتی در عین احترام به آزادی عمل آنها در اداره امور محلی می باشد که ممکن است به صورت تنفیذ ، ابطال و یا جانشینی اعمال شود.
الف ـ تنفیذ مصوبات شوراهای اسلامی شهر
اعمال قیمومت اداری به صورت تنفیذ به این ترتیب است که قانون در بعضی موارد اجرای تصمیمات ومصوبات مقامات شوراهای محلی را منوط به موافقت و تصویب دولت مرکزی کرده است به طوری که عدم موافقت مرکز در حکم و تو، یعنی عدم قبول تصمیمات مزبور ، تلقی می شود و تا وقتی که این موافقت جلب نشده است، تصمیمات مقامات غیر متمرکز قانوناً قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر حق تنفیذ به این معناست که تصمیمات متخذه توسط شوراهای محلی بعد از کسب موافقت ارگان نظارت کننده لازم الاجرا میشود.
در این راستا، طبق بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و… تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهردای توسط شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر است و این مصوبه باید به تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی برسد. همچنین براساس ماده ۱۵ همان قانون تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور، از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد به علاوه بر اساس آیین نامه مالی شهرداریها مصوبه شوراهای شهر در مورد ترک تشریفات مناقصه و مزایده در صورتی که از مبالغ معینی تجاوز کند، باید به تایید دولت مرکزی برسد…
ب ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر
این نوع نظارت موثرند و شدیدتر از نظارت نوع اول است زیرا مرکز به موافقت نکردن با اجرای مصوبات شورا اکتفا نمی کند، بلکه خود آنها را ابطال می کند.
معمولاً قانونگذار در مواردی این اختیار را به دولت مرکزی می دهد که اعمال مقامات غیر متمرکز آشکار را بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و یا بر خلاف مصالح ملی باشد وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و… « در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رای قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع میشود . هیات مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی واعلام نظر نماید. نظریه این هیات در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهر باشد در صورت تائید هیات مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراست » دقت در آنچه براساس ماده قانونی فوق الذکر مقرر گشته است، اما را به موارد زیر رهنمون میشود:
اولاً ابطال تصمیمات شورای شهر منحصراً در مواردی ممکن است که مصوبات آن شورا مغایر با اختیارات قانونی و مغایر با قوانین عمومی کشور باشد. بنابراین برای ابطال آنها به بهانه هایی نظیر مصالح و مقتضیات سیاسی واداری نمی توان متوسل شد.
ثانیاً مصبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست مگر آن که ظرف مدت مزبور مسئولان اجرایی ذیربط به مصوبه اعتراض نمایند. به عبارت دیگر ، اگر مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سپری شود و از جانب مسئولان مربوطه اعتراضی به عمل نیاید، مصوبه لازم الاجرا خواهد شد.
ثالثاً اعتراض مسئولان ذیربط (بخشداران یا فرمانداران بر حسب مورد ) ابتدا باید به اطلاع شورایی ک تصمیم مورد بحث را اتخاذ کرده است، رسانده شود شورای مذکور موظف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که نظر اخیر در تایید اعتراض فرماندار یا بخشدار باشد، موضوع منتقی است و مصوبه اجرا نخواهد شد اما اگر شورا از رای قبلی خود عدول نکند. موضوع به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ارجاع میشود.
رابعاً در رابطه با هیات حل اختلاف استان توجه به نکایت زیر ضرورت دارد:
۱ ـ ارجاع موضوع مختلف فیه به هیات حل اختلاف استان از اختیارات فرماندار و یا بخشدار بر حسب مورد می باشد.
طبق بند ب ماده ۷۹ اعضا هیات حل اختلاف استان عبارتند از : استاندار، عالیترین مقام قضایی استان (که معمولاً رئیس کل دادگستری استان می باشد ) دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا تبصره یک همان ماده تصریح می کند که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد. نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب
می شود عضویت خواهد داشت.
۳ ـ هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. قانون در مورد سکوت هیات مذکور بعد از سپری شدن مدت مقرر ساکت است. به عبارت دیگر ، اگر ۱۵ روز سپری شود و هیات حل اختلاف استان در مورد مصوبه مورد اختلاف نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نکند، تکلیف آن مصوبه چیست؟ پاسخ سوال فوق درآیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهرها ، مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ داده شده است مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه مذکور «چنانچه هیات حل اختلاف استان ظرف پانزده روز اعلام نظر ننماید ، مصوبه شورا لازم الاجرا است»
۴ ـ در صورتی که هیات حل استان مصوبه شورا را تایید کند، این نظر قطعی است و مصوبه شورا لازم الاجرا خواهد بود. به عبارت دیگر ، تصمیم هیات حل اختلاف استان در جهت تائید مصوبه شوراهای اسلامی شهرنیاز به تایید هیات حل اختلاف مرکزی ندارد یا بخشدار معترض به مصوبه این شوراها نیز حق درخواست تجدید نظر از تصمیم هیات حل اختلاف استان را ندارد.
۵ ـ اگر تصمیم هیات حل اختلاف استان در جهت لغو مصوبات شورای اسلامی شهر باشد، این تصمیم باید به تایید هیات مرکزی حل اختلاف برسد. بنابراین تصمیم هیاتهای حل اختلاف استان در مورد لغو مصوبات شوراهای اسلامی شهر قطعی نیست و پس از تایید هیات مرکزی حل اختلاف قطعیت پیدا می کند.
۶ ـ به موجب بند الف ماده ۷۹ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مرکب است از یکی از معاونین رئیس جمهور ، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه ،یکی از معاونین دادستان کل ، ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی ) طبق تبصره ۳ ماده فوق الذکر ، دبیرخانه هیات مرکزی حل اختلاف در وزارت کشور می باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور دبیر هیات است در ضمن هیات در اولین جلسه یک رئیس و یک نائب رئیس از بین اعضا خود انتخاب می کند.
۷ ـ همانگونه که فوقاً اشاره شد تصمیمات هیات حل اختلاف استان در تائید مصوبه های شوراهای اسلامی شهر و تصمیم هیات های حل اختلاف مرکزی در تائید یا لغو آنها قطعی است و قانون هیچ مرجهی را برای تجدید نظر در این تصمیمات پیش بینی نکرده است.
۸ ـ اگر چه در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مدت معینی برای تصمیم گیری هیات مرکزی حل اختلاف منظور نشده است اما، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات و امور داخلی شوراهای اسلامی شهرها ، هیات مذکور موظف است حداکثرظرف ۲۰ روز نظر قطعی و نهایی خود را اعلام کند و چنانچه ظرف این مدت نظر خود را اعلام نکند مصوبه شورا لازم الاجرا است.
در پایان این قسمت از بحث لازم به ذکر است که موردی از لغو تصمیمات شوراهای اسلامی شهر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور پیش بینی شده است که با اصول حقوقی عدم تمرکز اداری و استقلال و آزادی نسبی واحدهای محلی چندان سازگار به نظر نمی رسد مطابق ماده قانونی فوق الذکر، «شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند» ولی بر حسب تبصره ذیل همان ماده « عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب ندانست نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.»
در این که مصوبات شورای شهر در این زمینه باید با آیین نامه مصوب هیات وزیران انطباق داشته باشد جای بحث نیست چرا که تصویب نامه های هیات وزیران نیز از جمله مقررات عمومی کشور است و شوراهای شهر ملزم به رعایت آنها می باشند ولی آنچه محل مناقشه است چگونگی اعمال نظارت وفق تبصره مذکور می باشد در واقع برخلاف اصول کلی پذیرفته شده در مورد چگونگی اعمال قیمومیت یا نظارت اداری در ما نحن فیه نظارت حالت مطلق دارد و به عنوان اصل پذیرفته شده است ثانیاً اعمال بر عهده وزیر کشور که یکی از اجزاء قوه مجریه است قرتار گرفته است ثالثاً هیچ تشریفات وهیچ مرحله ای برای لغو تصمیم شوراهای شهر و حت یارجاع موضوع به خود شورا جهت تجدید نظر در تصمیم قبلی پیش بینی نشده است و رابعاً تصمیم وزیر کشور قطعی قلمداد شده و مرجع تجدید نظر در این مورد پیش بینی نشده است مطلوب آن بود که قانونگذار این مورد را نیز مشمول قاعده کلی ابطال مصوبات شورا که فوقاً توضیح داده شد قرار می داد.
ج ـ جانشینی شوراهای اسلامی شهر
در صورتی که واحدهای غیر متمرکز به دلایلی تشکیل نشوند یا بعد از تشکیل شدن به عللی نظیر انحلال قادر به فعالیت نباشند و یا اینکه از انجام وظایف قانونی خود خودداری یا فروگذار کنند دولت مرکزی م یتواند به موجب قانون به جای آنها عمل کند و جانشین آنها شود . ملاحظه می شود که شدیدترین و موثرترین طریق نظارت جانشینی است و چون آزادی های مقامات غیر متمرکز را محدود م یکند باید در موارد استثنائی و به موجب قانون صورت بگیرد.
در حقوق ایران در رابطه با جانشینی شوراهای اسلامی شهر فقط زمانی مطرح می شود که به یا به دلایلی انتخابات یک شوراهای شهر انجام نپذیرد و یا اینکه شورایی به علل مقرر در قانون منحل شود مطابق ماده ۸۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید استاندار جانشین آن شورا خواهد شد و بر اساس تبصره ۱ همان ماده «جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود.» البته قانون برای چنین وضعیتی محدودیت زمانی قائل است . چرا که بر اساس ماده ۸۳ «در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف و یا طبق ماده ۵۷ و ۵۸ باطل و یا بر اساس مده ۸۱ این قانون شورای آن منحل شده است ، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود » بنابراین استاندار و در مورد شورای شهر تهران جانشینی وزیر کشور بیشتر از دو ماه طول بکشد چرا که بنا بدستور ماده ۸۳ مذکور اگر انتخابات انجام نشود بادی ظرف این مدت انجام یابد و اگر انتخابات باطل شود و یا شورای تشکیل شده منحل شده است باز هم باید ظرف همان مدت انتخابات مجدد برگزار شود.
نکته قابل توجه در مقررات قانونی فوق آن است طبق ماده ۸۳ انتخابات شوراهایی که بر اساس ماده ۸۴ متوقف شده است حداکثر ظرف دو ماه باید برگزار شود درحالی که ماده ۸۴ مذکور چنین مقرر می دارد در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود تشخیص این موانع با وزیر کشور است » حالا اگر موانع مذکور تا دو ماه رفع نشود تکلیف چیست ؟ و چنانچه ملاحظه می شود تناقضی بین مقررات دو ماده مورد بحث به چشم می خورد . در حالی که طبق ماده ۸۳ در صورت توقف انتخابات ، انتخابات برای تشکیل شورا حداکثر باید ظرف دو ماه برگزار شود، مطابق ماده ۸۴ انتخابات تا رفع موانع متوقف می شود و رفع موانع ممکن است بیشتر به طول انجامد. به نظر می رسد با توجه به صراحت و اطلاق ماده ۸۳ مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات حداکثر ظرف دو ماه ولو اینکه انتخابات مذکور به دلایل مصرح در ماده ۸۴ متوقف شده و موانع توقف رفع نشده باشد باید به این امر ادقام نمود پر واضح است که اگر چنین برداشتی از مادتین قانونی کذکور درست باشد در برخی موارد ممکن است مشکلاتی را در عمل به همره داشته باشد و فراتر از آن حتی در حالت عادی هم روال کارها طوری است که به مراتب بیش از دو ماه وقط لازم است تا تکلیف شورای جدید معلوم گردد.

۳ ـ نظارت دولت مرکزی بر اعضاء شوراهای اسلامی شهر
یکی از شرایط مهم برای تحقق عدم تمرکز محلی وضعیت حقوقی خاص اشخاصی است که در راس واحدهای محلی قرار می گیرند. این مقامات باید به طور قطع محلی و انتخابی باشندیعنی نماینده و معرف محل بوده و در مقابل قدرت مرکزی از استقلال عمل نصبی برخوردار باشند سیستم انتخاب عدم تمرکز را تقویت و تشیید می کند زیرا با ماموریتی که با مکانسیم انتخابات برگزیده می شوند در مقابل قوه مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار هستند تا مامریتی که توسط دولت منصوب می گردند .
اما این سخن بدان معنی نیست که قدرت مرکزی هیچگونه نظارتی نسبت به اعضای واحدهای محلی نداشته باشد اصل این نظارت همانگونه که در سطور پیشین اشاره شد از اصول پذیرفته شده حقوقی است منتها اختیار دولت مرکز در این رابطه مطلق نیست بلکه موارد و چگونگی آن دقیقاً بوسیله قانون معین می شود.
علاوه برآن که دولت مرکزی از طریق هیاتهای اجرایی وهیاتهای نظارت بر چگونگی انتخابات افراد مذکور نظارت می کند. تا این که داوطلبین عضویت در واحدهای محلی دارای شرایط لازم پیش بینی شده در قانون باشند و انتخابات آنها به شکل سالم انجام پذیرد بعد از انتخاب شدن نیز این نظارت تداوم دارد نظارت مذکور ممکن است بر یک یا چند نفر از اعضا مربوط شود(عذل ) و یا اینکه کلیت یک شورا را دربر گیرد .(انحلال)
الف ـ سلب عضویت از اعضای شوراهای اسلامی شهر .
موارد سلب عضویت از یک عضو یا چند نفر از اعضا شوراهای اسلامی شهر اگر چه در قانون مربوطه به آن تصریح نشده است ولی در حالت های مختلف قابل پیش بینی است:
۱ ـ داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر باید حائز شرایط مقرر در مواد ۲۶ الی ۳۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور باشد. حال چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورا بدون داشتن شرایط مذکور به این مقام نایل شده باشند و یا بعد از انتخاب شدن و عضویت در شورا فاقد یکی از آن شرایط بشوند منطقی است. که از آنها سلب عضویت شود.
۲ ـ مطابق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی عضوی که ۶ جلسه متوالی و یا ۱۲ جلسه غیر متوالی از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه (به تشخیص شورا در یک سال غیبت نماید )در معرض سلب عضویت قرار می گیرد.
در صورت تحقق هر کدام از شرایط فوق خود شورا یا فرماندار یا جمعی از مردم می توانند موضوع را در هیات حل اختلاف استان مطرح کنند. منتها به موجب ماده ۸۲ قانون هیات حل اختلاف استان نمی تواند در این مورد تصمیم بگیرد و باید پیشنهاد خود را در خصوص سلب عضویت به هیات حل اختلاف مرکزی تسلیم کند. و اتخاذ تصمیم با هیات اخیر خواهد بود (در سطور پیشین به ترکیب هیاتهای مذکور اشاره شده است .)
ب ـ انحلال شوراهای اسلامی شهر
نوعی دیگر از اشکال قیمومت قدرت مرکزی و شوراهای اسلامی شهر انحلال آنها می باشند. موارد بر چگونگی آن در ماده ۸۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بیان شده است بر این اساس انحلال شورای اسلامی شهر در صورتی میسر است که شورای مذکور :
اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر انجام شود.
مخالف مصالح عمومی کشور اقدام نماید.
در عواملی که وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد حیف و میل نموده یا تصرف غیر مجاز بنماید.
در صورت تحقق هر کدام از موارد فوق، فرماندار موضوع را جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می کند و در صورت پیشنهاد هیات مذکور ، هیات مرکزی حل اختلاف در مورد انحلال تصمیم می گیرد.
به طور کلی ، در رابطه باسلب عضویت و انحلال شوراهای اسلامی شهر ، تاکید بر نکات زیر ضرورت دارد:
۱ ـ جایگاه و اختیارات هیات حل اختلاف استان در این راستا کاملاً روشن نیست. توضیح این که طبق قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون بعد از طی مراحل مقرر ، شورای اسلامی شهر به پیشنهاد هیات حل اختلاف استان وتصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل میشود و به موجب ماده ۸۲ آن سلب عضویت در مورد اعضا شوراهای اسلامی شهر با پیشنهاد هیات حل اختلاف استان و تایید هیات حل اختلاف مرکزی خواهد بود. حال این سوال مطرح است که در صورت ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف استان توسط فرماندار، آیا هیات مذکور مکلف است پیشنهاد انحلال را به هیات مرکزی بدهد؟ اگر جواب منفی است باز این سئوال باقی است که آیا هیات حل اختلاف استان پس از ارجاع موضوع توسط فرماندار باید پیشنهاد خود را خواه در جهت انحلال شورا باشد یا عدم انحلال آن به هیات مرکزی حل اختلاف ارائه دهد؟ با این که در صورت عدم موافقت هیات حل اختلاف استان با پیشنهاد فرماندار مبنی بر انحلال شورا ، نظر هیات قطعی و در نتیجه موضوع منتفی است و شورا به فعالیت خود ادامه خواهد داد؟ و فقط در صورتی که نظر هیات حل اختلاف استان در تایید نظر فرماندار مبنی بر انحلال شورا باشد پیشنهاد آنرا به هیات مرکزی حل اختلاف خواهد داد؟ با توجه به ابهام قانون در این مورد، پاسخ سئوال را باید به عمل و به آینده موکول کرد.
۲ ـ برخلاف تصمیم هیات مرکزی حل اختلاف در مورد لغو مصوبات شورای شهر که قطعی و لازم الاجرا است ،رای هیات مزبور در مورد سلب عضویت و یا انحلال شوراهای شهر قابل تجدید نظر می باشد. مطابق اصل ۱۰۶ قانون اساسی ؛ تبصره ذیل ماده ۸۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و کشور و ماده ۸۲ همان قانون ، هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال و هر کدام از افرادی که سلب عضویت می شوند می توانند به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مزبور مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی و لازم الاجرا صادر کند.
به این ترتیب ملاحظه می شود قانونگذار اساسی و عادی اخذ تصمیم و نهایی در مورد انحلال شوراهای اسلامی شهر و یا سلب عضویت از اعضای آن را بر عهده دادگاه نهاده است. این موضوع قانون گذار کاملاً قابل فهم است چرا که بر خلاف لغو یکی از تصمیمات شورا، انحلال آن و یا سلب عضویت از اعضا آن با حقوق اشخاص ارتباط پیدا می کند و شخصیت سیاسی و اجتماعی افراد در مظان اتهام قرار می دهد؛ فلذا ضروری است که در این مورد رسیدگی قضایی به عمل آید و تصمیم درباره آن توسط دادگاه اتخاذ شود چون دادگاه مرجع بیطرفی است که فقط به اتکای قانون رسیدگی می کند، دفاع طرف دعوی را استماع می کند ، اسناد و مدارک را بررسی می نماید و آنگاه تصمیم می گیرد در حالی که رسیدگی هیاتهای حل اختلاف قضایی نیست و فاقد محسنات مذکور می باشد.
مطلب قابل توجه دیگر در این راستا این است که دادگاه صالحه باید خارج از نوبت به شکایت های مورد بحث رسیدگی و رای صادر کند به طور معمول دادگاهها تا تعیین وقت دعاوی رسیدگی می کنند و چه بسا فاصله طرح دعوی تا وقت رسیدگی ماهها به طول انجامد . از نظر قانونگذار رسیدگی در مورد شکایت شوراها و اعضا آن فوریت دارد و لذا دادگاهها مکلف هستند در این قبیل موارد نوبت را رعایت نکنند در عمل مواردی که قانون پیش بینی کرده که مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی نمایند متعدد هستند و برای همین موارد استثناء هم باید نوبت گذاشته شود این با خود دادگاههاست که تشخیص دهند کدامیک از دعاوی که باید خارج از نوبت رسیدگی شوند اولویت دارند.
با علم به این نکته که قانون گذار اساسی و عادی مرجع تجدید نظر در تصمیمات هیاتهای حل اختلاف در خصوص انحلال شوراهای اسلامی شهر و یا سلب عضویت از اعضا آنها را دادگاه صالحه قرار داده است این سوال مطرح می شود که دادگاه صالح در این خصوص کدام مرجع قضایی است؟
از سویی می توان استدلال کرد که چون دادگاههای عمومی به کلیه دعاوی و اختلافات رسیدگی می کنند مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشند و دادگاههای اختصاصی فقط در مواردی که قانون تعیین کرده حق ورود و احضار نظر دارند ، و در مانحن فیه یعنی رسیدگی به شکایت مربوط به انحلال شوراهای اسلامی شهر و یا سلب عضویت از اعضا آنها مرجع قضایی خاصی پیش بینی نشده است و لذا دادگاههای عمومی در این خصوص صلاحیت دارند و در نتیجه دادگاه عمومی که شورای اسلامی شهر مورد نظر در حوزه آن واقع شده است محکه صلاحیت دار می باشد . از سوی دیگر مطابق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ، هیاتهای بازرسی وکمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها ، کمیسیون موضوع ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است نظر بر اینکه موارد ذکر شده در ماده قانون فوق الذکر حصری نبوده و از باب تمثیل بیان شده اند فلذا می توان پذیرفت که مرجع رسیدگی، به شکایت از تصمیمات هیاتهای حل اخلاف استان و هیات مرکزی حل اختلاف دیوان عدالت اداری باشد و نوع شکایت و اختلافی که باید در دادگاه رسیدگی شود تناسب بیشتری با مرجع قضایی مزبور دارد برای اظهار نظر قطعی در این خصوص باید منتظر شد که تا موردی که عملاً پیش آید و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی دادگستری ، حسب ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری ، دیوان عالی کشور تکلیف قضیه را روشن کند.
نتیجه گیری
همانگونه که قبلاً متذکر شدیم یا قیمومیت اداری بر شوراهای محلی یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت های بسیط یا تک باخت است اما این نظارت باید به گونه ای باشد که در عین حفظ و احترام وحدت ملی آزادی عمل واحدهای محلی را در مخاطره قرار ندهد دقت در آنچه در سطور پیشین مذکور افتاد نشان می دهد برخورد قانون گذار ایران در این خصوص تا حد زیادی منطقی و قابل قبول است چرا که :
اولاً : در رابطه با نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی شهر موارد تنفیذ مصوبات وشوراهای مذکور را به طور دقیق و حصری و البته در حالت های بسیار محدود مشخص کرده است ابطال مصوبات آنها در موارد دقیقاً مشخص یعنی در صورتی که با وظایف و اختیاراتی قانونی و یا آنها با قوانین عمومی کشور داشته باشند را نه بر عهده قوه مجریه بلکه بر عهده هیاتی گذاشته است که ترکیبی از نمایندگان قوه مجریه ، قوه قضاییه و قوه مقننه با اکثریت قوه اخیر میباشد و برای احضار نظر هیات مذکور مهلت معینی قرار داشته است تا اینکه تصمیمات شوراهای شهر بدلیل تعلل این هیات بلاتکلیف نمانند و بالاخره جانشینی شوراهای اسلامی شهر توسط مقامات قوه اجراییه را فقط در شرایط استثنایی و آنهم برای مدت محدود یعنی پذیرفته است .
ثانیاً در خصوص نظارت بر اعضا شوراهای اسلامی شهر که نوع شدید نظارت است مواردی انحلال شورا و یا سلب عضویت از اعضا آن را مشخص کرده است. تصمیم گیری در این خصوص باز هم بر عهده هیاتی که مشخصات آن در سطور فوق بیان شد گذاشته است حق دادخواهی و شکایت در دادگاه صالحه را برای شورای منحله یا فرد سلب عضویت شده محفوظ داشته است.
بنابراین صرفنظر از ابهاماتی که در مواد قانون مربوطه وجود دارد و به برخی از آنها اشاره شده در مجموع بحث قیمومت اداری نسبت به شوراهای اسلامی شهر با اصول حقوقی پذیرفته شده در این خصوص ناسازگاری نیست اگر چه می توان آرزو کرد که با کسب تجریه شوراهای مذکور و تعمیق فرهنگ اداره امور مردم به دست مردم ، این نظارت در آینده کمرنگ و کم رنگ تر شود آنچه محل بحث و مناقشه است اختیارات بسیار محدود و مبهم این شوراها است که انشاء الله در فرصت های بعدی به آن خواهیم پرداخت.


