واژه ی عربی قتل، معادل مفهوم فرانسوی  و انگلیسی Homocide  است.  این مفهوم در مفاهیم حقوق جزایی و جنایی بررسی می شود. دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق قتل را این چنین تعریف می کند: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن. خواه به واسطه ی عمل مادی و فیزیکی باشد خواه به واسطه ی ترک فعل. مثل این که مادری به طفل شیرخواره ی خود که تحت حضانت او است شیر ندهد تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد. در صورت عدم وجود قصد «قتل غیرعمد» مصداق پیدا می کند».

البته نیاز به توضیح است که این تعریف در خصوص «سقط جنین» صادق نیست.

مفهوم قتل از مناظر مختلف طبقه بندی های متفاوتی می شود. چندی از این زیرشاخه ها را می توان این چنین تعریف کرد.

قتل باسبق تصمیم  یا Assassinat . به قتلی گفته می شود که قبلا برای تحقق بخشیدن آن تصیم گرفته شده باشد و یا قاتل برای انجام دادن قتل، کمین کرده باشد. منظور داشتن قصد و انگیزه ی صریح انجام فعل است.

گاهی قتل در پی یک بی مبالاتی یا بی احتیاطی رخ می دهد. مانند سوانح رانندگی که مصداق «قتل غیرعمد» است. البته گاهی قتل با عمد انجام می شود. اما برای این عمل تصمیم قبلی گرفته نشده. یعنی علی رغم وجود عمد، انگیزه ای وجود نداشته . «قتل باسبق تصمیم» وقتی رخ می دهد که هم انگیزه ی قبلی وجود داشته باشد و هم عمد در لحظه ی انجام عمل مادی.

لغت لاتین  Assassinat  یا Assassin  از لغت عربی «حشاشین» گرفته شده و «حشاشین» در لغت به معنی اصحاب حشیش است و در اصطلاح به پیروان «حسن صباح» گفته می شده که مخالفان خد را باسبق تصمیم و تهدید به قتل از پای در می آوردند. داستان «امام فخر رازی» و برهان قاطع او معروف است.

قتل عمد که در حقوق فرانسه Meurtre  و در زبان انگلیسی Murder خوانده می شود، قتل از روی قصد و اراده را گویند.

سعدی گوید:  من از تو پیش که نالم که از در شریعت عشق/ معاف دوست بدارند قتل عمداً را

قتل غیر عمد در فرانسه Homicide par imprudence  و در انگلیسی Manslaughter  تعریف این مفهوم چنین است: «کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت، بی احتیاطی، عدم دقت، غفلت و عدم رعایت مقررات».

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف در آلمانی Aberratio ictus  گفته می شود. قتلی است که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.   ازنوع دعاوی کیفری هست