پی نوشت :
عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
۱ ـ اصطلاح “قیمومت اداری” از حقوق فرانسه گرفته شده معادل (La tutelle administrative) می باشد اگر چه این اصلاح به دلیل آنکه مفهوم “قیمومت ” در حقوقی مدنی را تداعی میکند و از این جهت در شا شوراهای محلی نیست ، امروزه در حقوق فرانسه متروک است و اصطلاح “کنترل اداری ” به جای آن به کار میرود، اما به علت معلوم بودن در حقوق ایران ، در این نوشتار از آن استفاده شده است.
۱ ـ موسی زاده ، دکتر رضا ، حقوق اداری (۲ ـ۱ ) نشر میزان ، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص ۹۳٫
۲ – J . Rivero et J. Waline, Droit a dministratif , 14 eme edition, Paris précis Dalloz , 1957, P.270.
۳ – Rene chapus , Droit administratifgeneral , 7eme edition Paris , Edition Monchrestien E.J.A tome I, 1993, p. 318.
۱ – Louis Rolland , Precis de droit dministrative
ll eme edition , Paris , libairie Dalloz , 1959 ,p . 135.
۲ – Rolland Maspetil et Pierre Laroque, La tutelle administrative , Paris , sirey vol . I , 1930 p . 10.
۳ ـ طباطبایی موتمنی ، دکتر منوچهر ، حقوق اداری ، سمت ، تهران ، ۱۳۷۳ ، ص ۷۰٫
۱ – J . Bourdon , J . M . Pontier et , J . C .Ricci , Droit des collectivites tertitoriales , 7 eme edition , Paris , P.U.F , 1987 , P . 740.
۲ – Andre Laubadere , Traite de droit administrative , 8 eme edition , Paris , L.G.D.J. P 52.
۳ ـ انصاری ، دکتر ولی الله کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، تهران ۱۳۷۷ ، ص ۱۵۷٫
۴ ـ همان ص ۱۵۷ .
۵ – J . Rivero et J . Waline , op . cit , p . 271.
۱ ـ ابوالحمد ، دکتر عبدالحمید ، حقوق اداری ، (جلد اول : کلیات ـ سازمانهای اداری ) انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۴۶ ، ص ۲۰۳٫
۲ ـ طباطبایی موتمنی ، دکتر منوچهر ، همان منبع ، ص ۷۲٫
۱ – J . Bourdin, J . Pontier et J . C. Ricci , op . cit , p . 94.
۲ ـ طباطبایی موتمنی ، دکتر منوچهر ، همان منبع ، ص ۷۲٫
۱ – Francis Dore , George Dupuis et Victor chagny , Le departement et la region . Paris , librairie Armand colin , 1970 , p . 63.
۲ ـ موسی زاده ، دکتر رضا، همان منبع ، ص ۹۶٫
۱ ـ مدنی ، دکتر جلال الدین ، حقوق و وظایف شوراهای اسلامی ، انتشارات پایدار ، تهران ۱۳۷۷ ، ص ۷۴٫
۲ ـ همان ، ص ۷۳٫
۱ ـ احمدی ، دکتر نعمت آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلس ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۷۷ ، ص ۴٫
۲ ـ همان ، ص ۸۰ .
۱ ـ به استثناء موردی که در صفحات پیشین در رابطه با آن بحث شد.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 29
[ 26 / 02 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

افزایش حقوق باید به میزان تورم باشد

 

در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲ که دولت پیش سکان قوه مجریه را در دست داشت، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان را بین ۶ تا ۲۵ درصد افزایش داد. این افزایش حقوق همواره کمتر از میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده است. این اختلاف در افزایش حقوق در حالی صورت می‌گرفت که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف بود حقوق کارمندان را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.

از سال‌ها تاکنون، هم کارمندان دولت و کارگران تحت پوشش کارگاه‌های خصوصی و هم بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی همواره به اختلاف بین افزایش حقوق سالانه و نرخ تورم اعلامی معترض بوده‌اند، اما هیچ‌گاه گوش دولت‌ها به این اعتراض‌ها بدهکار نبود، تا جایی که دیوان عدالت اداری در ۳ مرحله مختلف که ۲ بار آن در سال‌های ۸۸ (دولت قبلی) و یک بار هم در سال ۹۴ (دولت یازدهم) بود، با ابطال مصوبات هیات وزیران، از دولت خواست حقوق کارمندان را حداقل به میزان تورم افزایش دهد، هرچند که با وجود این مصوبات، هرگز دولت‌ها زیر بار اجرای قانون نرفتند.

قانون چه می‌گوید؟

تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ که جایگزین قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق شد، حاوی مقررات خوبی برای یکنواخت‌سازی و مناسب‌سازی حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بود. یکی از نکات مهم این قانون، مربوط به موضوع افزایش حقوق سالانه کارمندان و بازنشستگان است.

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، هر کارمند با توجه به تحصیلات، جایگاه، تخصص و سابقه کار امتیازی را کسب می‌کند. برای مثال، این امتیاز پایه برای یک کارمند تازه‌استخدام‌شده با مدرک کارشناسی، حدود ۶ هزار تا ۸ هزار امتیاز خواهد بود که برای حقوق این کارمند، این امتیاز در ضریب حقوق ضرب شده و حقوق کارمند محاسبه می‌شود. بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوقی در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۰۰ ریال تعیین شد. اما در ادامه همین ماده در خصوص افزایش آن در سال‌های بعد مقرر شده است که «در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»

علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان یک سند بالادستی بر ضرورت افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان نرخ تورم تاکید کرده بود.

سالمیزان تورم رسمی (درصد)میزان افزایش حقوق (درصد)
۱۳۸۶۱۳٫۷۵
۱۳۸۷۲۵٫۴۹
۱۳۸۸۱۰٫۸۱۸
۱۳۸۹۱۲٫۴۶
۱۳۹۰۲۱٫۵۱۰
۱۳۹۱۳۰٫۵۱۵
۱۳۹۲۳۴٫۷۲۵
۱۳۹۳۱۵٫۶۲۰

بررسی نرخ تورم در طول سال‌های اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نشان می‌دهد که به جز سال‌های ۸۸ و سال ۹۳ در مابقی این هفت سال، افزایش حقوق کارمندان همواره کمتر از میزان تورم بوده است، به طوری که حتی در سال ۸۷ اختلاف بین تورم و افزایش حقوق کارمندان بیش از ۱۶ درصد و پس از آن در سال ۹۱ نیز این اختلاف بیش از ۱۵ درصد بوده است. این اختلاف در حالی صورت می‌گرفت که ثبت رکورد تورم ۴۰ درصدی در تابستان ۹۱ باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم و ورود کشور به فضای رکود تورمی شد. با این حال، یک سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ و تلاش برای مدیریت وضع آشفته باقیمانده از دولت پیش، می‌بینیم که در سال ۹۳ افزایش حقوق کارمندان بیش از ۴ درصد بیشتر از نرخ تورم بود.

ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری که در مهرماه ۱۳۸۶به تصویب مجلس رسید و از همان سال حالت اجرایی به خود گرفت، این انتظار را در کارمندان دولت ایجاد کرد که حقوقشان در سال ۱۳۸۷ مطابق با قانون جدید و حداقل به میزان نرخ تورم افزایش یابد. این انتظار در حالی تشدید شد که با مصوبه مجلس هشتم و بر اساس بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شد تا حقوق شاغلان و بازنشتگان را به میزان تورم افزایش دهد. اما در حالی که نرخ تورم ۲۵٫۴ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد، دولت فقط ۹ درصد حقوق کارمندان را افزایش داد تا اولین اعتراض‌ها به مصوبه دولت از همان زمان آغاز شود. این اعتراض‌ها منجر به ثبت شکایت ۲ نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی خرم‌آباد از مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شد. در نهایت، دیوان طی آرایی در سال ۸۸ با وارد دانستن شکایت این کارمندان، با ابطال مصوبه افزایش حقوق در سال ۸۷ دولت را مکلف به افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم کرد.

در سال ۸۸ نرخ تورم حدود ۱۰٫۸ درصد بود. دولت در آن سال حقوق کارمندان را در اردیبهشت ماه (یک ماه مانده به انتخابات) ۱۸ درصد افزایش داد، شاید با هدف ایجاد رضایت در میان کارمندان! اما در سال ۸۹ آش دوباره همان آش شد و کاسه همان کاسه: در حالی که نرخ تورم بیش از ۱۲ درصد بود، حقوق کارمندان فقط ۶ درصد افزایش یافت. این بار هم از قانون تخلف شد، هم از رای دیوان عدالت اداری!

همین وضع موجب طرح شکایت مجدد از سوی یک بازنشسته کشوری به دیوان عدالت اداری شد و این بار دیوان عدالت اداری با یادآوری آرای قبلی خود، مجددا دولت وقت را به محاسبه و پرداخت افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلامی طی سال‌های ۸۶ تا ۹۳ مکلف کرد.

در رای دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطرح شده آمده است: «نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشتگان در سال‌های ۸۶و۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰و۵۸و۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۳ بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد.»

البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به گذشت سال‌های مورد شکایت، دیوان عدالت اداری اگرچه می‌تواند مصوبات خلاف قانون دولت در این خصوص را ابطال کند، اما نمی‌تواند دولت را به محاسبه مجدد حقوق همه کارمندان و بازنشستگان طی این سال‌ها وادارد و فقط می‌تواند در خصوص شکایت‌های فردی کارمندان و بازنشستگان، رای مقتضی را صادر کند. چنین الزامی، از نظر اجرایی هم محال است و در حالی که دولت بیش از ۲ میلیون کارمند و ۶ میلیون بازنشسته کشوری را تحت پوشش دارد، محاسبه مجدد چنین افزایش حقوقی، ولو به میزان ۱۰ هزار تومان، بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 41
[ 26 / 02 / 1396 ] [ 17 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()

چکیده:

یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بین شیعه و اهل سنت بدواً این مطلب جای بحث است که آیا برای فقه شیعه استناد به روایات ارجح بوده یا قرآن و به تبع آن این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق ایران که اصولاً متخذ از فقه شیعه می باشد از قرآن نیز مدد گرفته است یا نه؟ از سوی دیگر از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده و هم حقوق. همان وضعیتی که قبل از مشروطه ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانون گذاران نیز این بوده که تا حد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا نموده و به صورت قانون جلوه دهند. همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده و کم نیستند؛ مواردی که احکام فقهی در آراء انعکاس یافته است. حتی دکترین حقوقی نیز در مواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است. با این وجود بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و از حقوق فرانسه و بعضاً سوئیس اقتباس شده است. این امر تدوین قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

مقدمه

یکی از اصول مسلّم اسلام این  است که قوانین  اسلام همواره در بستر تأمین و تضمین عدالت اجتماعی حرکت کند. این زیربنای فقه و حقوق ماست. غیر از عدالت اجتماعی، اخلاق نیز زیربنای فقه و حقوق اسلامی می باشد.

پیامبر اسلام می فرمایند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»: من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را در جامعه پیاده و به کمال برسانم.

آیا پیامبری که هدف بعثت خود را تکوین مکارم اخلاق می داند، می تواند پرچمدار قوانینی بر خلاف اخلاق باشد ؟ مسلماً خیر! یکی از امتیازات بسیار بزرگ اسلام همین اصل تابعیت قوانین ما از اخلاق است.

به باور ما اخلاق مذهبی ژرفترین، کاملترین، بهترین و مؤثرترین نوع اخلاق است و تأثیر شگرف دستورات دینی بر اخلاق، غیرقابل انکار است. در این سخنی نیست که تا امروز در اخلاق از مذهب بسیار هزینه شده است و حقیقتاً از دست دادن این پشتوانه برای اخلاق بسی سخت و ناگوار است.

دین به دلیل نفوذ شگرف و ریشه های تاریخی اش ، کار فیلسوفان اخلاق را تا حدود  زیادی آسان کرده است،  هر نوع بحثی از اخلاق را می توان کاری سترگ و خطیر دانست که می تواند اهمیت و کارکردهای خاص خود را داشته باشد. مراد ما در این بحث تنها اخلاق دینی نیست، بلکه اخلاق اجتماعی را نیز شامل می شود، بدیهی است آنجا که از حقوق اسلام سخن می گوییم مقصود ما از اخلاق، اخلاق دینی است.

اخلاق، جمع خُلْق و خُلُق است به معنای سرشت، خوی، طبیعت و امثال آن؛ که به معنای صورت درونی و باطنی و ناپیدای آدمی به کار می‌رود که با بصیرت درک می شود؛ در مقابل خَلق که به صورت ظاهری انسان گفته‌ می‌شود، که با چشم قابل رویت است[۱]. بسیاری از فلاسفه و حکمای اسلامی، اخلاق را با توجه به همان معنای لغوی تعریف کرده‌اند. حکمای گذشته، روح و نفس غیر مادی انسان را خاستگاه هر گونه رفتار ظاهری و عمل آدمی می¬دانستند و از این رو اصل در اخلاق را توجه به  صفات نفسانی انسان می¬دانستند که ثمره اصلاح نفس و درون در رفتارها و اعمال بیرونی به سرعت آشکار می¬شود. از این رو عموما اندیشمندان اسلامی نیز که به اصل وجود نفس اعتقاد داشتند اخلاق را به گونه متناسب با همین مسئله تعریف نموده¬اند.

  گاه منظور از اخلاق در اصطلاح اندیشمندان هرگونه صفت نفسانی است که موجب پیدایش کارهای خوب یا بد می¬شود؛ چه آن صورت نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به صورت ناپایدار و غیرراسخ و چه از روی تامل و اندیشه صادر شود یا بدون تفکر و تامل. در عین حال شایع ترین کاربرد اصطلاحی اخلاق در میان اندیشمندان اسلامی عبارت است از «صفات نفسانی راسخ و پایداری که موجب می¬شوند افعالی متناسب با آن صفات به سهولت و بدون نیاز به تامل و تروی  از آدمی صادر شود».[۲] مطابق این دسته، تعاریف[۳] اخلاق تنها شامل صفات نفسانی پایداری است که در نفس رسوخ کرده باشد و شامل صفات ناپایداری که به صورت ملکه نفسانی در نیامده¬اند نمی¬گردد؛ در این صورت شخص بردباری که به صورت موردی دچار غضب می¬شود یا بخیلی که با تامل و تفکر فراوان بخششی می¬کند از این تعریف خارجند. بنابراین تعریف اخلاق، هیأتی است استوار و راسخ در جان آدمی که کارها به آسانی و بدون نیاز به تامل و تفکر از آن صادر می¬شود. در عین حال این تعریف هم شامل فضایل اخلاقی می¬شود و هم شامل رذایل اخلاقی؛ از این رو اگر این هیات به گونه‌ای باشد که افعال زیبا و پسندیده از آن صادر گردد، آن را اخلاق نیک و فضیلت می¬نامند و چنانچه آن هیأت به گونه¬ای باشد که موجب صادر شدن افعالی زشت و ناپسند گردد، اخلاق بد و رذیلت نامیده می¬شود. همچنین در خصوص منشا پیدایش این صفات پایدار نفسانی مباحث زیادی طرح شده است؛ برخی معتقدند که این ملکات در اثر تکرار عمل پدید می¬آیند و عده¬ای نیز نقش عواملی مانند محیط و وراثت و از این قبیل امور را مهم می¬دانند. برخی نیز برای این قبیل صفات نفسانی منشایی ذاتی و فطری را قایلند. در عین حال در مفهوم خلق و ریشه لغوی آن، هیچ یک از اینها لحاظ نشده است. گرچه معنای لغوی خلق صفت ثابت و ملکه نفسانی است و در علم اخلاق نیز معمولا همین معنا مراد است ولی گاهی این واژه در معنای عام¬تری نیز به کار می¬رود و به مطلق صفات نفسانی که منشا افعال

اختیاری قرار می¬گیرند اطلاق می¬شود. بر طبق این اصطلاح کار فرد بخیلی که با تکلف بخشش می¬کند نیز کار اخلاقی مثبت محسوب می¬شود و یا کسی که با تامل و تفکر عمل خوبی را انجام می¬دهد نیز متصف به اخلاقی بودن می¬شود.[۴] برخی نیز اخلاق را به صورت صفت فعل به کار برده¬اند که در این صورت به معنای کار اخلاقی است و از این جهت آن فعل خارجی و لو از هیئت راسخه در نفس پدید نیامده باشد به فاضله یا رذیله بودن متصف می‌شود. شهید مطهری تعریفی از اخلاق را می¬پذیرد که هم به چگونه رفتار کردن توجه کرده باشد و هم به چگونه بودن؛ چگونگی رفتار مربوط می¬شود به اعمال انسان که شامل گفتار هم می¬شود و چگونه بودن مرتبط با صفات و ملکات نفسانی است.[۵]

  گاهی اخلاق به معنای فضایل اخلاقی نیز به کار می¬رود که در این صورت این واژه در مورد اخلاق نیک و فضیلت-های اخلاقی به کار می¬رود؛ مثلا گفته می¬شود دروغگویی کاری غیر اخلاقی است یا عصاره اخلاق عشق و محبت است.

  واژه اخلاق به معنای نهاد اخلاقی زندگی نیز به کار رفته است. این کاربرد بیشتر نزد فیلسوفان غربی استفاده شده است.[۶] در این معنا اخلاق مانند زبان، دین و کشور پیش از افراد بوده و بعد از آنان نیز خواهد بود. به بیان دیگر اخلاق در این اصطلاح مجموعه‌ای است از اصول و قواعد بیانگر بایدها و نبایدهای اخلاقی که نوعی استقلال از شخص در آنها وجود دارد؛ اصولی مانند خوبی راستگویی و بدی دروغ گویی که افراد آنها را از والدین یا آموزگار می¬آموزند و به نوعی بر اجتماع تکیه دارند و به عنوان ابزاری در دست اجتماع است که بر افراد تحمیل می¬کند. اخلاق به این معنا امری اجتماعی است.[۷]

  در برخی کاربردها اخلاق به معنای نظام رفتاری حاکم بر یک گروه یا فرقه¬ای نیز به کار رفته است. اخلاق اسلامی می¬تواند به معنای نظام رفتاری مورد پسند مسلمانان و اخلاق مسیحی به معنای نظام رفتاری مورد قبول مسیحیان به کار رود.[۸]

  همچنین برخی از ابتدا قلمرو اخلاق و مسائل اخلاقی را به حیطه¬های خاصی محدود کرده¬اند؛ به عنوان مثال عده¬ای اخلاق فردی را نفی کرده و مدعی¬اند که بستر شکل¬گیری اخلاق در اجتماع است که در این صورت اخلاق تماما در اخلاق اجتماعی خلاصه می¬شود. دیگرانی نیز برای اخلاق دامنه گسترده¬تری را تعریف کرده و از انواع اخلاق فردی، اجتماعی، بندگی و اخلاق خانواده سخن گفته‌اند.[۹]

  نکته پایانی در باره واژه اخلاق این است که گاهی مراد از اخلاقی، درستی و خوبی آن است. وقتی می‌گوییم فلان عمل اخلاقی یعنی آن عمل خوب یا درست است. در  این صورت اخلاق را در مقابل ضد اخلاقی به کار برده‌ایم. اما ما درباره مسائل اخلاقی، احکام اخلاقی، نظام‌های اخلاقی، تجارب اخلاقی، وجدان اخلاقی و دیدگاههای اخلاقی نیز سخن می‌گوییم؛ در این کاربرد اخلاقی به معنای اخلاقاً درست یا اخلاقاً خوب نیست، بلکه به معنای امور مرتبط با اخلاق است. در  این کاربرد اخلاقی در مقابل غیر اخلاقی به کار می‌رود.

________________________________________

[۱]. الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار مکتبه الحیاه، بی¬تا، ج۶، ص۳۳۷ و ابن منظور، لسان¬العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  ۱۴۱۶ق. ج ۴، ص۱۹۴٫

[۲]. ر. ک: ابی علی مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، قم، انتشارات بیدار، بی تا،  ص۵۱ و مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه وفا، ج ۶۷، باب ۵۹، ص۳۷۲، ذیل حدیث ۱۸٫

[۳]. دیگرانی مانند ملامحسن فیض کاشانی، خواجه نصیر طوسی، ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی نیز تعاریف مشابهی ارائه کرده‌اند.

[۴]. به عنوان نمونه یحیی بن عدی در تهذیب الاخلاق خود، اخلاق را شامل صفات نفسانی غیرپایدار هم دانسته‌اند. ر. ک: یحیی بن عدی، تهذیب الاخلاق، به قلم جاد حاتم، ص ۴۷٫

[۵]. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، حکمت عملی، انتشارات صدرا، چاپ اول، ص۲۲٫

[۶]. فرانکناٰ، ویلیام کی، فلسفه اخلاق،‌ ترجمه هادی صادقی،‌ قم، ‌کتاب طه، ۱۳۸۳، ص ۲۸٫

[۷]. همان، ص ۲۹٫

[۸]. اتکینسون، آر. اف، درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتابف، ۱۳۶۹، ص ۱۷٫

[۹]. جمعی از نویسندگان، کتابشناخت اخلاق اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۵، ص۲۲٫

فلسفه اخلاق شاخه‌ای است از فلسفه که به استدلال درباره پرسش‌های بنیادین اخلاقیات می‌پردازد. درستی و نادرستی امور، شناخت امور خیر و شر، و باز شناسی فضایل، مسائل بنیادین اخلاق را تشکیل می‌دهند. پرسش از این مسائل بنیادین منجر به شکل‌گیری دو حوزه نظری می‌شود: فرا اخلاق و اخلاق هنجاری؛ فلسفه اخلاق این دو حوزه را شامل می‌شود.

فلسفه اخلاق یکی از رویکردهای علم اخلاق است و بدون در نظر گرفتن نقش و اهمیت آن و پیش کشیدن سؤالاتی که این حوزه از فلسفه مطرح می‌کند نمی‌توان فهم کاملی از اخلاق و اخلاقیات کسب کرد.[۲] نهایتاً فلسفه اخلاق در شرایط بحرانی یا فوری بیش از دیگر علوم انتزاعی به دادمان نخواهد رسید اما مطمئناً اصول و مسائل اخلاقی که توسط فلسفه اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرند می‌توانند به صورت پیشینی بسیار از رخداد‌ها را ممکن و یا غیر ممکن سازند. به این معنا که ساختار شکل گرفته اخلاقی پیرامون ما (به عنوان دستاورد اندیشه و فلسفه اخلاق)، رخ دادن امور را از صافی اخلاقیات حاکم رد می‌کند و در نتیجه شناخت این محیط اخلاقی به ما در تصمیم گیری‌های موقعی مان کمک فراوان خواهد رساند.

حقوق و مذهب

مذهب یکی از مهمترین نیروهای سازنده‌ی حقوق است حتی در کشورهایی که مذهب رسمی ندارند. در کشورها کلیه‌ی قوانین باید در چارچوب مقررات اسلام باشد. و حتی در مواردی که قانون ساکت باشد قاضی باید با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند. در بسیاری از موارد مذهب باعث شده است که بسیاری از رفتارها اخلاقی یا غیر اخلاقی تلقی شوند. بنابراین اخلاقی یکی از دریچه‌های مهم نفوذ مذهب به قواعد حقوقی است.

البته باید نسبت به تفاوتهای حقوق و مذهب مطلع بود که عبارتند از: ۱٫ منشا قواعد مذهبی احکام الهی است مثلا فقه امامیه از چهار منبع قرآن، سنت، اجماع و عقل گرفته شده است ولی منبع حقوق فقط قانون است. ۲٫ قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می‌گیرد ولی مذهب از ناحیه‌ی عقل کل بلکه خالق عقل صادر شده است لذا قواعد حقوقی به استواری و استحکام قواعد مذهبی نیستند.

حقوق و عدالت

عدالت برخی گفته‌اند یعنی «باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد» برخی دیگر جمله‌ای به آن اضافه کرده‌اند و گفته‌اند «…به شرط آنکه به منافع عمومی زیان نرسد». در مفهوم کلی عدالت اختلافی وجود ندارد ولی در جزئیات آن بین افراد و سلیقه‌ها اختلاف است. در مذهب امامیه عدالت اینگونه تعریف شده است که علی علیه‌السلام فرمود: «العدل وضع الشیء فی موضعه» عدالت یعنی قراردادن هر چیز در مکان و جایگاه خود.

حقوق با عدالت رابطه‌ی تنگاتنگی دارد. مشهور است که دولتی پایدار می‌ماند که اقامه‌ی عدل کند. قاعده‌ای را که مردم آنرا عادلانه ندانند با رغبت اجرا نمی‌کنند. لذا دولت در وضع قواعد تا حد امکان قواعدی وضع می‌کند که با عدالت موجود در نزد مردم سازگار باشد. ولی گاهی بخاطر نظم اجتماعی، دولت ممکن است قاعده‌ای خلاف عدالت وضع کند. مثل عدم استماع صاحب حقی که مدت معین اقامه‌ی دعوی نکرده است. البته مفهوم عدالت نسبی است که ممکن است عده‌ای از مردم امری را عادلانه و برخی ناعادلانه تلقی کنند. و به همین دلیل پیروان مکتب حقوق فطری و مکتب تحققی به عدالت معاوضی و عدالت توزیعی اشاره کرده‌اند.

آنچه مسلم است این است که انسان همیشه خواستار اجرای عدالت بوده است. قواعد حقوق نیز تمایل به اقامه‌ی عدل دارند لذا همگان را در نزد قانون مساوی  دانسته است. گاهی حکومت‌ها به  ظلم‌های  بسیاری دست  می‌زنند  تا ثابت کنند که یک شیوه یا روش خاص  عادلانه است. بنابراین ، به دلیل مجرد و نسبی بودن مفهوم  عدالت و برخورد اجرای آن با نظم،  قواعد حقوق گاه از عدالت فاصله می‌گیرند. هر چند که گرایش به سوی آن را به عنوان آرمانی مطلوب، همیشه حفظ می‌کنند. به همین جهت است که در تعریف حقوق «عدالت» در زمره‌ی اهداف اصلی آن برشمرده شده است.

دانش حقوق و شاخه‌های آن

ماهیت نظام حقوقی

حقوق علم است یا هنر؟

رومیان گفته‌اند حقوق هنر دادگری است. پیروان مکتب تحققی آن را همانند سایر علوم می‌دانند. «علم» شناسایی اصولی

منظم و قواعدی است که حوادث جهان بر پایه‌ی آنها بنا شده است و پی‌بردن به رابطه‌ی علی و معلولی حوادث و پدیده‌ها. «هنر» تلاشهایی است براساس ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب.

پیروان مکتب تحققی اجتماعی، حقوق را یک علم محض می‌دانند که موضوع آنرا بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها می‌دانند. ولی باید اذعان کرد که تنها تجزیه و تحلیل امور اجتماعی برای ایجاد قواعد حقوقی کفایت نمی‌کند بلکه هنر حکومت کردن و وضع قانون هم دخالت دارد. بنابراین نظام حقوقی هم علم است و هم هنر. هنر است بدین معنا که در ایجاد قواعد آن باید به عدالت و آرمانهای اخلاقی نیز توجه شود. به قول ژنی، «حقوق هنری است که بر پایه‌ی علم استوار شده است».

علم حقوق و فن حقوق

بعضی حقوق را فقط مطالعه و بررسی نظری اصول حقوقی دانسته‌اند و برخی آنرا دادرسی و اجرای قواعد حقوقی در خارج از متون مکتوب می‌دانند و به عبارتی آنرا یک فن و یک شغل می‌دانند. ولی هر دو گروه در اشتباهند و نمی‌توان حقوق را به نظری و عملی تقسیم کرد. زیرا نه حقوقدانی که به حوادث اجتماعی بی‌اعتنا باشد در مطالعات حقوقی خود کامیاب می‌شود و نه دادرسی که به مبانی و اصول حقوقی جاهل باشد می‌تواند به درستی آنها را اجرا کند. بنابراین حقوق را باید شناخت و بکار بست و لازمه‌ی بکار بستن حقوق، شناختن و مطالعه‌ی آنهاست.

«مذهب» به معنای راه و روش است و در مفهوم دینی، به مسیر اعتقادی افراد، مذهب گفته می‌شود. در این تعریف، می توان مذهب را در ارتباط با اصل دین هم به کار برد، به عنوان نمونه، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، بنیان گذار مذهب اسلام بوده است، اما اکنون در مورد اصل اسلام از واژه «دین» و یا «آیین» استفاده می‌شود.

مذهب در گذشته به مکتبهاى فکرى درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنجگانه فقه اسلامى ) اطلاق مى‌شد.

حدود نیم قرن است که متجددان کشور ما تحت تاءثیر این موضوع ، کلمه مذهب را به هر دو معنا استعمال مى کنند.

مذهب در زبان عربی و فارسی

این اصطلاح در زبان عربی و فارسی به دو مفهوم بکار رفته است.

الف : مفهوم خاص که عبارتست از شاخه ای مخصوص ازدین مانند مذاهب شیعه و تسنن نسبت به دین اسلام.

ب : مفهوم عام و کلی که با مفهوم دین مترداف و همسان است. چنانکه گفته می‌شود مذاهب اسلام و مذهب زرتشت که مقصود دین اسلام و دین زرتشت می‌باشد.

معنای لغوی اخلاق

قبل از بیان تعریف اخلاق، توجه به این نکته ضرورت دارد که اخلاق ـ چه در جایگاه یک علم و دانش و چه در جایگاه یک واژه و اصطلاح ـ از رهگذر وجود انسان پا به قاموس بشر گذارده است و هرگز بدون توجه به حقیقت انسان، نمی‌توان به معنا و مفهوم آن پی برد؛ لذا ارائه تعریف آن، بدون نگاه به انسان ممکن نیست. تا کنون کسی فارغ از توجه به انسان، تعریفی از اخلاق ارائه نکرده است. البته شاید بین کلمات ارائه شده در مقام تعریف اخلاق، واژه انسان را مشاهده نکنیم و تعریف کننده، حرفی از انسان به میان نیاورده و بر زبان جاری نسازد؛ ولی موضوع تعریف و متعلق آن، به یقین انسان است؛ بر همین اساس اشاره به حقیقت انسان، قبل از تعریف اخلاق و بیان متعلق اخلاق، از بین ابعاد وجودی انسان ضرورت دارد و ارائه تعریفی روشن و واضح (اگر نگوییم صحیح) را برای اخلاق ممکن می‌سازد.

نظریه ثنویت و دو گانه‌انگاری حقیقت انسان، قدمتی بسیار طولانی به بلندای تاریخ دانش بشر دارد. در یونان قدیم، از سده هفت پیش از میلاد و حتی پیش از آن، دانشمندان و فلاسفه، ایده دو ساحتی بودن انسان را مطرح و برای اثبات آن، ادله فراوان ارائه کرده‌اند و امروزه کمتر اندیشوری است که انسان را تنها در بعد مادی و جسمانی آن محدود ببیند. البته در چیستی حقیقتِ بعد غیر مادی انسان، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را هوا و برخی آتش و بعضی ذهن و عده‌ای آن را روان و… می‌دانند؛ همان‌گونه که در اندیشه دانشمندان مسلمان، بعد غیر مادی و غیر جسمانی انسان را روح یا نفس تشکیل می‌دهد. از این دیدگاه، انسان موجودی مرکب از دو ساحت و دو بعد است؛ یکی بعد جسمانی و مادی و دیگری بعد روحی. در متون و معارف دین اسلام، این دو بعد در کنار هم مورد اهتمام قرار گزفته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دعایی به درگاه حضرت حق، عرضه می‌دارد:

اللهم حسن خَلقی و خُلقی ؛

بار خدایا! صورت و سیرتم را نیکو گردان.

یا در جایی دیگر، آن نبی مکرم، خطاب به یکی از مسلمانان می‌فرماید: انک امرء قد احسن الله خَلقک فأحسِن خُلقک ؛

تو، انسانی هستی که خداوند، صورتت را نیکو آفریده است؛ پس تو خود، سیرت و مَنِشت را نیکو بساز .

گویا بر همین اساس، دانشمندان علم اخلاق می‌گویند: خَلق و خُلق، دو کلمه‌ای است که با هم استعمال می‌شوند؛ لذا گفته می‌شود: فلان شخص هم خِلقت نیکو دارد و هم سیرت نیکو:

الخَلق و الخُلق عبارتان مستعملتان معاً یقال فلان حسن الخَلق و حسن الخُلق؛ ای حسن الظاهر والباطن؛ فیراد بالخَلق، الصوره الظاهره و یَراد بالخُلق الصوره الباطنه و….

خَلق و خلق دو عبارتی هستند که با یکدیگر استعمال می‌شوند مثلاً وقتی گفته می‌شود فلانی حسن الخَلق و حسن الخُلق است منظور آن است که او از نظر ظاهری و باطنی زیبا است؛ پس مراد از خَلق، صورت ظاهری است و مراد از خُلق، صورت باطنی است.

بر اساس آنچه گذشت، می‌توان گفت: انسان، همان‌گونه که دو بعد دارد و هر بعد آن، دارای ویژگی‌های مخصوص به خود است. بعد جسمانی و مادی انسان، خصایص و ویژگی‌هایی متفاوت با ویژگی‌ها و خصایص بُعد روحی انسان دارد.

از ویژگی‌های بعد مادی و جسمانی انسان (چه پسندیده باشد، چه نا پسند) به «خَلق» تعبیر می‌شود؛ همچنان که از ویژگی‌های بُعد روحی انسان (چه نیکو باشد و چه نکوهیده) به «خُلق» تعبیر می‌شود. بر همین اساس، در اولین معنا، خُلق به معنای ویژگی‌های روحی و نفسانی تعریف می‌شود؛ همچنانکه خَلق به معنای ویژگی‌های جسمی و مادی انسان است. حال بر پایه مقدمه فوق، به تعریف اصطلاحی اخلاق می‌پردازیم.

اخلاق، در اصل، واژه‏ای عربی است. این کلمه جمع دو واژه است: اخلاق جمع «خُلْق» (بر وزن قُفل) ؛

اخلاق جمع «خُلُق». (بر وزن افق).

این دو واژه، در اصل به یک ریشه باز مى‌گردند. خُلق در لغت به معنای «سرشت و سجیه» می‌باشد. البته خَلْق از همین ماده (نه از همین ریشه) به معنای هیأت و شکل و صورت» آدمی است. خَلقْ یعنی همان شکل ظاهری و هیأت آدمی که با چشم دیده مى‌شود؛ ولی خُلْق به معنای قوا و سجایا و صفات درونى است که با چشم ظاهر قابل رؤیت نیست و تنها با چشم دل و بصیرت دیده مى‌شود.

والخلق یقال فی معنی المخلوق و الخَلق و الخُلق فی الاصل واحد کشَرب و شُرب….لکن خص الخلق بالهیأت و الأشکال و الصور المدرکه بالبصر و خص الخلق بالقوی و السجایا المدرکه بالبصیره

الخلق در معنای مخلوق می‌باشد و خَلق و خُلق در اصل یکی می‌باشند مثل شُرب و شَرب؛ اما خَلق اختصاصی به شکل‌ها و صورت‌های ظاهری دارد که با چشم دیده می‌شوند و خُلق اختصاص به قوا و خصلت‌های درونی دارد که با بینایی باطنی قابل دیدن است

مفهوم عدالت اخلاقی

آزادی با قضاوت «اصلی» در اخلاق تولید می‌شود که آن «اصل» در اخلاق ـــ که جمع خُلق باشد مشاهده نمی‌شود؛ زیرا گفته شد که خُلق افزون بر صفات نیک، صفات زشت و ناپسند را نیز شامل می‌شود؛ درنتیجه قضاوتی نمی‌تواند داشته باشد. این قضاوت از عمده علم اخلاق نیز خارج است؛ زیرا علم اخلاق، دانشی است که به انسان کیفیت تحصیل ملکات خوب را می‌آموزد تا به آسانی کارهای نیک انجام دهد و از کارهای ناشایست بپرهیزد. روشن است که کیفیت تحصیل ملکات نیکو، امری مؤخر از شناخت ملکات خوب است؛ بنابراین شناخت ملکات خوب و درضمن آن‌ها تعیین حدود پسندیده یا ناپسند آزادی در مؤلفه‌ها و عناصر اخلاق ازسوی اصلی در نظام ارزشی اخلاق صورت گرفته ‌است که این اصل به‌عنوان یکی از فضایل اخلاقی، کار قضاوت را انجام نمی‌دهد؛ بلکه به‌عنوان اصلی حاکم بر تمام فضایل اخلاقی قضاوت می‌کند و حدود آزادی را در عناصر و مؤلفه‌های اخلاق مشخص می‌سازد. آن اصل که نظام ارزشی اخلاق طبق آن درباره آزادی قضاوت می‌کند، عدالت است؛ ازاین‌رو

مفهوم عدالت اخلاقی، تنظیم قوا و صفات انسان برمبنای عقل، دین و فطرت شکل می‌گیرد.

برخی مفاهیم هرچند بدیهی به‌نظر می‌رسد؛ اما چندان روشن و واضح نیستند و اندیشمندان تعریف یکسانی از آن‌ها ارائه نداده‌اند؛ ازجمله این موارد، مفهوم آزادی است. موارد بسیاری وجود دارد که برخی آن را از مصادیق آزادی می‌شمارند و عده‌ای دیگر عین اسارت می‌دانند و به‌عکس مواردی را که برخی محدودیت می‌پندارند، برخی دیگر آزادی نام می‌نهند.

این مسأله سبب شده است که تعاریف فراوان و گاه متناقضی از آزادی ارائه شود: «اسپینوزا» می‌گوید:

«انسان آزاد کسی است که تنها به موجب حکم عقل زندگی کند.»

«لایب نیتس» می‌گوید:

«آزادی، خودانگیختگی عقل است.»

«کانت» می‌گوید:

«آزادی، عبارت است از استقلال از هر چیز سوای قانون اخلاقی که از سوی وجدان یا عقل عملی درک می‌شود.»

«پاولزن» می‌گوید:

«آزادی برای انسان، حکومت روح است.»

ازسوی دیگر شخصی مانند «ژان پل‌سارتر» می‌گوید:

«نفی خالقی عظیم، تدبیر و شرط عقلی و منطقی حریت کامل انسان است.»

«موریس کرنستون» گفته است:

«آزادی از گستره وسیع معانی برخوردار است.»

«آیزایا برلین» می‌گوید:

«تاکنون پیش از دویست تعریف برای آزادی ذکر شده است.»

«ژرژگورویچ» می‌گوید:

«نباید در آزادی انسانی، یک خیر فی‌نفسه را دریافت وغنای نامتناهی صبغه‌ها و مسائلی که به شرط و موقع انسانی راجعند در بوته ابهام و ایهام قرار دارد.»

پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که چرا این همه معانی برای آزادی وجود دارد؟ آیا یک لفظ تاب این همه معانی را دارد؟ آیا ممکن است یک لفظ دارای دو معنای متناقض باشد؟

مفهوم عدالت اخلاقی، تنظیم قوا و صفات انسان برمبنای عقل، دین و فطرت شکل می‌گیرد.

برخی مفاهیم هرچند بدیهی به‌نظر می‌رسد؛ اما چندان روشن و واضح نیستند و اندیشمندان تعریف یکسانی از آن‌ها ارائه نداده‌اند؛ ازجمله این موارد، مفهوم آزادی است. موارد بسیاری وجود دارد که برخی آن را از مصادیق آزادی می‌شمارند و عده‌ای دیگر عین اسارت می‌دانند و به‌عکس مواردی را که برخی محدودیت می‌پندارند، برخی دیگر آزادی نام می‌نهند.

این مسأله سبب شده است که تعاریف فراوان و گاه متناقضی از آزادی ارائه شود: «اسپینوزا» می‌گوید:

«انسان آزاد کسی است که تنها به موجب حکم عقل زندگی کند.»

«لایب نیتس» می‌گوید:

«آزادی، خودانگیختگی عقل است.»

«کانت» می‌گوید:

«آزادی، عبارت است از استقلال از هر چیز سوای قانون اخلاقی که از سوی وجدان یا عقل عملی درک می‌شود.»

«پاولزن» می‌گوید:

«آزادی برای انسان، حکومت روح است.»

ازسوی دیگر شخصی مانند «ژان پل‌سارتر» می‌گوید:

«نفی خالقی عظیم، تدبیر و شرط عقلی و منطقی حریت کامل انسان است.»

«موریس کرنستون» گفته است:

«آزادی از گستره وسیع معانی برخوردار است.»

«آیزایا برلین» می‌گوید:

«تاکنون پیش از دویست تعریف برای آزادی ذکر شده است.»

«ژرژگورویچ» می‌گوید:

«نباید در آزادی انسانی، یک خیر فی‌نفسه را دریافت وغنای نامتناهی صبغه‌ها و مسائلی که به شرط و موقع انسانی راجعند در بوته ابهام و ایهام قرار دارد.»

پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که چرا این همه معانی برای آزادی وجود دارد؟ آیا یک لفظ تاب این همه معانی را دارد؟ آیا ممکن است یک لفظ دارای دو معنای متناقض باشد؟

دیدگاه وهابیت در مورد تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه

وهابیون با تعابیر تندی به تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه اعتراض کرده اند و ان را از مصادیق تقلید کورکورانه دانسته اند .

ابن تیمیه مذهب سلف را غیر از اقوال اشعری و ماتریدی ( که از مذاهب کلامی اهل سنت است ) در فهم عقاید می داند .

این اعتراض به قدری شدید است که محمد بن عبد الوهاب ، موسس سلفی معاصر و احیاگر سلفی گری در دوران معاصر ، فتوا به جواز قتل هر کس می دهد که عقیده اهل سنت و جماعت را دارد . و این امری است که وهابیون امروز بنا به مصالحی آن را ابراز و اعلان نمی کنند .

او در نامه خود به ابن عیسی که بر او احتجاج کرده بود که فقها به چیزی بر خلاف فهم او معتقدند ، فقه مصطلح را که تمام مذاهب اسلامی بدان معتقدند ، شرک دانسته و می نویسد :

…… همین فقه است که خداوند متعال در قرآن نیز ان را شرک نامیده و دنبال کردن آن را ( ارباب غیر از خدا )معرفی کرده است ….

همچنین او در گفتاری ، پیروی از فتاوای علمای مذاهب مختلف را پیروی از آرا و اهوای متفرق و مختلفی می داند که شیطان آن را وضع کرده است.

وی همچنین از نسبت دادن کفر به علمای سایر مذاهب و حتی علمای حنبلی ابایی ندارد .

نمونه های فراوانی از این موضوع در کتاب الدرر السنیه ج۱۰ موجود است .

شوکانی در رساله ( القول المفید فی ادله الاجتهاد و التقلید ) درباره تقلید از ائمه اربعه فقه چنین می گوید :

…… دین مطلق و دائمی نیست و تنها تا قبل از پدید آمدن این چهار مذهب اعتبار دارد و بعد از آن نه کتاب و نه سنتی در کار است …..

البانی یکی دیگر از محققین و مبلغین وهابیت در دوره معاصر ، در تعلیق خود بر حدیثی در کتاب حافظ منذری ( مختصر صحیح مسلم ) فقه سایر مذاهب خصوصا مذهب حنفی را در کنار کتاب تحریف شده انجیل قرار می دهد و می گوید :

عیسی (ع) به شرع ما و بر اساس کتاب و سنت حکم می کند و نه به غیر آن مثل انجیل و فقه حنفی و …

او همچنین مقلدین مذاهب دیگر را از جمله دشمنان سنت می داند .

وی شیوه مقلدین مذاهب را نیز شیوه مقلدین جامدی می داند که اولا هرگز توجهی به گفتار خدا و پیامبر او ندارند و ثانیا به فتوای ائمه فقهی دیگر توجهی ندارد و انان را کسانی می داند که کورکورانه تقلید می کنند . وی اسلام برگزیده را اسلام سلفی ها می داند .

محمد بن اسماعیل صنعانی، معاصر ابن عبد الوهاب نیز در کتاب تطهیر الاعتقاد ص ۵۱۰ می نویسد :

فقهای مذاهب اربعه ، اجتهاد بر خلاف آن مذاهب را جایز نمی شمرند ، ولی این سخن نادرستی است که جز شخص جاهل لب به ان نمی گشاید .

در مقابل این اقوال ، علمای بزرگ اهل سنت نیز اجتهاد و علم بزرگان وهابیت را قبول ندارند که ان سخنان را در پستهای اینده ان شاء الله بیان خواهیم کرد .

حال ایا با همه این تفاصیل ، دشمن وهابیت با اهل سنت و مذاهب فقهی انها امری بدیهی نیست؟

نگاهی گذرا به مذهب فقهی شافعی

فقه اسلامی مظهری از توجه امت اسلامی به شریعت الهی می باشد که در این میان فرق و مذاهب گوناگون اسلامی هرکدام به نوبه خود به استنباط و استخراج ا حکام شریعت از قرآن وحدیث پرداخته اند ودر این میان فقه شافعی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است که این مقال خواستار آشنایی خوانندگان با این مکتب فقهی میباشد.

نگاهی گذرا به مذهب فقهی شافعی

فقه اسلامی مظهری از توجه امت اسلامی به شریعت الهی می باشد که در این میان فرق و مذاهب گوناگون اسلامی هرکدام به نوبه خود به استنباط و استخراج ا حکام شریعت از قرآن وحدیث پرداخته اند ودر این میان فقه شافعی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است که این مقال خواستار آشنایی خوانندگان با این مکتب فقهی میباشد.

۱- زندگی آثار امام شافعی؛ ایشان به”ناصرالحدیث” و “مجددالقرن الثالث” معروف بود. نامش محمد و فرزند ادریس ابن عباس بن عثمان ابن شافع می باشد و کنیه اش ابوعبدالله است، در سال ۱۵۰ هجری بعد از وفات ابو حنیفه در شهر غزه متولد شد. امام شافعی در مکه حدیث و فقه را از مسلمی زنجی فراگرفت. در سن ۲۰ سالگی در محضر امام مالک ابن انس در مدینه علم آموزی کرد با محمد ابن حسن شیبانی و عبدالله ابن عباس مراوداتی داشته.

در تاریخ ۲۰۰ هجری به مصر می رود و تا پایان زندگی در آنجا می ماند تا اینکه در اواخر ماه رجب سال ۲۰۴ وفات یافت و در قاهره به خاک سپرده شد.

کتابهای امام شافعی

روایت شده است که ۱۱۳ کتاب در فقه و تفسیر و اصول و ادبیات و… نوشته است. کتابهایی مانند”الرساله” در علم اصول،” الحجه”،”الوصایا الکبیره”،” اختلاف اهل العراق”،”ابطال الاستحسان”،”جامع المزنی الکبیر و الصغیر” از او به یادگار مانده است.

کتاب الام مهمترین کتاب فقهی او به شمار می رود.

چند دیدگاه برجسته شافعی و شافعیان درباره رهبری دینی

الف) رهبر دینی باید از دو ویژگی بر خوردار باشد اول اینکه باید قرشی باشد، دوم اینکه مردم نسبت به او باید نظر موافق داشته باشند.

رهبری بدون بیعت مگر در زمان ضرورت نامشروع است به همین دلیل شافعی خلافت حضرت علی را بر حق دانسته ورویارویان با اورا همچون معاویه اهل بغی دانسته است.

ب) حدیث فقط بر سخن رسول الله صدق می کند.

ج) علاقه زیاد به صحابه در مکتب شافعی به چشم می خورد.

د) توسل و تبرک به اولیای الهی جایگاه قابل قبولی دارد.

ه)پایبندی به نماز جمعه و جماعات و دو عید برجسته مسلملنان از دیگر ویژگیهای مذهب شافعی است.

۲- فقه شافعی؛ این فقه نمونه ای قابل مطالعه در تاریخ فقه اسلامی است. زیرا بین فقه اهل رای و فقه اهل نقل و حدیث ارتباط برقرار می کند امام شافعی در فقهش ابتدا از قرآن برای حکم و تشریع مدد گرفت و سنت نبوی را هم مفسر و مبین قرآن می دانست. شافعی به حدیث بسیار اهمیت می داد و برای راوی حدیث تمام شرایط را از قبیل راستی، درستی، دیانت، حافظه و …را در نظر می گرفت بعد از قرآن و حدیث به اجماع مسلمین در مسائل فقهی توجه داشت و برای اجماع هم شرایطی داشت.او علم کلام را دوست نداشت و آنرا بدعت می دانست ، امام شافعی برای علم اصول قواعدی را وضع کرد چنانکه فخر رازی نسبت امام شافعی را به علم اصول مانند نسبت ارسطو به علم منطق می داند.

۳- مذهب قدیم ومذهب جدید شافعی؛ شافعی در حجاز و در عراق از همان دوران بلوغ تا ۵۰سالگی مذهبی را داشته که پس از ورودش به مصر آن مذهب عنوان قدیمی پیدا کرده و امام شافعی از تمام مسائل آن تبری جسته است و کتاب”رسائل شافعی” اصول و اساس مکتب جدید را بیان می کند و کتاب چهار هزار صفحه ای”الام” مشتمل بر مسائل این مذهب جدید است.

به اتفاق نظر فقها کتاب” حجه” مشتمل بر مذهب قدیم شافعی بوده است.

۴- اصول فقه یا قوانین اجتهاد؛ امام شافعی استنباط احکام فرعی را در کتاب، سنت، اجماع و آثار اصحاب و قیاس منحصر نمود و در رد استحسان به معنی مصلحت اندیشی و صوابدید عقلهای عامه ، دلائل قوی و محکمی را اقامه کرد.وی عرف و مصالح مرسله را نیز باطل نشان داد.

تمایزات اصولی مکتب امام شافعی از دیگر مکاتب

۱- مکتب شافعی در واقع تعادلی است بین سه مکتب مختلف که عبارتند از مکتب قرآن در مکه، مکتب حدیث در مدینه و مکتب اهل رای در عراق.

۲- احکام دینی را دور از عادت اقوام و از سطح مصلحت اندیشی و صوابدید عقل های عامه و چیزی به نام مصالح مرسله می دانست.

۳- قانونمندی اجتهاد و بنانهادن قواعد اصول فقه از ابتکارات امام شافعی بود و دانشمندان فقیه قبل از ایشان، اگر هم توجهی به قواعد اصولی داشته اند به اقتضای ذوق شان بوده نه از راه توجه به قواعد اصولی.

جایگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ایران

یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بین شیعه و اهل سنت بدواً این مطلب جای بحث است که آیا برای فقه شیعه استناد به روایات ارجح بوده یا قرآن و به تبع آن این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق ایران که اصولاً متخذ از فقه شیعه می باشد از قرآن نیز مدد گرفته است یا نه؟ از سوی دیگر از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده و هم حقوق. همان وضعیتی که قبل از مشروطه ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانون گذاران نیز این بوده که تا حد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا نموده و به صورت قانون جلوه دهند. همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده و کم نیستند؛ مواردی که احکام فقهی در آراء انعکاس یافته است. حتی دکترین حقوقی نیز در مواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است. با این وجود بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و از حقوق فرانسه و بعضاً سوئیس اقتباس شده است. این امر تدوین قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

نفوذ قرآن در فقه و حقوق

۱- قرآن به عنوان منبع در فقه شیعه و سنی

برای تعیین قلمرو فقه و مخصوصاً قرآن در میان منابع حقوق اسلامی شناخت تفاوت دو دیدگاه فقه شیعه و سنی ضروری است. در نزد فرق فکری اهل سنت قرآن به عنوان اولین منبع جای داشته است .در حالی که به نظر می رسد فقه شیعه بیشتر بر مبنای روایات استوار گردیده است. به عبارتی وجه تمایز فقه شیعه، تدوین کتب روایی و تبویب آنها براساس سؤالاتی است که از ائمه معصومین (علیهم السلام) شده و ایشان به مسایل روز پاسخ می داده اند. بنابراین پس از شروع غیبت کبری، شیعه فقه خود را با متون روایی تدوین نموده است. با این وجود مطالعه فقه شیعه گواه این امر است که فقها در بیان احکام گاهگاهی به قرآن تمسک پیدا نموده اند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خود اولین شخصی است که بر طبق قرآن احکام را بیان می نمود و این از برخی آیات قابل استنباط است. از جمله آیه ۲ سوره جمعه «هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیه ایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین» عطف «تلاوت» و «تعلیم» نشان دهنده این است که پیامبر غیر از تلاوت به آموزش و تفسیر آن و استنباط احکام از قرآن می پرداخته است. این رویه یعنی استنباط حکم از قرآن در زمان حضرت علی نیز دیده می شود. بنابراین معصومین از قرآن در استنباط احکام استفاده می کردند و این امر سبب شد تا فقه اهل سنت و شیعه از قرآن استمداد نماید.

۲- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه اهل سنت

گذشته از پیامبر (صلی الله علیه و اله) و حضرت علی (علیه السلام) و نیز برخی از تابعین و صحابه مانند ابوبکر و عمر و عایشه که از زمان پیامبر تا عهد صحابه در استنباط احکام به قرآن توسل جسته اند، پس از آن نیز در دوره تدین فقه اهل سنت، قرآن منبع استنباط احکام بوده است. به عنوان مثال در مکتب حنفی ها ابوحنیفه و شاگردان وی در باب لعان که موضوع مواد ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۱۰۵۲ قانون مدنی است معتقدند زن و مردی قادر به لعان هستند که شرایط شهادت را داشته باشند. و مستند ایشان آیه ۶ سوره نور «فشهاده احدهم اربع شهادات بالله» می باشد. در این مکتب حتی به قصص قرآن استناد شده است. به عنوان مثال در توجیه مشروعیت وکالت موضوع مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی به آیه ۱۹ سوره کهف «فابعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینه» اشاره شده که اصحاب کهف را از میان خود برای تهیه آذوقه به شهر فرستادند و به او وکالت دادند و این وکالت مورد تأیید قرآن می باشد. همچنین شافعی بیش از همه در اول هر مبحث مبانی قرآنی را نشان می دهد. به عنوان مثال در اول کتاب بیع که موضوع مواد ۳۳۸ به بعد قانون مدنی است به آیه ۲۹ سوره نساء «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و نیز آیه ۲۷۵ سوره بقره «و احل الله البیع و حرم الرّبا» استناد جسته است. بنابراین قرآن به عنوان یکی از مهم ترین منابع، نقشی اساسی در فقه اهل سنت داشته است.

۳- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه شیعه

همانطور که گفته شد در تبیین فقه شیعه روایات ائمه معصومین نقش مهمی داشته است. با این وجود در فقه شیعه نیز قرآن اولین منبع احکام به شمار می رفته و هرچند بطور محدود، استناد به قرآن در استنباط احکام مورد توجه بوده است. به عنوان مثال شیخ صدوق در باب صید و ذباحه به آیه ۱۲۱ سوره انعام «ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه) و آیه ۱۱۸ سوره انعام (فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بایاته مؤمنین» استناد نموده است. در کاب المبسوط شیخ طوسی نیز با اینکه تحولی عظیم در فقه شیعه به حساب می آید و با اینکه بسیار کم به قرآن به عنوان منبعی برای استبناط ارجاع شده است با این وجود در این کتاب نیز در مواردی استناد به قرآن قابل مشاهده است. همچنانکه شیخ طوسی در تفسیر معروف «التبیان» گاه در تفسیر آیات به مباحث فقهی وارد شده است.

در کتاب «السرایر» نیز استناد به قرآن در بیان احکام به چشم می خورد مانند استناد به آیه ۱۱ سوره انفال «و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم» شهید اول نیز در «الذکری» به آیاتی استناد نموده و مثلاً در اول باب طهارت به آیه ۴۸ سوره فرقان «و انزلنا من السماء ماء طهورا» استناد می نماید بنابراین در فقه شیعه نیز قرآن همواره مورد نظر فقها در استنباط احکام بوده است.

تأثیر قرآن بر حقوق

پس از بیان تأثیر قرآن در فقه امامیه به این پرسش پرداخت که آیا قرآن در حقوق موضوعه ایران تأثیری داشته یا نه؟ این تردید از این امر نشأت می گیرد که طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیره. اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین از یک طرف قرآن در فقه امامیه نفوذ نموده و از سوی دیگر در تدوین مقررات حقوقی، فقه امامیه مورد توجه بوده و هست و این امر به منزله نفوذ قرآن در حقوق موضوعه ایران می باشد. کم نیستند موادی از قانون مدنی که یا مستقیماً ترجمه آیاتی از قرآن می باشند یا برگرفته از آیات می باشند. به عنوان مثال مقررات ارث قانون مدنی را در سوره

نساء می توان دید (آیات ۱۲ و ۱۷۶ سوره نساء). یا اصل وصیت را می توان در قرآن در آیه ۱۲ سوره نساء یافت و مواد قانون مدنی را در شرح وصیت در سایه روایات و متون فقهی تشریح نمود. بنابراین قرآن در کنار فقه امامیه تأثیرات زیادی بر حقوق موضوعه داشته است.

با این وجود این به این معنا نیست که همه حقوق موضوعه ایران از قرآن و فقه امامیه نشأت گرفته است. نظم جامعه گاه اقتضا می کند که قوانینی وضع شود که در مواردی ریشه آنها به وضوح در مذهب و فقه آشکار نیست. گاه جمع این مواد در کنار هم مسأله خاصی ایجاد نمی کند اما مطلبی که در حقوق ایران وجود دارد این است که اصل ۴ قانون اساسی منبع وضع قواعد را حقوق اسلامی می داند و در این صورت یافتن مبنای همه قواعد در فقه و قرآن گاه دشوار است. همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز تفسیر و رفع نقص را با منابع و فتاوای معتبر اسلامی امکان پذیر می داند، در حالی که تفسیر یک قانونی که مثلاً از فرانسه گرفته شده با یک منبع فقهی حداقل برای یک قاضی امر مشکل است.

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شاید امروز کشور و نظام حکومتی ای وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده ، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، یک اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک هستند. گروههای کوچکتری نیز وجود دارند که ویژگیهای قومی ، زبانی ، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند.

مسئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصاً در این دهه اخیر شاهد برخوردهای خصمانه و خشونت بار و ویرانگر گروههای مختلف و یا اقدام گروه اکثریت برای پاکسازی قومی اقلیت بوده است. در این نوشته ابتدا اشاره ای به تعریف و مفهو م اقلیت می شود و آنگاه ذکری از اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیت ها به میان می آید و سرانجام موقعیت و حقوق اقلیتها در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعریف اقلیت

در اینکه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت (MINORITY) چه می باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهای قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروههای داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد:

۱- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیتها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند.

۲- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروههای دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد.

۳- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابراین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد:

«گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.

در ذیل مبحث مربوط به اقلیت ها، رعایت حقوق گروههایی چون مهاجرین EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومی ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نیز مطرح است، هر چند تعریف مصطلح اقلیت و اجرای همه احکام خاص اقلیت شامل آنها نباشد. البته کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیتهای شناخته شده و تثبیت شده نیست، بلکه افراد متعلق به گروههایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. کمیته در تفسیر خود شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت به حساب نیاورده است.

اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیتها

به هر حال توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد عنایت واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است:

یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی که دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده، این مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهیم کرد:

قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حایت از اقلیتها بوجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولتها بسته می شد مقرر می گردید، دولتهایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.

جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشکیل شده بود.

۲- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروههای دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد.

۳- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابراین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد:

«گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.

در ذیل مبحث مربوط به اقلیت ها، رعایت حقوق گروههایی چون مهاجرین EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومی ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نیز مطرح است، هر چند تعریف مصطلح اقلیت و اجرای همه احکام خاص اقلیت شامل آنها نباشد. البته کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیتهای شناخته شده و تثبیت شده نیست، بلکه افراد متعلق به گروههایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. کمیته در تفسیر خود شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت به حساب نیاورده است.

اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیتها

به هر حال توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد عنایت واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است:

یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی که دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده، این مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهیم کرد:

قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حایت از اقلیتها بوجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولتها بسته می شد مقرر می گردید، دولتهایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.

جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشکیل شده بود.

ماده ۲۷: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند، یا به زبان خود تکلم نمایند.» اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیتها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص تر روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیتها را مشروحاً بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده ۱ این اعلامیه می گوید: «دولت ها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده، و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند…»

یک نهاد خاص حقوق بشری در سازمان ملل نیز به نام کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض و حمایت از اقلیت ها از سال ۱۹۴۷ تأسیس شد و با تشکیل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخی گروه های کاری دز زمینه حمایت از اقلیتها تلاش می کند.

قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین

در تکمیل قوانینی که از قرآن و فقه نشأت گرفته مهم ترین منبع، فقه و کتاب قرآن است. با این وجود نگارش مسایل مستحدثه در پایان برخی از کتب فقهی حکایت از مسایل نوینی دارد که گاه در فقه بی سابقه است. گستردگی مسائل مستحدث به اندازه ای است که همه آنها نمی تواند در فقه سابقه طرح داشته باشند. مسائلی چون بیمه، گمرک، ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت ها و… همه از مسائلی است که در دنیای معاصر پای گرفته اند و رجوع به فقه در تکمیل آنها به آسانی میسر نیست. وانگهی گاه نیازها و مصالح اجتماعی پدیده ای را اقتضا می کند که قانون نسبت به آن ساکت بوده و به عکس فقه جواب معارض دارد. به عنوان مثال در عرصه بین المللی گاه بیع جنبه کالی به کالی به خود می گیرد. قانون مدنی در این زمینه ساکت بوده و از سوی انعقاد آن به این نحو نیاز جامعه می باشد و در عمل می توان شاهد چنین بیعی بوده در حالی که فقه صراحتاً حکم به بطلان آن داده است. نکته دیگر اینکه تنوع آراء و نظرات در فقه زیاد است و اگر قرار باشد فقه منبع مکمل قانون به شمار آید به تشتت احکام و آرا و قواعد حقوق دامن زده خواهد شد. بنابراین شاید منابع پنهان دیگری نیز مکمل حقوق باشند. در نتیجه با محدودیت مندرج در اصل ۱۶۷ قانون اساسی دامنه کاربرد فقه در تکمیل قانون نیازمند تحلیل است.

۳ – تبیین قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین

در قسمت قبل مطرح شد که در مورد نقص و سکوت قانون، اصل ۱۶۷ قانون اساسی به طور مطلق قاضی را مکلف به رجوع به منابع معتبر اسلامی و فقه نموده است و برحسب ظاهر حتی در مورد مسائلی که مسبوق به طرح در فقه نیست نیز قاضی طبق اصل ۱۶۷ باید به فقه مراجعه نماید. امری که در عمل برای یک قاضی بی نهایت مبهم و در مواردی غیر عملی است. در کاربرد این اصل ابتدا باید اصل ۱۶۷ را محدود به حقوق مدنی و به طور کلی امور غیر جزائی نمود. چرا که در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها (اصول ۳۷ و ۱۶۶ و ۱۶۸) مانع از رجوع قاضی به فقه و تنبیه نمودن عملی است که در قانون ذکر نشده است. بنابراین اصل ۱۶۷ قانون اساسی منصرف از مسائل کیفری بوده و معطوف به امور مدنی است. اما در مسائل حقوقی و مدنی نیز این اشکال هست که اگر موردی مطرح شود و در قانون ساکت بوده و در عین حال مبانی این مسأله در فقه نیز طرح نشده باشد چه باید کرد؟ به نظر می رسد ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گذشته از منابع معتبر اساسی و فتاوای معتبر منبع دیگری را اضافه نموده و آن عبارت است از: «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد». که ابزاری است که دامنه تابع را در تکمیل حقوق گسترده تر ساخته است. بنابراین در این موارد که قانون ساکت است و نسبت به آن در فقه، مطلبی نیست با اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد می توان نقص قانون را جبران ساخت. گرچه این اصول حقوقی در رژیم های حقوق دیگر یافت شود. بدیهی است استناد به اصول حقوقی رژیم های حقوقی دیگر نباید با قرآن و متون فقهی و نیز با متد حقوقی ایران از جمله اصول عملیه مغایرت داشته باشد.

بنابراین در موارد نقص یا سکوت قانون، اگر مسأله مطروحه کیفری باشد قاضی به متن قانون بسنده می نماید و در امور غیر کیفری رجوع دادرس به قرآن و فقه در مواردی است که مسأله مزبور در آنها مسبوق به طرح باشد. در غیر این صورت یعنی در مواردی که برای حقوقی و غیرکیفری طرح شود که در فقه نیز سابقه ندارد ارجاع قاضی به فقه گاه تکلیف ما لایطاق برای وی است. به نظر می رسد در این موارد باید به خاستگاه آن پدیده اجتماعی مراجعه نمود. به عنوان مثال قانون مدنی در بند ۳ ماده ۸۶۲ طبقه سوم را «اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها» عنوان نموده است اما در خصوص اعمام و اخوال و اولاد اعمام و اخوال پدر و مادر متوفی ساکت است. طبیعی است که با توجه به سابقه طرح آن در فقه باید در حل مسأله به فقه مراجعه نمود. همچنین در بیان مفهوم «کلاله» که مستقیماً از آیه ۱۷۶ سوره نساء در ماده ۸۹۷ ق. م گنجانده شده باید از قرآن و فقه مدد جست.

اما در مورد پدیده ای چون غیر منقول حکمی مندرج در ماده ۱۷ قانون مدنی به نظر نمی رسد دانش یک قاضی توان استخراج حکم از فقه را داشته باشد. بنابراین در این موارد باید به خاستگاه مسأله مراجعه نمود مانند حقوق فرانسه. ماده ۱۷ مزبور مقرر می دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است «این ماده در فقه سابقه نداشته و به نظر می رسد از ماده ۵۵۲ قانون مدنی فرانسه گرفته شده باشد.

و در موارد سکوت و ابهام در این ماده باید به شرح آن در قانون مدنی فرانسه مراجعه نمود.

البته نباید فراموش نمود که تفسیر یک پدیده با کمک یک رژیم حقوق دیگری مانند فرانسه کافی نیست و باید تا حد ممکن با فقه و موازین اسلامی سازگاری یابد. به عبارت دیگر باید در اقتباس و تفسیر یک پدیده حقوقی، پیوند آن را با رژیم حقوقی ایران و فقه را از یاد نبرد و آن را بومی ساخت. کاری که آباء و اجداد ما در مورد قانون مدنی تا حد ممکن رعایت کرده اند. به عنوان مثال ماده ۱۹۰ ق. م مقرر می دارد: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله با اینکه در تدوین ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه مدنظر نویسندگان قانون مدنی ایران بوده و دو ماده را می توان شبیه دانست اما در بند ۱ ماده ۱۹۰ به تبع از فقه، کلمه «قصد» اضافه شده ولی در بند ۱ ماده ۱۱۰۸ صرفاً به کلمه «رضایت» بسنده شده است. بنابراین در اقتباس احکام دیگر رژیم های حقوقی برای تکمیل قانون، فقه معیار قرار می گیرد. به عبارتی حقوق اخذ شده نباید با موازین اسلامی مغایر باشد.

نکته دیگر اینکه در حقوق برخی کشورها با فقدان قانون یا سکوت قانون منابعی را در نظر گرفته اند که قاضی با رعایت سلسله مراتب به آنها رجوع می کند. به عنوان مثال در حقوق مصر، در صورت سکوت قانون، عرف، حقوق اسلامی، مبانی حقوق طبیعی و عدالت می توانند منبع تکمیل حقوق باشند که در ماده ۱ قانون مدنی مصر پیش بینی شده است.

جای هیچ شبهه ای نیست که قرآن در طول قرن های متمادی از تحریف مصون مانده (آیه ۹ سوره حجر) و طبق آیات آن هیچ خشک و تری نیست مگر حکم آن در قرآن بیان گردیده است «و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» (آیه ۵۹ سوره انعام). همچنین تردیدی نیست که دین اسلام کامل ترین ادیان است و بیشتر مسائل روزمره زندگی از عبادات تا معاملات در کتب فقهی طرح شده است از سوی دیگر اینکه هیچ رژیم حقوقی نمی تواند خود را بی نیاز از مذهب و باورهای قلبی نماید و در حقوق ایران نیز قرآن و فقه در مرحله وضع، تفسیر و تکمیل قانون مهم ترین نقش را ایفا می کند، به نحوی که فهم و درک برخی از مواد حقوق ایران بدون تکیه بر فقه یا رجوع به قرآن میسر نیست.

اما واقعیت این است که همه حقوق امروزی را نمی توان در فقه مسبوق به طرح دانست. و یا اگر هم باشد برای اشخاص غیر متخصص استخراج احکام به این زودی میسر نیست. زندگی اجتماعی گسترده تر از آن است که بتوان پیش بینی نمود. سرعت ظهور و تکامل و تحول پدیده های اجتماعی فراتر از سرعت قانون گذاری است و همواره حقوق عقب تر از پدیده های اجتماعی در حرکت است. از سوی دیگر برخی از این پدیده ها و نیازها در فقه مسبوق به طرح نیست و گرنه فقهای مدبر در مورد آن چاره اندیشی می نمودند. بنابراین با اصل ۱۶۷ قانون اساسی که تنها منبع وضع و تکمیل و تفسیر قانون را فقه می داند معلوم نیست در مورد پدیده های جهانی چگونه می توان حقوق را محدود به منابع داخلی نمود. بنابراین در حقوق فعلی ایران به نظر می رسد قانون نوشته بر هر متن دیگری مقدم است. اما در وضع یا شرح یا تکمیل قانون باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نمود و در غیر این صورت یعنی اگر در قانون طرح نشده یا ناقص و مجمل است و در فقه نیز چنین پدیده ای طرح نشده و فتوی جدیدی نیز به دست نیامد و با متد حقوقی ایران نیز از جمله اصول علمیه نتوان مشکل را حل کرد. باید به خاستگاه آن مسأله مراجعه نمود و چنانچه قانونی از حقوق کشور دیگری گرفته شده برای درک آن به متون مربوطه مانند نوشته های حقوقدانان فرانسه مراجعه نمود.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

چگونگی رسمیت اصل قانونی بودی جرم و مجزات در عصر حاضر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اسلام و ایران بررسی کتب تاریخی حقوق جزا موید آن است که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تا قبل از رنسانس در نظامهای کیفری باستان مورد نظر نبوده و صرفا” در قوانین بابل جهت پاره ای امور مجازاتهای تعیین گردیده که می توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست در حقوق روم نیز این اصل بصورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته لیکن چون فرامین سلطنتی بصورت کلی به مردم و قضات ابلاغ میشد زمینه ها خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه ای فراهم می گردید . دادگاه های کلیسایی بصورت خشن و بدون وحدت رویه مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات مینمودند همین اعمال زمینه ساز واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند منتسیکو در فرانسه ، بنتام در انگلستان ، بکاریا در ایتالیا گردید که با کتب و نظرات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات ، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز تناسب بین جرم و مجازات داشتند .

حقوق روم این اصل را در مورد جرایم جنایی پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی در اروپا،فرمانهای سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش بیینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکن می داد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمیشد، با قیاس به جرایم و مجازاتهای مصرحه، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند.

بکاریا، اندیشمند ایتالیایی،از جمله فلاسفه ای است که با الهام از اندیشه های منتسکیو و ولتر مطالعات و آثار خود را کلا به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اختصاص داد و در سال ۱۷۶۴ کتاب مختصر اما بسیار غنی و مهم خود را تحت عنوان رساله ((جرایم و مجازاتها)) منتشر نمود. در این اثر که به منشور ((انقلاب کیفری)) و منبع ((حقوق کیفری مدرن)) نیز شهرت یافته،بکاریا بر قانونمندی و قانونگرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تاکید نهاده است. از دیدگاه بکاریا و اصولا مکتب کلاسیک،مقوله های جرم و مجازات مرکز ثقل حقوق جزا را تشکیل می داد و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق وروشن در خصوص چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیتی خاص قایل بود. نظرات بدیع و کم سابقه بکاریا در باب مسایل کیفری سرآغاز توجه و عنایت بیشتر دانشمندان حقوق و قانونگذاران به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گردید و تحول دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات کیفری بدیع و دقیقی را به دنبال آورد.

لیکن در سالهای اخیر، پاره های از نویسندگان با برداشت متفاوت یا گسترده تری از رساله بکاریا و نیز اصل قانونی بون جرایم و مجازاتها، معتقدند که رسالت این اصل را نباید فقط به احصا عناوین مجرمانه و تعیین مجازات برای آنها محدود کرد چرا که این برداشت محدود، متهمان را در طی مراحل تعقیب و دستگیری تا مرحله اجرای محکومیت در نهادهای مختلف، از چتر حمایت و صیانت قانونی محروم نموده و دست سازمانها و تشکیلات فراقضایی و غیر مسوول را در نحوه رفتار با آنها تا مرحله آماده سازی پرونده جهت طرح در دادگاه کیفری باز می گذارد. لذا قرائت جدید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها بر این نظر است که نه فقط جرایم و مجازاتها بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی کنند و به الزامات آن گردن نهند. در واقع طرفداران این نظر بر ((اصل قانونمندی کیفری)) یا اصل قانونمندی جنایی)) تاکید می گذارند. شاید بتوان گفت که با احتساب این دیدگاه،بعد ماهوی صیانت از حقوق افراد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بعد شکلی آن از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری و تضمینات قانونی رعایت حقوق متهمان به اصل قانونمندی کیفری معطوف می گردد.

در خصوص جرایم، بکاریا معتقد است که قانون باید آنها را قبلا برشمرده باشد و قاضی صرفا به احراز جرم و انطباق آن با ماده یا مواد قانون بپردازد. پس خارج از قانون و جزا و خارج از اعمالی که قانونگذار صراحتا منع کرده است، انجام یا عدم انجام سایر اعمال مباح بوده و قابل تعقیب کیفری نیست. بدین ترتیب،قاضی باید قانون کیفری را تفسیر لفظی یا به عبارت دیگر تفسیر مضیق کند تا مبادا جرم جدیدی از قانون استنباط و بدون نهی قانونگذار به فهرست عناون مجرمانه اضافه شود.

بکاریا برای تعیین و تبیین اولیه جرایم و مجازاتها با هدف حفظ حقوق افراد و استقرار امنیت قضایی در جامعه به اندازه ای اهمیت قائل بود که حتی شاید از بیم خودسری قضات با اعمال کیفیات مخففه توسط قاضی به منظور جرح و تعدیل در میزان یا نوع کیفر مجرمان مخالفت ورزید.

در خصوص آیین رسیدگی به جرایم نیز بکاریا طرفدار التزام به دلایل قانونی، ذکر موارد بازداشت در قانون، بی طرفی قضات، حذف شکنجه و اذیت و آزاد متهم و محکوم و بالاخره علنی بودن محاکمات کیفری بود.

الهام بخش وضع یا اصلاح قوانین کیفری در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها گردید. (گفتار نخست)ایکن با گذشت زمان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به دلایل سیاسی، اجرایی و جرم شناختی دستخوش تحولاتی شد (گفتار دوم) و آنچنان تغییرات مهمی را در طول دوسده و نیم پذیرا گردید که شاید پرچمدار اصلی آن یعنی بکاریا هیچگاه به آنها نیندیشیده بود. قانون اساسی مشروطه که با اقتباس از دستاوردهای حقوق اساسی تطبیقی تنظیم شدهاست ، در اصول چندی از متمم خود جنبه های مختلف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها را پیش بینی کرده است، که از آن میان می توان از اصول ۱۲،و ۷۸ نام برد. “قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ نیز تحت تاثیر قانون جزای ۱۸۱۰فرانسه ، به ترتیب بر لزوم قانونمندی جرایم و مجازاتها تاکید نهاده است،قانون مجازات عمومی اصلاحی در خرداد ۱۳۵۲ نیز، با الهام از دستاوردهای جرم شناسی و مکتب دفاع اجتماعی نوین و تاثیرات آن دو بر حقوق جزا، در ماده ۲، اصل قانونی بودن جرایم و در ماده ۶، اصل قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تامینی را صراحتا و با تفصیل پذیرفت و بدین سان اقدامات تامینی را هم که به موجب قانون مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ به حقوق ایران وارد شده بود،در کنار مجازاتهای به معنای اخص، مشمول این اصل گردانید.

با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنبش اسلامی کردن قوانین موجود و وضع قوانین و مقررات جدید منطبق با موازین اسلامی وشرایط سیاسی جدید، خبرگان قانون اساسی و قانونگذار عادی، با الهام از منابع اسلامی و نز میراث حقوق کیفری گذشته ایران،قوانین کیفری را در سطح وسیعی تغییر دادند. با توجهه به ریشه های عمیقی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق اسلام دارد،و از آنجا که این حقوق منبع اصلی حقوق کنونی ایران محسوب می شود، قبل از بررسی این اصل در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن در حقوق اسلام پرداخته شودو توجیه و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بازتاب آن در حقوق کیفری به طور خلاصه اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضاییه تکالیف مهمی را ایجاد می کند که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض این اصل محسوب می شود.

تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی انحصارا به عهده قانونگذار است که باید، پس از طی مراحل تصویب، آنها را از طرییق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند. از سوی دیگر، به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجازات قانونگذار باید نهایت طراحت و روشنی را تهیه و وضع قوانین کیفری یکار برد. بدیهی است که یک وصف مجرمانه مبهم ، دو پهلو و اصطلاحا ((کشدار)) هرگونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می کند و دست قاضی را برای تقسیر موسع و خودکامه باز می گذارد. صراحت و دقت تعیین عناوین کیفری باید آنچنان باشد که متهم بتواند دقیقا از ماهیت و علت اتهام علیه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. تکلیف قانونگذار مبنی بر رعایت حقوق اساسی و فردی ملت از لحاظ رعایت موازین قانونمندی کیفری در نظام های حقوقی مختلف کنترل و نظارت می گردد و مثلا شورای قانون اساسی در فرانسه، دادگاه قانون اساسی در آلمان و یا شورای نگهبان در ایران این وظیفه نظارتی را برعهده دارند.

اصل قانونی بودن با تمامی خصوصیات آن و نیز ((سنت بکاریایی)) تحولات عمده ای را در امر قانونگذاری نه فقط در ایتالیا، بلکه در سایر کشورهای اروپایی ایجاد کرد، ضمن این که موج افکار بکاریا و روند قانونی کردنه جرایم و مجازاتها در اروپا اثر قهری خود را بر روی کشورهای دیگر دارای حقوق نوشته نیز بجا گذاشت.

بی شک اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا می کند سنگ بنای اصلی حقوق کیفری محسوب می شود. به همین جهت بود که این اصل و قواعد فرعی منشعب از آن مرزهای کشورهای اروپایی را بزودی درنور دید و از جانب کشورهای غیر اروپایی دارای نظام حقوقی رومی- ژرمنی نیز پذیرفته گردید.

دانشمندان حقوق در خصوص وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها معمولا به دلیل ارائه می کنند: نخستین دلیل جنبه روان شناختی دارد، بدین معنی که قانونقبل از مداخله،تعقیب و مجازات، به شهروندان و مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانند کدام عمل ممنوع است و مجازت دارد. جرم شناسان بر اهمیت قوانین و نصوص کیفری به ویژه در خصوص جرایم قراردادی (اعتباری) که لزوما در اخلاق برای آنها حکم خاصی در نظر گرفته نشده،تاکید می نهایتا” با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ آمال آنها جامعه عمل پوشیده و قانونگذار فرانسوی آنرا تصویب نمود این اصل رفته رفته به سایر کشورها انعکاس یافت و حتی آنرا در قوانین اساسی خود جای دادند تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

در واقع این اصل درقوانین عرفی در قرن ۱۸ میلادی برای نخستین بار پس از انقلاب کبیر وارد فرانسه شد و در ۲۷ اوت ۱۷۸۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندان در ماده ۸ به این اصل با کلیت بیشتری توجه نموده است : ” قانون نمی تواند مجازاتهایی را مقرر دارد که صریحا و محققا ضرورت آنها شناخته نشده باشد و هیچ فردی نمی تواند مجازات شودمگر به موجب قانونی که قبل از انجام جرم تصویب شده باشد “

به طور کلی با استناد به ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ” نمی توان کسی را مجازات کرد مگر به موجب قانونی که قبلا قابلیت اجرا یافته باشد. “

اصلی که حالت عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد.

بر طبق این اصل هیچ عملی و یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. و ریشه این اصل را می توان در گفته فلاسفه قرن هجدهم یافت:

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و… (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر(بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که حضور وکیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه کرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می کند که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

۱۱- حکم مجاز؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حکم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی)

۱۲- اصل برائت؛ همان طوری که ذکر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می کرد، این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۳- ممنوعیت شکنجه؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۴- ممنوعیت هتک حرمت زندانی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داریم که نمی توان به بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او وارد کرد.

۱۵- برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است که به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشکیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد، کوتاه سخن آنکه رعایت کلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر)

در دادرسی از زمان احضار تا محاکمه و صدور حکم کلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با آزادی کامل به انتخاب وکیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاکمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حکمی را گردن خواهد نهاد.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها با محوریت ماده ۲۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی نسخه ۱۳۸۸/۲/۲۲ریشه این اصل را در ایران باید در دوران هخامنشیان جستجو کرد. از کوروش نقل گردیده: عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است … . و پس از ظهور اسلام و زشت پنداشتن عقاب بلا بیان توسط علمای اسلام شمولیت بیشتر گرفت .

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا ” در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و…نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا” در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا”از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست.

هر چند رفته رفته و در اثر استبداد حکام و پادشاهان محاکم مذهبی و شرعی قدرت خود را از دست داده و نقش قواعد شرعی و احکام اسلامی کم کم بی رنگ شده جای خود را به خود محوری حکام و قضات منصوب آنان داد که شرح آن نیاز به تحلیل تاریخ دارد نهایتا” در موقع تصویب متمم قانون اساسی قانونگذار بدوا” در آن قانون و قانون مجازات عمومی آن اصل را از قوانین اروپایی گرفته و وارد در حقوق ایران نمود . بعد از آن نیز در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی انعکاس یافت .بررسی تاریخ تصویب این اصل در قانون اساسی نشان می دهد که در آن زمان مخالفی نداشته لذا از این حیث از اصول استثنایی آن قانون است .

متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ ه.ق این اصل را وارد مباحث حقوقی ایران کرد. و در نهایت با تصویب قانون اساسی با تکرار در اصول متعدد و حاکم بر روح آن اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهای وارد مباحث حقوقی جدید شد.

در ماده ۲۲۱ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی آمده است : “در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی عمل می شود. “

در واقع اگر این ماده به تصویب برسد باید اصل قانونی بودن مجاراتها و جرایم را نادیده بگیریم چراکه با استناد به این ماده در موارد ی که حدودی در قانون مجازات اسلامی ذکر نگردیده به استناد فقه می توان جرم انگاری کرد و به بیان دیگر این ماده گویای این است که اگر قانونی عمل یا ترک عملی را جرم انگاری نکرده باشد می توان بر طبق منابع فقهی و یا فتاوی معتبر جرم انگاری کرده و شخص را مجازات کرد . البته نا گفته نماند که با توجه به این ماده اگر یک شخص بیگانه قصد ورود به ایران را دارد باید به زبان عربی برای مطالعه منابع فقهی ما و همچنین نظرات علمای عظام آگاهی داشته باشد تا به تمامی دستورات ( شرایط تحقق ) عمل نماید. که این موضوع با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد.

در واقع ما باید اصل ۱۶۷ قانون اساسی را ویژه موضوعات حقوقی بدانیم نه کیفری چرا که این اصل یک اصل عام می باشد و عمل به عام بدون تفحص جایز نمی باشد که این اصل عام با اصول دیگر ازجمله اصل ۳۶ ،بند ۴ اصل ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی تخصیص خورده به موضوعات حقوقی عطف می شود. اصول مذکور مقرر میدارند :

اصل ۳۶ ق.ا. ” حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.” این امر که برای مجازات راهی دیگر جز قانون مدون وجود ندارد با کلمه تنها در اصل فوق تقویت می گردد.

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا ” در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و…نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا” در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا”از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست.

اصل ۱۶۹ بیان می دارد ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی شودد . “با توجه به این اصل عمل یا ترکی عملی را میتوان به عنوان جرم قابل مجازات دانست که توسط قانونی سابق بر آن جرم انگاری شده باشد که این امر با رجوع به منابع فقهی و یا فتوی معتبرمغایر است چراکه منابع فقهی و یا فتاوی معتبر قانون نیست و اگر غیر از این بود و میتوانست بدون تصویب و طی مراحل قانونی برای صدور حکم منابع فقهی و یا فتاوی مراجع عظام استناد نموده و حکمی صادر کرد در این صورت باید قرآن را نیز به عنوان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و مبادرت به تصویب قانون اساسی نمی نمودند در حالیکه تصویب قانون اساسی خود خلاف این امر را به اثبات می رساند .

و نباید این سخن رییس مجلس خبرگان وقت را در توضیح اصل پیشنهادی ” هیچ فعل و ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمی شود مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد” نادیده گرفت که می گوید : . برای اینکه هرج و مرج نشود و یک کسی جلوی شخص دیگر را بگیرد و بگوید تو خلاف شرع یا خلاف قانون مرتکب شدی ، فعل و ترک فعل وقتی که قانون وضع شده باشد می توانیم بگوییم مجرم قانونی است و تعقیبش کنیم … .

در اسلام و ایران این اصل که بعد از ورود اسلام به ایران و اجرای احکام و قوانین اسلامی، این اصل در ضمن قواعد و آیات فراوانی که در محاکم اسلامی جاری می‌شد وجود داشت از جمله:

۱- لایکلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آیه ۷٫

۲- ماکنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً. اسراء آیه ۱۵٫

۳- حدیث رفع.

۴- اصل اباحه.

۵- قاعده قبح عقاب بلابیان.

۶- الناس فی سعه (یا فی سعه) ما لا یعلمونو

۸- کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی.

۹- کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه.

به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع کرده است؛

الف – نمی توان فعل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

ب- هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

این قاعدۀ قبح عقاب بلابیان که عبارت اخرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات می‌باشد بیان می‌کند که عقاب و مجازات افراد بدون اینکه قبلاً از طرف مولی و شارع بیان شود و به اطلاع عموم برسد قبیح و زشت می‌باشد و شارع مقدس از این حرف‌ها منزّه می‌باشد. ولی با افول محاکم مذهبی و ظهور حکام و سلاطین خودکامه این اصل هم کنار گذاشته شد. لذا مقنن ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی این اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس کرد و وارد سیستم حقوقی ما گردید در اصول ۱۰ و ۱۲ و مواد ۲ و ۶ قانون مجازات عمومی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این اصل توجه بیشتری شد و در ضمن اصول ۲۲- ۲۵ – ۳۲- ۳۳-۳۶-۳۷ ۱۵۹- ۱۶۶- ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی وارد گردید این اصل یک اصل فطری و عقلی است که حقوق افراد را در مقابل حاکمان و دولت این اصل فطری و عقلی است که حقوق افراد را در مقابل حاکمان و دولت‌ها تضمین می‌نماید که امروزه این اصل به قانونی بودن دادگاهها و محاکمات نیز تسری پیدا کرده است.

دلایل ضرورت این اصل

۱- دلیل منطقی: انسان بحکم غریزه مجبور به زندگی در اجتماع است و زندگی در اجتماع لازم دارد که مقررات اجتماعی مورد رعایت قرار گیرد و عملی برخلاف نظم اجتماعی اعلام شود تا افراد بدانند چه اعمالی مخلّ نظم اجتماعی است.

۲- رعایت آزادی‌های فردی: همانطور که فرد مجبور به رعایت نظم عمومی است خود فرد نیز دارای حقوق و آزادی‌هایی است که جامعه باید آنرا محترم شمارد.

۳- رعایت نفع جامعه: چون افراد بدون نگرانی و تردید به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌پردازند و این امر موجب پیشرفت صنعتی، فنّی و رونق اقتصادی می‌شود.

۴- تقسیم وظایف: قوای مقننه و قضائیه که وضع قانون و تفسیر آن بر عهده مقننه و اجرای قوانین با قضائیه می‌باشد.

نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف )عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا” قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد الف) ۲ تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی :

دیگر اثر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها لزوم تفسیر محدود قوانین جزایی است بعبارتی بر خلاف حقوق مدنی که دادگاه می تواند با قیاس و وحدت ملاک از مقررات مدنی تفسیر موسع بعمل بیاورد و موارد زیادی را تحت مشمول قانون و قاعده ای قرار دهد در امور جزایی تفسیر قانونی و صحیح تفسیری است که محدود و منحصر به موارد تصریح شده است نتیجتا” در موارد شک و حالتی که دلیل وجود ندارد رای بر برائت صادر می شود .

ب) تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

تاثیر دیگری که از اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ناشی است تفکیک قوای مقننه و قضائیه در حیطه عمل است چرا که در صورت پذیرش این اصل لزومی نیست قاضی به قانونگذاری پرداخته و یا به غیر قانون عمل نماید چرا که در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل ۱۵۶ ضمن تاکید بر استقلال قوه قضائیه و بر شمردن وظایف آن کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، را بر عهده قوه قضائیه گذارده که تاکید بر کلمه مدون به همراه قوانین حاکی از پذیرش اصل مورد بحث است ، در صورتی که قاضی ملزم به تفحص و کشف عناوین مجرمانه در منابعی غیر از قانون باشد با این مشکل مواجهیم که :

اولا” : قضات ماذون مجتهد و دارای بینش عمیق فکری در تشخیص منابع و فتاوای معتبر فقهی نیستند .

ثانیا” : اختلاف نظر و اعتقاد هر قاضی به اینکه چه منبعی از اعتبار بیشتری برخوردار است به اعتقادات وی بستگی داشته،چه بسا دادرسی فتوا یا منبعی را معتبر و ملاک عمل داند ودادرس دیگر فتوای مخالف آنرا حائز شرایط اعتبار و کمال تشخیص دهد و به آن عمل کند نتیجتا” اسباب عدم وحدت رویه و تشتت آراء در محاکم را فراهم آورده است.

ثالثا” : افراد جهت زندگی عادی لازم است به کلیه فتاوا منابع فقهی اشراف داشته باشد چرا که ممکن است بر اساس مبنای عمل ، فعلی از نظر دادرسی جرم بوده که از نظر دادرس دیگر جرم نباشد و افراد لازم است جهت زندگی عادی به کلیه منابع فقهی و بلاخص زبان و ادبیات عرب که زبان دینی ما است احاطه داشته باشندو این امر خود سبب عسر و حرج است .

ج) جرم تام عقیم و محال

در یک تقسیم بندی حقوقدانان جرم را به تام ، عقیم و محال منقسم نموده اند ، جرم تام همانطور که از عنوانش پیداست جرمی است که مرتکب آنرا کاملا” انجام داده و کلیه شرایط را جهت تحمل مجازات دارد ، جرم عقیم و محال در مقابل جرم تام است که در جرم عقیم با وصف اقدامات اجرایی به عللی که مربوط به ناتوانی ، عدم مهارت و کلا” دلایل مربوط به شخص مرتکب است نتیجه حاصل نمی شود ، مثال شایعی که حقوقدانان جهت جرم عقیم زده اند اشتباه و بی مهارتی در هدف گیری از ناحیه مرتکب و نهایتا” به خطا رفتن تیر است ، در جرم محال بر عکس جرم عقیم که امکان تحقق جرم موجود است لیکن بدلیل موانعی که به مرتکب بر میگردد جرم انجام نمی شود اصولا” جرم قابل انجام نیست که حقوقدانان حالات مختلفی برای جرم محال ذکر نموده اند زمانی که جرم به اعتبار موضوع به حالت محال در می آید که مثال رایج آن سعی در کشتن شخص که زنده نیست یا تلاش در سقط جنین زنی که باردار نمی باشد است ، یا وقتی محالی جرم به وسایل ارتکاب آن منصرف است که نوشاندن داروی شفا بخش به بیمار را مثال زده اند ، جرم محال موضوعی یا محال ناشی از وسایل ارتکاب توسط حقوقدانان به مطلق و نسبی نیز تفکیک شده.

همانگونه که علمای مبرز حقوق جزا اعتقاد دارند عنصر قانونی جرم در طول دو رکن معنوی و مادی قرار دارد چنانچه در دادسرا قرارهای منع تعقیب یا به این علت صادر می شود که دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود ندارد یا در اثر آنکه عمل ارتکابی وفق قوانین جرم نمیباشد نتیجه ماخود

از پرداختن به جرم تام ، عقیم ، محال و انواع جرم محال این است که در صورت عدم انتقاد به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و کمرنگ شدن این اصل منطبق با عدالت و وجدان جایی برای طرح جرم محال حکمی وجود ندارد .

د) اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ،قوانین ومحاکم

اصل ۱۶۷ قانون اساسی : در مورد اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حقوقدانان به تفصیل بحث نموده اند و اصول مختلف قانون اساسی ایران با تاکید بر کلمه قانون پذیرش و حاکمیت آن در حقوق موضوعه را حتمی می نمایاند ، لیکن اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر می دارد: ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع وزرد )موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت و گاها” مغایرحقوقدانان در خصوص تفسیر این اصل و سعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسائل حقوقی دانستند و ذکر کلمه دعاوی در آن اصل را موید ادعایشان دانستند که دعوی خاص مسائل حقوقی است . بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ را مخصص این اصل دانستنه اند لیکن استدلالی که در توجیه نظرات خود نموده اند کافی بنظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است. بلاخص که با تصویب مواد ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بعضی تفاسیر به بن بست رسیده و موضوعیت خود را از دست داد.چرا که بموجب این مواد قضات مکلف به رسیدگی به دعاوی و شکایات موافق قوانین و اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی گردیدند ، با وجود این قوانین دامنه شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین کیفری حتمی و اجتناب ناپذیربوده و جای هیچ گونه تفسیر وتحلیل باقی نمی گذارد.

لیکن قدر مسلم آن است که استناد قاضی به منابع اسلامی و فتاوی معتبر به معنای جرم انگاری و خلق عناوین مجرمانه نیست بلکه در مواردی که عنوان مجرمانه بر اساس مقررات مدون مشخص و عمل ارتکابی مطابق با آن است قاضی می تواند در موارد اجمال یا ابهام و در شرایط ، جزئیات و حدود و ثغور آن از منابع و فتاوی معتبر استمداد نماید . البته آئین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت که در صورت عدم تعیین مجازات از ناحیه شرع و قانون برای عملی حاکم مستقلا” و بر اساس نظر خود مبادرت به صدور رای می نماید جای هر گونه تفسیر را گرفته و در آن صراحتا” به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تعدی شده است . و بنظر میرسد قانونگذار ما ضمن پذیرش اصل موصوف به شدت تحت تاثیر شرع بوده و نوعی رویکرد به فقهی بودن جرائم و مجازاتها داشته ،این دو گانگی و تشتت موضوع لازم است با اصلاح و بازنگری قوانین رفع شود . اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ ۷/۴/۷۲ که عنوان داشته ( با سکوت قانون قاضی مکلف به صدور رای بر برائت است هر چند عمل مذکور در شرع حرام باشد ) با اعلام موضع خود اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را مورد اذعان و تاکید قرار داده است .

فلسفه اخلاق شاخه‌ای است از فلسفه که به استدلال درباره پرسش‌های بنیادین اخلاقیات می‌پردازد. درستی و نادرستی امور، شناخت امور خیر و شر، و باز شناسی فضایل، مسائل بنیادین اخلاق را تشکیل می‌دهند. پرسش از این مسائل بنیادین منجر به شکل‌گیری دو حوزه نظری می‌شود: فرا اخلاق و اخلاق هنجاری؛ فلسفه اخلاق این دو حوزه را شامل می‌شود.

فلسفه اخلاق یکی از رویکردهای علم اخلاق است و بدون در نظر گرفتن نقش و اهمیت آن و پیش کشیدن سؤالاتی که این حوزه از فلسفه مطرح می‌کند نمی‌توان فهم کاملی از اخلاق و اخلاقیات کسب کرد.  نهایتاً فلسفه اخلاق در شرایط بحرانی یا فوری بیش از دیگر علوم انتزاعی به دادمان نخواهد رسید اما مطمئناً اصول و مسائل اخلاقی که توسط فلسفه اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرند می‌توانند به صورت پیشینی بسیار از رخداد‌ها را ممکن و یا غیر ممکن سازند. به این معنا که ساختار شکل گرفته اخلاقی پیرامون ما (به عنوان دستاورد اندیشه و فلسفه اخلاق)، رخ دادن امور را از صافی اخلاقیات حاکم رد می‌کند و در نتیجه شناخت این محیط اخلاقی به ما در تصمیم گیری‌های موقعی مان کمک فراوان خواهد رساند.

مفهوم عدالت اخلاقی

آزادی با قضاوت «اصلی» در اخلاق تولید می‌شود که آن «اصل» در اخلاق ـــ که جمع خُلق باشد مشاهده نمی‌شود؛ زیرا گفته شد که خُلق افزون بر صفات نیک، صفات زشت و ناپسند را نیز شامل می‌شود؛ درنتیجه قضاوتی نمی‌تواند داشته باشد. این قضاوت از عمده علم اخلاق نیز خارج است؛ زیرا علم اخلاق، دانشی است که به انسان کیفیت تحصیل ملکات خوب را می‌آموزد تا به آسانی کارهای نیک انجام دهد و از کارهای ناشایست بپرهیزد. روشن است که کیفیت تحصیل ملکات نیکو، امری مؤخر از شناخت ملکات خوب است؛ بنابراین شناخت ملکات خوب و درضمن آن‌ها تعیین حدود پسندیده یا ناپسند آزادی در مؤلفه‌ها و عناصر اخلاق ازسوی اصلی در نظام ارزشی اخلاق صورت گرفته ‌است که این اصل به‌عنوان یکی از فضایل اخلاقی، کار قضاوت را انجام نمی‌دهد؛ بلکه به‌عنوان اصلی حاکم بر تمام فضایل اخلاقی قضاوت می‌کند و حدود آزادی را در عناصر و مؤلفه‌های اخلاق مشخص می‌سازد. آن اصل که نظام ارزشی اخلاق طبق آن درباره آزادی قضاوت می‌کند، عدالت است؛ ازاین‌رو مفهوم عدالت اخلاقی، تنظیم قوا و صفات انسان برمبنای عقل، دین و فطرت شکل می‌گیرد.

برخی مفاهیم هرچند بدیهی به‌نظر می‌رسد؛ اما چندان روشن و واضح نیستند و اندیشمندان تعریف یکسانی از آن‌ها ارائه نداده‌اند؛ ازجمله این موارد، مفهوم آزادی است. موارد بسیاری وجود دارد که برخی آن را از مصادیق آزادی می‌شمارند و عده‌ای دیگر عین اسارت می‌دانند و به‌عکس مواردی را که برخی محدودیت می‌پندارند، برخی دیگر آزادی نام می‌نهند.

این مسأله سبب شده است که تعاریف فراوان و گاه متناقضی از آزادی ارائه شود: «اسپینوزا» می‌گوید:

«انسان آزاد کسی است که تنها به موجب حکم عقل زندگی کند.»

«لایب نیتس» می‌گوید:

«آزادی، خودانگیختگی عقل است.»

«کانت» می‌گوید:

«آزادی، عبارت است از استقلال از هر چیز سوای قانون اخلاقی که از سوی وجدان یا عقل عملی درک می‌شود.»

«پاولزن» می‌گوید:

«آزادی برای انسان، حکومت روح است.»

ازسوی دیگر شخصی مانند «ژان پل‌سارتر» می‌گوید:

«نفی خالقی عظیم، تدبیر و شرط عقلی و منطقی حریت کامل انسان است.»

«موریس کرنستون» گفته است:

«آزادی از گستره وسیع معانی برخوردار است.»

«آیزایا برلین» می‌گوید:

«تاکنون پیش از دویست تعریف برای آزادی ذکر شده است.»

«ژرژگورویچ» می‌گوید:

«نباید در آزادی انسانی، یک خیر فی‌نفسه را دریافت وغنای نامتناهی صبغه‌ها و مسائلی که به شرط و موقع انسانی راجعند در بوته ابهام و ایهام قرار دارد.»

پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که چرا این همه معانی برای آزادی وجود دارد؟ آیا یک لفظ تاب این همه معانی را دارد؟ آیا ممکن است یک لفظ دارای دو معنای متناقض باشد؟

به نظر می‌رسد علت اقوال مختلف درباره مفهوم آزادی به‌جهت پیش‌فرض‌هایی است که در قالب مضاف‌الیه‌های آزادی، معانی مختلفی را به‌وجود می‌آورند؛ ازاین‌رو یک لفظ تاب این همه معنا را ندارد. آزادی فقط به معنای رهایی است و معانی مختلف که برای آزادی ذکر کرده‌اند، براساس مبانی مضاف‌الیه‌هایی است که برای آزادی درنظر‌می‌گیرند.

جایگاه عدالت اخلاقی

دیدگاه مکاتب در جایگاه عدالت اخلاقی با یکدیگر متفاوت است. در اسلام عدالت یکی از فضایل اخلاقی به‌شمار می‌رود و درعین‌حال در بطن همه فضایل اخلاقی نیز وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر ملاک فضیلت‌شدن عناصر اخلاقی عدالت است؛ یعنی حلقه اتصال اخلاق به آزادی و آزادی به اخلاق، عدالت است.

در سوسیالیسم، عدالت بر آزادی تقدم دارد و در غرب سرمایه‌دار آزادی فردی مقدم بر عدالت شمرده می‌شود؛ ولی همان‌گونه که ذکر شد. اسلام رابطه عدالت و آزادی را این‌گونه نمی‌داند.

در اسلام آزادی محصول عدالت است و آن تقدم و تأخری را که سوسیالیست‌ها و سرمایه‌دارن به آن معتقدند، مردود می‌داند. در دو حالت نخست، اخلاق تابعی از اهداف سردمداران قدرت و سرمایه‌داری است؛ ولی در حالت سوم به اخلاق و در پی آن عدالت به‌عنوان نیاز انسان برای استکمال در همه ابعاد وجودی نگریسته شده است.

پس از شکست تفکر سوسیالیستی، طرح دیدگاه‌های آن‌ها اهمیت چندانی ندارد؛ ولی در اندیشه‌های اومانیستی و لیبرالیستی غرب، عدالت جایگاهی ندارد و اخلاق، نسبی شمرده شده است و محصول آزادی به حساب می‌آید و آزادی، همه چیز است و مقدس قلمداد می‌شود تا جایی ‌که هیچ چیز نباید آن‌ را محدود کند؛ زیرا آزادی باعث پیشرفت می‌شود و هر عامل محدود ‌کننده، آن ‌را از مسیر طبیعی خارج می‌کند و در‌نهایت این‌که چون لذت بیشتری نصیب انسان می‌کند.

«تولستوی» می‌گوید:

«مقدور ساختن خودپروری آزادانه همه قوای انسانی، مبتنی بر یک فرض گسترده است؛ این‌که دست‌کم یک راه پیشرفت هست که در آن، این قوا نه تعارض پیدا می‌کنند، نه رشدشان بی‌تناسب است، راه مطمئنی برای رسیدن به هماهنگی کاملی که در آن همه‌چیز با همه چیز جور و در صلح و صفا است.»

در آخرین جمله «تولستوی» آزادی ـــ افزون بر آن‌چه ذکر شد ـــ حامل همزیستی ‌مسالمت‌آمیز نیز شمرده شده است.

آیا با توجه به مطرح نبودن عدالت در اندیشه‌های غربی، ادعای آن‌ها درباره اعطای آزادی درست وعملاً نیز در جوامع آن‌ها به اجرا درمی‌آید؟ به نظر می‌رسد که پیشرفت تکنولوژی و علم در غرب عامل این اندیشه شده که آزادی، همه چیز است و اخلاق و عدالت یا فرع بر آن است یا اصلاً مقبول نیست. گمان نمی‌کنم که هیچ‌ اندیشمندی با هر مرام و مسلکی که باشد، قبول نداشته باشد که آزادی عامل پیشرفت علم و تکنولوژی است. کسی که آزاد نباشد، چگونه می‌تواند پیشرفتی به‌دست آورد.

بنای اندیشمندان اسلامی در مخالفت با اعطای این‌گونه آزادی‌ها ـــ که غربی‌ها آن را ادعا می‌‌کنند ـــ به معنای این‌ نیست که ما مدعی باشیم، آزادی هیچ‌گونه برکاتی ندارد و از اساس با آن مخالف هستیم؛ بلکه می‌گوییم این آزادی را که دست‌مایه همزیستی مسالمت‌آمیز به حساب آوردید، چرا با آن هیروشیما و ناکازاکی را بمباران اتمی کردید؟ آیا حمله به ویتنام نیز اثر همزیستی مسالمت‌آمیز بود؟ آیا ایجاد اسراییل در قلب کشورهای مسلمان برای همزیستی مسالمت‌آمیز انجام گرفت؟ آیا اشغال عراق که به نام آزادی صورت گرفت کسی از شما همزیستی

مسالمت‌آمیز دید؟ شما در کجای دنیا صرفاً به دنبال جلب منافع نبوده‌اید؟ آری عامل این‌همه جنایت و دشمنی آزادی بی‌قید بوده که شما فقط آن را برای خود قایل هستید؟

زندگی در سایه آزادی بدون عدالت، مانند زندگی حیوانات درنده در کنار یکدیگر است. فرض غیرعقلایی زندگی مسالمت‌آمیز حیوانات درنده در کنار یکدیگر، چیزی جز سفسطه برای رسیدن به اهداف پنهانی ـــ که همان حمایت از سرمایه‌دار و سرمایه‌داری است ـــ به‌نظر نمی‌رسد.

آزادی عامل پیشرفت می‌شود؛ ولی در نبود اخلاق و عدالت، نمی‌توان جلوی سوءاستفاده از آزادی و پیشرفت حاصل از آن را گرفت؛ اگر آزادی، اخلاق و عدالت در کنار یکدیگر قرار گیرند، پیشرفتی که سعادت همه انسان‌ها را درپی داشته باشد، به‌وقوع خواهد پیوست، نه آن پیشرفت و آزادی‌ای که دست سرمایه‌دار را برای له‌کردن افراد، ملت‌ها و جوامع ضعیف می‌گشاید؛ البته آن‌ها قوانین دولت را برای اداره اجتماع حاکم بر آزادی می‌دانند و در این موارد، قداست بیشتر قوانین دولت دربرابر آزادی را می‌پذیرند.

«هابز» می‌گوید:

«منظور من از آزادی آن است که در برابر هر کاری که انسان طبق قانون طبیعی می‌خواهد انجام‌دهد بدون ضرورت ممانعتی وجود نداشته باشد؛ یعنی مانع و رادعی سر راه آزادی طبیعی نباشد، الا آن‌چه برای خیر جامعه و دولت ضرورت دارد».

و «لاک» برای توضیح آزادی طبیعی می‌گوید:

«آزادی طبیعی انسان عبارت است از آزاد بودن از هرگونه قدرت برتر بر روی زمین و قرار نداشتن تحت اراده یا سلطه [قوه] قانونگذار بشری، بلکه فقط در اختیارداشتن قانون طبیعی برای اداره خود».

کدام ملاک باعث شده که قوه قانونگذار بشری بر آزادی به نظر (هابز) سلطه داشته‌باشد؛ ولی سلطه دین و عدالت بر آزادی ازسوی بسیاری از اندیشمندان غربی ازجمله «هابز» محکوم باشد، شاید پاسخ این پرسش در کلام «آمارتیاس» باشد که می‌گوید:

«شیوه‌های سنجش دستاورد از راه فایده (از قبیل لذت‌های برده شده یا آرزوهای برآورده شده) یا از راه فراوانی (از قبیل درآمدهای کسب شده یا کالاهای مصرف شده) یا از راه کیفیت زندگی (از قبیل مقیاس‌هایی درمورد سطوح زندگی).»

نکته این‌جا است که این‌ها آزادی را سودمند می‌دانند؛ ولی اخلاق و عدالت را سودمند نمی‌شمارند؛ علت این قضاوت آن‌ها این است که آن‌ها، فقط سود ظاهری و سریع را سود می‌دانند؛ درحالی‌که اسلام برخلاف غربی‌ها، سود انسان‌ها را در عدالت و اخلاق می‌بیند، منتها بعضی از این فواید زود به نتیجه می‌رسند، بعضی دیرتر و بعضی هم در آخرت.

ما آزادی را کمال مقدماتی می‌دانیم و آن را عامل اعتلای انسان‌ها می‌شماریم آزادی به پشتوانه دین، اخلاق و عدالت کمال مقدماتی برای تربیت، اخلاق و معنویت است؛ چنان‌که معنویت را نمی‌شود از عدالت، اخلاق و آزادی جدا کرد این سه مکمل یکدیگرند. «شهید مطهری» در این‌باره می‌فرماید:

«این درد جامعه بشری است که می‌خواهد آزادی اجتماعی را تأمین کند؛ ولی به‌دنبال آزادی معنوی نمی‌رود.»

به‌نظر می‌رسد عامل دردی که «شهید مطهری» در جامعه بشری احساس کرده، عدم‌قبول عدالت و مبانی آن به‌عنوان اصل حاکم بر آزادی است. آن‌ها با عدم پذیرش حکومت اخلاق و عدالت برای تنظیم و تضمین آزادی از واقعیات و نیازهای بشری دور شده و قدم به عالم خیال و فرض‌های ناممکن برای دستیابی به حریت کامل انسان گذاشتند

نتیجه

در نتیجه  دنیای  معاصر  با توجه  به گستردگی ارتباطات مابین افراد در سطح جهان و سیر مهاجرت  ها و اقامت اقلیت های قومی در سایر ممالک و همچنین اقلیت های خود آن جامعه ، ضرورت  حمایت  هر کشور از اقلیت های قومی که در هر جامعه ای هستند،امری ضروری به نظر می رسد. بایستی توجه داشت که وجود اقلیت های دینی با گرایش های مختلف موجب تنوع اجتماعی و فرهنگی هر کشوری است.از این رو باید خاطر نشان داشت که اقلیتهای قومی به لحاظ ادیان خاص خود بایستی دارای حقوقی در جامعه مد نظر،در هر کشوری باشند.اما این بدان معنا نیست که اقلیت های مذهبی نیز دارای محدودیت هایی در آن جامعه نیستند.با تدقیق در اسناد بین المللی متوجه خواهیم شد که جامعه جهانی نیز بارها از حقوق اقلیتهای مذهبی سخن به میان آورده است. قانون اساسی و سایر اسناد مرتبط به اقلیت های مذهبی در یک کشور نشانگر میزان منزلت این گروه از اقلیت ها در آن کشور است.از سویی دیگر هر چند تدوین قانون اساسی داخل در صلاحیت انحصاری دولت و مردم آن کشور است اما این امر به معنای مبسوط الید بودن آن در جعل هر گونه قاعده و قانونی نیست.

فهرست منابع

۱-عزیزی،ستار،حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل،همدان،نشر نور علم،۱۳۸۵٫

۲-قاری سید فاطمی،سید محمد،حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر دوم:جستارهایی تحلیلی از حق¬ها و آزادی-ها،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران،۱۳۸۹٫

۳- قاری سید فاطمی،سید محمد،”نظریات اخلاقی در آیینه حقوق”،نامه مفید،شماره ۲۹،بهار۱۳۸۱

۴- ناظم‌الاسلام کرمانی،  محمدبن علی ، تاریخ بیداری ایرانیان، چاپ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی،ج ۱، تهران ۱۳۴۶

۵-لوی ،حبیب ، تاریخ یهود ایران، تهران ۱۳۳۴ـ۱۳۳۹، ج۳.

۶-میرزا صالح،غلامحسین، توسعه سیاسی ایران در ورطه سیاست بین‌الملل ، مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس اول: ۱۳۲۶ـ ۱۳۲۴ ایران،،ج ۱ ، تهران ۱۳۸۱٫

۷-نوری، فضل‌اللّه ،حرمت مشروطه در رسائل مشروطیت: ۱۸ رساله و لایحه درباره مشروطیت، تهران: کویر، ج۱.

۸-متین دفتری ،احمد ، خاطرات یک نخست‌وزیر، ج ۱، چاپ باقرعاقلی، تهران۱۳۷۰٫

۹-امنون نِتْصِر، «نقش یهودیان در انقلاب مشروطیت»، در تروعا: یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر، (کالیفرنیا) : مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی،۱۹۹۶-۱۹۹۸٫

۱۰-منصور،جهانگیر،ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری و، تهران،۱۳۸۵،ج۱، ص۸۸۸ـ۸۹۳.

۱۱-متن گزارش احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۱۳/۱۲/۱۳۹۰،نشست نوزدهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

-۱۲دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «مذهب امامیه»، ج۱۰، ص۳۹۲۱.

۱۳- محمد ابن جزری‌، غایه النهایه، به‌ کوشش‌ برگشترسر، قاهره‌، ۱۳۵۲ق‌/۱۹۳۳م‌.

۱۴- احمد ابن حجر عسقلانی‌، لسان‌ المیزان‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۳۲۹-۱۳۳۱ق‌.

۱۵- حسین‌ ابن خالویه‌، مختصر فی‌ شواذ القرآن‌، به‌ کوشش‌ برگشترسر، قاهره‌، ۱۹۳۴م‌.

۱۶- محمد ابن ‌خیر اشبیلی‌، فهرسه، به‌ کوشش‌ ف‌ کودرا، بغداد، ۱۹۶۳م‌.

۱۷- حمزه‌ ابن زهره‌، «غنیه النزوع‌»، ضمن‌ الجوامع‌ الفقهیه، تهران‌، ۱۲۷۶ق‌.

۱۸- محمد ابن‌ زهره‌، الاربعون‌، به‌ کوشش‌ نبیل‌ رضا علوان‌، قم‌، ۱۴۰۵ق‌.لینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 54
[ 19 / 02 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ()
 • عنوان                                                                                                                                     صفحه      

  •  تشکرازدوست گرامی خانم خدیجه شمخالی

  مقدمه                                                                                                                                              ۱

  پیشگفتار                                                                                                                                         ۲

  تعریف خدمات عمومی                                                                                                                        ۳

  خدمات عمومی بر دو عنصر است                                                                                                         ۳

  شاخص خدمت عمومی                                                                                                                        ۴

  ایجاد یا حذف خدمات عمومی و سازمان دادن آنها                                                                                       ۴

  نظام حقوقی خدمات عمومی                                                                                                                  ۵

  اصول حقوق اداری                                                                                                                            ۶

  بررسی چهار نظریه از حقوقدانان درارتباط با مبانی حقوق اداری                                                                  ۷

  انواع خدمات عمومی                                                                                                                          ۸

  ایرادات نظریه خدمت عمومی                                                                                                                ۹

  نظم عمومی                                                                                                                                      ۹

  اجزا تشکیل دهنده نظم عمومی                                                                                                              ۹

  راههای اداره خدمات عمومی                                                                                                              ۱۲

  اصول کلی مؤسسات                                                                                                                        ۱۳

  خدمات صنعتی و بازرگانی دولت                                                                                                        ۱۴

  نتیجه                                                                                                                                           ۱۵

  منابع                                                                                                                                            ۱۶

  مقدمه

  درسیستم خدمات عمومی دولت از حدود نظارت بر فعالیتهای آزاد پا فرارتر نهاده ، در مواردی که لازم و حیاتی تشخیص می دهد،راسأ تامین نیازها و منافع عمومی را به عهده می گیرد و برای این منظور سازمانهایی تشکیل می دهد.دلیل این نوع مداخله آن است که دولت گاهی چنین تشخیص می دهد که اقدام و ابتکار خصوصی برای رفع نیازها و منافع عمومی کافی نیست یا دخالت خصوصی موجب بی نظمی می شود، ویا به نظر می رسد که برای انجام این امور، دخالت دولت اصلح است؛ به عنوان مثال برقراری نظم و امنیت در داخل کشور و دفاع از آن در مقابل تجاوز خارجی و رسیدگی به دعا وی اشخاص،از جمله اموری هستند که از دیرباز اداره آنها جزء وظایف و مسئولیتهای انحصاری دولت شناخته شده است.اموری که دولت در آنها مستقیمأ دخالت دارد،به اینها محدود نمیشود و دایره آن روز به روز درحال توسعه است.بسیاری از امور مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، پست و تلگراف و تلفن ، راه و …. که در گذشته به وسیله خود افراد و یا شرکتهای خصوصی اداره می شد، امروز به وسیله دولت انجام می گیرد و دولت برای این منظور سازمانهایی تشکیل داده است.این قبیل امور و خدمات را که اداره به طور مستقیم و غیرمستقیم در دست دولت قرار دارد و دولت برای مردم خدمت انجام می دهد ف در اصطلاح « امور عمومی» و یا «خدمات عمومی» می نامند.

  در این مقاله کوشیده شده است آنچه مفهموم حقیقی خدمت عمومی است بررسی شود و از جهات مختلف به آن پرداخته شود.

  ۱

  پیش گفتار

  خدمات عمومی را نباید با امور پلیسی اشتباه کرد و یا آنها را در یک ردیف قرار داد؛ زیرا اگرچه هر دو به معنی عام خدمت عمومی اند لکن از اصول و قواعد واحدی تبعیت نمی کنند و هرکدام احکام ویژه خود را دارند.امور عمومی یکی از نظریه های مهم و  پایه ای حقوق اداری است که بسیاری از اصول و قواعد ویژه آن را توجیه نمی کنند؛ تا آنجا که گروهی از صاحب نظران بر این عقیده اند که حقوق اداری ، در حقیقت حقوق امور و خدمات عمومی است. اینکه به حقوق اداری می پردازیم :

  ۲

  تعریف خدمات عمومی :

  خدمت یا امر عمومی ، فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیاز ها و تأمین منافع عمومی است و ادارۀ آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، چه دولت آن را تنها اداره کند[مانند دفاع ملی و دادگستری ، پست وتلگراف و تلفن و…] چه افراد بتوانند در ادارۀ آن مشارکت کنند [مانند بهداشت ، آموزش و پرورش که هدف دولت از دخالت در ادارۀ این امور آن است که خود راهنما و سرمشق افراد باشد] و چه ادارۀ آن امر با افراد باشد، اما دولت به نحو بسیار دقیقی بر آن نظارت داشته باشد [مانند ادارۀ امتیازات برق ، آب وتلفن و… که در گذشته دست افراد بود؛ مدیریت برخی مؤسسات اقتصاد صنفی و حرفه ای و مؤسسات اقتصاد مختلط ، که امروزه متداول شده است و ما نیز دربارۀ آنها بحث خواهیم کرد].

  خدمات عمومی بر دو عنصر است :

  ۱٫وجود یک فعالیت اجتماعی که از جملۀ نیاز های عمومی یا تنها دربر گیرندۀ نوعی منافع عمومی باشد. برای اینکه فعالیتی ، خدمت عمومی تلقی شود ، لزومی ندارد از جمله نیاز های عمومی باشد ، همین قدر که فعالیت اجتماعی مزبور، متضمن نوعی منفعت عمومی باشد کافی است ؛ برای مثال حفظ و نگهداری آثار و ابنیۀ باستانی و اشیای عتیقه ، تنها از لحاظ مصالح عمومی است وگرنه این امور از جمله نیاز های عمومی محسوب نمی شوند.                                                                                         نظریۀ نفع عمومی خیلی گسترده از نظریۀ نیازعمومی است و بسیاری از امور و فعالیتهای اجتماعی را شامل می شود . مفهموم نفع عمومی از ایدئو لوژی حاکم بر جامعه پیروی می کند و بر حسب مکاتب سیاسی و اجتماعی متغیر است.

  1. ادارۀ آن امر و فعالیت اجتماعی باید به گونه ای دردست دولت قرارگیرد. امری که متضمن نفع عمومی یا از جملۀ نیاز های عمومی است ، به خودی خود امر عمومی محسوب نمی شود ، بلکه برای اینکه این خصلت را پیدا کند لازم است ادارۀ آن روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شود و به گونه ای در اختیار دولت و یا تحت نظارت مستقیم او قرار گیرد . چنانچه دولت در امری دخالتی نداشته باشد نمی توان آن را یک امر عمومی تلقی کرد.
  ۳

  خدمت عمومی از نگاه دوگی استاد مشهور فرانسوی :         

 •  به عقیدۀ دوگی خدمت عمومی عبارت است از هرگونه امری که باید از طرف دولت تنظیم ، تأمین و کنترل شود ؛ زیرا وجود آن برای تحقق و تؤسعه همبستگی اجتماعی ضروری بوده ، طبیعت آن به گونه ای است که تأمین آن به طور شایسته فقط به وسیله ی دولت ممکن و میسر است.                                                                                                                          خدمات عمومی امور ثابت و غیر متغیری نیستند و همواره دستخوش تغییر و تحول اند؛ زیرا همان گونه که بسیاری از امور و فعالیتهای اجتماعی [مانند آموزش و پرورش و بهداشت عمومی] در گذشته جنبۀ خصوصی داشتند و امروز از دست افراد خارج گردید و جنبۀ عمومی پیدا کرده اند، ممکن است این خدمات، درآینده جنبۀ عمومی خود را از دست بدهند و جزء امور خصوصی قرار گیرند یا دولت چنین تشخیص دهد که دوباره آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و خود را از ادارۀ آنها رها سازد ؛ چنانکه درانگلستان ، دولت بسیاری از امور و خدمات را که در زمان حکومت حزب کارگر درآن کشور ملی شده بود، به بخش خصوصی واگذار کرد یا دولت ایران،بخشی از اموری را که بعد از انقلاب خود دردست گرفته به بخش خصوصی واگذار کرد.

  شاخص خدمت عمومی:

  گروهی براین عقیده اند که امر و یا خدمت عمومی امری ذاتأ و ماهیتأ عمومی است، اما این مسئله به هیچ وجه صحیح نیست؛ زیرا خدمت عمومی یک امر اجتماعی است و امور اجتماعی است و امور اجتماعی ثابتی نیستند و بر حسب زمان و مکان تغییر می کنند. چنانکه اشاره شد؛ بسیاری از فعالیت های اجتماعی که امروز جنبۀ خصوصی دارند، ممکن است در آینده در بخش عمومی قرار گیرند یا بعکس؛ ازاین رو ماهیت امور را نمی توان ملاک امور و خدمات عمومی قرار داد و تنها ملاکی که می تواند شاخص امور و خدمات عمومی باشد، قصد قانون گذار است و بر طبق قانون، ایجاد و حذف امور و خدمات عمومی در صلاحیت اوست.            علاوه بر این ادارۀ امور و خدمات عمومی مستلزم هزینه هایی است که از لحاظ بودجه قانون گذار باید دربارۀ آن تصمیم بگیرد. بنابراین، قصد قانون گذار یکی از عناصر تشکیل دهندۀ امور و خدمات عمومی و در نتیجه شاخص اصلی آن است.

  ایجاد یا حذف خدمات عمومی و سازمان دادن آنها :

  ۱.ایجاد خدمت عمومی :   

 •  مطابق اصول قانون اساسی ایران، ایجاد امور و خدمات عمومی در صلاحیت مجلس شوراست. علت اینکه قاون اساسی با صراحت ایجاد خدمات عمومی را موکول به اجازه و تصویب مجلس شورا کرده آن است که ایجاد خدمات عمومی در واقع، تجاوز به بخش خصوصی و در نتیجه محدود ساختن آزادیهای فردی، به ویژه آزادی تجارب؛صنعت و کسب و کار است.                                 ایجاد خدمات عمومی گاهی همراه با انحصار است، مانند خدمات پست و تلگراف، تلفن و را ه آهن که انحصاراً در دست دولت است و مردم  در آنها دخالتی ندارند.در مواردی هم که افراد به موازات فعالیتهای عمومی، حق فعالیت داشته باشند[ مانند خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و…] ، چون در هر حال خدمات عمومی از امتیازات و در آمدهای زیادی بهرمندند و در عمل ، رقابت با آنها برای افراد غیر ممکن و یا لااقل دشوار است، لازم است ایجاد آنها به تصویب مجلس شورا برسد.

 • علاوه بر دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد، ادارۀ خدمات عمومی مستلزم هزینه هایی است که بودجۀ آن باید بر طبق قانون به تصویب مجلس برسد.گرچه ایجاد امور و خدمات عمومی اوصلاً و قانوناً در صلاحیت قانون گذار است ، لکن دولت در این زمینه از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.                                                                                                               گاهی اتفاق می افتد دولت ، وزارتخانه و یا سازما نی را ایجاد می کند و وظایفی را دراین حوزۀ صلاحیت قرار می دهد ، بدون اینکه قبلاً از مجلس اجازه گرفته باشد.البته مقتضیات منافع عمومی ایجاب می کند که دولت آزادی عمل داشته باشد، لکن مجلس هم مختار است که هنگام طرح بودجۀ کشور، با تصویب یا رد بودجۀ وزارتخانه یا سازمان مزبور وبا دادن رأی موافق یا مخالف ، عمل دولت  را تنفیذ یا رد کند و یا هنگام گرفتن رأی اعتماد برای دولت ، با دادن رأی نظر خود را ابراز نماید.

  ۴
  1. سازمان خدمت عمومی :

  به محض اینکه خدماتی به وسیلۀ قانون گذار ایجاد و اصول کلی آن معین گردید، تنظیم سازمان داخلی آن به عهدۀ مقامات قوۀ مجریه است و این یک اصل کلی است ؛ زیرا مقامات اداری و اجرایی مسئول ادارۀ خدمات عمومی اند و حق دارند به گونه ای که مقتضی می دانند دربارۀ سازمان ادارات و دو برابر از لحاظ توزیع وظایف و اختیارات بین واحدهای مختلف سازمان ، تصمیم بگیرند.        چنانچه سازمان امور و خدمات عمومی ، به موجب قا نون و یا تصویب نامۀ هیئت وزیران معین شده باشد ، مدیران مسئول مکلفند که در محدودۀ آن به سازماندهی امور بپردازند.

  1. حذف خدمت عمومی :

  حذف خدمات عمومی فقط در صلاحیت مقامی است که آن را ایجاد کرده است. چنانچه خدمات عمومی به وسیلۀ قانون خاصی ایجاد شده باشد ، حذف آن نیز با قانون امکان پذیر است ولی چنانچه مجوز ایجاد خدمات عمومی قانون بودجۀ باشد، مادام که مقررات مزبور ملغی نشده است، حذف آن خدمات نیز ممکن نخواهد بود.

  نظام حقوقی خدمات عمومی :

  ادارۀ امور و خدمات عمومی در اصل تابع نظام و قواعد حقوق عمومی است که ویژگی قواعد آن یکجانبه و آمرانه بودن آنهاست. در حقوق خصوصی ، اصل بر تساوی حاکمیت ارادۀ افراد است ؛ به طوری که هیچ اراده ای بر ارادۀ دیگر تفوقی ندارد و نمی توانند به تنهایی منشِأ آثار حقوقی بشود و هیچکس را علی رغم میل و رضایت او نمی توان به عملی مجبور کرد ، مگر اینکه خود به آن رضایت دهد، از این رو اساس روابط افراد ،برقرارداد و توافق مبتنی است و در نتیجه ، اعمال حقوقی یکجانبه وبه اصطلاح  «ایقاعات» بسیار نادرند، در صورتی که در روابط اداره با افراد، این اصل وارونه است ؛ یعنی یکجانبه و لازم الاجرا بودن اعمال حقوقی ادارۀ اصل است. این مسئله اداره را قادر می کند که در برابر افراد در موضع برتری قرار گیرد وظایف خود را به آسانی انجام دهد.همانگونه که خواهیم گفت ، این وضع در تمام روابط حقوقی اداره به چشم می خورد.                                            استخدام عمومی، اموال و معاملات عمومی ، اعمال و تصمیمات اداری و مسئولیت مدنی دولت، تابع نظام ویژه ای است که مجموع آنها نظام اداری را تشکیل می دهند و این یک اصل کلی است مگر آنکه خود اداره، برای تبعیت ازاین نظام و قواعد لزومی نبیند که در این صورت از همان قواعد حقوق خصوصی، که بر روابط خصوصی حاکم است ، تبعیت خواهد کرد؛ برای مثال خدمات تجاری و صنعتی دولتف اصولا تابع حقوق خصوصی و به ویژه حقوق بازرگانی اند جز در مواردی استثنایی که از قواعد حقوق عمومی تبعیت می کنند.

  درپایان باید خاطرنشان کرد که خدمات عمومی به جهت اهمیتی که درزندگی اجتماعی امروز دارد، از چند اصل مهم تبعیت می کند که ، آنها را باید از اصول مسلم حقوق اداری به شمار آورد.این اصول که بسیاری از قواعد و احکام حقوق اداری را توجیه می کنند عبارت اند از:

  ۵

  ۱٫اصل انطباق :

  اصل انطباق مبتنی بر این فکر است که نیاز های زندگی اجتماعی همواره در تغییر و تحول است و منافع عمومی ایجاب می کند که سازمانهای عمومی ، پیوسته خود را با مقتضیات آن تطبیق دهند.                                                                                به حکم این اصل، دولت حق دارد هر زمان که بخواهد قواعد و قوانین سازما نی ادارات و نحوۀ فعالیت آنها را تغییر دهد؛ برای مثال مطابق این اصل ، اداره حق دارد در قراردادهای اداری بدون اینکه قبلاً شرط شده باشد،در صورت اقتضا، تعهدات جدیدی به پیمانکار خود تحمیل کند [ مادۀ ۲۶ آیین نامۀ معاملاتی دولتی مصوب ۱۳۳۴] یا صاحبان امتیاز ادارۀ برق و تلفن و اتوبوسرانی و….  را مجبور کند که امور مزبور را طبق آخرین شیوۀ فنی اداره کنند.                                                                             در گذشته به حکم این اصل، دولت از شرکت بلژیکی صاحب امتیاز خط آهن شهر ری خواسته بود که خط مزبور را به صورت مدرن و مطابق آخرین تحولات فنی اداره کند و چون صاحب امتیاز، آن را مقرون به صرفه نمی دید، سرانجام دولت مجبور شد به طور یکجانبه به قرار داد امتیاز او پایان دهد.

  ۲٫اصل ثبات یا استمرار:

  اصل مزبور مبتنی بر این استدلال است که چون خدمات عمومی مربوط جامعه است ،ادارات و سازمانهای عمومی نباید دچار وقفه شوند و باید به طور مستمر و بی وقفه به کار و فعالیت خود ادامه دهند.                                                                        دستگاه اداری تعطیل بردار نیست ؛ پس متصدیان و کارکنان ادارات مکلفند پیوسته به کار خود ادامه دهند و از انجام دادن هر عملی که موجب تعطیل ویا اختلال اداره می شود خود داری ورزند.                                                                                   به پیروی از این اصل که استعفای کارمند دولت باید مورد قبول مقامات صلاحیتدار قرار گیرد و صرف استعفا و ترک خدمت، پیش از پذیرش استعفا از سوی دولت، تخلف اداری محسوب می شود و موجب تعقیب انتظامی است. همچنین بنابر این اصل است که اعتصاب و ائتلاف دسته جمعی کارمندان تخلف اداری محسوب می شود.

  1. اصل تساوی :

  چون خدمات عمومی متعلق به عموم جامعه است ،اصل تساوی حکم می کند که تمام افراد، به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی ، که به منظور تامین منافع عموم به وجود آمده اند بهرمند گردند.

  مؤسسات و بنگاههای خصوصی حق دارند برای هر دسته از مشتریان خود شرایط خاصی وضع کنند، ولی فاقد چنین آزادی هستند و حق ندارند نسبت به ارباب رجوع خود تبعیض غیر قانونی قائل شوند. همانطور که افراد باید به طور برابر از مزایای عمومی برخوردار شوند، هزینه ادارۀ امور عمومی نیز باید یکسان و عادلانه بین آنها سر شکن گردد.

  در حقوق اداری این اصل به ( قاعدۀ برابری افراد در مقابل تحمیلات ناشی از اداره امور عمومی ) مشهور است.

  ۶

  ۴٫اصل تقدم خدمات عمومی :

  چون خدمات عمومی متعلق به عموم جامعه است و منافع آن عاید تمام افراد می گردد ، قانون گذار برای حفظ منافع عمومی در برابرمنافع خصوصی، برای دولت که مسئول ادارۀ خدمات است حق تقدمی قائل شده و به آن امتیازاتی داده است که هیچ شخصی جز او حق استفاده از آنها را ندارد. امتیازات مزبور به ( امتیازات ناشی از قدرت عمومی ) و یا (امتیازات حقوق عمومی) مرسوم است.

  درحقیقت هدف از وضع ایت امتیازات و سایر قواعد خاص حقوق اداری آن است که دولت قدرت لازم را برای پیشبرد هدفهای عمومی داشته باشد و بتواند وظایف خود را، که به منافع همگانی مربوط است، به گونه مطلوبی انجام دهد و سازمانهای عمومی بتوانند به طور منظم به انجام دادن وظایف خود ادامه دهند.

  بررسی چهار نظریه از حقوقدانان درارتباط با مبانی حقوق اداری:

  نظریه خدمات عمومی؛

  نظریه منافع عمومی؛

  نظریه قدرت عمومی؛

  نظریه تعدد مبانی که تلفیقی از دیدگاه های فوق الاشاره؛

  هرکدام از این نظریات با انتقاداتی رو به رو بوده است. نظریه خدمت عمومی به دلیل انتقاد بر نظریه های قدرت عمومی و نظریه منفعت عمومی به وجودآمد. نظریه خدمت عمومی بدین معناست که هرفعالیت عام المنفعه که در راستای تأمین نیازهای عمومی و همگانی توسط سازمان های اداری نه قضایی و سیاسی و به موجب قواعد حقوق عمومی نه حقوق خصوصی انجام بگیرد، مبتنی بر قواعد حقوق اداری محسوب است.

  ازنظر مبانی فقهی باید خاطر نشان کردکه شاخص هایی از خدمات عمومی نظیر، (همت در آبادانی شهرها و روستاها)، (جمع آوری مالیات با محوریت عمران و آبادانی کشور)،( توجه و رسیدگی به نیازمندان و طبقه پایین جامعه)و… درمنابع اسلامی به ویژه نامه ۵۳ نهج البلاغه به صراحت وجود دارد.

  این نظریه خدمت عمومی تا همین اواخر به عنوان مبنای اصلی و بلامنازع حقوق اداری مورد پذیرش بود. این نظریه ریشه در رویه قضایی شورای دولتی فرانسه دارد.بعداز جنگ جهانی دوم و در اثنای بحران های سیاسی و اقتصادی ناشی ازآن، یک سری پرونده های بسیار اساسی و مهم به شورای دولتی ارجاع داده می شود، دولت به خاطر شرایط خاص جنگ و آثار ناشی ازآن ،تصمیماتی می گیردکه این تصمیمات برای اشخاص، شرکت ها و پیمانکاران ادارۀ غیر معمول به نظر می رسید وآن ها تصورمی کردند که این مصوبات و تصمیم ها به ضررشان بوده و بر خلاف قانون است که از این تصمیمات ادارات دولتی ،به شورای دولتی شکایت می شود.

  ۷

  آرایی که در این دعاوی صادر می شود، بنیانگذار نظریه خدمت عمومی بوده اند،یعنی شورای دولتی به استناد آن نظریه، اقدامات و تصمیمات سازمان های اداری دولت فرانسه را توجیه و آن ها را منطبق با اصول و موازین حقوق اداری معرفی می نمود. نظریه خدمت عمومی به عنوان یک معیار و میزان اساسی ،در سنجش امور بسیار کمک کرده است.

  یکی از طرفدارن این دیدگاه، خدمات عمومی را منحصر به نیازمندی های عام المنفعه ای می داند که دولتمردان یک کشور در برهه ای از زمان تصمیم می گیرند تا آن نیازها را از طریق سازمان های اداری و دولتی برآورده کنند. با تأمل دراین تعریف می توان اذعان داشت، اولاً خدمات عمومی صرفاً به منظور تأمین نیازمندی های همگانی انجام می شود وثانیاً خدمات عمومی با تصویب قانون گذار ایجاد شده و توسط دولت ارائه می شود.

  البته باید توجه داشت، اگرچه مطابق این دیدگاه کلیه فعالیت های دولت به منظورارائه خدمات عمومی انجام می شود، لیکن اصولاً خدمات عمومی اداری هستند که تابع حقوق اداری می باشند.

  انواع خدمات عمومی:

  طرفداران این نظریه معتقدند خدمات عمومی ممکن است به یکی از سه شکل خدمات عمومی اداری،خدمات عمومی اداری به آن دسته از خدمات اطلاق می شود که بدون قصد انتفاع و به منظور رفع نیازهای همگانی توسط سازمان های اداری انجام می شود؛ مانند خدمات بهداشتی وآموزشی که این خدمات تابع حقوق اداری هستند.درحالی که خدمات عمومی صنعتی و تجاری خدماتی هستند که فعالیت دولت با هدف تولید کالا و یا خدمت و یا مبادله کالا یا خدمات انجام می شود.

  معیاری که برای تشخیص این دسته از فعالیت های دولت ارائه شده،<موضوع فعالیت>و<نوع فعالیت> است. منظوراز معیار نخست این است که موضوع خدمات عمومی صنعنی و تجاری، تولید و یا مبادله کالا و خدمات می باشد؛ مراد از معیاردوم این است که نوع فعالیت های صنعتی و تجاری دولت، همانند فعالیت اشخاص حققی حقوق خصوصی می باشد. به هرحال آنچه مسلم است، خدمات عمومی صنعتی و تجاری دولت تابع حقوق خصوصی است.

  از سوی دیگر خدمات عمومی حرفه ای و اجتماعی خدماتی هستند که به فعالیت اتحادیه های صنفی( مانند نظام پزشکی،نظام مهندسی و کانون وکلا) ویا نهادهای اجتماعی (مانند انجمن های خیریه) مربوط می شوند.

  این دسته ازفعالیت ها تابع حقوق مختلط هستند؛ به این معنا که اگرچه مانند خدمات عمومی اداری تابع حقوق اداری نیستند، ولی نقش مهم آنها در تأمین نیاز های همگانی جامعه باعث شده تا دولت برخی امتیازات و احکام حقوق اداری را به آن ها تسری دهد.

  به هر حال این دیدگاه مبانی حقوق اداری را برمفهوم خدمات عمومی استوار نمودند و صرفاً فعالیت های مربوط به خدمات عمومی اداری را تابع حقوق اداری می داند.

  ایرادات نظریه خدمت عمومی:

  انتقاداتی براین دیدگاه وارد است؛ ازجمله اینکه:

  *در صورت پذیرش این دیگاه، بایستی اعمال قانون گذاری و قضایی را که برخی نیاز ها ومصالح جمعی و همگانی را برآورده می کند، جزو خدمات عمومی تلقی نمودند و آن هارا تابع حقوق اداری بدانیم. حال آنکه این اعمال داخل داخل در سازمان های اداری نمی باشند.

  *با عمل به این دیدگاه، مفهموم سازمانی اداره نیززیرسوال می رود. زیرا گاه پیش می آید فعالیت های سازمان اداری که جزو خدمات عمومی است، توسط اشخاص حقوق خصوصی هم انجام می شود؛ دراین صورت اگر معیارما نظریه خدمات عمومی باشد، فقط خدمات نهاد دولتی جزو خدمات عمومی به شمار رفته و تابع حقوق اداری خواهد بود. برای مثال خدمات آموزشی ممکن است هم از طرف دولت(مدارس دولتی) وهم از طرف اشخاص خصوصی(مدارس غیردولتی) ارائه شود، ولی از دیدگاه طرفداران نظریه خدمات عمومی، فقط فعالیت های مدارس دولتی جزو تابع حقوق اداری می باشند.بنا به همین دلیل است که می گوییم مفهموم سازمانی اداره با پذیرش این دیگاه مورد سوال واقع می شود.

  *با توجه به اینکه گذر زمان  سبب تغییر مفهوم مادی خدمات عمومی می شود، لذا نمی توان امری که خود تابع عنصر زمان و مقتضیات آن است، به عنوان مبنا ومعیارتشخیص فعالیت های تابع حقوق اداری قرار دهیم.برای مثال روزگاری امور مربوط به ورزش خدمت عمومی محسوب نمی شدند، اما امروزه اهمیت آن باعث شده که موضوع فعالیت برخی سازمان های عمومی مسائل و موضوعات مربوط به ورزش باشد.بنابراین چگونه می توان پذیرفعالیتی که تا دیروز جزو خدمات عمومی نبوده، تغییر ماهیت داده و امروزه داخل در قلمرو خدمات عمومی و تابع حقوق اداری باشد.

  نظم عمومی:

  همانطورکه میدانیم نظم عمومی مفهومی عمیق و تأثیرگذاراست وشاید بتوان به راحتی این گونه ادعا کرد که هدف از قانون گذاری و سیاست گذاری توسط دولت ها،تأمین این نوع نظم است. ازسوی دیگر نظم عمومی در علوم انسانی تأثیرات فراوانی ازخود برجای گذاشته است و علومی نظیر فلسفه، جامعه شناسی و حتی روانشناسی نیزازآن متأثربوده اند.

  به عبارت دیگر؛ نظم عمومی عبارت است از نظمی مادی که به منظور تأمین نیازهای عمومی جامعه از قبیل امنیت عمومی، آسایش عمومی، آموزش عمومی،بهداشت عمومی، تهیه ارزاق عمومی و سایر نیازهای عمومی اجتماع و نیز حفظ اخلاق حسنه توسط مقامات صلاحیتدار اعم از قانون گذاری و یا مقامات چلیس اداری و قضائی و با در نظر گرفتن حقوق وآزادی های اسای مردم در قالب قواعد ومقررات عینی و عام و الشمول وضع و توسط مقامات صلاحیتدار در جامعه اجراو اعمال می شود.

  بررسی اجزا تشکیل دهنده نظم عمومی و مصادیق آن:

  ۱٫امنیت عمومی:

  خصیصه ذاتی و ماهوی امنیت همانند بسیاری مفاهیم دیگر علوم انسانی پیچیدگی خاصی داشته و نویسندگان و پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات امنیت، توصیف های مختلفی از این مفهوم ارائه داده اند که همگی بیانگر چند چهره بودن و ابهام امنیت است.

  امنیت در معنای لغوی به معنای در امان بودن، آرامش وآسودگی،حفاظت درمقابل خطر(امنیت عینی و مادی)، احساس آزادی از ترس و احساسات ایمنی(امنیت ذهنی و روانی) و رهایی از تردید و اعتماد به دریافت های شخصی می باشد.

  ۸

  در فرهنگ لغات امنیت به معنای ایمن شدن،درامان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است.همچنین به معانی آرامش و آسودگی ویا اطمینان خاطر و آرامش خاطر نیز معنا شده است.

  بنابراین واژه” امنیت” به مفهموم رفع تهدیدات خطر،ترس و تردید و احساس ایمنی و آرامش تعریف مبهمی می باشد که بیشتر مناسب سطح فردی است و علاوه براین امنیت و احساس امنیت، دومقولۀ درهم تنیده ، ولی جدا از هم هستند،چرا که ممکن است امنیت در واقعیت وجود داشته باشد،اگربنا به دلائلی،احساسی امنیت وجود نداشته باشد و یا بالعکس، احساس امنیت باشد اما امنیت واقعی وجود نداشته باشد وفرد در معرض بسیاری از تهدیدات ناشناخته باشد.

  در نهایت امنیت به حالتی گفته می شود که شخص ازاینکه چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی و چه در حال و آینده ، اذیت و آزاری به وی وارد شود،بیم و هراسی نداشته باشد. اهمیت امنیت و ضرورت بر قراری آن به حدی است که در بسیاری از کنوانسیون ها معاهدات و اعلامیه های بین المللی،مثل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، برقراری امنیت و حمایت ازآن در ابعاد مختلف، مورد تایید و توجه قرار گرفته و از تکالیف دولت ها به شمارآمده است. مقوله امنیت به لحاظ مفهمومی از دیدگاه های روانشناختی و جامعه شناسی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که در اینجا فقط از دیدگاه حقوقی آن را مورد بررسی قرارخواهیم داد.

  در مورد مفهوم امنیت می توان امنیت را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع وبه مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری،فقر و حوادث غیر مترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود.

  مفهوم امنیت از لحاظ حقوقی این است که امنیت خود، نوعی حق است که افراد ازآن درراستای بهرمندی از مصومنیت در برابر اعمال دولت یا سایر افراد و گروهای اجتماعی استفاده می کنند و نظام حقوقی مکلف است ترتیباتی اتخاذ کند تا چنین حق ومصونیتی برای شهروندان حاصل شود. به بیان دیگر مصونیتی است که در چنبره قانون قرار گرفته است.

  ۲٫آسایش عمومی:

  اگرچه همه جرائم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرائم این خصیصه روشن تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند.

  چنانکه جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش،سوء قصدبه جان مقامات سیاسی مستقیماً حاکمیت ملی و اساس پایه های حکومت را هدف می گیرند.

  ازسوی دیگر، جرایمی مثل جعل و قالب سکه، ازباب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد،نوشتجات،اوراق بهادر،اسکناس،سکه و نظایرآن ها سلب کرده و در مواردی(مثل جعل اسکناس رایج) بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند،جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند.

  بنابراین، تفاوت بین جرایمی مثل جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی مثل قتل و سرقت آن است که در اولی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضررنشود،مثلاً آن کس که اسکناس جعلی را گرفته به نوبه خودآن را علیه دیگری خرج کند.

  در این میان بیش از همه بنیان های اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج کشور است که آسیب می بیند و ازاین طریق آسایش عمومی مختل می شود.بنابراین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از جرایمی بحث می کند که مستقیماً امنیت ملی یاآسایش عمومی را هدف قرار داده است.

  ۹

  آسایش یا رفاه عمومی یعنی فقدان هر گونه آزار و ناراحتی در جامعه که از حدود متعارف و عادی زندگی در جامعه خارج باشد.

  شاید مهمترین مصداق برای این موضوع بحث آلودگی محیط زیست است. به هر حال این موضوع بسیار اهمیت دارد.فرض کنید که رفتگر شهرداری که از آن نهاد حقوق می گیرد تا زباله ها را از سطح معابر جمع آوری کند؛از انجام وظایف خودسر باز زند و وظیفه خود را انجام ندهد در اینصورت این شخص با عدم انجام وظیفه باعث بر هم خوردن نظم عمومی جامعه می شود؛ چرا که آسایش مردم را از این طریق سلب می کند. یا مثلاً شخصی که با دستکاری اگزوز موتور یا ماشین خود تولید صدای زیاد میکند؛ این شخص نیز با این عمل خودآسایش افراد جامعه را نیز سؤال برده و او هم مخل نظم عمومی است. یا مثلاً کارخانه داری فرض کنید که با تخلیه فاضلاب صنعتی کارخانه خود موجب آلودگی محیط زیست و مثلاً آب های زیر زمینی آن منطقه می شود و یا نصب فیلتر های استاندارد در خروجی دودکش های کارخانه اش سبب آلودگی هوای آن منطقه می شود این فرض نیز با به خطر انداختن محیط زیست سبب سلب آسایش مردم می شود و به نوعی نظم عمومی را مختل می کند.

  ۳٫بهداشت عمومی:

  بهداشت عمومی عبارت است از مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری و تأمین،حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعی که منجر به توسعه جامعه شود.

  این مفهموم در حوزه زندگی انسان گسترش یافته و به طریقی ضامن سلامت فرد و جامعه به شمارمی رود.ازاین رو از دیدگاه جهانی مطابق تعریف استانداردی که سازمان جهانی بهداشت از سلامتی ارائه کرده است، میدان رسالت ها، سیاست ها ووظایف و فعالیت های بهداشت عمومی ، جهان شمول گردیده و از حالت منفعل و فردی به سمت جامعه جهانی پیشروی می کند.

  از دیدگاه فوق، سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی،روانی، و اجتماعی که معنای آن تنها به نبودن بیماری و نقص عضو، محدود نشده بلکه شامل سه محور جسم، روان و جامعه می شود و لذا هر گونه نقص و آسیبی که به هریک از محورهای سه گانه وارد می شود،تعادل فرد را برهم زده و منجر به نبود سلامت می شود.

  بهداشت عمومی جزء عناصر تشکبل دهنده نظم عمومی است. کنترل امراض مسری در سطح جامعه یا واکسینه کردن مردم در مقابل امراضی که در کشور شیوع پیدا می کنند می تواند تا حدودی قراردادن این عنصر را به عنوان عناصر متشکله نظم عمومی توجیه کند.

  اما اگر ملاک ما برای تعریف نظم عمومی، تأمین نیاز عمومی باشد به نظرمی رسد که تآمین بهداشت عمومی همانند امنیت عمومی یا آسایش عمومی نمی تواندجزء عناصر مهم و اساسی تشکیل دهنده نظم عمومی باشد.

  ۴٫اخلاق حسنه:

  دکترطباطبائی موتمنی اخلاق حسنه را از جمله عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی می داند.البته به نظر می رسدکه عفت عمومی(public decency) مفهومی مستقل ومجزا از نظم عمومی نظمی مادی است و کمتر وارد حیطه اخلاق می شود.

  ۱۰

  از طرفی برخی از اساتید محترم نظیر دکتر ناصرکاتوزیان و دکتر پرویز نوین اعتقادشان بر این است که احلاق حسنه و عفت عمومی مقوله ای جدا و مستقل از نظم عمومی است.

  جناب آقای دکتر نوین در کتاب خود به نام “انعقاد” و “انحلال قراردادها اخلاق حسنه و عفت عمومی” را تحت عنوان public decency وازمواردی که وضع مقررات مربوط به آن سبب ایجاد قاعده آمره می شود در کنار نظم عمومی یا public order نام برده است.

  به نظر می رسداز دیدگاه ایشان عفت عمومی مجموعه رفتارهائی است که به نحو ارائه مسائل جنسی در جامعه مربوط است. مثل ترویج بی بند وباری جنسی در جامعه و چاپ و انتشار عکس ها و فیلم های مستهجن. اما به نظرعلی رغم اعتقاد به این موضوع که اخلاق حسنه یا همان عفت عمومی مقوله ای مستقل از نظم عمومی است و قبول نظر فوق به جهت اینکه تأمین اخلاق حسنه و عفت عمومی درسطح جامعه امری خطیر است و نیز اینکه اصولاً حیطه اخلاق جنبه شخصی و خصوصی دارد و لذا غیر از دولت نهاد یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری شایستگی و صلاحیت وارد شدن به این حیطه را آن هم در مواقع ضرورت و با مجوز قانون ندارد می توان آن را باکمی تساهل و تسامح،اقدامات برای تأمین و حفظ آن از مصادیق نظم عمومی دانست و این گونه استدلال کرد اقدامات در جهت حفظ عفت عمومی به نوعی از مصادیق اقدام برای حفظ نظم عمومی است.

  راههای اداره خدمات عمومی:

  همه امور عمومی به یک نحو اداره نمی شوند، بلکه برحسب نوع و کیفیت امور ترتیب اداره آنها متفاوت است. برخی ازآنها به وسیله دولت و با نظام حقوق عمومی و برخی دیگر به وسیله افراد و یا اشخاص خصوصی و با نظام مختلطی از حقوق عمومی و حقوق خصوصی اداره می شوند.

  الف) خدماتی که به وسیله دولت و مؤسسات تابع آن اداره می شوند:

  برخی از امور مستقیماً از طریق وزارتخانه و یا مؤسسه عمومی انجام می شود.وزارتخانه ها هستۀ اصلی دولت را تشکیل می دهند و با مدیریت مستقیم وزیران اداره می شوند.مؤسسات عمومی بر اساس اصل عدم تمرکز اداری و به منظور برخوردار کردن سازمان از استقلال وآزادی عمل،تشکیل شده اند.البته سیستم مؤسسه عمومی یک سیستم ناشناخته نیست،لکن گسترش دامنۀ فعالیت های اقتصادی دولت موجب شده است که شمار مؤسسات عمومی افزایش یابد.امروزه دولت امور اقتصادی و صنعتی  خود را به شکل مؤسسات عمومی اداره می کند.

  ب) خدماتی که به وسیله افراد و اشخاص خصوصی اداره می شوند:

  درمقابل خدماتی که به وسیله وزارتخانه ها و مرسسات عمومی انجام می شوند اموری نیزوجوددارد که اداره آنها به عهدۀ اشخاص خصوصی است.

  اشخاص، این خدمات را با سرمایه و به حساب خود و به وسیله مأموران و مستخدمین غیر دولتی اداره می کنند.دولت فقط برکارآنها نظارت می کند تا از حدود مقررات قانونی تجاوز نکنند.این مؤسسات به سبب آنکه عهده دار خدمات عمومی اند جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی محسوب می شوند.این نوع مدیریت بر دو قسم است:

  ۱۱

  یک قسم آن، امتیازادره خدمات عمومی است که بیشتر در رشته هایصنعتی و تجاری رایج است.این نوع امتیاز،اداره امر و یا خدمت عمومی معین به وسیله شخص خصوصی معینی( مانند یک فرد و یا یک شرکت خصوصی) است که به موجب قراردادی که بین او و دولت امضا می شود،عهده دار اداره آن می شود این نوع مدیریت امور و خدمات عمومی بیشتر در گذشته متداول بود.

  قسم دیگر مشارکت دادن اشخاص خصوصی در مدیریت و راه اندازی بعضی خدمات صنعتی و تجاری دولت است که در اصطلاح به آنها« مؤسسات اقتصادمختلط» گفته می شود.

  مؤسسه اقتصاد مختلط ،یک شرکت سهامی بی نام است که کع معمولاًپنجاه و یک در صد از سهام آن متعلق به افراد و یا شرکتهای خصوصی است؛ برای مثال به موجب قانون تأسیس اتوبوسرانی عمومی،شهرداری می تواند چهل و نه  درصد سهام خود را به اشخاص خصوصی واگذارکند( قانون شهرداری۱۳۴۵ و قانون سازمان برق ایران۲۰ آذر۱۳۴۲ و قانون تأسیس اتوبوسرانی عمومی۱۳۳۱و۱۳۳۴، قانون جلب سیاحان ۱۳۵۳ و قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ۱۳۵۹). هدف از تشکیل مؤسسه اقتصاد مختلط جلب سرمایه های خصوصی برای راه اندازی واداره خدمات عمومی یا احیاناً کنترل آنهاست.

  امروزه این نوع مدیریت در سازمان های دولتی به ویژه شهرداریها رواج بیشتری پیدا کرده است.مؤسسه اقتصاد مختلط دارای اساسنامۀ یک شرکت تجاری و تابع قانون بازرگانی است:چنانچه اکثریت سهام مؤسسه به اشخاص تعلق داشته باشددر این صورت ممکن است امتیازات ویژه ای به دولت داده شود تا به این ترتیب کنترل دولت برمؤسسه بیشتر شود؛مانند قائل شدن حق وتو به دولت در مورد تصمیمات مؤسسه،اختصاص دادن پست اضافی به نمایندگان دولت درهیئت مدیره یا صرفاً کنترل مالی مؤسسه توسط دولت.

  قسم دیگر آن سسیستم مدیریت خدمات صنفی و حرفه ای است که امروزه گسترش زیادی پیدا کرده است؛ مانند نظام صنفی،کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی، کانون سردفترانو دفتریاران، نظام و ساختمانی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

  هرچند این مؤسسات، از سوی اصناف و ارباب حرف و مشاغل انتخاب می شوند،لکن به دلیل اینکه عهده دار امور و خدمات عمومی اند، نظیر سازمانهای عمومی،از اختیارات ئو امتیازات قدرت عمومی استفاده می کنند.

  اصول کلی مؤسسات مزبور به شرح است:

  ۱٫هیئت مدیرۀ آنها از طرف صنوف و صاحبان مشاغل برطبق اساسنامۀ قانونی، برای مدت معینی انتخاب می شوند.

  ۲٫مؤسسات مزبور برای انجام وظایف خود، ازامتیازات قدرت عمومی مانند حق وضع آیین نامه های داخلی برای صنف و حرفه، حق اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضای صنف وحرفه،صدور پروانۀ شغل برای داوطلبان ورود به صنف و حرفه برخوردارند.

  ۳٫نظام حقوقی این مؤسسات، نظام مختلطی از قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.

  ظهور خدمات صنعتی و بازرگانی دولت، و بحران نظریه خدمت عمومی:

  ۱۲

  درگذشته عقاید علمای حقوق(دکترین) براین بود که اداره خدمت عمومی باید منحصراً در اختیار دولت باشد و این امور تنها با نظام حقوق عمومی قابل اجرا هستند؛ازاین رو نظریه خدمت عمومی، نظریه کلیدی حقوق اداری به شمارمی رفت وازاهمیت ویژه ای برخورداربود،لکن با تحولات عمیقی که ازاواخر سده نوزدهم در اقتصاد جوامع صنعتی به وقوع پیوست دولت مجبورشد،برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و تنظیم امور و خدمات عمومی،از گروههای متخصص و حرفه ای استمدادجوید و از ابتکار و سرمایه آنها افراد و اشخاص خصوصی به گونه ای گسترده در اداره امور عمومی دخالت دارند و بانظام مختلطی از قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی اداره می شوند.

  گرچه در حقوق اداری ادارۀ خدمات عمومی به وسیلۀ افراد یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چندان بی سابقه نیست،لکن کاربرد وسیع این سیستم مدیریت در صنعت و تجارت کاملاً تازه است.

  بااین تحولات اقتضا داشت که در نظریه امور عمومی نیز تجدید نظرشود و ازآن تعریف جامعی که مفاهیم جدید را در برگیرد ، ارائه گردد.

  ۱۳

  نتیجه:

  خدمات عمومی مجموعه فعالیتی هستند که به منظور رفع نیازهای مردم جامعه و تأمین نیازهای روزمره آنها انجام میشود.حالا آنکه این خدمات می توانند در بخش های مختلف جامعه انجام شود.گاه در بخش بهداشت، گاه دربخش اقتصاد و گاه در بخش فرهنگ و اجتماع،آنچه مشخص است این است این خدمات میسر نمی شود مگر با همکاری مسؤلین جامعه و افراد زی ربط.

  تلازم بین خدمت عمومی و نظام حقوق عمومی یک امر نسبی است ودر واقع،این نظام نتیجه وجود خدمت عمومی است نه شرط وجودآن؛ به عبارت دیگر همین قدرکه قانون برای فعالیت اجتماعی و یا اقتصادی ویژگی یک خدمت عمومی را قائل می شود.

  می توان نتیجه که نظام حقوق عمومی در مورد فعالیت مزبور کم وبیش قابل اجراست؛ زیرا فعالیتی را که تابع هیچ نوع قواعد حقوق عمومی نباشد نمی توان جزء خدمات عمومی به شمار آورد.

  علاوه بر این در خدمات عمومی،اجرای قواعد حقوق عمومی منافاتی با اجرای قواعد حقوق خصوصی ندارد و این دو، می توانند به موازات یکدیگر وجود داشته باشند واین، بستگی به نظر قانون گذار دارد که چه میزان از قواعدحقوق عمومی را برای اداره خدمات عمومی لازم بداند.

  درهر حال به عقیده علمای حقوق اجرای قواعد حقوق خصوصی در مورد امور و خدمات در مورد امور و خدمات عمومی تضادی با خدمت عمومی بودن این خدمات ندارد.

                                                                                                   پایان

  منابع

  کتاب حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی

  کتاب مبانی حقوق اداری ایران دکتر ابوالقاسم شم آبادیلینک ثابت

درباره : بهترین مطالب حقوقی ,انواع مقالات حقوقی ,حقوق عمومی ,
بازدید : 35
[ 19 / 02 / 1396 ] [ 16 ] [ نویسنده : حقوقدان هادی کاویانمهر ] | نظرات ().: Weblog Themes By SlideTheme :.